Tingpapirer 1995

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 779
  • Filstørrelse 11.92 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 30. oktober 1995
  • Sist oppdatert 31. oktober 2014

Tingpapirer 1995

Tingpapirer 1995

Forbundsting I 995
í NORGES
JUDOFORBUND
9:
Konstituering/ saksliste
Forremingsorden
1
INNHOLDSFORTEGNELSE *
SAK 1 : Beretninger, perioden 1993-1994
SAK 2: Regnskap for året 1994
SAK 3: Innkomne forslag
SAK 4: Tilsetting av revisor og godkjennelse av revisors honorar
SAK 5: Fastsetting av klubbkontingent for 1996 og 1997
SAK 6: Budsjett for 1995 og 1996 med kommentarer
sAK 7; valg
Side
3
5
6
31
39
41
41
41
46

DET 23. ORDINÆRE FORBUNDSTING 29. APRIL 1995
NJF ønsker alle representanter velkommen til Tinget
08.30
09.30
10.45-11.15
11.15 - 13.00
13.00- 14.00
14.00 ->
2
NORGES JUDOFORBUND
PROGRAM
Registrering av fullmakter
Åpning av Tinget ved fungerende
president Erik Otto Jacobsen -
etterfølgende Tingforhandlinger
Kaffe/te
Tinget fortsetter
Lunsj
Tinget fortsetter

3
DET 23. ORDINÆRE F ORBUNDSTING 29. APRIL 1995
Tinget avholdes i Idrettens Hus, Hauger skolevei 1, 1351 Rud, lørdag 29. april 1995.
Forhandlingene starter lørdag kl. 09.30.
Åpning av tinget
Konstituering
*-)(-99*
n..o,o-m
. Godkjenning av innkalling
Registrering av de fremmøtte representanter
. Godkjenning av representantenes fullmakter
. Valg av fu.nksj onærer (dirigenter og sekretærer), som ikke behøver
å være valgte Tingrepresentanter
* e. Valg av to Tingrepresentanter til â gjemiomgå og undertegne Tingets
protokoll
Godkjenning av forretningsorden
Godkjenning av saksliste
fl©wewN~
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover §7, at følgende saker skal behandles:
Sakene foreslås behandlet i denne rekkefølge:
Godkjenne beretninger fra perioden 1993/94
Godkjenne regnskap for regnskapsåret 1994
Behandle imakomne forslag
Tilsetting av revisor og godkjenning av revisors honorar
Fastsetting av klubbkontingent 1996 og 1997
Budsjett med kommentarer for 1995 og 1996
Valg av følgende tillitsmenn:
A. Forbundsstyret, som består av:
l. President
2. Visepresident
Tre styremedlemmer
To varamedlemmer
PP'
B. Lovkomiteen, som består av: 4
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
C. Domsutvalget, som består av:
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer

4
D. Appellutvalget, som består av:
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
E. Kontrollkomiteen, som består av:
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
F. Valgkomiteen, som består av:
l. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
G. Representasjon:
1. Representanter til Norges Idrettsforbunds Ting
2. Vararepresentanter til Norges Indrettsforbunds Ting
Bestemme sted og tid for neste Forbundsting

5
FORRETNINGSORDEN
Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i mellom ledelsen av møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.
Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak for
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes
taletiden til fem minutter første gang og tre minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretníngsorden, har ett minutt taletid.
Dirigenten kan foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak NJF 's
lover fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes som ikke avgitt.
Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.

6
SAK 1: BERETNINGER, PERIODEN 1993 - 1994
A. FORBUNDSSTYRET OG KOMITEER
1. Styret valgt på Ekstraordinært Forbundsting 1994:
Forbundsstyrel (FS):
President
Visepresident
Styremedlemmer
Varamedlem
Arbeidsutvalget oppnevnt av
Erik Otto Jacobsen
J an Eirik Schiøtz
Jan Frank Ulvås
2. Komitemedlemmer valgt på Forbundstinget 1993:
Lovkomíteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Damsutvalgetf
Leder
Medlem
Varamedlemmer
Appellutvalget:
Leder
Medlem
Varamedlemmer
Etter ekstraordinært forbundsting ovetok Harald Monsen ledelsen, og Unni Kirknes gikk 1nn
som medlem av utvalget.
Erik Otto Jacobsen
Jan Eirik Schiøtz
Jan Frank Ulvås
Gry Alexandersen
Heidi B. Haugseggen
Rolf Michaelsen
FS:
Bjørn Smith
Thor Kirkesæther
Alf Rostad
Terje Haugnes
Rune Bergmann
Axel Hopstock
Per A. Kulbraaten
Torkel Sauer
Jens Aassved
Gry Alexandersen
Harald Monsen
Unni Kirknes
Terje Gran
Ippon Judoklubb
Drammen Judoklubb
NJJK
OSI
Hurdal Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
NJJK
Drammen Judo Club
Levanger Judoklubb
Molde Judoklubb
Trondheim Judokwai
Kragerø Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
NJ JK
Trondheim Judokwai
OSI
Sandnes Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai

Kontrollkomiteen:
Leder
7
Ragnhild Olsnes
OSI
Medlem: Erik Otto Jacobsen Ippon Judoklubb
Varamedlem : Torbjørn Eliassoy Levanger Judoklubb
Etter ekstraordinært forbundsting trakk Erik Otto Jacobsen seg fra komiteen.
Valgkomiteen:
Leder
Medlem Kj ell Arne Kristiansen
Varamedlem
Vidar Strøm
Per-Arne Grime
Ole Storås
Ålesund Judoklubb
Mosjøen Judoklubb
Oslo Judo Klubb
Trondheim Judokwai
Representant til Norges Idrettsforbunds Ting og ledermøter:
Arild Sand.
Representant til Norges Obfmpíske Komite:
Arild Sand.
3. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret:
Dommerkomiteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlem
Stevne- og T ermínkomiteen:
Leder
Nestleder
Medlemmer
Teknisk komite:
Leder
Medlemmer
Thor Kirkesæther
Ole J. Storås
Per-Arne Grime
Harald Monsen
Atle Lundsrud
Grete Utstumo
Ivar Johansen
Rita M. Sletteng Andersen
Jon Are Beukes
Dag Inge Opsetrnoen
Roald Nerli
Svein Gårdsø
Gunnar Røsberg
Drammen Judo Club
Trondheim J udokwai
Oslo Judo Klubb
Sandnes Judoklubb
Ippon Judoklubb
OSI
OSI
Asker Judo Club
Ippon Judoklubb
Konnerud IL-Judogruppa
Jessheim Judoklubb
Sandefjord Judoklubb
Hamar Judoklubb

8
Landslagskomíteen:
Leder Fridtjof Thoen Asker Judo Club
Utdanníngskamíteen:
Leder Terje Fikkan OSI
Medlemmer Jørgen Gjævenes Marienlyst Judo Club
Anders Lohne Lie Marienlyst Judo Club
B. FORBUNDETS NØKKELTALL
Medlemstall 1993 - 1994
Antall medlemmer 19931 1994
Damer under 12 år 334| 341
Damer13-16 år 1671 187
Damer 17 år --> 3741 309
Herrer under 12 år 12861 1133
Herrer 13 - 16 år 5211 424
Herrer 17 år --> 8601 722
Tot. reg. medlemmer 93/94 3542 3116
Totalt antall registrerte klubber 1993: 88, herav 69 klubber som har levert rapportskj ema, dvs.
19 klubber har ikke levert skj emaet.
Totalt antall registrerte klubber 1994: 87, herav 56 klubber som har levert rapportskjema, dvs.
31 klubber har ikke levert skjemaet.
C. FORBUNDSSTYRETS ÅRSRAPPORT FOR 1993 OG 1994.
I september 1994 ble Norges Judoforbund satt under administrasjon av Norges Idrettsforbund.
Norges Judoforbtmd kunne ikke gjøre opp sine forpliktelser, og var i en dyp økonomiske og
administrativ krise.
Det ekstraordinære forbtmdstinget 22.10.1994 ble gjennomført etter ønske fra klubber, kretser
og Norges Idrettsforbund. Den økonomiske situasjonen hadde forverret seg betydelig
gjennom 1994, og Norges Idrettsforbund stoppet ytterligere kreditter. Administrasjonen på
forbundskontoret fungerte ikke tilfredsstillende.
Interirnsstyret for perioden 22.10.1994 til 29.4.1995 har henvendt seg til det forrige styret om
å fremlegge årsrapport for 1993 og pr. 22.10.1994. Dette er avslått. Interimsstyret er derfor
kun i stand til å fremlegge årsrapport i perioden 22.10.94 til 31.12.1994.
Årsrapporten er satt opp etter retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.

