Tingpapirer 1985

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 546
  • Filstørrelse 10.66 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. oktober 1985
  • Sist oppdatert 1. november 2014

Tingpapirer 1985

Tingpapirer 1985

SAKLISTE
FoR
NoReEs JuDoFoRBuND
18. ORDINÆRE TING
9. - 10. MARS 1985
U PÅ
VETTRE KURS- OG KONFERANSESENTER

FORBUNDSTINGET 1985.
INNHOLD:
1- Sakliste
2. Forretningsorden
3. Nye medlemsklubber
4. Styrets rapport
- ordinær materiellstøtte 1984
- reisestøtte 1984
5. Komiteenes rapporter
- Domsutvalget
- Appellutvalget
- Stevnekomiteen
- Utdanning- og Instruksjonskomiteen
- Dommerkomiteen
- Teknisk komite
- Landslaqskomiteen damer
- Landslagskomiteen herrer
- Statistikk-komiteen
- Barne- og Ungdomskomiteen
- Trimkomiteen
- Lovkomiteen
6. Regnskap 1984
- Kontrollkomiteens beretning
- Revisors beretning
7. Lovendringsforslag
8. Forslag fra styret
9. Forslag fra Kretser foreligger ikke
10. Forslag fra klubber foreligger ikke
11. Budsjett 1985 og 1986
12. Valgkomiteens innstilling
13. Norges Judoforbund's lover

ORDINÆRT FORBUNDSTING 9. - 10. MARS 1955.
SAKLISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-
9.
10.
11.
GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
GODKJENNE SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN
VELGE DIRIGENT, SEKRETÆRER SAMT TO
REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN
EEHANDLE ÅRSEERETNINGEN
BEEANDLE REVIDERT REGNSKAP
BEHANDLE INNKOMMENDE FORSLAG
TILDELING AV NM
TILSETTE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REv1soR
TIL Å REVIDERE REGNSKAPET
FASTSETTE KONTINGENT FoR 1986 og 1987
VEDTA BUDSJETTET
VELGE FØLGENDE T1LL1TTsMENN=
A: FORBUNDSSTYRET
B: KOMITEENE/UTVALGENE
C; VALGKOMITE FOR NESTE FORBUNDSTING
D; BESTEMME STED FOR NESTE FORBUNDSTING

_4_
FQRRETNINGSORDEN
l_ _
2. -
5, _.
LI. _
5. _
TINGET LEDES AV DE VALGTE DIRIGENTER.
DISSE ORDNER SEG I MELLOM LEDELSEN AV MØTET.
PROTOKOLLEN FØRES AV DE VALGTE SEKRETÆRER,
SOM SELV FORDELER ARBEIDET.
INGEN REPRESENTANT MA GIS RETT TIL ORDET MER
ENN TRE GANGER I SAMME SAK; MED UNNTAK FOR
INNLEDNINGSFOREDRAGET, OG FOR DE REPRESENTANTER
HVIS FORSLAG STAR I SAKSLISTEN, SETTES TALE-
TIDEN TIL FEM MINUTTER FØRSTE GANG OG TRE MI-
NUTTER ANDRE OG TREDJE GANG.
REPRESENTANTER SOM FORLANGER ORDET TIL FOR-
RETNINGSORDEN, HAR ETT MINUTT TALETID.
DIRIGENTEN KAN FORESLÅ FORKORTNING AV TALE-
TID OG STREK FOR DE INNTEGNEDE TALERE.
ALLE FORSLAG MÅ LEVERES SKRIFTLIG TIL DIRIGENTEN
OG MA VÆRE UNDERTEGNET MED ORGANISASJONENS- OG
REPRESENTANTERS NAVN.
FORSLAG MÅ FREMMES FØR STREK ER SATT.
FORSLAG MA BARE FREMMES I SAKER SOM STAR PÅ
SAKSLISTEN.
ALLE VEDTAK oe VALG AveJøREs vED ELERTALL Av DE
AvelTTE STEMMER MED DE UNNTAK NJF's LovER FAST-
sETTEs. BLANKE STEMMESEDLER TELLER IKKE, oe
STEMMEN REGNES som IKKE AvG1TT.
FORSLAG OG VEDTAK FØRES INN I PROTOKOLLEN MED
ANTALL AVGITTE STEMMER FOR OG IMOT. n

_b_
FØLGENDE KLUBBER/LAG ER OPPTATT SOM MEDLEMMER
I NORGES JUDOFORBUND I 1984.
1. FINNSNES JUDOKLUBB
2
3
4.
5
6.
7.
. OSLO JUDOKLUBB
. TINGVOLL JUDOKLUBB
BRUMUNDDAL JUDOKLUBB
. VERDAL JUDOKLUBB
HAMMERFEST JUDOKLUBB
HATTFJELLDAL JUDOKLUBB
8. LYNGSTAD JUDOKLUBB
9.
10.
11.
SKJERVØY JUDOKLUBB
STRAND JUDOKLUBB
IERETTSLAGET VÆRING
KSI, judogruppen - OSI, judogruppen: nytt nav
15.01
20.03
20.03
10.04
10.04
08.06
08.06.
08.06
08.06
20.07
30.11
HI
UNIVERSITETETS IDRETTSKLUBB, JUDOGRUPPEN (UIK)
Vågan Judoklubb : nytt navn:
Svolvær Judoklubb
FØLGENDE KLUBBER HAR BLITT STRØKET I PERIODEN
Bø Judoklubb
Eidsvoll Judoklubb
Fredrikstad Politi's IL, judogruppen
Kjevik Judoklubb
Norild IL, judogruppen
Starum IL, judogruppen
Ullern IF, judogruppen
Øystese Judoklubb
Forbundet har ved årskiftet 126 medlemsklubber.
.84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

..b_.
§I¥BEI§_1}B§BôEEQBI_IlL_f}B§IlN§EI_l姧_l_à1QB§E§_QUD9E9B1§UNP
Styret/komiteer/utvalg har hatt følgende sammensetning:
Styret:
Formann: Jan Ulvås, NJJK
Viseformann: Gry Alexandersen, UIK
Sekretær: Lars Hvardal, Asker
Styremedlem: Berit Sande, Florø
-"- Geir Otterbeck, BJK
~"- Oddbjørn Toften, Sortland
-"~ Rune Neraal, RJK
l.vararepr.: Anne Julie Klæboe, Lunheim
2.vararepr.: Hilde Hjertnes, BJK
Teknisk Komité:
Formann: Bjarne Heimdal,UIK
Svein Gårdsø, Sandefjord
Michele Guenin,UIK
Dag Hodne, NJJK
Vararepr.: Steinar Haukøy, UIK
Dommerkomiteen:
Formann: Terje Gran, Sofiemyr
Jan Faye-Lund, Ippon
Walter Reinch, Kråkerøy
Edgar Hansen, Gausdal
Haakon Hallingstad, Drammen
Vararepr.: Arild Berg, NJJK
Utd.- og Instruksjonskomiteen:
Formann: Johan Chr. Giertsen, BJK
Hilde Hjertnes, BJK
Geir Otterbeck, BJK
Vararepr.: Einar Tvedt, BSI
Barne- Og ungdomskomiteenz
Formann; Thor Kirkesæther, Drammen
Haakon Hallingstad, -“-
Rolf Østrem, ~"-
Vararepr.; Bjørn Marseth, Ringerike

_7_
~Trimkomiteen:
Formann: Sigrid Gabrielsen, Tromsø
Rosie Evans, Tromsø
Sven Arne Brygfjeld, Tromsø
Stud.I.
Lovkomiteen:
Formann: Erik Mølmen, UIK
Thor Kirkesæther, Drammen
Knut Kvalø, Stålkam.
Vararepr.: Eivind Solheim, Bodø
Statistikkomiteen:
Formann: Dag Hodne, NJJK
Langtidsplankomiteen: (til 31_3_34)
Formann: Oddbjørn Toften, Sortland
Geir Otterbeck, BJK
Hans Jørgen Bruun, Landøya
Sekretær: Hans Petter Andreassen, adm.
EM-komiteen:
Formann: Atle Lundsrud, lppon
Gunnar Winther, MJC
Ellen Winther, MJC
Rune Neraal, RJK
Lars Hvardal, Asker
Jan Sørlie, OSI
Rolf Rustad, NRK
Carsten Carlsen, Aftenposten
Landslagkomiteen, herrer:
Formann: Inge Jarl Clausen
Jens Aasved, TJK
Kåre Norby, Asker JC
Vararepr.: Asbjørn Lunde, MJC
Landslagskomiteen, damer:
Formann: Jan Sørlie, UIK
Michelle Guenin, UIK
Gry Alexandersen, UIK

_3_
Stevnekomiteen:
Formann:
Vararepr.:
Valgkomiteen:
Formann:
Kontrollkomiteen:
Formann:
Vararepr.:
Domsutvalget:
Formann:
Vararepr.:
Aggelutvalgetz
Formann:
Vararepr.:
Redaksjonskomiteen:
Ansvarlig
Bjørn Smith, NJJK
Erik Mølmen, UIK
Rita Marit Andersen, Sofiemyr
Harry Olsvold, Gjelleråsen
Petter Lind, MJC
Erik Mølmen, UIK
Johan Chr. Giertsen, BJK
Kjell Salling, Sarpsborg
Gunnar Winther, MJC
Odd Johnsen, NJJK
Torkel Sauer, NJJK
Axel Hopstock, Kragerø
Knut Kvalø, Stålkam.
Walter Reinch, Kråkerøy
Asbjørn Dyrendal, Berg kam.
Pål Herlofsen, Lier
Jens Aasved, Tr.heím
David Eastwood, Budo Sør
Terje Gran, Sofiemyr
Johan Chr. Giertsen, BJK
Lars Dyrendahl, Kongsberg
Klaus Solheim
Gunnar Eldjarn
Atle Lundsrud

