Tingpapirer 1997

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 862
  • Filstørrelse 3.23 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 30. oktober 1997
  • Sist oppdatert 31. oktober 2014

Tingpapirer 1997

PROTOKOLL DET 24.ORDINÆRE FORBUNDSTING

NORGES JUDOFORBUND
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting 28.06.1997
Åpning av tinget
Tinget ble åpnet kl. 09.15 av president Erik Otto Jacobsen, som ønsket alle velkommen.
Æresmedlem, Torkel Sauer, hilste til tingdelegatene.
Konstituering
a. Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
b. Registrering av frammøtte representanter.
Det var ved tingets åpning 57 stemmeberettigede.og 12 med tale- og forslagsrett.
c. Representantenes fullmakter ble godkjent.
d. Valg av funksjonærer ( dirigenter, sekretærer og tellekorps ).
Dirigenter: Gry Alexandersen, OSI
Gunnar Winther, NJJK
Sekretærer: Tommy Vevang, IL Nordkyn -judogruppa
Per Magne Lille, Alta Judoklubb
Tellekorps: Bjørg Jensen, Hurdal Judoklubb
Ernst Halstensen, Administrasjonen
e. Valg av to tingdelegater til å gjennomgå og undertegne tingets protokoll.
De som ble valgt var: Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb og Jan Ove Urheim,
Markedsføringskomiteen.
Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden ble opplest og enstemmig godkjent.
Godkjenning av saksliste
47. Sven-Ove Johansen kom med følgende kommentar til styret;
Savner en 5 års plan og langtidsbudsjett.
Sakslisten ble deretter enstemmig godkjent.
President Erik Otto Jacobsen henviste til side 22 i tingpapirene.
SAK 1. GODKJENNING AV BERETNINGER FOR PERIODEN 41995 ~ 1996
A. Forbundsstyret og komiteer
Følgende hadde ordet:
54. Erik Otto Jacobsen, president
42. Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
43. Marit Husmo, Tromsø Judoklubb
71. Ivar Johansen, Stevne- og terminkomiteen
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting ~ 28.06.1997 Side 1

med påfølgende spørsmål:
Lovligheten med at komiteene er så mannsdominert?
Svar: Det er vanskelig å rekruttere kompetente ledere.
* Hvor mange er det som er forespurt?
* Det er sendt ut forespørsler til klubbene gjennom brev og interninfo.
Deretter ble del A enstemmig godkjent.
B. Forbundets nøkkeltall
President Erik Otto Jacobsen presenterte følgende medlemstall for siste periode:
Se side 9 i tingpapirene.
47. Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets etterlyste navn på de nye klubbene.
Deretter ble del B enstemmig godkjent.
C. Forbundsstyrets Årsrapport for 1995 og 1996
President Erik Otto Jacobsen presenterte beretningen.
Deretter ble del C enstemmig godkjent.
D. Rapporter fra komiteer og utvalg 1995/1996
1. Rapport fra Appellutvalget
Ingen kommentar, godkjent.
2. Rapport fra Barne- og ungdomskomiteen
2. Greta Ulvestad, Alta Judoklubb hadde følgende kommentar:
se vedlegg nr. 2.
Det ble diskutert ang. " selvforsvarskurs for barn og ungdom "_
Beregnet for Barne- og ungdomskomlteen.
Rapporten ble deretter godkjent,
3. Rapport fra Dommerkomiteen
Ingen kommentar, godkjent.
4. Rapport fra Domsutvalget
Ingen kommentar, godkjent.
5. Rapport fra Kvinneutvalget
Ingen kommentar, godkjent.
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting - 28.06.1997 Side 2