9
1. Økonomi
Kvantitativ beskrivelse
Egenkapital utvikling :
Qfl Q9_1 E 1993
30.09
1994
Mål
1994 1995
-4.000 -552.031 -477.136 -601.300
Resultat utvikling :
1993
-454.420
30.09
1994
-854.645 -454.645
Estimat
1994 1995
Egenkapital 1.1 -477.136
Resultat -124.163
-601.300
+146.880
-601.300 -854.645
-253.345 +400.000
Egeniapitai 31.12 -601.300
Tingvedtatt, 1993, progresjon :
1%
Egenkapital 1.1 -477.000
Resultat 1 04.000
Egenkapital 31.12 -373.000
Kvalitativ beskrivelse
-454.420
-854.645 -454.645
1994 1995
-3 73.000 -203 .000
170.000 544.000
-203.000 341.000
1994 startet skjevt og daværende styre maktet ikke å rette opp situasjonen økonomisk. Svikten
i troverdighet var nok årsaken til at NIF satte NJF under administrasjon.
På det økonomiske området kan følgende sies :
0 manglende jordnær estimering av budsjett.
0 manglende handlingskraft for å fange inn budsjettsvikt.
0 for lite detalj ert driftsbudsjett og likviditetsbudsj ett, samt periodisering av nevnte.
0 mangelfull bilagsdokumentasjon og attestering.
I tillegg til en rekke andre ting som føles unødvendig å nevne, men som er behørig registrert
av det nye styret.
Det nye styret, valgt 22.10.94, startet med å forhandle med kreditorer, inndrive utestående
fordringer og andre aktiviteter som følger :
0 IBM Edb-anlegg, awiklet nettverkssystemet og beholdt 3 PCer som enkelt anlegg.
Redusert gjelden med kr 115 000. Restgjeld kr 83 000 over 2 år med dagens MVA nivå.
0 Kopieringsmaskin fra KOPI OG DATA. Redusert gjelden med kr 20 000.
Restgjeld kr 58 000 over 3 âr med dagens MVA nivå.
0 Awiklet pensjonsordning på kr 40 000.
0 Imidrevet utleie av matter på kr 8 000.
0 Inndrevet garantiordning fra tidligere ansatte på kr 33 000.
0 Reduksjon av kontorarealet kr ll 000.
I Awiklet firmaet JUDO SPORT A/S
0 Avsatt feriepenger og arbeidsgiveravgift, tidligere ikke gjort.

10
v Imført attestasjonsregler. Utbetalinger godkjennes før disse foretas.
0 Innført ny kontoplan, gjeldene fra 1.l.95. -
0 Laget driftsbudsjett for 95 og 96
0 Laget likviditetsbudsj ett for 95.
0 Periodisert driftsbudsjett.
2. Aktivitet
Etter den 22.10 ønsket interimsstyret bevisst å satse på og beholde de få eliteutøveme som
fortsatt var villige til å fortsette. Pâ rekruttenngssiden satset interimsstyret med økonomiske
midler på Norges Toppidrettsgymnas, for at elevene skulle få et tilfredsstillende tilbud.
3. Personal - Organisasjon
Da interimsstyret overtok, var administrasjonens sekretær under oppsigelse samtidig som hun
også var sykmeldt. Etter forståelse med interimsstyret sluttet hun den 23.12.1994.
Presidenten har vaert tilstede to dager i uken på dagtid.
Medlermnene i interimsstyret fikk alle definerte ansvarsområder. Det ble igangsatt en
organisasj onsplan, som skulle ta hensyn til regioner, kretser, klubber og komiteer/utvalg.
Et konstruktivt samarbeide med Olympiatoppen for utvikling av toppidretten ble iverksatt.
4. Deltakelse i internasjonale styrer, komiteer og utvalg
Rune Neraal har i perioden fungert som 2. visepresident i den Europeiske J udounion (EJU).
D. RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG 1993/1994
1. Årsrapport for Dommerkomiteen
Dommerkomiteen (DK) har i Tingperioden bestått av følgende:
Per Arne Grime, Oslo Judo Klubb
Atle Lundsrud, Ippon Judo Klubb
Harald Monsen, Sandnes Judo Klubb
Ole Storås, Trondheim Judokwai
Thor Kirkesæther, Drammen Judo Club.
Atle Lundsrud har vært leder fra 1992 til august 1993 da Thor Kirkesæther overtok. DK ble da
utvidet med Harald Monsen.
Atle Lundsrud gikk inn som konsultativt medlem.

Møter
Da det er stor geografisk spredning på komitemedlemmene har møtene blitt lagt til nasj onale
11
stevner. Telefonmøter er blitt hyppig brukt.
DK har vært innkalt til møter både med det gamle og nye styret. En del rutiner er blitt lagt om
og tilsvarende har DKs budsjett blitt kraftig redusert.
18.1.-93
15.4. "
9.5. "
10.8. "
8.9. "
13.11."
23.11."
11.12."
1.2.- 94
10.12.94
13.12.94
7.1. -95
DK møte hos A. Lundsrud med Storås og Kirkesæther.
DK møte hos A. Lundsrud med Kirkesæther.
DK møte hos A. Lundsrud med Storås og Kirkesæther.
Møte med NJF . Tilstede Lundsrud, Storås og Kirkesæther
DK møte med Lundsrud og Kirkesæther
DK møte i Trondheim NMjnr.
Møte med NJF og andre komiteer.
DK møte i Fredrikstad NM lag.
Møte med NJF, P.A. Grime møtte.
DK møte i Kristiansund NM lag.
Møte med NJF og andre komiteer, T. Kirkesæther møtte.
DK møte i forbindelse med seminar
Seminarer/Kurs
ll.-13.6.-93
20.-21.3.-93
17.4.-93
24.-26.9.-93
8.1.-94
29.4.-1.5.94
25.-26.6.-94
Dommerseminar i Hooglede, Belgia.
H. Hallingstad og V. Strøm deltok.
B lisens i Warszawa, Polen for
P.A. Grime. A. Lundsrud deltok.
NJF Utviklingsseminar i forbindelse med Tinget.
T. Kirkesæther deltok.
Nordisk dommerseminar i Gøteborg.
O. Storås, P.A. Grime, H. Monsen, S.O. Johansen,
Esther Myrebø og T. Kirkesæther.
Dommerseminar i Drammen. 22 påmeldte.
Lederutviklingseminar på båt, Oslo-København-Oslo.
A. Lundsrud og T. Kirkesæther deltok.
Dommerseminar i Berlin.
P.A. Grime og H. Monsen deltok.

12
7.1.-95 Dommerseminar på NIF, Rud. 22 påmeldte.
Internasjonale stevner
27.-28.3.-93 Tomeo Citta di Roma. O. Storås dømte.
Feb. 93 Judo World Masters, H. Hallíngstad dømte.
Feb. 93 Åpent Belgisk. P.A. Grime dømte.
-93 Sportif Classic, Skottland. T.Aa.Olsen dømte.
9.-lO.4.- 93 Nordisk Mesterskap, Torshavn på Færøyene. T.Aa. Olsen dømte.
29.-30.5.-93 Gøteborgturnering. P.A. Grime, Liv Thomasrud og T.Aa. Olsen dømte
Sept. 93 Åpent Tysk. P.A. Grime dømte.
-93 Åpent Belgisk. H. Monsen dømte.
18.-21.11.93 EMjnr. i Papendal, Belgia. H. Hallingstad dømte.
19.-20.2.-93 Matsumae-cup i København. A.B. Rostad dømte.
Feb. 94 Judo World Masters. P.A. Grime dømte.
26.-27.3.-94 Torneo Citta di Roma. H. Hallingstad dømte.
17.-20.11.94 EMjnr. i Portugal. P.A. Grime dømte.
Lísensprøver
5.12.-92 A-lisens prøve, NM lag ved Ippon Judo Klubb.
P.A. Kulbraaten og Ta. Olsen bestod.
6.3. -93 B-lisens prøve Vestkyst-cup i Bergen.
T. Eikanger, S.O. Johansen og H. Hopkinson bestod.
13.2.-94 B-lisens prøve Blindern-cup.
E. Myrebø og E. Normann bestod.
Avholdte kurs
O. Storås
1993 1 C kurs og 1 kampregelkurs
1994 2 kurs avlyst
1995 l C kursijanuar

