Stikkordarkiv: 1973

Judo oppvisning Lillehammer, juni 1973

I 1973 var judo fortsatt nokså ukjent i Norge og det ble avholdt visning av judo flere steder, bl.a. i juni 1973 i Lillehammer.

PTDC2077

Dette vet vi fordi Gunnar Foss og Thor Petterson fra NJJK tok mange bilder fra flere judostevner, treninger, oppvisninger, sommerleirer, mm.  i mange år. Disse bildene er tatt vare på av Dag Hodne og vi vil vise noen av disse etter hvert.

Bildene er digitalisert av Tore Brenne fra Levanger Judoklubb. Mye arbeid, det er flere tusen bilder, og en stor takk til Tore for at han har tatt på seg denne jobben.

Norsk Judo, nr. 2 – 1973

Norsk Judo, nr. 2 – 1973
MeId|ngsbIad for Norges Judo Forbund
I
Juno?
Utgitt av Informasjonskomitéen
Nr.2
1973

INNEHOLDSFORTEGNELSE.
Nytt fra styret
Status og sikkerhet
Svarbrev
Fredrikstad Politi
Fredrikstad Judoklubb
Reklame A/S Judo
Referat fra Nesoddens klubbmesterskap
Lagmelding fra Nesodden Judoklubb
Klubbkamp NJJK – Trondheim Judokwai
Ull for lag
Leserbrev til NRK
Svarbrev fra NRK
Klubben i vest
Reklame firma Toril van der Heijden
NM individuelt
Vestkyst-Cupen for jr.
Klubbmesterskap for Namsos JC
Klubbmesterskap for Budosor
Landsstevne for gutter, piker y.jr.
Rapport fra Sørlandet

3.
NYTT FRA STYRET.
Styret i Norges Judoforbund kan nok engang se tilbake på de aktiviteter
som vi har hatt.
I forrige nummer av Norsk Judo påpekte vi at vi anså det som vår primære
oppgave å styrke vår egen organisasjonsstruktur.
Kan vi siat vi har løst denne oppgaven?
Dere kjenner vel sikkert til hvor vanskelig det er å rokke ved et system
med fastgrodde former. Det krever tid, tålmodighet og mye ekstra arbeid
for å få det til. Løst oppgaven har vi ikke gjort, men vi har klart å bidra til
en del forbedringer.
Sist nevnte vi disse formannsmøtene som styret vedtok å awikle med jevne
mellomrom. Selvom det har bydd på problemer å få behandlet en del saker,
har møtene avgjort sin berettigelse. Man får luftet sine meninger, tatt opp
saker oss imellom og viktigst, saker av felles karakter. Disse møtene har
absolutt på ingen måte utøvende makt, de fungerer kun som innstillende
myndighet overfor styret og komiteene.
I tillegg har den inter-ne informasjon blitt bedre. Allerede i begynnelsen
av vår periode ble det besluttet å stensilere opp styrereferatene og
distribuere de til samtlige styremedlemmer og komitêformenn. Dermed
eliminerer vi en god del av den tidligere brevskzrivningen som foregikk mellom
styret og komiteene.
Da dette bare var å betrakte som enveisinformasjon, ble vi på et formannsmøte
enige om at komitéene skulle oversende kopi av sine møtereferater til styret.
Dette har gått noe tregt, men vi er fortsatt optimister og tror at dette
vil gå bra.
Annen form for informasjon håper vi å kunne dekke gjennom vårt medlemsblad,
når dette finner sin faste form.
Vi vil også fremme et forslag overfor neste årsting om å endre tidspunktet for
generalforsamlingen, slik at datoen her vil stemme overens med datoen for
budsjettfordelingen i Norges Idrettsforbund
Slik ordningen har vært til nå har bevilgningen fra NIF foregått 2-5 måneder
før årstinget. Dette har ofte resultert i at det påtroppende styret har
overtatt en delvis redusert kasse. For å unngå at noe slikt skulle skje
igjen, besluttet vi å sperre de midleine som NIF tildeler oss i l973, slik
at det nye styret kan overta en «full» kasse. Av den grunn harvi ‘Operert
med ganske trange økonomiske kår. Aktiviteter som kunne påføre oss
ekstra utgifter, har derfor blitt lite åodt mottatt.
På det internasjonale plan, har vi vært ‘lite aktive. Til nå har svenskenes
representant Kalle Wøst også representert Norge på de fleste internasjonale
møtene. Hvorvidt dette vil endres noe til neste år, er det for tidlig å
si noe om.
På den annen side gjærer det litt på det nordiske plan. Det snakkes om å få
etablert en noídisk kongress (evnt. et nordisk formannsmøte) med siktemål
å utvikle og koordinere det nordiske samarbeid og med håp om å stifte en
nordisk judounion.
I så fall er dette et prosjekt som Norge ikke har råd til å bli stående utenfor.

4.
Når det gjelder påmelding til stevner har styret merket en tendens til
likegyldighet angående påmelding til slike. Utøverne bør i sterkere grad
føle seg bundet av sine egne påmeldinger. Det er kjedelig å være
vitne til at så stort frafall blant utøverne som f.eks. påmeldingen til
VM representerte.
Ellers er styret meget fornøyd med awiklingen av NM for lag, NM individuelt
og Landsstevnet for ungdom og juniorer. Vi vil rette en spesiell takk
til henholdsvis Fredrikstad Judoklubb, Norsk Judo og Jiu-Jitsu klubb og
Nesodden Judoklubb som sto som arrangører av de overfor nevnte mesterskap.
STATUS OG SIKKERHT.
Paris: Det nyeste statussymbol i fasjonable kretser er en «body-guard».
Detektivbyråer og karate~ eller judoeksperter har gode dager. Prisen er
omkring 40 kroner timen eller 200 for hele natten.
SVARBREV.
Trygve Aas
Anton Tsdmais vei 15 oslo 7/2-73
Oslo 5
Jeg vil gjerne få komme med et par bemerkninger til de innlegg Hr. A. Lundsrud
hadde i «Norsk Judo» nr. l 1975.
Etter landskampen mot Danmark ifjor vår sendte Hr. A. Lundsrud et brev til
NJF hvor han med et lite gjennomtenkt ordvalg rettet kritikk mot et referat
i Aftenposten. Jeg syns at någe Hr. A. Lundsrud retter kritikk mot hva som
skrives av andre, burde han selv være svært forsiktig med hva han selv setter
på papiret. Kritikk bør forekomme, den kan vekke til ettertanke og medføre
forbedringer sålenge den er berettiget, men kritikk for kritikkens skyld
eller kritikk som bunner i personlige motsetninger gjør ingen noe godt,
snarere tvert imot.
Det er blitt rettet kritikk mot OSI fordi dets medlemmer ikke stiller opp ved
andre enn egne stevner. Som en av disse vil jeg forsvare dette standpunkt.
Da jeg begynte med judo for noen år tilbake, var det ut ifra det synspunkt at
jeg trengte mosjon. Jeg har aldri hatt ambisjoner om å hevde meg i konkurranser,
og det har da delvis vært ut fra press fra andre, delvis ut fra det syn at
en klubbs medlemmer ihvertfall bør delta i klubbens egne arrangement at jeg
enkelte ganger har vært med og konkurrert. Disse synspunktene tror jeg nok
deles av flere, kanskje særlig i OSI. At jeg er trukket med i den organisa-
sjonsmessige del av judoarbeidet er en annen sak.
Til det åpne svenske mesterskapet ble det påmeldt 5 stykker fra OSI. Ved
awiklingen av stevnet var 5 av disse skadet og den fjerde kunne ikke av
andre grunner.
såvidt jeg forstår Hr. A. Lundsrud mener han at ved å sende folk ut for å
konkurrere så løses alle problemer ved hevning av nivået i norsk judo,
ja hadde det enn, vært så enkelt. For de utøvere som hevder seg på et nordisk
plan, det måtte gjelde finner, svensker eller dansker, ligger det års
systematisk trening bak under god instruksjon. Man klarer ikke å hevde seg
i nordisk sammenheng i judo fordi om man er norgesmester i bryting.
Judo og bryting er tross alt to forskjellige idretter, selvom det
selvfølgelig finnes likhetspunkter og man kan benytte erfaringer
fra bryting i judo.

5.
TK blir kritisert fordi de ikke benytter penger til å sende folk utenlands
til stevner. Om TK hadde noen penger å benytte tror jeg nok disse burde
prioriteres instruksjon. Treningssamlinger, både i de enkelte klubber
og NJF’s regi, burde stimuleres med penger, men her kommer vel det faktum
inn at NJF ikke står høyest på NIF’s prioriteringsliste ved fordelingen
av midler.
Den stadige tilstnømning av nye judokas vil etterhvert medføre stadig flere
stevner og dette vil kreve stadig flere dommere. Jeg vil i denne forbindelse
spørre Hr. A. Lundsrud, hva han som formann i dommerkomitéen har gjort
for å stimulere tilgangen på dommere. Det å arrangere et kurs og så la det
bli en sovepute er ikke nok. La gå med at vi har endel kvalifiserte dommere,
men under det stadig økendeæ arbeidspress tror jeg nok disse etterhvert
vil gå trøtt om ikke tilgangen på nye stimuleres. Vi har allerede vært ute
i den situasjon at stevner er blitt utsatt og forsinket p.g.a. at dommerne
ikke har møtt til rett tid eller har unnvært å møte. Jeg tror nok Hr.
A. Lundsrud bør være forsiktig med å kritisere andre komiteer, det kan
alltid være godt å huske det gamle ord om at «det er farlig å kaste med
sten sålenge man selv sitter i glasshus.»
Det er vel med judo som med andre ting, en må først lære å krype føre en kan
gå, og en må lære bokstavene før en kan lese. Ved å satse på ungdomsarbeidet
og la disse få de nødvendige tekniske ferdigheter kan vi om noen år begynne
å hevde oss i nordisk sammenheng. Dette er et arbeid som må gjøres fra grunnen
av. Det finnes ingen lettvinte løsninger eller snarveier. Skal nivået innen
norsk judo heves, kreves det systematisk arbeid og instruksjon. Nivået
vil også avhenge av instruktørene og deres ferdighetera Det å gradere
opp enkeltpersoner forat disse skal kunne delta i internasjonale stevner
og derved heve nivået, anser jeg like nyttesløst som å forsøke å løfte
seg selv etter håret.
Trygve.Aas
(sign.)
Svar til Atle Lundsruds åpne brev til TK.
Ut fra vårt kjennskap til hva som har foregått i TK, har det ikke vært
reist noen kritikk verken direkte eller indirekte i forbindelse med
deltakelse i det Åpne Svenske Mesterskapet. Behandlingen av nevnte
episode førte til at TK utformet det prinsippielle standpunkt, at det
ikke skal være anledning til å forandre beltegraden for på den måten
å tilfredsstille beltekrav til et mesterskap, hvilket vi har gjort kjent
overfor Styret.
At Teknisk Komite, som et Forbundsorgan, ikke vil kunne gå inn for
neglisjering av regler satt opp av utenlandske forbund sier seg selv.
Heller ikke kan TK gå inn for en slik linje på hjemmebane, når man tenker
på hvilke konsekvenser dette vil medføre. For ordens skyld gjøres det
oppmerksom på at TK dermed ikke på noen måte har frasagt seg retten til
å foreta ekstraordinære graderinger om forholdene tilsier dette.
Det må ellers være lov å bemerke at det brukes en merkelig tolkning av
ordet «dispensasjon», siden denne dispensasjonen går ut på at man i all
hemmelighet stiller med en beltegrad man ikke har dekning for. Muligens
er således ordet juks mere dekkende.
TKs målsetning er, som for resten av Forbundet, definert i formålsparagrafen
(§ 2) i NJFs lov. Midlene for å oppfylle denne paragrafen
kan diskuteres, og her vil også «tekniske graderinger og andre mindre
vesentlige ting» komme inn.
Teknisk komite
T. Sauer
formann
(sign.)

