Tingpapirer 2001

  • Version 1.0.0
  • Download 583
  • File Size 18.20 MB
  • File Count 1
  • Create Date 30. oktober 2001
  • Last Updated 31. oktober 2014

Tingpapirer 2001

DET 26. ORDINÆRE FORBUNDSTING
28. APRIL 2007
RICA OSLO HOTEL,
NR. 7 EUROPARÅDETS PLASS, 0154 OSLO

 

9~=:>= INNHOLDSFORTEGNELSE 9-f<:>
Konstituering/sakliste
Forretningsorden
SAK 1: Beretninger, perioden 1999-2000
SAK 2: Regnskap for året 1999-2000
SAK 3: Valg av revisor og godkjennelse av honorar
SAK 4: Innkomne forslag
SAK 5: Fastsetting av klubbkontingent for 2002 og 2003
SAK 6: Budsjett for 2001-2002
SAK 7: Valg
SAK 8: Bestemme tid og sted for neste forbundsting
Det 26. Ordinære Forbundsting -V 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

NORGES JUDOFQRBUND
DET 26. ORDINÆRE FORBUNDSTING LØRDAG 28. APRIL 2001
Norges Judoforbund ønsker alle representanter velkommen til forbundstinget
08.30
09.00
11.00 -11.15
11.15-
13.00~ 14.00
14,00-
16,15 - 16.30
16.30-
18.00-
PROGRAM
Registrering av fullmakter
Åpning av forbundstinget ved
president Alf B. Rostad -
etterfølgende forhandlinger
Kaffe/T he
Forbundstinget fortsetter
Lunsj
Forbundstinget fortsetter
Kaffe/T he
Forbundstinget fortsetter
Forbundstinget avsluttes med påfølgende middag
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

DET 26. ORDINÆRE FORBUNDSTING 28. APRIL 2001
Forbundstinget avholdes på Rica Oslo Hotel, Nr. 1 Europarådets Plass, 0154 Oslo
Forhandlingene starter lørdag kl. 09.00.
1. Åpning av tinget
2. Konstituering
* Godkjenning av innkalling
* Registrering av de fremmøtte representanter
* _ Godkjenning av representantenes fullmakter
* _ Valg av funksjonærer (dirigenter, sekretærer og tellekorps),
som ikke behøver å være valgte Tingrepresentanter
* e. Valg av to Tingrepresentanter til å gjennomgå og undertegne
Tingets protokoll
eflsfw
3. Godkjenning av forretningsorden
4. Godkjenning av saksliste
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover §7, at følgende saker skal behandles:
Sakene foreslås behandlet i denne rekkefølge:
1. Godkjenne beretninger fra perioden 1999 og 2000
2. Godkjenne regnskap for regnskapsåret 1999 og 2000
3. Valg av revisor og godkjennelse av honorar
4. Behandle innkomne forslag
5. Fastsetting av klubbkontingent 2002 og 2003
6. Budsjett med kommentarer for 2001 og 2002
7. Valg av følgende tillitsmenn/-kvinner
A. Forbundsstyret, som består av:
1. President
2. Visepresident
Tre styremedlemmer
To varamedlemmer
P9'
B. Lovkomiteen, som består av;
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
C. Domsutvalget, som består av:
1, Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
D. Appellutvalget, som består av:
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
E. Kontrollkomiteen, som består av:
1. Leder
2. Ett medlem
3. Ett varamedlem
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

F. Valgkomiteen, som består av:
1. Leder
2, To medlemmer
3. To varamedlemmer
G. Representasjon:
1. Representanter til Norges ldrettsforbunds Ting
2. Vararepresentanter til Norges ldrettsforbunds Ting
8. Bestemme sted og tid for neste Forbundsting
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

FORRETNINGSORDEN
1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i mellom ledelsen av møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.
2. lngen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak for
innledningsforedraget. For de representanter hvis forslag ståri saklisten, settes taletiden til fem
minutter første gang og tre minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. Dirigenten kan
foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med organisasjonens og
representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak NJF's lover
fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes som ikke avgitt.
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 5

A. FORBUNDSSTYRET OG KOMITEER
1. Styret valgt på Ordinært Forbundsting 1999:
Forbundsstyret (FS):
President
Visepresident
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Alf B. Rostad
Gunnar Ross
Line Jonassen
Siri Marte Hollekim
Alf Schei Martinsen
Ronald Guttormsen
Nina Rygh
SAK 1: BERETNINGER, PERIODEN 1999 - 2000
Levanger Judoklubb
Steinkjer Judoklubb
Stavanger Judoklubb
lppon Judoklubb
Mosjøen Judoklubb
lL-Stålkameratene-Judogruppa
NTNUI-Judo
fratrådt etter eget ønske i løpet av perioden
2. Komitemedlemmer valgt på Forbundstinget 1999:
Appellutvalget;
Leder
Medlemmer
Varamedlem
Domsutvalget;
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Kontrollkomiteen:
Leder
Medlem
Lovkomiteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlem
Valgkomiteen."
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Representant til Norges Idrettsforbunds/Norges Olympiske Komite Ting og ledermøter Alf B Rostad
GW Alexandersen
Tore Willy Adamsen
Tommy Aadahl Olsen
Heidi Bruun Haugseggen
Jan Eirik Schiøtz
Kirsti Helene Harefallet
Merete Bolstad
Rolf Michaelsen
Per A, Kulbraaten
Gunnar Winther
Svanhild Storstein Eide
lvar S. Johansen
Heidi Andersen
Curt Lier
Johnny Roaldseth
OSI-Judo
Fredrikstad Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Kinsa Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Sarpsborg Judoklubb
HINIL-Judo
Rykkinn Judoklubb
Sofiemyr Judoklubb
Marienlyst Judo Club
Haugaland Judoklubb
OSI-Judogruppa
Oslo Judo Klubb
Oslo Judo Klubb
Trondheim Judokwal
Tinget overlot til Forbundsstyret à velge
medlemmer til komiteen
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

3. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret:
Dommerkomiteen:
Leder
Medlem
Varamedlem
Stevne- og Terminkomiteen:
Medlemmer 1999/2000 3
Leder til 01.12.00 1
Leder fra 01.12.00
Medlemmer
Teknisk komite:
Leder/Administrativt 1
Leder/Teknisk
Medlem
Toppidreltskomiteen:
Leder til 01.08.99
Leder(Lands|agssjef) 3
Arbeidsgruppe '
Ungdornskomiteen:
Leder
Utdanningsutva/get .'
Leder
Medlemmer
Per-Arne Grime
Harald Monsen
Tommy Aadahl Olsen
Knut Jacob Larsen
Arild Maka
Arild Maka til 01.12.00
Anniken E. Iversen
Anne-Cathrine Nilsen
Jon Brattlid
Svein Gårdsø
Heidi Andersen
Jan Eirik Schiøtz
Fredrik Brenna-Lund
Olav Åse
Alexander Aamodt
Geir Aage Jacobsen
Jonas Mallo
Christian Haugan Toldnes
Kirsti Helene Harefallet
Rolf Michaelsen
Rune Sundland
Stian Jespersen
Oslo Judo Klubb
Sandnes Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
lL-Stålkameratene-Judogruppa
Sandnes Judoklubb
Sandnes Judoklubb
NTNUI-Judo
NTNUI-Judo
BK-Judo
Sandetjorg Judoklubb
Oslo Judo Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
Asker Judo Club
Kinsa Judoklubb
Levanger Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

B. FORBUNDETS NØKKELTALL
Medlemstall 1999 - 2000:
Damer under 12 år 442 333
Damer13-16år 158 135
Damer 17 år fl> 319 242
Herrer under 12 år 1442 1601
Herrer 13 - 16 år 381 362
Herrer 17 år f:> 743 591
Passive medlemmer O 302
Sum totalt medlemmer 3485 3566
Totalt antall registrerte klubber 1999: 75
Totalt antall registrerte klubber 2000: 73
C. FORBUNDSSTYRETS ÅRSRAPPORT FOR 1999 OG 2000.
Administrasjon
Høsten 1999 innleverte tidligere generalsekretær sin oppsigelse. Dette skjedde i gjensidig forståelse
mellom partene og var relatert til Forbundsstyrets forventninger i forhold til driften. Dette medførte at
NJF i dag har bare en fast ansatt administrasjonskonsulent på heltid.
Forbundsstyret mente at lønnskostnadene var uakseptabelt høye i forhold til hva NJF fikk som resultat.
Den mest nærliggende løsningen, og som ville gi omgående uttelling var å inngå en avtale med Erik
Otto .Jacobsen om at han skulle fungere som generalsekretær. Han har en konsulentrolle og er derfor
ikke ansatt av NJF. Erik Otto Jacobsen kjenner organisasjonen og ordningen har fungert meget
tilfredsstillende innenfor det definerte arbeidsområdet.
Organisasjon
Forbundsstyret har bestått av fem medlemmer pluss to varamedlemmer. Det har de senere år utviklet
seg en kultur for at man også har involvert varamedlemmene i styrearbeidet. Det er stilt samme
forventninger til disse som til styret forøvrig. Enkeltmedlemmer i styret har vært i faseri livet hvor de
ikke har hatt nødvendig tidsressurs til oppgaven gjennom hele tingperioden. Et av medlemmene søkte
om, og ble innvilget fritak fra vervet på grunn av planer som ville bringe vedkommende utenlands. Det
siste året har hun derfor ikke deltatt i styrearbeidet.
Alle komiteer oppnevnt av Forbundsstyret ble nedlagt høsten 1998. Umiddelbart etter Årstingeti 1999 i
Mo i Rana ble følgende styreoppvente komiteer reoppnevnt; Teknisk komite, Dommerkomiteen, og
Stevne- og terminkomiteen. Senere i tingperioden ble Barne- og ungdomskomiteen opprettet.
Komiteene og FS har bl.a. arbeidet med: 1) å få etablert et forebyggingsprosjekt om idrettsskader, 2)
utarbeide en arrangøn/eiledning, 3) revisjon av stevnereglementet,
4) utarbeidet en rekrutteringspakke for bruk i klubber, 5) arbeidet med NJFs verdigrunnlag.
Forbundsstyret (FS) hadde i 1999 10 styremøter. I 2000 ble det gjennomført 9 styremøter. For å
redusere kostnaden i forbindelse med FS-møtene har Forbundsstyret awiklet omtrent halvparten av
møtene som telefonmøter. Møtene fungerer greitt som telefonmøter, men kan likevel  =~'e erstatte den
direkte kontakten mellom forbundsstyremedlemmene.
Forbundsstyret har gjort bestrebelser på à bevege seg bort fra å være et styre som si. nvolvere seg i
den daglige drift. Dette for at fokuset trekkes bort fra muligheten til strategisk planlegging. Å foreta
denne manøveren i en organisasjon som tradisjonelt har forventninger om at det er den daglige drift
som er Forbundsstyrets oppgave, har tatt tid. Det er en erkjennelse i Forbundsstyret at man i
overskuelig framtid ikke vil komme dithen at Forbundsstyret kun kan drive strategisk planlegging. Med
mindre NJF som organisasjon foretar en gjennomgripende reorganisering. Forbundsstyret skal i all
hovedsak befatte seg med planlegging. Deler av organisasjonen har belastet Forbundsstyret og
administrasjonen med saker som har vært stadig repeterende gjennom hele tingperioden.
Det 26. Ordinære'Forbundsting f 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 8

Forbundsstyret har utarbeidet et regelverk for honorær oppmerksomhet og gradering. Dette
regelverket er sanksjonert og lagt ut på forbundets internettsider. Olav Aase ble av Forbundsstyret
anmodet om å utarbeide NJFs internettside. Tanken om å produsere egne nettsider for NJF har
eksistert i flere år, men ble ferdigstilt i 1999.
Et av målene i tingperioden var å ferdigstille en strategisk plan. Det har eksistert strategiske planer
tidligere, som ikke har blitt gjennomført. Delvis fordi presisjonsnivået har vært for detaljert og delvis for
at ambisjonsnivået har vært for høyt. Utfordringen lå derfor i å utarbeide en strategisk plan som er
retningsgivende og samtidig er oppnåelig og med et visjonært perspektiv. Planen ble vedtatt av
Forbunsstyret senhøsten 2000.
For at en plan skal være hensiktsmessig har Forbundsstyret erkjent at planen må endres i forhold til
organisasjonens styringsretning.
Forbundsstyret har hatt til drøfting spørsmålet om medlemskap i Norges Kampsportforbund (tidligere
Norges Budoforbund). l løpet av drøftingene utarbeidet det enkelte styremedlem en SWOT-analyse.
Senere ble det utarbeidet en samfengt SWOT-analyse. Denne vedlegges som saksunderlag i
sakspapirene til Årstinget i 2001.
Økonomi
FS hari perioden arbeidet for å kanalisere en større andel av NJFs ressurser mot aktivitet, og for
styrking av klubbenes økonomiske rammebetingelser. Økonomien er god og under kontroll. NJF
opererer med et lavt budsjett, og har gjort bestrebelser på initiere aktivitet. FS har ikke i den grad det
har vært ønsket kunne gjøre særlige endringer i fordelingen, ettersom en del betingelser er allerede er
lagt i utgangspunktet. Dette har gjort at muligheten til annen satsing og ressursfordeling ikke har vært
tilstede i nødvendig grad.
Toppidrett
For en detaljert rapport vises til Toppidrettkomiteens egen rapport. Året 1999 forløp stort sett som
foregående periode med hensyn til satsing og resultater. Toppidrettskomiteen harjobbet målrettet med
tanke på å få innpass i Olympiatoppen. Dette skjedde ved at Fredrik Brenna Lund høsten 2000 kom i
interaksjon med Olympiatoppen. Som første og enestejudoutøver fikk Martin Thiblin et stipend på kr.
100.000,- for år 2000.
Denne tingperiodens største endring innen NJFs toppidrett er TlKs reorganisering. TIK utarbeidet en
plan for organiseringen. Fredrik Brenna Lund reduserte sin stilling på Norges Toppidrettsgymnas
(NTG), og har gått over i en funksjon hvor han eri interaksjon med Olympiatoppen. l tillegg skal han
bl.a. fange opp de som går ut av NTG med tanke på deres videre Judokarriere.
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) er fortsatt et satsingsområde i erkjennelsen av at NJF ikke kan tilby
andre kombinasjonsløsninger for skole og konkurransejudo. Forbundsstyret har hatt og har fortsatt en
bekymring i forhold til NTG-elevenes videre judokarriere. Det som er beskrevet ovenfor er tiltak for å
møte disse bekymringene.
Nordisk Mesterskap
Det ble på senhøsten 2000 arbeidet med løsninger som skulle muliggjøre å arrangere Nordisk
Mesterskap i Norge. Til grunn lå erkjennelsen om at de andre nordiske landene ikke kommer til
arrangementet om det ligger noe særlig utenfor Oslo. Dette ble også klart uttrykt fra de andre nordiske
landene på Nordisk Judokonferanse i Reykjavik i 1999.
Konseptet ble at de sentrale Østlandsklubbene skal samarbeide, med Stevne- og terminkomiteen som
koordinerende instans.
Breddeidrett
Medlemsmassen i NJF beståri hovedsak av barn og ungdom. Disse er morgendagens utøvere og
ledere. Forbundet gjennomførte et lederseminar for framtidas judoledere i Trondheim. Faglig ansvarlig
var Utdanningsutvalget. Dette seminaret var i seg selv et bidrag til å satse på og for ungdom.
Seminaret skulle hatt en oppfølging, uten at dette er gjennomført.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 9

Barne» og Ungdomskomiteen ble opprettet på slutten av 1999, og skal ivareta denne gruppens
interesser. Komiteen har etter oppnevnelsen fungert som en enmannskomite.
Høsten 2000 ble det gjort vedtak i Forbunsstyret som vil få konsekvenser i 2001 med tanke på
awikling av eget jentearrangement i Trondheim og awikling av Viking-Camp.
Stevne- og terminkomiteen har vært tilstede på alle NC-stevner for å rapportere om stevnenes kvalitet.
STK skal bistå klubbene med råd og veiledning. Dette er et bidrag til å kvalitetssikre arrangementene.
Det er arbeidet med å utvikle en veiledning med tanke på Judo i skolen gjennom Skolefritidsordningen
(SFO).
Selv om utdanning er et eget punkt i Styrets beretning, ønsker FS å understreke at utdanning er en
viktig satsing også for breddeidretten. Det er av avgjørende betydning for framtidas rekruttering at
klubbtrenerne er dyktige. Dette er viktig for dagens rekruttering, men vil i langt større grad være
avgjørende i kampen om framtidas utøvere.
Medlemsutvikling itingperioden
FS og administrasjonen har brukt mye tid på å orientere klubbene om tilskuddsordninger,
aktivitetsregistreringer og klubbdrift.
i 1999 hadde NJF 3.485 medlemmer, i2000 3.566 medlemmer.
Utdanning
Forbundsstyret har forsøkt å bevege enkelte klubber til å initiere kurs i egen region. Noen få er flinke.
Andre klubber, de fleste, har enda ikke forstått at man må bli enda bedre for å konkurrere om
fremtidige medlemmer. l neste tingperiode kan ikke NJF se på at klubbene ikke tar initiativ til
utdanning. Forbundsstyret har erkjent at mange klubber ikke forstår nødvendigheten av å ha skoierte
trenere og ikke føler behov for å utdanne egne trenere og ledere. Forbundsstyret har drøftet alternative
strategier for å motvirke manglende satsing på utdanning i klubbene.
Aktuelle satsningsområder i tingperioden 2001/2002
inneværende tingperiodes styre har gjort en del erkjennelser om driften. Det er på dette grunnlaget
styret gir råd i forbindelse med neste tingperiodes arbeid i Forbundsstyret.
Forbundsstyret må fortsette å dreie styrets aktivitet bort fra den daglige driften og over mot strategisk
planlegging. At styret befatter seg med den daglige drift i organisasjonen kan være viktig for
organisasjonen i øyeblikket, men vil ikke utvikle organisasjonen for framtida.
NJF står foran et veivalg i lys av flere betraktninger. Et av de konkrete spørsmålene tingdelegatene
ved Årstinget i 2001 må ta stilling til er om de skal gi neste Forbundsstyre mandat til å forhandle fram
en avtale mellom Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund. Men - det er også en rekke
andre valg man må foreta.
NJF står foran langt viktigere valg med hensyn til framtidig satsing og valg av strategier.
Når en organisasjon, eller en markedføringsinnsats ikke lykkes er rådet at man må bruke mere av
samme medisin. Ofte ser man at dette rådet er godt og at man oppnår det ønskede resultatet.
NJF har gjennom mange år bevisst eller ubevisst brukt dette organisatoriske rådet. Ettersom vi i dag
har færre medlemmer og færre aktiviteter enn vi hadde for 10-15 år siden, kan ikke den medisinen vi
bruker være hverken riktig eller god. I dag har vi kommet til et punkt der NJF må finne ut hva vi faktisk
gjør, men også hva vi skal gjøre.
Ny strategiprosess for idretten Judo
Virksomheten
Judo har et stort spenn fra treningen og de sosiale aktivitetene i klubbene, til olympisk idrett og overi
Zen-Buddhistisk meditasjon. Hele spekteret er verdifullt og skal kunne finne sin plass innenfor NJF.
Men ~ hele organisasjonen må ha en klar og felles forståelse av at det er idretten Judo NJF forvalter
og som er forbundets berettigeise. Vi må derfor definere vår hovedaktivitet eller kjerneaktivitet som
judokonkurransen. Dette leder til at NJF må foreta en del håndgrep for å imøtekomme denne
erkjenneisen.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 10

Formålet
I NJFs lover §t står det: “Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremmejudoidretten i Norge, arbeide
for dens ubredelse og uvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten
internasjonalt."
Alle ledere i NJF har delansvar i forhold til denne formålsparagrafen. Spørsmålet er hvordan hver
enkelt kan innfri i forhold til sitt ståsted i organisasjonen.
Analyse
Virksomhet og formål
Virksomheten i NJF er dårlig definert og ustrukturert. NJF må som organisasjon definere sin
primæraktivitet. Forbundsstyret mener at primæraktiviteten, eller kjerneaktiviteten i NJF er
konkurranse. Dette må være utgangspunktet for neste tingperiodes arbeide i Forbundsstyret.
Uten en klar forståelse av organisasjonens berettigelse, følger også fravær av en felles visjon og
målsettingsstruktur. Dette får konsekvenser i hele organisasjonen. Vi må finne ut hva vi aspirerer mot,
eller hva vi vil oppnå med aktiviteten vår? I motsatt fall styrer vi i blinde og havner ganske sikkert et
annet sted enn vi kunne ønsket. Resultatmessig er vi i dag et annet sted enn der vi burde vært.
Organisasjon
Hele organisasjonen må gjøre en erkjennelse om at det internt i NJF på langt er så god samhandling
som det må være i en sterk og dynamisk organisasjon. Det er dårlig samhandling mellom ulike
organisasjonsledd. Uklar oppgave og ansvarsfordeling. Tilsynelatende mangel på kompetanse i
organisasjonen til å utføre det nødvendige arbeidet. Slik det fungerer i dag har forbundet liten eller
ingen betydning for den virksomheten som foregår i klubbene. Klubbene lever sitt liv stort sett like godt
uten NJF. Det eneste som stort sett berettiger forbundets eksistens er konkurransen, Fordi NJF har
eiendomsretten til organisert idrett både nasjonalt og internasjonalt.
Ressurser (tid/økonomi/mennesker)
Ressursbruken/innsatsen er ikke godt nok planlagt. Mangel på målstyring og overordnet prioritering
hindrer en god målretting og fordeling. Forbundet har kontroll over økonomien, men virksomheten
generer få eller ingen ressurser. Forbundet lever i stor grad av overføringer. l hovedsak direkte
overføringer fra NIF og i noen grad fra klubbene.
Det er legitimt å stille spørsmålet om NJF gjennom administrasjonen opprettholder mangelen på
ansvar og initiativ (udugeligheten) i hele organisasjonen.
Kompetanse
Generelt synes det som om kompetansenivået i NJF er lavt. Kunnskapsbasen er ofte hjemmeavlet og
rutinepreget i motsetning til et vidsynt og variert erfaringsgrunnlag. Dette preger de fleste prosessene i
NJF. Det er også sannsynlig at det på grunn av dårlig, eller manglende styring gjennom mange år, er
svært få ressurspersoner med høyere formell idrettsfaglig kompetanse tilgjengelig internt i NJF.
Kultur
Styret må arbeide for å utvikle en proaktiv kultur som skal danne grunnlaget for initiativ, aktivitet og
samhandling i alle ledd. l dag er organisasjonen preget av et ufrivillig anarki, der vi har ledere som ikke
følger opp tingvedtak, jfr. manglende innbetaling av kontingent. Enkelte utvikler en form for
ansvarsfraskrivelse som leder andre organisasjonsmedlemmer inn i større belastninger både
arbeidsmessig og økonomisk. Jfr. f.eks.: mangelen på initiativ til utdanning og aktiviteter, og økt
forsikringspremie som følge av manglende solidaritet om å betale forsikring for alle klubbmedlemmene.
Vanetenking, synsing og personkonflikter er framtredende iforhold til faglige utredninger, fakta og
saklig uenighet.
Aktivitet/produkt
Forbundet må utvikle en klar aktivitetsstruktur. Bevisstheten om primæraktivitet og sekundæraktivitet
er omtrent fraværende. NJFs totale produkt er mangelfullt både med hensyn til kvalitet og kvantitet på
alle ledd i organisasjonen. Den daglige aktiviteten på klubbnivå eri liten grad påvirket, eller avhengig
av resten av organisasjonen. Men samtidig er det klubbene som genererjudoaktiviteten.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 11

Planer
NJF har ikke definert parametre, eller verktøy for å måle sin virksomhet. Det eksisterer ikke en
nedskrevet grunnleggende prioriteringsfilosofi. l organisasjonen som sådan har det ikke vært tradisjon
for å definere strategier, konkretisere mål, beskrive tiltak og virkemidler, Det er vanskelig å se
konsekvenslinjene gjennom organisasjonen og dermed er mandat, oppgave og ansvarsfordelingen
mellom de ulike organisasjonsledd uoversiktlig. Mangelen på sentral planlegging gjør det umulig å lage
koordinerte planer for øvrige organisasjonsledd. Resultatet blir sprikende tiltak, passivitet,
bortforklaringer, og selvfølgelig fravær av utvikling og framdrift. Dette er en effektiv måte å bruke opp
ressurspersoner på.
Konklusjon
Judo er en bredt anlagt aktivitet hvor store deler av virksomheten er relativt uavhengig av en større
organisatorisk sammenheng. Idretten judo er derimot helt avhengig av en effektiv organisasjon, idet
kjerneaktiviteten i enhver idrett, selve ”spillet”/konkurransen, må struktureres og organiseres slik at
dette utgjør en aspirasjonsstruktur for utøvere i alle aldre og på alle nivå. Dette gjelder også for alle
øvrige funksjoner knyttet til judokonkurransen.
Dette konkurransesystemet er NJFs mest avgjørende “eiendel“ i forhold til sine medlemmer, og det må
etableres omgående. Uten konkurranseelementet er det vanskelig å anskueliggjøre behovet for de
øvrige aktivitetene knyttet til idretten judo. Når behovet for økt grunnleggende idrettsfaglig kompetanse
blir uttalt i organisasjonen, må NJF være klar med det rette verktøyet,
Organisasjonen må restruktureres til en idrettsorganisasjon. I dagens situasjon er det nødvendig med
knallhard prioritering både med hensyn til fokus og ressursbruk. Organisasjonen kan ikke dras opp
etter håret. Den må vokse fra grunnen av. Innsats og virkemidler må rettes mot de som tar initiativ i
riktig retning og viser ansvar,
I den grad det er mulig må man rekruttere personer med evne, vilje og kompetanse til nøkkelposisjoner
i organisasjonen. NJF må også skaffe seg kompetanse og verktøy til et kontinuerlig strategi- og plan
arbeid. Det er behov for en omfattende kulturendring i NJF.
Visjon og overordnede mål
Utarbeidelse av visjon og overordnede mål er styreoppgaver. I oppstarten med dette arbeidet er det
viktig at det nye styret i første omgang konsentrerer seg om "de nære ting." Dette betyr
oppmerksomhet mot de grunnleggende elementer knyttet til vår overlevelse som idrett i Norge. Et slikt
strategiarbeid bør foregå kontinuerlig. l fortsettelsen av denne prosessen må man etter hvert komme
opp med mer langsiktige visjoner.
Visjon
NJF skal være en positiv bidragsyter og et ansvarlig medlem av den norske idrettsbevegelsen.
Idretten JUDO skal være et velorganisert, forsvarlig og attraktivt aktivitetstilbud til norsk idrettsungdom.
NJF skal være en kompetent og framtidsrettet organisasjon.
Overordnede mål
Alle klubber og organisasjonsledd i NJF skal være klar over likheter/ulikheter, positive/negative
synergier og ulike krav i forholdet mellom idretten judo og aktiviteten judo for øvrig.
NJF skal beskrive og iverksette et optimalt konkurransetilbud for alle aldersgrupper på alle nivå.
Alle relevante organisasjonsledd skal erkjenne sitt ansvar og mandat i forhold til kjerneaktiviteten i vår
idrett,
NJF skal kunne tilby, eller henvise til, kompetansehevende tiltak for alle roller og funksjoner knyttet til
idretten judo.
Alle resurspersoner i NJF skal være kompetente i forhold til den funksjonen/rollen de fyller.
NJF skal kunne tilby, eller henvise til, optimale metoder og verktøy for alle prosesser av betydning for
en idrettsorganisasjon.
Strategier, prioritering, konsekvenser og planer
Arbeidet med strategier, prioritering, konsekvenser og planer må utarbeides i fortsettelsen
av den prosess som igangsettes.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 12

'Q RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG 1999/2000
1. Rapport fra Appelutvalget
Utvalget har ikke hatt noen sakertil behandling i 1999, og har derfor heller ikke avholdt noen møter
eller belastet forbundet med noen utgifter., og har derfor heller ikke hatt noe aktivitet.
Med hilsen
Gry Alexandersen (sign)
Utvalgsleder
Utvalget har ikke hatt noen saker til behandling i2000, og derfor heller ikke halt noen møte.
Sandvika 29.101
Gry Alexandersen (sign)
Leder
2. Rapport fra Doms utvalget
Rapport fra Domsutvalget for perioden 1999 til 2001
Domsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder: Jan Eirik Schiøtz, NJIK
Kirsti Helene Harefallet Sarpsborg JK
Merete Bolstad HJNIL
Rolf Michaelsen Rykkinn JK
Per A. Kulbraaten Sofiemyr .TK
Utvalget har ikke hatt møter i perioden. Leder har mottatt noen få telefoniske henvendelser om
hendelser i judoklubber, og besvart de omgående.
Drammen 13. februar 2001
Jan ik Schiøtz
leder
`.,, L  ..,,,~,   ,.   , , .,.., ..... .,.~,.W. _. M _
1 ?¥*ff" É13

3. Rapport fra Lovutvalget
Foreligger ikke per 27.03.01.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

4. Rapport fra Valgkomiteen
Komiteen har ikke vært operativ i årene 1999 og 2000, og ble først gjen~etabIert i år 2001
Det 26. Qírdinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

5. Rapport fra Dommerkomiteen
RAPPORT FRA DOMMERKOMITEEN FOR ÅRENE 1999 OG 2000
Medlemmer av DK har i perioden vært følgende:
Per-Arne Grime Oslo Judoklubb
Harald Monsen Sandnes Judoklubb
Tommy Aadahl Olsen Sarpsborg Judoklubb
Dommerkomiteens aktivitet i perioden har vaert forankret i Norges Judoforbunds instruks for DK og har
ellers forholdt seg etter de signaler som har kommet fra Forbundsstyret.
l hovedsak har den daglige aktiviteten dreid seg om det følgende:
1. Kontinuerlig oppdatering av de internasjonale kampreglene og kommunikasjon av nye
regelfortolkninger til alle involvert i judo i Norge.
2. Rekruttering, utdanning og utvikling av judodommere på alle nivåer.
3. Sørge for at kampene i norgesmesterskap og norgescupstevner gjennomføres og avgjøres
ifølge det sist oppdaterte regelverket og på en måte som ivaretar utøvernes sikkerhet.
4. Representere Norges Judoforbund i internasjonale dommerfora, -seminarer, og mesterskap
der det måtte være aktuelt.
ÅRET 1999
UTDANNING
Det ble avholdt prøve både til A og B lisens under Jr NM på Kongsberg
4 des. 1999. Skriftlig/teoretisk prøve på fredag med gjennomgang av video og praksis under Jr NM og
lag NM senior.
2 besto til A lisens:
Arild Maka Sandnes Judoklubb
Alf S Martinsen Mosjøen Judoklubb
3 besto til B lisens:
Ådne Lie Haugaland Judoklubb
Helene Szikszay AurskogHøland Judoklubb
Petter Grime Oslo Judo Klubb
DK har tatt ut dommere til norgesmesterskapene.
Dommerseminaret for 1999 ble awiklet i oktober med kun 10 deltager, men det var en del som hadde
gyldig fravær.
INTERNASJONAL DØMMING
Tommy Aadahl Olsen og Alf B Rostad dømte i Nordisk mesterskap på Island.
Tommy Aadahl Olsen gikk opp til B-prøve internasjonalt i Minsk i Hvite Russland. ikke bestått.
Harald Monsen dømte i
A-stevne Munchen Tyskland
A-Stevne Praha Tjekkia
Han representerte Norge på EJU dommerseminar i Bled i Slovenia.
Per-Arne Grime dømte i
A-stevne i Leonding, Østerrike
A-stevne Praha, Tjekkia
A-stevne Roma, Italia
EM i Bratislava, Slovakia
internasjonal A-prøve i Taipei, Taiwan. ikke bestått.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 200,1 - Rica Oslo Hotel 16

