Tingpapirer 1968

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 598
  • Filstørrelse 2.31 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 30. oktober 1968
  • Sist oppdatert 31. oktober 2014

Tingpapirer 1968

Tingpapirer 1968. Første ting

FORBUNDSTING I NORGES JUDO FORBUND
2: NOVEMBER 1968.
Føwlgende representanter var møtt frem i tillegg til styret:
NJJK: Jacobsen, Lundsrud. OSI: Døihl, Kaarbø., KSI: Oppedal.
Trondheim Judokwai: Nilsen. NTHI: Andersen..
Representantenes fullmakter ble godkjent, dagsorden ble
godkjent og presidenten ble valgt til ordstyrer.
Årsberetningen ble lest og vedtatt vedlagt protokollen
med følgende bemerkninger: OSI vil bistå N.IVI. i 4judo med
sted/sal. Fuhksjonærene skal i sin helhet stilles til
rådighet av NBIJK.
Regnskapet ble godkjent. A
Det ble vedtatt âíflí/F/få, W/få/4 aáyflfff waz,/da lå:/'z`/.f 24%?
Det ble vedtatt å nedsette et Treningsutvalg. W”//dåf 4//'11/4Z<7f1.M'&,u
*{f'91/((1//4/J-1°'/' J?“4;/
â_/I 1 ju»
§ 12, i lovene rettes; til: / /
f 6- .. ._ 1 ( -
4//}"fi4,» ,¥//11///«fue 4/øre" øxl få/ <a<f/«(4/áf/J ,_W47.|»ø4< /røa f
. , fi/,/ug Q/fff.=»+~«,/f@.4.2-/<.<“ iw /f///Øf Ã
JÅ4 af /Traa'/?'.rÅ'//( f I / V .
M  le, Zz? JzfáfldüñPÅ)Zf/fflyøvfeå/Åfzèékf//mí7z»zz1fl.ó1»
1 Æ?/fi /714 1/;;;faz"%(i”,;,~_: 54% 54//cáz/_
Kontingenten ble vedtatt sløyfet etter innstilling fra
NIF. Lundsrud protesterte.
Følgende nye medlemmer- ble opptatt: Fredrikstad Judoklubb,
NTHI, KSI. Det ble bestemt at de nye klubbene skulle ha
stemmerett på inneværende ting. wa/ vflfcz.
Oppedal KSI, og Orkelbog NJJK ble valgt til revisorer. I
Smtlige i det nye styret ble valgt med aklamaskgnnz
President: Torkel Sauer,NJJK.
Visepresident: John Døhl, OSI
Sekretær: Trond Woxen, OSI
Kasserer: U”f Borgen, OSI
Styremedlem: Øivinn Tveter
1 Varamann: Edgar Hansen
2 Varamann: Atle Lundsrud

__ 4   ~ em- 1 V » ,.^:<«->~-T f" .sf-f, xiw-.=f'<_f-vi-~« <«~ ' - '~f W ' 7 * " ^"" ' '
___ k _ _ _ Å 1 . ,_ A! .Á _ 4
, ft-_,
Til Teknisk Komdte_ble valgt:
Olav Knutsen NJJK
Øivinn Tveter NJJK
Torkel Sauer NJJK
Edgar Hansen OSI
Reidar Nilsen Trondheim Judokwai
Til Treningsutvalg ble valgt:
Olav Knutsen NJJK
Øivinn Tveter NJJK
Edgar Hansen OSI
(Sistnevte ble valgt tross fravær og Styretfkikk myndighet
til å utpeke tredjemann hviss Edgar Hansen ikke skulle kunne
motta valget.)
Det ble vedtatt at N.M» i judo kan awikles med norske
dommere,
Kaarbø og Jacobsen ble valgt til å underskrive protokollen.
åiêam 65 äfzflwj alaai 9-K/~;«@<ff
wvgew/
I  r*'  xx, “_ H' Ii'
T 1 ;
` T Y Hanem aæmwoszmunm
munn ami
æowmm,
1
=
, mø,
T mmmemgw 2/11 ee.
yy ,,n,gf.f°:g*,`,.,%*,,  mm «Wa»
_ va «man magen xmrwuvmmu mm: zu- 19%»
* 1 Af hensyn än gave MJ. Idnettatørbnnxlcls bor vi så snart:
T ' noe mx' 1.; e zafämmas vnpeflvfl WW "W WW Åmmm”
x1».nbon(eeu.m>m) må» er-9 /ww-
«
T fimle§$J :m
1 ”iw” på ,4ñ
L H
/QX
>-_V"'^
' `.
L/'
- E
1 1