6. Rapport fra Lovutvalget
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb: Ang. lovene i Judoforbundet, de er ikke i samsvar med
lovene i NlF.
President Erik Otto Jacobsen: Lovene blir tilpasset NIFs nye lover i 1997/1998.
Rapporten ble deretter godkjent.
7. Rapport fra Markedsføringskomiteen
66 Jan Ove Urheim, Leder, etterlyser stoff til avisen fra klubbene.
Rapporten ble deretter godkjent.
8. Rapport fra Organisasjons- og Iedelseskomíteen
67 Rolf Michaelsen, leder, påpekte at de savner kvinneri komiteen.
Det ble deretter en generell debatt angående dette.
Følgende hadde ordet:
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
President Erik Otto Jacobsen
55 Jan Eirik Schiøtz, Forbundsstyret
Rapporten ble deretter godkjent.
9. Rapport fra Statistikk - komiteen
Følgende hadde ordet:
70 Dag Hodne, leder, delte ut 1O-/ 25 års medaljer.
31 Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb.
Tinget ber leder om skriftlig å legge fram kriteriene for utmerkelsene.
Rapporten ble deretter godkjent.
10. Rapport fra Stevne~ og terminkomiteen
71 Ivar Johansen, leder, redegjorde for stevnereglementet. Ber om flere kvinner til utvalget.
Utvalget bør økes til 5. medlemmer. Det planlegges også kurs i årene framover.
47 Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets, ang. terminlistene. Endringene bør sendes ut
fortløpende.
71 Ivar Johansen, svarer seg enig, ønsker samtidig flere dommere.
Rapporten ble deretter godkjent.
11. Rapport fra Teknisk komite
7 Jon Brattlid, leder, leste rapporten.
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb, spør etter regionsensori Region nord.
Ronald Guttormsen er utnevnt som reglonsensor i nord.
Rapporten ble deretter godkjent.
12 Rapport fra Landslagskomiteen/Toppidrettskomiteen
Ingen kommentar, godkjent.
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forburidstíng ~ 28.06.1997 Side 3

13 Rapport fra Trenerutdanningskomiteen
lngen kommentar, godkjent.
14 Rapport fra Utdanningsràdet
ingen kommentar, godkjent.
15 Rapport fra Valgkomiteen
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb, stiller seg kritisk til at Valgkomiteens
forslag først ble lagt fram på tinget.
Dette taes til etterretning. ( Det har ikke vaert møter i 95/96 ).
16 Rapport fra lnfokomiteen
lnfokomiteen inngåri Markedsføringskomiteen, ingen kommentar.
17 Rapport fra Kontrollkomiteen
Det forelå ingen rapport; saksdokumentene ble framlagt på tinget.
Deretter ble del D enstemmig godkjent.
E. Kretser/Utvalg - Klubber pr. 31.12.
Følgende ble kommentert:
* Man bør slå sammen kretser der det er mindre enn 5 klubber.
* Det blir en oppgave for styret å rydde opp i dette.
Deretter ble del E enstemmig godkjent.
F. NM - og NC - resultater 1995
G. NM - og NC - resultater 1996
Ingen kommentarer, godkjent.
H. Internasjonale stevner og mesterskap 1995
l. Internasjonale stevner og mesterskap 1996
ingen kommentarer, godkjent.
Sak 1 ble deretter enstemmig godkjent.
SAK 2. REGNSKAP FOR ÅRENE 1995 OG 1996
President Erik Otto Jacobsen, redegjorde for regnskapet for årene 1995 og 1996.
Følgende hadde ordet;
President Erik Otto Jacobsen
66 Jan Ove Urheim, Markedsføringskomiteen
47 Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets
56 Jan Frank Ulvås, Forbundsstyret
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting - 28.06.1997 Side 4

Punkt 2. Noter til regnskapet
Det ble kommentert at notene ikke foreligger tingdelegatene,
taes til etterretning.
Punkt 3. Kontrollkomiteens beretninger for årene 1995 og 1996
Beretningene ble delt ut på tinget. Ragnhild Olsnes, leder, leste opp
beretnlngene.
Ingen kommentarer.
Punkt 4. Revisjonsberetninger for Norges Judoforbund's
årsregnskap for årene 1995 og 1996
Ingen kommentarer.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.
SAK 3. VALG AV REVISOR OG GODKJENNELSE AV HONORAR
Styrets forslag om à beholde revisjonsselskapet Birkeland og Uvholt ANS
ble enstemmig godkjent. Styret får fullmakt til å bli enig med revisor om størrelsen
på honoraret.
SAK 4. INNKOMNE FORSLAG, IKKE LOVSAK
Forslag 1. Årskontigent, lisens og forsikring
Ski Judo- og Ju-Jitsuklubbs forslag ble ikke lagt fram.
Forbundsstyrets forslag: "Alle klubber betaler en årskontigent på kr 2.000,~ + kr 50,-
pr. registrerte medlem, Kontingenten baseres på medlemsantall rapportert pr. 15.01.
foregående år. For medlemmer fra 13 år og oppover betales det kr 100,- i forsikringf'
Følgende hadde ordet:
President Erik Otto Jacobsen
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
36 Arild Maka, Sandnes Judoklubb
31 Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb
32 Wim van der Heijden, Romerike Judoklubb
55 Jan Elrik Schiøtz, Forbundsstyret
47 Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets
l løpet av diskusjonen ble det fremmet 3 nye forslag:
32 Wim van der Heijden, Romerike Judoklubb: Klubbkontingenten fastsettes til kr 1.500,-
pr klubb.
33 Svein J. Hagen, Rykkinn Judoklubb: Beholde samme satsene som i dag, minus
barnelisens og forsikring.
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting ~ 28.06.1997 Side 5