ÅRET 2000
UTDANNING
15-16 Januar: C-dommerkurs i Oslo 5 stk bestått. PA Grime instruktør.
11 Mars (Vårspretten): B-lisens prøve Andras Strand bestått.
4. mars: C dommer kurs i Bergen 15 bestått. H Monsen instruktør,
C Kurs Kongsberg ijuni: 7 bestått. S O Johansen instruktør.
C kurs Krokstad imai: 13 bestått. S O Johansen instruktør
INTERNASJONAL DØMMING
Esther Myrebø dømte i Irland (April)
Arild Maka. Limfjordscup Danmark
Arild Maka. Åpent finsk i Helsinki, Finland
Harald Monsen
A -stevne Leonding, Østerrike
A-Stevne Rotterdam, Holland
Per-Arne Grime
A-Stevne i Paris, Frankrike
A-Stevne i Rotterdam, Nederland
European Club cup 3. runde i St.Petersburg, Russland
A -Prøve Per-Arne Grime Pan American Championship, Orlando, USA, Bestått.
internasjonalt dommerseminar 2000: Per-Arne Grime i Eilat, Israel
Svensk dommerseminar i Malmø den 19. august med nordisk deltakelse og instruktør fra den
Europeiske Judo Union: Deltakere: Harald Monsen, Arild Maka, Tommy Aadahl Olsen og Sven Ove
Johansen.
Dommerkomiteen finner man også med egen spør/svar tilbud og hele tiden siste utgave av
kampregler på Forbundets hjemmeside.
6. Rapport fra Stevne- og Terminkomiteen
Årsrapport 1999 For Stevne og Terminkomiteen.
Medlemmer fra 1.10.1999.
Knut Jakob Larsen ( Leder)
Arild Maka
Anniken lversen
Overnevnte komitee ble oppnevnt 1.10.1999. I den korte periode har følgende virke blitt utført.
flmwewwe
. Nye stattutter for HMK pokal
_ Nytt stevnereglement utgitt
Tilstedeværelse på alle resterende NC stevner
Trekning NM Junior/ Lag NM Sr. på Kongsberg,
Ajourhold av Terminlister
_ Ajourhold av NC statistikk
, Tilldeling av NC og NM for 2000
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

Arbeidet har i stor grad vaert rettet mot reglementsarbeid og mot Stattuter for HMK pokal.
Arbeidet i perioden før 1.10.1999 kan ikke aktive kommitee svare for.
Knut Jakob Larsen
Leders STK
Årsrapport for år 2000 Stevne og terminkomiteen
Komiteen har vær bestående av følgende medlemer:
Knut Jakob Larsen ( Leder til 1. desember 2000))
Arild Maka (Leder fra 1. desember 2000)
Anniken lversen ( Fram til og med Oktober)
Anne-Cathrine Nilsen ( Fra Oktober ( Overtok etter Anniken l )
Komiteens arbeide har vært på disse kjærneområdene
~ Statistikk for NC
- Stevnereglement
- NC
- NM trekkninger
- Tildeling av stevner
- Utarbeidelse av arrangørstigen
- Utarbeidelse av kursmateriell
Komiteen måtte på høstparten innstille sin tilstedeværelse på NC pga økonomiske årsaker. Det kan
sies at de NC arrangementene som blir arr. rundt i Norge holder en svært fin standard. Det kan også
taes med at en har merket en økt deltakerandel på stevnene.
Det har blitt arrangert Junior og Senior NM ind. og lag i perioden. Antall deltakende lag på senior siden
har økt noe dette året.
Det er ikke arrangert noen off. internasjonale stevneri regi av Norges Judoforbund denne periode.
Leder Knut Jakob Larsen ble fristillt fra komiteearbeidet fra 1.12.2000 etter eget ønske. Arild Maka
overtok som leder.
Medlem Anniken Iversen ble fristillt etter eget ønske pga studier.
Nytt medlem fra NTNUl Anne-Cathrine Nilsen.
Mvh
Knut Jakob Larsen Arild Maka
(Tidligere Leder) Leder
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 18

7. Rapport fra Teknisk komite
Årsrapport for Teknisk Komite
i Norges Judoforbund for 1999.
Teknisk Komite i Norges Judoforbund (TK) har i 1999 bestått av medlem Svein Gårdsø fra Sandefjord
Judoklubb, og leder Jon Brattlid fra BK~Judo.
l perioden har allkontakt foregått via E-mail, telefon, brev og samtaler påjudoarrangementer. Da vi kun
har vært to medlemmer, har dette vært en grei og billig måte å drive TK pà,
Det mest ressurskrevende i 1999 har vært behandlingen av søknader, og da spesielt søknader om 6.
dan. Dette har vært krevende da vi fra før av ikke har noen med denne graden i Norge, og vi ikke har
hatt regelverk å følge, men har mått lage dette i 1999.
Høsten 1998 ble alle regíonssensorenes virke awiklet. Dette har medført mer arbeid for TK, men
samtidig raskere behandling da kommunikasjonen er bedre. Utgiftene er også redusert da det er færre
personer involverti kommunikasjon og reiser.
Tk har avholdt følgende graderinger i 1999:
Søndag 14. mars 1999 i Larvik.
Nina HAugen Larvik Judoklubb Teknisk 1. dan
Cathrine Ruud Larvik Judoklubb Teknisk 1. dan
Sensorer var Morten Solum og Svein Gårdsø.
Søndag 11. agril 1999 gå Kongsberg.
Birgitte Ursin BK-Judo Kamp Teknisk 1. dan
Thomas Engebretsen BK-Judo Kamp Teknisk 1. dan
Rune Enget BK-Judo Kamp Teknisk 1. dan
Sensorer var Geir Aage Jacobsen og Jon Brattlid.
Lørdag 3. iuli 1999 på Kongsberg under Viking Camg
Jonny Fosse Johansen Florø Judoklubb Teknisk 1. dan
Sensorer var svein Gårdsø og Jon Brattlid.
TK har som mål å avholde dangraderinger, og sørge for at kvaliteten på disse opprettholdes.
l tillegg er det et klart langsiktig mål å revidere graderingsreglementet slik at det blir tilpasset Norsk
judo og tiden vi er inne i.
Jon Brattlid
Leder i Teknisk Komite i Norges Judoforbund.
Svein Gårdsø
Medlem i Teknisk Komite i Norges Judoforbund.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 19

Årsrapport for Teknisk Komite
i Norges Judoforbund for 2000.
Teknisk Komite i Norges Judoforbund (TK) har i 2000 bestått av Svein Gårdsø fra
Sandefjord Judoklubb, Heidi Andersen fra Oslo Judoklubb (fra 09.10.00) og leder Jon
Brattlid fra BK-Judo. `
I perioden har mye av kommunikasjonen foregått via E-mail, telefon, brev og samtaler
på judoarrangementer. Møter er avholdt 24.03.00., 20.05.00.
Historisk 6. dan utdelt. Styret i NJF og TK fant tiden moden for å dele ut 6. dan for
første gang i norsk judohistorie.
Graderinger:
Søndag 12. mars 2000 i Oslo under NM.
Svein Gårdsø Sandefjord Judoklubb
Per-Arne Grime Oslo Judoklubb
Lørdag 25 . mars 2000 på Kongsberg.
Lars Erik Bjørås Levanger Judoklubb
Alf Birger Rostad Levanger Judoklubb
Jon Brattlid BK-Judo
Lørdag 20. mai 2000 i Sandnes.
Brede Fladen Sandnes Judoklubb
Line Jonassen Stavanger Judoklubb
Arild Maka Sandnes Judoklubb
Honorært
Honorært
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
6. dan
6. dan
2. dan
3. dan
3. dan
1. dan
2. dan
2. dan
Tre kandidater fra Rogaland Judokrets strøk til prøven under denne graderingen.
Lørdag lO. juni 2000 på Kongsberg.
Petter Grime Oslo Judolilubb
Ole Petter Vikene Oslo Juflr~l«:lul:~b
Andreas Strand
Gunnar Fosseid
Yngve Rønning
Jonas Mallo
J essixeim .Jr ift oklubb
Jessheim .J udoklubb
Teknisk
Teknisk
Oslo .Judoklubb Kamp/Tekn.
Teknisk
Teknisk
NJJK Adm./Tekn.
Lørdag lO. november 2000 i Nesodden J udoklubbs nve lokaler.
Gerard de Bruyn Nesodden Judoklubb
Lørdag 25. november 2000 i Asker.
Susanne Mader Ippon Judoklubb
Janne Gry Brandt Ski Judoklubb
Kjell~Røstad - Jessheim Judoklubb
Frank Andreassen Kinsa Judoklubb Adm/Tekn.
Anders Lohne Lie Asker Judo Club Kampffekn.
Det 126,-0 Qrdiíåê§rêiÉ  20
Honoraert
Teknisk
Teknisk
Teknisk
l.dan
l.dan
l.dan
l.dan
l.dan
2.dan
1. dan
l.dan
l.dan
l.dan
l.dan
2.dan

En kandidat fra Nordland judokrets besto ikke prøven til 1. dan på denne graderingen.
Totalt har 17 kandidater bestått prøve til dangrad. Tre utøvere har fått tildelt honorær
dangrad, og fire kandidater har strøket prøven i år.
TK har som mål å avholde dangraderinger, og sørge for at kvaliteten på disse
opprettholdes, og er tilnærmet lik i hele Norge.
I tillegg er det et klart langsiktig mål å revidere graderingsreglementet slik at det blir
tilpasset Norsk judo og tiden vi er inne i.
Jon Brattlid
Leder av Teknisk Komitè i Norges Judoforbund.
Svein Gårdsø
Medlem av Teknisk Komitè i Norges Judoforbund.
Heidi Andersen
Medlem av Teknisk Komitè iNorges Judoforbund.
»- ,.~ <-Mo-~.,e-.» . ~,,5-,e»,_`»};~ ~.,,»-.Y»L:;_~,~~.,~.«~, ,..,,..g,...Y.~»e _ 1:-~;f=3»~s».y' _»-eg»--»-«<«<» -»«~)§;ié-«»~t= f. ; :<~,_~.. ~-1'
8. Rapport fra Toppidrettskomiteen
Sandvika 22.03.01
Årsrapport fra Toppídrettskomiteen ( TIK) 1999:
Toppidrettskomiteen
Leder
Landslagstrener:
Medlemmer:
Ved tinget i April 1999 gikk Jan Eirik Schiøtz av som leder for TlK. Det siste møte ble avholdt i August
01.01.99 - 01.08.99
Jan Eirik Schiøtz
Alfredo Chinchilla
Astrid Nordbotten
Fredrik Brenna-Lund
Morten Schiøtz
Olav Åse
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
OSI-Judo
lppon Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
lppon Judoklubb
1999, hvor den nye sammensetningen av TIK ble fremlagt:
Leder
Fredrik Brenna-Lund
Landslagstrener: Fredrik Brenna-Lund
Medlemmer:
Olav Åse
Alexander Aamodt
Geir Åge Jacobsen
Jonas Mällo
Tron Gubberud
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
Asker Judoklubb
Kinsa Judoklubb
lppon Judoklubb
Det ble i denne perioden planlagt videre fremdrift av komiteen. Det var derfor ingen aktivitet 1 perioden
August- Desember.
Det er ikke skrevet noe halvàrsrapport fra tidligere og nyere sammensetning.
Årsrapport for sesongen 2000 fra Toppidrettskomiteen:
Det har i denne perioden vært meget travelt. Mye reising med mange utøvere både på senior og
junioriurneringer. De; er desverre kun en liten fast gruppe som konkurrereri utlandet. Vi har til tider
arrangert større turer blant annet til Irland i månedsskifte april- mai. Det viser seg at stammen rundt
NTG og landslaget er de mest stabile, både i form av trening og konkurranse. Denne gruppen består
av i alt ca. 10 - 12 utøvere.
Vi har dette året bestemt at vi skal få til samlinger for aldersgruppen 12 - 15 år. Vi ser nå
nødvendigheten av at forbundet, ved toppidrettskomiteen (TlK ) tar ansvaret for klubber og kretser og
sentraliserer og avholder flere samlinger for denne aldersgruppen. Vi ser at vi ligger 3-5 år etter med
kamptrening og konkurranseaktivitet kontra våre motstandere. Dette er et alvorlig problem med tanke
på videre aktivitet for NJF på et høyt internasjonalt nivå på sikt.
Sammensetningen av TIK har fungert bra. Det har ikke vært helt optimalt med oppfølging på treningen,
men det har vært gode grunner til at det ikke har vært helt på topp. ( 2001 blir bedre )
Vi holdt til dels standard som ventet i konkurranser og i trenings sammenheng. Vi har forsatt noen som
ønsker å bli best, men vi har i dag kun en /to personer som har tatt konsekvensen av dette. Det krever
stor tålmodighet og mye motgang, før fremgang kommer ijudo. Det er en livsstil, hvor opplevelseri
dojoen og i konkurransesituasjon, alltid vil være nye utfordringer og problemstillinger man må løse.
Derfor trener man optimalt, kun hvis man trener mere og bedre en sine konkurrenter, og stiller bedre
forberedt en motstanderen til en hver tid.
Dette innebærerfor oss fra 25 - 35 timer trening pr.uke i en lang periode med mye konkurranser, for å
kunne tilegne seg den optimale kunnskapen om vår idrett. Dette kan med vilje og mot gi en vinner
muligheten til à vinne.
Når det gjelder resultater for inneværende år harjeg i dag 06.02.01 mottatt den gledelige meldingen
om at budsjettet gikk med + 6000,- kroner. Når det gjelder økonomi biten ønsker undertegnede og
blottlegge sin noe langsomme måte og tilegne seg regnskap. Dette ser nå ut til å ha bedret seg og vil
neste år bli styrt med jernhånd av Generalsekretær Erik Otto Jacobsen, til glede for meg og
sammensetningen av TIK.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 22

Jeg vil med dette benytte anledningen til å takke alle medlemmene av TIK, samt Valentina Henriksen
for et lærerikt år med utfordringer og samarbeidsvilje. En spesiell takk til Erik Otto Jacobsen for hans
tålmodighet, samt Siri Marte Hollekim som holder kontakten for oss innad i styret.
Jeg avslutter denne årsrapporten med de ordenejeg avsluttet min Diplomtrener
oppgave til Olympiatoppen med, skrevet av OSHO:
"alle mennesker har behov for å bli likt og annerkjent.
Hele vår livsstruktur er slik at vi er opplært til at hvis vi ikke blir annerkjent, er vi ingenting, vi er
Verdiløse. Arbeidet vårt er ikke viktig, mens anerkjennelsen er det. Og det er å sette tingene på hodet.
Arbeidet vårt bør være viktig - en glede i seg selv. Du bør arbeide, ikke for å bli annerkjent, men fordi
du liker å være kreativ. Du bør elske arbeidet for dets egen del. Du arbeider hvis du er glad l det.
ikke be om anerkjennelse. Hvis den kommer, ta den lett. Hvis den ikke kommer, ikke tenk på det. Din
tilfredstillelse bør være i selve arbeidet. "
Med vennlig hilsen for Toppidrettskomiteen
Fredrik Brenna ~ Lund
Landslagssjef
9. Rapport fra Ungdomskomiteen
Årsberetning for Ungdomskomiteen
Ungdomskomiteen ble opprettet for å ta vare påjudoungommens ønsker. Arbeidet hari løpet av året
stort sett gått ut på definere arbeidsområde og skissere passende oppgaver. Dette er et pågående
arbeid.
Videre har komiteen som mål å knytte til seg flere medlemmer, noe som i for liten grad ble forsøkt i
forbindelse med Fremtidsseminaret i Trondheim 12. -13. juni. Ungdomskomiteen tar dette til seg og
jobber med saken. Forøvrig ligger referat fra Fremtidsseminaret på Forbundets nettsider.
l forbindelse med jentesamlinga i Trondheim februar 2001 tok komiteen initiativ til å ta vare på
kunnskapen arrangørene har tatt til seg. Dette må sees på som en del av det pågående arbeidet med
å opprette en kunnskaps-base om undomsidrett i Forbundet som skal være klubbene til hjelp i
rekrutterings og ivaretakings-fasen med tanke på flere norskejudoungdommer. Dette er selvfølgelig
også et pågående arbeid som vil i mye større grad bli tatt tak i i tiden som kommer.
Ungdomskomiteen planlegger et nasjonalt ungdomsseminar som forhåpentligvis går av stabelen i juni
Det arbeides mot at dette kan bli en årlig begivenhet, som kan bidra til økende interesse og
engasjement hos ungdommen. Hva som kommer ut av disse seminarene vil være meget
rettningsgivende for det videre arbeidet i ungdomskomiteen.
Christian Haugan Toldnes
10. Rapport fra Utdanningsutvalget
Årsrapport 1999 Utdanningsutvalget
Det har vært avholdt til sammen 5 møteri 1999.
Medlemmeri perioden har vært:
Rune Sundland, Rolf Michaelsen, Kirsti Helene Harefallet og etter Tinget Siri Marte Hollekim som
Styrets representant..
Utvikling av Trener 1 har hatt høyeste prioritet i perioden, og det er brukt 25.000 til dette. Innbefattet i
denne summen er leie av PC til Rune Sundland ifm. arbeidet i utvalget.
Det er også utviklet en grunnmodul for utdanning, som ble lagt frem for salg i etterkant av Tinget.
Salg av moduler for Trener 1 og grunnmodulen er oss bekjent ikke godskrevet komiteens regnskap.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 ~ Rica Oslo Hotel 23