6.
Nok et åpent brev til T.K.
Jeg vil med det første få lov å ytre min varmeste støtte til Atle Lundsrud
i «Norsk Judo.»
I Norge har vi en kjent lov kalt «Janteloven“. For dem som ikke er særlig uti
psykologien, betyr den: Du må ikke stikke hue opp, for ellers vil vi andre
kappe det av. Denne lov sgmmen med tradisjonelle graderingsmønster innen
judo gir Ola~N en glimrende anledning til å holde nivået nede på et «forsvarlig
nnnimum.
Som noen vet er jeg fogtiden hovedstads-«forvist“, og har fått se litt nærmere
på miljøet andre steder. Jeg kan bare si at her er folk som er ildsjeler
for judo, og som kan mye mer enn oss andre ifølge pensumbladet.
Drevet på tre-fire år og har allernådigst fått tildelt «grøntfl (som om disse
fargene skulle ha noen magisk betydning). Følgen er iajlefall at disse gutta
går rundt med noe som grenser til mindreverdskomplekser bare p.g.a. farger, og
satser følgelig ikke de nødvendige penger for å stille opp i konkurranser
lenger sør i landet,eller i utlandet for den sak skyld.
Jeg må bare ta en reservasjon fra Atles punkter, nummer V skulle vært
flyttet lenger ned. X hadde vært en hederlig plass.
Vennlig hilsen
Øystein Martinsen
(sign.)
FREDRIKSTAD POLITIIDRETTSLAG- JUDOGRUPPA.
ble stiftet lO.lO. l97O av Gunnar Sørensen. Idrettslaget forøvrig består
av flere grupper, bl.a. håndball, orientering, friidrett, fotball, ski- og
pistol-gruppe. Det er med andre ord stor aktivitet i et idrettslag på
60 medlemmer, passive og aktive.
Judogruppa søkte straks opptak i Norges Judoforbund, og ble midlertidig
opptatt på styremøte i nov. 7l. Endelig opptak skjedde på gen.forsamling
28.10.72.
Treningen kom først skikmflflig i gang da vi fikk matter i begynnelsen av
des. l97l. Vi fikk da låne gym.salen på brannstasjonen her i byen.
G. Sørensen ble så tildelt graderingsrett for gruppe av tekn.komite
l8.l.72, og første graderingsprøve hadde vi således medio mars 72.
Da ble 6 mann gradert til 4.kyu.
I sept. 72 flyttet vi til et nytt treningslokale, som vi kan disponere
fritt, Mattene kan da ligge permanent på gulvet, og vi kan trene når
det passer oss. Vi har to faste treningskvelder i uka. Noe mer er
vanskelig på grunn av det skiftarbeidet vi har.
Treningen i gruppa har hele tiden gått under ledelse av .G. Sørensen (l.kyu).
Den 26.ll. 72 arrangerte vi for første gang klubbmesterskap i judo.
Det ble awiklet etter braseliansk cup-system. Det ble konkurrert i l klasse
da det var kun 5 deltagere som stilte til start. Med innledende kamper
samt finaler ble det tilsammen utkjempet 7 kamper med frisk fighting.
Klubbmester ble Knut Nipe. G.S. dømte kampene.
Judo-gruppa har etter hvert fått flere tilhengere, nå ca. 15 mann. Vi har
også vært i kontakt med Sarpsborg politiidrettslag, og fått med folk
derfra. Etter hvert vil vi også prøve og spre interessen for judo
til de andre politikamrene i Østfold.
Vi har også god kontakt med Fr.stad judoklubb.

1
7.
Det har vært forsøkt flere ganger å få i gang en klubbkamp med Opil,
men det har ikke lykkes enda. Vi håper det ordner seg i l973.
Judo-gruppa er forøvrig interessert i å komme i kontakt med andre
klubber for evt. vennskapskamper og for å utveksle erfaringer.
Vennlig hilsen
Gunnar Sørensen
J udo-oppmann
( sign. )
LITT OM FREDRIKSTAD JUDOKLUBB.
Fr. stad Judoklubb ble stiftet i l965 av Thorbjørn Hansen fra Kråkerøy.
Det startet helt i det små i en låve og har fra dengang til nå utviklet
seg til en klubb på oa. 60 medlemmer.
Klubben ble drevet av Thorbjørn Hansen fram til l97l, da et nytt styre
tok over. Thorbjørn Hansen trakk seg fra klubben p.g.a. sykdom.
Det nye styret ble: Form. W. Reinsch, sekretær T.\’I. Adamsen, kasserer
T. Hansen, v.ka.sserer A. Simonsen, styremedl. K. Gjermundsen.
Dette styret drev fram til slutten på l972, da det ble valgt nytt
styre. Adamsen og Gjermundsen gikk ut p.g.a. militærtjeneste. Styret
ble ellers som før, men sekretær ble nå Torill Lundh.
Adamsen og Reinsch tok over treningen i 7l. og tok senere A- og B-kurs
for trenere. Etterat nå Adamsen er dratt i det militære, er det nå Walter
Reinsch som trener klubben.
For å spre litt reklame for klubben og om judo, har vi hatt flere ‘
oppvisninger her i distriktet. Den lO. des. awiklet vi også et offentlig
klubbmesterskap i Turnhallen. Det var 51 deltagere og ca. 70 betalende
tilskuere. Stevnet ble awiklet på oa. 5 timer og Adamsen og Reinsoh var
dommere. Det ble kjempet i 5 klasser.
Mellomvekt: ll deltagere, nr. l. Reidar Hasle, nr. 2 Arvie Jensen.
Weltervekt: 9 » nr. l, Sven Svendsen, nr. 2 Trond Eide
Inntil 55 kg. 4 delt. nr. l, Anders Gundersen, Alderen på disse ligger
på rundt 9 år.
Jenter: 4 deltagere. nr. l Torill Lundh
Som siste nytt herfra kan vi fortelle at vi har fått tildelt NM for
lag. Mesterskapet skal holdes i Kongstenshallen og datoen blir lørdag
17. febr.
Hilsen \’/alter Reinsch
(sign.)

Dette er en stotrecnnonse
í Norges Judoforbunds
meldingsblod Norsk Judo
nr. 2/73
A/S Judo leverer drakter,
murrer og iudoufsfyr forcpvríg
fil en rekke av Norges iudoklubber
Interessert í tilbud ?
Skriv HI :
POSTADRESSE: BOKS 7121 HOMANSBYEN, OSLO 3

9.
E

e
I-3
‘=:1
Igymal-msenasmr 1972.
RA .
Det første klubbmesterskap for juniorer, gutter og jenter, i Nesodden Judo-
klubb ble avholdt mandag den ll.l2.l9’72 i vårt treningslokale i Nesoddtangen
Ungdomsskole’ s gymnastikksal .
Klubben ble stiftet i l97l og at det er stor interesse blant ungdommen
for denne gren av idretten ble bevist ved det store antall deltakere,
som var inndelt i 7 klasser. _
Første og annen plass i hver klasse ble premiert med pene pokaler og diplomer.
Formannen i klubben, herr Henry Nielsen, hadde satt opp en nydelig gravert
«Ipponskål» til den som kastet raskeste ippon. Hele 40 deltakere
stilte til start og viste en judo som virker lovende for fremtiden.
Av de 50 mulige ble hele 27 kamper vunnet på ipponkast. Det var stor konkur-
ranse om den oppsatte ipponskålen. En stund så det ut til at Hallvard de
Bruyn skulle stå sterkt med et l6 sek. skulderkast, men ildce lenge etter
kom Petter Nielsen med et fykende benkast på 15 sek. Til slutt havnet skålen
hos Tore Tlestwang for et nydelig skulderkast etter 6 sek. Det er vanskelig å
fremheve noen spesiell. Samtlige viste en fin og aktiv judo.
De premicrte i de 7 vektklassene var følgende:
l. plass 2.plass
gutter
inntil 28 kg Bent Olsby Synnøve de Bruyn
» 56 kg Hallvard de Bruyn Tore “Cfestwang
» 40 kg Jørn Borchgrevink Morten Sandtrøen
45 kg Børre Nielsen Finn Haugen
58 kg Petter Nielsen Kjell Jranli
75 kg Ulf Owesen Roger Dammyr
jenter
inntil 45 kg Beate Fjellberg Katrine Geard
Kvelden ble avsluttet med diplomer til alle deltakere, samt brus og boller.
Nesodden Judoklubb
LAGNJELDING FRA NESODDEIT JUDOICBUBB. Februar l97§
Hei Judoka!
Her er vi igjen i det nye året. Treningen er allerede i full sving,
men det hender også mange andre ting. Vi har tidligere fått løfte
om utvidet treningstid, men dette har ikke gått i orden. Treningstiden
fram til sommerferien blir da hver mandag fra. kl. 1800 og onsdager
fra kl 1900 unntatt i » * ‘ 3; som er f o m 19 t o.m 2; februar,
. 1 vinterferiel .. … . . .. 7.
_L`ískeferien f.o.m. l4. t.o.m. 24. april, pinseferien f.o.m. 9. t.o.m. ll. juni.
Ved tidligere anledninge: har vi allerede nevnt at vi gjerne vil lage et
godt miljø, også for de som ennu ikke er medlemmer av vår klubb. Vi er kommet
i den. heldige situasjon at Lionfs Clubb Nesodden er villig til å hjelpe
oss med endel av utgiftene. I den anledning har vi tenkt å starte med to
danseaftener. Den første går av stablen den 24. februar klokken 2000, og den
andre lO. mars. Dansen skal foregå etter diskotelnnusikk, men det er også
muligheter for andre aktiviteter i lille salen. Vi skal også ha salg
av mineralvann, kaffe og kaker.
Det sier seg selv at vi trenger hjelp til salg og vakthold. Vi håper
også at noen av mødrene eller ektefeller kan være behjelpelig med kakebaking.