_g_
Norges Judoforbund har pr. 31.13.84 ca. 8000 medlemmer,
125 klubber fordelt på 19 kretser/utvalg.
Stxret og komiteer:
Det har í 1984 vært avholdt 8 styremøter, alle på lørdager eller
søndager. Det har også vært avholdt 18 arbeidsutvalgsmøter (AU)
alle på hverdager i de ansattes arbeidstid.
AU har bestått av Jan Ulvås, Lars Hvardal og Hans Petter
Andreassen.
R.Neraal er NJF's representant ved NOK-, NJU- og EJU's møter.
I sistnevnte organisasjon er han formann i kontrollkomiteen.
Gjennom hans arbeide og NJF's arrangement av EM-damer, har NJF
en god posisjon utad. Arrangementet av EM-herrer har så langt,
gått som planlagt og budsjettet har blitt akseptert av NIF.
Etter at langtidsplanen ble godkjent på siste årsting, har den
blitt fulgt opp med handlingsplaner og budsjetter fra de enkelte
komiteer for 1985 og 1986. Det har forøvrig vært snakket om
innføring av judo i skolen, og undersøkelser har vist at det
har vært utført aktiviteter ved en rekke undervisningsinstitu-
sjoner. På Norges idrettshøyskole har NJF vært representert
ved H.P. Andreassen. Styret, v/formann og HPA har i 1984 dannet
et samarbeidsutvalg med Bryte-, Bokse- og Karateforbundet. Det
har på disse møtene vært diskutert områder som økonomi, riks-
anlegg, idrettstroppen, presse osv.
Forberedelsene til EM er i full gang.
Budsjettet for arrangementet er utarbeidet og "godkjent" av
NIF. I den forbindelse har vi fått utbetalt en støtte på
kr. 50.000 og fått en garanti på kr. 65.000 fra NIF.
Styret har utbedret kontaktrutinene med administrasjonen.
Administrasjonen
Administrasjonen har bestått av utd.konsulent og kontorleder
Hans Petter Andreassen, Ellen Gangnæs (fratråtte 31.12.84) og
Atle Lundsrud (halvdags engasjement fram til l.l.86). Etter
E.Gangnæs har Else Eikeland, med mangeårig erfaring i hånd-
ballforbundet, tiltrådt stillingen.
Regnskapsrutinene har i 1984 blitt bedre fulgt opp av styret
og administrasjon. Kontrollkomiteen og revisor har foretatt
en ekstra halvârig kontroll.
Bladet "Norsk Judo" har i året som gikk vist en klar bedring
med hensyn til kvalitet.
Kontoret har i denne periode blitt utvidet fra 35 mz til 55 mz.
Dette ble gjort i forbindelse med utvidelsen av Idrettens hus
på Rud. Kontoret har blitt "pusset opp" og inventar ble inn-
kjøpt. Sistnevnte p.g.a. at vi har lånt inventar fra NIF, som
de ønsket tilbake.

Aktivitet
Arrangementene
NM-herrer ind.
NM-herrer lag
NM-damer ind.
NM-damer lag
NM-jr.herrer ind.
NM-jr. herrer lag
NM-jr. damer ind.
NM-jr. damer lag
Landsstevnet, piker
Landsstevnet, gutter
Etter vedtaket
_lU_
fordelte seg slik:
Hamar JK
Bergen JK
Drammen JK
Bergen JK
Fredrikstad JK
Fredrikstad JK
Drammen JK
Drammen JK
Sandefjord JK
Ås JK
på årstinget, er det delt ut fire talent-
stipend â kr. 5.000 til følgende:
Eli Kvilhaug, Trondheim Judokwai
Else Marie Bratt, Trondheim Judokwai
Svein Erik Rud, Haugesund Judoklubb
Helge Høynes, Budo sør
Inger-Lise Solheim, Marienlyst JC, fikk tildelt statsstipend.
Videre kvalifiserte følgende seg til OL i Los Angeles:
Alfredo Chinchilla, NJJK
Frank Evensen,
Sandefjord JK
Fridtjof Thoen, Marienlyst JC
Lagleder var Rune Sundland, NJJK.
Erfaring viste
Dette var også
til at NIF har
Generelt bærer
bedre kvalitet
Økonomi
NJF har også i
at støtteapparatet i NJF ikke var godt nok.
tilfelle i andre forbund, og er en av grunnene
opprettet et eget sentralt støtteapparat.
året preg av økt deltagelse i mesterskapene og
på utøverne.
år blitt tildelt ekstra midler på søknader.
Økonomien kan ikke sies å være god, da vi fremdeles har uløste
behov. Det er
behov for å styrke administrasjonen i 1986 med
1 årsverk ti1,ialt 3 årsverk. Det må dessuten avsettes midler
i størrelsesorden 100.000 til anskaffelse av EDB.
En stadig større geografisk spredning av styre- og komité-
medlemmer og større aktivitet har medført økte utgifter.

_]J__
I året som gikk har vi ikke hatt tilknyttet faste landslags-
trenere. Hovedårsaken har vært svak Økonomi. En betydelig
styrking av forbundets støtteapparat er påkrevet, med bl.a.
engasjement av landslagstrenere både på herre- og damesiden.
Deltagelse i internasjonale treningssamlinger og stevner,
spesielt i forbindelse med OL-forberedelsene, har medført
overskridelser av budsjettet.
Utgivelsen av forbundsorganet "Norsk Judo" har ikke gitt
forventede inntekter og går med betydelige underskudd.
Utdanning
Totalt sett har vi i NJF fått en betydelig Økning i til-
skuddet av trenere. Aktivitene på kretsplan er meget god.
Utdanningsaktiviteten er også på bedringens vei inkl.
dommerutdanning, stevneledelse og graderingssensorer.
NJF har i l964 awiklet C-kurs over 3 weekender og det har
resultert i et tilskudd på 12 Trener II autoriserte.
Den budsjetterte aktiviteten på utdannings-sektoren i for-
bundsregi har i 1984 blitt forskjøvet i tid og dette har gitt
sterke utslag i regnskapet. Budsjetterte middler på kontoen
for lederutdanning og UIK-kursene viser betydelig udisponerte
middler. Det langt vesentlig av disse midler, gikk mer til
kursinstruktørseminaret 25-27.januar 1985.
Stagnasjonen i forbundets sentrale aktiviteter må også i noen
grad tilskrives utdanningskonsulentens pålagte oppgaver på
andre områder i administrasjonen.
Den planlagte utvikling av utdanningsmateriell kan nå sies
å være ferdig og belastningen går på 1985 regnskapet.
/Ã;/7 /Á”/1/flåf
Jan Ulvas
Formann
er mv
1 .J íl,<.cL«t,t«fL'= t~  U . ~
Gry Alexandersen Lars Hvardal
Nestformann Sekretær
.
,_  t"°`j .
_ . §§ N 0/;
ir Otterbeck Oddb Ørn Toíten _
Styremedlem Styremedle
Berit Sande
Styremedlem
/W
Lfflå
-46,41 f
Rune Neraal
Styremedlem

_ 12 _
9Éɧ§@B_¥êÉÉÉE§EE§É@ÉÉÉ__íɧ4;
Grupge I:
V.O.F. Judoklubb
Hammerfest Judoklubb
Tingvoll Judoklubb
Evenes Judoklubb
Harstad og Omegn Judoklubb
Lyngstad Judoklubb
IL Stàlkameratene judogr.
Oslo Judoklubb
Finnsnes Judoklubb
Grugpe II:
Kirkenes Judoklubb
Larvik og Omegn Judoklubb
Frei Judoklubb
Hila Judogruppe
Hurdal Judoklubb
Sortland Judoklubb
Sauda Judoklubb
Grugge III:
Stokmarknes Judoklubb
Sandefjord Judoklubb
Volda Judoklubb
Asker Judoklubb
Bjerkvik Judoklubb
Ryfylke Judoklubb
Elverum Judoklubb
Ålesund Judoklubb
Dokka IL, judogruppe
Rognsund Judoklubb
Gausdal Judoklubb
Gjøvik Judoklubb
Landøya Judoklubb
Hamar Judoklubb
Hareid og Ulstein judogr.
Levanger Judoklubb
kr. 5.000,-
" 8.000,-
" 6.000,-
" 7.000,-
" 6.000,-
" 6.000,-
“ 5.000,-
" 6.000,-
" 5.000,-
kr. 54.000,-
kr. 6.000,-
5.000,-
6.000,-
6.000,-
5.000,-
" 6.000,ä
" 6.000,-
kr. 40.000,-
kr. 2.000,-
" 2.000,-
" 2.000,-
" 2.000,-
" 2.000,-
" 1.000,-
" 2.000,-
" 4.000,-
" 2.000,-
" 1.500,-
" 4.000,-
" 2.000,-
" 2.000,-
" 975,-
" 2.000,-
" 3.000,-
kr. 34.475,-