Prosjektgruppen for trener 1 besto av Gisle Amundal, Morten Roger Olsen, Knut Harefallet, Fredrik
Brenna Lund og Axel Hopstock, med Rune Sundland som prosjektleder.
Utvalget har iitført mye pionerarbeíd i denne forbindelse;
'f Utviklet en mal for hvordan gjennomføre denne type prosjekter, hvor ”kompen” -
kompetanseanalyse for prosjektdeltakerne, har vært en viktig del.
`f Utforming av dokumenter som kursmateriell
Vi har forsøkt i rekruttere nye fagpersoner ifm. utvikling av Arrangørstigen, men så langt ikke kommet
videre med dette.
Utvalget vil i 2000 awente nye retningslinjer fra FS før den videre prioriteringen av vårt arbeid
avklares.
mvh
Kirsti Helene Harefallet
(sign)
Årsrapport 2000 Utdanningsutvalget
Det har vært avholdt til sammen 6 møter i 2000.
Medlemmeri perioden har vært:
Rune Sundland, Rolf Michaelsenj Stian Jespersen og Kirsti Helene Harefallet.
Styrets kontaktperson er Alf B. Rostad.
Året har hovedsakelig gått med til lay out og redigering av Trener 1 kursdokumentene, samt til å få
godkjenning fra ldrettens Studieforbund.
l tillegg var UU behjelpelig med arrangering og gjennomføring av strategiweekend med FS 03.-05.
mars og Fremtidsseminar i Trondheim 12.-13. mai.
Vi har forsøkt i rekruttere nye fagpersoner ifm. utvikling av Arrangørstigen, men så langt ikke kommet
videre med dette.
Utvalget vil i 2001 awente strategiavklaring fra FS før den videre prioriteringen av vårt arbeid
fastsettes.
mvh
Kirsti Helene Harefallet
(sign)
Det 26. Ordinære Forbundsting f 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 24

E. KRETSERIUTVALG - KLUBBER pr. 31.12.2000:
1. Østfold Judokrets
Kråkerøy Judo Club
Sarpsborg Judoklubb
2. 0slolAkershus Judokrets
Asker Judo Club
AurskogHøland Judoklubb
lppon Judoklubb
Jessheim Judoklubb
Kinsa Judoklubb
Marienlyst Judo Club (MJC)
Nesodden Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Oslo Judo Klubb
Oslo Studentenes IL~Judogruppe (OSI)
Romerike Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Ski Judo- og Ju-Jitsuklubb
Slemdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
3. Hedmark Judokrets
Brumunddal Judoklubb
Elverum Judoklubb
4. Oppland Judokrets
Hamar Judoklubb
Lesja-IL-Judo
Nordre Land IL-Judogruppa
5. Buskerud Judokrets
BK-Judo
Drammen Judo Club
Krokstad Judoklubb
Lier Judoklubb
Røyken Judoklubb
6. Vestfold Judokrets
Holmestrand Judoklubb
Larvik Judoklubb
Sandefjord Judoklubb
7. Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb
8. Aust-Agder Judokrets
Arendal Judoklubb
9. Vest-Agder Judokrets
Budosør Judo Club
Vennesla Judoklubb
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

10. Rogaland Judokrets
Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb
11. Hordaland Judokrets
Bergen Judoklubb
Bergen Studentenes IL-Judogruppe (BSI)
Rosendal TL-Judo
Sotra Judoklubb
Judo Klubb Stord
12. Sogn og Fjordane Judokrets
Florø TL-Judogruppa
Førde Judoklubb
13. Møre og Romsdal Judokrets
Kristiansund og omegn Judoklubb
Sykkylven Judoklubb
Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb
14. Sør-Trøndelag Judokrets
Nidaros Judoklubb
Norges Tekniske Høyskole lL-Judogruppe (NTNUI)
Trondheim Judokwai
15. Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb
Namsos Judo Club
Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
16. Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb
Bjerkvik Judoklubb
Bodø Judo Club
lL-Stàlkameratene-Judogruppa
Mosjøen Judoklubb
Narvik lng.Høyskole lL-Judogruppe (HlNlL)
Solværøyan IL-Judo
Sonland Judoklubb
17. Troms Judokrets
Finnsnes Judoklubb
Harstad Judoklubb
Kvaløysletta Judoklubb
Tromsø Judoklubb
Tromsø Studentenes lL-Judogruppe (TSI)
18. Finnmark Judoutvalg
Alta Judoklubb
Hammerfest Judoklubb
Stjernøy IL-Judo
Det 26. Ordinære Forbundstgingí- 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

1. NM-senior - darner/herrer
Dato xi
Sted
Arrangør
Damer:
Vinner av Kongepokalen
-szkg
~57kg
Uoffisielle klasser
-48 kg
-63kg
+63kg
Herrer;
Vinner av Kongepokalen
-eokg
-sekg
/
-73kg I
-81 Kg
Det 26. Ordinære Forbundsfiflg - 28..ap.ri| 2001 --Rica Oslo Hotel
/§Fí NM- OG NC-RESULTATER 1999
18.04.1999
KFUM-hallen, Oslo
Oslo Judo Klubb
May-Linn Hystad, NJJK
1. Ane Ofstad Presterud, Oslo Judo Klubb
2. Nina Haugen, Larvik Judoklubb
3. Maria Therese Heltne, BK-Judo
3. Line Danielsen, Kolstad Judoklubb
1.`May-Linn Hystad, NJJK
2. Birgitte Ursin, BK-Judo
3. Kristina Brænne, Ålesund Judoklubb
1. Sofia Øberg, BK»Judo
2. Sigrun ~J Larsen, Sofiemyr Ju kwai
1. Cecilie Lille, Alta Judoklubb
2. Hege Wesley Johansen, slo Judoklubb
3. Kanutte Clnristiansen, Æ sund Judoklubb
/
1. Stine Laståg, Sandíflczrd Judoklubb
2. Anne-Helen ygse , Sofiemyr Judokwai
3. cathrine Ruu , bak/ii< Judoklubb
//I
Martin Thiblin,l;5po Judoklubb
1. Daniel Erik/sen, lpp Judoklubb
2. Thomasflíriksen, BK~ udo
3. Vidar /Føll, Kolstad Jud lubb
3. Henrik Sørlie, lppon Jud lubb
1. Aiéxander Aamodt, lppon Judoklubb
2.,,Jon Sommervold, lppon Judoklubb
3.' Rune R. Jensen, BK-Judo X
'3. Jan Erik Fjeldseth, Trondheim Judokwai
1. Martin Thiblin, lppon Judoklubb
2. Morten Schiøtz, NJJK
3. Rune Tøgersen, Trondheim Judokwai
3. Jørgen Moland, NJJK
1. Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
2. Jan Helge Karlsen, Sandnes Judoklubb
3. Torbjørn Skaara, Sandefjord Judoklubb
3. Geir Haakstad, Bodø Judo Club

-9oi<g
-1ooi<g
Uoffisiell klasse
+100kg
Åpen klasse
1. Stig Atle Frey, NJJK
2. Arnstein Brekke, Haugaland Judoklubb
3. Rune Enget, BK- Judo
3. Ole Alnes, Sofiemyr Judokwai
1. Lars Sandnes, lppon Judoklubb
2. Jon Sørbo, Asker Judo Club
3. Bue Horgen, Drammen Judo Club
1. Rolf Pettersen, lL-Stålkameratene-Judogruppa
2. Tore Vegar Sørum, Brumunddal Judoklubb
1. Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
2. Tore Vegar Sørum, Brumunddal Judoklubb
3. Sigurd Bjørtvedt, BK-Judo
3. Fredrik Brenna-Lund, lppon Judoklubb
2. NM 1999 lag senior - damerlherrer
Dato
Sted
Arrangør
Damer senior lag:
Herrer senior /ag:
l
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel
04.12.1999
Kongsberghallen, Kongsberg
BK-Judo
1. Oslo Judo Klubb
2. BK-Judo `_
3. Rogaland Judokrets
1. lppon Judoklubb
2. Oslo Judo klubb `
3. BK-Judo
3. NJJK ,

3. NM junior damer/herrer
Dato 1 04.12.1999
Sted 3 Kongsberghallen, Kongsberg
Arrangør : BK-Judo
Damer:
-57kg 1 1. Ane Ofstad Presterud, Oslo Judo Klubb
: 2. Kristina Brænne, Ålesund Judoklubb
3 3. Ingrid Brænne, Ålesund Judoklubb
1 3. Trine L. Eknes, Sandens Judoklubb
Uoffisiell klasse `
-52kg 1 1. Lene Gunnerud, Krokstad Judoklubb
1 2. Cathrine Lier, Oslo Judo Klubb
l

y
Uolfisiell klasse
»63kg r : 1. Line A. Sandnes, Sarpsborg Judoklubb
y 1 2. Kanutte Christiansen, Ålesund Judo bb
: 3. Rina E. Næss, BK-Judo
-6Okg L 1. Kyrre M. Sveistrup, Larvik doklubb
1 2. Torbjørn Engebretsen, ~Judo
,/
Herrer."
1 3. Fredrik Eriksen, Larvi Judoklubb
-66kg 3 1. Andreas Noreide,/l_arvik Judoklubb
; 2. lvlagnus Ros;/s'telnkjer Judoklubb
3 3. Andreas Str, nd, Oslo Judo Klubb
: 3. Marius Hallum, Nesodden Judoklubb
/
x
-73kg 1 1. Audu,n”S` and, lppon Judoklubb
: 2. Ole«P. Vlfik e, Oslo Judo Klubb
: 3. Morten Høib g, Sofiemyr Judokwai
3 3.«l'-låvard Mattin dal, Sandnes Judoklubb
_s1kg fl. Per lvl. Myrland, lp n Judoklubb
' 12. Tony Thoresen, BK- do
: 3. Robert Lund, Levanger Jäloklubb

3 3. Ivan M. A. Kristiansen, Le anger Judoklubb
-100kg : 1. Christian Brandsnes, AskerJudo Club
12. Hans Chr. Munkebye, Bodø Judo Club
1 3. Jan P. Pedersen, Florø Judoklubb
: 3. Per Dybendal, Krokstad Judoklubb
4. NM 1999,|ag junior - damer/herrer
Damer junior lag: : lngen damelag påmeldt
Herrer junior lag: 2 1. Buskerud Judokrets
f : 2. lppon Judoklubb
/ 3 3. Rogaland Judokrets
Det 26. Ordinære Forbundsting F- 28. april 2001 V-A Rica Oslo Hotel

5. Norges cup
NORGESCUFVINNERE
1999
Ungdom gutter
-50
~55
-60
-66
~73
Ungdom jenter
-52
-57
Junior herrer
-60
-66
-73
-81
-100
Junior damer
-52
-57
Senior Herrer
-60
~66
-73
-81
-90
-100
+1OO
Åpen klasse
Senior Damer
-52
~57
På grunn av liten deltakelse
ide andre klassene er det
ikke grunnlag for à dele ut
Norgescupseire.
Vidar Lund, Levanger JK
Torbjørn Engebretsen, BK-Judo
Alexander Lange, Nesodden JK
Marius Hallum, Nesodden JK
Eskil Klausen, Harstad JK
Anna Halsne Sand, Finnøy JK
Trine Lise Eknes, Sandnes JK
Kyrre M. Sveistrup, Larvik JK
Nikola Suboticki, Stavanger JK
Audun Strand, Krogstad JK
Per M. Myrland, lppon JK
Christian Brandsnes, Asker JC
Ane Ofstad Presterud, Oslo JK
Kristina Brænne, Ålesund JK
Thomas Engebretsen, BK Judo
Ole Chr. Langfjæran, LevangerJK
Martin Thiblin, lppon JK
Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
Arnstein Brekke, Haugaland JK
Lars Sandnes, lppon JK
Rolf Pettersen, l.L, Stålkam. JGr.
Geir Aage Jacobsen, Asker JC
Ane Ofstad Presterud, Oslo JK
May Linn Hystad, NJJK
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. apríl`2001 - Rica`OsIo~Hotel

G. NM- OG NC-RESULTATER 2000
1. NM senior - damer/he
Dato
Sted
Arrangør
Damer:
Vinner av Kongepokalen
-57kg
-7okg
Åpen klasse
Herrer:
Vinner av Kongepokalen
-eokg
-eekg
-vskg
»s1kg
-sokg
-iookg
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28,.apriI 2001 - Rica Oslo Hotel
ffel'
.,1.
12.03.2000
KFUM-hallen, Oslo
Oslo Judo Klubb
Cecilie Lille, Alta Judoklubb
May-Linn Hystad, NJJK
. Cecilie Lille, Alla Judoklubb
3:' Ane Ofstad, Presterud, Oslo Judo Klubb
3.`~Birgitte Ursin, BK-Judo
1. Anne Lene Andersen, Sandefjord Judoklubb
2. Bente Stensrud, NJJK
3. Birgit Rynningen, OSI
3. Hege Wesley Johansen, Oslo Judo Klubb
1. Cecilie Lille, Alta Judoklubb
2. Bente Stensrud, NJJK
3. Anne Lene Andersen, Sandefiord Judoklu b
3. May-Linn Hystad, NJJK
Olav Aase, lppon Judoklubb
1. Thomas Engebretsen, BK-Judo
2. Albin Dal, lppon Judoklubb
3. Rune G. Pedersen, Lan/ik Judoklubb
3. Bård Karlsen, Sofiemyr Judokwai
1. Jan Erik Fjeldseth, Trondheim Judokwai
2. Ole Chr. Langfiæren, Levanger Judoklubb
3. Jon Sommervold, lppon Judoklubb
3. Andreas Noreide, Larvik Judoklubb

1. Kim Andersen, lppon Judoklubb X
2. Jørn T. Krekling, Steinkjer Judoklub
3. Audun Strand, lppon Judoklubb `
3. Dag A. Espeseth, Bergen Judo Club

1. Olav Åase, lppon Judoklubb
2. Thomas Johannesen, Bergen Judo Club
3. Marcus Asberg, NJJK
3. Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
1. Morten Kompen, NJJK
2. Rune Enget, BK-Judo
3. Kristoffer Åmodt, Førde Judoklubb
3. Jan Helge Karlsen, Sandnes Judoklubb
1. Lars Sandnes, lppon Judoklubb
2. Magne Berg, Førde Judoklubb
3. Steffen P. Krogh, Bergen Judo Club
3. Jon Sørbo, Asker Judo Club