10.
Fra kl. 150) til kl. 1800 er lillesalen åpen for vare medlemmer
til å benytte seg av ishockeyspill, kurong, sjakk, kortspill etc.
Inngangspenger er satt til kr. 5,-, slik at alle har anledning
til å komme, men medlemmer som har betalt sin kontingent går gratis ved
fremvisning av IÆDLEMSl§ORTf|3,T.
Meningen med det hele er å skape et godt miljø og ikke minst skaffe
oss noen inntekter. `Vi må få betalt de nye mattene, og trenger et eget
sted å. være.
60 mg nye matter er bestilt i Tyskland og ventes i den aller nærmeste
fremtid. Dessverre kommer vi ikke unna toll- og momsbestemmelser, som vi
tidligere hadde håpet å få redusert. Dette medfører at mattene blir
dyrere enn før antatt. Vi vil igjen be, især de som ikke har betalt
sin kontingent enda, å gjøre dette snarest. Det er mange som i den senere
tid ikke har vært å se så ofte, men når vi nå får et større område å
bevege oss på, skulle det være plass til alle. Er det imidlertid noen,
som ikke ønsker å være aktiv lenger, kan de gå over til å bli støttemedlemmer
for kr. 25,- pr. år. Plassen på matten blir da i så fall åpen for nye
medlemmer.
I år skal vi for første gang delta i 111.1 i judo for lag, som skal avholdes
i Kongsten áfxallen, Fredrikstad Ø, lørdag 17. februar 1975.
Kampene starter kl. 1400. Fra vår klubb er følgende utatt:
Lettvekt Erland Persbråten Reserve: Tom Lerdal
Veltervekt Erling Lie » Norman Axten
lflellomvekt J.I1.. Johansen » T.O. Berge
L.-tungvekt Svein Solheim » F. Smedhaugen
Tungvekt Frank Skaug » G./X. de Bruyn
Avreise fra Flaskebekk-krysset kl. 1030, lørdag 17. februar 1973.
Det er full anleüiing for andre interesserte å være med så fremt
det er plass i bilene. Vi trenger en heijagjeng.
Vi anbefaler å ta med noe ä spise, f.eks. matpakke, frukt og noe å
drikke, da det tidligere har vist seg at det er vanskelig å gå ut å spise.
gli for juniorer .
Fra Norges Judoforbund har vi fått melding om at det skal avholdes
EM for yngre juniorer i Ostende, Belgia, den 10. og ll, mars 1975.
Yngre juniorer må være født mellom l.l.56 og 31.12.57.
Norge får lov til å stille opp med inntil 2 mann i hver klasse.
De interesserte i klubben melder seg hos treneren vår.
Landsstevne for ungdom.
Til glede for vår ivrige ungdom kan vi opplyse at vi er blitt tildelt
arrangementet av Landsstevne for ungdom 1975. Det vil finne sted
i Samfunnshuset, søndag 3. juni 1975. Nærmere opplysninger kommer senere.
Spillefilm om Judo_._
Fra Norges Judoforbund har vi mottatt følgende brev:
“Fra den japanske ambassade har vi fått innbydelse til å. se en
helaftens spillefilm “En judosaga» (ca. 5 timer) lørdag den l7.2.l975
ca.k1. 1300 i Klingenberg Kino.

ll.
Dessverre faller dette sammen med NM for lag i Fredrikstad, men NJF
håper på å kunne arrangere em tillegsfremvisning. For den som ikke skal
delta her vil vi anbefale å reservere denne dato. Nærmere opplysninger følger
senere.»
Generalforsamling.
Generalforsamlingen vil finne sted flnsdag den 28. mars l973 kl. l9OO
i treningslokalet. Etterpå er det felles trening.
Forslag sendes inn innen 3 uker før generalforsamlingen.
Rei
Styret
KLUBBKAMP NJJK, 3.lag mot NTH/Trondheim Judokwai.
Resultat 8-2 til NJJK (68-20)

l2.
NM FOR LAG.
Av de 14 forhandspåmeldte fem-mannslagene i årets judo-NM meldte to
forfall på grunn av sykdom, og man stod således igjen med to lag mer enn
ved fjorårets mesterskap.
I de innledende kampene såvel som i finalene ble det utvist mye god judo,
og det var tydelig å merke at en nivåhevning har funnet sted. Mest markant
var dette hos laget fra Bergen Judoklubb, som gjorde seg godt bemerket
inntil de til slutt i rekvalifiseringsrunden måtte se seg slått av Romerike
Judoklubb.
Romerikingene, som ble stoppet av OSI i finalen i A-puljen med 4-l til
OSI, gjorde en god innsats til tross for et svakere lag enn egentlig ventet.
Laget havnet på en delt trfedjeplass sammen med Norsk Judo og Jiu Jitsu
klubbs annet lag som vant rekvalifiseringsrunden, men som i sin tur måtte
Se seg slått av 1\TJJ`Ks førstelag i semifianlen i B-puljen med 5-2. En meget
sterk prestasjon av 1\TJJKs annetlag, som også ellers under stevnet ved flere
anledninger kunne gi inntrykk av at det snarere var førstelaget enn annetlaget
man hadde for seg.
Første kamp i finalen gikk mellom Gunnar Hansen, NJJK og Hans Petter Andreassen,
OSI. Kampen gikk til å begynne med i en noe trevende stil med nn del for-
postfektninger, inntil Gunnar Hansen pådrog seg en minus 5 poengs advarsel.
Dette satte litt mer fart i Hansen, som satset alt på å ta igjen forspranget,
noe som også så ut til å lykkes, da han i siste halvdel av kampen satte
inn et skulderkast som felte Andreassen på mattekanten. Kastet ble dømt
«inne» av kantdommeren, og var godt nok til å oppveie den 5 poengs ledelsen
Andreassen ervervet ved Hansens «overtrs.mp.» Da ingen av partene før
kamptidens utløp var i stand til å skaffe seg ytterligere fordeler, burde
dette automatisk resultert i uavgjort kamp. Men dommeren mente noe annet,
og utropte Andreassen som vinner.
I weltervekt møttes OSIs fighteremne Freddy Engelstad og 1\IJJKs Dag Hodne.
En frisk kamp, hvor det hele tida skiftet mellom forsøk på stående teknikk
og bakkekamp, uten at noen av partene var i stand til å. skaffe seg noe overtak.
Mellomvektkempen mellom Øivind Jakobsen, OSI og Per Steinar Ottestad, NJJK
var kanskje det oppgjøret som på forhånd var imøtesett med størst spekulasjon.
Ottestad stilte på ren rutine etter å ha avtjent verneplikt et halvt års tid
med få eller ingen treningsmuligheter. Det så lenge ut til å ende uavgjort
tross utallige angrep fra begge sider, inntil Jakobsen felte Ottestad med en
kasteteknikk som gav ham en 5-poengs ledelse, og den beholdt han kampen ut.
Lett-tungvekt ble et rivende oppgjør mellom Per Ingvoldstad, OSI og Thor
Petterson, NJJK. Omtrent midtveis i kampen snudde Petterson et angrep fra
Ingvoldstad til sin egen fordel, og kastet denne så det smalt. Ingvoldstad,
gikk til slutt seirende ut av duellen.
Sluttkampen gildt i tungvekt mellom Erik «Lillegutt» Haugen, NJJK og Trygve Aas,
OSI. En noe tam start på denne kampen, med endel mer eller mindre velmente
angrep fra begge kanter, inntil Haugen plutselig fikk det travelt og angrep
med holdegrep i bakkekamp på en så «overveldende» måte at Aas til slutt gav
signal om at han gav opp.
Dermed framstod OSI som årets Norgesmester, med NJJK l på annenplass og HJJK 2 p
delt tredjeplass.
å

13.
IÆSERBREV TIL NRK.
Et lavmål av sending. .
Skandaløs fjernsynssending fra judo-NM i sportsrevyen søndag.
Sterke ord, men fullt berettiget.
Sammen med 3 av mine venner besøkte jeg Turnhallen ved middagstider søndag
for à overvære NM. Vi hadde satt av ca. 2 timer til besøket, men fant
sporten så interessant at de 2 timene ble til hele dagen. Verken mine venner
eller undertegnede (første gang jeg har sett et judostevne) hadde lyst
til å gå fra kampene. Kommet hjem satte vi på Sportsrevyen for Ö oppleve
noen av kampene og stemningen på ny.
Hva viste fjernsynet? Jo/ en kort og kjedelig middelmådig kamp, som så
langt fra var noe bilde på det som skjedde. (Unnskyld, judogutter i denne
kamp). Hele sendingen var på toppen litt over ett minutt.
Vi satt like innenfor døra på Turnhallen, og så hvordan fjernsynet
behandlet judo.
Kommet inn av døra var det å rigge til kamera og lys, og bli fortest mulig
ferdig med opptaket, snu og hurtigst mulig ut.
Hva var det for slags opptak?
Under hele dagen så vi luftige kast med «smell i». Det må da gå an
å vise noe bedre og fyldigere enn det som ble vist i sportsrevyen.
Skandaløs fjernsynssending må en ha lov til å kalle slikt. Kan rette
vedkommende i fjernsynet svare på dette her på MOM-siden?
I Sportsrevyen nevnte Per Jorsett at de hadde hatt et teknisk uhell ved
judo-NM. Hva slags uhell var nå dette? Kommer det at den minimale interesse
fjernsynet viste judo i turnhallen?
Vi betaler noe av den høyeste lisensavgift i Europa, og Fjernsynet burde
ha råd, anledning og tid slik at det som ble sendt i sportsrevyen ikke
ble som dette, et lavmål av sending.
Kjell Holter
m/venner
Etter en rekke henvendelser fra Informasjonskomitéen vedrørende den mangel-
fulle dekningen av NM i judo, har vi mottatt følgende svar:
Ad. dekningen av Norgesmesterskapet 25/3 l975«
Vi har mottatt visse beklagelser fra judo~hold over vår dekning av
Norgesmesterskapet l973. I første rekke gjaldi.det innslagets lengde
og innhold.
Generelt er vi nødt til å beklage at våre innslag fra idretter av denne
karakter, fra tid til annen ikke får en relevant dekning.
Det skyldes mange forhold, prioriering av sendetid og filmkapasitet,
men også tidsnød. Jeg vil nødig gå nærmere inn på hvorfor judo blir for-
holdsvis lavt prioritert av oss, bare slå fast at dette var en av årsakene til
søndagens mangelfulle dekning.
Dette brevet skriver jeg også for å oppklare den misforståelse at vår
lydteknikker, Willy Rustad, er ansvarlig for at sendingen ble såpass kort.
Siden Willy Rustad er aktiv deltager, finner vi det riktig overfor forbundet
å opplyse at Rustad ikke på noen måte er å laste.
Vi håper å komme tilbake med fyldigere innslag i framtiden.
Vennlig hilsen
Knut Bjørnsen
red.sekr.

l4.
KLUBBEN I VTS U.
Høsten l959- og året l96O startet Per Strømsnes med JUDO i Bergen på
sitt Institutt, noe nytt og fengende for bergenserne.
Bergen Judo Klubb ble stiftet i slutten av 1965. Klubbens formann
og ‘trener ble Per Strømsnes, og det var da ca. 30 medlemmer. Selv om
medlemstallet nå er økt til bortimot 200 medlemer, har det ikke til
enhver tid gått fremover med klubben. De fleste av «gamlekarene», som
hele tiden hadde gjort sitt til ä holde det hele gående, sluttet, dessuten
hadde vi problemer med graderingen i de første årene. Dette gjorde
selvfølgelig sitt til at klubbens nye medlemmer ikke fikk den inspirasjonen
de trengte og dermed mistet interessen. Riktignok fantes det ingen regler
som sa at vi ikke kunne gradere oss opp selv, men det er jo klart at enhver
klubb med respekt for seg selv, ville overlate dette til en kvalifisert
sensor, og på den tiden fantes alle disse i Oslo.
Norges første judomatch ble forøvrig utkjempet mellom BJK og NJJK i
herrens år l964, og merk BJK seiret med l5-l3 pluss 41 uavgjorte kamper.
Etter l97O har det imidlertid gått jevnt fremover.
Seniorene utmerket seg ved å. ta to bronsemedaljer i individuelt NM l972.
Det var Trygve Hjåstad (M), og Knut Kvalø (L/T). Den største overraskelsen
i 1972 var alikevel juniorene Stein Linge og Knut Svindland, som gikk
hen og tok henholdsvis sølv og gull i landsstevnet for yngre juniorer
og to gull i kvalifiseringen til nordisk mesterskap.
B.J.K. har ikke tenkt å gi seg med dette for slike ting gir mersmak.
Riktignok kan ikke Linge og Svindland lenger delta som yngre juniorer,
men i den senere tiden har vi fått inn en mengde ivrige og innsatsvillige
smågutter og juniorer, som vi håper kan forsvare medaljene i l973.
Vi gjør også regning med at seniorene burde ha muligheter til å hevde seg
minst like godt i år, som i fjor.
I desember hadde vi igjen besøk av «OSI», og selv om det ikke gikk
helt etter planen, så gjorde de tre som kom, Fjeld stad, Ingvoldstad
og Jacobsen sitt til at forberedelsene alikevel ikke var bortkastet.
Vi har også, med positivt resultat, forsøkt å knytte nærmere kontak,t
med «IPPON», og vi venter dem over hit en gang på nyåret.
Vi har også i år planer om å avlegge våre venner i vest en visitt,
og denne gangen går antagelig turen til Skottland, hvor vi sikkert kan
plukke opp en mengde nyttige ting.
I år har vi først og fremst tenkt å satse på lag-LM, men vi kommer
selvfølgelig også til å delta i så mange som mulig av de andre
arrangementne .
Til tross for den isolerte beliggenheten, som selvfølgelig har resultert
i mangel på lconlrqrransetr-ening, har vi klart å holde det gående og fkatisk
hevde oss forholdsvis bra. Den største delen av æren for dette må, uten tvil,
tilskrives Per Strømsnes, som gjennom årenes løp har ofret tid og energi på
klubben, og gjort et fantastisk arbeid for judosportens fremme her i Bergen.
Det er da også omtrent l4 år Per Strømsnes har dyrket judo som aktiv og
i en alder av 42 år er han fremdeles med og kjemper i ITLI og legmatcher.
Det er vel ikke mange som har så mange  bak seg i norsk judo.
Knut K. Svindland
B.,S.,K.