13
H. Monsen
29.-30.-94 l kampregelkurs med 16 deltagere.
17.4. -94 1 C kurs med 11 deltagere.
Uttak av dommere
NMsen. i Fredrikstad 20.-21.3.-93
Landskamp ungdom, Norge-Sverige-Danmark 6.11.-93
i Oslo.
NMjnr. i Kolstad 13.-14.11. -93
NM lag i Fredrikstad 11.12. -93
NMsen. i Kolstad 19.-20.3. -94
NMjnr. i Fredrikstad 12.1 1. -94
NM lag i Kristiansund 10.12.-94
Generelt
DK har som mål å høyne den Norske dommerstanden, både nasjonalt og intemasjonalt.
Ved innføring av domrnerdagskort kan aktiviteten til dommere som skal dømme ved større
stevner kontrolleres. Dette er til alles beste. Arbeidet gjort av P.A. Grime.
Revidering av nye dommerregler, basert på endringer ved UUS kongress i Hamilton, Canada.
Dette arbeidet har vært meget tidkrevende. P.A. Grime og H. Monsen har hatt ansvaret for
dette. Tore Eikanger har vært
behjelpelig med data i en vanskelig overgangsperiode ved NJF.
DK har forslag på egenandel ved dømming utenlands. Dette p.g.a. en meget anstrengt
økonomi.
DK har utarbeidet et standard C-lisens kompendium. H. Monsen har hatt dette arbeidet og sett
på utdanning av dommere i andre land.
Dommeraktiviteten har blitt preget av at flere stevner er blitt avlyst i 1993 og 1994. Det ser ut
som vi har mistet
bredden i toppen da flere dommere trapper ned. Men gledelig er å se at flere nye dommere
kornmer til. Disse må skaffes erfaring og hjelpes til rette av erfame dommere.
DK ta.kker klubber og kretser for hjelp med å få frem nye dommere.
DK vil nevne at BK JU DO på Kongsberg har egen budsj ettpost for klubbens dommere. Dette
til ettertanke.
Atle Lundsrud har trukket seg fra interimsstyret i NJF men har sagt seg villig å være
konsulent for DK.
DK har pr.i dag 4 internasjonale dommere:
Terje Gran, Sofiemyr Judo Klubb
Per Arne Grime, Oslo Judo Klubb
Haakon Hallingstad, Konnerud IL J udogruppa
Ole Storås, Trondheim Judokwai

14
Den neste som står for tur til intemasj onal lisens er Harald Monsen, Sandnes Judoklubb.
Dessverre har Terje Gran sagt at han trapper ned internasjonal dømming. DK beklager
dette.
Under NMsen. 1993 i Fredrikstad opplevde DK flere overtredelse av regelverket blant
utøverne. DK sendte skriv til NJF og ba om en skj erping av regelverket.
DK vil også nevne A. Lundsruds brev av 1.6.-94 til NJF. Dette vedr. ingen Norsk deltagelse
under EM 1994 i Gdansk i Polen.
Drammen, 15. februar 1995
Thor Kirkesæther
2. Rapport fra Stevne- og Terminkomiteen
Sammensetning og ansvarsområde
Leder Grete Utstumo, OSI
Nestleder Ivar Johansen, OSI
Medlemmer : Jon Are Beukes, Ippon
Rita Marit Sletteng Andersen, Asker
Dag Inge Opsethmoen, Konnerud
Komiteen har hatt ansvar for trekking til NM Senior Individuelt og Lag, og NM Junior
Individuelt og Lag. I tillegg har komiteen sørget for arrangører til alle NM og Landsstevner
samt til Norges Cup-stevner.
Det er ført kontroll med Norges Cup-pengene, og endelig liste over Norges Cup-vinnere er
laget.
Stevnereglementet er under full revidering og beregnes å være klar til trykking 1. mai 1995.
Ved siden av dette arbeidet har komiteen hatt 8 møter i perioden og behandlet saker angående
stevneaktiviteten.
Tenninlister er utarbeidet 2 ganger i året. Disse har dessverre komrnet ut litt forsinket, men
det skyldes at klubbene er sene til å melde sine aktiviteter innen fristen og at det er få søkere
til NM og NC-stevner.

Nedenfor en oversikt over NM og NC-aktiviteten for 1994. 1993 har vært vanskelig a få
oversikt over.
NM Senior 1994
Arrangør
Antall deltakere NM Senior K
Antall deltakere NM Senior M
Kolstad IL Judogruppa
Antall lag NM Senior K
Antall lag NM Senior M
Kristiansund Judoklubb
NM Junior
Antall deltakere NM Junior K
Antall deltakere NM Junior M
Antall lag Jtmior K
Antall lag Junior M
Fredrikstad Judoklubb
NC
Antall avholdte NC-stevner
Avholdte NC-stevner:
Antall søkere på NC-stevner
Blindem-Cup
Antall avlyste NC-stevner
Vestkyst-Cup
Gjennomsnittlig deltakelse K
NM Sen. Ind.
Gjennomsnittlig deltakelse K
Steinkjer-Cup
Stevuelederkurs
Antall gjennomførte kurs 0 -`
Antall deinkere o '
3. Rapport fra Landslagskomiteen
I januar 1993, da jeg startet arbeidet som landslagstrener, kom jeg imr i en organisasjon uten
rutiner og systemer for landslagsaktiviteter. Det var mange oppgaver å løse, og det var mange
stillinger som skulle fylles. Det manglet ikke ambisjoner og store ord, men etter min
oppfatning hadde ambisjonene ingen forankring i virkeligheten. Det tar tid â etablere seg i
toppen i intemasj onal idrett. Også i judo. Det finnes ingen enkle løsninger, og det koster
penger.
Vi hadde en relativt stor gruppe unge utøvere som var villige til â trene og ønsket å satse på
judo som toppidrett. ~Ved starten av 1993 hadde vi et ganske romslig budsjett på ca. kr.
600.000,-, og det dannet grunnlaget for våre aktivitetsplaner. Ved àrstinget i april 1993 ble
dette budsjettet kuttet med ca. 400.000,- kroner. Landslagskorniteen hadde allerede brukt
l50.000,- kroner, og hadde dermed nesten ingen penger å tilby 20 treningsivrige judokas.
Dette ble gjort uten at Forbundsstyret endret sine sportslige mål og ambisjoner!
Allerede ved starten av 1993 irmledet LLK og UDK et nært samarbeide. I samråd med Terje
Fikkan startet vi med testing av aktuelle utøvere, vi innledet et samarbeid med
NOK/Olympiatoppen. Først med Thor Ole Rimejordet og Bjørge Stensbøl og etter hvert med
Jarle Aambø, som nå er sportslig leder for bl.a. judo.

16
Det første vi måtte jobbe med overfor NOK, var å skape tillit. Vi fikk klare pålegg og krav til
fysisk kapasitet som kondisjon og styrke. Dette passet inn i LLKs målsetting om at vi bør
være de best trente judokas i verden.
Grunnlaget for å bli tatt opp som utviklíngsgruppe var lagt og vi ble tildelt midler fra NOK.
Dette samarbeidet har utviklet seg kontinuerlig, og NOK/Olympiatoppen har i dag tro på at
også vi skal oppnå intemasjonale resultater.
Terje Fikkan og Fridtjof Thoen bl med på «Prosjekt virmerledelse>> som tar for seg utvikling
av ledere og organisasjon frem mot OL-96 i Atlanta. Dette prosjekter foregår fortsatt, og er
meget lærerikt uansett om vi klarer å kvalifisere noen utøvere til Atlanta eller ikke. Deltagerne
er blitt pålagt å løse en rekke oppgaver. Bl.a. organisering av toppidretten, målsetting og
mâlformulering, kartlegging av treningsmengde blant toppidrettsutøvere nasjonalt og
internasjonalt og utvikling av relevante tester.
Det har vært en svært turbulent periode i Judoforbundet. Økonomisk har det vært en
katastrofe og organisasjonen har heller ikke fungert bra. Dette har i stor grad rarnmet
toppidretten. Utøverne har hatt store utlegg for å finansiere både trening og konkurranser.
Dette har gjort at vi har mistet mange utøvere som ikke har klart det økonomisk, samt a det er
vanskelig å kombinere studier/j obb med de treningsmengdene som kreves for å nå toppen i
internasjonal judo. Vi har allikevel hatt en fremgang både med hensyn til resultater og
aktiviteter. Det er avholdt 12 landslagsamlinger i Norge i 1993 og 10 samlinger i 1994. I
tillegg har utøverne deltatt på internasj onale samlinger i Sverige, Tyskland, Østerrike og
Frankrike. Vi har utøvere som har markert seg sterkt i intemasjonale konkurranser, både i
Norden og Europa.
Mest gledelig for norsk judos fremtid er kanskje etableringen av judo ved Norges
Toppidrettsgymnas (NTG) i Bærum. Her gjorde Bj ame Heimdal en god jobb og klarte på kort
varsel sommeren 1993 â etablere kontakt med både NTG og 8 unge talentfulle judoutøvere. Vi
var dermed en av idrettene som ble tat opp som ny gren ved NTG i august 1993.
Undertegnede ble fungerende trener for NTG-elevene ved siden av landslagstrenerjobben.
Dette var ikke helt i tråd med LLKs planer, men eneste mulighet av økonomiske hensyn.
LLK har hatt som mål å engasjere nøkkelpersoner i ulike stillinger som regionstrenere, trenere
for ungdom, jtmior osv. Vi har også hatt samtaler med kvalifiserte personer som har vært
villige til å stille opp, men pga. den økonomiske situasjonen har dette blitt awist av det
forrige Forbundsstyret.
Fridtjof Thoen
4. Rapport fra Teknisk komite
Rapporten mangler.
5. Rapport fra Utdanningskomiteen
Rapporten mangler.