Åpen klasse 2 1. Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
3 2. Olav Aase, lppon Judoklubb
2 3. Morten Kompen, NJJK
: 3. Egil Kvåle, Levanger Judoklubb
2. NM lag senior - damer/herrer
Dato : 04.11.2000
Sted 1 Hetlandhallen, Stavanger
Arrangør 1 Stavnager Judoklubb
Damer senior lag: 3 1. Oslo Judo Klubb
: 2. BK~Judo
:3. OSI/NTNUI
Herrer senior lag: 3 1. lppon Judoklubb - Lag 1
: 2. NJJK
1 3. lppon Judoklubb - Lag 2
3 3. Asker Judo Club
3. NM junior damerlherrer
Dato : 04.11.2000
Sted 3 Hetlandshallen, Stavanger
Arrangør : Stavanger Judoklubb
Damer;
-63 kg : 1. Hege Wesley Johansen, Oslo Judo Klubb
1 2. Ane Ofstad Presterud, Oslo Judo Klubb
1 3. Ingrid Brænne, Ålesund Judoklubb
Uoffisiell klasse
-57kg 3 1. Nora Lauvstacl, lppon Judoklubb
1 2. Kine Osmundsen, Sandnes Judoklubb
3 3. Sofia Øberg, BK-Judo
Herrer:
-60kg 3 1. Torbjørn Engebretsen, BK-Judo
32. Albin Dal, lppon Judoklubb
: 3. Håkon Garfoss, Førde Judoklubb
1 3. Alexander Lange, Nesodden Judoklubb
~66kg 1 1. Magnus Ross, Steinkjer Judoklubb
: 2. Tommy Steensnæs, Nesodden Judoklubb
: 3. Nikola Suboticki, Stavanger Judoklubb
: 3. Joakim Aspvik, IL-Stålkameratene-Judogruppa
-73kg : 1. Audun Strand, lppon Judoklubb
2 2. Ole Petter Wikene, Oslo Judo Klubb
: 3. Morten Høyberg, Sofiemyr Judokwai
1 3. Marius Hallum, Nesodden Judoklubb
+100kg 3 1. Hans Chr. Munkebye, lppon Judoklubb
2 2. Reidar Leangen, Levanger Judoklubb
3 3. Svein Bekkjorden, BK-Judo
4. NM lag junior damerlherrer
Damerjunior lag: 1 ingen damelag var påmeldt
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

Herrerjuniorlag: : 1. lppon Judoklubb
5. Norges Cup
Norgescupvinnere 2000
Ungdom jenter
-48
-52
-57
-63
Ungdom gutter
-46
-50
-55
-60
-66
~73
Junior damer
Junior herrer
-60
-66
-73
Senior damer
Senior herrer
-66
-90
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel
: 2. Buskerud Judokrets
2 3. Rogaland Judokrets
Kine Therese Meinhardt,
Levanger JK
Tove lgeland, Bardal JK
Maja Lynge Christiansen,
Drammen JC
Rina Næss, BK~judo
Håvard Thorsø Johansen,
Levanger JK
Benjamin Rajabi, Levanger JK
Eivind Skretting, Oslo JK
Vidar Lund, Levanger JK
Mathias Hansen, NJJK
Håvard Barkhall, Levanger JK
Torbjørn Engebretsen, BK-judo
Nikola Suboticki, Stavanger JK
Marius Hallum, Nesodden JK
Ole Christian Langfjæran,
Levanger JK
Kristoffer Åmodt, Førde JK
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner

H. INTERNASJONALE MESTERSKAP OG STEVNER 1999
Senior
Swedish Open 13. - 14.11:
3. Olav Åse - 81kg
3. Esther Myhrebø - 63kg
5. Cecilie Lille - 57kg
Junior
Rotterdam 16. - 17.01:
3. Martin Thiblin - 73kg
SBI-Cup 13.05:
1. Martin Thiblin - 73kg
3. Morten Høiberg - 73kg
3. Anders Noreide - 66kg
2. Ane Presterud - 57kg
lppon Judoklubb
BK-Judo
Alta Judoklubb
lppon Judoklub
lppon Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
Larvik Judoklubb
Oslo Judo Klubb
I. INTERNASJONALE STEVNER OG MESTERSKAP 2000
Senior
Turnering Estland 29.- 30.01:
4. Cecilie Lille - 57kg
Tre-Torri Italia 12.06:
5, Cecilie Lille - 57kg
5. Esther Myrebø - 63kg
Swedish Open, Malmø 18.11:
3. Esther Myrebø - 63kg
Scandinavian Open, København 02.12:
1. Esther Myrebø - 63kg
1. Martin Thiblin - 73kg
Student-VM
5. Esther Myrebø - 63kg
Junior
Limfjord Cup 22.04:
2. Audun Strand - 73kg
3. Andreas Noreide - 66kg
3. Jonathan Kittelsen - 81 kg
5. Trine Lise Ekenes - 57kg
Gøteborgturneringen 17.06: (A-turnering)
3. Audun Strand - 73kg
3. Christian Brandsnes - 9Okg
5. Ane Presterud - 57kg
lnternationaal Open Alkmars Judo Toernnoi
3. Albin Dal- 6Okg
3. Tommy Stensnes - 66kg Nesodden Judoklubb
Det 26. Ordinære Forbundstirig - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel
Alta Judoklubb
Alta Judoklubb
BK-Judo
BK-Judo
BK~Judo
lppon Judoklubb
BK-Judo
lppon Judoklubb
Larvik Judoklubb
Sandefjord Judoklubb
Sandnes Judoklubb
lppon Judoklubb
Asker Judo Club
Oslo Judo Klubb
22.10:
lppon Judoklubb

Internationaal Open Chittari Judo Toernooi 28.10:
3. Albin Dal- 6Okg Ippon Judoklubb
3. Audun Strand ~ 73kg Ippon Judoklubb
Ungdom
Limfjord Cup 22.04:
2. Hans Christian Munkebye -100kg Bodø Judo Club
2. Rina E. Næss- 63kg BK-Judo
SBI-Cup 08.06:
3. Albin Dal- 6Okg lppon Judoklubb
3. Hans Christian Munkebye - 100kg Bodø Judo Club
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

SAK 2: REGNSKAP FOR ÅRENE 1999-2000
Det 26. Ordinære Fqrbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

2.1. Regnskap for året 1999
side 1 av 4
1_|RESULTATREGNSKAP 1999
3
1
1|NN7EKrER
Budsjelt1 Regnskapj
Awik1 |Regnskap 98
30
1Med|emsinntekler
Hi
447 5001 369 900.001
-77 000.00. 1 244 oss
31
1Tilskudd/overføringer fra idrettsorg.
1 284 0001 1 284 000.001
0,00' 1 294 440
33
01 21741021
21 741 ,62 70 436
35
1Stevne- og aktivitetsinntekter 1
1
1Salgsinniekter
ifl
ea 5001 00 007.001
39
1Andre inntekter
1:
01 3 045.671
-2032201] 87007
s04s,071 1 0
1 825 0001 1 769 555.091
-ss 444,91 1
1 696 658
1
1suM 0R|i=TsiNN7E1<rER (30-ss)
1 1
4
40
|STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
1
1Deltakelse i andres stevner
200 5001 200 775.701
-20 275.761 223 938
41
1 Egne sievner/arrangementer
28 0001 45 248.001
~17 248.001 14 096
LJ_l3:
42
1Trening og instruksjon
3072001 255 871,19;
51 320.011 1 220 103
43
100 0001 39 213,55]
00 7se.4sT1 125101
|Utdanning og kurs
1
703 7001 629 108.501
74 591.501 1 see 350.001
I
1 1
-1 1
- U
U
50
1 I
_ .0MiN|s7RAsJoN. MØTER oe MARKE0si=øRiN0
1 1
1Personalutgifler. lønn etc.
505 6251 503 050.601
51
1Møteutgifler
:I
170 0001 187 539.041
-17539,64 114 913
2 574.401í_1 466 146
1
52
1Administrasj0nsutgifler
il
-s 023.241 1 203 037
53
||nfom'iasjon
190 4751 200 200,24,
01 0,001
0.00 U 23 275
55
1Andre utgifter
2 0001 5 000.001
-3 000,00 1-1 0
874 1001 896 974,48'
»22 874.401 1 008271
1 1
6
1
1
1
😀
64
1Andre investeringer
1:
C
01 500.001
1 1
7
m
:f
5
å
-500.00H 0
11
70
1 1 1 1
1TlLSKUDD. KONTINGENTER OG OVERFØRINGER. UTG. VED lNN`l'.BRINGEND
1Tilskudd til særforbund/særkrels/gruppe 1
220 0001 220 000,00;
0.00' 1 220 000
72
102001 17 010.271
1 189.731-51 16 245
75
1Kontingenler/avgifter til idrettsorg.
1Salgsutgifier 1
10 0001 27 020.001
-11 629891 1 22 038
3
202 2001 273140101
-10 940.161 266 283
1840 0001 1799223.141
40 776.861 1 663 912
RIFTSRESULTAT
1 1
1su|vi 0R|F7su7eii=7eR 140791
1
1
1
14 ess.0s1`1 02 740
ij:
1
-15 0001 -20 000.051
1 1
8
I
80
1 1
1FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
1Finansinntekter 1
1 1
20 0001 as 507.421
81
1Finansutgifler
5 0001 5 433.241
1 .
1 .
13 587,42 20 502
-433.241 3 958
NIH:
150001 20154101
14 020.001 10544
oa
<0
É
VER/~UNDERSKUDD
I
1 1
01 -1s1s,s71
1 513.871 49 290
Det26-i0rdiflær9íFó.rb§1,0d§ií,nàfifáâé;aiäiílf20012%ä7Ri9@f9§il1è489191,  _ 4 g 317

side 2av 4
3 IINNTEKTER
C
30 IM EDLEMSINNTEKTER
3010 IMedIernsk0ntingenter
150 000
142 000,00
-0 000,00
147 500
297 500
227 900.00
-00 000.003
96 595
3030 jLisensenslavgiI'ter fra medlemmene
I I
447 500
369 000,00 ~77 600,00
244 095
I I
31 ITILSKUDD FRAIDRETTSORG
U
31 10 INorges Idrettsforbund
264 000
1 254 000,00
p
o
Q
1 239 000
,_~__
3114INlF,V0 midler
0
0,00
0,00,
5440
3123 I NOK toppidrett øremerket
0
0,00
50 000
E
20 000
20 000,00
0,00I_
0,00I I
0
3124 Iâtipend
I
284 000
1 204 000,00
1204440]
I I
33 ISTEVNE- OG AKTIVITETSINNTEKTER
0,00I I
H
3310 IEgenandel, andres stevner, TIK
Q
0,00
14 260
3311 IEgenande|, andres stevner, DKI
:I
0
0,00,
3 232
3330 IEgenandel leire TIK I
_o
B 020,00
0,00
0,00IJ
0 020,o0I
36 044
3340IKurs DK
o
0 450,00,
0 450,00 H
7150
3342 IKurs Teknisk komite, TK
I
o
5 250,00,
5 2s0,00I`I
9 750
o
21,62_
21,02TI
0
3390 I Diverse inntekter
I
II
o
2174102,
70 4a0I
I
35 IsA|_es1NNrel<'rER
3510 [Materiell/utstyr
0
250,00,
21741,02I |
I
25o,00I
1 000
I 3520 IUnden1isningsmateriell
12 000
14 070,00,
2 470,00 FI
10 068
3530 IMerker,medaljer, judopass o
73 000
ea 207,00;
.e 702,00I`I
68111
3550 IPorto/oppkrav
I
6500
5 427,00?
-1 002,20I I
6108
2 000
1 600,00I
400,0oTI
2 400
I 3560 IOvergangsgebyr
I
93 500
5086180,
I
-2 0s2.20I`|
I I
I
as IANDRE 1NNrE1<rER
0
3 045,07,
0 045,07 I
P
B7 687
0 1
3990 IDIV. inntekter
I
0
3 045,67;
0
e045,07I I
I I
I I
4 ISTEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER
3
I I
40 [DELTAKELSE 1 ANDRES STEVNER
I I
“1
4030 INasIonale stevner I
0
-1 000,00,
1 000,00 I
3 708
4035 Ilntslevner, Nordisk
3
70 000
5040150;
598,50 _I
11653
Em lntnasi. stevner. TIK
170 000,
103 000,43;
165 326
4041 Ilnl.nasj_mesterskap EM, TIK
0.
14 400,00,
18 742
4050 IVM andre
0
0,00I
015157 I
-1440000 I
0,00
1024
4060 I lnt nasj. stevner, DK
_*
10500,
22 000,02,
fs 300,03 I
, 21001
X
|4061 Ilntnasj. mesterskap, EM, D
0
0,00;
o,00I
604
É
15000
19227,00I
-4 227,00
I
4080 IUngdorns0L
I
268 500_
-20 z75,70I I
223 0ssI
220 775,70;
I
41__IÉGNE STEVNER/-MESTERSKAP
I
HZQ INasj. stevner/mesterskap SK I
li
0 1
I
0,00;
H
0,00 I
1 032
4130 INC premiering I
I:
8000'
005100;
-1051,00 I
1 000
4131 INasI. stevner/»meslerskap, STK
0
o,00I
0,00 _I
2 084
4132 INasj. mesterskap, DK-NM I
CC
20 000,
2110o,00I
10000
0 1
14 407_00I
-1 10o,00I
-14 407,00I
0
4135IStipend |
I I
28 000
-17 24s,00I I
14000I
45 24s,00I
I
I]
I I I
42 ITRENING-oelNs1RuKsJoN
I
4220 Ilíasjonale samI1nger`[IK
I
01
I
2 000,00I
~2 000,00
600
4221 ISamIinger, regionalt, TIK
01
0,0oI
0,00
5100
4230 Ilnlernasjonale leire TIK
200 000,
le0:13,09I
10 000,:alI
149 667
9:
4231 Isamlinger, internasjonalt, D
0 I
0,00I
0,00I_I
10700
4236 |Regionale samIinger TK
10
01
244500]
-2 445,00 I
6234
4237ISam|inger, internasjonalt, T
X
0;
0,00I
0,00
1045
4240 IL|senser, avsati
107 2001
71110,7oI
36 009,30
46 453
I
T
TI
01
0,00;
0,00
5564
E51 Lege, fysioterapeut
I
307 200
255 871191
51 320.011 I
220105_
Det 20. ordillæreiF,o;b0_11ds1if1,g eie, aI51I1lI 2Iq01,,__ Rsiécqjoslo Hotel
38,

side 3 av 4
Budsjett
Regnskap
I I
43 [UTDANNING OG KURS
Awi1<HRegns1<ap ss[
4310 [Utdanning/prosjekter, TIK
0
0,00,
0,00[J
11 975
4330 pommerkorníteen, DK
20 000
30 502,15
-1050215; |
5244
4331 Urenerutdanningskomiteen. TUK
0
0,00,
0,005
160
4336 §Org. og ledelseskomiteen, 0LK[
1
I
0 ,
0,00
375
4337 4UIdanningutvaIget
00000,
8711,40
0,00*
71 2aa,e0[
14 848
4340 §TreneroppiøIging, TIK
0
0,00
0,00[ |
92 559
100 000
39 213,55
eo 700,45;
12slel[
5 IADM. OG MØTEUTGIFTER
I I
50 IPERSONALUTGIFTER
5010[Lønn
307 000_
I
352 932,00
14 068,00-
351 832
[ 5020 [Feriepenger
0.
0.00,
Il
0,00,
35 887
5030 [Arbeidsgiveravgift
63 565
5450120,
57 308
5040 [BíIgndlgjøre|se
21000;
20 500,40,
0 o7:1,74[
1 010,00
25 426
10000,
10 240,00,
se0,00["
0
5050 [Sosíaie utgifter
5060 [Refusjon av sykepenger
0.
-071,00;
371,00
4 307
5090 [Avsetn. feriepenger inkI.arbg.av.
34000,
41 074,04
-6 414,94
0
0 ,
10 000,00;
-11; 000,00[
0
5095 [Lønn andre
I
505 625,
503 050,00;
2 574,40]
466 146
I
51 [møreureirren
I
I
5110 [Styrets møteutgitter
75 000
7705144;
33:
-2 351,44
79010
5111 Ucppidrettskomiteen, TIK
o
513,00,
-s1s,00["[
2 009
5112 [Dommerkomiteen, DK
o
0,00;
4 274
5113 |Trenerutdanningskcmiteen, TUK
0
0,00;
9 278
| 5114 [Teknisk 1<0mile,TK |
1:
0,00;
s41[
51 15 [Stevne og temflnkomíteen, STK
Ao
1 474.001
1 474,00
4 839
5116 [Markeds1øringskorniteen, MK [
Q
0,00;
0,00F
0,00
med
0,00, |
4 071
5119 [Org og ledeiseskumiteen, OLK[
Q
0,00;
0,005
1 E33
5120 |UtdanningutvaIget UU
0.
a 720,50,
532
5130 [ Deltakelse i andres møter
150001
24 199,20]
7100
80 000
00 270,50 3
-3 720,50 |
-0 100,20
-270501
1 326
| s140[A1sI1ng|edem10le
I
170 000,
187 539.642
114 913
-17 sa9,e4|
I
I
sz |A0M.uTs|1=reR
5210 [ Husleie
40 000;
ss 002,00}
_I:I_
00,001
39 800
5220[TeIelon
17000;
12 al4,ss[
4 185,34
9 929
522 U Porto
42 000 ;
34 235,00;
7 765,00
43 369
530 [Kontorrekvisita
11a7s_
10091741
-2 016,74
_740o
5240 [Trykking/kopiering
17 500,
17 010,24;
-110,24
19217
5260 [Kopi og Data, leasing
28 460,60[
-9 860,60
14414
5270 [Vedtikehoid av kontorrnaskin
Q
10 000
sooj
0,00|
s00,00[_[
0
5280 [Forsikringer
22 000;
21 034,00;
000,00 |
42 232
5285[KonsuIentt1istand -
01
s 2s0,00[
-5 250,00
0
5290 [Revisjonshonorar
15000;
14 000,00[
1 000,00
13600
12000;
12 570,00[
~570,00
13967
5298 [ Regnskapstjenesle
I
196 475]
-0 023.241
203 937
200 090,24;
I
I
ss [|NroRMAs.ioN
I
[:I
5310 [Hàndbakerlpublikasjoner
01
0,00I
432
0 I
0,001
0,00
0,00 _]
22 843
5320 [Norsk Judo, MK
I
0 I
0,00|
I
0,00 [_|
I
23 275
C
I
ss |AN0RE u7e|F_reR_
20003
I
s 000]
I
-000000 |
|s510[oaver
I
20001
es ,
s 0ss,00|
64 [ANDRE INVESTERINGER
:III
-a 0ss,00[:[
_9_
6420 [Leasing datautstyr
I I
_I:
I
500,0o[
-soaooä
0
0
0
I ,
1 1
Det 26- OrdiHæfèííèíbåizC1åtínéi§å}2§á:à1ári]fl 2,Ö§f1f§- Riä=áíiO§!0;H9fe|I., I 3.9

s1de 4 av
LI Budsjet1_ Regnskap; Awik
Regnskap 98
I
[I
I I I I
7 ITILSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER, UTGIFTER VED INNTBRINGENDE TILTAK
I
g
7010 INo7ges Toppidrettsgymnas, NTG
228 000 228 000,00,
Én"
228 000
I I I
70 |1|LsKuoo Tu. SÆRFORBUND/.KRETS/GRUPPE
I
I I I
1_
228 000_ 228 000,00,
228 000
C
99
o
42
I I I
I I I
72 IKONTINGENTERIAVGIFTER TIL IDRETTSORG,
I
7210 INurdíske Judounionen, NJU I
_<>
Q
o
2200
2 200,00
1 038
:L4v
16 0001 17 010271
ÉUI
~1 010,27
15 207
7220 IEJU- og IJF-konlingenter
I
1 109.732 |
16 245
18200; 1701027;
I
I
75 |sALGsuTelFTER
I
I
I
H
7510 IMaterie|I/utstyr
I
4 ooo 12 ss7,so;
-B 567,50I_I
0
7520 IUnden/isningsmakeriell
III
2 ooof 0,00; -
2 ooo,ooI I
0
7530 IMerker, medaIlero.l
10 000; 15 062,39I
-s os2,ss| I
22 038
16 000 27 629,89]
22 oss]
7590 I
I
:Hj
us
-1
m
27
B IFINANS-/EKSTRAORD. P0
-11 629,89: [
E
I
ao IANDRE |NNrEKTER
20 000; 33 587,42]
-13 587,42
3
20 502
8010 IRenteínntekter
I
:II-
20 000, 33 587.421
~13 587442 _
20 502
I
al IANDRE UTGIFTER
:I
I
I
fi
8110 IRenleutgifler
3
o_ooI
4::
01:01:]
89
8130 IAgiomp
o 0,001
o,oo LI
64
8190 IBankomkosInínger
s ooo, 5 433.241
-433,24I I
3 000
o ; o,oo;
o,ooT1
805
8191 |Andre finanstap. postamkostnínger
I I
I
5 000§ 5 433,2-”1I
-433,24; I
3 958
D§f;2§-1 Qrfd,i0ñfæ.rèlÉ<i?!åí§iñ:iä!èfi!iä1f ZSÅÉ áfí>fri!,%2f!917“I%.Ri§äiOS H,QféI§Ã71 77 t 4.9
4

2.1.2. Balanseoppstílling per 31.12.1999
1
1010
1030
1031
1070
1071
1210
1250
1450
2
2010
2017
2020
2030
2210
2280
2410
2420
2421
2425
2450
2500
2550
2910
2920
Det*26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel
NORGES JUDOFORBUND
EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Kasse
DNB 5134.06.06020
Bank, skatt
Postgiro O8012070754
Postgiro lisens O8230771961
Kundefordringer
Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
GJELD OG EGENKAPITAL
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Mellomværende reiseregning
Storebrand
Avsetning
Skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpt lønn
Skyldig feriepenger
Arb.g.avg. av avsatte
Arb.avg. Skyldig feriepenger
Avsetnig påløpne kostnader
Lisenser 99
Kontigenter 99
SUM GJELD
EGENKAP|TAL
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Sum egenkapital
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
BALANSEOPPSTILLING
Regnskap 99
1 100,00
148 787,00
18 168,00
59 914,00
64 397,00
4 667,00
PR 31.12.99
Regnskap 98
5 570,50
zoo 539,03
17 555,07
15 221 ,oo
ss 975,20
5 ooo,oo
5 135,00
4 667,00
297 033,00
290 064,80
297 033,00
290 064,80
58 627,00
1 490,00
12 864,00
12 870,00
9 052,00
2 000,00
35 999,00
5 076,00
6 793,70
0,25
3 661,30
12 329,00
11 752,11
35 891,39
5 058,83
39 409,70
6 600,00
8 000,00
137 978,00
129 496,28
160 569,00
-1 514,00
111 278,52
49 290,00
159 055,00
160 568,52
297 033,00
290 064,80
41

2.1.3. Noter
1. REGNSKAPSPRINSIPP
NJF hari 1999 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Kto. 3030 forsikring/lisenser viser en inntektssvikt på 31% 1 f.t. budsjett.
Driftsinntektene ble totalt redusert med 23%.
Kto. 4240 avsetning forsikringer ble redusert med 34% som en følge av inntektssvikten på kto
3030.
Av kto. 43 utdanning og kurs ble kun 155% av budsjett benyttet. Utdannings utvalget benyttet
bare 11% av sitt budsjett.
Driftsutgiftene ble totalt redusert med 22,2%.
2. FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordrlngeri 1999.
3 IDRETFSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
4 VARER FOR VlDERESALG
Produktene NJF selger er av ubetydelig verdi, og føres ikke inn i balansen.
5 IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6 VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
7 LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28; april 2001 - Rica Oslo Hotel 42

2.1.4. Kontrollkomiteens beretning for 1999
Til Norges Judoforbund
BERETNING FOR 1999 FRA KONTROLLKOMITÉEN
Kontrollkomiteen som ble valgt på forbundets årsting i 1999, har i deler av 1999
bestått av Erik Otto Jacobsen som formann og Gunnar Winther som medlem. Da
generalsekretær Ernst Hanstensen sluttet i november 1999, overtok Erik Otto
Jacobsen stillingen som midlertidig generalsekretær. Det medførte at hanikke lenger
kunne inneha vervet som formann i Kontrollkomiteen. Gunnar Winther har overtatt
denne oppgaven, og varamedlem Svanhild Storheim Eide har tiltrådt som medlem.
Kontrollkomiteen avga en midlertidig rappport til styret i november 1999 basert på
budsjettoppfølgningen pr 30. september 1999. På det tidspunktet lå det an til å bli et
regnskapsmessig underskudd på 60-70.000 på årsbasis. Situasjonen endret seg
imidlertid i 4. kvartal, slik at underskuddet ble på minimale kr 1.513, hvilket er
tilnærmet O - som budsjettert.
Styret har fulgt økonomiutviklingen gjennom året med jevnlige budsjettrapporteringer.
Det har vært svikt i innbetalinger av linsenser og kontingenter med til sammen
kr 78.000 i henhold til budsjett. For å møte denne utviklingen søkte styret à rokkere
enkelte budsjettposter gjennom å redusere utdanning og kurs til fordel for stevne og
aktiviteter.
Kontrollkomiteen harjevnlig mottatt styrereferater og regnskapsoversikter. Ingen i
styret har mottatt lønn eller annen godtgjørelse i 1999. Regnskapet er tilfredsstillende
dokumentert etter at noen få og minimale justeringer, påpekt av revisor, er
gjennomført. Revisors beretning er mottatt.
Årsresultatet er på kr -1.513 og egenkapitalen utgjør kr 159.055 pr 31.12.1999.
Forbundet har kun små beholdninger av salgsmateriell som er blitt løpende utgiftsført
ved anskaffelse.
Kontrollkomiteen kan anbefaleat det fremlagte regnskapet godkjennes som Norges
Judoforbunds regnskap for 1999.
Oslo, 8. september 2000
Gunnar Winther Svanhild Storheim Eide
formann
Det 26- Ordinære F0rfbwidS_ti.fl.91%fZfiåíflñril 2991i%_Rí§áíiQ§!§slEl°f9!  to  åå

2.1.5. Revisors beretning for 1999
3
Til styrer DYBWAD
R EV l S J O N
No,-ges Judoforbund Statsautoriserte revisorer `
varmere.
svein Anoerwr .lan E. ounoeesrr- sem serien
Lam smaka ~ egisrrm revisor |-<i=ii srmise
Erik Enger Roy nrisraa spm ram
MWM. Ham ms Lysaani smia rv=<:r
REVISJONSBERETNING FOR 1999
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Judoforbund for regnskapsåret 1999, som viser et
underskudd pà kr 1.514. Årsregnskapet bestàr av årsberetning, resultatregnskap, balanse
og noter. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets styre. Vàr oppgave er à
uttale oss om àrsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk
krever at vi planlegger og utfører revisjonen for à oppnà betryggende sikkerhet for at
àrsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av
utvalgte deler av regnskapsmaterialet som underbygger informasjonen i àrsregnskapet og
vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter
revisjonen ogsá en gjennomgåelse av forbundets formuesforvaltning og regnskaps - og
intern kontroll- systemer. Vi mener at vàr revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vàr uttalelse.
Vi mener at
~ årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets
økonomiske stilling 31. desember 1999 og for resultatet i regnskapsàreti
overensstemmelse med god regnskapsskikk
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk
Oslo, 26.04. 2000
bwaäíjvi ;A
J n ErikG nd sen
Registrert r visor
international
Dybwad Revisjon DA » Sørkedalsveien 10 A, 0369 Oslo - Tlt. 22 59 04 00 - Fax 22 59 04 90 - Bank 5005 06 20554 > Foretaksregisteret NO 979 443 218
Internett: http1/www.dybwad.no. E-post: dybwad@dybwad_no
Medlemmer av Den norske Revisorforening - Member of RSM lnternational
Det 26-1Ordinærèf1Eèrbi!!1.d§fifi§;% Zfiífávril  f fivtel . 44

2.2. Regnskap for året 2000
2.2.1. Resultatregnskap 2000
Prosjekt
nr.
98011
98012
98012
98090
96010
96010
96011
96011
96012
96012
96013
96014
32001
32001
71001
71001
32010
32011
32012
32020
32020
32050
32050
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel
RESULTATREGNSKAP 2000
INNTEKTER
MEDLEMSINNTEKTER
Medlemsinntekter
Forsikringer
Forsikringer avsatt
SUM MEDLEMSINNTEKTER
TILSKUDD/OVERFØRINGER
Tilskudd NIF
SALGSINNTEKTER
Materiell/utstyr
Materiell/utstyr kjøp
Undervisningsmateriell
Undervisningsmateriell kjøp
Merker, medaljer, pass etc.
Merker, medaljer, pass etc. kjøp
Porto/Oppkrav
Overgangsgebyr
SUM SALGSINNTEKTER
NETTO INNTEKTER
STEVNE OG
AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
TIK egenandeler
TlK stevnedeltagelser
DK egenandeler
DK stevnedeltagelser
SUM DELT. ANDRES STEVNER
EGNE STEVNER
NC premiering
NM dommere
STK stevnekontroll
Sflpend
SUM EGNE STEVNER
TRENING OG INSTRUKSJON
TIK leire egenandeler
TIK leire
Trenerkurs lSF
Trenerkurs
SUM TRENING OG INSTRUKSJON
Budsjett
148 000
300 000
-115 000
Regnskap
270 610
112 810
-94 261
Awik
122 610
»187 190
20 739
Regnsk. 99
142 000
227 900
~71 111
333 000
1 264 000
3 500
4 000
8 500
-2 500
73 000
-10 000
6 500
2 000
289 159
1 314 352
4 426
-4 865
9 680
0
102 800
-12 265
7 361
1 400
-43 841
50 352
926
-ess
1 iao
2 soo
29 soo
-2 265
sei
-eoo
298 789
1 284 000
250
-12 546
14 373
0
72 253
-15 062
5 438
1 600
77 000
1 674 000
0
-195 000
0
-15 000
108 537
1 712 048
99 645
-280 208
4 212
-25 479
31 537
38 048
99 645
-85 208
4 212
-10 479
66 306
1 649 095
0
-265 906
0
-22 870
-210 000
-15 000
-30 000
0
0
-201 830
-34 350
-30 000
-12 037
0
8170
~19 350
0
~12 037
0
-288 776
-9 651
-21 190
0
-14 407
~45 000
0
-200 000
0
0
-76 387
21 000
-230 206
2 880
-2 867
~31 387
21 000
-30 206
2 880
-2 867
-45 248
8 020
-182 314
0
0
-200 000
-209 193
-9 193
474 294
45

71042
71042
71043
71044
71044
71045
95010
95012
90010
90020
90030
95030
72001
90095
90096
98080
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel
UTDANNING OG KURS
DK kursinntekt
DK utlegg
UU utlegg
TK Kursinntekt
TK utlegg
Fremtidsseminar
SUM UTDANNING OG KURS
SUM STEVNE OG
AKTIVITETSUTG.
ADMINISTRASJON/
ORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
Personalutgifter
Kjøp av tjenester
SUM PERSONALUTGIFTER ETC.
MØTEUTGIFTER
Styrets møteutgifter
Årsting
Deltagelse andre møter
SUM MØTEUTGIFTER
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
Administrasjonsutgifter
SUM ADMINISTRASJON/
ORGANISASJONSUTG.
TILSKUDD, KONT.,
OVERFØRINGER
TILSKUDD
Norges Toppidrettsgymnas
KONTINGENTER
Nordisk Judo Union
EJU og IJF
SUM KONTINGENTER
FINANSINNTEKTER
Finnansinntekter
SUM TILSKUDD, KONT.,
OVERFØRINGER
NETTO UTGIFTER
ÅRETS RESULTAT
Budsjett
0
~20 000
-100 000
0
0
0
Regnskap Awik Regnsk. 99
12 250
-17 360
~23 376
21 000
-8 566
-57 403
12 250
2 640
76 624
21 000
-8 566
-57 404
8 450
-30 502
-8 711
5 250
-2 447
0
-120 000
-575 000
-520 200
0
»73 455
-560 865
-340 900
-128 600
46 544
14 135
179 300
-128 600
-27 960
-536 278
-503 060
0
-520 200
-110 000
0
-25 000
-469 500
-104 395
O
-20 319
50 700
5 605
0
4 681
-503 I `
-83 067
-80 274
-24 199
-135 000
-215 000
-870 200
-228 000
-2 300
-16 500
-124 714
-225 877
-820 091
-228 000
-2 300
-16 592
10 286
-10 877
50 109
O
0
~92
-187 540
~200 398
-890 998
-228 000
O
-17 010
-18 800
18 000
-228 800
-1 674 000
0
-18 892
23 860
-223 032
-1 603 988
108 060
-92
5 860
5 768
70 012
108 060
-17 010
28 154
-216 856
-1 650 609
-1 514