% c7§'
' 1
4 Y
k
É x NTÉK
liv

<
T H;
.Mr
T ~
E
v
M
9
H?
n

FORBUNDSTING I NORGES JUDOFORBUND
« e
2.november 1966. `
Følgende representanter var møtt fram i `lle~a - ';
NJJK: Jacobsen, Lundsrud. OSI: Døhl, Kaagbø. KSIÉlàp;§åäí?
Trondheim Judokwai: Nilsen. NTHI Andersen.
Representantenes fullmakter ble godkjent, dagsorden ble
godkjent og presidenten ble valgt til ordstyrer.
Årsberetningen ble lest og vedtatt vedlagt protokollen med
følgende bemerkninger: OSI vil bistå N.M. i judo med sted/sal.
Funksjonærene skal i sin helhet stilles til rådighet av NJJK.
Regnskapet ble godkjent.
Det ble vedtatt at NJF har rett til å disponere materiell kjøpt
pa 75%/25% ved lan til mesterskap, konkurnanser, samlinger o.l.
Det ble vedtatt a nedsette et Treningsutvalg.
§ 12 i lovene rettes til:
NJF har til oppgave å påse at det arrangeres nasjonale mester-
skap og treningsleire. Selve arrangementet kan tildeles de enkelte
klubber etter søknad. Internasjonale judoarrangementer i Norge
ma godkjennes av forbundet.
Kontigenten ble vedtatt sløyfet etter innstilling fra NIF.
Lundsrud protesterte.
Følgende nye medlemmer ble opptatt: Fredrikstad Judoklubb,
NTHI, KSI. Det ble bestemt at de nye klubbene skulle ha
stemmerett på inneværende ting ved valget.
Oppedal KSI og Orkelbog NJJK ble valgt til revisorer.
samtlige i det nye styret ble valgt med eklenasfjønn.
President: Torkel Sauer, NJJK.
Visepresident; John Døhl, OSI
Sekretær: Trond Woxen, OSI
Kasserer: Ulf Borgen, OSI
Styremedlem: Øivinn Tveter
1.Varamann: Edgar Hansen
2. Varamann: Atle Lundsrud.
Til Teknisk Komite ble valgt:
Olav Knutsen, NUJK
Øivinn Tveter, NJJK
Torkel Sauer, NJJK
Edgar Hansen, OSI
Reidar Nilsen, Tnndheim Judokwai.
Til Treningsutvalg ble valgt:
Olav Knutsen, NJJK
Øivinn Tveter, NJJK
Edgar Hansen, OSI
(Sistnevnte ble valgt tross fravær og styret fikk myndighet til
å utpeke tredjemann hvis Edgar Hansen ikke skulle kunne motta
valget.)
Det ble vedtatt at NM i judo kan awikles med norske dommere.
Kaarbø og Jacobsen ble valgt til å underskrive protokollen.
Gjennomlest og godkjent, Blindern, 28/2.69
Rolf Kaarbø (Qyíj,,)
fs». 0/0 ía aaøfa. /ffjflj
Årsberetning til Tinget 2/11.19ea.
På ratifikasjonsmøtet avholdt 28/9.6? ble det vedtatt at
forbundsstyret det første året kun skulle bestå av B medlemmer.
President T. Öauer
Sekretær Ø. Tveter
Kasserer T. Gunnerud.
De vedtatte lover ble oversendt Norges Idrettsforbund og i brev
av 16/10.67 ble vi underrettet om at vårt forbund var opptatt
som utvalg i Idrettsforbundet. *
Melding om dette er sendt klubbene sammen med et kopi av lovene
og en kopi av referatet fra ratifikasjonsmøtet.
I slutten av januar 1968 fikk forbundet henvendelse fra den
japanske ambassade i Oslo om at to høyre graderte judokas
ønsket besøke judoklubbene i Skandinavia. De kunne være her
i Norge i uken 25/2-5/5. Reise og opphold ble beatt av den
jwæmmemah ,
De to judokas var:
Yoshinori Takeuchi, 6.dan, japansk mester åpen klasse 1962.
Eiri Maruki 5.dan Verdensmester mellomvekt 1967.
På grunn av avstandene kunne deres instruksjonvforegå i Oslo og
opplegget ble arrangert i samarbeid med NJJK og OSI. Melding
om dette besøket ble gitt til de øvrige klubbene.
Den 26/2.1968 fikk vi innbydelse til Nordisk Mesterskap i Judo.
Dette skulle arrangeres av Dansk Judo-union og avholdes i
Købenkavn 27 og 28/4 d.å. Melding om uttagingen 26/5.68 ble
sendt klubbene 11/5. Forbundet disponerte på det tidspunkt ingen
midler slik at de respektive klubber selv måtte betale alle
omkostninger for sinefimedlemmer. Dette var sikkert grunnen til
at det bare var medlemmer av NJJK som deltok i uttakingen.
Ingen av de norske kom opp i finalen i mesterskapet , men det
ble høstet gode erfaringer.
Nordisk mesterskap blir avholdt hvert 2. år. Svenska Judo-
forbundet avholder det neste mesterskapet våren 197O. Stedet
blir enten Stockholm, Norrkøping eller Gøteborg.
Treningsleiren ble i år avholdt på Blaker i uken 24-29/6.
Treningen ble ledet av den Britiske sjefstrener og forbundets
tekniske konsulent, G. R. Gleeson, 5.dan, og selve leiren bla
administrert av Ø. Tveter. Det var 12 deltagere, deriblandt en
kvinne. Styret vil henstille til klubbene a ga innfor at det i
langt større utstrekning blir sendt deltagere til sommerleiren.
Sommerleiren 1969 vil søkes avholdt påfRomerikes Folkehøyskole
i tiden 25-28/6. Styret har igjen innvitert G.R Gleeson til a
lede treningen. _ O 4 _
Ø. Tveter har-på grunnlag av det som ble gjennomgatt i leiren-
utarbeidet et treningsopplegg som er blitt oversendt klubbene.
§%äONg%g%äeIârâ%tgfäfgänâwíírgäggeforbund for perioden 1/7.6S-
50/6.69 ialt få tildelt kr.19500.
Dette fordeler seg slik:
Idrettsmateriell kr.6500.-
Instruksjon " 6000--
Administrasjon " 6800.-
Oonrad Langgards Idretp§§gp§;k§;êQQ;;_
kr.19500.-
Conrad Langgards Idrettsfond skal ifølge bestemmelsene benyttes
til reisepenger ved Norgesmesterskap etc.
A
V Ovennevnte beløp har vi hittil mottatt beløpene for