vi Lovsn ENGEN ‘rme
Vi kan selvfølgelig ikke love bort en aezar’ selvom du bruker un
MATSURU Judodrakt, ~ den eneste Judogi som er anbafnlt av Den europ-
eisk» Judoumonen. Mon en Juciclm sum går holmortet inn for un sport
vil vite å vurdsatte og benytte same drakten som EM, VM og OL lnutørnø.
MATSURU drakter forener ypperlig kvalitet med sympatiske priser.
Er det imidlertid pungen som basbemmer helt ug holdent, husk dd på vårt
sista trumfkort – den a.nar’kJente SCHONEIJ Judogi.
__N§_! Størrelse 1.70 om – pris inmusiva Moms =- kr 57.-.
(Kvantumrabatt innrømmea på støfre bestillinger. og tillegg beregnes for
bestillinger undar 10 drakter). ‘
I/
Vi leverer også: Judobonda.:,)ar (Rucamor og Novélastic)
Judobeltox’ (senior og Junior)
Judosokkor I
, Judoumdnlor
‘I’I’fl11n3I6rl.kt0r 4 `
Jmlnnthr (fn forllqøllil Whlr) .
lhdllur. Dobler. dzlplcmor um. `
STORE lAGDiBBlOUl’lINOUi GÅMIEDIM CHOÅIDI IBVEIIRO
firma T. van der; Heíjden
».=~w_ «  Bøurikøn-M. 2000 unna:-na en. (oa) 71 31 25 enn
JMRQBT – EKSPORT » (oe) 11 as 60/as ^

1
1
5
I
1
I

1
?“
vs
_…..-..’-‘.::.fl
§<
~
A
i * ` » r * 1
\ “Nr `“
`  \l6f `
i I » 1 4
nn 1ND1viDUELm. , `
1 Utbedret teknikk hos NM-deltakere i Judo. ` ` `
1 Lørdag og søndag ble over 140 kamper utkjempet på to matter i Turnhallen
I pi Oslo for å få kåret årets judo-NM. Mesterskapet var det 5. individuelle
mesrterskap i Norge. Deltakerne kom denne gang fra l7 klubber over hele landet.
Telmikken i toppsikiktet har bedret seg til en mer internasjonal standard.
, Ingen vinner et NT!! uten en bundsolid kondisjon og fighter-teknikk. ‘
l Mesterskapet ble utkjempet etter Brasilianskcup-system som gir en mulighet
for rekvaflifisering. Dommerkomitêen i Norges Judoforbund har satt opp en
vandrepokal til vinneren av åpen klasse, som måtte vinnes 3 ganger.
Dette krav ble i dag innfridd idet Per Steinar Ottestad, NJJK vant åpen klasse
søndag. Pokalen til raskeste ippon seier gikk denne gang noe overraskende
til Trondheim Judo-kwai ved Viktor Tokle som brukte bare 14 sek. for å vinne
sin kamp.;
Lørdag bl`e vi vitner til programmessige seirer i alle tre klasser, men også
den mest fdrsmatiske finalekamp som vi har sett i noe morgesmesterskap.
Denne bley utkjempet i tungvektsfinalen mellom tittelforsvarer Erik Haugen,
NJJK og Jan Jansen, Romerike, Etter en innbidt kamp av Jansen og ledelse,
ble han til slutt kastet på ippon (fallseier) med en o-soto-gari.
Den mest suverene vinner i kampene lørdag var Per Ingvoldstad, OSI i klassen
lett tungvekt. Søndag satte vi mest pris på lettvektsoppgjøret mellom
Marienlyst J.K.s Petter Lind og NJJKS Ulf Berget. Stemningen under denne
kamp som resulterte i seier og kongepokal til Petter Lind truet med å.
«sprenge veggene» i Turnhallen. Gledelig er det å konstatere at utenbys
klubbene kommer med i `1angt sterkere grad enn før og setter preg på
pren1:i.elistene. «Nye judoutøvere» som setter folk som det er blitt vanlig
å se på premielistene ut av konkurransene. 4
meilomvekt 7c-eo kg (26 påmeldte). –
1. Øivind Jacobsen, OSI
2. Per Steinar Ottestad, NJJK
Lett-tungvekt so-95 kg ( 17 påmeldte)
l. Per Ingvoldstad, OSI
2. Willy Thoresen, Ippon J.K.
Tungvokt 93 kg (7 påmeldte)
l. Erik Haugen, NJJÉC
2. Jan Jansen, Romerike JK
Lettvekt er kg (25 påmeldte)
1 Petter Lind, Marienlyst J.K.
2. Ulf Berget, NJJTC
Romerike J .K.
weitervekt s3~7q ke (40 påmeldte)
, 1. Dag Hodne, NJJK ._
2. Freddy Engelstad, OSI ‘
Åpen klasse (ikke vektbegrensning) (25 påmeldte)
1. P. Steinal’ Ottestad, NJ-.TK
2. Erik Haugen, IIJJK
*!
‘ ~. 1
x

17.
VEST-KYST CUPEN FOR JUNIOR.
De lokale hevdet seg bra.
Bergen Judoklubb arrangert i helgen Vestkyst-cup i judo for juniorer.
Stevnet ble awiklet uten større skader og uhell. /\. Strand fra Marienlyst
fikk likevel en trøkk i semifinalen og stilte ikke opp mot Arrangørklubbens
S. Linge i finalen weltervekt.
De lokale judoutøvere hevdet seg meget bra. G. Otterbeck, S. Linge,
K. Svindland, F. Gjeldsvik og J. Hasti viste at de hører med til landets besflge
juniorer. Dessuten avslørte det seg flere andre meget unge lovende talenter
i Vestkyst-cupen som etter alt å. dømme vil bli en årlig foreteelse.
Bergen Judoklubb høstet i alt l4 medaljer – og dominerte sitt eget
arrangement. Neste år håper man også å få deltakelse fra utlandet for å gi
våre lokale utøvere nye impulser.
Resulter:
Eldre . jun, mellomvekt .
l. K. Svindland
2. B. Hjelnes, B
5. J.I. Hasli, B.J
5. T. Kjerrgard, B.J.K
Le:
mac.
><
Yngre juniorf, lettvekt
l. Ole Helland, NJJK
2. K. Westerbye, í.Iar.J.K.
3. Å. Klafstad, B.J.K.
5. Ole M. Lømmlie, Ippon
Yngre jun. , weltervekt
l. R. Dammyr, Nes J.K.
2. B. Linge, B.J`.K.
5. Rune Larsen, B.J.K.
5. T. Tletterland, B.J.K.
Eldre jun. , lettvekt
l. I. Domback, Marienlyst
2. G. Otterbeok, B.J.K.
3. G- Hansen, N.J.J.K.
3. E. Halvorsen, 1I.J.J.K.
Yngre jun., mellomvekt
l. T. Eliassen, NJJK
2. F. Gjeldsvik, B.J.K.
5. TJ.. Ørni, Mar
5. K. Foss, NJJK
Eldre jun., weltervekt
l. S. Linge, B.J.K.
2. A. Strand, Marienlyst
5. H. Helgesen, B.J.K.
5. J.O. Bradseth, B.J.K.

ICLUBBMESTERSKAP FOR NAl\/[SOS JC .
Den aktive judoklubben i Namsos holdt i går kveld klubbmesterskap.
Deltakerne ble delt opp i fire klassegz senior, gutter, jenter og yngre junior.
Kampene gikk på Namsos barneskole, og en del tilskuere hadde også funnet vegen dit
Treneren i Namsos Judoklubb, Svein Bjercke, ledet kampene, og mellom,
kampene i mesterskapet fikk deltakerne matche mot hvem som helst.
Det ble også demonstrert en del kast for de frammøtte. Arrangementet gikk
svært fort unna, og premievinnerne vil få sine premier tildelt på en
tilstelning noe senere:
Resultater:
Arvid Knudsen
Andreas Patay
Ståle Solheim
Åge Bamberg
Jenter
Kari Leirvik
Elizabeth Rønning
Gutter
Bjarne Knudsen
Knut Eide
Yngre junior
Rune Strand
Britt Eva Skagemo
ICLUBBMESTERSIQXP FOR BUDOSØR.
Judoklubbens første klubbmesterskap
Judoklubben Budosør holdt tirsdag og ‘torsdag sitt første klubbmesterskap
i Kristiansand. Den åpne klassen ble vunnet av Magne Andersen som også vant
:L sin klasse, weltervekt. I de to vektklassene jentene kjempet i, vant
Åse Palm Syvertsen og Signe Skylvik. Deltakelsen var god, og innsatsviljen
var på topp. I åpen klasse kjempet 8 mann, i vektklasse I 6 jenter og i
vektklasse II 8 jenter. Deltakelsen for øvrig fremgår av resultatlisten.
Resultater:
Guttejuniorer: Jenter: Vektklasse I:
l. Kristian Lenisvern (we-5)
2. Eivind senavir (7~0)
5. ove Marvin Høiklev (0)
l. Åse Palm Syvertsen (lO-lO-lO)
2. Bente Nilsen (lo-lo-0)
Til sammen var det 6 deltakere.
Yngre juniorer: *.’Ieltervekt _
1. Geir Johnsen <5) Jenter: Vektklasse II.
2. Jostein Teppe (0) l. signs skylvik (lo-7-7)
2. Hilde Tellefsen (lo-lo~o)
Yngre juniorer: Mellomvekt Til Sammen var det 8 deltakere.
l. svein Helge Kringlen (we-lo)
2. Kjell Hansen (lo-o) senierer= Leiiveki=
3. Tom Erling Smellror (0) L Arnfinn Eidet (3)
Juniorer: 2. Svein Esperås (O)
l. Glen Andersen (10-7) `.,eltervekt_
2. A _ l’ ‘
rne Johan Hadland (wo O) l. Magne Andersen (lo)
3. Hans Knævelsrud (0) 2 Alex Gen+ekOs (O)
l. Magne Andersen (lO-7-3) Lett_tU`ngvekt:
2. John Helge Torvaldsen (5-lO-O) l.John Helge Torvaldsen (7)
Til sammen var det 8 deltakere. 2. T. Skaret (O)
Åpen klasse:

19.
LANDSSTEVNE I JUIJO 1.975 FOR GUTTER, PIKEE OG YNGRE JUNIORER.
På et styremøte i oktober l972 diskuterte vi om vi kunne påta oss et
landsstevne i 1975. Etter mye prat besluttet vi oss til å forsøke.
En av kommentarene var at ved det forrige stevnet som ble avholdt
på Tveita, var det lO3 deltakere, så vi regnet med at ca. l5O deltakere
måtte det vel høyst bli.
Vår største oppgave var i første omgang å skaffe nye konkurransematt er.
Våre egne var ikke velegnet til dette, da de bare er treningsmatter.
Firma Rhode i Sprendlingen/V.Tyskland ble kontaktet. Deretter var det
å sette opp en arbeidsliste over hvor og til hvem vi skulle skrive for å få
den hjelp og støtte det var nødvendig for oss å  Til og begynne med hadde
vi tenkt å awikle stevnet over 2 dager, men det lot seg ikke gjennomføre
p.g.a. alle overnattingene. Vi regnet ut at vi bare hadde plass til ca. 20
deltakere i privat innkvartering.
Et program til stevnet ville vi også gjerne ha og en fikk i oppdrag
å samle annonser. Det ble en god del brev etterhvert som tiden gikk.
Det var vel ikke en på Nesodden som til slutt ikke var klar over at
Nesodden Judoklubb skulle ha stevne. Forrctningsstanden kjøpte annonser,
ga premier og gevinster. Men alle våre søknader til kommunen ble ikke
honorert, det var det ene avslag etter det andre. Men den siste søknaden
vår er ennå under behandling, så miraklenes tid er kanskje ennå ikke forbi.
Tiden til awiklingen av stevnet nærmet seg og gjett om vi ble het om
ørene og fikk kalde føtteræ For ikke vare l5O deltagere meldte seg,
men 250.. _/tv disse stilte «heldigvis bare” 220 på stevnet.
läattene hadde heller ikke kommet og telefonen var til sine tider rødglødende.
Med en uvurderlig hjelp av judopresidenten og god del telefonering til
Tyskland fra vår side, ankom mattene omsider på Nesodden den l. juni l97E kl. 2l.l5
P.g.a, de mange deltakere, bestemte vi oss til å la publikumsplassen bli
mindre og legge ut egne og lånte matter til 3 kampområder. Matte J. for gutter,
matte B for juniorer og matte C for jenter.  ‘ ` . .
Omsider opprant den store dagen. Ordfører Sigurd Sl aatsveen ønsket
deltakere og publikum velkommen til bygda og stevnet og med alle gode ønsker
startet kampene kl, l205. Premieutdelingen for siste finale gikk kl. 2215.
Hele lO timer. Selvsagt er dette altfor lenge, men da Nesodden ikke har noe
større lokale enn Samfunnshuset og interessen for stevnet var så stor,
synes vi at det tross alt gikk smertefritt,
Til slutt vil Nesodden Judoklubb få lov til  takke alle.
Gunnar Foss for hjelpen med å få rvattene på plass i tide. N.J.F.’s dommere,
NJJK og IPPON for lånet av matter, Dr.. F. Kvigstad, Norsk Folkehjelp,
avd. Nesodden, hver især når det gjelder hjelp til arrangementet, både
ved salgsdisken, kaffeteriaen, i billettluken, på. parkeringsplassen,
i sekretariatet, ja overalt hvor det var noen som ga en håndsrekning.
Resultater:
Gutter inntil 28 kg: 32-36 kg:
l. Jan Denne, NJJK l. Tore Westwang, Nesodden JK
2. Anders Gundersen, Fredrikstad JK 2. Stein Fredrik Adolfsen, Asker JC
3. Rolf Chr. Lerum, Romerike JK 3. Svein Grøtnes, Ippon JK
3. Harald Tune, Nesodden JK 5. Ketil Løvdal, Fredrikstad JK
28-52 kg: 36-40 kg:
l. Mikkel Andersen, Romerike JK l, Kim Nilsen, Ippon JK
2. Jørgen Lien, llarieiilyst JC 2. Jørn Borchgreving, Nesodden JK
3. Øyvind Holm, Romerike JK 3, Steinar Alstermo, NJJK
3. Steinar Storruste, Marienlyst JC. 5. Geir Thoresen, Ippon JK

40-45 kg:
l. Terje Ole Helland, NJJK
2. Inge Jarl Clausen, Mareimlyst JC
5. Helge Baastad, Asker JC
3. Jon Storli, Asker JC
45-51 kg:
l. Morten Støen, Asker JC
2. Erik Hagen, Marienlyst JC
3. Ole Chr. Fylling, Nesodden JK
3. Rune Steen, Asker JC
El-58 kg:
l. Oddvar Helland, NJJK
2. Bjørn Solheim, Marienlyst JC
3. Morten Villy Hirre, Marienlyst
5. Per Reehorst, Marienlyst JC
58-65 kg:
l. Jan Bye, Marienlyst JC
2. Odd Gomsrud, Marienlyst JC
3. Hans Jøix-gen Berg, Romerike JK
5. Børre Magnussen, NJJK
Jenter: in.ntil 32 kg:
l.í,Iona Engebretsen, Marienlyst JC
2. Synnøve de Bruyn, Nesodden «TK
32-42 kg:
l. Anita Frog, Ippon JK
2. Marie Hegge, Marienlyst JC
42-50 kg:
l. Beate Fjellberg, Nesodden JK
2. Ellen Espolin Jonson, Ippon JK
5, Ragnhild de Bruyn, Nesodden JK
3. Trine Ma’thisen, Ippon JK
50 A-57 kg:
l. Signe Skylvik, Budosør
2. Grete Kristin Bakke, Asker JC
5. Anne Cathrine Jerndal, Ippon JK
3. Ellen Mette Nielsen, Ippon JK
57-68 kg:
l. Kari Lervik, Namsos JK
2. Lise Blomkvist, Marienlyst JG
Yngre junior, inntil 58 kg:
l. Kent Tlesterby, Marienlyst JC
2. Aage Klafstad, Bergen JK
5. Øyvind Berntsen, Ullern JC
Zz. Tom Olav Ottesen, Marienlyst JC
20.
58-65 kg:
l. Roger Dammyr, Nesodden JkI
2. Hans Petter Narmo, Marienlyst JC
3. Rune Larsen, NJJK
3. Pål Øverli, Marienlyst JC
65-67 kg:
1. Kai Foss, NJJK
2. Tom Inge Ørner, Marienlyst JC
3. Jan Ruud-Hansen, Romerike JK
5. Arvid Knudsen, Namsos JK
over ’75 kg:
l. Tore Bjørndalen, Marienlyst JC
2., Knut Marthinsen, Ski JK
I klassen inntil 32 kg junior:
5. Gro Borchgrevink, Nesodden JK
3. Lill Laudan, Ippon JK
52-42 kg:
5. Marianne de Bruyn, Nesodden JK
3. Ellen Lunde, Ippin JK
57-68 kg:
3. Turid Hoddø, Namsos
3. Gunvor Jørgensen, Budosør
Gutter over 75 kg:
3. Ketil Akerø, Marienlyst JC
3. Morten Adamsson, Ski Judoklubb

21h’
RAPPORT FRA SØRLANDET
Første rapport fra Bud0$øI’ – men ikke den siste.
Budosør er nå litt over 2 år gammel og er situert i Kristiansand
på Sørlandet.
Det var vanskelig i begynnelsen å få folk til å forstå judo.
De fleste hadde den ideen at judo var en form for selvforsvar,
og klubben hadde en stri jobb med å få folk til å forstå at det var
en ren sport. Nå har klubben etter 2 äiy fått bort denne «James-Bond»-
ideen. Klubben har fått greie treningslokaler i Idrettshallen (det er
bare en i Kristiansand), og lokalene er gratis. Klubben har trening hver
tirsdag og torsdag kl. 1800 til kl. 2000. Har noen lyst til å overvære
treningen så er de hjertelig velkommen. Klubben har ca. 200 medlemmer,
de fleste under 16 år, Q en del støttemedlemmer. De aktive medlemmene 2
teller ca. 120.. Dette er noe for mye, for treningsmatten som kun er 78m ,
men vi håper å få uiwidet natten senere.
Vi har forslcejllige konlzurransex’ i sikte denne sesongen; flere på
hjemmebane, og vi sender folk til de fleste andre konkurranser utenbys.
Frem til 1972 var det svært liten dr>lt~agelse fra vår side, men i de siste
månedene har en god del deltatt i forskjellige arrangementer.
Den erfaring som er plukket opp i form av kampteknikk har vært verdifull.
Vi prøver nå å. få med de belt unge i klubben, og vi skal arrangere flere
vennskapskamper med andre klubber. Ippon Judoklubb besøkte oss 26/27 mai,
og i derme vannskapskampen fikk de yngste sjanse til å prøve seg. Kampene
var jevne, og det manglet ikke på «fighting spirit». Budosør vant med 87
mot 75 poeng. Budosor og Ippon var enige om at dette måtte gjentas
hvert år. Det kan nevnes at overnattingen for Ippon var gratis.
David Eastwood har begynt å arbeide med en ny klubb i Vennesla,
ca. 17 km nord for Kristiansand. Klubben vil starte opp 26. juni.
I tillegg til Vennesla, har Arendal, Mandal og Lillesand spurt om vi
kan starte klubber der, så det ei grobunn for judo over hele Sørlandet.
Fremover i sesongen vil flere av Budosørs utøvere delta i kamper utenbys-
sa pass pe;
Kristiansand, l2. juni 1973

Norsk Judo, nr. 1 – 1973

Meldingsblad for Norges Judo Forbund
Utgitt av Informasjonskomiteen
Nr.1
1973

– 2 –
INNHOLDSFORTEGNELSE
Melding fra NJF 1 s styre
Norgesmesterskap
Pr. til tusen over hele Norges land
Hvordan sensurert
Åpent brev til TK
O. A. J.F. og den manglende br edde innen
n·orsk judo sport
Avskrift av forord i instruksjonsheftet
Judo – I
Dommersvikt i norsk judo?
Dommerkurs høsten 1972
Judosporten er i rask vekst
Til klubbene
Judoterminiologi
Helsekontroll av idrettsutøvere
Nytt fra styret
Terminliste våren 1973

