Stikkordarkiv: 1997

Norsk Judo, nr. 2 – 1997

Offisiell lerminlisie for Norges Judoforbund år ÉQ
Type; Å = Ådm, É = Konkurronseutøvere, D = Dommere, T = Trenere, = Sosialt
Arrangement: Sted: For hvem: Type: Delt. fru:
Dato:
1 991:
6Dex. NM-senior log Sundeliord Senior D, Å Forbund
13 Des. KM l kretsene B/U/J/S D, Krets
1 998.
9-ll Jon. Åpen londslogssnmling Oslo J/S ,T Forbund
31 Jon. -1 Feb. Regionssomling ,T Region
7 Feb. Srondir-cup, N-(up Göteborg U/J/S Åpent
14 Feb. N- Cu p Stuvonger B/U/J/S Åpent
14 Mpts varsprenep oup rs/U/J Åpen
21 Mors N-Cup stevne + bornest. Lorvik B/U/J/S Forbund
28-29 Mors Regionssomlíng ,T Region
11-12 April Limliord-rup Åolborg, Dunm. U/J D, Åpent
25 April NM~senior individuelt Sundnes Senior D, Forbund
9-11] Moi Regionssomling ,T Region
21 Moi Sondeljordrup Snndeliord B/U/J D,
6-7 Juni Göteborg int. Tourn. Göteborg 15-18 år D,
20-24 Juli Lugi-(omp Lund i Sverige J/S ,T Åpent
29-30 Aug. Regionssumling ,T Region
5-6 Sept. Dommerseminnr U/J/S Forbund
19 Sept. Sundeliordcup Sundeliord B/U Åpent
za sept. rpppp-, smpdre, it-cup oup B/U/J/S Ãpepr
3 Okt. Lugstevne Sundnes B/U/J/S Åpent
10 Okt. Åpent Svensk Storkholm Junior Åpent
17 Okt, Bornestevne + Londsst. Lorvik B/U Åpent
18 Okt. Londsstevne log Lorvik Ungdom Åpent
24 Okt, Holrsliordsloget, N~ Cup Stovonger B/U/J/S Åpent
31 Okt. -I Nov. Regionssomling ,T Region
7-B Nov. Åpent Svensk Gøteborg Senior °
14 Nov. Sondeliordcup Sondeliord J/U
14-15 Nov. Åpent Finsk Helsinki Senior Åpent
28-29 Nov. Åpent Skondinuvisk Donmork Senior Åpent
28-29 Nov. NM individuelt Ingen sokere Junior Forbund
5 Des. NM~log Sundnes Senior Forbund
12 Des. KM I kretsene B/U/J/S Krets
ga p U ga
Åpent
Åpent
p_U_U_Up_DCJ_U
1 `-4
`U.U.U.U_U.U.U
x.
Åpent
Åpent
Opprlalwt tr*1^minlistcflnrrcxpå intmrrtt trmlrr^]0rl2trmlcts sirlur: lrltp://lwim>.s<>l.irtujrrtln
()pprlrrtcr’irrgcr’ til rcr’tt1ittlisrv|r lruir scmlcs lil: .\1]lf Fm: 67 15 46 57
HLlrrgcr’.slmlt’\’t’i 1 E-mail.»_irrtlu@rri[.itlr1’tt.nt>
1.351 Rl»D
Termitrlislcrtirsvmlig i STK er: Arilcl Malm Tlf’ 51 65 07 59 (11), 51 57 23 80 (fr)
Pll 69 Fax: Sl 57 23 81
4050 Sola E-mail:juflo@onlinc.no

NORSK 2/97
Utdanning – en utfordring til
den enkelte o
«Kunnskap er den letteste byrde å
bcere», et gammelt kinesisk ordtak.
Forbundsstyret har satt utdanning
og rekruttering som hovedmål for
1997 og 1998. For vi imidlertid kan
satse på rekruttering må vi ha et
apparat til å ta imot en okende
medlemsmasse. Gjennom seminaret
på Rinkollen dett 29.-31.8 i regi av
Organisasjons og Ledelseskoniiteen
(OLK), fikk klubbene (foruten
Nordland, Troms og Finnmark) siti
forste mulighet til å heve sin
lederkompetanse på lederstigen.
Det var nedslående at kun 20
deltagerefra 7 klubber deltok. Disse
klubbene har prioritert riktig, vist
evne og vilje til å se fremover, og vil
bli fulgt tettere opp fremover.
Undertegnedes usminkede påstand
er at alle norske judoklitbber har et
sterkt behov for ansvarsbevisste,
idealistiske, kunnskapsrike,
kreative, konstruktive, entusiastiske
og engasjerte ledere som kan
delegere arbeidsoppgaver og folge
opp sine «undersåtter» og å påvirke
til et positivt miljø. Fortsatt har 34
klubber hverken levert
klubbstyret.
medlemslister eller årsberetning og
29 klubber har ikke levert regnskap
for 1996.
Trener og Utdanningskomiteen
(TUK) er etter betydelig arbeide i
samarbeid med Idrettens
Studieforbund (ISF) iferd med å
tilrettelegge for Trener I
utdanningen. Sammen med Polen
prosjektet vil dette gi nye og gamle
trenere et betydelig loft i sin
judokompetanse. En utover blir
aldri bedre enn den kunnskap
treneren utviser.
På Ippon Cup (NC stevne) den 13.
og 14. september var det påmeldt 18
jr. og 32 sr. (hvorav 18 av påmeldte
sr. var jrl). Er det virkelig så
uinteressant å være med i stevner?
Uansett, her ligger et formidabelt
arbeid foran oss på
utdatitielsessideii. Forbundsstyret
legger rammene, så nå er det bare
for klubbene å gripe sjansen.
Erik Otto jacobsen NjF’s
hjemmeside: http://liome.solnofiudo
Min e-postadresse: maka@online.no
Endelig: http://www.iudo.no
Det har kornmet en del kritikk av N]F’s
hjemmesider; omtalt iforrige utgave av Nj.
På styremøtet i NIF dett 0l.tl.97frernla
Markedskoiniteerrs formann eri strukturfor
N]F sine internettsider; og denne ble bifalt
med ett unntak; Reglementene.
Da disse er en inntekstkilde for forbundet,
internasjonalt er tilgjengelig via internett,
var det enkelte som ikke ønsket dissefritt på
våre lrjemmesidei: FS vil avgjort’ dette i et
senere mote.
Mett det viktigste var at FS gav sin
tilslutning til å registrere domenenavnet
“_/`udo.no”, og gav adrninistrasjoneii i
oppgave å ordne dette.
Så tiår den nye side layottteii lanseres i
begynnelsen avjanuar ’98, vil dufinrte NjF
på overstående adresse.
Senere kommer bl.a. norsk.judo@judo.no .ll
NORSK
2/97
Judo samarbeid med Polen
– et utdanning- og treningsopplegg for klubbene
Polen er en av Europas beste judonasjonei:
Det gjelder både topputoveriit’ som alltid tar’
medaljer i EM, VM og OL og organisering
av klubbene. I Polen er klubbene organisert
i regioner: For ti kunne delta i de storste
stevnene som arrangeres i Polen må
utetverne kvalifisere seg gjemiom deltakelse
i lokale og regionale konkurranser:
Det polske jitdoforbuiid liar lagt stor vekt
på ittdammig. De tenker også langsiktig i
utvikling av judoutoverne. I utdartnirig av
trenere til kliibbene er det aldersgruppen 14
til 18 ar de har lagt hovedvekten.
I vår og sommer ltar Norges fudoforbund
diskutert med det Polske fudoforbitnd
nntlighetenefor et samarbeid. Polakkene er
positive til et samarbeid. Men de legger stor
vekt på at vi skal tenke langsiktig og at
samarbeide skal siktes inn nrot
aldersgruppen l4 til 18 åt:
Hvis de norske jtidoklubbene vil va:re med
på dette utdanning og trenings sainarbcide
kan vi få til et topp tilbud til alle
iittgdotitiner som trener judo. Forst vil de
beste jitdotrenere i Polen komme til Norge
for å vtere tned på Ei videreiitdanite norske
klubbtrenere. Det vil koitmie en trener til
hver region, Planen er at de polske trenere
trenerne bori hver region ert ukefire ganger
i året. Etter livert som vi foler at
klitblJtrettt’rtit’ har tilegnet seg nok
kititnskaper vil vi samtidig med videre
ittdanning av trenerne også ha samlinger
for utoverne. Vi er sikker på at disse
samlingene vil bli veldig gode. Med topp
polske trenere og norske trenere som har
ltert mye judo vil de som deltar på disse
samlingen både få topp instrtiksjon og
masse oppfolging.
Det siste elementet i det plaiilagte
samarbeide er at norske utøvere deltar på
treningssamlinger i Polen. De som er med
på disse samlingene vil bådefå topp rattdori
trening og få ekstra natur opplevelser som
det polske jtidoforbttiidet lager for oss.
Foreldre er også velkommen til å være med
på turene til Polen. Polakkene har lovet å
lage egne opplevelses aktiviteter for de
foreldre som onsker å vtere med.
Dette utdanning og treningssamarbeide vil
vi starte opp etter soiirrneren til neste år:
Hvis mange nok klubber’ vil veere med!
Vi ntå ha svar i hostfor å kunne diskutere
videre med polakkeiie hvordan vi praktisk
skal gjennornfore samarbeidet.
Vil dit bli en enda bedrejudoutover? Vil du
at klubben din har gode trenere? Vil du få
niuliglieteti til å trene sammen med noen av
Europas bestejudoutovere?
Vil dtt bli med på noe av dette rnå du be
trenet’en din eller lederen i klubben gi NjF
beskjed oin det. Mas på trenerne og lederne
så er dit sikker på at klubben din vil bli et
enda triveligere sted å trenejudo.
Nordisk mesterskap
Stockholm, 23. -24. mai I997
Norge stilte totalt med 26 deltakere.
Toppidrettskomiteen hadde ordnet med
felles busstransport fra Oslo, og det var
kanskje litt skuffende at kttn halvparten
beiivttet seg av dette tilbudet. Presidenten i
N]E Erik Otto jacobsen og uiidertegnedt’
var på grunn av jobbsituasjonen dessverre
blant disse, så vi kom seiitfredag kveld til
hotellet. Vi ble ikke så veldig overrasket
over at svenskene hadde litt problemer med
ti forstå liva vi spurte om. Faktisk forsto de
ikke engang sårirr helt uten videre at vi var
norske. Derimot ble vi veldig lettet over å
hore resten uv den norske gjengen hadde
kommet vel frem og at det var Fredrik
Brenna Lund som var sjef (eller iliverifall
agerte som sådant).
Presidentert ga seg lordag morgen til kjenne
overfor den norske gjengen på siti
sedvanlige diskre og subtile måte (f han
ltaiig ttt av vindttet og ropte skjellsord til
Fredrik). Ellers fungerte han godt i
hallen som et naturlig samlingspurtkt
for den norske gjengen og som
Cheerleader:
Det var Astrid Nordbotten og
ttnderiegnede som hadde fått det
:erefullc oppdrag å coaehe jentene,
og som vanlig var det jentene som
måtte trå tilfor å redde Norges tere.
Eva Standalfra Asker].C. i + 72 ble
til sin store overraskelse litt liten i
forhold til sitte motstandere. Hurt
kjempet tappert mot de store jentene
og endte tilslutt opp med en
tredjeplass. Solruii Kvamme fra
Forde j.K. kjempet godt «72 kilo,
men ga seg kaiiskje litt lett i sin
andre kamp etter å ha tapt på et
vondt arrnbend i sinforste kamp.
Under 66 kilo hadde flest norske
deltakere. På grtttin av
stoppeklokkernangel hadde Bente
Stensrud fra N]]K bestemt seg for å
avslutte sitte kamper fort, så lttttt
ikke skulle være avhengig av å vite
tideit. Denne taktikken holdtfint med
et kjapt kast i dett forste kampen,
men ltun måtte gi tapt i siti andre
kamp mot eit hyperaktiv svenske,
somforovrig tok bronse og vant åpen
klasse. Den samme svensken tok 7.
plass i EM i åt: Bente gjor det litifor
spennende for oss innimellom, med
noen feiinger og uchi rnata forsok
hvor hun er itte og flakser i noen
laaaaange borti med beitet, men fordi
Bente har ert liten mykhetsfordel i
forhold til sitte koiikurrcnter; går dct
forbausende bra hver gang. Bente
kjempet seg frem til bronsefinalen,
men tapte dett på en kveling.
Katrine Raacn, også Nj_]t(, var ikke
RÅ nok og begynte litt tamt. Dermed
ble liun litt lett bare ståertde det:
Katrine hadde også tråkket over
tidligere i uken og var en del hemmet
av det. Etter å ha blitt kastet i siti
forste kamp, våknet hun litt mer opp
og kastet en pen ippori i sitt andre
kamp. Katrine må jobbe med
variasjon i bevegelsesrnonsteiet sitt
(det er også lov med bakoverkast) og
med grepet. Vi fikk en uventet
thriller ined kainp mellom Bente og
Kathrine, som Bente vantfordi
Fotst-ttelse side 6