50 Arne Torvund, Telemark Judokrets/
Skien Judoklubb: Alle klubber betaler en årskontingent på
kr 2.000,- og kr 50,- i lisens for alle
aktive medlemmer. ( D.v.s. dommere,
utøvere og trenere.) For medlemmer f.o.m
13 år betales det en forsikring på kr 100,-.
Det var flere andre forslag framme men disse ble trukket under debatten.
Det ble først votert over dirigentenes sammenslåing av forslagene, men dette falt mot 33 stemmer.
Deretter ble det votert over de enkelte forslagene:
Romerike Judoklubbs forslag: 6 stemmer for
46 stemmer imot
6 blanke stemmer
Forbundsstyrets forslag: 12 stemmer for
41 stemmer imot
5 blanke stemmer
Rykkinn Judoklubbs forslag: 16 stemmer for
33 stemmer imot
9 blanke stemmer
Skien Judoklubbs forslag: 47 stemmer for
5 stemmer imot
6 blanke stemmer
Dermed ble Skien Judoklubbs forslag vedtatt.
Forslag 2. Æresmedlem
Forbundsstyret innstilte enstemmig etter forslag fra Atle Lundsrud og Per-Arne Grime at
Rune Neraal skulle utnevnes som aeresmedlem av Norges Judoforbund.
Atle Lundsrud leste begrunnelsen for forslaget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt. President Erik Otto Jacobsen foretok den offisielle utnevnelsen
og overrakte et krystallfat til det nye æresmedlemmet.
SAK 5. FASTSETTING AV KLUBBKONTINGENT FOR 1998 - 1999
Henviser til sak 4, punkt 1,
SAK 6. BUDSJETT FOR ÅRENE 1997 OG 1998
55 Jan Eirik Schiøtz, Forbundsstyret, la fram styrets forslag til budsjett.
Følgende hadde ordet:
67 Rolf Michaelsen, Organisasjons- og ledelseskomiteen
51 Arne Torvund, Telemark Judoutvalg
54 Erik Otto Jacobsen, Forbundsstyret
6 Tom Nilsskog, Bjerkvik Judoklubb
38 Tommy Aadanl Olsen, Sarpsborg Judoklubb
55 Jan Eirik Schiøtz, Forbundsstyret
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting ~ 28.06.1997 Side 6