instruksjon og fra C. Langgards idrettsfond.
Styret har ansett som det viktigste for klubbene å ha matter
å trene på. Det har derfor truffet vedtak om at bevilgninger
til idrettsmateriell for denne periode kun skal benyttes til
kjøp av matter. ~
Søknadsskjemaer er sendt ut og på grunnlag av de innkomne
søknader har styret oversendt idrettsforbundet forslag til
fordeling. '
På ratifikasjonsmøtet ble det~henstillet til styret å arbeide
med problemet omkring judodrakter. Styret har drøftet spørs-
målet og kommet til at det ikke finner det hensiktsmessig at
Forbundet nå gir seg i kast med import og salg av judogier.
Styret har også sendt en føler til EJU Europaunionen om medlem-
skap. Vi har imidlertid ennå ikke mottatt svar.
Det er også blitt sendt ut innbydelse for å avholde Norges-
mesterskap i judo.
Arrangementet er etter søknad blitt tildelt NJJK og OSI- judo-
gruppa i fellesskap, og blir avholdt i midten av februar 1959.
I forbindelse med dette tinget blir*det avholdt et instruksjone-
kurs. Dette er arrangert for á gi de utenbys deltagere størst
mulig utbytte av sitt besøk i Oslo.
Styret har hatt 15 styramgfièfimmer ' i '
' ` _______o
Det ble tilslutt opplyst at forbundet hadde arrangert reise
til Bergen og Trondheim i anledning instruksjon og gradering.
Videre_om innbydelse til det,mesterskap som blir avholdt 17/11.68
J I/Øfzçla
%w
_,__ _