NORSK 2/97 NORSK 2/97
KATA – hvorfor det da?
“Hva er poenget rned å leere hata, ntir’_]atlo
er en htrrrrpspor’t.7’” Dette er et sporsrnål sarrr
av og til drrhher opp, og da .spesielt fra
lavere graderte ttttrvere som s_vnes hattr er
varrshelig og tlerfor hanshie ihhe noe .sarlig
trrtig. Andre s_vnes at hata trening er det
trrtigtrste vetlgiutlti stim idrett. l rnirr hlulili er
hatatrening lihe naturlig som
randoritrening og de fleste tar det som en
selvfolge.
Hvorfor driver vi da rned hata tig lrvtirftir
mener vi at alle vt»rre medlemmer shal
studere hata? jadti er en idrett stirn er
utviltlet med basis i studier av en rehhe av
de gamle asiatishe hampf og hrigshttnster
(jajitsa/jujtttsu). Disse var iferd med å gti i
glemnreboha når’ Shihanjigtira Kano stilte
segfore ti ta vare på det beste i disse garnle
httnstenr: og utvihlet Kadohan jada som
harnpsport tig idrett. Kamphunst han ihhe
bevares i gjennorn hundreder av år hun ved
hjelp av shreven text og/eller tegninger:
Dette innsd ntih de garnle mestere når de
Lttvihletforshjellige hataerfor å ta vare på
sine hunnshaper: Hadde det ihhe vtertfor at
de gamle hunnshftper var tatt vare på
nettopp iform av farshjellige hataer; så
hadde det noh ihhe vairt så rnyefor Shihan
Kano ft ta tah i. Vi ville helt sihhert ihhe
hatt tlet spelzter rnedjttdotehnihher ti boltre
oss med i dag, ja hanshje vi ihhe hadde hatt
]udo i det hele tatt, hadde det ihhe veert for
de gamle hataene til disse forskjellige
jttjitsasholerre som utgjorde farrdarnentet til
]udo.
Shihan Kairo nrerrte da også at hata rnåttt’
vcere sentral tig integrert del av jrrtio. Det
ble derfor laget err rehhe `“t1f/’isit’llt»‘ hataer;
noen av Shihan Kanti selv og noen av
anerh_;`t’rrte mestere irrrrerr Kodtihan. En del
av tle ganrlefrttltr mesterene (Da srrahher vi
om 6.-lO. dan) ltrget sine egne htrtaer tig
varianter av Ktrdtiharr hataer; men det er i
hovedsah de offisielle Ktidtihtrn hataene som
innaves og brtrlzes i gradt-rirrger i dag.
Kataene er_]udtierrs grunnpilarer tig idebanh
for videretttvihlirig av judtierr. Alle jutltiens
hovetlprirrsipper er beshrevet og bevart i
forsh)’ellige hataer; ali fra hilsnirrgsmâter;
enhle tai-sabahi, hast og holdegrep til
avansert st_vr’l2etr’t’rtir1g og livsfarlige
selvforsvarsnretader: De fleste hataer
prahtiseres uten brah av våpen, mens andre
inhludererjaparrshe sverd og hniver og en
sågar pistol.
Kan Kata løse noen av
dagens problemer?
Norsh _]udti er r hltrr’ tilbahegtrng, btide
antall hlubber og medlernrner blir statlig
fter’r’e for hvert dr som geir: Klubbene liar
problerner med ti holtie på medlernrnene tig
rnarrge hlager tiver nrangel pa volzsne
medlemrnerstim han ta arrsvtu’etftir st_vre og
stell i hlubbene. Det blir fterre og fterre
stevner tig deltaherne på hvert av dern
samtidig som flere stevner avlyses på grann
av manglende deltahelse. Grunnene til dette
er noh mange, og detfinnes ihhe ntien enhel
losning. Kanshje en del av losningen han
ligge i oht satsing på hata.
Stevne- og terrninhorniteen etterlyste i dette
blatifor snart to år siden, ideer tim hvtirdan
en han opp interessen lars judohas til ti
reise på stevner: Dette er ihhe noe enhelt
sporsrndl og det erflere utfordringer hnvttet
til dette. En av de tingene som fohaseres er
hvor vihtig det er at de stt’vner som
avholdes er godt organisert og at de får en
viss RR. i media både ifarhant og ettt’r’har1t.
For ti få dette til er det vihtig ti  tah i
personer med hanrrshap og erfaring som
han vtere med ti awihle stevnet pa en
profesjonell måte. De sentrale her er
dornrnert’ ogfolh sorn han sitte i sehrt’tariat
og ftirovrig alle de som må til for e»r få
stevnet til åfurrgere trrrangementstehnrsh.
Sitaasitirrerr ifttdti-Norge er at vi etter hvert
lrarfått en tlel_]rrdoh<rs som erfertlig med sin
ahtive htirrhurrarrst’ harriere. Di.sseftilherre
har rifle lttng t’r_’far’irrg tig har’ gjerne tlorrrrner’
tig trerrerrrtdanrring i tillegg til inneha en
t`ir’elang t*rftrr’iirg i bl.a. stevnearrarrgernent.
Siden de ihhe lenger’ er rnotivert til selv t`t
delta r stevner; far en ihhe brttht tle
ressursene som disscfolherre rt’preserrtert*r i
stevne samrnenheng. En del slutter’ med
jada fordi de ihhe lenger finner det
utfordrende. Et olterrde antall av disse
jttdohas har imidlertid begynt å intressere
segfor den delen av jttdo som ofte blir lite
fohusert i den ”ahtive» htirrhttr’r’ar1st»delt’n
avfudo hctrriererr, nemlig hata. ldagfirrnes
det ihhe noe organisert tilbrrd for disse, de
holder Stort sett på med sin halairenirrg i
sine hlabber; t’vt’nlut’lt på treningslcirer i
utlandet. Det er langt i mellom hata
hrrrsene og oppvisninger finnes det lite av
utover’ tiltah sarn de ttnhelte hlaliber
tr rrangerer sparadish.
`1`rrrrnstrjitdtihluhh har’ en del rneellernrner
som lrar studert hata pa relativt lrttvt nivå.
Vi har hatt_/lere mestere (6., 7. og 8, dan)
pti bestih i hlubben som har undervist i de
ftirsltjellige hattter; samt at err god del av
våre medlernrner har reist aterrlarrds ftir ti
delta på treningsleirer hvor hata har va.’r’t
en del av htrrstilbudet. Vi har stol arrangert
hata hurs og honhttrranser lohalt og
regionalt, bl.a. ifarbintlelse med vår årlige
sommerleir i Trornsti. Vi registerer olzendc
interesse for hata og ser positivt på
mulighetene for ei utvihle denne delen av
]udo i Norge.
Norgesmesterskap i Kata?
Det ligger nå et forslag fra oss til
behandling hos Stevne’ og terrninhorniteen
orn at det blir satt opp Norgesmestershap i
hata sorn en del av de ordinazre
Norgesrnestcrshapene (og evt. NC-stevner).
Dette vil httnne hafolgende fordeler:
Eldre (vohsne) utovere sarn er ferdig med
den ahtivc harthurranseharriererr får et
tilbud i stt’vnesarrrrnerrheng. Dette vil
tiltrehhe de mer erfarne firtltrhas til dt’
forshjellige stevner; noe som han utn_vttes av
stevnearrangorerr i forbirrtlelse med
dornrrring, sehretariat rn.fl.
Stevnet vilfå en ”media-vennlig» del, hvor
bl. a. TV hanfâ gode bilder uten at de må
lirrrhe hele dagen på ti vente på
«seiershastet» (som allihevel ihhe hornrner;
og hvis det htirnmer så blir det ihhe vist
allihevel fordi det ihhe ser “spelttahultrr’t»
noh trt).
Antall stt’vrrt’deltahere han potensielt ohes,
både i gjennom det at eldre trenere/ledere i
hlubllene «drar» med seg yngre utøvere i
hlabben når de selv allihevel shal delta i
Kata-hanhurransen, i tillegg til de sorn
måtte homrne hunjar hatahtinhurransen.
Katahurs han avholdes iforbirtdelse med
eller i tilknyting til stevner; noe stirn ofte
etterlyses bl.a. fra handitlater for dan-
graderinger:
fadoen i Norge blir’ sorn helhet mer variert
og potensialet rned hensyn på å ta vare på
eldre fudohas innen for sporten blir
adshillig større, med mindre utbrenthet og
frafall som resultat.
Dersom vi får media med oss, noe som
absolutt shulle hanne vasre mulig, har vi
grunnlag for bedre mediadehning og
profilering og derav oht rehruttering.
Til slutt må en hurrrrc si at hata
norrnalt er litt merpublihurnsvennlig
en shiai, til tross for blir drahter som
nå etterhvert irrnfores. Det er i alle
fall lett ti se hvem som blir hasta.
Selve utforclseir av et sliht hata
rnestershap liurde ihhe vzert’ noe stort
problem, en httnrre for ehsernpel tatt
utgangspanht i hvordan U5]l (USA)
organiserer’ sine Nasjorrale stevner:
Normalt shrtlle 1-1,5 time på
formiddagen veere rrtilz for ti
gjerrrrarr1ftir’e honhur’r’anse med 8-10
par:
Vi venter nå spent på Stevnef og
terrninhorniteen sin behandling av
sahen tig regner med at det ihhe
shalle tafor lang tid.
Hvis det er troen som har
synspunkter på dette og som
eventuelt har lyst til â bidra, ihhe nøl
med å ta hontaht med untlertegnede.
Gunnar Davidsson
Tromsø judohlubb
Postbohs 4
9001 Tromsø
e-mail: gunncrrd@snerpa.is
Gull i Kata
Gunnar Dtrvidssan tig Mads
Gabrielsen, begge fra Tromso
_ltrdohlrrlrlJ, delttih i «Frthuda
Invitational Kata Charnpitrn~slrips
1997” i Sanjtise, Califtirnia, den 11.
ohtalier og fihh l. pltrsstig grill í
,]UNOl\’AT/\. r\/lester’shapt:t er det ll. i
rehhen tig er’ det ene av de tti mest
prestisjtjf_vltt’ Kata nrestershap i US/\.
Mestershapet er innstiftet av Keihti
Ftrhuda Stian, en levende legende og
atrttrritei inrrerr Kotloharr hata, spesielt
junohata. lvlestershtrpet samlet
deltahere fra flere stater i USA i
tillegg tilfaptrn og stirrr sagt Norge.
Davidsstrrr (rridan) tig Gabrielsen
(shtrtian) vant over bl.a gullvinnerne i
janohata i arets «US]l National Kata
fudtr Clrarnpionships” Dennis Nislrida
og Christoplrer Otte.
l Norge er det liten tradisjon for å
avholde Katarnestershap utenfor
t\Iord«Norge, rrren dette l1t’gvnrrer å bli
mer og mer vanlig i andre land, bl.a.
USA ogjapan. Dette erforste gang at
tleltaherefra Trornsojudohlubli deltar’
i Katarnester-shap rttenftir landsdelen,
og forste garrg Norge gjor seg
hemerhet irrter’nasjorralt i hata.
Kanshje på tide at hata blir med i
Ntirgesmestershapet etter dette?
Kano er lengst til venstre, så Keiko fultulln 8.tlan, og gull vinnerne
i «Mens rlivision Jnnokntn» Mads Gabrielsen og Gunnar Dnvidsson.