17
6. Rapport fra Lovutvalget
Utvalget har ikke hatt noen aktivitet i perioden, og har derfor heller ikke levert rapport
7. Rapport fa Domsutvalget
Domsutvalget har i perioden bestått av følgende medlemmer:
Leder: Axel Hopstock, Kragerø JK
Medlemmer: Per A. Kulbraaten, Sofiemyr JK
Varamedlem: Torkel Sauer, NJ JK
Utvalget har i perioden ikke hatt saker til behandling.
8. Rapport fra Appellutvalget
Ingen saker er blitt forelagt Appellutvalget i årene 1993 og 1994, og utvalget har derfor heller
ikke hatt noen møter.
Harald Monsen overtok ledervervet i Utvalget sent høsten 1994 etter at Gry Alexandersen
gikk inn i NJF s interimsstyre.
Harald Monsen
9. Rapport fra Statistikkomiteen
Komiteens sammensetning 1993:
Formann : Dag Hodne
Medlem ' Jan Omar Olsen
Medlem : Are Hodne
Komiteens sammensetning 1994:
Formann : Dag Hodne
Munkerudvollen 19
1165 Oslo - tlf. 22 29 67 61
Ajourføringer pr. 31.12.1994:
Dan grader: 2 stk. 5. Dan
7 4. Dan
19 3. Dan
42 2. Dan
249 1. Dan
Til sammen 319 Dan graderte
NJJK reg.nr. 120
NJ JK 121
(fotograf) 122
NJJK reg.nr. 120

18
Dommerlisenser: 1 stk. IJF-lisens (VM-OL)
7 EJU -lisens (EM)
20 N-A-lisens
ca. 30 N-B-lisens
ca. 120 N-C lisens
Til sammen 178 dommerlísenser
Trenerautorisasjoner: 2 stk. Diplom T-IV
1 D-K T-Ill
ca. 20 C-K T- II
ca. 86 B-K T - I
ca. 25 A-K T-L
Til sammen 134 trenerautorisasj oner
Presidenter: Den 12. er Erik Otto Jacobsen, IJK/Akershus
Stiftelser: Norges Judoforbund 28.06.1967
Oslo Judokrets 1 1 .02. 1 976
Norges Dan Kollgimn 07.01.1983
Hodne Budo Statistikk 15.06.1970
Klubber: Den første ble stiftet den 12.10.1960
Kretser: Under ajourføring (klubber og kretser)
Flere historiske statistikker er under ajourføring og vil komme ut etter hvert.
Komiteen trenger hjelp fra Judo Norge. Det er ikke alltid like lett å få inn opplysninger fra
klubber og kretser.
Får dere et spørreskjema fra Hodne Budo Statistikk vær da snill å svare på dette og returner
skrívet til Dag Hodne.
E. KRETSER/UTVALG - KLUBBER pr. 31.12.1994:
1. Østfold Judokrets
Fredrikstad Judoklubb
Kråkerøy Judoclub
Sarpsborg Judoklubb
Spjærøy Spkl.-Judogruppe

19
Oslo/Akershus Judokrets
Asker Judo Club
Aurskog-Høland Judoklubb
Hurdal Judoklubb
Ippon Judoklubb
Jessheim Judoklubb
Marienlyst Judo Club (MJC)
Nesodden Judoklubb
NJ J K
Oslo Judo Klubb
Oslo Studentenes IL-Judognzppe (OSI)
Romerike Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Ski IL-Judogruppe
Sofiemyr Judokwai
Hedmark Judokrets
Brumunddal Judoklubb
Hamar Judoklubb
Kongsvinger Judoklubb
Nord-Odal Judoklubb
Oppland Judokrets
Gjøvik Judoklubb
Lillehammer Judoklubb
Vinstra Judoklubb
Buskerud Judokrets
BK-Judo
Drammen Judo Club
Konnerud IL-Judogruppe
Krokstad Judoklubb
Lier Judoklubb
Vestfold Judokrets
Holmestrand Judoklubb
Larvik Judoklubb
Sandefi ord Judoklubb
Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb
Aust-Agder Judokrets
Arendal Judoklubb
Iveland Judoklubb

20
Vest-Agder Judokrets
Budosør Judo Club
Vennesla Judoklubb
Rogaland Judokrets
Finnøy Judoklubb
Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb
Strand Judoklubb
Hordaland Judokrets
Bergen Judo Klubb
Bergen Studentenes IL-Judogruppe (BSI)
Halsnøy Judoklubb
Sotra Judoklubb
Judo Klubb Stord
Sogn og Fjordane Judokrets
Førde Judoklubb
Møre og Romsdal Judokrets
Hovdebygda IL-Judogruppe
Kristiansund Judo Klubb
Molde Judoklubb
Skålheim IL-Judogruppe
Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb
Sør-Trøndelag Judokrets
Allmennvitenskapelige Høyskole IL Judogruppe (AVHI)
Frøya IL-Judogruppe
Kolstad IL-Judogruppe
Norges Tekniske Høyskole IL Judogruppe (NTHI)
Trondheim J udokwai
Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb
Orkanger Judoklubb
Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
Verdal Judoklubb

21
16. Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb
Bjerkvik Judoklubb
Bodø Judo Club
Mosjøen Judoklubb
Narvik Ing.Høyskole IL-Judogruppe (NIH)
Sortland Judoklubb
Stålkameratene IL-Judogruppe
Øyan IL-Judogruppe
17. Troms Judokrets
Finnsnes Judoklubb
Harstad Judoklubb
Kvaløysletta Judoklubb
Ltmheim Judoklubb
Tromsø Judoklubb
Tromsø Studentenes IL-Judogruppe (TSI)
18. Finnmark Judoutvalg
Alta Judoklubb
Båtsfi ord Judoklubb
Hammerfest Judoklubb
Havøysund Judoklubb
Karasjok Judoklubb
Kirkenes Judoklubb
F. NM- OG NC-RESULTATER 1993
1. NM-senior - damer/herrer
Dato : 20. - 21.031993
Sted : Fredrikstad
Arrangør : Fredrikstad Judoklubb
Damer:
Vinner av Kongepokalen Margrethe W. Karlsen, Asker Judo Club
Vinnere: -52 kg Monica Halle, Asker Judo Club
-56 Siri Marte I-Iollekim, Verdal Judoklubb
-61 Liv Bue, Asker Judo Club
-66 Margrethe W. Karlsen, Asker Judo Club

Herrer:
Vinner av Kongepokalen :
Vinnere: -60 kg
-65
-71
-78
~86
-95 :
22
Fridtjof Thoen, Asker Judo Club
Knut Harefallet, Kråkerøy Judoklubb
Alfredo Chincilla, NJJ K
Odd Sandnes, NJJK
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
Fridtjof Thoen, Asker Judo Club
Kai Otto Nilssen, Vennesla Judoklubb
2. NM 1993 lag senior - damerfherrer
Dato : 11.12.1993
Sted : Fredrikstad
Arrangør : Østfold Judokrets
Vinnere:
Herrer: NJJK I
Damer . NJJK
3. NM junior damer/herrer
Dato : 13. og 14.11.1993
Sted : Trondheim
Arrangør : Kolstad Judo
Damer:
Vinnere: -48 kg
-52
-56
-61
(uoffisielt) -66
+66
Herrer:
Vinnere: -55 kg
-60
-65
-71
-78
-86 :
4. NM lag junior - damer/herrer
Vinnere:
Damer
Herrer
Hanne Giever, Trondheim Judokwai
Sylvia Marie Lindøe, Haugaland Judoklubb
Siri Marte Hollekirn, Ippon Judoklubb
Birgitte Ursin, BK-Judo
Kathrine Raaen, Kormerud IL-Judogruppa
Inger Skogmo, Levanger Judoklubb
Rune Jensen, Krogstad Judoklubb
Kawal Singh Kahlon, Konnerud IL-Judogruppa
Morten Schiøtz, Drammen Judoklubb
Tron Gubberud, Ippon Judoklubb
Thomas Kristiansen, NJJ K
Egil Bergersen, Haugaland Judoklubb
Trondheim Judokwai
Buskerud J udokrets

23
5. Norge cup
Damer:
-52 kg : 1. Monica Halle, Asker Judo Club
2. Irena Pavlenina, Russland
3. Marian Konychenko, Russland
45p
20p
l0p
-56 kg : 1. Siri Marte Hollekim, Verdal Judoklubb
2. Natalia Zafranovia, Russland
3. Birgitte Ursin, BK-Judo
50p
20p
l5p
-61 kg : l. Liv Bue, Asker Judo Club
2. Margrethe Karlsen, Asker Judo Club
3. Heidi Andersen, Oslo Judo Klubb
3. Ester Myrbøe, BK-Judo
40p
25p
20p
20p
-66 kg : l. Ester Myrbøe, BK-Judo
2. Margrethe Karlsen, Asker Judo Club
3. Kristine Liabø, Ullstein Judoklubb
20p
20p
20p
+66 kg (-72 og +72)
l. Ann Helen Tygseth, Sofiemyr Judokw.
2. Gry Imsgaard, OSI
3. Linda Iversen, BSI
3. Sissel Norby, BSI
60p
20p
l0p
l0p
Herrer:
-56 kg: Ingen utdeling
-60 kg: 1. Knut Harefallet, Kråkerøy Judokl.
2. Tom Larsen, Sofiemyr Judokwai
3. Oleg Karpov, Russland
ll0p
50p
20p
-65 kg: 1. Alexander Aamodt, Ippon Judokl.
2. Jørgen Gjævenes, MJ C
3. Steve Power, Vinstra Judoklubb
50p
36p
25p
-71 kg: 1. Tron Gubberud, BK-Judo
2. Dag Andrè Espeset, Bergen Judokl.
3. Anders Lie, MJC
3. Odd Sandnes, NJJK
3. Viatcheslav Chichkine, Russland
25p
25p
20p
20p
20p
-78 kg: 1. Frank Evensen, Sandefjord Judokl. 45 p
2. Geir Åge Jacobsen, Asker Judo Club 40 p
3. Christian Dingstad, MJ C 30 p
3 stevner
1 stevne
I stevne
3 stevner
l stevne
2 stevner
2 stevner
2 stevner
2 stevner
2 stevner
1 stevne
l stevne
1 stevne
3 stewier
2 stevner
I stevne
1 stevne
6 stevner
5 stevner
l stevne
4 stevner
4 stevner
2 stevner
2 stevner
2 stevner
l stevne
1 stevne
1 stevne
3 stevner
2 stevner
4 stevner

