Styremøtereferat – 13.februar – 24.oktober 1968

  • Version 1.0.0
  • Download 338
  • File Size 3.23 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24. oktober 1968
  • Last Updated 1. november 2014

Styremøtereferat - 13.februar - 24.oktober 1968

Styremøtereferat - 13.februar - 24.oktober 1968
SI¥nEmØmn lå -~2 - 68-
Tilstede var Torkel Sauar og Terje gunnerud.
~et,ble bestuttet å forhøre seg i NlF om det var noen hensikt å søke
samnarom å få dekket utgiftene til deltakelse i Nordisk Mesterskap.
rresidenten skulle ta seg av dette.
Presidenten hadde hatt telefonsamtale med Erik nian i Trondhjem uudokwai
Han bekreftet at klubben var intakt og at den ikke var innlemmet i
NTI's;idrettsiag.
uergen Judoklubb har henvendt seg til NJF i anledning gradering. Da
henvendelsen kom like før vi får besøk av japanske trenere, ble det
besfluttet at vi skulle få ny henvendelse i begynnelsen av mars.
Eimhüflmx klubbene er u derettet om at vi får besøk av japanske trenere.
Følgende punkter ble utsatt til de kunne behandles av et fuiltallig
styre : Treningsleiren og søknad om bidrag fra NIB.
uiskutere søknaden om opptagelse i NIF.
líls$ede;var et fulltallig Styre»
, . - - basfldåen. NJ!
A r ' til ulønnet na den Japanske am
Det ble vefltaæt å ål Ja
, . - tet
l 4- - 'JJK 0 osi åi :overta aetalaarfanåemen,
besmemte»§ghenst1lle t11 “ske tíeneres besøk Oppmannen í OSI (oüu
_ 4 . r d ' ant * '
1 forbindelse me§J e Jaínsvarlig for at komiteen trer sammnn
og formannen 1 N Å er
Sæmrmøæn 10 - 3 - 68; l
.Tilstede var et fulltallig smyre.
Qkeíerat fra forrige styremøte opplest og vedtatt.
Brev fra fr.stad uudoklubb, dater 20/2 om opplysninger om NJF med
' henblikk på medlemskap.
l 37,1' ,' -
l är; ,
Brea'fra~uPIL ved judooppmann Kjell Bjørn Aaro datert 2/5, med
spørsmål om=judo og organisasjon.
É 1 1 5
fv -e  ;r>
3; få
.
Henvendelse fra Trondhjem uudokwai med
É ; i. Å reiser til Trondhjem.
L: '1 QX.
É1 5 '
æ Henvendelse fra Ber
trening 30/31 mars» Tveter
gen Judoklubb om a sende en trener med graderings-
Ã. ll remt. Torkel sauer reiser.
ro *~T'..'. `f'.~“ ”-
L
L Detlble luftet ideen om oppretteless'av en instruktørgruppe;
fí l Uformell henvendelse til NJJK om garanti for at.rolk fra andre klubber
11 ”f sm1måtta>bli uttatt til Nordisk mesterskap fikk reise.
1` '
ä _« To mann i hver vektklasse til Lordisk mesterskap. Uttagning z6.mars
Ef"è.~ og 4 Tenk 1 ' >
1 e sauer og Olav nnutsen reiser som dommere;
3 ;_v _ Arrangementet med de to Japanerne latsuri 05 Tauohí er blitt godt
l !3@h'Å amviklet. Styret bestemte a avkrehe arrangørene en skriftlig rapport.
Y fa  l

l råfif -7_` . C;'uv4L4%Å/V144(
`7
l råd j "
H l fini
lama
Reis.
`.
.
.
Så;
I surf
f' ü-  ' ` '
«  ' ,
l .

smrnrmømt 9 - 5 - 68
Tilsteoe var ett fulltallig styre.
Det.ele gJort vedta; om a arrangere Norsk Mesterskap våren I969.
yet ble vedtatt å søke uonrad Langaar@s=fondfom,penger til dekng
av Æeffjertliggenme deltageres reise og oppholdsutgifter. til
- NM 1969.
Søknadfam biârag til instruksjon oversenät HIF.
Svar til NIF vedrørende vår kontingent.
Torkel Uauer refererte fra Bergensturen. Referatet vedlagt protokollen.
Søknad om opptagelse i NJF fra Fr.sta&,Ju&oklubb.
Kontakt opprettet med UPIL.