NORSK 2/97 NORSK 2/97
Norfrrsfmsriri-1..
Katrine pådro seg passivitctsstraff.
Rornvenninnen Therese Wlnger’ var også
uheldig og gilzh på tap. Therese var
opprinnelig hun påmeldt i åpen hlasse, men
ved innveiing besluttet laglederne seg for å
også melde henne på i egen hlasse.
Dessverre filzh ilzlze Therese deltatt i åpen
hlasse, da hun filch en hard tur på hodet og
en vond streleh i nalelcen. Også Line
jonassen, Stavanger’].k., måtte se seg slatt i
begge sine lzamper:
Stine Lastein, Sandefiordf.K,, brulzte litt tid
i sin forste hamp til å kjenne på
motstanderen, rnen avsluttet etterhvert med
et rirnelig greit hast. Når Stincforst tar tala
med begge hender og besternrner seg, så går
det unna både i taehe waza og ne waza, Ne
waza er ilzhe Stines sterheste side, men hun
avsluttet sin andre hamp med et
imponerende horrtrollcrt arnbend. I lzarnpen
om å lzomme til finalen matte Stine toff
motstand av den tidligere nevnte /.
plassvinneren i EM både oppe og nede, men
i sluttselzundene hlarte Stine å holde
motstanderen lenge nolz til å vinne med en
lzolza, lfinalen ledet Stine lzlart til et halvt
minutt gjensto, rnen hun fikle albuen ut av
ledd og rnåtte gi seg. Altså solv til Stine.
l lzlassen under 61 lzilo møtte Hege Igeland,
Bardal].K., og Cathrine Ruud, l_arvih]. K.
hverandre i forste hamp, Hege avgjorde
lznepent til sinfordel. Catlirinefolte ilzhe at
telzrrilzlzene satt helt den dagen, hun var1t sin
neste hamp, rnen tapte enda en og var ute.
Cecilie Lille, Alta].K/ NTG, var i slagetfra
sin forste harrrp, hvor råshinnet hvclte
rnotstanderen så hun besvimte. Den andre
lzampen, rnotfirinen som ble solwinner; var
litt mer hnepen, men en hontaiseierí Cecilie
lalinte til rned et par slcilzlzelige
trrrrgvclzterhast (noe ihhe størrelsen sleulle
tilsi), og vant sin tredje hamp på _vuleo.
Finalen avgjorde Cecilie med meget god
grepstehnilrh og vant igjen en hlar hontai
rnotfirrnen.
Sylvia Lindae, l-laugaland _f.l(, ble noe
ovcrr’ashet over hvor toft nivået var i 56
hilo. Hun tapte begge sine harnper og var
hanslzje littfor snill.
Vi hadde også mange toffeferrter’ som stilte i
damenes åpne lzlasse. Hege Igeland ble litt
lett og ble hastet litt for fort i sin første
hamp, vant sin andre på ippon, men tapte
igjen og var dermed rrte. Cathrine Ruud
tapte sin forste harnp mot vinneren av 56.
Stine Lastcin bcgvnte rned ri palelzc sammen
Cecilies Lilles finalernotstander i -ol, til
Cecilies store glede (dessverre gilth det litt
for fart). Deretter tapte Stine på en hnepcn
hontai mot vinneren av 72. Neste hamp var
mot Cathrine, som lurn også slo,
Bronsefinalcn tapte Stine på lrontai mot
vinneren av 56. Bente Stensrud måtte igjen
gi tapt for sverrshe)’enta som hun møtte i
bnmsefinalerr i 66, men imponerte larrgt
rneri åpen lelasse enn i 66. Hun hastetflere
fine lzast og det var gøy å se ippon på ippon
motfentene i plusshlassen. Bente endte opp
med en sveertfort_jent bronsemedalje,
Totalt endte vi opp med en gull, en sølv og
tre bronse. ilzlze lilze godt resultat sorn ifjor;
noe som viser at det begynner å bli et godt
nordisl: nivå. Resultatet i år var lzanshje
mer representativt enn fra Nordish i Norge i
fjor; da de andre nordishe landene i år stilte
rnedflere av sint’ beste utøvere. Svenslzene
hadde et par morsomme vrier på
stevnegjennomforingen. Alle nordrnennene
satt stor pris på at leamptidene var 3
minutter for damen og 4 minutter for
lierrene. Kampene ble mer spennende, vi
slapp disse evighetslange hontaihampene.
Utøverne kunne stå på mer og ihht’ va“re
reddefor at lzondisen slztrlle glippe. Selv om
sluttsehundene lzom litt fort på noen
innirnellonr, vil vi alle anbefale at dette
ir1rrfi»r’es permanent!
En annen god ide til norshe
stevnearrangorer var tavler som sto ved
rnattene, lrvor arrangørene hele tiden holdt
oss oppdatert på hvem som shrrlle gå de 4
neste hampene. Dermed var det lett å holde
rede på hvor’ på lista man befant seg.
Ar’rangor’erre llruhte også dette svsternet til å
på en oversihtlig måte lcjare flere
vehthlassersamtidig. Det var ihlze en eneste
lang pause i stevnegiennomforingenl
imponerende av arrangor’errel Det horer
også med til lristorierr at det etter
arrarrgenrerrtet dessverre ihhe var noen
ltanlzett vi hunne vinnel
Til slutt; Tornrnv A. Olsen var eneste norshe
som domtc på Nordish. Utirverne var meget
slruffet over at domrnerne ilzhe prioriterte
dette arrangementet. Tommy domte meget
bra i de lzarnpene vi så!
Av Kirsti Harefallet
og Astrid Nordbotten
Rapport fra Viking Camp 1997
Internasional treningsleir i iudo tor ungdom i alderen l0 til l8 år.
i
1
. `.__..
Oppvrrming, lek og morro er alltid en del av treningen på Viking-Camp. Åne (over) og Hege fra Oslo Judoklubb.
Vilzing Camp 199/ ble en sportslig og sosial
suhsess. Stort sett var det bra veer i hele
perioden, og det gjorde det mye triveligere å
være på treningsleir enn hvis regnet poser
ned. Rilctignoh startet nlaa med et
forferdelig tordenveer på mandag og
alarmen gilzlz på Tislegård ungdornslzale,
som var basen, slilz at både politi,
brannvesen og vahtrnester horn på bcsole.
Det var da ca. 15 personeri leiren og alle
fulgte forslarifterre, til brannvesenets
tilfredsstillelse. Det var i alle [all bra at
jndoha fihh bevist at de belrersher andre
nodsituasjoner også
7.l’\§?’P*’c`i.»  ‘l Q
._ ,.g-r,,_:-1, –
Ö*
Q a(
:vs
‘F
Trenere
hele l0 trenerefra 3 nasjoner stod lelar da
deltaherene arrhorn l\’orrgsbe|’g.
Fra Belgia og Lietlrerveldefudo Club horn
Mine Haspeslagh (4. dan) og Franel:_v
Deerer’e (3. dan). England var representert
ved larrtlslagsntover1“n<‘ Parti Leishrnan (3.
dan) og john Buelianan (2. dan), begge fra
Carnllerlyfudo Club.
Svein Gårdsa (5. dan) fra Sandefjord,
Sven-Ove johansen (2. dan) fra Konnerud
og Tron Guhberud (1. dan) fra Ippon var de
øvrige tilreisende. I spissen for BK~]ud0
sine egne stod leirsjefjon Brattlid (1. darr),
sarnt Esther Mvreboe (1. dan) og Bjarte
]orn Myran (l. clan).
<«13*’
e ` _ /
AS
Per-Ånders (BK), Ålbin (lppon), Oskar
og Åndré (Begge BK).
og J. Burlrnnnn F. Deerere og M. Huspeslogll Christron (BK) bolon
80 deltakere
På de sehs dagene leiren varte ble det
gjennomført 8 halvannen times
treninger for de 80 tleltalzerene.
Antallet var noe mindre enn arrangøren
hadde onshet seg, men når du ser
bildene på denne siden er det bare å
lerysse av i laalenderenfor neste år!
Sosialt
At leiren i årfalt sarnrnen rned_]’azz~
festivalen på Kongsberg, turer til
Sornmarland i Bo, dishoteh og
grilllzvelder; gjorde sitt til at deltaleerene
fihh en slzilzhelig opplevelsesferie. Og
“Vileing of the Ycar”, premien for
ntaveren som utrnerlrer seg positivt,
gilzh i år til Hege lgeland fra Bardal
_]udohlubb.
‘Å
\ 11)/

NORSK 2/97 NORSK 2/97
Sommerleir i Sundsvall
Det er ikke bare på Kongs’ber’g det liar veert
sommerleir: bra Kolstad judo sin “Inter’rr«
info» har’ vi saksetfolgeride artikkel.
Om Sundsvall Judo og
leiren.
Sundsvall judo er en klubb på 460
niedleinrner: fudolokalene er oppr’irmelig et
gammelt lastebilveikstetl på 700 kvm, og
300 kvni perrnanent iitlagtfutloareale.
Klubben liar’ ari’anger’t sornmer’leiren i
Sundsvall lielt sideri klubbeii ble startet i
1986. På grunri av at det bare ble arrangert
en somnrerleirfor’ urigdorn ifior er det altså
deri tiende sonimerleireii i Sundsvall. På det
meste liai’ 120 utøvere deltatt på leiren.
Etter’ at klubben begynte å holde egiie
sornmerleirer’ for iirrgdoin, deltar nå ca 60
på iirigdomsleir’eri og ea 60 på leireri for de
voksne,
Leiren liai’ betydd mye for klubberi ved at
deri har gitt bra oppmerksoniliet i pressen.
Økonomisk har’ ikke klubben tjent mye på
leireri. Men klubberr har likevel tjent på
leii’eir ved at trenerne opp gjennom titlene
liar fått videreutviklet seg som utøvere og
trener ved å ha deltatt i leiren. Wolfgarig
Biedrori sier at mange klubber har irinavl i
trenersysternet ved at alt dreier seg rundt
hovedtreneren. Derfor bør eri di’a utfor’ åfå
nye ideer og videreutvikle seg selv sorn
utøvere.
I de siste årene hai’ flere utenlaridske
klubber’ fått opp interessen for leiren i
Sundsvall, rrieri på grurrn av ulikeferietider
i Europa er det vanskelig for niarrgc av
klubbene ti komme.
r
\
i
R y I GÅ
F
ren av
instralrtarene på leiren. Her kaster han en
motstander hun på leiren påstorl at måtte være
Miriam Blasta med kort lrår. Men ilet er nok
heller en utover fra Japan.
. . . .
Vi fikk [uling!!!
Den 8. til 12. august i år’ ble det arrarrger’t
en treningsleir’ i Sundsvall i Sverige. Tre
fra klubben dr’o ditfor’ åfå og gijuling. De
korn tilbake med mange nye erfaringer’ og
teknikker’ som de i tidenfraniovei’ vil la’re
bor’t til resten av klulrlrerr.
På leiren var det i’riird 60 utøvere fr’a
Sverige, Ivskland og Norge,ja det var til og
med en kanadier: Hair var på rundreise i
Europa og hadde fått det tipset lijemrnefra
orrr at han burde ta med seg fudogien foi’di
det var marige brajudokliibberi Europa. Da
liari korn til Sverige hørte liair oiri leiren og
dr’o ditfor å trene et par dager:
På de dagene vi var i Sundsvall ble det niye
trening, med to økter livet’ dag. Hver på to
timer: Den åtteiide og den tolvte var det
likevel bare en okt, i og med at mange hadde
lairg vei å dra. På turen bort til Sundsvall
brukte vi ea 6 timer; men andre hadde en
reisetid på 23 tiinerlll Hver treriingsdag
begynte kl 07.30 med frokost og klokka
halv ti begynte frste økta ined riowaza
teknikk og raridori. Klokker halv tolv var
første okta ferdig og vi kanne gå i dasfeii.
Men neste okt begynte klokka seks og varte
til klokka åtte, Da trente vi stående teknikk
og raridori. Det var hei’ vifikk mestjuling.
De første økteire på sonirnerleiren var riok
de verste øktene jeg har vaert med på, ikke
på gi’tinri av atjeg ble sliten (det ble vi) eller
at trener ne var dårlige (det var’ de definitivt
ikke), men fordi det var så uutholdelig
varmt. jeg tipper det var inirist 30 grader
inne ifudoliirlleii, det kjentes i allefall slik.
For det var riok atfeg tok på iiregfiidogieii
for atfeg begynte å svette. Det er kanskje de
tiemiigstrktcricfeg liar drukket riiest vann.
Men omsider sank tcinper’atui’eri til et mer
beliagelig nivå.
Hovedinstruktøreri på leiren var Miriam
Blaseo tidligere vei’densniester’ (1991) og
olvnipisk inestei’ i ’56»kilos klassen. Men
også ver’derrsrnester’err fra 199.3 Nicola
Fairbrotlrer var insti’trktor på leiren. For
ikke ri gleninrt’ Sitiiclsvallfritlos represetrtaiit
Wolfgang Biedron. Det var altså et ho/yt
nivå på trenerne noe sorii ga et høyt nivå på
treiririgene.
Vi trente kariskje ikke så maiigefoislijellige
teknikker; men vi treirte mange varianter og
kombinasjoner’ av de få teknikkene vi gikk
gjcrrnoiri. l bakkerr trente vi mange
varianter av sankaku~gatarne (trckaiit/ –
pmikts lioldegrcp) i kombiriasfori med
fuji»gatame (arriibenil), og i stående trente
vi konibiriasjorrer av tai-otoslii og tiehi’
rnata i tillegg til en del andre flotte
teknikker: Det soni skiller elite jiidoiitrrvt’re
fr’a de ”vanlige” iitoverrie er ofte at eliten
ofte bi’ukei’ iioeir få tekriikker; inrn disse
tekriikkent’ kari lrmi/hair bi’iikr.’ rresteir
aarrsett hva rike (den soni tekrrikken blir
iitfirrt mot) gjor; Og det var sairkakir~/_/’ti_jl-
gatame variasjorreire et godt eksempel pa.
Vi lterte ea 12 ulike teknilzker og
lzorribitrasftrrrer’ av disse, rrreir eiida trorjeg
at Miriain Blaseo liadde kunnet vise oss
mange, riiaiigeflere.
Vi lterte også noen nye leker til
oppvarrrrmga og andre små godbiter som
kari dukke opp på trenirigene titover hosten.
Såfalg niedill
. .
Judo i Spania
l Spania ei’ jtido en del av skolegangen,
barna begynner nredjr.ido når de er seks år
gamle. Beltefargeiifolger’ lilassetrinnet, slik
at de bcgymier med hvitt belte iførste
klasse,fårgult i aridre, orange i tredje og så
videre. Barna begynner å delta på uformelle
stevner’ allerede forste året. Meir forst og
fremst for nroro skyld. Vaiiligvis trener
barna tre ganger i uka, rrieri livis skolene
sairrarbeidt’r iircdfudoklulrbei’ kari de drive
rnedjudofenr ganger’ i uka.
Først når barna t’r 15 år gamle ai’i’arigeres
det storre stevner’ som regioiisriresterskap og
Spanske iiresterskap. Det er nå det store
frafallet kornrncr fra fudoen, fordi
iingdomniene etterhvert år iit av
grirrirrskoleri og kairskfe velger annen
idrett. Men etter OL i Barcelona da Miriani
Blaseo og /lllrnudena Mui`io3 begge varit i
sine klasser; liarflere rrrrge satset på fudo,
Og som Miriani selv sier ”Det er ikke
uninlig ti nå toppen uten for’bilder; men
fnilrililer er viktigefor i’i’kruttei’iriga.”
Det kari viere vanskelig å satse på jada i
Spania, fordi for eir kari delta i stor’i’e
irrterritrsiorrtrlt’ stevner; må en vinne i det
spanske mt’ster’sktipet. Det kari hende at
xolvmetlaljoiw’ blir tatt irt på landslaget,
nien aldri de sorrr liar vunnet tretljeplass
eller ddi’ligei’e, Likevel lit“irder det ofte at
ittoveriie på klublrnivå drar iit og
ktrrikurrerer i åpne irrtcr’riasfonalt’ stevner:
Av johnny Danielsen
Miriam Blasco –
Begynte Ö satse 22 år gammel -og vant OL!
«fZ\.-i …ri-ir,,../.r .V .. ./du ,-…/.,.  .fh J.. /~..r. .W 1. .ir .r.
.-.nr/r,,.«.’r til-.  .. im.. _-wiral tr…//r../tr : mv, rm.  1.’
/.~f.,,.,,….»» rm.. W .r. .-V za …-. rárrrrf ,..,.,. ,,… …  :fu or-,
Á~f>,,`.,rr,..vf …..r. 1.’  .,..r..,…-/, rå./1.-P …arr rir., .tr tr- zu. »
Miriani Blasto, 3.3 år; 6. dari
t\4er’itter:
Gtill i VM l99l, Grill i Bareelorra 1992
Begge i klassen -56 kg.
Da Miriam Blaseo varit Obfinaleir på
lijemniebarre i Barcelona i 1992, liadde huri
gjort noe huii bare noen år tidligere bare
liadde dronit om, Og litirr ble en av Spariias
store helter på den tiden. Hva var det som
gjorde at liitri nådde så langt? Nå skal vi
prove å bli litt mer kjent riied lierme som
jirdofutøvert
Da liirii var åtte år gammel fikk fai’eri
hennes lierme til å begynne med fudo, Hun
hadde vaert borti mange andre sporter men
ingen var så interessant sonrfiido. Deførste
årene i sirijudokarriei’e trente han i en liten
forstad til Madrid. l denne tiden varfitdoeri
bare lek og moro, hrrrr fortalte at lmn ikke
trengte å henge opp fudo~gien etter
tremrigene. Den ble nemlig nesten aldri våt
av svette. Derirre tiden var viktigfor henne,
for denfikk henne til å elskejudo.
Harr trerite ea tre ganger i uka og trente
aldri ekstrtrfør’ koiikiir’r’aiisene. For huri var
22 deltok han bare i regionale stevner’ og i
Spanske mesterskap. og sfelderit i mer enn
fire stevner hvert år:
Ventlepunktet
Da liirrr ble 22 år gammel flyttet lrmi til
Alieante på ostkysterr av Spania. Her
begynte lrnrr i en ir_yfudokltibb nied en helt
annen satsmg på slevriei: Harr begynte å
satse.
Fra nå av drev lirni med vekter’ to ganger i
iika, lnpirig og firdo gjorde hitiiferii gaiigeri
uka. Om rnorgerrerre trente litin sL_vr’ke og
top nrve. i tillegg til at han trente tekrrikk.
‘l`eknikktrerringen inribefattet også å studert’
teknikker på video. Oin kvelderre trerite hun
alltid to og en halv tiirie med raiidori, Meir
type raritlori varierte etter hvor lang tid det
var’ til neste korikttri’arise. Det ble lite tid til
arinet enfiido,foi’ å tjene til livets opphold
iindei’viste hun skoleelever’ ijudo.
Det var trerreren som så det talentet som lå i
Mir iam og som oppniuritret henne til å
Miriam Blasro
satse. Etter Ol. i Seaiil korn han
tilbake og fortalte hvem som liadde
deltatt og sa hun liadde jo
rnuligheten til å slå dem alle. For
henne virket det hele mer som en
drørii. Men etterhvert så hun
mulighetene selv.
I 1988 varit liitrr i det Spanske
Mesterskapet og det ble billetteri til
de store internas_ioiiale stevnene.
Allerede året etter varit han bronse i
VM i Beograd. Etter at lmii begynte å
satse deltok lririi ofte i et stevne i
rnåireden. l l99l varit hun VM på
lijemrnebarie i Barcelona og året etter’
Oi.. Og det ble nye tiderfor henne.
For seier’err i Barcelona var det eo
l00 aktive utovere i klubben i
Alicante, og bare iS«ZO av dem
kanne liuri trene godt med. Ofte
trente lmri med gutter’ i 760′
kilosklasseri, noe som passet henne
bra fordi styrkeii deres presset henne
til å yte mer og bli bedre. Etter Ol;
seier’t’ri begynte eliten i Spania Er
koriime til Aiieante for’ ti trene med
Miriam, og to av denr varit seinere
lrrorise i Atlanta-OL.
Avjohnny Danielsen