24
-86 kg: 1. Fridtjof Thoen, MJC
2. Steffen Krogh Pedersen, Bergen JK
2. Stig Atle Frey, Kr.sund Judoklubb
40p
30p
30p
2 stevner
3 stevner
3 stevner
-95 1<g(+9s kg)
: 1. Kai Otto Nielsen, Vennesla Judoklubb 20 p 1 stevne
2. Rolf Pettersen, Stålkameratene Judokl. 20 p 1 stevne
2. Andrei Misiagine, Russland
20 p 1 stevne
G. NM- OG NC-RESULTATER 1994
1. NM senior - damer/herrer
Dato : 19. og 20.03.1994
Sted : Trondheim
Arrangør : Kolstad Judo
Damer:
Vinner av Kongepokalen: :
Vinnere -48 kg
-52
-61
-66
-72
+72
Åpen klasse
Herrer:
Vinner av Kongepokalen :
Vinnere -60 kg
-65
-71
-78
-86
-95
+95
Åpen klasse
Liv Bue, Asker Judo Club
Linda Danielsen, Kolstad Judo
Monica Halle, Asker Judo Club
Liv Bue, Asker Judo Club
Bente Stensrud, NJJK
Ann-Helen Tygseth, Sofiemyr Judokwai
Ingjerd Skogmo, Levanger Judoklubb
Ann-Helen Tygseth, Sofiemyr Judokwai
Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
Knut Harefallet, Kråkerøy Judoklubb
Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
Olav Åse, Ippon Judoklubb
Fridtjof Thoen, NTG/Asker Judo Club
Torbjørn Næss, Sotra Judoklubb
Egil Kvåle, Levanger Judoklubb
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club

2. NM lag senior - damer/herrer
Dato : 10.12.1994
Sted: : Kristiansund
Arrangør : Kristiansund
Vinnere:
Damer
Herrer .
3. NM junior damer/herrer
Dato : 12.11.1994
Sted : Fredrikstad
25
Judoklubb
Ingen deltakelse
NJJK
Arrangør : Fredrikstad Judoklubb
Vinnere:
Damer:
(uoffisielt) -48 kg
-52
-56
-61
-66
(uoffisiell) +66
Herrer:
-55
-60
-65
-71
-78
-86
+86 :
4. NM lag junior damer/herrer
Damer '
Herrer
5. Norges Cup
Damer:
Linda Danielsen, Kolstad Judo
Lailyn Pope, Karasjok Judoklubb
May Linn Hystad, NJJK
Alette Bade, Steinkjer Judoklubb
Kathrine Raaen, Konnerud IL- Judogruppa
Ingjerd Camilla Skogmo, Levanger Judoklubb
Daniel Eriksen, Drammen Judoklubb
Rmie Jensen, Krogstad Judoklubb
Mats Kongshaug, NTG/Ippon Judoklubb
Stian Jespersen, NJJK
Kristian Norheim, NTG/Krogstad Judoklubb
Lars Sandnes, NTG/Bodø Judoklubb
Leif O. Dolonen Larsen, Konnerud IL-Judogruppa
Ingen deltakelse
Buskerud J udokrets
-48 kg : 1. Linda Danielsen, Kolstad Judo 35 p 1 stevne
: 2. Sigrun Larsen, Sofiemyr Judokwai 30 p 1 stevne
1 3. Nina Rygh, Steinkjer Judoklubb 5 p 1 stevne

-52 kg
-56 kg
-61 kg
-66 kg
+61 kg:
+66 kg:
-72 kg:
+72 kg :
Herrer:
-60 kg
-65 kg'
-71 kg-
26
1. Monica Halle, Asker Judo Club
2. Cecilie Lille, Alta Judoklubb
2. Kristin Øygarden, MJC
1. Laylin Pope, Karasjok Judoklubb
l. Ingrid D. Landmark, Tr.heim Judokw.
3. Sylvia Lindøe, Haugaland Judoklubb
I. Sarah Lloyd, MJC
2. Liv Bue, Asker Judo Club
2. Alette Bade, Steinkjer Judoklubb
l. Kathrine Raaen, Konnerud IL-gruppa
2. Bente Stensrud, NJJK
3. Anita Johnsen, BSI
I. Line Jonassen, Sofiemyr Judokwai
2. Monica Selnes, Stavanger Judoklubb
1. Ann H. Tygseth, Sofiemyr Judokwai
2. Eva C. Standal, Asker Judo Club
2. Ina Berg, Bodø Judoklubb
1. Ann H. Tygseth, Sofiemyr Judokw.
2. Hilde Olsen, Alta Judoklubb
20p
l0p
l0p
20p
20p
l0p
25p
20p
20p
30p
20p
l5p
20p
Sp
40p
Sp
Sp
20p
l0p
3. Rannveig Norman, Oslo Judo Klubb 5 p
2. Marit Mørtsell, Alta Judoklubb
3. Hanne Øien, Alta Judoklubb
1. Knut Harefallet, Kråkerøy Judokl.
2. Tom E. Larsen, Sofiemyr Judokw.
3. Vidar Lyngmo, Kråkerøy Judokl.
1. Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
1. Thomas Johannessen, Bergen JK
1. Alexander Aamodt, Ippon Judokl.
1. Jon Sorrunervold, Ippon Judoklubb
2. Anders Lie, MJ C
3. Morten Schiøtz, Drammen Judokl.
3. Jørn T. Krekling, Steinkjer Judokl.
1. Ingjerd Skogmo, Levanger Judokl.
30p
l0p
Sp
80p
25p
l5p
20p
20p
20p
40p
30p
20p
20p
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
2 stevner
l stevne
1 stevne
2 stevner
l stevne
I stevne
1 stevne
1 stevne
2 stevner
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
2 stevner
1 stevne
l stevne
4 stevner
3 stevner
3 stevner
1 stevne
1 stevne
1 stevne
2 stevner
2 stevner
1 stevne
l stevne

27
-78 kg: 1. Olav Aase, Ippon Judoklubb 40 p 2 stevner
2. Christian Dingstad, MJ C 20 p 1 stevne
2. Tomas Hansen, Bodø Judoklubb 20 p 1 stevne
+78 kg: 1. Steffen Krogh Pedersen, Bergen JK 40 p 2 stevner
2. Rolf Pettersen, Stålkameratene JK 20 p 1 stevne
3. Jan Karlsen, Sandnes Judoklubb 10 p 1 stevne
3. Per M. Eide, Bergen Judoklubb 10 p 1 stevne
3. Odd Hjelde, Ålesund Judoklubb 10 p 1 stevne
-86 kg: 1. Fridtjof Thoen, MJC 20 p 1 stevne
2. Steffen Krogh Pedersen, Bergen JK 10 p 1 stevne
3. Per M. Eide, Bergen Judoklubb 5 p 1 stevne
3. Johnny Roaldseth, Tr.heim Judokw. 5 p l stevne
-95 kg : l. Torbjøm Næss, Sotra Judoklubb 20 p l stevne
: 2. Morten Rosenwinge, Fredrikstad JK 10 p 1 stevne
3. Tore V. Sørum, Brumunddal Judoklubb 5 p 1 stevne
+95 kg: l. Egil Kvåle, Levanger Judoklubb 20 p l stevne
2. Morten R. Olsen, Fredrikstad JK l0 p l stevne
3. Rolf Pettersen, Stålkameratene JK 5 p l stevne
H. INTERNASJONALE MESTERSKAP OG STEVNER 1993
1. Europamesterskapet
Herrer:
-65 kg : 5. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
2. Åpent finsk:
Damer:
-48 kg : l. Monica Halle, Asker Judo Club
-61 kg : l. Liv Bue, Asker Judo Club
3. Internasjonal turnering - Venray - Nederland:
Junior herrer:
~65 kg : 1. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
-78 kg : 1. Geir Åge Jacobsen, Asker Judo Club