MELDING FRA NJF ‘ s STYRE.
Bladet «Norsk Judo » ble lagt frem for årstinget på tingdagen i okt.
1972 . Det var dessverre forsent til at årstinget kunne behandle
bladet – både i innhold og i økonomisk henseende . Spesielt økonomi en
er e t vanskelig ka~ittel . For å få utgitt dette førs t e nummeret av
«Norsk Judo » , bevilget Norges Judoforbunds styre en bestemt sum for
å ha et grunnlag å bygge på når bladet skulle legges frem f o r tinget.
Den sum som ble bevilget Info – komiteen ble både brukt , og overskredet,
og styret har derfor inntil bladet kan bli behandlet av å r stinget –
bedt dea nye I nfo- komiteen om å finne en rimeligere måte å utgi et
meldingsblad til klubbene på .
Det foreligger h ermed , og vi håper det kan bygges ut til et or gan som
kan ha betydning for kontakten mellom de forskjellige ledd innen
norsk j udo .
NORGESMESTERSKAP.
NM individuelt går 24 . og 25 . mars 1973 og arrangeres av NJJK i
Turnhallen i Oslo .
NM for lag går i Fredrikstad i februar . Nærmere melding vil b l i sendt
ut fra arrangørklubben.
Vi er glade for at klubber utenfor Oslo nå i større grad tar på
seg arrangementer . NM for lag ble i fjor arrangert av Bergen J udoklubb,
noe som klubben tok seg av på en utmerket måte . Vi håper at a r rangementet
i Fredrikstad vil bli gjennomført like prikkfritt .
PR. TIL TUSEN OVER HELE NORGES LAND!
Judosporten får PR i januarnummeret 1973 av STAR~ ,(N0rges Idrettsforbunds
organ for barn og ungdomsidrett) . START blir sendt til
samtlige skoler og idrettslag over hele landet .
Informasjon 3komiteen vil her spesielt henvise til en artikkel om
en rapport fra Sverige som omhandler judotrening for barn med
t ilpassningsvansker .
RaPFurten er sterkt positiv for judo , og kan fås ved henvendelse
til Norges Idrettsforbund, Youngstorget 1 , Oslo 1.
HVORDAN SENSUERT ( DUMME) – VALGFRITT – UT NORSK J UDO PÅ BEST MULIG
MÅTE INTERNASJONALT .
Dette blir kanskje en noe lang overskrift, men til gjengjeld skal jeg
gjøre historeien kort .
Åpent svensk mesterskap b l e avholdt i midten av november i Gøteborg.
Det deltok 10 nasjoner, 130 deltagere , og var meget vellykket sett
med svenske øyne. Forøvrig det første større arrangement i Sverige som
ikke gikk med underskudd.
– 4 –
Øst- Tyskland stilte med sitt kommende landslag, Vest- Tyskland hadde
ca. 40 deltagere . ned . Frankrike kom med fler e toDpfolk , bl . a.
Europamesteren Monniet i lettvekt . England hadde en del med ,
først og fremst Illum i lett tungvekt , en ypper:ik6 tekniYer som ble
publikumsfavoritt, Nederland hadde noen med , ut e n at de var toppfolk .
Sveits stilte med mange bra folk , deriblant landslagsfolk .
Danskene var med , uten å hevde seg . Finland fikk en bronse- medalje ,
noe som er meget respektabelt i dette selskap , Svenskene stilte nesten
alt de hadde, og fikk også med seg en bronse . Dette var 9 land , og
vi har ett land igjen, gjett hvilket – jo , riktig – Norge . Vi hadde
påmeldt 12 mann , storartet . 5 fra NJJK , 5 fra OSI, 1 fr~ Romerike
og 1 fra Ippo n . Gjett hvor mange som stilte opp . 4 – fire – fire av
tolv. Gran – Hodne – Pettersom f ra NJJK og Thoresen fra Ippon .
De har all ære av sine kamper i dette selskap .
De andre åtte , navn skal ikke nevnes, men spesielt en klubb bør ta
et oppgjør på kammerset . Norge satte rekord i 11fusen- gachi» i
dette stevnet, og aet var ikke morsomt å være nordmann dEr nede .
Kalle W~st, stevnelederen, sa en rekke mindre pene ord om Norsk Judo
i den anledning, og han har rett i alt sammen. Det er ikke bare å .
melde seg på i store internasjonale stevner , gjøre i buksa ved tanken
på å stille opp, og så trekke seg. Norsk Jndo har dummet seg ut
overfor 9 andre europeiske land , og det må ikke gjenta seg .
Tilslutt vil jeg nevne at Ole Hammerstrøm og under tegnede var dommere
der nede . Det gikk etter arrangørens utsagn bra . Håper at det har
rettet opp noe av inntrykket av norsk judo pr . idag.
ÅPENT BREV TIL TK.
Atle Lundsrud
( sign . )
Jeg har fått direkte og indirekte kritikk fra TK og andr e angående
tilfellet med Willy Thoresen og Jan Jansen J åpent svensk mesterskapl
Kravet fra arrangørene f o r å starte var 1 kyu (brunt belte) . De to
ovennevnte var 2 kyu , men jeg ordnet med dispensasjon fra arrangøren ,
slik at de to fikk starte mo t at jeg tok med meg brune belter for dem,
slik at ikke arrangøren fikk noen ubehageligheter med sitt forbund .
Jeg har fått beskjed om at TK, og dessuten forbundsstyret etter
siste møte , er enig i TK’s beslutning om ikke å endre beltegrader
ved spesielle stevner .
Jeg vil i den anledning spørre TK om hva de mener er målsettingen i
norsk judo , og hva som bør l . prioriteres av TK ‘ s arbeid?
Jeg vil foregripe svaret og nevne de ting jeg mener e r primære ,
og håper i den anledning å få igang en saklig udogmatisk diskusjon i
bladet6. spalter .

– 5 –
Det som e r nevnt under pkt. I – I V, er det eneste som betyr noe .
Vi må opp på et nivå som tilsvarer de andr e rordiske lands niv å ,
snarest. Den eneste mulige måt~ å få dette til på er å f å fightere
ut for å kjempe mest muli g.
Hva krav om beltegrader angår, mene1 ~agat d e t er ne ttopp det som
er TK ‘ s oppgave1 å gi dispensasjoner t il folk som trenger det
i en gitt situasjon} folk som ønsker å komme videre som fight ere .
En skal være klar over at den gode rekruttering vi har nå kommer
av nysgjerri ghet overfor vår id1ett . Om noen år når idretten er
vel etablert, ml ·vi ha toppfolk . jeg snakker om nordisk nivå , som
trekkplastere for rekrutteringen. Det får vi ikke ved den politikk
vi fører idag. I forbindel s e med dispensasjoner som nevnt ovenfor ,
menes det brukt overfor seniors og eldre juniors, f ight ere som er
voksne nok til åta vare på seg selv .
Ett eksempel til slutt. ~ en av Oslo – k lubb ene er det begynt et emne
som norsk judo sjelden har hatt maken til. Han er No r g esmester
i bryting og er etter hva jeg skjø nrer innstilt på å komme langt
i judo . Etter min mening skulle TK vært i nnstilt på å sende ham på
forbundets regning til åpent SM iført brunt belte for å lære .
Det ville enhver annen idrett gjort , istedenfor at han må kanskje blir
gående i innpå 2 år før han f år prøve seg; da han enda bare har
orange belte.
Atle Lundsrud
INNEN NORSK JUDOSPORT .
Norsk judosport hadde sin spede fødsel i begynnel sen av femt i å ren e ,
mens den første offisielle klubben ble stiftet i 1960. Etter hvert
er flere kommet til , slik a t de i dag er 21 i tallet , med et medlemstal
l på ca. 2400 mer eller mindre aktive på landsbasis .
Til sammenligni ng kan det nevnes at i Sverige , hvo r man f or to år
siden hadde ca, 80 rene ~udoklubber, idag har øket til 140 klubber
nå landsbasis! Dette er omtrent en fordobling av antal l klubber over
en to-årsperiode !
I de øvrige nordiske l and har en lignende ekspansjon funnet sted.
Hvis derfo r norske jud.outøve-:-c i f remtiden ska l bli i stand til å
konkurrere mere jevnbyrdig med de andre nasjonerie på internasjonal t
plan , må vi her hjemme blant annet få en mye størr e bredde på l andsbas is,
med for eks . en tidobling av det antail utøvere vi har i dag .
Med en så mye større b:::-edde, vil vi få muligheter til å skape sterk e
regionale konkurranseområder , noe som igjen vil g j dSS et sterkt
nasjonalt konkurranselJ!i l_.iø , noe som er en f orutsetning i enhver
konkurranseidrett for å kunne hevde seg utover landets grenser mot
a ndre nasjoner . Dessuten vil da en mye større del av landPts ungdom
få øynene opp for hvilken faclin~rende idrett judo i virkel i gheten er.
Denne økning i bredden vil også samtidig øke den prosentvise muligheten
til å f å fr em i lyset en mye større del av de poteLsielle judofightere
som utvilsomt finnes rundt om i landet 1 for fi n nes de i andre land,
så f inne s de også herl
– 6 –
Slik tilfellet er idag oppstår klubbene i Norge altfor tilfeldig,
i likhet med i de fleste andre land . At Norge dessuten er .et
geografisk kronglete og i forho ld til størrelsen meget spredt og tynt
befolket land, noe som derfor motvirker en rask og naturlig spredning,
– er en av hovedårsakene til den manglende bredde innen norsk
judosport.
I lov for Norges Judoforbund§ 2 (Formålsparagrafen), står følgende
å lese: «NJF ‘ s formål er å arbeide for utbredelse av judo i Norge .»
Og interessen for judo rundt om i det ganske land er der i allir
høyeste grad , noe som bevises, ikke minst av alle de forespørsler
pr . brev som løper inn til judoforbundet hver måned, uten at forbundet
i de årene det har eksistert i noen særlig grad har vært i stand
til å utnytte denne interessen, utenom akkurat i selve Oslo- området ,
og for å råde bot på dette forhold, slik at denne interessen kan
utnyttes til felles beste, og da på landsbasis fra Li ndesnes
til Nordkapp, tok undertegnede høsten 1971 initiativet til opprettelsen
av Opplysnings- og Aktiviseringssambandet for Judosportens
Fremme, (O.A. J .F. ) .
O. A.J . F. ‘s målsetting tar utgangspunkt i judofJ rbundets formåls paragraf
for å følge opp denne der forbundets kapasitet ikke
strekker til, for å øke bredden og styrken i norsk judo .
Sambandets primære opplegg er å hjelpe judointeresserte over hele
landet til å komme i gang med judotrening på egen hånd, selv om
ingen instruktør eller trener finnes i det angjeldende område, –
en slags hjelp ti l selvhjelp , og da først og fremst ved hjelp
av instruksjonsfilmer i Super 8 eller 16 mm . , (noe rom har vært
benyttet med stort hell i flere andre land med sterk ekspansjon)
med tilhørende instruksjonshefter, fortegnelser over j udo litteratur
og råd og hjelp forøvrig .
Den første instruksjonsfilmen JUDO I er fo1·lcngst ferdig , og flere
steder er man allerede i gang med trening etter denne .
Film num~er to er under arbeide og ytterligere filmer vil bli
produsert etter hvert .
Filmene vil også kunne bli en god hjelp for nystartede klubber
som har en anstrengt økonomi, og som av den grunn ikke har råd til
kostnadene ved å ha en eller flere fast ansatte instruktører .
Da O. A. J . F . dessuten drives på et rent idealistisk grunnlag vil
instruksjonsmateriellet bli formidlet til den pris det stort sett
koster å produsere det . Dette for å gjøre det lettest mulig for
nydannede klubber og andre til å komme i gang.
O. A. J.F. er startet av autoriserte forbundstrenere med mange års
erfaring som trenere og instruktører i NJJK og andre klubber ,
og sambandets daglige leder er Erik Lian.
Skulle noen av bladets lesere ønske å formid l e kontakt for eventuelle
interesserte , er sambandets adr, som fø l ger: O. A. J . F., Boks 33 ,
Leirdal, Oslo 10.
Fra sambandets side hApRr mao samtidig at NJF som organ makter
oppgaven som mottagerapparat for de fremtidige nye klubber som man
håper blir resultatet av O.A.J.F. ‘s virksomhet i tiden som kommer.
Erik Lian