_ 13 _
MATERIELL TIL KRETSENE
Hordaland Judokrets
Nordland Judokrets
Nord-Trøndelag Judokrets
Møre og Romsdal Judokrets
Sør-Trøndelag Judokrets
§5Éɧ§É@TÉÉ_lɧ4
(UO`U'|;bbJIJ0-
9.
10
11
12
13
14.
15.
16.
17
18.
19
Østfold Judokrets
Oslo Judokrets
Romerike Judoutvalg
Hedmark Judoutvalg
Oppland Judoutvalg
Buskerud Judokrets
Vestfold Judoutvalg
Telemark Judoutvalg
Aust-Agder Judoutvalg
Vest-Agder Judoutvalg
Rogaland Judokrets
Hordaland Judokrets
Sogn og Fjordane Judokrets
Møre og Romsdal Judokrets
Sør-Trøndelag Judokrets
Nord-Trøndelag Judoutvalg
Nordland Judokrets
Troms Judokrets
Finnmark Judoutvalg
kr. 8.000,-
" 8.000,~
" 8.000,-
" 8.000,- (ikke
" 8.000,-
kr. 40.000,-
kr. 3.500,-
" 3.500,-
" 2.500,-
" 2.500,-
" 2.500,-
" 3.500,-
" 2.500,-
" 2.500,-
" 2.500,-
" 2.500,-
" 6.500,-
" 4.000,-
" 5.500,-
" 5.500,-
" 3.500,-
" 3.500,-
" 7.500,-
"V 5.500,-
" 7.500,-
kr. 80.000,-
utbet.)

_ 14 _
REISESTØTTE NM-DAMER 1984 I DRAMMEN
INDIVIDUELT OG LAG
Det ble vedtatt å yte full støtte til de
klubber som følger:
Molde Judoklubb
Trondheim Judokwai
Vennesla Judoklubb
REISESTØTTE NM-HRRER 1984 I HAMAR
FØR LAG
Følgende reisestøtte bevilget:
Trondheim Judokwai (2
NJJK, Oslo (2
Marienlyst JC (2
NTHI's judogruppe
Oslo Judoklubb
Ippon Judoklubb (2
Molde Judoklubb (2
Universitetets IK,0slo (UIK)(2
lag)
lag)
lag)
lag)
lag)
lag)
søker-
kr. 2.442,-
" 3.040,-
" 965,-
kr. 6.447,-
kr. 2.000,-
" 2.000,-
" 2.000,-
" 1.000,-
“ 1.000,-
" 2.000,-
" 1.789,-
" 2.000,-
kr.13.7B9,-

_l5_
NORGES JUDOFORBUND
v¥OUNGG7F-ORS-El'-4
-GSEOG'
BANKGIRO -6991100106252
POSTGIRO '<E'fi'5-
f,/jâdáa/.pp/'wÃI1n1
/-242%/ícjktf' 4'éL'/< P1/` /
/357 (Pzfd
W
°s'-0' /få/da naar /gcfâ-Ø
”“âfzid““””/”””“"”“
/7,, (,/ /964
1/
/)(,,,.,__,-v,,;(1,-4/f-5,/ Ácff' År//iv'
,Å/á, /' /W4
J Iz / ,
4424/ /1 J'<fÁär' 174/ å=444““"f}//“K/7Ö.«  Ø Z/xljfx
”M” r/
C? UQW»
7 Æ
C)??J«e.wå=fv`j'jZ /Q
aan 0°'/'J J
ófzyv- Áz//-6/"   flc/fn /flfizç'
gir, (.,<7(-,,,«,/ <1»/u-nr/:I 1/v
Qäf 4.;
%"42'Z/4!-Zf. /y, Jag

_l5_
._M_fl"~:-'ízjyf
5r_,-

..l4l;.f.  -
Årsrapport STEVNEKOMMITEEN 1984
Sammensetning: Harry Olsvold
Rita Marit Andersen
Erik Mølmen
Bjørn Smith
Kommiteen er ny og hadde sitt første møte 27.06.1984.
SK har avholdt l stevnelederkurs og l stevne-
funksjonærkurs.
Stevnehåndbok og Utdanningsmateriale er i arbeide.
for Stevnekommiteen
ÆØLM/ZX
Bjørn Smith
Formann
!
, is' K

` `
_...--í'-'
/'J
JL

./«P

_l7_
ÅRSRAPPORT FRA D0nn§RkoM1§§EN.
Komiteen har følgende medlemmer:
Formann: Terje Gran, Styremedlemmer: Walter Reinsch,
Haakon Hallingstad, Jan Faye-Lund og Edgar Hansen.
Varamann: Arild Berg.
Dommerkomiteen har holdt ett dommerseminar i Oslo.
Det ble ikke vellykket så vi skal ta opp dette under
andre forhold og forutsetninger.
Finnmark Judoutvalg har holdt et dommerkurs i Karasjok.
Nye dommerlisenser av året: Atle Lundsrud, Ippon,
har fått IJF-A-lisens under EM i Cadiz i Spania.
Kent Westerby, MJC, har fått nasjonal A og Mai Lill
Hemer, MJC, har fått B-lisens.
Dommer observatør til stevner, vil jeg minne kretsene
og klubbene om at dette er penger som skal brukes i
distriktene. Kontakt DK for å få en observatør
som kan rettlede nye og gamle dommere, slik at de aktive
får en riktig avgjørelse.
Det har vært arrangert ca 43 stevner i sesongen, men
vi har fått oppgave på 21 stevner. Det er 57 dommere
som tilsammen har 196 dommmerdagsverk og 25 klubber har
stilt med dommer. DK takker Dag Hodne for
opplysninger.
DK har tatt ut dommere til alle nasjonale mesterskap
og sendt dommere til internasjonale stevner så langt
pengene strakk til.
DK takker samtlige dommere for godt utført arbeid.
Norges Judoforbund
Dommerkomiteen
Terje Gran
sign.
/M V'  '~ ff
X 11?
.;=

'

NLQGES eDU@©)F©)E?%UN[)
Til
Styret
Norges Judo Forbund
Tilsluttet:
Norges Idrettsforbund
Member of:
The European Judounion and
The Inlernational Judolederalion
-l8- iåiäfix
Oslo l2.l.85
ÅRSRAPPORT FRA TEKNISK KOMITE
l. T.K. har i l984 vært sammensatt av Bjarne Heimdal,
Misj Guenin, Dag Hodne, Svein Garsø og Steinar Haukay.
|)I)I)
. - .
TDI-'
Møtevirksomhet: 5 møter
Seminarer: l seminar
Forbundsgraderinger: 5 offesielle, 5 ekstraordinære.
5. De viktigste ting som er behandlet på T.K. møtene er
som følger:
5.l. T.K. videoen er kommer godt i gang, dreiebok ferdig,
og ser i store trekk slik ut: Forklaring om Nage No Kata,
vising av bevegelser (spesielt fortbevegelser), hilsing,
angrep og holdning m/ komentarer. Kataen i sin helhet
vises så, slik at en får inntrykk av hvordan den skal
vises til en gradering. Deretter trekkes det ut enkelte
teknikker fra kataen m/ komentarer. Til slutt vises
resten av en gradering,Tachi-Vasa og Ne-wasa.
Det er ennå ikke tatt stilling til hvordan disse
kasettene skal distribueres. Prisen er heller ikke
helt fastsatt, da det er kommet inn et anbud som ligger
en del under de 20.000 kr. som det er stipulert med.
5.2. Graderingsreglementet er forandret/ justert på en del
punkter. De viktigste er :
- Til 2. og 5. Dan fordypninger. Fordypningene kan nå
utføres i Ne-Wasa og Tachi-Wasa, eller kombinasjoner
mellom disse to og grepsvarianter.
- Til 4. og 5. Dan. Seks ulike Teknikker fra minst
fire ulike grupper innen Tachi-Wasa eller Ne-Wasa
eventuelt grep eller bevegelse vist i ulike posisjoner
og forskjellige retninger.
- Nytt graderingsskjema er utarbeidet for Dan-graderinger.
- Nytt søknadskjema for søkere til Dan-grader.
5.5. Til 2. og 5. Dan er kataen gjort valgfri. For utøvere
som skal opp til teknisk Dan gradering for første gang
skal alltid Nage No Kata vises.
Da T.K. ønsker å likestille alle tre alternativ til Dan
graderinger skal en utøver som er gradert til kampteknisk
eller administrativt l. Dan eller 2. Dan bare vise_gn_kata
til henholdsvis 2. og 5. Dan. Slik det var tidligere måtte
en utøver som skulle opp til teknisk gradering for første
Posialaddressz Hauger skolevei 1. 1351 Rud, Norge - Telefon 0213 42 90 - Telex 18 586 « Bankgiro 6094,30,95232 « Postgiro 2 07 97 54