2.2.2.
1
1513
1900
1920
1925
1930
1935
2
2050
2090
2181
2182
2184
2410
2600
2770
2780
2940
2960
Balanse per 31.12.00
NORGES JUDOFORBUND
EIENDELER
UTESTÅENDE FORDRINGER
Debitorer
SUM UTESTÅENE
FORDRINGER
KASSE, BANK
Kasse
DNB 5134.06.0602O
DNB Skattetrekk 5134.06.11245
DNB 0801.20.70754
DNB Forsikring 0823.07.71961
SUM KASSE, BANK
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL OG TILSKUDD
Kapitalkonto
Årets resultat
Avsetning forsikring
Avsetning forsikring 2001
Avsetning mediemskont. 2001
SUM EGENKAPITAL OG
TILSKUDD
LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld
SUM LEVERANDØRGJELD
OFFENTLIG GJELD
Skatfetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Avsatte feriep.arb.g.avgifi
SUM OFFENTLIG GJELD
ANNEN GJELD
Avsatte feriepenger
Påiøpte kostnader
SUM ANNEN GJELD
BALANSEOPPSTILLING
Regnskap 2000
1 350,00
PER 31.12.00
Regnskap 1999
4 667,00
1 350,00
1 548,50
213 700,58
33 309,01
174 234,34
179 760,35
4 667,00
1 100,00
148 787,00
18 168,00
59 914,00
64 397,00
602 552,78
603 902,78
292 303,00
297 033,00
159 054,35-
108 059,65-
28 312,00-
16 400,00-
9 550,00-
160 569,00-
1 514,00
12 684,00-
321 376,00-
21s 013,43-
171 919,00-
6O 117,00-
215 013,43-
13 977,00-
7177,0s-
419061-
60 117,00-
12 870,00-
9 052,00-
5 076,00-
25 344,69-
29 720,66-
12 448,00-
26 998,00-
35 999,00-
2 000,00-
42 163,66-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 603 902,78-
37 999,00-
297 033,00-
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel
47

2.2.2 Noter
1. REGNSKAPSPRINSIPP
NJF har i 2000 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Prosjekt nr. 98011 medlemskontingent og nr. 98012 forsikring viser en inntektssvikt på kr.
65,730 (14,7%) i f.t. budsjett. Dette til tross økte driftsinntekter totalt med kr. 183.903 (1O,1%)
som blant annet skyldes prosjekt 96012 mersalg av merker/medaljer på kr. 27.535 (43,7%),
økte midler fra NIF prosjekt 98090 på kr. 50.352 (4%) samt diverse egenandeler. Prosjekt
71044 Teknisk komite har vært en netto bidragsyter med kr. 12.434.
Totale utgifter økte med kr. 76.993 (4,2%), som hovedsakelig skyldes prosjektene 32001 og
32020 Toppidrettskomiteen med kr. 115.414 før fradrag av egenandeler. TIK brukte kr.
389.769 av budsjettert kr. 395.000.
Prosjektene 71043 og 71045 utdanningsutvalget/fremtidsseminar må sees i sammenheng.
Prosjektene 95010/11 personalutgifter må sees i sammenheng med 95012 kjøp av tjenester.
En reduksjon på kr. 53.077 (1O,2%), som skyldes fratredelse av generalsekretær Ernst
Halstensen i november 1999 og tilsettelse av Erik Otto Jacobsen som generalsekretær på
konsuletntbasis tilsvarende ca. 25% stilling.
2. FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringeri 2000.
3. IDRETFSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
4. VARER FOR VIDERESALG
Produktene NJF selger er av ubetydeli' irdi, og føres ikke inn i balansen.
5. IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6. VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
7. LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. apríl 2001 - Rica Oslo Hotel 48

2.2.4. Kontrollkomiteens beretning for 2000
(Underskrevet beretning blir fremlagt på tinget)
Til styret i Norges Judoforbund
Oslo, 2132001
KONTROLLKOMITÉENS RAPPORT FOR 2000
Vedlagt oversendes kontrollkomiteens rapport for 2000 som ikke inneholder noen
anmerkninger og vil gi uttrykk for at styret i samarbeid med administrasjonen synes à ha god kontroll
på driften av forbundet.
Komiteen vil imidlertid påpeke at styrereferatene i mange tilfeller er særdeles knapt formulert. Det er
ikke like lett hele tiden å forstå hva enkeltsaker dreier seg om, og om de har finansielle eller
økonomiske konsekvenser.
Styrets vedtak om å legge styrereferatene uavkortet ut på Internett synes komiteen ikke er riktig. l
mange tilfeller vil styret måtte behandle følsomme saker som bør være taushetsbelagt, saker som ikke
bør offentliggjøres før beslutning er fattet, og saker som ikke bør offentliggjøres fordi de ikke er blitt
noe av eller at de av andre grunner ikke bør publiseres. Kontrollkomiteen oppfordrer derfor styret til
heller å legge ut komprimerte og "filtrerte" sammendrag om styrets saker på Internett.
Vennlig hilsen
Kontrollkomiteen
Gunnar Winther Svanhild Storheim Eide
formann
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 49

2.2.5. Revisors beretning for 2000
DYBWAD
Fr E vi s J o N
5l:t2h.i:>v:'.=rle rz. sprer
Til Styre i '
Norges Judoforbu nd Dybwad nevisjen na
Statsautnriserte revisorer
smecalsveren mA
ones oslo
malen 22 ss 04 oe
referat 22 ss o4 so
rmemen www.aynwza.nu
Orgnr. 979 443 219 '
Medlemmer av Den norske nøvisenurenrng
REVISJONSBERETNING FOR 2000 isamameid mwmurmdersefl
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Judoforbund for regnskapsåret 2000, som viser et
overskudd pà kr 108.060. Årsregnskapet bestàr av årsberetning, resultatregnskap og
balanse. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets styre. Vàr oppgave er à
uttale oss om àrsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk
krever at vi planlegger og utfører revisjonen for à oppnà betryggende sikkerhet for at
àrsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av
utvalgte deler av regnskapsmaterialet som underbygger informasjonen i ársregnskapet og
vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. l den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter
revisjonen også en gjennomgåelse av forbundets formuesforvaltning og regnskaps - og
intern kontroll- systemer. Vi mener at vàr revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vàr uttalelse.
Vi mener at
- àrsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets
økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet i regnskapsàreti
overensstemmelse med god regnskapsskikk
- ledelsen har oppfylt sin plikt til à sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk
Oslo, 09. mars 2001
'« l
lr li-åtti 'till/t
bwçdíä |sj A
J n Erik un ersen
R gistrert revisor
KD
>
UÉU
rnjül
UHJA M E DA
AMA er representert oslo, Asker, Drammen, sagen, Hamar. kristiansand, stavanger, sm, mms, rrannkeim_ Tonswg, Ålesund
jDèi.f26;. 0rd,iflær<=.%Ejórt>UñdstiríàèiäjäiaPril;2§!51Å%fRi§ä.Q$.|0, Hbfelífj if* A :SJ

SAK 3: VALG AV REVISOR OG GODKJENNELSE AV HONORAR
Forslag:
NJF beholder revisjonsselskapet Dybwad Revisjon DA og N.JFs styre gis fullmakt til å bli enig med
revisor om størrelsen på honoraret.
Det 26. Ordinære Fórbpunídustirlg - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

SAK 4: INNKOMNE FORSLAG
4.1. LQVSAKER
4.1.1. ROGALAND JUDOKRETS - LOVENDRING
Rogaland J udokrets
v/ Knut Bartnes
Sandnes Judoklubb
Pb 546
4304 Sandnes
Sandnes 9. februar 2001
TINGSAK
Sandnes Judoklubb foreslår følgende endring i forbundets lover:
§ 3 pkt 2 siste ledd
Dagens ordlyd:
Innen 15. januar hvert år sender alle lag/kretser/judoutvalg som er medlem i forbundet rapport til til
forbundet på fastsatt skjema.
Ny ordlyd:
Innen 15. februar hvert år sender alle lag/kretser/judoutvalg som er medlem i forbundet rapport til til
forbundet på fastsatt skjema.
Begrunnelse:
15. februar er samme dato som forbundet skal ha sendt inn årsmelding, regnskap mm. Det er greit å kunne
ha kun en dato å forholde seg til.
De fleste klubbene har årsmøte etter 15. januar, men før 15. februar. Forbundet kan da få inn oppdaterte
opplysninger,
Alle klubber har det meget travelt med årsmøteforberedelser osv rett over nyttår. Derfor er det best å utsette
dette.
Betaling av årskontingent kan godt være samme dato. Dette er imidlertid ikke tatt med i dagens lovtekst.
For Sandnes Judoklubb
Arild Maka
Leder
.

IKKE LOVSAKER
4.2.1. KLUBBKONTINGENT FOR 2002 OG 2003
Styret foreslår:
Alle klubber betaler en medlemskontingent på kr. 100,- per medlem per år.
Årskontingent på kr. 2.000,- og medlemskontingent på kr. 50,- faller bort. Klubbene inkluderer
medlemskontingenten i klubbkontingenten, og betaler etter medlemsliste fra foregående år.
Medlemsliste skal være NJF i hende per 15.01, med innbetaling per 15.02. hvert år.
Forsikring skal innbetales umiddelbart etter registrering i klubben. Alle medlemmer fra og
med det året de fyller 13 år skal løse forsikring. Klubbene inkluderer forsikringen i
klubbkontingenten.
Begrunnelse:
Forslaget om medlemskontingent per medlem er en mer rettferdig ordning i forhold til de små
klubbene. "Lønnsomhetspunktet“ går ved 45 medlemmer, det betyr at alle klubber med under
45 medlemmer vil betale mindre enn ved dagens ordning. NJF har registrert 73 klubber i år
2000, 39 klubber (54%) har under 45 medlemmer. Passive medlemmer (302) bør også
medregnes i ordningen av solidaritet til hele JudoNorge.
4.2.2. SAMMENSLÅING MED NORGES KAMPSORT FORBUND
Det er gjort en konsekvensanalyse av forbundsstyret som foreslår:
Bakgrunn for vurderingen av medlemsskap, og analyse av muligheter og trusler, styrker og
svakheter i forbindelse med et eventuelt medlemsskap i Norges Kampsportforbund.
Norges Judoforbund har siden høsten 1999 hatt sporadisk kontakt med, den gang Norges
Budoforbund, senere endret til Norges Kampsportforbund (NKF).
Våren 2000 hadde deler av Forbundsstyret et møte med generalsekretæren i NKF og samme
dag også et møte med NIF-president Kran. Kran la ingen føringer om at man skulle inngå et
samarbeid, men han fant det naturlig at feks. kampidrettene inngikk et samarbeid. Istedenfor å
vente til at vi eventuelt blir pålagt et slikt samarbeid for å spare penger i norsk idrett, valgte
styret å ta signalet og være i forkant av en eventuell slik utvikling. På denne måten tror vi at vi
har større frihetsgrader og i større grad kan forhandle fram vår tilknytningstorm.
NJF har i dag en liten administrasjon, 1 heltids administrasjonskonsulent og en
generalsekretær på konsulentbasis.
Dette blir et lite miljø og det er mange signaler og impulser man selvfølgelig går glipp av. Ved å
inngå i en større felles administrasjon vil man kunne dra veksler på at det er flere mennesker
som arbeider i et fellesskap. De rutineoppgavene som i dag utføres av vårt kontor, gjøres også
i administrasjonen til NKF. På enkelte felt har NKF kommet lengeri utviklingen enn NJF.
NJF har sine styrker og vil bygge videre på det vi allerede har kommet et stykke med.
Det var ideen om å forene ressursene i det som er felles for forbundene, og rutiner som er
felles for NJF og for NKF. En hovedtanke var at en større organisasjon kunne bidra til at de
basale rutinene kunne avlaste både Forbundsstyret og administrasjonen ved NJFs
forbundskontor.
Dette ville på den andre siden gi større rom og anledning til à frigjøre Forbundsstyret til å
bedrive planlegging og administrasjonen, og til å utføre andre og for utviklingen av forbundet
viktigere oppgaver.
Forbundsstyret utarbeidet en analyse i forhold til hvordan man vurderte et eventuelt
medlemsskap for NJF i NKF-organisasjonen. Prosessen var at det enkelte styremedlem
utarbeidet en uavhenig analyse. Senere ble disse koordinert og sammenfattet.
Resultatet framkommer som nedenfor.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 53

Styrkene ved et medlemsskap ville være:
~ bedre mediadekning
- økonomisk tyngde
~ rasjonell drift på forbunds- og klubbplan (kampsportsentre)
- sterkere konkuransemiljø
- tettere samarbeid med nært beslektede idretter
» bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse, profesjonalisering
- større innflytelse mot overordnet ledd NIF, og eksterne samarbeidsparter,
- stordriftfordeler
Antatte svakheter ved et medlemsskap kan være:
- at Judoens egenart, identitet og profil kunne svekkes
- dårligere aksept blant publikum
~ større grad av sentral styring, liten påvirkning/innflytelse, anonymitet
- kanalisering av penger til de store særtorbundene
- lite telles grunnlag m.h.t. verdier og arbeidsformer
- ulike mål kampsportene imellom
- ulike idretter
Mulighetene ved et medlemsskap kunne bli:
- vekst og utvikling
~ større informasjonsflyt
- bedre administrative synergier
- samkjøre utdanning/kompetanse
- samarbeidssynergier, større kontaktnett
- trenersamarbeide f.eks. i regi av Olympiatoppen, treningssamlinger
- organisatorisk tyngde og innflytelse vis-a-vis NIF, samhold gir styrke
- mere interessant for sponsorer
Truslene ved medlemsskapet kunne være:
- at vi mister "sjela" vår
- mindre oppmerksomhet mot idretten judo
- mindre handlingsrom og frihetsgrader i forhold til judoens egenart
- vanskeligere å skille kampspoitene fra hverandre for publikum
- overordnet nivå kan drepe dugnadsånden
- styrt sammenslåing fra et høyere nivå
- ulike mål for de ulike idrettene/sæñorbundene
- uoverenstemmelser om organisasjonsform og økonomi
Dette skildreri hovedtrekk de tankene Forbundsstyret hadde i forbindelse med denne
prosessen. Forbundsstyiet vurderer mulighetene og truslene, styrker og svakheter mot
hverandre og ender opp i en tzosision hvor forbundsstyret er overveiende positiv til et
medlemsskap.
Begrunnelse:
Norges Kampsport Forbund vedtok på sitt siste Årsting å innlede forhandlinger med Norges
Judoforbund om en sammenslåing. Drøftinger både på styre- og administrativt plan er
gjennomført. Norges Idrettsforbund ser positivt på at særforbund slår seg sammen til større
enheter.
Det 26. Ordinære Forbundstiing - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel 54