61 Ragnhild Olsnes, Kontrollkomiteen
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
56 Jan Frank Ulvås, Forbundsstyret
41 Geir Fatland, Strand Judoklubb
70 Dag Hodne, Statistikk~ komiteen
29 Astrid Nordbotten, OSI
66 Jan Ove Urheim, Markedsføringskomiteen
47 Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets
l løpet av diskusjonen ble det fremmet 2 forslag til endringer i budsjettet:
55 Jan Eirik Schiøtz, Forbundsstyret: Post 4040 skal reduseres med kr 35.000,-
Post 4132 skal reduseres med kr 30.000,-
Post 4230 skal reduseres med kr 35.000;
Post 43XX skal reduseres med kr 70.000,-, dvs. alle
konti med 30%
Styret får fullmakt til à øke utgiftene på nevnte poster
Dersom inntektsgrunnlaget øker i perioden.
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb: Post4000 skal reduseres med kr 70.000,-
Post 4100 skal reduseres med kr 30.000,-
Post 4200 skal reduseres med kr 70.000,-
Forslagene ble satt opp mot hverandre og forbundsstyrets forslag ble vedtatt mot 25 stemmer.
Tromsø Judoklubbs forslag falt mot 29 stemmer. Det var 4 blanke stemmer.
Deretter ble budsjettet for årene 1997 og 1998 enstemmig vedtatt. Revidert budsjett følger vedlagt.
SAK 7. VALG
31 Per-Arne Grime, Valgkomiteen, presenterte valgkomiteens innstilling.
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb, presenterte ett felles forslag til endringer
på Valgkomiteens innstilling:
A. Forbundsstyreti Styremedlem: Marit Enoksen, Hammerfest Judoklubb
B. Lovkomiteen: Medlem: Kjell R, Pedersen, Finnmark Judoutvalg
F. Valgkomiteen: Leder; Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
Underskrevet av: 24 Sten-Ove Nikolaisen, Lofoten Judoklubb
2 Greta Ulvestad, Alta Judoklubb
49 Marit Mørtsell, Nordland Judokrets
16 Anne G. Møller, IL Stàlkammeratene Judogruppa
52 Mads Gabrielsen, Troms Judokrets
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
43 Marit Husmo, Tromsø Judoklubb
78 Kjell R. Pedersen, Finnmark Judoutvalg
11 Trine Reite, HammerfestJudoklubb
Deretter startet valget.
A. Forbundsstyret:
President: Erik Otto Jacobsen, lppon Judoklubb ~ enstemmig
Visepresident: Jan Eirik Schiøtz, Drammen Judo Club - enstemmig
Styremedlemmer; Heidi Bruun Haugseggen, Hurdal Judoklubb - valgt mot 12 stemmer
Alf B. Rostad, Levanger Judoklubb - valgt mot 7 stemmer
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundstíng ~ 28.06.1997 Side 7

Varamedlemmer:
B. Lovkomiteen:
Leden
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
C. Domsutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt.
D. Appellutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt.
E. Kontrollkomiteen:
Leder:
Medlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt.
F. Valgkomiteen:
Leden
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsiing ~ 28.06.1997 Side
Kirsti H. Harefallet, Sarpsborg Judoklubb
Marit Enoksen, Hammerfest Judoklubb
Heidi Andersen, Oslo Judoklubb
Morten Yggeseth, NJJK
Thor Kirkesæther, Drammen Judo Club
AlfS. Martinsen, Mosjøen Judoklubb
Kjell R. Pedersen, Finnmark Judoutvalg
Johnny Roaldseth, Trondheim Judokwai
Axel Hopstock, Kragerø Judoklubb
Rolf Michaelsen, Rykkinn Judoklubb
PerA. Kulbraaten, Sofiemyr Judokwai
Torkel Sauer, NJJK
Tom Landås, Haugaland Judoklubb
Gry Alexandersen, OSI
Tore Willy Adamsen, Fredrikstad Judoklubb
Harald Monsen, Sandnes Judoklubb
Unni Kirknes, Stjørdal Judoklubb
Ole J. Storås, Trondheim Judokwai
Ragnhild Olsnes, OS]
GunnarWlnther, Marienlyst Judo Club
Svanhild Storstein Eide, Haugaland Judoklubb
Jan F. Ulvås, NJJK
Sven-Ove Johansen, Konnerud Judoklubb
Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
- valgt mot 6 stemmer
- enstemmig
- enstemmig
- enstemmig
- valgt mot 15 stemmer
- valgt mot 10 stemmer
- enstemmig
- enstemmig
- valgt mot 24 stemmer
» valgt mot 8 stemmer
- valgt mot 22 stemmer
Tommy Aadahl Olsen, Sarpsborg Judoklubb ~ enstemmig
Per Magne Eide, Bergen Judo Club
~ enstemmig