NORSK
2/97
.r Muffe
Diskusionsiorum
Leserbrev Krmkk
` Innlegg og Ros!
…L
Vi åpner i dette nttmmeret err ny spalte i
Norslzjttdo; Matte.
Navnet spiller på at vi sleal ta oss en pause
og hore på lrva andre rnerrer:
Den norshe betydningen av ordet, matte,
viser til jttdomatta der det nreste av
alztiviteten vtirforegårj.
Innledningsvis har vi barefíitt et innlegg,
inen det er’ til gjengjeld et innlegg som vi
for venter mange svar på..
Innlegg sendes jan.ove.ttrheim@imeo.no,
fot’burulslzoiitor’et eller’ rnin postadresse.
«reelf
Er Nord-Norge i krig med
Norges Judoforbund?
Å overveere Tinget 1997 iforbindclse med
veirtforlnoids 30 års jttbilettm var til tider
ft’ttstrererrde. Ved ti legge Tinget til
stiftelsesdatoen var det sileleert to trrrg styret
hadde i tanlrene ~ muligheten for at _/lest
nrrrlig trterr/or’ Oslo-grvta shulle [ti delta på
jabilettrnsrnidtlagen og vissheten om at
styret hadde tttfart en forrrriclabeljobb, som
for tjente ti feires.
Det lrar tydeligvis gått en del av
tirrgrcpresentantene has forbi at styret i
lopet av 2 – .3 dr har snudd et
la_jernpetrndershatltl ~ i realiteterr leonlztrrs –
til et forbtrnd med ohrrrrornislz oversl:tttlt’l.
Vter ltlar’ over at Norges jrrtloforbtmtl sirr
srraoperasjorr blir brrrlzt sorn sleoleelzsenrpel
på ohonorrristyritrg av Norges
idrettsforbund trver_'{or andre sanforbtrrrd.
Medlemmer av styret, volasne foll: alle
sammen (i lrvet’t fall de sotrr representerte
styret på podiet ander Tinget), lrar_johlJet
“slzjorta av seg” i tre eit’ og legger ogsåfrenr
et lnttlsjett rned vyer fot’ videre drift og
Lttvihling av_jttdo sorrr idrett.
Sti vidt jeg httsleer – ihhe ert positiv
lzommentar orn styrets arbeid fra salen ~
sharnnreliglll
i budsjettet blir det opplyst at vårt tilslzrtdd
_/ta Norges lclrt’ttsfrirlittriti blir retlttsert med
over’ 70.000,-_ En hver stnn slcionner noe av
oltonomi, som driver egen vírlrsomlrel t’ller
ledt’r’ err hedr’ift(/ot’bttIi<l, vet at perrger’ iltlte
volzser pd treet: De er heller ilzlae latin en
bevilgrrirrgssalc, som tydeligvis stat» og
hornmrtrieansatte tror; men må irrrrtjenes!
Derforforverrtet tttrtlertegrredt’ en tlislrttsjorr
orrr hva gjor vi nei?
Nei da, Tinget satte i gang err debatt orn
flytting av ltr: 5O,«, en debatt som ble holdt
gående i to til tre timer; lrtrvedsahelíg av
represerrtant nt: 42, herr Davidssorr fra
Tromsofttdohlttbb, en sann nroteplaget’ Herr
Davidsson, selv om dit har nr; 42 behovet dtt
ilrlte ta ordet ~l2 ganger trnder et ting.
NORSK
2/97
Vel, resrtltatet av dcnrre debatten ble at
forbundet tapte entla ea. lar: 70.000;
Pa topperr av det hele ble Mo i Rana valgt
som neste tirrgsted. Hva vil dette leoste
lzlabbene og forbundet i reistjfor’deling,
penger som heller httnne vtert brttht på
idrettenjtttlo?
Som overshri_fterr tilsier l1trr’_jeg_f’olt’lseri av
at de tre nartlligstefylltene liggeri lzrig med
Norges jadoforbtrnd. Spesielt Tronrso
jtttlolzlttbb. Klrtbben har alltitl vtert
lrovetlelzsponentfor strtring og rnisnoye. Til
orientering; jeg var rnetl ti starte Norges
jrrdoforband, har også godt og vel 30 års
jttlJilearn ijrtdo, ogjeg lrttslverfortsatt godt.
Det lzlages over mangel på midler –
oppfølging fra Norges jrttloforbttttd ~
rnarrglende representasjon i styre og
leotniteer f lcjonnslzvoterirrg og jeg vet ilzlee
hva.
Representant Davidsson er nyganrmel
landsrnann (Undertegnede har alltid sett på
islendinger som err gjeng med vestlendinger
sorn brot at av fellesskapet i Norge fordi de
ilzlee ville betale slzatt til lzongen « altså helt
fra Snorres tid).
Nå har vi fått en i retttr som fortsatt ilalze
har slejont hvorledes ctfellesslzapfttngerer –
sa rnange generas_jorrer senere.
Det har gjennom tidene veert flere
representanter nordfra i Norges
jttdoforbttnd sitt styre og leomiteer – sågar
fra Tromsti, men ilzlze Tromso fttdolzltrbb.
De fleste representanter har gjort en god
innsats, mens andre fant det pralctisl: at
Norges jttdoforbrtrrd betalte Oslo-tttrfor’ ei
besohefetrniliert.
Tirrget var; som jeg nevnte innletlnitigsvts,
til tider’ rette barnehagen f slile det var i
Kaarbo/Tveter’ períoølen.
Apropos barnehage, jeg foreslår’ at det
inn_/`ort’s en grense nedad pti l5 [ir for
tleltalcelse på Tinget. llclce alle er lilze
begeistretfur deltalaelse av barn helt ned i 2
års alderen som enlzelte foreldre av i dag
tydeligvis er;
Vi vet lrva rmger leornmer av, og vi lrar sett
hva enlzelle blir til!! Ungestaring horer
iltlze hjemme i en tirrgf_forsarnling~ selvom
innleggene enleelte ganger var farlig neer Z
års stadiet.
Når det gjelder plassering i tingsaler er det
flere steder vanlig at lzlrtbber/leretser
plasseres etter’ alfabetisk orden, Da slipper
man en slilz sarrnnerrrtittirrg og
lobbyvirlesomhet som vi opplevde på tinget
1997.
1 det store og hele oppfattes silzleert dette
innlegget som et angrep på Nard»Norge – og
det er det. Det lean Nord-Norge talzlze seg
selv for etter til dels sbatntnelig opptreden
pti Tinget. Stilzlz_fingercn i navlen der opp i
nord – prav ä giore noe positivt selv ffor
eksempel ved ti lreve
hontirigeriten/treningsavgflten i lzlrtbbene,
slilz at dere slipper’ ti syte over
olconornien til stadigltet.
llrlce desto mindre serjeg frem til,
på vegne av oss tre teresnredlernmer;
inrrbydelsc medfrí reise og opphold
i Mo i 1999. Det er rrerrrlig
arrangorens ansvar:
En del lzlrtbber lier sarpti reagerte
etter valg av tirigsted med at dit
hadde de ilzlze rad til ii dra. Dere
lelahber sorpii har ilzlze rad til ti la
vagre. Dersom Tinget i Mo blir en
videreføring av dette Tinget, noe
jegvirleelig ilzlte htiper; han vi se
frem til en ytterligere rasering av
forbttndets oleononri.
For de av oss sorn ser peijado som
internasjonal lzonlartrranseidrett,
ilzlze bare som trimtilbttd,
lrasmor’gvrn, danseslzole, brenner
det et blíitt lys.
Samtlige lzlttbber med lzonltitrranse
pti programmet må stille i Mo, slih
at vi støtter vårt styre, som for
ttndertegnede ser ttt som det beste
styret vi har hatt påårevis, bare jan
Franlz Ulvtis mangler ~ desverre.
Vi sees i Mo.
Atle Ltrndsrud
Æresrnedlern
rsr…r.-r s..-…>rst-…-.- [Ur r..r.«.. .-.. ,.t……. a.r..trrg ……._o og ..r…,..». .»r….-
/………»>,’…..-. r…. .-.. tr.-r ….rr.-.-. v. 1…. ,.rr….-. ….. r. .-r._.,……r.-..- og .-..r..-. rr.-. 1….
Kontakt: jan Ove Urheim, Peflersgaten 81, 4013 Stavanger
51 89 16 62 (p) – 51 58 46 26 (a) – 913 O 913 9 (mob) -jan_ove.urlleim@imco.no -jottrlleim@0nline.no
.\=…..r.,r…rt. .~.- .tt-. ..f/r.r.rr.- …t-.rir-…tt.t…r… r.t .\*…-gt. j…r..f…r……r og t.rr. ..».>…r. at …….r.S.- r…r….r…….. vri. r.r..r.r..-…- rrrmrf. 1…. ..r.;r.«.~r_<t- 4 g….gt-. .rnrg ..,; r.r.>.’,…..r…<r».. …
rrr… r..-.r.r….r..,;<r…….rU.. r:r…r.-. r…. .-.. «rm g. …r …. ..~.r..r……..-rr /. rr..-r, ….-.. .-. ..r…………<r. ..r.~. r.. r…r..-..gr_q …« .\yri r.r.-..r..g.’.r. _t.. ……r..gj…~ r.r…r.-t .~. t.. .r.-.. ..r. …,,r..-r..- ..r.»t-rr r<…r..r…..
_r…r.. … t….>_…r.~…rt- r….. rv..-r..r., …va .~….. ,…-..r.r..-r.. fu…-…_.. …._g.r.; vr.r.>..~ t..- .r..r.
.».-.r..r…/…..-rr.- r…;.- ..r r.rr.- ….-..r..g.. r…. r….. ,..-. r. r.r. r….., og ..r ,.r….r…-..-…r.-
r…rr.r.-r..-. ……-../..r.~…r….. r…..r.. r….r.,…< …ri tr… I .
– Reolukior – Kumpreporiere – Fotografer – Tipsere –
– ‘I’egnere – Arlikkeliorfuilere – Redigerer –
Synes da dette lrores irrteressarrt at? Er da selv err el.’sepsjorrell sleribent (orrslre, ilzlze lerav)? Har dufritidsproblemer ?
Irrter’esst’r’te sohere bes henvende seg til leonstitrrert retlahtor [orfordeling av oppgaver: Det er en forrrtsetnirrg at da lrar tilgang til
Mat (alternativt PC), helst også e»post. Utstyr til tttovelse av yrlzet må anslzaffesfor egen regning og du ltan i bestefallfti tlelalzet
fahtislce lcostnader etter regning. Da må ha ualmirrnelig tylel: had da_jado.sporten i Norge er den storste ansanrling av leranglefanter
utenforpolitilclren. Elemerrtterefttdohttnnsleaper er onslzelig. Dtrftirtlirr lonn i himmelerr,forsleudd betales ilalze, Fri hver 6. lordag.
Den vi soler-r er ennå ang i sinn, ilzlee naiv – mer drtmsnill, Du har troen på frivillig arbeide og innser at tietteforst ogfremst er et
springbrett til andre rnedia som VG, TV2, Wall Streetjottrnal og CNN.

NORSK
2/97
Londsstevne Ungdom I997
l5. november i Sondefiord
° Klasse Jenter ~36/40 kg
I. Aina Bredesen, 0sloJK
2. Vicky Lendvay, Ippon JK
‘ Klasselenter-48/56 kg
I. Ane Olstad Presterud, Oslo JK
2. Merete Finsen, lppan JK
3. Beate Finsen, |pponJK
– Klasse Jenter -ól kg
I . Hege Westly Johansen, Oslo JK
2. Anne Lene Andersen, Sandefiord JK
3. Rina E. Næss, BK-Judo
° Klasse Jenter +61 kg _
I. Christel Barbro Lærum, Skien JK
2. Silie Volden Rostad, LevangerJK
3. Birgitte Ringdal, Sandefiord JK
Klasse Gutter 32/42 kg
I. Torbiorn Engebretsen, BK-Judo
2. Espen Andersen, Sofiemyr Judokwui
3. Jan Tore Fielly, Kolstad JK
Klasse Gutter -46 kg
I. Fredrik Eriksen, Larvik JK
2. Andreas Norvik, Konnerud IL-Judo
3. Odd-Ragnar Stangnes Harstad JK
Klasse Gutter 50 kg
I. Kyrre M. Sveistrup, Larvik JK
Z. Andre Oppsal, BK-Judo
3. Thomas Hofmo, Fredrikstad JK
3. Eskil Klausen, Harstad JK
° Klasse Gutter -55 kg
I. Jorgen Johansen, Sarpsborg JK
2. Andreas Strøm, Kolstad JK
3. Torkel Guttormsen, Harstad JK
3. ErikAsk Blaker, Skien JK
‘ Klasse Gutter -60 kg
I. Nikola Subotirki, Stavanger JK
2. Marius Hallum, NesoddenJK
3. Frank Langlo, Volda JK
° Klasse Gutter -65 kg
I. Andreas Noreide, Larvik JK
2. Morten Heiberg, Soliemy Judokwai
3. Tommy Stensnes, Nesodden JK
3. Audun Strand, Krokstad JK
° Klasse Gutter -7l kg
I. Robert Lund, LevangerJK
2. Morten Johansen, Nesodden JK
3. Henrik Sandøy, Fredrikstad JK
3. Kristian ll. T. Lindgren, Skien JK
° Klasse Gutter -78 kg
I. Per Dybendal, Krokstad JK
2. Truls Grimstad, Larvik JK
3. Stian Neperud, Konnerud IL-Judo
° Sandeliordtup Junior (samme dag)
Damer -56461 kg
I. Nina Brændhagen, Sarpsborg JK
2. Anne Lene Andersen, Sandefiord JK
Herrer -60[65 kg
I. Andreas Nordeide, Larvik JK
2. Olav Andersen, Stavanger JK
3. Morten Heiberg, Sofiemyr Judokwui
3. Andreas Strand, Oslo JK
Herrer -71 kg
I. Rune Jensen, BK-Judo
2, Sverre Kvalvik, Stavanger JK
3. Jonathan Kittilsen, Sandefiord JK
Herrer -78 kg
I. Kim Andersen, lppon JK
2. Truls Grimstad, Larvik JK
3. Jørgen Adamsen, Fredrikstad JK
NORSK
2/97
Steinkiercup – 97 (NC)
Norgescup ll. oktober i Steinkjer
~ Klasse Herrer ~55 kg (sammenslått m/ir. og damer)
I. Magnus Ross, SteinkierJK
2. Brian Biarnemyr, IL Srålkameratene-Judogruppa
3. Kristine Wold, Kolstad IL -Judo
– Klasse Herrer -60 kg (sammenslått m/ir.)
l. Andreas Hansen, SoliemyrJK
2. A. Gaba, LevangerJK
3. Jonny danielsen, Kolstad IL – Judo
3. Helge Rushleldt, NTHI
° Klasse Herrer -65 kg (sammenslått m/ir.)
I. Tom Larsen, SoliemyrJK
2. RalfJohansen, Kolstad IL – Judo
3. Kenneth Andersen, Kolstad IL -Judo
3. Ole Christian Langliæran, LevangerJK
Klasse Herrer 7l kg (sammenslatt m/|r)

I. Mike Newton, Rugby PremierJudo Club, GB
Z. HelgeJuul, SteinkierJK
3. Torbiorn Aspvik, IL Stålkameratene-Judogruppa
Klasse Herrer 78 kg (sammenslafl m/|r)
I. Rune Tagersen, Trondheim Judokwai
2. Jan Erik Garshol, AVHI
3. Robert Lund, LevangerJK
Klasse Herrer +78 kg (sammenslatt m/|r)
e

I. Rolf Pettersen, IL Stålkamerotene-iudogruapa
2. Robert Vigsnes, LevangerJK
3. Christian Toldnes, LevangerJK
Klasse Herrer Åpen
I. Rolf Pettersen, IL Stålkameratene-iudogruppa
2. Rune Togersen, Trondheim Judokwui
3. Robert Vigsnes, LevangerJK
3. Harald Vangen, NTHI
° Steinkiertup (samme dag) Barn og ungdom
Burn -28 kg
Lutie Newton, Rugby Premierludo Club, GB
Stig H. Johansen, LevangerJK
Burn -34 kg
Fredrik K. Dagestad, IL Stålkameratenedudogruppa
Truls Fjellheim, IL Stålkameratene-Judogruppa
Gerry Brattland, IL Stålkameratene-Judogruppa
Joakim F. Mannheim, IL Stålkameratenedudagruppa
PetterJahansen, LevangerJK
Burn -37 kg
Håvard Johansen, Levanger JK
Fredrik N. Schultz, IL Stñlkomeratene-Judogruppa
Stein I. Brattland, IL Stålkameratene~Judogruppa
Burn -40 kg
Vidar Lund, LevangerJK
Geir Age Binde, Steinkier JK
Beniahi Raiahi, LevangerJK
Sven Elve Bierkan, SteinkierJK
Jens Andersen, Levanger JK
Burn -44 kg
Emil Brattberg Melting, SteinkierJK
Tomas Ertsås, 5teinkierJK
Bendik Henriksen, Steinkier JK
Burn +53 kg
0leJektvolden, LevangerJK
Håvard Barkhall, LveangerJK
Håkon Overholdt, Steink]erJK
Sindre Reppen, Levanger JK
Thomas Aune, Steinkier JK
Knut Arne Stamli, Steinkier JK
Torie Venseth, Levanger JK
Dommere gå stevnet:
All B. Rostad, A-lisens
Ståle Berg, B-lisens
Knut J. Larsen, C-lisens
Espen Helle, E-lisens
Kristoffer Ross, C-lisens
Helge Juul, C-lisens
Magnus Ross, C-lisens