lNl©lFf%GES JUlÅ)©F©@UN@
Tilsluttet:
Norges ldrettsforbund
Member ol:
The European Judounion and
The International Judolederation
_1g_
FIUD,
gang til 2. eller 3. Dan vise henholdsvis to eller tre
kataer.
Dette medfører også at en kata som er vist før ikke
trenger å bli vist på nytt. Dette gjelder imidlertid ikke
til 4. og 5. Dan hvor det som tidligere er T.K. som
setter opp pensum, og som avgjør om det skal vises
henholdsvis en, to ,tre eller fire kataer.
5.4. T.K. har ellers til behandling poenberegningsystemet
på side l7 i graderingsreglementet.
3.5. Arbeidet med å gjøre graderingsaktiviteten tilskudds-
berettiget for trimhmiddler fra N.I.F. er ennå ikke
kommet igang.
4. Det har vært avholdt et T.K. seminar i 1984.
Emnet var "Graderingsproblematikk og gradering til l. Dan
ut til kretsene". Utdrag fra rapporten følger vedlagt.
5. Forbundsgraderinger. 29 har gått opp til Dan gradering
og bestått. En til 5. Dan, seks til 2. Dan, tjueto til
l. Dan.
Me ilsen
f ri kenisk Ko ite '
tlf V T
Bj Heim âi
Postal address: Hauger skolevei 1, 1351 Rud, Norge - Telefon 02/13 42 90 - Telex 18 586 - Bankgiro 6094.30.95232 ~ Postgiro 2 07 97 54

lNl©R@åɧ JUl@©F©RUlNl[)
NORWEGIAN JUDO FEDERATION
, ' Q ' ~
. ...M
TK - RAPPORT   ~"  ""e'“be'°'
* ` ` ' 21111 _ Norges Idreflslorbund
, -,- 1 F 51:. Norges Olympiske Komité
«r _
.fl J 'fi`i';> European Judo Union
Ved legg pk t . 4 "  Mjl,-Yífå? ' lniernallonal Judo Federation
^ 1 z , .- .1«iv.'.
U l":
- JUl'if.~' -~`
J_ .Z
v"`^_'
ii fr
Fr '
Nå»-,
iv-f1-3;
-2U_
"Stiljudo" var siste punkt på dagsorden.
Her var det stor uenighet, og som jeg ser dette
er det et judopolitisk spørsmål som må tas opp
gjennom helt andre kanaler. Så Edgar Hansen som
redegjorde for dette emnet kommer til å legge det
fram som sak på neste årsting.
Internasjonalt er kata konkurranser en fullt ut
akseptert form for judo, bare som et PS.
For teknisk komite ble dette en lærerik og nyttig
weekend, noe jeg håper det også ble for deltakerne.
Men, og det er et stort men, som det går fram av
oversikten over deltakere fra de forskjellige kretser
og utvalg, så er det en del jeg savner der.
Syv!!! kretsdr og utvalg var til stede begge dager,
og brev gikk ut 3 mnd!!! før påmeldingsfrist gikk ut.
Dette skulle i alle fall være god nok tid til å gi
beskjed om at det IKKE ble sendt representanter fra
de forskjellige kretser og utvalg. Konsekvensene av
en slik holdning er mange. Jeg vil først ta for meg
det tilleggsarbeidet som en kretssensor vil bli på-
lagt. Han skal blant annet være den som gir gra-
deringsrett opp til l.kyu i sin krets. Alle søk-
nader skal altså sendes til kretssensor. TK har for
lang tid siden mistet oversikten over hvem som bør
få grad, og hvem som ikke bør få.
Posial address: Hauger skolevei 1,
1351 Rud, Norge ~ Telefon 02/13 42 90 - Telex 18 586 - Bankgiro 6230.05.5143B - Postgiro 2 07 97 54

_ 21 _
tk - rapport vedlegg pkt.4
Dette er spesielt viktig for å være sikker på at
det holdes en høy standard til graderinger.
En graderingssensor i kretsen skal også lære opp
gradsensorer til 1.kyu og også la de være med å
vurdere graderinger til 1.dan, med tanke på en
kretssensor jobb. Det vil for TK være både arbeids-
messig og samvittighetsmessig en stor avlastning å
få dette lelegert ut så snart som mulig. I tillegg
kommer så graderingen opp til 1.dan som blir hoved-
gjøremålet, med det det omfatter. Så å overholde mål-
settingen i langtidsplanen om gradering opp til 1.dan
ut til kretsene i løpet av 1986, kan vanskelig gjennom-
føres slik responsen er nå. Dette skaper igjen mer-
arbeid for TK som nå bare må konsentrere seg om de
kretser og utvalg som møtte opp. Det vil si jeg vil
ha en skriftlig begrunnelse om hvorfor det ikke ble
sendt representanter fra Oslo og Buskerud Judokrets
som kunne delta på begge dager, før det tas stilling
til om disse skal tas med på videre opplæring.
For de som ikke møtte opp vil det tidligst våren 1986
bli startet opp med nye seminarer for kretssensor-
utdanning. For de kretser/utvalg som skal inn til
nytt seminar i mai, er det selvsagt en forutsetning
at de samme personer møter som møtte nå ved siste
seminar.
For Teknisk komite
Bjarne Heimdal. (sign.)

X
1
L
f
l
S
f
i
l'
l
l
_22_
ÅRSRAPPUYF, LANDSLAGSKGVHTEEN, DAMER, 19814
Sannensetning:
Leder : Jan Sørlie
Landslagsleder : Misj Guenin
Nedlem : Cry Alexandersen
Styrets kontaktperson : Cfidbjørn Toften
Møter:
LLK - D har hatt møter omtrent en gang pr. måned, foruten
jevnlig kontakt ellers.
Stevner/næsterskap:
Åpent Britisk
Åpent Hollandsk
Åpent Tysk
EM
VH
Leonding
Bronse : Anita Koop
Bronse : Vigdis Nesse
: 9. pl. z Gerd Nyjordet
: 7. pl. : Inger Lise Solheim
7. pi. : Inger Lise Solheim
7. pl. : Heidi Andersen
: 5. pl. : Heidi Andersen
5. pl. : Inger Lise Solhein
Andre stevner: Billman ~ Cup
Treningsleire:
Landslagsutøvere har deltatt
Frankrike, Lund, Sverige og
etter Åpent Britisk.
Trening:
mU
3 (Da
treningsleire i Houlgate,
ukes treningsleir i London
Med utgangspunkt i mälsettinga 1 Lanytidsplanen, utarbeidet
LLK~D et forslag til nytt treningsopplegg for landslaget:
7 - 8 helgesamlinger i året, lagt til forskjellige plasser i
Sør-Norge. En ukessamling i vinterferien, samt krav om at
landslagsdeltakerne deltar på minst én sonnærleir. Videre skal
de delta på regionssamlinger er dét finnes.
Dette ble satt i gang høsten ~84 med Svein Gårdsø som trener,
og det har blitt avholdt samlinger i Oslo, Trondheim, Bergen

; -23-
og Sandefjord. Dette har fungert godt, med jevnt, stahilt
oppmøte på alle samlingene. Svein har sagt seg villig til å
være fast trener for landslaget på deltid.
Økonomi:
Som i tidligere år er Økonomien alt for dårlig, spesielt hva
stevnedeltakelse angår. Utøverne har ikke råd til å delta på
så mange internasjonale stevner som ønskelig , pga. til dels
svært store egenandeler. Skal vi fortsatt ha utøvere i ver-
denstoppen, mâ dette bedre seg.
Inger Lise Solheim har fått statsstipend for 1984.
Planer for framtida:
Satser på å få med utøvere i Prosjekt-88; rekrutteringen må
bedres; må få flere utøvere opp på toppnivå; fortsette med
det nye treningsopplegget.
l-lisj Guenin trekker seg fra landslagsvirksomhet etter mange år
i LLK. LLK - D vil på denne måten få takke for den store
innsatsen hun har gjort.
Oslo, en dag i februar l985
Jan Sørlie
Æ?/I
Mottatt /Zíz ,dø_5"
For styret
KOR; tj]  _ií_~
I fíul av
Eli-:Ir sendt

_zQ_
ÅRSRAPPORT FRA LANDSLAGSKOMITEN FOR HERRER
LANDSLAGSKOMITEN FOR HERRER,VIDERE KALT LLKH,HAR FRA FORRIGE
ARSTING HATT FØLGENDE SAMMENSETNING:
FORMANN INGE JARL CLAUSEN MARIENLYST JUDO CLUB
MEDLEM ASBJØRN LUNDE MARIENLYST JUDO CLUB
MEDLEM KÅRE NORDBY ASKER JUDO KLUBB
MEDLEM JENS AASSVED TRONDHEIM JUDO KWAI
LLKH HADDE I BEGYNNELSEN VISSE KONSTITUSJONELLE OG
ADMINISTRASJOINSPROBLEMER.DETTE HAR NA BLITT VESENTLIG BEDRE,SAMT
AT ALLE I LLKH HAR FATT SITT ARBEIDS OG ANSVARSOMRADE.
1984 VAR ET MERKEAR FOR JUDOSPORTEN.VI FIKK FOR FØRSTE GANG MED
UTØVERE TIL ET OLYMPISK MESTERSKAP.DE SOM DELTOK SOM UTØVERE
VAR,ALFREDO CHINCHILLA NJJK,FRANK EVENSEN , SANDEFJORD JK OG
FRIDTJOF THOEN MARIENLYST JUDO CLUB.RUNE SUNDLAND VAR LEDER.
LLKH VIL PAPEKE AT DET VAR UHOLDBARE FORHOLD BÅDE FOR DE AKTIVE
OG LLKH I FORBINDELSE MED FORBEREDELSENE TIL OL.PROBLEMENE OPPSTO
DA LLKH I MAI 84 BLE TATT FRA ANSVARET FOR OL-OPPLEGGET,MED DEN
FØLGE AT OL-KANDIDATENE STO UTEN A VITE HVEM SOM HADDE ANSVARET
FOR DEN ADMINISTRATIVE OG PRAKTISKE GJENNOMFØRINGEN AV DE SISTE
OL FORBREDELSER.HELDIGVIS FIKK DETTE EN GODT UTFALL ETTER STERKT
PRESS FRA DE AKTIVE,LLKH OG EN KJEMPEINNSATS FRA HANS PETTER
ANDREASSEN.LLKH TAKKER OGSÅ RUNE SUNDLAND FOR A HA TATT PÅ SEG
OPPGAVEN SOM LEDER TIL OL PÅ MEGET KORT VARSEL,SAMT A HA ORDNET
DETTE MEGET BRA<LLKH SER SEG FERDIG MED SAKEN OG ØNSKER INGEN
VIDERE DEBATT,DA LLKH REGNER MED AT MAN LÆRER AV SLIKE TABBER OG
AT DE IKKE VIL SKJE EN GANG TIL.
LLKH HAR SIDEN HØSTEN 84 HOLDT LANDSLAGSSAMLINGER PA NIH,CIRKA EN
WEEKEND I MANEDEN.INTERESSEN FOR SAMLINGENE HAR VÆRT MEGET GOD,OG

_ Z5 _
DET ER NA BYGGET OPP EN LANDSLAGSSTALL PÅ 40 JUNIORER OG
SENIORER.GRUNNLAGET ER NA LAGT FOR EN SYSTEMATISK VIDEREUTVIKLING
AV HERRELANDSLAGET.RUNE SUNDLAND HAR I PERIODEN FUNGERT SOM
LANDLAGSTRENER.LLKH ØNSKER Å BYGGE VIDERE PA DETTE GRUNNLAGET
OG GÅR INNFOR Å ANSETTE EN HELTIDSENGASJERT TRENER FRA HØSTEN 85.
LLKH HAR INNSTILT FØLGENDE UTØVERE TIL" PROSJEKT 88 ".:ALFREDO
CHINCHILLA,KAY OTTO NILSSEN,FRANK EVENSEN,FRITDJOF THOEN,STIG
TRAAVIK OG RUNE BERGMANN.PROSJEKT 83 HAR TIL HENSIKT A LEGGE
FORHOLDENE TIL RETTE FOR EN PROFESJONELL SATSING PA TOPPIDRETT.
MALET ER PLASSERING I OL 88.LLKH HAR HATT MØTER MED
PROSJEKTGRUPPEN.DET ER PR IDAG UVISST HVOR MANGE UTØVERE FRA
JUDO SOM BLIR MED I PROSJEKT 8B.DET ER IMIDLERTID HELT KLART AT
AKTUELLE KANDIDATER MA VISE SIN VILJE TIL A SATSE FREMOVER,OG
DOKUMENTERE SINE PRESTASJONER.
LANDSLAGET HAR DELTATT PA FØLGENDE ARRANGEMENTER.:
STEVNE/SAMLING PLASSERING UTØVER
NORDISK 84 SEN GULL -65KG ALFREDO CHINCHILLA
SØLV -7BKG FRIDTJOF THOEN
BRONSE -60KG GIERT CLAUSEN
BRONSE -7lKG FRANK EVENSEN
BRONSE -BGKG RUNE SUNDLAND
EM SEN MENN LIEGE BELGIA
FEDERATION CUP GULL ~7lKG FRANK EVENSEN
FEMTE -7lKG ALFREDO CHINCHILLA
BRONSE -78KG FRIDTJOF THOEN
TRENINGSLEIRE I FINLAND OG SVERIGE
DE OLYMPISKE LEKER I LOS ANGELES
EM FOR LAG I PARIS,MED TRENINGSLEIR.

_26_
US OPEN I DENVER BRONSE -7lKG ALFREDO CHINCHILLA
STUDENT VM BRONSE -65KG ALFREDO CHINCHILLA
ÅPENT SCANDINAVISK 5 PL -95KG KAY OTTO NILSSEN
EM FOR MENN UNDER 2lAR,I CADICE SPANIA.
LLKH SER PÅ DET ÅRET SOM HAR GÅTT SOM ET MEGET POSITIVT ÅR FOR
LANDSLAGET.DET ER GOD INNSATS FRA DE AKTIVE,SOM GIR SEG UTSLAG I
STADIG BEDRE RESULTATER.FOR Å NÅ NESTE MÅL TRENGS DET
PROFESJONELL SATSING UNDER KYNDIG VEILEDNING.LLKH ØNSKER DERFOR Å
ANSETTE EN HELTIDSTRENER FRA HØSTEN 1985.
LANDSLAGKOMITEN FOR HERRER DRAMMEN 2O.l.85
INGE JARL CLAUSEN.FORMANN
ASBJØRN LUNDE MEDLEM
KÅRE NORDBY MEDLEM
JENS AASSVED MEDLEM
i'°'í';_íZ;.fr
For styret
3  En '''' _.-_`_`"
.- XI

_Z7_
HODNES BU DO STATISTIKK
DAG HODNE
Munkerudvollen 19§. Nordstrandshøgda. Oslo 11. Tlf (02) 29 67 61,
Norges Judo Forbund
Hauger Skole vei 1
1351 Rud
Oslo den 14
ÅRSRAPURT fra =
Hodnes Budo Statistikk / Statistikk Komite - Norg
For perioden 1954.
1. AJouhFØR1NGER :
Norges Dan graderte i Juoo.
Kluooenes Dan graderioger i Judo.
Årstoopen Judo Damer og Herrer.
Norges Hanking 1977-1984 nr 2, Herrer.
Norges Ranking 1983-1990 nr 2, Damer.
Norges Cup nr 7, 1954-1985 Damer og Herrer.
Dommeraktiviteter.
2. UTÅRBEIDELSER :
Norges Dommer Lisenser i Judo.
Norges Trener Autorisasjon i Judo.
Administrasjonsveru i Norges Judo Forbund.
Norges Judo Klubber.
Norges Judo`s Historie.
3. STATISTIKK GENERELT :
Stevneresultater i Norge.
Stevneresultater i utlandet.
Utarbeidelser av skjemaer / emblemer med mer.
Hjelper til med Judo generelt.
Mange hilsener til Judo Norge Fra
ÉUJÖUÅQ
HB5 ved Dig Hodne
//W
_/ ,
/
/
oD°Sr
Q 1à
Nik
s
0 im
QQUF'
"0onc.e°
januar 1985.
es Judo Forbund
z=-/»ä/ ”Z « fs'
Må/
/,§ :§{§ff'C-94;

HODNES BUDO STATISTIKK
_ 28 _
Munkerudvullen 192, Nordslrandshngda. Oslo 11. TH (02) 29 57 61.
NORGES
SENIOR HERRER : -60 kg
-65 kg
-71 kg
-75 kg
-86 kg
-95 kg
Åpen klasse
Kongeookalen
JUNIUR HERRER : -56 kg
-60 kg
-65 kg
-71 kg
-78 kg
-86 kg
SENIOR DAMER : -48 kg
-52 kg
-56 kg
-61 kg
-56 kg
_72 kg
` +72 kg
åpen klasse
Kongeookalen
JUNIOR DAMER : -44 kg
-48 kg
-52 kg
-56 kg
-61 kg
-66 kg
+66 kg
: -70 kg
-SU kg
+80 kg
VETERÅN HERRER
(damer)
LÅG : senior herrer
junior herrer
senior damer
junior damer
AJUURFJRT ut 1984 av Dag
MESTERE I JUUU 198å
Giert Clausen
Alfredo J. Chinchilla
Frank Evensen
Fridtjof Thoen
Rune 1. Sundeland
Kay Otto Nilssen
Kay Otto Nilssen
Frank Evensen
Rune Nordstrand
Stig Traavik
Dag A. Espeseth
Hans J. Vik
Steffen Dedersen
Bjorn Åge Jrmen
Hanne Redersen
Kristin Jygarden
Ser: Hyjoroet
Inger Lise Solheim
Heidi Andersen
Signe Kaarsberg
anita Koop
Heidi Andersen
Enger Lise Solheim
Liv Sue
Jannicke Olsen
Kristin Jygarden
Kristin Aksnes
Kristin Bue
Else Marie Bratt
Signe Kaarsberg
Per Johnsen
Dag Hodne
Svein Gårdsø
D_
Q A
*'íå*§%
#3
díääíggv
Marienlyst JC
NJJK/Oslo
Sandefjord JK
Marienlyst JC
NJJK/Oslo
Vennesla JK
Vennesla JK
sandefjord JK
Oslo JK
NJJK/Oslo
Bergen JK
Budosør/Kristiansand
Bergen JK
Fredrikstad JK
UIK/Oslo
Marienlyst JE
Trondheim JK
Marienlyst JE
Oslo JK
Ipoon JK
Sandefjord JK
Oslo JK
Marienlyst CE
Landøya J
Bergen JK
Marienlyst JC
Ås JK
Landøya J
Trondheim JK
Ippon JK
Ippon JK
NJJK/Oslo
Sandefjord JK
Marienlyst Judo Club 1-Lag/Gslo
Bergen Judo Klubb
Marienlyst Judo Club/Oslo
Landøya Judo/Oslo
Hodne.

Ås Judoklubb
Landsstevnet for ungdom, gutter 1984, Greverudhallen
- 36 kg
(13 delt)
_ 40 kg
(17 delt)
_ 44 kg
(21 delt)
- 48 kg
(30 delt)
_ 52 kg
(24 delt)
- 56 kg
(26 delt)
_ 60 kg
(24 delt)
- 65 kg
(16 delt)
- 71 kg
(ll delt)
- 78 kg
(4 delt)
Ipponpokalen ble vunnet av Jan Vidar Berg, Sarpsborg JK med 5 Ippon
og 1 Yoko. Tom Andersen Sandefjord opnàdde også samme resultat men
Jan Vidar Berg vant sin finale med Ippon og dermed pokalen
(.aJLAJl)|-^
UJUJIUI-'
UJL»-Yl)I-'
buuimr-I
(.JU)l))-'
UJLA-)l))-'
LAJL»->l))-'
(,~J(,)lJ)-^
UJL~JN))-^
1.
2.
3
Kenneth Øvland
Vegard Dybvad
Tom K. Wright
Torkel Rødland
Hans J. Eliassen
Kaj Larsen
André Skoland
Berge Ofstad
Dag Vørner
Christian Dingstad
Jørgen Gjævenes
Olav Kolltveit
Tom Andersen
Glenn R. Seland
Alexander Kjølner
Trond Nordby
Bård Hultengren
Knut Harefallet
Håkon Berg
Kjell A. Aune
Jan Vidar Berg
Oscar Hellum
Kjell Røstad
Morten Jensen
Ståle Gulbrandsen
Trond Sjølund
Espen Walgren
Karl E. Slettebø
Dan Hagen
Bjørnar Sørgård
Jack V. Svendsen
Einar Seeberg
_ 29 _
Hans Christian Jensen
Staal Vinterbro
Espen Skau
Per M. Tveitane
Kurt Leere
Henning Persson
Cato Fjeldet
R E S U L T A T L I S T E
Vennesla JK
Landøya Judo
Budosør JK
Landøya Judo
Asker JC
NJJK
Hurdal JK
Kragerø JK
NJJK
MJC
MJC
Ås JK
Sandefjord JK
Budosør JK
MJC
Oslo JK
Sarpsborg JK
Fredrikstad JK
Asker JC
Namsos JK
Sarpsborg JK
Sandefjord JK
Jessheim JK
Drammen Budo
Romerike JK
Asker JC
Landøya Judo
MJC
Oslo JK
Romerike JK
Vennesla JK
Sandefjord JK
Oslo JK
Lunheim JK
Ski IL/JG
Asker JC
Fredrikstad
Nordby JK
Gjøvik JK
Dommere: Terje Gran EJU Håkon Hallingstad
Atle Lundsrud EJU Liv Thgmasrud
Jan FÖYG Lund Å May Lill Hemer
Nina Nessing A
ThOr Kirkesæther B
JK

-30- /V//gç
2860 Hov, 1o.1.1984
Qil Norges Judoforbunds årsting 1985
ÅRSRAPPORT FRA LOVKOMITEEN FOR 1934
LK har i perioden hatt to saker til behandling:
- I forbindelse med overgangen til toårige årstingsperioder
for NJF har vi kommet med lovendringsforslag som er oversendt
styret.
- LK har hatt lover for`Østfo1d judokrets til gjennomsyn.
LK hadde bare ubetydelige innvendinger.
LK har ikke vært sammenkalt til noe møte i perioden, All
kommunikasjon har foregått pr. brev. Dette har sammenheng
med medlemmenes spredte geografiske plassering. Det anbefales
ved valg på ny LK â søke à samle medlemmene geografisk.
Med hilsen for LK
Æ444,/4
formann

NORGES JUDOFORBUND _ 51 _
RESULTATREGNSKAP 1984.
UTGIFTER
20 Administrasjon:
2000
2001
2002
2020
2021
2030
2031
2032
2033
2040
2050
2070
2080
2090
Lønninger 335.475,1O
Sosiale utgifter
Pensjonspremie
Kontorrekvisita
Trykksaker
Husleie
Andel fellesutgifter
Regnskapsføring NIF
Revisjon
Porto - telefon
Forsikringer
Årsmøte
Møter - Reiser
Kontorutstyr m.m
21 Styret og komiteer:
2100
2105
Reise/diett styret
Reise/diet komiteer
22 Progagandaz
2200
2210
Markedsføring
Foto
Utdanning:
2300
2310
2320
2330
2340
2370
Utdannelse ansatte
Trimkurs
Dommerkurs
TK~kurs
Lederutdanning
Utd.materiell
61.64O,-
8.104,-
28.651,09
23.439,85
28.800,-
5.400,-
5.160,-
10.000,-
56.604,60
3.956,-
21.779,90
10.661,-
53.195,50
84.723,65
21.545,lO >
7.507,51
2.931,90
12.324,79
37.696,83
14.099,-
4.351,-
2.531,2O
38.082,76
652.867,04
106.268,75
1O.439,41
109.085,58

_5Z_
Trening/instruks'on:
2400
2410
2420
2921
2422
2430
2450
2470
25
J
Lønninger 11.257,60
Hall-leie 12.11O,-
Trening, herrer 14O.532,25
Trening, damer 49.376,66
Trening, junior 2.274.2O
Samlinger 2.34O,8O
Stipend 20.000,-
Forsikringer
Stevner og int.mØter:
2500
2501
2502
2530
2540
2550
Int.s/m - herrer
Int.s/m - damer
Int.s/m - junior 27;843,55
Nasjonale stevner -403f-
Dommere, int.s/m 48.004,99
Int.0rg.arbeid - møter _14.15O,A5
91.915160
B9.2l9,27
Kontingenter-
2600
2700
EJU - IJF
Gaver:
27
Diverse
41 Kjøg av salgsvarer:
4100
Medaljer m.m.
60 Norsk Judo:
6000
Trykking 103-160,-
Øvrige kostnader 32.588,75
7000
7001
7002
7005
Tilskudd idrettsorg.-
Materiell lagene 182.905,-
Detakelse NM, reisestøtte 31.000,-
Arrangement av NM 10.000,-
Instruksjon særkretser 80.000,
_ - 303 905,
Sum utgifter: 1.872.019,4O
15.731,30
253.642.81
271.536,86
11.069,-
457,-
16.999,2O
135.74B,75

_33_
INNTEKTER
Tilskudd fra NIF/NOK:
Z§___ir_
7800 -
Administrasjon
Utd.konsulent
Instruksjon, ordinær
Instruksjon, særkretser
Utdanning
Idr.samkvem, ordinær
Toppidrett
OL/VM forberedelser
Trenere
Materiell lagene
Utd.materiell
VO midler
Diverse
+ Avsatt midler pr.1/1-84
- Avsatt midler pr.31/12-84
8100
8110
8120
8190
8200
8300
8301
8303
8305
8309
5800
Kontingent m m
81 - .
Kontingenter
Abonnement "Norsk Judo"
Annonser "Norsk Judo"
Diverse (egenandeler)
Kursavgifter:
82
Diverse kurs og samlinger
Materiell salg:
í3i___:__
Diverse materiell
Judo-pass m.m.
Reglement
Medaljer
Kompendier
Renter:
§_8____._
Renter - netto
Andre inntekter:
8930 Innbet.utestäende fordringer
8940 Sponsor
8945 Gaver
Sum inntekter:
Sum utgifter - overført:
Underskudd 1984
360.000,-
146.000,-
115.000,-
45.000,-
200.000,-
156.000,-
68.000,-
77.000,-
50.000,-
187.000,-
13.000,-
14.935,-
3.000,-
1.424.935,-
53.500,-
95.000,- 1.383.435,-
84.233,-
82.369,-
2.000,-
18.320,- 186.922,-
18.815,-
10.990,-
25.B09,-
4.905,-
11.461,-
24.831,4O 77.996,40
41.765,94
5.820,56
2.000,-
24.500,- 32.320,56
1.741.254,9O
1.872.019,40
130.764,50

EIEND
_3q_
BALANSE PR. 31/12-1984
1010
1020
1200
1210
ELER.
Postgiro
Bank kto.6230.05.51438
Tilgode klubber
Tilgode andre
11,43O,-
17.903.85
Sum eiendeler:
GJELD OG EGENKAPITAL:
0200
0400
1710
1720
Skattetrekk
Arbeidsgiveravgift
Gjeld til klubber/krets
Gjeld til andre
4B.319,59
101.938,15
Sum gjeld:
AVSETNINGER:
1900
1970
1990
EM/85
Tilskudd fra NIF 50.000,-
Diverse utgifter 1983/84 - 33.688,03
Materiell lagene
Utdanning - kurs
25.000,-
70.000,-
KAPITALKONTO:
Underbalanse pr.1/1-84
Driftsunderskudd 1984
59.691,22
130.764,50
Underbalanse pr.31/12-84: 190.455,72
Sum gjeld og egenkapital
Rud, den 11.februar 1985.
821,26
65.672.88
29.333,85
95.827,99
14.496,-
1O.218,-
15O.257,74
174.971,74
16.311,97
95.000,-
(190.455,72)
95.827,99

_35_
LDVENDRINGSFORSLAG
Styret foreslår følgende lovendringer:
§5
§ 7, pkt.4:
H 5
u 6
H 10
l 11
NJF's høyeste myndighet er Forbundstinget
som avholdes hvert annet år innen 1.mai.
Behandle årsberetninger
Behandle reviderte regnskaper
Bestemme sted og arrangør for neste
to års hovedarrangementer
Vedta budsjett for inneværende og det
kommende året
Forbundsstyret bestående av:
Formann, viseformann, sekretær og
4 medlemmer samt 2 vararepresentanter
for 2 àr.
Lovkomiteen anbefaler lovforslagene vedtatt.
IKKE LOVENDRINGSFORSLAG
Styret Ønsker å fremme følgende forslag:
O.r.sakf. Henrik Lundh
honorærgraderes til 5.DAN.
Som alle vet døde Henrik Lundh 9.januar 1985.
Henrik Lundh var en foregangsmann for Juåoen i Norge.
Han var den som fikk startet NJJK, og senere blant de
som la grunnlaget for NJF. Han er en av våre to æres-
medlemmer.

N@GE§ JU[3©F©íF%UN[>)
THE NORWEGIAN JUDO FEDEHATION
ÅRSTINGFORSLAG
_ 35 _
SAK: TALENTSTIPEND
Tilslunetz
Norges Idrettsforbund
Member of:
The European Juduunicn and
The International Judclederatlon
RUD,
Styret i Norges Judoforbund foreslår at talentstipendene bortfaller.
Pengene fordeles til herre- og damelandslag.
BEGRUNNELSE:
Det er tatt ut rekrutteringsstall på både herre- og damesiden.
De respektive Staller består av lang fler enn totalt 4 talenter.
Dette skaper grunnlag for større kontinuitet og oppfølging av
de aktuelle utøvere. Styret mener at 'talentstipendmidlene bør
anvendes i dette arbeidet.
Forslaget støttes av begge landslagskomiteer.
Postal address: “Hauger skolevei 1. 1351 Rud, Nurge -Telefon “O2/13 42 90 « Telex 18 566 ~ Bankgiro 6094,30.95232 - Postgiro 2 07 97 54

TILDELING
NM-Herrer
NM-lag, He
NM-lag, D
NM-ind.og
NM-ind.og
Landsstevn
Landsstevn
Lag turner
Veteran NM
NM-Damer S
am
_37_
AV NM
sen.
en.
rrer sen.
r, sen
e
lag, Herrer
lag, Damer
et gutter
et piker
ing ungdom
jr.
jr.
1985:
1986:
Ippon JK
Bærum
Asker JK
Trondheim J.kw.
Trondheim J.kw
Ålesund JK
Ålesund JK
Krokstad
Drammen
UIK-Blindern
Stavanger JK
Sandefjord JK
Bergen JK
Sandefjord
Drammen JK
Drammen JK
Asker JK
Asker JK
Tr.heim JK
Fr.stad JK
Molde JK
Ippon
Sandefj.JK
JK Sauda JK
J
` Fr.stad JK

_ 33 _
sA1< 9 KONTINGENT 1986 og 1387
a) Forbundskontingenten foreslås uendret etter
følgende satser for 1986:
Klubber med følgende medlemstall i 1985
inntil 25 medlemmer
26 ~ 50 -"-
51 - 75 -"-
76 - 100 -"-
101 - 125 -"-
126 - 150 -"-
over 150 -"-
samme satser.
kr. 250,-
" 500,-
-- 1.000,-
-- 1.500,-
-' 2.000,-
" 2.500,-
" 5.000,-
b) Forbundskontingenten for 1987 etter

_39_
ÆNNTEKTER: 1985: 1986:
78
Tilskudd fra NIF
7800
7801
7810
7820
7821
7822
7823
7830
7840
7850
7890
Administrasjon
Utd.konsulent
Utdanning
Idr.samkvem ord.
Trim
Toppidrett
Trenere
Idr.matr.
Rest utd.midler
VO-tilskudd
Diverse
Egne inntekter
81
8100
8110
8120
8130
8131
8190
§Z_______
8200
8210
8230
8240
8250
8290
Kontingent
Norsk Judo
Annonser info
Egenandel H.
Egenandel D.
Diverse
Avgifter
UIK kurs
DK kurs
Trening/Samlinger, UIK
TK kurs/graderinger
Stevnekurs
Diverse
Materiellsalg
åå____________________
8300
§§_111__
esoo
Salg
Renter
Renteinntekter
382
154
202
190
14
95
90
200
10
5
100
100
5
0
100
15
5
5
5
5
100
30.
.000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
000
000
000
000
____9_____
.000
000
000
000
000
000
000
400
165
225
230
30
130
120
210
10
15
120
150
` 5
0
100
15
5
5
5
5
150
40
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
15 0 0 5 0
357 000 1 540 000
0
305 000 375 000
___J1___________9_1______
ss ooo ss ooo

Ã
8900
8920
8930
8940
8945
8950
_4U_
Andre lnntekteí
Lotteri etc.
Overf. Øremerkede midler
Uts. fordr.
Sponsor
Gaver
EM 1985
Totale inntekter
.000 0
0
0
150.000
0
400 000 0
700 000 150.000
2.290.000

2000
2001
2002
2020
2021
2030
2031
2032
2033
2040
2050
2051
2070
2080
2090
21
_ 41 _
Administrasjon
20
Lønn 360
Sos.utgífter 60
Pensj.premier 12
Kontorrekv. 5 30
Trykksaker 25
Husleie 40
Andel fellesforvaltning,NIF 9
Regnskap NIF 7
Revisor 10
Porto/tlf 50
Forsikring 5
Helsetjenesten 3
Årsmøte 25
Møter, reiser 7
Kontorutstyr, EDB
671
Styret- og komiteer
2100
2105
2200
2210
2220
Æ
2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2370
2390
Styret 70
Komiteer
100
22 Progagandg
Markedsføring 10
Materiell 0
Norges Cup
Utdanning
Utd. ansatte, trenere 20
UIK-kurs 30
DK~kurs 20
TK-kurs 10
Lederutd. 20
Skoler etc. 5
Utd.særkrets 12
Stevnekurs 10
Utd.matr.
202
202
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
.000
0
.000
.00
30 0 30
000
000
.00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
470
79
16
30
25
40
9
0
10
50
5
3
0
-w
/
70
100
10
0
20
40
20
10
50
5
12
10
UTGIFTER: 1985: 1986:
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
30 00 34
000 778 000
000
000
000
.000
.000
5 0 5
15.000 15 000
000
000
000
000
000
000
000
000
00
75 000 35 0
000

24
_ qz _
Trening/lnstrgksjon
2400
2401
2403
2410
2420
2421
2450
2460
2470
25
Ldnn trener herrer
Lønn trener damer
Sos.utg.
Hall leie
Trening herrer
Trening damer
Stipend
Materiell
Forsikring
Stevner/Mesterskap
2500
2501
2530
2535
2540
2550
Z§_
2600
Int. S/M herrer
Int. S/M damer
Nasjonale S/M DK
Nasjonale S/M BUK
Int. s/M DK
Int. org. arb.
Kontingenter
IJF, EJU, NJU
Gaver
Zl__111___,1_____
2700
Gaver
30 EM
3000
EM-herrer 1985
ateriell
íl___.,___l_l1_____1__
4100
4110
4120
§9________
eooo
for salg
Trim-materiell
BUK-materiell
Medlemsblad
Norsk Judo
75
75
25
15
60
110
20
0
15 000 15 000
000
000
000
000
000
000
000
75
75
25
15
60
110
20
0
000
000
000
000
000
000
000
395 000 395 000
65
115
10
5
45
000
000
000
000
.000
20.000 20.000
65
115
10
5
45
000
000
000
000
.000
260.000 260.000
13
3
360
30
15
100.
000
000
000
000
000
000
14.000
3.000
0
Z0
15
5 000 8 000
10
0
000
000
000
50 000 43 000

_43_
70 Tilskudd til
7000
7001
Idr. matr.
Delt. í NM
7005 Instr. særkrets 90
7006 Adm. særkrets 30
7010
200
Instr. region
Totale utgifter 2.527
Vedlegg til budsjettet.
Konto 2000
Andreassen lønnstrinn 22+l4b kr.160
Eikeland lønnstrinn 15 " 104.
Lundsrud lønnstrinn 22+llb " _ 78
38.
000
000
000
000
000
816,-
787,-
060,-
210.000
40.000
90.000
30.000
0 10.000
358 000 380.000
290.000
16s.ss6,-
110.0z6,-
16s.ss6,- )
kr.343
663,-
447.7ss,-
Antatt 5% Økning i l985/1986 " 360
Konto 2001 l6,
Konto 2002
LN
L/~l OO
vs nn
P-^ (7
P-^ S
1) Ny helstilling fra 1986 m/evt. ny person.
Konto 2030 kr. 700x55 = kr. 38
846,-
662,-
.90s,-
500,-
470.1z5,-
7s.9s1,-
1s.514,-

_ qq _
LOV FOR NORGES JUDOFORBUND med endringer vedtatt på
årstinget og godtatt av NIF i 1983:
Alminnelige bestemmelser:
Q 1.
N.J.F. er stiftet 28. juni 1967.
Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av
lag innenfor Norges Idrettsforbund som driver med judo.
N.J.F. er landets høyeste fagelige myndighet innen judo.
N.J.F. er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Den Europeiske
Judo Union og Det Internasjonale Judoforbund og undergitt
de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.
Samarbeid med profesjonelle idrettsorganisasjoner/utøvere
må være godkjent av og er underlagt kontroll av N.J.F.
Formål:
§ 2.
N.J.F.'s formål er å lede idretten judo og arbeide for dens
utbredelse og utvikling, og ivareta dens interesser og anseelse,
og representere idretten internasjonalt.
Medlemmer:
§ 3.
Ethvert lag eller gruppe av lag opptatt i Norges Idrettsforbund,
som driver med judo kan opptas som medlem av N.J.F.
Søknad om medlemsskap sendes forbundsstyret gjennom idrettskretsen/
utvalget der sådan er opprettet. Ethvert lag eller gruppe av
lag får representasjonsrett på krets- og forbundsting når det
har vært medlem av N.I.F. i ett år og de pålagte forpliktelser
er oppfylt. Utmelding skal skje skriftlig til N.J.F.'s styre
Lag eller gruppe av lag som er tilsluttet forbundet plikter å
rette seg etter forbundets og NIF's lover, vedtak og
bestemmelser.
For behandling av straffesaker gjelder NIF's "Felles straffe-
bestemmelser om forgåelser".
§ 4.
Innen 15. januar hvert år sender lag eller grupper av lag og
judokretser/utvalg rapport til forbundsstyret på fastsatt
skjema.
§ 5.
N.J.F. s høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes hvert
år innen 1. april.
Pâ forbundstinget møter med stemmerett:

a.
b.
c.
En repr.
_ Q5 _
Forbundsstyret.
fra hver særkrets/særutvalg.
Repr. fra lagens etter følgende skala:
Medlemstall til og med 50 1 repr.
medlemstall fra 51 t.o.m. 150 2 repr.
medlemstall over 150 3 repr.
En representant må være medlem av det lag eller den organisasjor
hun/han representerer.
Særkretsene/utvalgenes og lagenes representanter må være
valgt på
vedkommende organisasjonsledds årsmøte eller
medlemsmøte. Ingen representant kan avgi mer enn en stemme.
Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett møter:
QO UW
Kontrollkomiteens medlemmer.
Styrets varamenn.
Forbundets konsulenter.
Formann i lovbestemte eller tingvalgte utvalg.
Ved formannens forfall møter nestformannen. Er også han
hindret fra å møte, kan utvalget velge et annet medlem.
Representanten må forøvrig oppfylle betingelseme i NIF's lov
§ 7.
§ 6.
Forbundstinget innkalles av forbundsstyret med minst 12 uker varsel.
Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest
8 uker før tinget.
Fullstendig sakliste skal sendes ut av styret senest 3 uker
før tinget holdes. Ved tinget nyttes reisefordeling (ikke diett).
Forbundstinget skal:
§ 7.
1. Godkjenne de fremmøtte reyresentantens fullmakter.
2. Godkjenne sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigenter, sekretærer samt to representanter til å
undertegne protokollen.
mJmU1&
. Behandle
. Behandle
. Bestemme
. Behandle
. Tilsette
årsberetning.
revidert regnskap.
sted og arrangør for neste års hovedarrangementer.
innkommende forslag og saker.
statsautorisert/registrert revisor og fastsette
godtgjørelsen.
4.49
AO.
Fastsette kontingenten.
Vedta budsjett.
Velge følgende tillitsmenn:
a. Forbundsstyret bestående av: formann, viseformann,
sekretær og 4 styremedlemmer, hver for en periode på
to år. To vararepr. hver for ett år.
b.
c.
Kontrollkomite på to medlemmer med to varamenn.
Domsutvalg, bestående av formann, viseformann og ett
medlem samt to varamenn.
d. Appellutvalg, bestående av formann, viseformann og tre
medlemmer samt to varamenn.
e. Representant til idrettstinget med varamann.

_4ç;_
f. Representant til Norges Olympiske Komite med varamenn.
g. Valgkomite for neste ting, bestående av formann,
viseformann og 1(3) medlemmer.
12. Bestemme sted for neste forbundsting.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett
forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke
avgitt.
Formannen, viseformannen og varamenn i forbundsstyret og formann
og viseformann i utvalgene m.m. velges enkeltvis.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall
(d.v.s. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas
bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalget stemmelikhet, avgjøres valget
ved loddtrekning.
Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å ansees
valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke
tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første
omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene
Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter
denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Forbundstinget er beslutningsdyktig med det antall representanter
som møter.
Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, (d.v.s. mer enn halv-
parten av de avgitte), når ikke annet er bestemt i loven.
Ekstraordinært forbundsting:
§ 8.
Ekstraordynært ting holdes:
1. Etter vedtak av ordinært forbundsting.
2. Etter vedtak av forbundsstyret.
3. Etter krav fra minst en tredjedel av de tilsluttede lag/grupper
av lag.
Det kunngjøres på samme måte som ordinært forbundsting og kalles
inn med minst to ukers varsel.
Ekstraordinært ting kan kun behandle de saker som er angitt i
innkallelsen.
Forøvrig gjelder regler som ved ordinært ting.
Styret:
§9.
Styret har forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene.
Styret skal:
+T-Iverksette forbundstingets- og overornede idrettsmyndigheters
vedtak og bestemmelser.
2. Forestå forbundets daglige ledelse, representere dette utad
og utøve den faglige myndighet.
3. Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag fra
tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide
instruks og retningslinjer for disse.

§P<l=«
U
-L,y_
4. Etter evne søke å løse forbundets oppgaver, j.fr. § 2.
5. Godkjenne internasjonale judoarrangementer i Norge.
§ 10.
Styret holder møte når formannen bestemmer. Styremøte skal
dessuten holdes når et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Et styremøte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer
er tilstede.
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer.
Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Over styrets
møter føres protokoller.
§ 11.
Æresmedlemmer.
Æresmedlemmer av NJF kan, etter ensstemmig innstilling fra Styret,
utnevnes av forbundstinget med 4/5 flertall.
Honorær gradering:
Honorær gradering kan etter ensstemmig innstilling fra styret
fremlegges forbundstinget til godkjenning.
Vedtaket gjøres med alminnelig flertall.
Aktives regresentasjon:
§ 12.
Kretser/klubber/utøvere kan ikke drive organisert idrettslig
samkvem med judoklubber i inn/utland som ikke er tilsluttet
Norges Judoforbund, Den Europeiske Judounion eller Det
Internasjonale Judoforbundet.
§ 12.2 overgangsbestemmelser:
En utøver kan skifte klubb. Overgangstiden er en-1- måned hvor
utøveren ikke kan delta i konkurranser. Overgangsbestemmelsene
gjelder kun utøvere over 17 år.
Dispensasjon fra overgangstiden gis ikke.
Meldinger om overgang skal gis til forbundskontoret_på forbundets
fastsatte skjema, hvor den blir registrert og bekreftet tilbake.
Alle overganger registreres uten avgift. Overgangen skal
offentliggjøres i INFO/NJ.
§ 12.3 Deltakelse i Norges Mesterskap:
For å kunne delta i norske mesterskap må utøveren være norsk
statsborger eller ha fast bopel i Norge i minimum tre-3-år.
S I
Amatørbestemmel er
§ 13.
Ethvert enkeltmedlem og lag tilsluttet NJF må til enhver til
følge forbundets amatørbestemmelser.

_ qg _
Oggløsning:
§ 14.
Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på
ordinært forbundsting. Blir oppløsningen vedtatt med minst
3/4 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting 6 mnd.
senere. Blir forslaget på nytt vedtatt med 3/4 flertall
bestemmer dette tinget disponeringen av forbundets midler.
Midlene må bare brukes til idrettslig formål og brüken
godkjennes av Idrettstinget.
3:
Lovendrin § 15_
Endring av denne lov kan bare foretas på ordinært eller
ekstraordinært forbundstíng.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer
Lovendring må godkjennes av Idrettstinget.
Rud, oz-os. 1994
eg
3
= ="=
Det første du skal se på når du velger
judodrakt, er kvaliteten. En drakt av dárlig
kvalitet ser kanskje OK ut når den er ny, men
etter en tids bruk og noen gangers vask, vil
du se at det lønner seg å satse på et
anerkjent merke. Velger du en Matsuru
drakt fra Heijden Sport kan du være sikker
på at du har fått en drakt som holder mål -
også når det gjelder kvalitet.
IIEIJEN 5
ll Jllllll-llllli
EIIE Plllfilll SER!
For nybegynnere anbefaler vi standard-
drakten. For deg som krever litt merforeslár
vi Matsuru Ekstra, mens Super og Vinylon
passer best for trenere og konkurranse-
utøvere.
R FRA MATSURU-`
3 2-Ö' '
z 0 3 80. U
. staflfltm “il
' FRA KF*
EKSTRA
R
ÉUPE-R WA K R
k
vNYL0N
Matsuru-draktene er verdenskjent og har
vært brukt av medaljevinnere i nær sagt
samtlige EM-, VM- og OL-mesterskap.
ALT PÅ En sreo
Men du oppnår flere fordeler ved á handle
hos Heijden Sport: Her får du alt til judo-
ä
33°.TLf<<Fb{_ S 3 0. -
if 70§*“”w 0. 0
5  .......... ..
sporten pä ett og samme sted; lkke bare
drakter, men også belter, judomatter, bager,
beskyttelsesutstyr, støttebandasjer, san-
daler, diplomer, plakater og bordklokker.
Husk at vi også har et stort utvalg i bøker om
judo.
Er du i nærheten kan du stikke innom vår
spesialforretning på Lillestrøm. Hvis du
ringer, ekspederer vi din bestilling omgå-
ende. Be om gratis brosjyre.
Vo/dgl. 27
HEUD5/V 2000 Lillestrøm
SPORT Telefon 02 713125