G. Representasjon:
Som representant og vararepresentant til Norges Idrettsforbunds ting ble President og
Visepresident enstemmig valgt.
Protest og protokolltilførsel:
" Forbundsstyret har delegert fullmakt til de "ikke tingvalgte" komiteene til å konstituere seg selv.
Dette fratar tinget mulighet til á diskutere de prosedyrer som blir lagt til grunn i dette spørsmålet.
Når dirigenten forbyr diskusjon om disse spørsmålene under behandling av årsrapporten så betyr
dette i praksis at det er innført udemokratiske ordninger i forbundet. Dette ønsker vi å protestere på"
Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
Greta Ulvestad, Alta Judoklubb
Lill Rasmussen, IL Nordkyn Judogruppa
Kjell R. Pedersen, Finnmark Judoutvalg
Marit Mørtsell, Nordland Judokrets
Anne Grete Møller, IL Stàlkammeratene Judogruppa
Mads Gabrielsen, Troms Judokrets
Rett avskrift bekreftes.
SAK 8. BESTEMME TID OG STED FOR NESTE TING
Følgende hadde ordet:
49 Marit Mørtsell, Nordland Judokrets, leste opp søknaden fra Nordland Judokrets.
56 Jan F. Ulvås, Forbundsstyret,
31 Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb, foreslo at neste årsting avholdes hvor hovedtyngden
av Norges Judoforbunds medlemmer er.
52 Mads Gabrielsen, Troms Judokrets,
38 Tommy Aadahl Olsen, Sarpsborg Judoklubb, foreslår at neste årsting avholdes i Trondheim.
16 Anne Grethe Møller, IL Stålkammeratene Judoguppa,
66 Jan Ove Urheim, Markedsføringskomiteen,
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb.
Forslagene ble satt opp mot hverandre og forslaget fra Nordland Judokrets ble vedtatt
mot 12 stemmer.
Fastsetting av tid overlates til Forbundsstyret/Nordland Judokrets. Enstemmig.
President Erik Otto Jacobsen fikk ordet til slutt, og takket de fremmøtte representantene for
konstruktive meningsytringer og avsluttet deretter tinget 1997.
Of/0 gi/4 ~ fix IMM á//1~ kr
I
gílfi . l/0 1//1
Per-Arne Grime fn/V Jan Ove Urheim
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundstíng ~ 28.06.1997 Side 9

ll
l REVIDERT BUDSJETT 1997 og 1998
19.08.97 Ã
3
INNTEKTER Budsjett 1998 5 Budsjett 1997
30
Medlemsínntekter 410 000 `
410000

Tilskudd/kontingenter/overføringer fra idrettsorg. 1 259 000
1 274 000
ug
t...>
Stevne- og aktivitetsinntekter 129 750
129 750

ut
Salgsinntekter 134 000
164 000

0
Inntektsbringende tiltak 0
O
L.:

Reklame-, annonse, sponsor~ og avtaler 36 000
36 000
en
:>
Andre inntekter 20 000
385 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (sum 30-39) l 988 750
2 398 750
4
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
40
Deltakelse i andres stevner 276 700
276 700
41
Egne stevner/arrangementer 25 500
25 500
42
Trening og instruksjon 289 000 '
289 000
43
Utdanning og kurs 172 400
175 400
44
Andre utgifter O
350 000
SUM 763 600
1116600
5
ADMINISTRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING
50
Personalutgifter, lønn etc. 462 000 I
461 000
51
Møteutgifter 149 250 `
162 250
52
Adminístrasjonsutgifter 262 000
262 000
53
Informasjon 70 900
85 900
54
Markedsføringstiltak 4 000
4 000
56
Andre utgifter 4 000
4 000
SUM 952 150
979 150
7
TILSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER
UTGIFTER VED INNTBRINGENDE TILTAK
70 Tilskudd til særforbuncl/særkrets/gruppe 209 000
209 000
72
Kontingenter/avgifter til idrettsorg. 15 000
15 000
75
Salgsutgifter 39 000
69 000
77
Utgifter ved reklame-, annonse, sponsor- 20 000
20 000
_* SUM 283 ooo T
313000
SUM DRIFTSUTGIFTER (sum 40~79) 1 998 750
2 408 750
bR1FTsREstT1ÉrAT _" -10 000
-10000
8 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER _ _
80
81
Finanåfineleer 15 000
15000
Finansutgifter 5 000
5 000
T I SUM 10 ooo I
10000
89 ÅRSOVERSKUDD/-UNDERSKUDD 0
0
l