28
4. Internasjonal turnering - Gdansk:
Junior herrer
-65 kg : 3. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
5. Åpent svensk junior:
Herrer:
-65 kg : 1. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
6. Åpent hollandsk, internasjonal B-turnering:
Herrer:
-65 kg : 7. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
I. INTERNASJONALE STEVNER OG MESTERSKAP 1994
1. Europamesterskapet
Junior herrer:
-71 kg : 7. Tron Gubberud, Ippon
2. Nordisk mesterskap - Færøyene
Junior herrer:
- 71 kg : 1. Tron Gubberud, NTG/Ippon Judoklubb
Åpen kl. .
Senior herrer.
-78 kg :
-65 kg :
-78 kg
3. SOC
Herrer:
2. Tron Gubberud, NTG/Ippon Judoklubb
2. Olav Åse, Ippon Judoklubb
3. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
3. Geir Åge Jacobsen, Asker Judo Club
-60 kg : 1. Knut Harefallet, Kråkerøy Judoklubb
4. SBI-Cup - Lund, Sverige:
Junior damer:
-48 kg
Junior herrer:
-71 kg :
-95 kg :
: 2. Tine Kongshaug, Ippon Judoklubb
1. Tron Gubberud, NTG/Ippon Judoklubb
2. Peter Sinervo, NTG/MJ C

29
5. Internasjonal turnering - Venray, Nederland:
Senior damer:
~48 kg
-52 kg
-56 kg
-61 kg
+72 kg;
3. Monica Halle, Asker Judo Club
2. May Linn Hystad, NJJK
3. Siri M. Hollekim,NTG/Ippon Judoklubb
2. Birgitte Ursin, NTG/BK-Judo
1. Ingjerd Skogmo, Levanger Judoklubb
Ungdom herrer:
+78 kg: 3. Egil Bergersen, Haugaland Judoklubb
Junior herrer:
-86 kg
-71 kg
Senior herrer:
-60 kg
-65 kg
-71 kg
-78 kg
-ss kg
2. Egil Bergersen, Haugaland Judoklubb
3. Tron Gubberud, NTG/Ippon Judoklubb
1. Knut Harefallet, Kråkerøy Judoklubb
1. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
2. Morten Schiøtz, Drammen Judoklubb
3. Tron Gubberud, Ippon Judoklubb
1. Olav Åse, Ippon Judoklubb
3. Geir Åge Jacobsen, Asker Judo Club
2. Bård A. Hultengren, Sarpsborg Judoklubb
6. Kieler Woche - lagturnering:
Lag damer: 1. plass
-52 kg
-56 kg
~6l kg
-66 kg
+66 kg
May Linn Hystad, NJJK
Siri Marte Hollekim, Ippon Judoklubb
Liv Bue, Asker Judo Club
Bente Stensrud, NJ JK
Ann Helen Tygseth, Sofiemyr Judokwai
Lag herrer: l. plass
-60 kg
-65 kg
-71 kg
-71 kg
-78 kg
-86 kg
+86 kg
Knut Hare-fallet, Kråkerøy Judoklubb
Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
Anders Lie, Marienlyst Judo Club
Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
Olav Åse, Ippon Judoklubb
Bård Are Hultengren, Sarpsborg Judoklubb
Fridtjof Thoen, Asker Judo Club

30
7. Åpent svensk:
Junior damer:
-56 kg : 3. Cecilie Lille, NTG/Alta Judoklubb
+72 kg : 2. Ingjerd Skogmo, Levanger Judoklubb
Åpen klasse : 2. Ingjerd Skogmo, Levanger Judoklubb
Junior herrer:
-65 kg : l. Thomas Johannessen, Bergen Judoklubb
: 3. Morten Kompen, NJJ K
-71 kg : 2. Tron Gubberud, Ippon
-86 kg : 3. Lars Sandnes, NTG/Bodø Judoklubb
+86 kg : 1. Peter Sinervo, NTG/MJC
Åpen klasse : 3. Lars Sand.nes, NTG/Bodø Judoklubb
Senior damer:
-56 kg : 2. Siri M. Hollekim, NTG/Ippon Judoklubb
-66 kg : 1. Birgitte Ursin, NTG/BK-Judo
Senior herrer:
-78 kg : 1. Olav Åse, Ippon
-86 kg : 2. Bård A. Hultengren, Sarpsborg Judoklubb
8. Åpent tysk - Internasjonal B-turnering:
Herrer:
-86 kg : 7. Bård A. Hultengren, Sarpsborg Judoklubb
9. Åpent finsk:
Senior damer:
-48 kg : 1. Monica Halle, Asker Judo Club
-61 kg : 1. Liv Bue, Asker Judo Club
Senior herrer:
-65 kg : 3. Alfredo Chinchilla, NJJK
-78 kg : 3. Olav Åse, Ippon Judoklubb
10. Sveits - Internasjonal A-turnering, Basel:
Senior damer:
-48 kg : 5. Monica Halle, Asker Judo Club
Interrimsstyret ber alle klubber, som har hatt utøvere med i internasjonale stevner, og som
ikke har kommet med i oppstillingene, meddele dette til forbundskontoret snarest.

31
SAK 2: REGNSKAP FOR ÅRET 1994

1. Regnskap og budsjett 1994
Norges Judoforbund.
INNTEKTER
Salgsínntekter
Annonser/reklame
Bingo
Sponsor
Stevner
NIF, rammetilskudd
Lisenser
Klubbkontingenter
Graderinger
Overganger
Egenandel LL
Dansert./dommeraut.
NOK
Støtte EM-junior
Egenandel DK
Tilskudd Nord.Min.Râd
VO-kurs
NIF-seminar
NIF Idr./Rus
G.Hansens Fond
Reisefordeling
Egenand. Toppidr.generelt
" Stevner senior
" Trenere
NTG
Lederseminar
Ref.kurskostn.J.Sport
Sum inntekter
UTGIFTER
i>
:<
D.
10 Organisasjon
20 Info
30 Utvikling
40 Arrangement
50 Toppidrett
60 Adm.personalkostnader
" 60 " varekostnader
" 60 " driftskostnader
Tekn.komite m.m.
Sum utgifter
FINANSINNT:/UTG:
Renteinntekter
Renteutgifter
Bankomkostninger
Netto finanskostnader
Resultat
32
Regnskap
31/12.9â.
166.597
(3 0
1
1.387.209.
247.493
163 ooo.
750.
ooo.
6
1
69
4
7
30
O
543
554
1 000.
124.000.
000
10
3.600.
22 050.
100.
500.
.0O0
25
2.000
19.662
á.360
7.450
25.500
38.630
166.796
l5.429.85
05
12
50
84
82
2.516.917.18
54
10
84
37
324
1.020.
135
1.054.
044
660
238
910
ASA
328
006
884
50
20
87
85
06
25
14.382.
2.725.888.73
1. 15
â0.403.67
622
5.592.70
44.374.22
(253.345.77)
Budsjett
199&
300
15
25
50
1.516
180
7
2
90
2
100
20
2.307
76
22
110
50
370
1.018
67
404
2.117
20
20
170

Norges Judoforbund
Avd. 10 Org.
FS/AU
T.kom.
Int. møter
Sum
Avd.20 Info.
Info
JM
IF
Markedsf. generelt
Sum
Avd. 30 Utv.
Utvikling generelt
Klubb/reg.
DK
Toppidr.forum
Tiltak instruktører
Sum
Avd. 40 Arr.
Utd.komite
Norgesmesterskap
DK NM
RF NM
Sum
Avd. 50 Toppidr.
Bonus
Toppidrett
EM
Toppidrett generelt
Nordisk Mesterskap
Sum
Avd. 60 Adm.Personalkostn.
Regnskap
31/12.94.
19.379
1.224
33.440
.O
900
9.400
360
10.660
4.045
19.998
44.934
3.470
11.790
84.238
9.000
28.910
37.910
18.000
250.534
20.288
13.300
22.311
324.434
Lønn, ord. 1.061.485
Lønn ekstrah elp
6.440
J
Ref. sykepenger -258.167
Tilskudd lønn-Kaja -130.000
Avs. feriepenger
Arb.g.avgift
Pensjon
Sos.utgifter
114.822
174.228
40.630.
733
Honorar revisjon m-f1- 10.156
Sum 1.020.328.85
60
90
54 44.50
50
70
.20
87
40
.60
.87
65
70
.50
Budsjett
1994
37
2
37
76
20
2
22
20
90
110
30
20
50
20
350
370
832
10
119
32
25
1.018