NORSK
2/97
Swedish Open l997
22. – 23. november i Gøteborg – Norske resultater
Klasse Damer »56 Klasse Damer 66
l. Orit Bar-On, Israel
2.Jenny Nyberg, Sverige 2. Stine Lastein, Norge
3. May Linn Hystad, Norge
3. Meri Siiecíc, Sverige 3. Karina Nielsen, Danmark
‘ Klasse Damer -61 ° Klasse Damer -72 r
l. Bianca Peterson, Tyskland
2. Cecilie Lille, Norge 2. Marika Haanpaü, Finland ,
3. Helena Olsson, Sverige 3. Bente Stensrud, Norge
3. Meria Heikonen, Finland
l. Anne Herlenius, Sverige
3. Mirhelle Marx, Sverige
l. Heli Syrjü, Finland
3. Betina Berg, Danmark
Nordisk Mesterskap l997
24. mai i Stockholm – Norske resultater
° Klasse Damer -61 ° Klasse Damer Åpen
l .Cecilie Lille, Norge
2. Meria Heikkinen, Finland 2. Hulda Fiellström, Sverige
3.Jenny Hallberg, Sverige 3. Bente Stensrud, Norge
3. Maria Jokinen, Finland 3. Pernilla Andersson, Sverige
Klasse Damer 66
_ .,,,…,.,,,,.,,
i. Elsa Nilsson, Sverige
2. Stine Lastein, Norge
3. Tania Koivinen, Finland 2. Fredrik Tofilovski, Sverige
3. Anne Herlenius, Sverige 3. Rolf Pettersen, Norge
– Klasse Damer -72
l. Hulda Fiellstrüm, Sverige
2. Bettina Berg, Norge
3. Elina Koskenkoia, Finland
‘ Klasse Damer +72
l. Mariut Talus, Finland
2. Anna»Karin Uthberg, Sverige
3. Eva C. Standal, Norge
ii
l. Anne Herlenius, Sverige
l. Gisli Magnusson, Island
3. Nitklas Winkvist, Sverige
NORSK
2/97
Høststevne l997
27. september l997 i Sandefjord
Klasse 1, Jenter
Anne marie Meyer-Myklestad, Slemdal JK
Jennifer hansen, Ippon JK
Lill-Andrine Christiansen, Drammen JK
Klasse 2, Jenter
Lene Eriksen, KrñkerøyJK
Lill Merete Tieldvoll, Larvik JK
Merethe Kilberg Moen, Skien JK
Anne Camilla Auestad, Nesodden JK
Karoline Kristiansen, OsloJK
Marianne Landgaard, Sarpsborg JK
Klasse 3, Jenter
Cathrine Lier, Oslo JK
Kine Fiskaa, Sandefiord JK
Cathrine Bierke, Sandefjord JK
Ina Fossbakken, NJJK
Mai~Therese Christiansen, Drammen Juda Club
Klasse 2, Gutter
Kim Andre Lier, Oslo JK
Håkon Kristiansen, NJJK
Magnus Birkelund, lppan JK
Torgerlunson, lppan JK
Kim Aasen, Sarpsborg JK
Klasse 3, Gutter
Daniell Solli, Fredrikstad JK
Håkon Sæberg, lppan JK
Andreas Meyer, Slemdal JK
Sebastian Langvad, lppan JK
Klasse 4, Gutter
Paul Aaris Vedal, Slemdal JK
Martin Braarud Næss, Ippon JK
Remi Larsen, Sarpsborg JK
Ole-Martin Christiansen, Drammen JK
Klasse 5, Gutter
Anders Tønder Sletbak, Ippon JK
Ken Roger Olsen, Oslo JK
Steffen Walle, Ippon JK
Jørgen Mellbye, Slemdal JK
Tom Andreas Ullevålsæther, lppan JK
Klasse 7, Gutter
Jostein Odland, Ippon JK
Ole Johnny Aasen, Sarpsborg JK
Henrik Zahl-Andersen, Slemdal JK
Arne Ragde Gramstad, Slemdal JK
Per Marius Finneng, Slemdal JK
Klasse 8, Gutter
Petter Anderson, Ippon JK
Carl Magnus Fossum, Nesodden JK
Johannes Meyer~Myklestad, Slemdal JK
Fredrik B. Haul’l, Slemdal JK
Anders Aaris Vedal, Slemdal JK
Klasse 9, Gutter
Ken Are Auestad, Nesodden JK
Martin Lervik Grøttland, Sandefiord JK
André Stensnes, Nesodden JK
Kristian Vikene, Nesodden JK
Marius Blakstad Knudsen, Slemdal JK
Klasse l0, Gutterflenter
Ulrike Zamudio, BK-Judo
Frøydis Engebretsen, BK-Judo
Alexander Teien Larsen, Sandeliord JK
Det ble også avholdt stevne for ungdom,
man vi har av plasslrensyn utelatt dem
derme gang.
Se forøvrig Lanelsstevnet í Sandefiord
15. rmvemløer (side 12).
Logstevne Sandnes
Redaksjonen har mottatt resultatet’ fra
lagstcvne i Sandnes 27.09.97.
Dette slztillc værejttlvilcumsstevnet til NJF,
men det møtte bare 48 clcltaleere jm 4
Rogalandslelubbei: Stevnet ble derfor
arrangert med tilfeldige lag, 6 bamelag og
3janim’/seriiortag.
Her var det mange lelubber som burde vært
til stede og fått er_’far’in_g som mangler;
Lagslramper ijudol
Araberstevne l997
Vi har også mottatt resultater fra
Arallerstevnet i Haugesund, avholdt 4. mai i
år: Da det er en stund siden vil vi ilrlze ta
med resultatene i derme utgaven av NJ,
bare nevne at det eleltolz 42 rleltalzere fra
5 lzluløløet:

Norsk Judo, nr. 1 – 1997

Norsk Judo, nr. 1 – 1997


Nye l. Dan
Folgende personer ble gradert
til 1. dan i Mo i Rana 7/9 -96:
Anne Grete Moller. Knut
Jacob Larsen og Pål Sørensen
fra IL Stàlkameratenekjudo.
Alf Martinsen fra Mosjoen
Judoklubb og Geir Bendiksen
fra Bardal Judoklubb.
Region Vest melder om
folgende graderinger, men har
ikke oppgitt dato: Anders
Didriksen, Thomas Johannesen
og Tom Arne Kristiansen fra
Bergen Judoklubb, samt Ester
Myrebø fra BK-Judo.
Den 25/1 -97 avholdt TK
gradering i Nadderudhallen
der følgende bestod en kamp/
teknisk gradering:
Kim G. Andersen, Bodø JK
Bjom Gunnar Eliasen. IpponJK
.Vlartin Thiblin, Ippon JK
Daniel Eriksen. DralnmenJK
Andreas Hansen. SofiemyrJK
Toin Larsen, SofiemyrJK og
Rune Jensen. Krokstad JK.
Samtlige gratuleres!
Sa et bilde av Ernst Halstensen
som begynte som ny general-
sekretær i NJF den 01.01.97
Forelopigjobber Ernst i halv
stilling og er â treffe tirsdag.
onsdag og torsdag frem til 12.00.
| nonsn  I/97 |
Judo på Internett
Internett har i det siste vokstfra et
dyrt medium for de spesielt
interesserte til noe deflestefamilier
har tilgang til gjennom skole eller
arbeid. Det er heller ikkefa som har
fcitt internett inn i stua eller på
gutterommet. Dette nye mediet har
den fordelen at leseren kanfå data
når han selv ønsker tlet. Vi er ikke
lenger avhengig av undervisning eller
fjernsyn til bestemte tidspunkter
Problemet er derimot at det er en
enormt stor mengde med informasjon
tilgjengelig som det kan veere
vanskelig d finne fram i.
Det siste året harjeg lagt ut
informasjon for Rogaland judokrets og
de 5 klubbene i kretsen. Telleverket
som er lagt inn på sidene viser at
mange harfunnetfram til sidene uten
at det er ofientliggjort på noen måte
gjennom N]E
Siden l. augusti år harjeg også lagt
ut de offisielle sidene for Nfl? Disse
sidene er ment ei veere ”up to date»
informasjon om det som foregår i
judo-Norge. Problemet har vcert åfå
tak i mye av denne informasjonen, da
jeg ikke harfått vite om endringerfør
det har vaertfor sent c`i legge det ut.
De soin har vcert inne på sidene ser at
det enkelte steder på terminlistene er
lagt ut linker til invitasjoner/
informasjon om stevner og kurs o.l
somforegåri inn og utland. Dette er
skriv somjeg liar_[t°tttfi’a andre og
som også DU kan sende meg på
e-post. På denne måten kan ALLE på
en enkel måtefinnefram til den siste
informasjonen om stevner; kurs o.l. En
annen fordel er at vi ntirfram til den
enkelte utover i klubben, og slipper
dermed at informasjonen blir liggende
i postboksen elleri sekretcerens skuff.
sult: -« –
1ix–nu
_°.=* : :_ åfi FC
->.»i’?,-,,-,,~_- , ., _,,_,,l________._…._..
íma. ._ jíjíjí
.iU’u
I 1 ‘
t :_ . _
. , 5
(LH J`|_1.Ll.»Ll`L Ta UN. ‘lJ\’Zt`l\ ii
I 7
l yuoammnn
I ..__..»…
: _…_..-..
1 …__-
! «-….-…- eg,
– ei  .
E’ –
Bare det siste året har det skjedd en
rivende utvikling av informasjon om
judo på internett. I en scerstilling står
”The fitdo Information Site” som har
alle typer informasjon, og nok er den
størstejudo site’en på netteti dag. For
ei slippe d ramse opp haiigevis med
gode linker har jeg lagt disse ut på
N]F’s sider slik at det enkleste er ei
bruke N]F ‘s sider som et springbrett
videre.
Hva kan DU bidra med?
For å kunne holde sidene oppdatert og
interessante trengerjeg ferske data om
judo i Norge. Dette er oppdatering til
terminlister; innbydelser/imformasjon
om kurs, stevner o.l, resultatlister og
gjerne annetjudorelatert stoff. Gjerne
tips om teknikker; tegninger; bilder
(ikkefor mye) og ovelseií Sammen
kan vi gjøre dette til et sted helejudof
Norge kan kommefor ei hente tips og
ideer til trening og utdanning. Det
enestejeg krever er at det som sendes
til meg blir sendt på diskett eller post
på htmlformat eller som ren aseii
tekst. jeg har desverre ikke tid til ti
skrive av brev ellerfaks utenom sind
endringer når det gjelder dato o.l,
Så til det viktige:
N]F’s hjemmeside:
littp;//homesol.nofiudo
Min e»postadresse: maka@online.no
_]_____-_L__
Kampsport
er tøft
KWON-utstyr gir
god beskyttelse
For å få mest mulig glede og
utbytte av treningen, trenger
du det beste utstyret.
KWON leverer deg alt du
trenger av Budoutstyr.
Vi sender deg gjerne vår
store fargekatalog.
Kupongen sender du til:
KWON Norge
Valhall 18, 1782 Halden
Tlf. 69 17 52 72
Fax 69 17 69 52
Vennligst fyll ut og postlegg
kupongen, eller bare ring
e e
oss for a fa den store farge
katalogen fra KWON gratis
i posten.
Z
)>
__l
Telefonnr.:
Postnrgli
Klubbens adresse: l
Er du instruktør? Ja|:l Nei |:l
avn: mi
dresse: ii