– 7 –
AVSKRIFT AV FORORD I INSTRUKSJONSHEFTE JUDO-I.
Judo er en idrett som er i rivende utvikling og samler flere
og flere utøvere . Det er stadig forespørsel om judo fra alle
kanter av landet.
Denne sporten er meget komplisert og krevende , og det er meget
viktig at begynnere får en enkel og forståelig innføring, slik
at de tidligst mulig føler at de «får noe til», og at de har
noe i gjen for treningen.
Begynnere som ikke har noen instruktør til å rettlede seg er her
i en vanskeligere stilling, men filmen JUDO I og heftet gir både
en grei innføring, og grunnlag for videre utvikling og trening i en
god tid fremover.
Hele opplegget med instruksjonsfilm og hefte er nytt i Norge og jeg
er overbrvist om at det vil dekke et lenge følt savn.
DOlV!lVIERSVIKT I NORSK JUDO?
Torkel Ssuer
3. DAN .
(Forøvrig også formann
i T. K. )
Følgende brev ble sendt til NJF ‘ s styre 18/2-71 som behandlet saken
og oversendte brevet til dommerkomiteen:
Norges Judoforbund v/president Jon Døhl .
Som tidtager ved alle de senere tsukiname- shiai , har jeg dessverre
konstatert at alle disse har blitt dømt av 3- 4, toppen 5 dommere .
Dette har etter min mening gått ut over avgjørelsene i de siste
kampene, fo rdi dommerne da har vært alt for trøtte , og dømmekraften
nat urlig har vært noe svekket . (Siste shiai ca . 80 kamper- 6 timer) .
Dette mener jeg er en svikt av dommerkomit~en, som uten alt for
store vanskeligheter burde ha løst dette , ved å sette opp en
turnuso~dning ved shiaiene .
Komiteen har etter det jeg har fått opplyst hatt hare 2 , to møter på
li år . En slik ordning har etter det jeg forstår ikke vært behandlet .
På bakgrunn av dette tillater jeg med å be forbundsstyret rette en
henstilling til dommerkomiteen om å få orden på sakene.
«Kommer du til søndag – det er fint «, mentaliteten e r ikke lenger
holdbar i denne viktige sak .
Nedenfor følger en liste over de jeg kan huske har dømt kamper.
(Listen ikke satt opp etter noe rangering) .
(§å fø l ger 17 navn).
– 8 –
Sikkert også flere aktuelle .
Man kan selvfølgelig si at flere av de ovennevnte 17 navn er
usikre som dommere, eller lite egnet.
Til det er å si at ingen er topp dommer etter få kamper , t i l det
trengs det t rening . Er komiteen i tvil om kvalifikasjon, la da
disse dømme som kantdommere , og i juniorkamper.
Med den store økning utøvere undertegnede regner med at j udoen
vil få fremover, er ikke den nåværende ordning lenger tilfredsstillende .
Hårer med dette forbundsstyret snarest tar denne viktige sak opp
t i l behandling .
Per A. Eliassen
(sign. )
11Kommer du til søndag – det er fint, 11 mentaliteten er der fremde l es .
Plutselig en søndag kan ingen av dommerne komme .
Ta f . eks. Blindern Cup IV ble utsatt ca . t time p . g . a . dommernes fravær.
Vi etterlyser en terminliste el . lignende over de dommere som skal
dømme og da selvfølgelig i turnueor.iJ[ning .
Når de t gjelder antall dommere , har jo situasjonen i norsk judo
bedret seg betydelig , men fremdeles mangler koordinering og
system i sakene.
Med den ekspansjon judosporten har i dag og fo rventes å få
ER DETTE IKKE NOK 1,
Svar utbes :
DOMMERKURS HØSTEN 1972 .
I forbindelse med NJF’ s årsting arrangerte dommerkomiteen et
dommerkurs i Nadderudhallen . Kurset var ment som en innføring i
dommer- reglene, fø rs t og fremst for folk som ikke hadde praktisert
som dommere , med et fremtidig ønske om at noen av deltagerne ville
bli interessert i dømming, slik at de etter avsluttet f ighterkarriere
fo r tsatt ville ha kontakt med judo , men da som dommere . Dette er et
av våre store problem, de mange som slutter og forsvinner av
forskjellige grunner , men som kanskje har lyst til å holde kontakten,
f . eks . som dommere .
Kurset gikk over 2 dager med ialt 14 deltagere fra Bergen, Trondheim
og Oslo . Lørdagen ble kurse t ledet av undertegnede , søndagen av
C.A. Thoresen.
Kursopplegget fulgte den i nternasjonale dommerguiden , men var ikke
noe fu l lverdig kurs for eventuell lisensi ering, da vi ikke hadde
noe parallelt arrangement , slik at det var mulig å avlegge eksamen.
Håper allikevel at kurset har gitt mersmak.
Atle Lundsrud
(sign. )
– 9 –
JUDOSPORTEN ER I RASK VEKTST .
Fra Aftenposten :
Over 100 deltagere fra syv klubber var med i det siste judostevnet
for gutter, jenter og yngre junior . Det ble vist endel virkelig
bra judo og stevnet var en tydelig indikasjon på den sterke vekst
judo har på ungdomsplanet .
Stevnet ble arrangert etter brasilian~ cup- system, men kamptidene
måtte settes ned, først til 2 minutter og senere t il halvannet
for i det hele tatt å bli ferdig med avviklingen . Dette var kjedelig
for deltagerne . Kamptidene bør legges opp til det nivå som er
standard på stevner i utlandet, fordi vi nu har så mange gode gutter
at vi bør søke landskampkontakt også for de unge.
Resultater:
Kl. 2: 28- 32 kg:
1 . Jørgen Lien, Marienlyst Judo Club
2 . Marco Bernardi, MJC
3, Mikkel Andersen, MJC
3. Pette~ 1øv, Norsk Judo og Jiu- Jitsu Klubb
Kl. 3: 32- 36 kg:
1 . Bo Nessing, NJJK
2. Stein Fredrik Adolfsen , Asker Judo Club
3. Pål Bråten, NJJK
3. Jens B. Jensen , NJJK
Kl. 4: 36- 40 kg:
1 . Kim Nilsen , Ippon Judokl~bb
2 . Geir Thoresen , IJK
3. Jørn Borchgrevink, Nesodden Judoklubb
3. Terje Hellan , NJJK
Kl. 5 : 40- 45 kg:
1 . Jon Storli, AJC
2 . Tom Denne , NJJK
3, Rune Carlsen , Romerike Judoklubb
3. Inge Kristoffersen, MJC
Kl. 6: 45- 51 kg:
1. Knut Haarberg, AJC
2 . Erland Paulsen, MJC
3. Morten Magnus, MJC
3. Sven Thomas, MJC
Kl . 7: 51- 58 kg:
1 . Oddvar Hellan, NJJK
2 . Kåre Nordby, AJC
3. Amund Foss, AJC
3. Todd Faye Schøll, I JK
– 10 –
Kl . 8: 58-65 kg:
1 . Tom Ottesen, NJK
2. Ole B. Bergen, Ski Judoklubb
3. Ove Nilsson , NJJK
3. Dag Storeide, NJJK
Jan ter:
under 40 kg:
1 . Marianne de Bruyn, NJK
40- 49 kg:
1 . Katrine Geard, NJK
2 . Bente Hagen, MJC
3. Nina Nessing, NJJK
over 49 kg:
1 . Grete Frantzen, NJJK
2 . Solveig Torgersen , MJC
3. May Liss Birkeland , NJJK
3. Trine Stratkvern , MJC
Yngr e junior:
58-65 k g :
1 . Jan Ruud Hansen, RJK
2 . Rune Larsen , NJJK
65- 75 kg:
1 . Kai Foss, NJJK
2 . Helge Gjerde, RJK
75- 85 kg:
1 . Knut E . Mar thiniussen, SJK
Fra Arbeiderbladet:
103 deltakere i judo stevne !
Det største judostevnet som har vært arrangert her i Norge , ble
lørdag avviklet i aulaen på Tveita ungdomsskole med Norsk Judo og
Jiu-Jitsuklubb som arrangør . Kampene ble utkjempet etter det
brasilianske ~psystem, som er et system som gir mulighet for
rekvalifiseri ng . Hele 103 judoka (judoutøvere) deltok , og disse
utkjempet 131 kamper på en matte . En fantast isk utvikling for
Norges Judo fo rbund som fo r bare t re- fir e år siden kunne telle sine
juni orer på en h å nd . På arr a ngørhold ble det etter at det fem
timer lang e stevnet var avvi klet , uttalt at neste stevne måtte gå
over to dager og at minst to matter måtte t as i bruk.
Det spirer og gror i norsk judo for t iden, og det er san ns ynlig at
det på neste stevne komme r 150 judoka , da deltagelsen stiger og
stiger og flere nye klubber kommer med. Til arrangørenes ros vil vi
nevne at kampene for de lette k l assene ble gjennomfør t først , slik
at de mins te som h adde lang vei hjem kunne reise t idlig .
– 11 –
Kampene ble utkjempet med. en glød og fighting spirit som virkelig
var en stor idrettsopplevelse for publikum som var til stede .
Vi synn s ikke d_et er :ciktig ti. dra fram og nevne de enkel te utøveres
resultater, men lar premielisten tale sitt språk . Ni dommere
dømte de 131 kampene .
Søndag fortsetter stevnet pl Tveita , for seniorer i Norges Judo forbunds
regi, rne~ 43 deltakere. få alt i alt har det altså vært
146 judout0v8re i aktivitet på Tvei~a i helgen .
Fra Arbeidertla~et:
NJJK beseir~t Frede~icia i judo.
Norsk Judo og Jiu-j i tsu Kluhb beseiret det danske laget Fredericia
JudokJ.ubb 19-14 i en vennsk~pskamp i Oslo i ~elga. Fredericia
ligger på 5,plas s j den danske I.divisjon .
Det ble ut~jempet 41 kamper hvorav 20 kamper for jenter og gutter
10-16 år lørdag,
Lørdag merket en seg spesiel t at den danske juniormesteren Frank
Borring (68) kg ble beseiret av nordmannen Tom A. Eliassen (63 kg) .
Blant resul-L2.tene søndag ble det sterke norske seire til Dag Hodne
over Viggo Peter sea, 2,v Per Steinar Keirung over J ørn Garslund
og av Kai Poss over Kurt Kongod.
Frc1, Aftenposten :
Markert endring i judo-toppen.
I Blindern «Cup IV som ble arrangert i Blindernhallen søndag,
opplevde vi en merkert endring i toppskiktet i norsk judo , idet
OSI fikk seir8 i klassene lettvekt, weltervekt , mellomvekt og letttungvekt
og dessuten fikk sammenl agtseire i de samme vektklasser .
Romerike Judoklu1b fikk seier i tungvekt og dessuten sammenlagtseier
i denne klassen. Aften~ostens bestemannspremie gikk til Hans Petter
Andreassen i lettvekt.
Blindern Cuu er Norges største judoturnering, som i å r ble arrangert
for annen gBng. Blindern Cup h~r de tradisjonelle 5 vektklasser
og arrangeres ~fter brasiliansk Cup- metode, som er internasjonalt
vedtatt brukt ved alle større judomesterskap .
I lettvekt fikk Andr~assen stevnets høyeste poengsum ved å vinne a ll e 5
kamper før full tiQ. Hans høye poengsum i semifinale og finale
medførte at han va nt Aftenpostens bestemannspremie.
Freddy Engelstad tapte puljefinalen i weltervekt f or Dag Hodne ,
men kom tilbake gjennom rekvalif i sering og slo Hodne i finalen .
I mellomvekt vBnt Øivind Jacobsen a l l ~ 4 kamper før fina l en før full
tid og han slo Per Steinar uttestad både i puljen og i finalen .
Finalen mellom Jacobsen og Ottestad viste Jacobsen på det beste
med flere go c.le kast og suverene fø r ing av kampen mot en relativt
uvillig Ottestad.
Per Ingvoldstad i l ~tt tu ngvekt vant a lle 4 kamper før f ull tid
og Jan Jansen fikk ingen særlige vanskeligheter med de øvrige
tungvektern»‘,
– 12 –
Resultater:
Lettvekt :
1 . Hans Petter Andreassen , OSI
2 . Ulf R. Berget , NJJK
3 . Gunnar Hansen, NJJK
4. Tore Berg, MJO
Sammenlagt:
1 . Hans Petter Andreassen, OSI
2 . Jan Faye Lund, Ippon
3 . Jan Laudan , Ippon
4. Gunnar Hansen, NJJK
5. Ulf R. Berget , NJK
6. Arild Moen , NJJK
7 . Petter Li nd , MJC
8 . Tore Berg, MJC
9 . Istvan Dombek, MJC
10. Helge Svendsen , MJC
Weltervekt:
1 . Freddy Engelstad , OSI
2 . Dag Hodne , NJJK
3 . Axel Hopstock , OSI
4 . Jan Ulvås , NJJK
Sammenlagt:
1 . Freddy Engelstad, OSI
2. Dag Hodne , NJJK
3 . Axel Hopstock , OSI
4 . Jan Ulvås , NJJK
5 . Øystein Martinsen, NJJK
6. Knut Ekre Nigard , OSI
7 . Tron Løvset , BJP
7. Per Keirung, NJJK
9 . Alex Dombeck, MJC
10. Knut Rolf Hansen , NJJK
10 . Sven Svendsen , FJK
10 . Leif Neraal, Ippon