Norges Judoforbund
Avd. 60 Varekjøp
J.Pass
Dan.grad.
Premie k.
Dan Sertifikater
Grad.reglement
Beh.endring
Sum
Avd. 60 Drift:
Husleie
EDB
Serv.tj./leie kont.mask.
Rekv.
Telefon/porto
Reise
Inventar
Int.kontingenter
Forsikring
Forsikring lisenser
Div.utgifter
Lederseminar
NTG
H.Husom, leie
H.Husom, innbet.
Tap på aksjer
Tap på fordringer
Sum
Tekn.komite
Stevnekomite
Sum
34
Regnskap
31/12.94.
1.492.06
2.434.-
5.100.-
125.980.-
135.006.06
98.307.-
101.795.3S
32.024.60
52.269.45
79.158.70
56.849.50
18.379.45
26.277.-
283.496.-
10.541.06
182.752.5O
47.623.64
33.758.-
-33.758.-
50.000.-
5.410.-
1.044.884.25
4.105.-
10.277.-
14.382.-
Budsjett
1994
25
16
25
1
47.
85
53
30
50
50
66
30
15
25
404
___Q

Norges Judoforbund.
Balanse
35
or. 31/12.
EIENDELER:
1010
1021
1022
1023
1070
1071
1110
1210
1215
1261
1262
Kasse
Bank skatt
Bank 1627.10.32009
Bank 1627.10.33285
Postgiro
Postgiro lisens
Aksjer
Debitorer
H.Husom F.P.1994
Skyldig kont. 1994
Forsk.bet. Insep 95
1263 Forsk. bet.Mittersill
1270 Beholdning rekvisita
Sum eiendeler
GJELD OG EGENKAPITAL:
1020 Bank 5134.06.06020
1265 Forskudd fra NTG
2010 Kreditorer
2011 Cigna
2020 Forskuddsbet.inntekter
2030 Skyldig reisetilskudd
2041 Skyldig bilgodtgj.
2050 Depositum
2070 Reisefordeling Ting
2210 Skattetrekk
2240 Pensjonstrekk
2250 Fagfor.kontingent
2280
2410 Avsatte feriepenger
Sum gjeld
2910 Egenkapital 1/1
2920 Årets resultat
Egenkapital 31/12
Sum gjeld og egenkapital
Skyldig arbeidsgiveravg. 42.149.-
l994 1993
953.37
44.195.-
2.105.19 l.324.19
40.- 39.-
å0.653.07' 23.007.3l
26.747.45 22.279.85
1.000.- 51.000.-
26.497.64 64.10l.79
12.013.-
4.000.-
l.639.- -
8.933.20
301.50
40.461.02
125.980.-
164.391.07 332.880.5l
67A.9o9.54
35.ss5.a2
s1.495.os
70.324.-
6.600.-
2.350.-
702.914.75
77.663.-
18.484.-
25.550.-
1
2.887.50
1.900.-
832.-
38.953.-
2.100.-
l6.924.50
43.441.-
579.-
736.-
28.356.-
107.704.-
1.019.037.25 934.180.92
(477.136.44
(124.163.97
(601.300.41)
(253.345.77)
(854.646.18)
164.39l.O7 332.B80.51
(601.300.41)

36
2. Noter til regnskapet 1994
1. REGNSKABSPRINSIPP.
- NJF hari 1994 ført regnskap etter Norsk Standard.
2. FORDRI NQER.
° NJF har foretatt avskrivninger av gamle/usikre fordringer, kr 5410,-.
3. IDRETTSMATERIELL.
- NJF har 369 ml judomaner.
4. VARER FOR VIDERESALG.
- Lageret er utgiftsført pr 31.12.94.
5. IDRETTSANLEGG.
~ NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6. VERDIPAPIRER.
~ NJF har 10 stk aksjer i A/ S Idrett pålydende kr 100 til bokført av verdi kr 100
jmf. regnskaps- og revisjonsbestemmelsene §§ 1-9 og 1-10.
7. LÅN OG PANTSTILLELSER.
~ NJF har ingen lån eller pantstillelser.
3. Kontrollkomiteens beretning for 1994
Vil bli lagt fram på forbundstinget.

37
4. Revisjonsberetning for Norges Judoforbund's årsregnskap 1994
REVISJONSFIRMA ET í;a:fla"'°"'TI""2"f;°f
e em av or es tats-
O G    autoriserte Revgsors Forening
Til årsmøtet i Norges Judoforbund
REVISJ ON SBERETNING FOR 1994
Jeg har revidert ârsoppgjøret for Norges Judoforbund for 1994 som viser et ârsunderskudd
på kr. 253.345. Arsoppgjøret som består av resultatregnskap og balanse er avgitt av
forbundets styre og daglig leder.
Min oppgave er á granske forbundets àrsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets
anliggender for øvrig.
Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg
har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for á bekrefte at
àrsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I samsvar med god revisjonsskikk
har jeg kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene
og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt
av ledelsen, samt innhold og presentasjon av ârsoppgjøret. I den grad det følger av god
revisjonsskikk har jeg gjennomgått forbnndets formuesforvaltning og interne kontroll.
Etter min mening er ârsoppgjøret gjort opp i samsvar med Norges Idrettsforhunds
regnskapsbestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for forbundets økonomiske stilling
pr. 31.12.1994 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overenstemmelse med god
regnskapsskikk
Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil jeg presisere at forbundets
negative egenkapital er økt med kr. 253.345 i 1994, og utgjør totalt kr. 854.646 ved
regnskapsârets utgang. Det påligger forbundets styre i denne forbindelse à iverksette tiltak
som dekker opp forbundets negative egenkapital.
OslQ;/-í fe
/Yii ve Iaco</ /
g
Registre isor
reviso ' 62727425
Adresse; K/tngenberggt. 7, s. etg. Te/efnn; 22 as 34 so Telefax; 22 ss 29 19 sankgffnnn: samos 43706
Postboks tass, vika - 0123 or/U 22 as 34 31 roretaksnr. ss 77 96 514

38
5. Styrets økonomiske beretning
Interimsstyret fraskriver seg ethvert ansvar for regnskapet og resultater i 1993 og 1994.
Resultatet for 1994 viste et underskudd på kr. 253.346.- mot budsjettert overskudd på
kr. 170.000,-. Det er foretatt avsetninger til feriepenger og arbeidsgiveravgift av dette med
kr. 123.106,-. Aksjekapitalen i Judo Sport A/S er avskrevet med kr. 50.000,-.
Varebeholdningen av rekvisita for salg er utgifcsført med kr. 125.980,-_ Det er til dels
betydelige awik på flere konti mellom budsjett og regnskap. Dette skyldes mangelfull
budsj ettdisiplin og manglende regnskapsrutiner. Underskuddet overføres i ny regning
Gjelden til Norges Idrettsforbund er redusert fra bevilget kassakreditt på kr. 800.()00,- til
kr. 702.915,-.

39
SAK 3: INNKOMNE FORSLAG
Styrets forslag:
Alle som trener judo skal betale lisens. Summene endres til kr. 175,- over 12 år og kr.
125,- for 12 år og ynge.
Styrets forslag:
Atle Lundsrud utnevnes som æresmedlem av Norges Judoforbund.
Begrunnelse: Hans utrettelige arbeide for judosporten iNorge i Norsk Judo og Jiu-
J itsuklubb, Ippon Judoklubb, Norges Judoforbund og dommervirksomhet.
Lovsaker:
Styrets forslag:
Endring av §9 Forbundsstyret.
§9-3 lyder som følger:
President og visepresident kan ikke være leder eller nestleder i en idrettskrets eller
judokrets/utvalg.
Ingen av Farbundsslyrets medlemmer kan ha noen lønnet stilling í forbundet.
Dersom den valgte president eller visepresident innehar slike verv, plikter de straks å
fratre disse.
Det nye Forbundsstyret tiltrer dagen etter avsluttet Forbundsting.
Under saksbehandling og avgjørelser skal Forbundsstyret/Arbeidsutvalget ha en slik
sammensetning at sakene kan behandles og avgjøres av nøytrale medlemmer.
Ved stemmelikhet gjør presidentens stemme utslaget.
Forbundsstyrets medlemmer skal ha fri adgang til alle judostevner arrangert av
judokretser eller lag/klubber, samt kretsing.
Det skal føres protokoll over Forbundsstyrets/Arbeidsutvalgets forhandlinger.
Forslag:
Setningene skrevet i kursiv skrift strykes.

40
Begrunnelse:
NJF s lover bør være i samsvar med NIF's lover.
Norges Idrettsforbund uttaler:
Uavhengig av hva det enkelte organisasj onsledds lov måtte si om honorarer til
tillitsvalgte, bestemmer NIFs lov §2-5 at
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt
arbeidsfortj eneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar som lønn for sitt arbeid.
Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse etter fonige punktum skal fremgå
av budsjett og regnskap. Organisasj onsleddets styre bestemmer hvem som er
berettiget.

41
SAK 4: TILSETTING AV REVISOR OG
GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR
Forslag:
NJF tilsetter revisjonsselskapet Birkeland og Uvholt Revisjonsbyrå ANS og NJFs
styre gis fullmakt til â bli enig med revisor om størrelsen pâ hans honorar.
Begnmnelse:
Norges Idrettsforbund har kommet med kritikk over Yngve Jacobsen og anbefalt oss å
finne en ny revisor.
SAK 5: FASTSETTING AV KLUBBKONTINGENT FOR 1996 OG 1997
Styret foreslår at nåværende klubbkontingent på kr. 2.000,- opprettholdes.
SAK 6: BUDSJETT FOR 1995 OG 1996 MED KOMMENTARER
I henhold til §7-7 skal forbundstinget vedta langtidsplan og budsjettramme for kommende 5
år, inkludert det året tinget holdes.
Forbundsstyret ser seg ikke i stand til å oppfylle loven på dette punkt. I stedet legges fram
budsjett for 1995 og 1996. Vi forutsetter imidlertid at loven oppfylles ved neste ordinære
forbundsting.