iionsii i/97 I nonsii i/97
Kvalifisering til landslaget Idrettens Studieforbund (ISF)
en medspiller for deg og din idrett.
Kravet til å kvalifisere seg til landslaget blir
ufor’andr’et i 1997 iforhold til 1996.
Vi har’ informert tidligere orn kravene men
gjentar’ de irå.
I lopet av to påfolgende sesonger kreves det
5. plass eller’ bedre i 3 kvali_fiserende
stevner: For herrer under 18 og darner’ under’
17 år er’ kravet 2 kvalifiserende resultater:
Et stevne er’ kvalifiserende når det er
minimum 5 nasjoner og 16 deltakere i den
aktuelle vektklassen. Va;r oppmerksom på
at kravene g/’elderfor hver’ enkel vektklasse
og ikke stevnet totalt. Resultatene skal
dokumenteres med offisielle kainp- og
r’esultatlister: Når’ dere lrar’ det antall
kvalifiser’ende i’esultater’ sorn kreves, sendes
listene til NjF ved Toppidr’ettskomiteen. Det
skal samtidig oppgis navn på ntøverens
personlige trener: For at en utøver’ skal vasre
på landslaget krever’ vi at han/hun har egen
personlig trener:
Alle forhold orn opptak og deltakelse på
landslaget står’ utforlig beskrevet i Håndbok
for’ toppidrett. I hånelboken ei’ det også en
veiledningfor klubber som onsker’ å utvikle
judoutøvere på internasjonalt nivå. Det er’ i
tillegg et utfyllende appendiks orn
judotekniske forhold som kan vasre en grei
støtte i arbeidet rned å planlegget treningen
i klubben.
Ring Forbundskontor’et for å få tilsendt
Toppidrettshåndboken.
I terminlisten står’ det ført opp stevner’ som
erfaringsmessig har mange nok deltaker’e i
de eirkelte vektklassene og tilfredstiller’
kr’avene til antall nasjoner:
Nordisk Mest
Deltakelse i Nordisk Mesterskap er ikke en
del av landslagets vir’ksomhet, men siden
det er’ et offisielt mesterskap skal NjF melde
på deltakerne. Toppidrettskomiteen harfått
oppgaven å ta ut hvem som skal få delta i
Nordisk Mesterskap. Erfaringen fi’a i år
med å bruke NM som uttaksstevne var så
positive at vi vil folge samme opplegg for
neste år:
Medaljevinnere fra senior NM og finalister
fra junior NM blir’ i utgangspunktet tilbudt
deltakelse, Det hender’ at yngre utøvere
skifter’ vektklasse_frajunior NM til Nordisk
året etter: Landslagsutovere kan også av
forskjellig grunner ikke ha deltatt i NM.
Toppidiettskomitcen har’ derfor’ muligheten
til år awikefra den generelle reglen.
1 1997 arrangeres Nordisk Mesterskap i
Stoekholrn. Vi planlegger å ha en felles tur:
Reisen vil bli med buss og vil skal bo på
samrne hotell alle sammen. Blir’ det like
mange deltakere fra Norge i 1997 som i
1996 er’ vi sikre på at det kommer til å bli en
morosoin tur:
erskap i I997
Internasjonale
resultater í hast.
Landslags aktiviteter:
Lars Sandnes kvalifiserte segfor’junior’ VM
og EM. I VM ble det seier på ippon iforste
kamp og så ett tap. 1 EM tapte harr forste
kainpen på kveling. Vi ltatlde liåpet på noe
bedre resultatet, men Lars har fått veelifull
erfaring som han kan ta med seg til neste år:
Han har ett år igjen som _junior’ og med den
utviklingen kari har hatt tror vi at Iran
greier’ å kvalfisei’e seg til neste år også.
Senior’ landslaget deltok i verdens eup
stevne US Open. Stine I_astein tok en 5.
plass etter to seire og to tap. Morten Schiøtz
fikk 7. plass etter’fii’e seiere og to tap.
Andre resultater.
NTG deltok i et stort stevne i Nederland
med godt resultat.
Stine og Morten var de eneste norske
deltakerne i Åpent Finsk Mesterskap. Stine
varit alle sine kamper ogfikk gull. Morten
Er du opptatt av at idrettsgruppa skal
fungere bedre og at medlemmene skalfå
et best mulig tilbud? Kanskje ti’engcr’ du
hjelp for åfå til dette? Da kan Idi’ettens
Studieforbund (ISF) være et verktøy du
kari dra nytte av. ISF har avdelinger’ i
samtlige fylker og er’ klare til å yte deg
service.
Store deler av norsk idrett er ennå ikke
kjent med 1SF og de tjenester de kan tilby
lag og grupper; sterkretser; idrettskr’etser’ og
sazrforbund. Alle sorn er engasjert i idrett
har’ behov for påfyll av kunnskaper: Erling
Rirneslåtten, daglig leder i ISE snakker’
engasjert om et sveert viktig element innen
idretten – utdannirtgsarbeidet.
tapte finalen mot 3. mann fr’a US Open og
fikk dermed sølv.
1 Åpent Svensk Mester’skap deltok det i år
fem utøvere. Alfredo Chinchilla, N]]K, viste
at erfaring er grill verdt ijudo selv om det
bare ble sølv i « 65 kg. Esther Myrebø fra
BK]udo kjempet segfrern til en flott bronse
medale i » 61 kg. Bente Stensrud, N]]K,
Stine og Morten tapte alle sine bronse
finaler; Totalt var’ det bra fremgang fra i
fjor; da alle de norske utøverne tapte sine
forste kainper i Sverige.
Åpne Iandslagssamlínger
Toppidrettskomiteen planlegger’ 6 åpne
larrdslagssamlinger i 1997. Det vil bli
samlinger’ i alle aktive regioner: De endelige
planer blirfastsatt ved årsskifte, men alle
de åpne samlingene konrmeri terminlisten.
Både Tr’ondelag,Vest ogyst vil bli besøkt av
landslagsirenererre sammen med
larrdslagsutoverene. I tillegg til selve
judotreningen planlegger’ vi å gjermomføre
utdanning og inforniasjonsaktiviteter: Det
vil vctre regionene som har arrsvar’ for’ å
informere om disse samlingene. Innbydelse
rned program vil bli sendt til alle klubbene i
god tidfoi’ samlingene.
Vi befinner oss i lokalene til Norges
Idr’ettsfoi’biiricl (NIF) i Ba;run1. Vi er på
besøk hos adinirristrasjorten til ISF sentralt.
Hva er’ så Idr’ettens Studiefoibuird, og hva kan
det gjarefor norsk idrett? Dette er’ det store
spørsmålet vi håper’ åfå svar på i løpet av
besoket. ISF skal were et service- og
samor’dnings~ organ for’ rnedlemnierie på
utdarmings- og voksenopplaringsområdet.
Medlernrnerre er lag, kr’ctsei’ og sterforbund.
Om du representerer en stor’ eller liten idrett
i ditt neermilje, så vil vi gjerne hjelpe, sier’
Rimeslåtten.
I 000 kurs
ISF hai’ idag en kurskatalog som rommer
1000 ulike kurs fordelt på 50 idretter: Her
finnes det kurs på alle nivåer av generell og
spesiell karakter; kan han fortelle. Her vil
idrettslag med sine grupper kunne finne
aktuelle kurs. Vi liai’ valgt å dele kursene
inn i 8 l1ovedomi’åder’.’
– Trenerkurs ~ Bygg» og arileggskur’s
– 1_eder’kur’s « Organisas_jonskurs
– Dornmer’kurs » Spesielle kurs
« Arrangor’kurs – Kur’sla:rer’kurs
ISF er i seg selv ikke noefaglig organ, legger’
Rirneslåtteri til. Det er seerforbundene som
hai’ ansvaret for innholdet i de tuserr
kur’sene. Et neert samarbeid med de ulike
idretter er’ en forutsetning om ISF skal
kunne spille en aktiv rolle i
utdariningsarbeiclet i norsk idrett.
Er utdanning viktig?
To av hans medai’beider’e, er’ Terje Stilen og
Svenn Erik Bolle, Vi spør disse om hvorfor’
utdanning er’ så viktig? I de fleste idretter
jobbes det med r’ekrntter’ing. Bolle snur litt på
problemstillingen og sier’ at barn og unge
irrdirekte stiller krav til kvalitet i den idretten
de er’ med i. Dersorrr denne idretten ikke
klarer å gi medlemmene, kall det gjerne
«kurtdene», gode opplevelser; vil de etterhvert
velge en annen idrett eller’ velge seg ut av
idretten. De blir’ «kunder» hos andre.
Nettopp utdanning av ledei’e, trenere
og andre sentrale aktorer; kan vtere
et vi rkerrriddel for’ den enkelte idrett i
å gi medlemmene et spennende og
attraktivt tilbud. Kunnskap er
nokkeleii til en bedre idrett, sier’
Svenn Erik Bulle.
Stilen følger’ opp med å presisere at
idrettens utdanning gir kompetanse.
I dagens kunnskapssainfunn er det
viktig å påpeke dette. Og Iran legger
til at utdanning gir den enkelte
rnuligliet til å utvikle seg, og i tillegg
vet vi at i mange sammenhenger’ er’
neeringslivet opptatt av den
kunnskap og erfaring mange skaffer
seg gjennom idr’etten og dens
kiirsaktivitet.
. 1 .
Finansiering
Også når’ det gjelder’finansieringen
av kursene, kari ISF veere til hjelp,
idet de kan formidle offentlig
tilskudd til gjennomføringen av
godkjente kurs. Dette betyr at
dersom dere gjennomf fører et kurs
tilpasset deres behov, vil det kunne
gis økonomisk støtte. Betingelsene
for’ åfå slik støtte, er at kurset er på
minst 12 timer og at det sainler’ minst
5 deltakere som er’ 14 år’ eller’ eldre.
De okonomislze satsene er’ kr 80,4 pr:
time med kurslcerer; men det er også
mulig å gjennomførefler’e av kursene
LIICI1 IIUCII ICIÉTCIÃ DCI gj-CII.II.UII`If.ØI'(f$
kurset som en såkalt studiering, men
da er’ satsene kr50,- pr: time. Itillegg
finnes det enkelte kurs som kari få
helt opp i kr 200,- i støtte pr: time.
Daglig leder’ Erling Rimeslåtten
forteller’ at ISF skal vaere et
servieeorgan for de som onsker å
starte opp med utdanning. Der’ det ei’
behovfor’ det skal vi kunne hjelpe til
med å tilrettelegge det praktiske som
for eksempel å skaffe lokaler og
instruktører: ISF skal, om det er’
behov for’ det, hjelpe lagene og
sterkretsene på en slik måte at
arbeidsmengden blir minst mulig i
samrnenheng med kursawiklingen.
l

NORSK I/97 NORSK I/97
.. H,
wmyøw
‘,’i .
5″/-yntü
_ ‘í 2′
.; «’-‘ . – -_. «:
~ – ~ «av
`
Bak fra venstre: Terje Stilén og Rune Fredriksen. Foran: Svenn Erik Bulle og Erling Rimeslåtten
40 000 deltakere på kurs í
l 995 – hvor mangei l 996
og I997?
Fjcrdernann på laget i ISF sentralt er Rune
Frecirilzsen. Harr holder orden på
bestillinger av materiell og statistilzlz på
den aktiviteten som til enhver tid forcgeir
over det ganske land. I 1995 ble det
gjerrrrornfort 3099 lcnrs sonr mottok
vohsenoppla’rings-rnidler: Tilsammen
samlet disse lurrsene over 40 000
deltalzere. Det er irritert fotballen vifinner
den storste leursalctivitet.
En del mindre forbund er også dylcttge til
åjå sine rrredlernrner til å hnrse seg, mens
det i andre idretter’ omtrent ililze er noen
utdanningsalztivitet. Furclopige tall i 1996
viser en nedgang i ahtiviteteu.
Bek mret
Selv og tallene på lzursalztiviteten de siste
par årene lrar vært stigende, så er
Rimeslåtten behyrnret for utvihlingerr irrnen
idrcttsutdanningen i rrorsh idrett.
Utdanning lrar ofte blitt nedprioritert,
hevder lran. Dette er en tendens som vi rnå
klare å snu, Hvis ilrlce vil idretten bli
skadelidende på alle ornråder: Derlor er
3099 lzurs og 40 000 deltaleere langt ifra noe
vi er _/`orrr<r_vd med, fordi potensialet er så
mye storre. Vi i lSF rnå derfor vtere
«valztbil=l2_ier’» og hele tiden trvlzlze på og
irrvitere til sanrarlreid med sa’r_^forbundene,
slih at disse i sirr tur sorgerfor at det irrrrerr
den enleelte sctridrett satses på hvalitet og
kvantitet innen utdarrrrirrgsarlreidtfi.
Vi samarbeider i dag godt med mange av
seerforburrdene, og vi er opptatt av åfå til en
bedre samordning av virlzsornlreten innen de
ulilze idretter: Derfor er vi igang rued et stort
arbeid innenfor idrettens eget datanettvcrh,
FIAS. Her vil det bli lagt inn irrforniasjorr
om hurs, navn på alztttelle irrstr’ttl2tor’er’ og
rnve arrrren rrvttig infnrrnasjon, Vi vil med
sa’r[or’brtrrderres hjelp splitte opp alle leurs i
rnindre enheter; eller moduler: På denne
måten han alle gå inn og hente inn de delene
de har belrov for når nye lenrs skal settes
sammen. Da slipper mange å rnåtte «finne
opp lzrnttet på n_vtt», sier’ Rimeslåtterr.
Klubbutvikling
ISF og NIF har også et spesielt tilbud
innenfor klubl1utvikling. Bolle laarrfortelle
at det finnes over 200 utdannede
lzlubbveileflere som står hlare til å lede
prosesser i små og store lzlubber: Vår
oppgave er ti sorge for frenidriften í
prosessen, hjelpe lzlubberr rned å beslzrive
dagens situasjon, finne målsetninger og
virleernidler; sarnt utarbeide en handlings-
plan. Vi synes seerjbrbtrndene i mye storre
grad bør få o_ynene opp for den muligheten
sornfinnes her; laorrlzludererBolle.
Rirneslåtten ønsker å lzornnre rned en
sluttappell til alle leserne « «Vcer ilalee redd
for ä ta hontaht med ditt regionale ISF-
laontoit Her vil du få nødvendig hjelp til å
homme igang. Det er ilalee for sent å
begvnne med utdar1ningsat’l7t’id. ISF
oppfordrer derfor alle ledere uansett idrett i
å planlegge minst et utdanningstiltalz i
1997. =jobbe med utdanning innen idretten
rnå bli en lznltnr tilsvarende det å gå på
trening. Vi venter spent på telefon fra deg»,
avslutter Erling Rirneslåttcu.
ldrettsutdanníng – noe
«bokuspokus» eller en grei
måte å jobbe på?
Stilen onslzerå gi et t-lzsempel på lrvnrdan et
httrs han gjerrrrorn/’or’es. Ulilee leurs vil stille
nlilze olrorrornishe hravforteller han, men tle
rrvutvilelede heltene til Idrettens Leclcrstige
er et av flere elesempler på lrvortlan det i
mange tilfeller er mulig å homrne gjennom
et lcnrs nterr de helt store utgiftene. Tenlz
dere et st_vre i et ltvilhen som lrelst idrettslag
ellergruppe. Styret onslaer åjoblre bedre, bli
flinkere til å rnarleedsfore laget eller gruppa
og å rekruttere n_ve rnedlernrner: De
bestemmer segfor åfursolzc å gjøre noe med
situasjonen, og leantalater sitt regionale l5F«
lmntor: Her får de opplysninger om en
leursrelzlie som heter Idrettens Lcderstige.
Kurset består av en mengde hefter; såkalte
«moduler» som de han velgefra. Dt’t er lagt
opp til at det slml brnlaes 4 timer’ på hvert
lrtjfle. De bestenrrner’ seg for ti bestille tre
ulike hefter: totalt består styret av 5
personer og totalt bestilles det 15 hefter:
I\”urset blir gjerrrrornfort uten lterer
(studiering). Stilen presenterer folgende
regnestvlzlzefor’ oss:
Utgifter til materiell:
15 hefter ti kr 40,- :h1’600,-
inntehter gjennom tilslzudd:
l2 timer a ler 50; = hr 600,»
Dette laurset (studieringen) ble gjennomfort
lrjennne hos en av stvrerncdlemrnene, og de
eneste utgiftene til dette kurset ble noen
hroner til lzaffe og lealaer: Selv onr dette bare
var et av mange hurs, sier Stilen at disse
leursene er spesielt enlzle å gjcnnonrfore og
at stofiet er lett tilgjenge- lig og tilpasset
arbeidsjormen på styremoter rundt
ornlzring.
Hvilket ernnefoler du at dere bor «laurses i»?
«I bilen lrjem fra motet med ISF kommer
jeg til år tenke på rnin rolle som
lotbnlltrenel’ for småguttelnget i mitt
lrjernlige idrettslag. Kanskje dette kunne
være noe  tenke på for oss også? jeg
hcsternmer meg for allerede i morgen å
ringe Lle andre trencrnc i klubben for â
lorsoke  lå elem med på et
nluivitctsleclerkurs. På den måten kan ISF
få lov âjobbe litt for meg også…
Av Henrilz Aasbo