4.2.3. OSLO OG AKERSHUS JUDOKRETS - JUDOMATTER SOM
ANLEGGSMIDLER
FORSLAG FRA OSLO OG AKERSHUS JUDOKRETS:
l: Judoforbunclet bes arbeide for at judomatter blir godkjent som anleggsmidler og dermed
som støtteberettiget til statlige spillemidler.
Nænnere begrunnelse for forslaget:
Judomatter utgjør for judoklubbene en vesentlig og nødvendig kostnad. I stortingsmelding
n r 14 (1999-2000):Idret^tslivet i endring uttales det i punkt 6.4.3:Utstyr pâ idrettsanlegg:
”Departementet har funnet ut at en vil holde fast på hovedregelen om at utstyr er `
anleggseierens ansvar å anskaffe, vedlikeholde og fornye. Departementet vil imidlertid
foreta en nærmere vurdering av tiltak og anleggselementer som kan bidra til â øke
tilgjengeligheten og bruken av eksisterende anlegg”
Oslo og Akershus judokrets mener â ha registrert at bl a Orienteringsforbundet har fått
godkjent orienteringskart som støtteberettiget til anleggsmidler. Trolig representerer
judomatter minst like stor anleggsverdi.
2:Judoforbundet bes legge økt vekt på â yte underliggende ledd, kretser og klubber,
administrativ, faglig/sportslig og økonomisk hjelp og støtte.
Nærmere begrunnelse for forslaget:
Oslo og Akershus judokrets har ved i hvert fall et tilfelle registrert manglende interesse
og støtte fra forbundets side for tiltak som kan føre judosporten i fremgang. En aktiv og
støttende holdning fra judoforbundets side er helt nødvendig for å bidra til vekst ivâr
idrett. Om nødvendig må judoforbundet ta initiativ til â utvikle en strategisk utviklings -
og samhandlingsplan med kretser og klubber.
;»)_g,`,  >&__9
Forslag lia oslo og akershusjudokrets til forbundstinget våren 2001
26;

4 2.4. OSLO OG AKERTSHUS JUDOKRETS - GENERELL STØTTE
FRA NORGES JUDOFORBUND
FORSLAG FRA OSLO OG AKERSHUS JUDOKRETS:
l: Judoforbundet bes arbeide for at judomatter blir godkjent som anleggsmidler og dermed
som støtteberettiget til statlige spillemidler.
Nærmere begrunnelse for forslaget:
Judomatter utgjør for judoklubbene en vesentlig og nødvendig kostnad. I stortingsmelding
n r 14 (l999-2000):IdrettsIivet i endring uttales det i punkt 6.4.3:Utstyr på idrettsanlegg:
”Departementet har funnet ut at en vil holde fast på hovedregelen om at utstyr er '
anleggseierens ansvar å anskafie, vedlikeholde og fornye. Departementet vil imidlertid
foreta en nærmere vurdering av tiltak og anleggselementer som kan bidra til â øke
tilgjengeligheten og bruken av eksisterende anlegg”
Oslo og Akershus judokrets mener â ha registrert at bl a Orienteringsforbundet har fått
godkjent orienteringskart som støtteberettiget til anleggsmidler. Trolig representerer
judomatter minst like stor anleggsverdi.
Zziudoforbundet bes legge økt vekt på å yte underliggende ledd, kretser og klubber,
administrativ, faglig/sportslig og økonomisk hjelp og støtte.
Nærmere begrunnelse for forslaget:
Oslo og Akershus judokrets har ved i hvert fall et tilfelle registrert manglende interesse
og støtte fra forbundets side for tiltak som kan føre judosporten i fremgang. En aktiv og
støttende holdning fia judoforbundets side er helt nødvendig for â bidra til vekst i vår
idrett. Om nødvendig må judoforbundet ta initiativ til å utvikle en strategisk utviklings -
og samhandlingsplan med kretser og klubber.
r~>`:. (&@~^>
Forslag fra oslo og akershusjudokrets til forbundstinget våren 2001
.Pet 263Qtdiri?te;EQrbàñiíâfitiäjffiägfe  -

Vedlegg til sak 4.2.3.
Se pkt 6 4 3 i vedlegget
46 St.meld. nr. 14 1999-2000
ldrettslivet i endring
gen blir kort for utendørsanlegg i områder med
milde vintre. Departementet mener det i større
grad bør legges til rette for skøyteaktiviteter i vin-
terhalvåret. Tilskudd til mindre mobile kunstisfla-
ter, som plasseres sentralt i lokalmiljøet, vil bli vur-
dert av departementet.
Sosiale rom
En viktig motivasjonsfaktor for idrett og fysisk akti-
vitet er det sosiale fellesskap. Undersøkelser viser
at spesielt ungdom framhever dette. I Norsk Moni-
tors undersøkelse fra 1997 oppgir over 50 prosent i
gruppen 15-19 år at sosialt fellesskap er et viktig
motiv for trening og fysisk aktivitet.
Departementet vil vurdere à yte tilskudd til
sosiale rom i tilknytning til anleggselementer hvor
dette er naturlig. Denne type lokaliteter kan bidra
til å gjøre anleggene mer bmkervennelige, både
for unge og eldre.
6.4.2 Tilrettelegging for funksjonshemmede
Alle anlegg som bygges med tilskudd fra spillemid-
lene, skal i henhold til Plan- og bygningsloven være
tilrettelagt for funksjonshemmede. I Regjeringens
handlingsplan for funksjonshemmede er det over-
ordnede, langsiktige målet likestilling og full delta-
kelse for alle. Kravet om tilrettelegging for funk-
sjonshemmede vil derfor bli videreført. Tilretteleg-
ging vil ikke bare gå på de rent idrettslige delene av
anlegget. Arealene rundt et anlegg og områder for
publikum og media, må også ivareta dette målet.
For framtiden vil det være naturlig à tilgodese
funksjonshemmedes behov for treningsmulighe-
ter ved hjelp av ordinære idrettsanlegg. Fra og med
2000 vil søknader om midler til helsesportsanlegg
bli behandlet sammen med søknader til ordinære
anlegg. Ombygging til handicapriktige anlegg, vil
bli behandlet sammen med andre rehabiliterings-
søknader. For søknader om midler til helsesport-
anlegg og til ombygging til handicapriktige anlegg
vil departementet fortsatt kunne gi støtte med inn-
til 50 prosent av kostnadene begrenset oppad til et
maksimalbeløp.(jf. 6.2).
For å synliggjøre at tilrettelegging av anlegg og
uteområder er en del av de generelle kravene til
idrettsanlegg, vil departementet innarbeide disse
kravene i sine ordinære trykksaker vedrørende
forskrifter og bestemmelser. På sikt vil egne trykk-
saker vedrørende bestemmelser om tilretteleg-
ging for funksjonshemmede falle bort. _
Det 26_ OrdinæreEorbtrnd_sting'- 28. apr]ili2001l+.Rii§åLÖ'sl`oilFlotél° i 57
6.4.3 Utstyr på idrettsanlegg
Det har blitt reist spørsmål om å utvide spillemid-
delordningen til også à omfatte utstyr. Depart
mentet har funnet at en vil holde fast på hovedreg
len om at utstyr er- anleggseierens ansvar å
anskaffe, vedlikeholde og fornye. Departementet
vil imidlertid foreta en nærmere vurdering av tiltak
og anleggselementer som kan bidra til å øke til-
gjengeligheten og bruken av eksisterende anlegg.
'P9
6.4.4 Områder utenfor aktivitetsflaten
Departementet har videre funnet at det ikke er rom
for å utvide spillemiddelordningen til å omfatt
ervervelse av grunn, dekning av gjeld eller utgifte
til arbeider utenfor selve anleggets ytre grenser.
-im
6.5 Rehabilitering
Rehabilitering av eldre anlegg vil fortsatt være en
prioritert oppgave, men departementet vil presi-
sere at det ikke er aktuelt å rehabilitere alle anlegg
som har blitt bygd i Norge de siste 50 àr. Gjennom
arbeidet med kommunedelplanene for anlegg og
områder for idrett og friluftsliv må behovene for
rehabilitering av eksisterende anlegg vurderes.
Kommunene bør spesielt tilgodese de anleggene
som kommer sentrale målgrupper tilgode. For â
understøtte rehabilitering av slike anlegg, vil stø
nadssatsene for rehabilitering av enkelte anleggs-
typer bli økt (jf. kap.6.4.1).
Departementet vil godkjenne nedleggelse av
anlegg som det ikke lenger er behov for, eller som
det vil være uforholdsmessig kostbart å få opp til
nødvendig standard, uten at det-vil utløse krav om
tilbakebetaling av bevilgede spillemidler.
Det vil videre være nødvendig à foreta en nær-
mere vurdering av anleggsmassen innenfor flere
særidretter for å avklare hvilke konkurranse- og
treningsanlegg det bør satses på i framtiden. Store
kostnadskrevende anlegg, som benyttes av et min-
dre antall idrettsutøvere, må avsternmes og sees i
sammenheng med nasjonale og regionale behov,
Departementet vil derfor foreta en gjennomgang i
samråd med aktuelle særforbund. 1 første omgang
vil problemstillingen bli drøftet næmiere med Nor-
ges Fri-idrettsforbund og Norges Skiforbund.
Det er bygget over 100 baner med kunststoff
dekke for friidrett i Norge. Departementet har
gjennom befanhger avdekket at flere av banene er
i dårlig forfatning og lite brukt. Eventuell rehabili-
tering av disse anleggene må vurderes nøye. l
enkelte tilfeller vil tlet være en bedre prioritering å
«N 4-.«.,._.-..,. .,,.. ~,_...=._-,-1,-,.1,~f.»-,~.,._...-W... .........,,~..,.,,

4.2.5. VOLDA JUDOKLUBB - ENDRING AV FORSIKRINGSÅRET
Fra
Volda Judoklubb
Postboks 352
6101 Volda
7. 'februar 2001
Til
Forbundsstyret
NORGES JUDOFORBUNDS 26. ORDINÆRE TING 2001
FORSLAG TIL SAK FRÅ VOLDA JUDOKLUBB
Volda Judoklubb (VIK) ber om at følgende sak blir behandlet under Norges Judoforbunds
ordinære ting:
Treningsåret hos VIK følgjer skuleåret, det vil seie vi startar i august/september, og held på
fiarn til omlag mai. Medlemskontingenten gjeld då for same periode, dvs. haust og vàr, og
dette trur vi gjeld dei fleste andre klubbane i landet. Problemet oppstår når lisens- og
forsikringsinnbetalinga til Noregs Judoforbund fylgjer kalenderäret. Nye medlemmar om
hausten må betale fiill lisens/forsikring for det gjeldande året og ny lisens/forsikring etter
berre eit halvt år. For nokre av medlemane og deira føresette opplevast dette som urimeleg, og
for klubbane skapar dette ekstra meirarbeid. VIK ynskjer difor at innbetaling av lisens til NIF
fylgjer skuleåret.
For Volda judoklubb:
Charles Andrianjafintrimo

SAK 5: FASTSETTING AV KLUBBKONTINGENT FOR 2002 OG 2003
Se pkt. 4.2.1.
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

Prosjekt
I'lI'.
98011
98012
98012
98090
96010
96010
96011
96011
96012
96012
96013
96014
32001
32001
71001
71001
32010
32011
32012
32020
32020
32050
32050
SAK 6: BUDSJETT FOR 2001 OG 2002
B U DSJ ETT
INNTEKTER
MEDLEMSINNTEKTER
Medlemsinntekter
Forsikringer
Forsikringer avsatt
SUM MEDLEMSINNTEKTER
TILSKUDD/OVERFØRINGER
Tilskudd NIF
SALGSINNTEKTER
Materiell/utstyr
Materiell/utstyr kjøp
Undervisningsmateriell
Undervisningsmateriell kjøp
Merker, medaljer, pass etc.
Merker, medaljer, pass etc. kjøp
Porto/oppkrav
Overgangsgebyr
SUM SALGSINNTEKTER
NETTO INNTEKTER
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
TIK egenandeler
TlK stevnedeltagelser
DK egenandeler
DK stevnedeltagelser
SUM DELT. ANDRES STEVNER
EGNE STEVNER
NC premiering
NM dommere
STK stevnekontroll
SUM EGNE STEVNER
TRENING OG INSTRUKSJON
TIK leire egenandeler
TIK leire
Trenerkurs ISF
Trenerkurs
SUM TRENING OG INSTRUKSJON
2001
320 000
370 000
-303 000
2002
320 000
370 000
-303 000
387 000
1 291 400
3 600
7 200
82 100
-30 000
7 300
1 200
387 000
1 291 400
3 600
7 200
82 .
-30 000
7 300
1 200
71 400
1 749 800
-150 000
«3O 000
71 400
1 749 800
-150 000
-30 000
-180 000
-15 000
-20 000
-18 000
-180 000
-15 0"
-201
-is ooo
-53 000
~85 000
-53 000
-85 000
-85 000
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel
»85 000

71042
71042
71043
71044
71044
71045
71046
71046
71047
71047
95010
95012
90010
90020
90030
95030
72001
90095
90096
98080
UTDANNING OG KURS
DK kursinntekt
DK utlegg
UU utlegg
TK kursinntekt
TK utlegg
Utvikllingsseminarer
Treningsleire UNGDOM Kursinntekt
Treningsleire UNGDOM
STK kursinntekt
STK utlegg
SUM UTDANNING OG KURS
SUM STEVNE OG AKTIVITETSUTG.
ADMINISTRASJONIORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
Personalutgifter
Kjøp av tjenester
SUM PERSONALUTGIFTER ETC.
MØTEUTGIFTER
Styrets møteutgifier
Årsting
Deltagelse andre møter
SUM MØTEUTGIFTER
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
Administrasjonsutgifter
SUM ADMINISTRASJONIORGANIS.
TILSKUDD, KONT., OVERFØRINGER
TILSKUDD
Norges Toppidrettsgymnas
KONTINGENTER
Nordisk Judo Union
EJU og IJF
SUM KONTINGENTER
FINANSINNTEKTER
Finnansinntekter
SUM TILSKUDD, KONT., OVERF.
NETTO UTGIFTER
RESULTAT
10 000
-15 000
-15 000
20 000
~20 000
-130 000
21 000
-45 000
10 000
0
10 000
~15 000
-15 000
20 000
-20 000
-140 000
21 000
»65 000
10 000
0
-164 000
-482 000
-371 300
-221 700
-194 000
-512 000
»371 300
-309 200
-593 000
-100 000
-30 000
-50 000
-680 500
-100 000
0
-50 000
-180 000
-186 400
-959 400
-315 500
-2 300
-17 000
-150 000
-186 400
1 016 900
~228 000
-2 300
-17 000
-19 300
26 400
-308 400
-1 749 800
0
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel
-19 300
26 400
-220 900
-1 749 800
0

SAK 7: VALG
Valgkomiteens innstilling:
Forbundsstyret for år 2001 og 2002:
President:
Visepresident:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Appellutvalget for år 2001 og 2002:
1. Heidi Bruun Haugseggen, Leder
2, Rune Bergmann
3. Vibeke Thiblin
Dommerkomiteen for àr 2001 og 2002:
1. Per Arne Grime, Leder
2. Harald Monsen
3. Tommy Aadahl Olsen
Domsutvalget for år 2001 og 2002:
1. Jan Eirik Schiøtz, Leder
2. Kirsti Harefallet
3. Merethe Bolstad
4. Rolf Michalsen
5. Per A. Kulbraathen
Kontrollkomiteen for år 2001 og 2002:
1. Jan Frank Ulvås, Leder
2. Eva Scheie
3. Ståle Berg
Lovkomiteen for år 2001 og 2002:
1. lvar S. Johansen, Leder
2. Heidi Andersen
3. Curt Lier
4. Johnny Roaldseth
Valgkomiteen for år 2001 og 2002:
1. Alf S. Martinsen, Leder
2. Leif B. Ersnes
3.
Alf B. Rostad, Levanger Judoklubb
Jon Brattlid, BK-Judo
Line Jonanssen, Stavanger Judoklubb
Wenche Gulliksen, Slemdal Judoklubb
Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
Anne-Cahtrine Nilsen, NTNUI-Judo
Kinsa Judoklubb
Trondheim Judokwai
NTNUI-Judo
Oslo Judo Klubb
Sandnes Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Sarpsborg Judoklubb
HINIL-Judo
Rykkinn Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Oslo Judo Klubb
OSI-Judo
Oslo Judo Klubb
Oslo Judo Klubb
Trondheim Judokwai
Mosjøen Judoklubb
Levanger Judoklubb
Det 26. Ordinære Forbundsting - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel

SAK 8: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE TING
Det 26. Ordinære Forbundsfing - 28. april 2001 - Rica Oslo Hotel