42
1. Budsjett for 1995 og 1996
20.02.95
3
3000
3100
3300
3500
3600
3700
3900
4
4000
4100
4200
4300
5
5000
5100
5200
5300
5400
5500
7
7000
7200
7500
7700
S
80
81
89
IXNTEKTER
Medlemsinntekter
Tilskudd/kontingentcr/overføringer Era idxensorg.
Stevne- og aktivitetsinntekter
Salgsinnlekter
lnnteklsbringcnde tiltak
Reklame-, annonse, sponsor- og samarbeidsavtaler
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER (sum 30-39)
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIITER
Deltakelse i andres stevner
Egne stevnerlarrangernenter
Trening og instruksjon
Utdanning og kurs
SUM
ADMINISTRASJON, MØTER OG MARICEDSFORIXG
Personalutgifier, lønn etc.
Møteutgífter
Admíniscrasjonsutgificr
Informasjon
Markedsføringstíltak
Andre utgifter
SUM _
TILSKUDD, KONT1'.'GEN'1'ER OG 0VERFØRI.`GER
UTGIFTER VED INNT.BRI.NGE.`DE TILTAK
Tilskudd til særforbund/særluers/gruppe
Kontingenter/avgifter til idxertsorg.
Sal gsutgifær
Utgifter ved reklame-, annonse, sponsor- og samarbeidsavtaler
SUM
SUM DRIFTSUTGIFTER (sum 40-79)
DRIFTSRESULTAT
FINA.l*SlNNTEKTER/-UTGIFTER
Finansínntektcr
Finznsutgifier
SUM
ÁRSOVERSKUDDI-UNDERSKL`DD
1995 1996
BUDSJETT BUDSJETT
350 000 350 000
' 1521000 l 521 000
28 000 53 000
186 000 107 000
0 0
0 0
2 085 000 2 031 000
l16 500 90 000
2 000 3 000
195 000 195 000
104 500 150 000
418 000 438 000
406 ooo
78 ooo
ass ooo
to ooo 10 ooo
o o
4 ooo 2 ooo
968 ooo 291 ooo
390 000
79 000
485 000
228 000
16 000
32 000
228 000
16 000
32 000
276 000 276 000
1 662 000 l 605 000
423 000 426 000
1 000 1 000
-20 000 -15 000
-19 000 -14 000
404 000 412 000

43
2. Kommentarer til budsjettene
Generelt
NJF er pålagt av NIF â betale ned gjelden på kr 800.000 med minimum
kr. 400.000 i 1995, resten i 1996. Det betyr at driftsbudsjettet for hvert
av ärene må ha et resultat pâ kr. 400.000. Styret har laget budsjett i
henhold til dette.
I 1995 har FS solgt matter for kr 82.000. Disse midlene er inntektsført
under post 3500. I 1996 vil vi irndlertid ikke ha disse inntektene, så
budsjettet for 1996 blir noe strammere enn for 1995.
Inntekter
De budsjetterte inntektene er slik vi dag gjennom tildeling fra NIF/NOK
og prognoser kjenner dem. I tillegg er det til sammen budsjettert med
inntekter gjennom stevner og kurs på til sammen kr 28.000 i 1995. I
1996 er det budsjettert med kr 53.000. Disse inntektene er å finne igjen
på utgiftssiden. Vi har lagt opp til bruttobudsjett. Gjennomføres ikke
aktivitetene, forsvinner inntektene, og tilsvarende kutt må gjøres på
utgiftssiden.
Utgifter
Utgiftene kan deles i «faste» og «variable». Tingdebatten bør i størst
mulig grad omhandle de variable utgiftene. Forslag som innebærer økte
utgifter bør også omhandle tilsvarende økte inntekter.
«Faste» utgzfter:
0 Klasse 4
4000 Kr 50.000 er øremerkede midler fra NOK til en utviklings-
gruppe. Øvrige utgifter er komiteenes.
4100 Kr 2000 for 1995 og kr 3000 for 1996 er allerede vedtatt
benyttet til NC-premiering
4200 Vi regner med kr 160.000 i utgifter til forsikring (fra
lisensene).
43001 denne klassen er det utgiftsført de inntektene som er
beregnet fra kurs og aktiviteter (post 3300) . For 1995
dreier dette seg om kr 28.000, for 1996 kr 53.000. Dersom
ikke de inntektsgivende aktivitene avholdes, må budsjettet
kuttes tilsvarende ned.

44
0 Klasse 5
5000 Posten omhandler personlautgiftene for NJF`s sekretær og
regnskapsmedarbeider.
5100 Nødvendige midler satt av til møter i FS, enkeltkomiteer
og årsting. '
5200 Posten omhandler husleie, utgifter til porto, telefon,
revísjonshonorar osv. Av de kr 485.000 pâ denne posten,
betraktes kr 304.000 som faste.
5300 Det er satt av kr 10.000 til INFO.
5500 Denne posten omhandler gaver.
0 Klasse 7
7000 NJF betaler kr 228.000 for sportssjefen i judo ved Norsk
Toppidrettsgymnas. Kr 100.000 av disse er øremerket
tilskudd fra NOK, og inntektsført i klasse 3.
7200 Posten omhandler medlemskontigenter til Nordisk Judo-
union, Europeisk Judounion og Internasjonale Judounion.
7500 Dette er utgifter til inntekts ervervelse.
0 Klasse 8
Klassen omhandler de renteinntekter,renteutgiftene og bank-
omkostningene NJF har i løpet av året.
Dette betyr at de variable utgiftene utgjør for 1995 og 1996 henholdsvis
kr 371.000 og kr 281.000. De er fordelt på følgende måte:
a) UDK har fått et budsjett på kr 30.000 for begge år for utdanning
av trenere. I 1995 vil midlene bli benyttet til trener III-utdanning.
b) DK har et budsjett pá kr 41.000 som skal dekke deltakelse pâ
internasjonalt dornmerseminar, internasjonale stevner og lisens-
prøver. Av disse er kr 11.000 avhengig av tilsvarende inntekter
fra kurs.
c) Landslaget har i budsjettet blitt tilgodesett med kr 130.000 begge
âr. I tillegg kommer øremerkede midler fra NOK pâ kr 50.000
begge år.
d) I 1995 og 1996 er det budsjettert med henholdsvis kr 181.000 og
kr 91.000 til dekning av tapt arbeidsfortjeneste for presidenten.
Fordi NJF ikke har egen generalsekretær, vil presidenten matte
ivareta enkelte generalsekretæroppgaver, som f eks ledelse av
daglig drift, opplæring av nytilsatt sekretær, detaljert økonomi-
styring og kontakt med NIF/NOK. Dette er oppgaver som ikke er

45
forventet at tillitsvalgte skal ivareta. NIF forventer ogsá at det er
en daglig leder/generalsekretær på kontoret, men har akseptert
denne løsningen som ligger i budsjettet. Vi regner imidlertid med
at mye av tilretteleggingen av arbeidet vil bli ferdig i 1995, og
halverer derfor budsjettet for 1996.

46
SAK 7: VALG
Valgkomiteens innstilling foreligger ikke ennå. Den vil bli delt ut på forbundstinget

Formål:
Deltakere:
Sted og tid:
09.00
09.30
10.45
11.30
12.30
13.00
14.00
15.30
SEMINAR 30. APRIL 1995
PROGRAM
Få oversikt over hvilke strakstiltak som bør iverksettes, sett i
forhold til det som oppfattes som faktisk situasjon.
Representanter for klubber, kretser, komiteer og forbundsstyre.
Idrettens Hus, Hauger skolevei 1, Rud i Bærum. Regi-strering
kl. 08.30
ÅPNING
Innledning med noen tall for hvordan situasjonen ser ut. Antall
medlemmer, fordeling på aldersgrupper, deltakelse pà NM
osv.
DIAGNOSE
Inividuelt arbeid (5 min) og gruppearbeid: Hvordan kan vi
karakterisere situasjonen, på forbundsnivå, kretsnivâ og klubb-
nivå. Hva er bra - og hva kan bli bedre.
Gruppene settes sammen kretsvis - dersom det passer med
deltakerantallet. Komiteene i egne grupper.
Plenumsdebatt
Lunsj
TILTAK
Oppsummering av diagnosen. Presentasjon av planene fra
UDK, TK, STK og DK.
Gruppearbeid: Dekker komiteenes planer behovene for tiltak?
Er andre strakstiltak nødvendig? Hvem bør i så fall ha ansvaret
for tiltakene?
Plenumsdebatt
Avslutning
Judo3/prograrn.ser