Juonsrc T 1/97 | »
Junior-NM l996
30. november – T. desember i Sundnes
0 Klasse Damer -56 kg
i. Nina Schreiider, Stavanger JK
2. Nina Braendhagen, Sarpsborg JK
3. Linn Schreüder, Stavanger JK
3. Tone Loge Hauge, Haugaland JK
0 Klasse Damer -66 kg
l. Katrine Raaen, NJJK
2. Elisabeth Simonsen, Sandefiord JK
3. Eva Skeie, Oslo JK
0 Klasse Herrer -55 kg
l.Torbiørn Sele, Ippon JK
2. Per Jarle Hjellum, JK Flora T&IF
3. Morten Heiberg, Sofiemyr JK
3. Lars Vissmark, Oslo JK
0 Klasse Herrer -60 kg
l. Daniel Eriksen, Drammen JK
2. Andreas Hansen, Sofiemyr JK
3. Kietil Undal, Stavanger JK
3, Andreas Nordeide, Larvik JK
5. Øyvind Dæhlin, Ippon JK
5. Ole P. Wikene, Oslo JK
0 Klasse Herrer -65 kg
l. Rune Jensen, Krokstad JK
2. Kristoffer Halmøy, NJJK
3. Jarle Ladstein, Finnøy JK
3. Stig Dalva, Stavanger JK
5. Andreas Strand, Oslo JK
5. Sverre Kvalvik, Stavanger JK
0 Klasse Herrer -71 kg
i. Eirik Agren, BK-iudo
2. Endre Frey, Kristiansund JK
3. Tonny Holte, Krokstad JK
3, Biarn Gunnar Eliassen, Ippon JK
5. Audun Furunes, Steinkier JK
5. Martin Thiblin, Ippon JK
0 Klasse Herrer -78 kg
l. Kristian M. Norheim, Krokstad JK
2. Lars Fr. Stople, Sarpsborg JK
3. Stian Larsen, Konnerud IL- iudo
3. Kim Andersen, Bodø JK
0 Uollisiell Klasse Damer -48 kg
l.May Linn Andersen, Fredrikstad JK
2. Linn Stamnes, Fredrikstad JK
0 Uoffisíelle premier
Raskeste Ippon: _
Vidar Føll, Kolstad Judo pA 3 sekunder.
Stevnets uheldigste:
Vidar Lyngmo, Krrikerøy JK.
Han var fioàrets norgesmester og ble slütt ut i
første kamp.
Stevnets humarspreder:
Stavanger iudoklubb for godt humør og
pågangsmot tross forbundets store bot på 3000,-
Dommereksamen
Under NM-Junior i Sandnes gikk følgende personer opp til, og bestod, en
høyere doinnierlisens.
A-lisens: Esther Myrebøe, BK-Judo, Svein Gårdso, Sandefjord JK
B-lisens: Rune Farstad, OsloJK, Jostein Skjold, Haugaland JK,
Arild i\/laka, Sandnes JK.
NorskJudo gratulerer og ser frem til nye dommere på nasjonale stevner.
Side
8
| Nonsk I/97 |
Senior -NM T997
5. – 6. april i Trondheim
0 Kongepokal Damer:
May Linn Hystad, NJJK
0 Kongepokal Herrer:
Geir Aage Jakobsen, Asker JK
0 Klasse Damer -56 kg
T. May Linn Hystad, NJJK
2. Birgitte Ursin, BK-Judo
3. Sylvia Lindøe, Haugaland JK
3. Nina lirændhagen, Sarpsborg JK
0 Klasse Damer -61 kg
l. Nina Schreuder, Stavanger JK
2. Hege lgeland, Bardal JK
3. Cecilie Lille, Alta JK
3. Vibeke Sæther, Kristiansund JK
0 Klasse Damer -66 kg
l. Bente Stensrud, NJJK
2. Liv R. Dalen, Trondheim JK
3. Line Jonassen, Stavanger JK
0 Klasse Damer +72 kg
i. Eva Standal, Asker JK
2. Solrunn Kvamen, Førde JK
3. Liv Svendsø, OSI
3. Ann Helen Tygseth, Sofiemyr JK
0 Klasse Åpen Damer
i. Bente Stensrud, NJJK
2. Vibeke Sæther, Kristiansund JK
3. Aline Martinsen, BK-Judo
3. Therese Winger, NJJK
0 Klasse Herrer -60 kg
l. Knut Horefallet, Sarpsborg JK
2. Daniel Eriksen, Drammen JK
3. Kietil Undal, Stavanger JK
3. Tom Andersen, Hurdal JK
0 Klasse Herrer -65 kg
l. Alfredo Chinchilla, NJJK
2. Jarle Ladstein, Finnøy JK
3. Jon Sommervold, Ippon JK
3. Tom larsen, Sofiemyr JK
0 Klasse Herrer -7] kg
l, Alexander Aamodt, lppon JK
2. Jørn T. Krekling, Steinkier JK
3. Morten Kompen, NJJK
3. Bjørn Eliassen, Ippon JK
0 Klasse Herrer -78 kg
l. Geir Aage Jakobsen, Asker JK
2. Richard Knebel, AVHI
3. K. M. Norheim, Krokstad JK
3. Th. Kristiansen, NJJK
0 Klasse Herrer -86 kg
l. Olav Aase, Ippon JK
2. B. A. Hultengren, Sarpsborg JK
3. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
3. Arnstein Brekke, Haugaland JK
0 Klasse Herrer -95 kg
l. Steffen Pedersen, Bergen JK
2. Thomas Hansen, Bodø JK
3. Odd S. Helle, Trondheim JK
3. Stig Atle Frey, NJJK
0 Klasse Herrer +95 kg
i. Rolf Pettersen, IL Stülkameratene
2. Johnny Roaldseth, Trondheim JK
3. Morten R. Olsen, Fredrikstad JK
3. Egil Kvåle, Levanger JK
0 Klasse Herrer Åpen
l, Geir Aage Jacobsen, Asker JK
2. Stig Atle Frey, NJJK
3. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
3. Svein Hagen, Rykkin JK

| Nonsk I/97 | S
Svartiscup -97 (NC)
Norgescup 22. februar í Mo i Rana
0 Klasse Damer -66 kg U Klasse Herrer Åpen
I. Edny Beate Karlsen, Harstad JK
2. Hege Igeland, Bardal JK
3. Kristin Nymann, Steinkjer JK
4. Borghild Holtedal, Steinkjer JK
° Klasse Damer +66 kg
I. Line Jonassen, Stavanger JK
2. Grete Nilsen, Steinkjer JK
3. Lillian Larsen, IL Stålkameratene
I Klasse Herrer -71 kg
I. Jan Robert Kristensen, Stavanger JK
2. Henrik Trønsdal, IL Stålkameratene
3. Audun Furunes, Steinkjer JK
3. Torbjørn Aspvik, IL Stålkameratene
S. Torgeir Haiem, Trondheim JK
5. Helge Juul, Steinkjer JK
0 Klasse Herrer -78 kg
I. Rune Togersen, Trondheim JK
2. Ronald Guttormsen, Trondheim JK
3. Richard Knebel, AVHI Judo
3. Kjetil Vaag, IL Stålkameratene
5. Peter Berg Olsen, Bardal JK
S. Ståle Gyth, Bardal JK
0 Klasse Herrer -86 kg
I. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
2. Jonny F. Johansen, Florø TIL-Judo
3. Jim Frode Hansen, IL Stålkameratene
4. Knut teigen, Bardal JK
0 Klasse Herrer +86 kg
I. Rolf Pettersen, IL Stålkameratene
2. Thomas Hansen, Bodø JK
3. Christian Taldnes, Levanger JK
4. Magne Haugstad, Steinkjer JK
5. Tore Vegar Sørum, Brummundal JK
I. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
2. Richard Knebel, AVHI Judo
3. Knut teigen, Bardal JK
3. Rolf Pettersen, IL Stålkameratene
5. Ken Ove Larsen
5. Rune Tøgersen, Trondheim JK
0 Klasser for ungdom (ikke NC)
Jenter -56 kg
I. Hildegun Hoel, Harstad JK
2. Stina Reinfjell, Bardal JK
3. Benedicte Fikseaunet, Steinkjer JK
Jenter -66 kg
I. Hege Igeland, Bardal JK
2. Silje Volden Rostad, Levanger JK
3. Linda Fagerli, Harstad JK
Gutter -41 kg
I. Stian Andersen, IL Stålkameratene
2. Odd Ragnar Stangnes, Harstad JK
3. Ken Roger Ertsås, Steinkjer JK
Gutter -45 kg
I. Joakim Lindseth, Bardal JK
2. Eskil Klausen, Harstad JK
3. Eirik Langfors, Bardal JK
Gutter -50 kg
I. Magnus Ross, Steinkjær JK
2. Ørjan Bjarnmyr, IL Stålkameratene
3. Torkel Guttormsen, Harstad JK
3. Gabriel Fikseaunet, Steinkjer JK
Gutter -55 kg
I. Henning Fjellheim, IL Stålkameratene
2. Tor Erik Pedersen, Harstad JK
3. Svein Tore Ertsås, Steinkjer JK
Gutter -65 kg
I. Ken Ove Lauritsen, Bardal JK
2. Ivan M. Kristiansen, Levanger JK
3. Jarle Oddvang, IL Stålkameratene
Gutter -78 kg
I. Hans Kr. Munkeby, Bodø JK
2. Robert Lund, LevangerJK
3. Eirik Lein Strand, Levanger JK
| Nonsk I/97 |
Vestkystcup -97 (NC)
Norgescup IS. mars i Bergen
0 Klasse Damer +61 kg
I. Esther Myrebøe, BK-Judo
2. Solrunn Irene Kvammen, Førde JK
3. Helene Breivik, BSI
0 Klasse Herrer -65 kg
I. Kjetil Undol, Stavanger JK
2. Sverre Kvalvik, Stavanger JK
3. Jarle Ladstein, Finnøy JK
0 Klasse Herrer `-7I kg
I. Morten Schiøtz, NJJK
2. Tore Ranstad, Bergen JK
3. Stig Dalva, Stavanger JK
3. Steinar 0. Løkkebø, Florø TIL-Judogruppa
0 Klasse Herrer -78 kg
I. Morten Kompen, NJJK
2. Jørn Terje Krekling, Steinkjer JK
3. Øyvind Halskau, BSI
3. Rolf Hjertaker, Bergen JK
I Klasse Herrer +78 kg .
I.Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
2. Jonny F. Johansen, Florø TIL-Judo
3. Jim Frode Hansen, IL Stålkameratene
4. Knut Teigen, Bardal JK
0 Klasse Herrer +36 kg
I. Steffen Krogh Pedersen, Bergen JK
2. Jon Helge Karlsen, Sandnes JK
3. Tore Eikanger, BSI
3. Rolf Pettersen, IL Stålkameratene
0 Klasser for ungdom (ikke NC)
Jenter +61 kg
T. Solrunn Irene Kvammen, Førde JK
2. Ragnhild Tveita, Judo Club Stord
Gutter -55 kg
I. Ørjan Bjørnmyr, IL Stålkameratene
2. Paal Kevin Donovan, Bergen JK
3. Håkon Garfors, Førde JK
Gutter -65 kg
I. Torbjørn Åspvik, IL Stålkameratene
2. Win Zwinkels, Judo (Iub Stord
3. Jarle Oddvang, IL Stålkameratene
3. Robert Tender, Sotra JK
Gutter +71 kg
I. Thomas Austestad, Judo Club Stord
2. Tim (ata Netland, Judo (Iub Stord
3. Joar Andre Friberg, Førde JK
Å|>e_n
I. Torbjrn Åspvik, IL Stålkameratene
2. Ørjan Bjørnmyr, IL Stålkameratene
3. Tim (ata Netland, Judo Elub Stord
Andre stevner, Norgescuprankíng, terminliste.
E5AB«Cup for ban og ungdom ble arrangert i Larvik den 8/3 -97, og
Vårspretten for barn og ungdom i Oslo JS/3 -97.
Vi har bare mottatt stevnerapporter og ingen resultatlister fra disse stevnene
Norgescupen blir ajourført av Statistikk komiteen og vil bli tatt inn i neste
utgave av Norsk Judo.
Terminlisten er fremdeles en del mangelfull, slik at vi lier vil vise til
internett sidene til NJF, EJU og UE Se artikkel foran i bladet.
I neste utgave, med utgivelse uke 23, vil vi lia en komplett terminliste.