1 . Øivind Jacobsen, OSI 87
2 . Per Steinar Ottestad, NJJK 55
3. Karsten Hansen, RJK 45
4 . Inge Fjeldstad, OSI 40
Sammenlagt:
1 . Øivind Jacobsen, OSI 243
2 . Per Steinar Ottestad, NJJK 221
3 . Odd Karsten Hansen, RJK 139
4. Rolf Hasle, Ippon 90
5 . Jachen Bieler, Kiel 75
6. Rolf Olsen , NJJK 60
7. Tore Willy Adamsen, FJK 53
8. Rolf Kaarbø , OSI 50
9 . Inge Fjeldstad, OSI 40
10. Bjørn Bliksrud, OSI 35
poeng
li
li
li
– 13 –
Lett- tungvekt – . Antall deltagere 😕
1. Per I ngvoldstad, OSI
2 . Trygve Aas , OSI
3 . Gunnar Sørensen , Fr.Pil
4 . Gunnar Andersen , NJJK
Sammenlagt :
1. Per I ngvoldstad, OSI
2 . Gunnar Sørensen , Fr . Pil
3 . Trygve Aas , OSI
4. Hugo Aurdal , NJJK
5 . Thor Petterson , NJJK
6 . John Pettersen , Ippon
7 . ’11erje Gran , NJJK
Tungvekt – Antall deltagere : 4
1 . Jan J&nsen, RJK
2 . Franck Busch, Bj .P
3 , Willy Thoresen, Ippon
3 . ATild Berg , NJJK
Sammenlagt :
1. Jan Jensen , RJK
2 . Franck Busch, BJP
3 . Wil l y Thoresen , Ippon
4 . Erik Haugen , NJK
5 . Arild Berg, NJJK
6 . Sven Erik·Lars8n, NJJK
RED. ANMERKNING.

Flere av de beste hadde lo7lig fravær, kanskje derfor markert
endring i judo – toppen. Derimot er det meget gledelig å se
andr e navn øverst . Vi GRATULERER!
TIL KLUBBENE.
I anledning av Europamesterskapet 1973, Madrid , Spania, har jeg forsøkt
å komme fram til et rimelig tilbud . En kan da tilby følgende :
Avreise med fly fra Oslo ca. 6 . wai , (dato er ikke bestemt enda)
til Alicante . Med fly derfra til Madrid. Opphold i Madrid en uke .
Her er ikke opphold medregnet i prisen .
Mesterskapet går 10- 11 og 13, mai .
Etter Madridoppholdet flyr vi tilbake til Alicante og drar derfra med
b uss til Benidorm hvor vi slapper av en uke . Her er hotellopphold
innkalkulert . Hvis det skulle være interesse for det kan det kanskje
la seg gjøre å arrangere et Judostevne i Alicante under dette ferieoppholdet
.
Dette 14 dagers tilbudet er ikke 100% klart da reiseselskapene pr .
i dag ikke har sine sommerturer klare enda, men uansett vil jeg
a rrangere denne tur eller noe lignende . Jeg har satt en pris på 1100 ,kroner
, men denne vil høyst sannsynlig gå noe ned.
Påmelding skjer skriftlig til
Frank Robert Busch
Håkon Tveters vei 70
Oslo 6. Tlf . 26 17 12 .
– 14 –
Påmelding er bindende og jeg må ha et depositum på kr. 200, pr
. person .
Dette bør være en glimrende anledning til å kombinere en idrettsopplevelse
og ferie . Ta gjerne med din kone eller lig nende .
Påmelding senest 15/1-73.
Hilsen
Frank Busch
PS . Denne prisen er basert fra Oslo. DS .
Etter mange henvendelser har vi funnet det nødvendig på trykk
å klargjøre betydningen av diverse japanske judouttrykk.
Vi ber klubbene være spesielt oppmerksomme på dommeruttrykkene ,
sl i k at de kjempende ikke ser ut som spørsmålstegu når dommeren
f . eks . sier 11sonomama . 11
J UDOTERMINOLOGI .
1. ayumi – ashi «‘ gangart med rna tteko n takt
2 . dojo treningssal fo r judo
3. jigo – tai L:irsvarsstilling (bøyde knær)
4. judo – gi judodrakt
5. ,judoka judoutøver
6. kake kast (selve handlingen)
7. kumi – kata håndgrepet i motstanderens judodrakt
8 . k~zushi balansebr udd
9. kyu elev
10 . ra :dori kamptrening
11 . tai- sabaki bevege Geg i forhold til motstanderen
12 . ta tam.{ matte
13. tori den som kaster
14. t s~ki-nami-shiai = graderingskamp
16 . tsukuri forberedelse til kast
17 . uchi-komi innganger (kasttrening uten hel g j en)
18. uke den som b l ir kastet
19 . ukemi fall teknikk
20 . yaku-soku- geiko = avtaltøvel se
21 . Dan mester
22 . fusegi – waza
23 . kaeshi- waza
24 . renraku-waza
25 . waza
DOMMERUTTRYKJC
1. rei
2 . hajime
3. mate
4. ippon
5. waza-ari
6. waza-ari ni-
,·h i k,:i i W:l ?. !’.’l
unnvikelsestekniker
motkast
kombinasjonsteknikk
teknikk
h ils
begynn
bryt, stans
full seier , 10 poeng
h alv seier , 7 poeng
i:; I’· R<«i Al’.’
7. kinsa
8 . yusei gachi
9 . shido
10. chui
11. keikoku
12 . har, a:::ikumake
13 . sonomama
14 . soremade
15 . yo shj_
16 . jikan
17 . osae- komi
18. tok eta
19 . hontai
20 . fusen – gachi
– 15 –
teknisk resultat, .3 p.
a rbeidsseier 3p.
advarsel +3r.
+5p,
+7p.
diskvalifisering, +lOp.
ligg stille
kampen er slutt
fortsett
storr klokken
godkjent holdegrep
brutt holdegrep
domsavsigelse
tilkjent seier når motstander ikke
møter opp til kamp
HELSEKOJITTROLL AV IDRETTSUTØVERE .
Fra Norges Idrettsforbund er det sendt ut rundskriv hvor det er
foretatt visse endringer i bestemmelsene som ble vedtatt på
idrettstinget 1971 .
Bestemmelsene om legekontroll av idrettsutøvere er etter dette
følgende :
1 . Barn i alderen fra og fylte 13 år og inntil fylte 17 år skal ha
legekort som ikke er eldre enn 12 måneder , og utstedt hvis mulig
hos skolelegen.
2 . Det kreves ikke l egekort for idrettsutøvere fra og med fylt 17
år inntil fylte 36 år , men følgende begrensning er fastsatt :
a)Lege har anledning t il å nekte deltakelse i konkurranser
når spesielle medisinske grunner tilsier dette .
b)Personer som er sykmeldt kan ikke delta i konkurranser .
3 . Aldersgruppen fra og med fylte 36 år og inntil 50 år skal ha
legekort som ikke er ell re enn ~2 måneder.
4 . Aldersgrurpen fra og med fylte 50 år skal ha legekcrt som ikke
er eldre enn 6 måneder .
Er man blitt skadet , bor i Oslo , og det ser ut til å drøye med
h elbredelsen .av skaden , anbefaler vi .at man besøker legekontoret
på Bislet (inngang søndre sving) . Der finnes hver tirsdag
kl . 1600- 1800 en- tre leger som er spesialister på idrettsskade~.
Besøkkister kr.10, – , og man får ikke bare høre den vanlige leksa :
» ‘l’a det med ro en 14 dagers tid . 11 Her benyttes taping og fysioterapi.
Samme ordning fungere r på Norges Idretcshøgskole 3 dager i uk~n.
Er det tilsvarende ordninger i andre byer, er vi ·bakknemlige for
å få vite det , slik at vi kan f å det inn i bladet .
– 16 –
NYT’.r FRA STYRET.
Aller først vil vi ønske klubbene og de enkelte judoutøvere
et riktig godt nytt år , og håpe at vårt samarbeid vil bli styrket
i dette året . I den anledningen hviler det en stor arbeidsoppgave
på både forbundet og klubbene . Vi tror at dette bl~det kan bidra
til å skape kontakt i kke bare mellom k l ubbene og forbundet , men også
klubbene seg im~llom. Derfor er ethvert klubbidrag til denne
bulletinen av stor betydning Vel, så mye om det . Vi i forbunds styret
synes selv at vi har kommet godt igang, men arbeidsoppgavene
er mange så resultatene av vårt arbeid vil man ennå ikke se så mye til.
Vår primære arbeidsoppgave er for øyeblikket å styrke vår egen
organisas j onsstruktur . Med dette for øye vedtok styr et før jul at komi teformennene,
samt president og/ell er visepresident skal ha et fast
formannsmøte hver eksempelvis 6 . uke . Dette håper vi vil føre til
bedre kontakt mellom komiteene og styret noe som kan b i dra til å
b adre koordinering og tilretteleggelse av gamle og nye arbeidsoppgaver .
Selvom vi er meget opptatt e av våre egne problemer, prøver vi å holde
en viss kontakt med de store i nternasjonale forbundene . Vi er som
dere kanskje allerede vet med l em av både EJU (Europeiske Judounion)
med hovedsete i Paris, og IJF (Internasjonale Judoføderasjon) .
Av aktiv i teter i nnen EJU kommende år kan nevnes : a) Planlegging av to
nye tren i ngssentre i Roma og Paris . b) Dommerkurs for lisensierte
dommere og c ) den tekniske kongress som holdes i Roma 24 .- 25 . februar
d . å .
Dessverre er våre økonomiske disposisjoner så små at vi ikke har
anledning t il å sende representanter til de to sistnevnte «møtene».
For idrettsutøvere i Oslo kan vi meddele at Idrettshøgskolen (Kri ngsjå)
har stilt en lege og 2 fysioterapeuter til de idrettsskadedes
disposisjon . De nevnte personer har kontortid mandag , onsdag og
fredag mellom kl . 1800 og 2000 på Idrettshøgskolen (Kringsjå) .
El l ers henstiiler vi til alle om åta en ekstra titt på den noe
fo r sinkede terminliste for vårens arrangementer.
Styret
– 17 –