særnmuøfrn 15 - 6 - 69
I Ø
Det ble emstemmin vemam av en fulltallig seyre å - -
forbndets tekniske konsulent G. R” Gleason tílbak lnvlíeàæ
trenihgsleiren.l969. ' e som eder av
G
ål
ä
r

Styremøte 27; august 1988.
Tilstede var Torkel sauer, Øivinn Tveter, Terje Gunnerud.
Begfilgninger fra norges: Idrettsilorbunäz
l Instruksjon 6ooo.oe kr
Adminflstrasjon $8oo.oo kr
Materiell 65oo.oo kr
Conrad nangaard fonü 2oo.oo.kr
Tilsammen l95oohoo kr
Bemilgningen gjelder for ett regnskapsår.
NIF han'konfirmert at jumomatter kommer inn under'smknadserettiget
fidnettsmatsriell.
Presiuententen sender s@knadskjemæ.angåenåe materiell til
klubbene» Eorbundets styre har bestemt at hele beløpet kr 65oo,oo
fi,àh“skal brukes til matter.
Styret nar bestemt.at táerskuddet for treningsleiren 1968 med
ca kr l5oo.oo, og utgiftene til trykking av treningsopplegg for
widmekommenÆe.med kr 55&.oa anføres administrasjonskonto.
Sekretwre skal sende um innbydelse til alle klubbene om å
arrangere Norgesmeswerekap i judo 1969 i 1øpet.av først e
kvartal.i@à. Søknadene mæ være forbundet i hende fær 15. oktober.
kontakt med buropaunionen bør-opprettes så raskt som mulig.
rorbunäetinget ble bestemt til tisdag 29 oktober, Det ble bestemt
àävelge et fulltallig styre, teknisk komitä, eg et treningsutvalg
bestående av tre medlemmer»
Styret vil forsøke å avholde et instruktørkurs i slutten av september;
Neste styremøte onsflag ll. september.
T,;fQ«>K/
øtzwâó Ö%4~4wp&4fl»ø( gå* ,<í%;;;êL«y
19. SE"p'(;em;`ber.
fra å«komm@.
åå É _-y:-=;.
, q Generalforsamlingen ble bestemt utsattt

Tilsfieaalwar'Torkel Sauer, øivinn Tvet@T_ Ter.e G
J unnerud var forhinflret
iÆv2; nbvember på grunn av
&$»myret fant,det hensiktsmessig å avholåe insmruktørk sit
_ _ .,  V V ,,_ ` ' _, “ ur ;_
.www samtmdug med tmngen,og at man til dette trengte week_emden.
F°1"Sl`aê til dagsorden for tinget ble <1 ft r
TØ 9 .
Yr J ~-~"'*'*'"' '''' Mnd F
4

1R1:-MnTE 30 9 = 68
gllsmeee var erge Gunnerud, Torkel; sauer, Ø1v1nn Tveter >
Av,
Yl's _
, ~ «J
1: a '
Inmkalllngen og dagsmnrden ble godkgent av styret utsendes enflres V
15". 3
M
ÆKÉ
preseldentfem., Ett eksemplar vedkeggee protokoll èn
.
f
`_f_ j 495; 1
Søknadm om penger tll matter er mottatt fra,
fn sstad .Jucnoklubb WÉ5 oo
..fl,S/.'13
Norsk;.Jud1o og Judo klubb 4875 00 ` N
4., a.,,
fe -liv:
,
eig
Oslo studentenes ldrefttslag 3500 00
» I

Foruen1ngen,v11 ull matt smmlllng fi11 på efi Senere- StYTem“*e' yfià
im
Det ble vedtstt at legekort skal Iorevlsces, for å kunne delta 1
tsuklmamulslllaa.

ST1RE1v1ØTE 24 oktober 1968
xvløtet ble satt hos Torkel sauer og eller var lerge Gunner-ud og
Ølvlnn fñveter t:.1]1 stede
Presldenten har sendt en føler 1:11 nuropaunlonen
Dyret unner at diet på diet nåværende tldspunkt lkke er henslktsmesslg
for forbundet å gl deg 1 kast med lunport og salg av Judcvgleræz
Sømader 11fmkomme~t om medlemskap
1V0IYEG*$> lflkfllffläkfi* høgskoles Idrettslag, Judlgruppen
Kvlnnellge Süudíenflgmkfläärettsllæg
Fredrnkstadi Judxoklubb
søknadene er ggennomgått og godtatt av styret
Neste siyremøteficl 1900
mfl: