Norsk Judo, nr. 6 – 1984

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 1231
  • Filstørrelse 9.08 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 22. november 1984
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Norsk Judo, nr. 6 - 1984

FreeOCR notes

1) For best results set your scanner to 300 DPI , 200 DPI is the minimum setting to achieve acceptable results.

2) Use the rotate buttons (to the left of the image) if your image is upside down or rotated

3) If your document has columns or pictures then just select the text area by drawing a box on the image with the left mouse button

4) After OCR you can use the export button to Word or copy/paste the text into any Windows application.

Note: You can press the red X to clear this text window before OCR'ing

Det første du skal se på når du velger
judodrakt, er kvaliteten. En drakt av dårlig
kvalitet ser kanskje OK ut når den er ny, men
etter en tids bruk og noen gangers vask, vil
du se at det lønner seg å satse på et
anerkjent merke. Velger du en Matsuru
drakt fra Heijden Sport kan du være sikker
på at du har fått en drakt som holder mål -
også når det gjelder kvalitet.
For nybegynnere anbefaler vi standard-
drakten. For deg som krever litt merforeslår
vi Matsuru Ekstra, mens Super og Vinylon
passer best for trenere og konkurranse-
utøvere.
ATSURU1
ER FRA M
STÅNDARD FRA KR 2951- “L KR  'F-I

Matsuru-draktene er verdenskjent og har
vært brukt av medaljevinnere i nær sagt
samtlige EM-, VM- og OL-mesterskap.
ALT PÅ Err step
Men du oppnår flere fordeler ved å handle
hos Heijden Sport: Her får du alt til judo-
EE
sporten på ett og samme sted; Ikke bare
drakter, men også belter, judomatter, bager,
beskyttelsesutstyr, støttebandasjer, san-
daler, diplomer, plakater og bordklokker.
H usk at vi også har et stort utvalg i bøker om
judo.
Er du l nærheten kan du stikke innom vår
spesialforretning på Lillestrøm. Hvis du
ringer, ekspederer vi din bestilling omgå-
ende. Be om gratis brosjyre.
Voldgl. 21

Offisielt organ for
NORGES JUDOFORBUND
Ansv. redaktør:
Atle Lundsrud
Red.komité:
Edgar Hansen
Håkon Hallingstad
Redaksjon, annonser etc.:
Norges Judoforbund
Tlf.: (02) 13 42 90
Bankgiro: 6230.05.51438
Postgiro: 2 07 97 54
Annonsepriser:
1/1 side kr. 1.800,-
1/2 side kr. 1.000,-
1/4 side kr. 700,-
1/8 side kr. 400,-
ekskl. moms.
Opplag: 3000.
Utgivelsesdatoer:
` Ca. 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10, 20/12
Trykk:
E. Laumann Trykkeri A/S
Adresse:
Norges Judoforbund
Hauger Skolevei 1
1351 RUD
Tlf.: (02) 13 42 90
Ettertrykk uten kildeanvisning
forbudt.
Året som gikk
1984 er snart over. Det har vært et spennende år spesielt for
meg. Etter mange år i styret og DK, ansatt på forbundskontoret
i 1/2 stilling.
Slik jeg serdet hardet gått greit, i hovedsak var mine oppga-
ver fastlagt selvom det har blitt en del attåt.
Forberedelsene til EM går sin gang, hall og hotell er bestilt,
budsjettet godkjent av NIF, TV-overføring minst 2 timer tilsam-
men ordnet med NRK osv.
Det vanskligste er å få spikret sammen det økonomiske fun-
dament, det er tydeligvis trangere tider rundt omkring, men
økonomikomiteen står på.
Bladet «Norsk Judo» blir stort sett godt mottatt, ihvertfall ide
klubbene hvor pakken med blader blir åpnet og ikke bare retur-
nert automatisk. Jeg startet optimistisk med 4.000 eks. men
skuffende nok er vi nå nede i 3.000 eks.
Det er forståelig at nye mindre klubber spesielt i Nord-Norge
ikke kjennertil stevner- mesterskap - klubber- navn - personer
som omtales etc. enda og derfor ikke identifiserer seg med
stoffet i bladet.
Men nårdet ettervåre forhold er mellomstore og store såkalt
aktive klubber med deltagelse i en rekke stevner- samlinger
etc. som bestiller 2 eks. til klubben da må jeg si at lysten til å
fortsette som redaktør blir liten.
Til gjengjeld har noen klubber forstått vitsen med bladet,
noen hartil og med bestilt det dobbelte antall av hva de blirtil~
delt og deler det ut gratis i klubbene, da blir man igjen glad og
får lyst til å fortsette.
I alle fall må bladet opp til diskusjon på årstinget. Hvorledes
skal vi løse utgivelsen og antall, til hvilken pris, antall nr. antall
sider og ikke minst, dekker stoffet i bladet medlemmenes
ønsker.
Dette er tanker jeg gjør meg i det jeg takker for året som har
gått.
Atle Lundsrud

- 3

DEN EUROPEISKE JUDOUNION:
De første år fra EJU til IJF
Av KJELL SALLING
I min foregående artikkel beskrev
jeg EJU's møte i London 1948, Bioe-
mendaal 1949, Venezia 1950 og Lon-
don 1951. På sistnevnte møte ble EJU
oppløst og IJF stiftet. Det sentrale
spørsmål i forbindelse med IJF's opp-
rettelse kom til å bli valg av president.
Mange var av den oppfatning at man
ikke kunne gå utenom Japan. Andre
mente at IJF, som hovedsakelig var
en organisasjon bestående av euro-
peiske land, ikke kunne være tjent
med en president som geografisk
befant seg så langt unna.
Jeg skal derfor konsentrere meg
om de møteri IJF som behandlet valg
av president.
Spørsmålet ble tatt opp på et uoffi-
sielt IJF-møte som ble holdt i Paris
den 7. desember 1951, der Risei Kano
var til stede. Han overvar også det
første Europamesterskap i judo som
ble avholdt den 5. og 6. desember
samme år i «Palais des Sport» i Paris.
Den franske delegat, Paul Bonet-
Maury, foreslo her å velge dr. Risei
Kano til president for IJF og i tillegg
velge en assisterende president som
skulle ta seg av de europeiske for-
handlinger. Forslaget ble mottatt med
entusiasme av enkelte, mens andre
inntok en heller lunken holdning.
Man ble enig om å fortsette disku-
sjonen i Zürich neste år.
IJF's årsmøte 1952
Det femte årsmøte ble etter invita-
sjon av det sveitsiske Judoforbund,
holdt i Zürich den 30. august 1952.
Dette møtet ble betegnet som den
andre IJF-kongress, hvilket igjen vil si
at EJU's London-møtei 1951 også var
IJF's første møte.
Litt før kl. 10.00den 30. august sam-
let delegatene seg i den elegante
«Kongress Haus», 18 Alpenquai, Zü-
rich, i det såkalte «Lake room» i byg-
ningens annen etasje. Gjennom store
vinduer hadde forsamlingen et strå-
lende utsyn over sjøen, hvor seil-
båtene beveget seg langsomt i den
milde bris fra de snødekkede alper.
Oppholdet i Zürich gjorde inntrykk på
delegatene. Detidligere møtervaralle
holdti byer og land som var preget av
den hårde krigstid, mens Zürich
åpenbarte seg som en gjennomført
elegant og luksuriøs by.
Møtet ble åpnet av dr. Torti, italia,
kl. 10.00, og det sluttet ikke før mid-
natt, dog avbrutt av lunsj og middag.
Det ble et langvarig møte, men vert-
skapet utviste en enestående gjestfri-
het, og formannen var i et særdeles
godt humør, noe som sterkt medvir-
ket til å skape en behagelig atmo-
sfære.
Referat fra møtet
Etter at de tradisjonelle poster på
dagsordenen - opprop, referat fra
tidligere møter osv. - var ferdigbe-
handlet,gikk man overtilådrøftevalg
av president. Alle delegater ble an-
modet om å gjøre rede for sine syns-
måter. Deretter framsatte Frankrike
forslag om å velge dr. Risei Kano til
presidenti IJF.
Følgende land stemte så for Risei
Kano's kandidatur: Østerrike, Vest-
Tyskland, Belgia, Frankrike, Holland,
Sveits og Cuba. - Danmark og Stor-
britannia stemte imot. Italia avholdt
seg fra å stemme.
Annensekretæren ved den japan-
ske ambassadei Zürich, Shimoda, var
telefonisk blitt tilkalt kort tid før
avstemningen fant sted. Han takket
nå delegatene for det ærefulle verv
som var blitt tildelt dr. Risei Kano.
Spørsmålet om valg av tillitsmenn i
EJU ble aktualisert, vi hadde nå fått to
organisasjoner: IJF og EJU. Det var
de samme personer som satt som
representanter i begge organisasjo-
ner. Etter at forhandlingene i IJF var
avsluttet, fortsatte møtet med drøf-
telse av EJU-saker.
Referat fra møtet i EJU
Den franske delegat, Paul Bonet-
Maury, uttrykte et ønske om at Frank-
rike måtte få presidentvervet i EJU.
Han ga til kjenne at Frankrike spilte
den samme rollei Europa som Japan i
Østen. Det varviktig for utviklingen av
europeisk judo at Frankrike fikk den-
ne framtredende posisjon. Han anty-
det også at «dersom Frankrike ikke
fikk presidentvervet, ville Frankrike
ikke delta i unionens forhandlinger,
men ville nøye seg med å sende en
observatør, slik den franske organi-
sasjon hadde gjort tidligere». Belgia
foreslo å tilby Italia vervet som ære-
spresident og Frankrike stillingen
som «effective» president. Spørsmå-
let om valg av ærespresident sto ikke
på dagsordenen, og forslaget ble
trukket tilbake.
Valget falt ut således:
President; Italia, dr. Torti.
Visepresidenter: Frankrike og Storbri-
tannia.
Kasserer: Belgia.
Generalsekretær: Velges av presiden-
ten.
Storbritannia foreslo en revisjon av
statuttene med henblikk på å gi nye
nasjoner provisorisk adgang til med-
lemskap for ett år før endelig opptak
ble vedtatt. Dette forslag henger
sammen med den uklare stilling som
mange land befinner seg i- med to
eller flere nasjonale judo-organisa-
sjoner. EJU ville nå få tid til å vurdere
søknaden fra interessenter » det var
et spørsmål om de var i besittelse av
den«rette ånd»-fri for kommersielle
interesser. På dette møtet ble også
Øst- og Vest-Tysklands rett til med-
lemskap vurdert. Øst-Tyskland ble til
slutt opptatt med rett til å delta i kon-
kurranser, men fikk foreløpig ingen
stemmerett.
Nasjonale forhold -- betraktninger
Resultatet av avstemningen gir
grunn til refleksjoner. Forslaget om å
velge Risei Kano til president kom fra
Frankrike. Året i forveien hadde dr.
Torti, Italia, uttalt at han gjerne så at
EJU ble utvidet til IJF med dr. Kano
som president. Mange av delegatene
mente det ville være urettferdig å gå
utenom Japan ved presidentvalget.
Judo var opprinnelig en japansk
sport, og intet land lå teknisk på
samme høyde som dette.
Det var et særlig godt forhold mel-
lom Frankrike og Japan. En rekke
høygraderte japanske judokas be-
søkte Frankrike i perioden 1950 æ
1960 for kortere eller lengre tid. Jeg
nevner: Shozo Awazu (1950), Minoru
Mochizuki og Tamio Kurihara (1951),
Tokyo Hirano (1952), Haku Michi-
gami (1953), videre T. Abe, Oda,
Takahama, K. Sato, K. Abé m. fl. -
alle i årene 1950 - 1960.
Det var kun Frankrike som kunne
absorbere kvantitet og kvalitet og
som også kunne klare å bidra/dekke
omkostningene ved opphold og un-
dervisning. Jeg nevner også at det
franske judoforbund i brev av 30.
desember 1950 inviterte Risei Kano til
Frankrike for å bistå med opprettelse
av kontakt mellom Frankrike og Ja-
pan. Risei Kano besvarte brevet den
29. januar 1951, der han «beklaget at
han i øyeblikket ikke hadde anledning
tilåsijatakkellerneitakk pågrunn av
de mange prosjekter som var på
gang».
Ellers vil jeg anta at England helst
ikke så at presidentvervet gikk til
Frankrike og omvendt, siden det var
en viss form for rivalisering mellom
dissetoland.Jegtroratdette ogsåer
forklaringen på valg av president i
1949, der ltalias dr. Torti ble valgt til
president i EJU med de små lands
bifall. De så nok også helst at presi-
dentvervet ikke gikk til England eller
Frankrike, kanskje særlig ikke til
Frankrike.
Når det gjelder Storbritannia og
Danmark som stemte i mot forslaget
om åvelge Risei Kanotil president, er
det ikke umiddelbart lett å forklare
årsaken til.
l «International Dansk Judo Bulle-
tin» for november 1952 forekommer
noen sterkt nedsettende bemerknin-
ger om japanere, og spesielt om
Kawaishi. Det blir her påstått at japa-
nerne ønsker å overta ledelsen av
europeisk judosport og i ly av judo
inntre østasiatisk tankegang, kultur,
religion m. v.
Spørsmålet om dette syn var karak-
teristisk for dansk judobevegelse tor-
de være tvilsomt. Det var for øvrig
nettopp på denne tid at den danske
bevegelse delte seg i to retninger. Det
forekom av og til ide meget få judo-
tidsskrifter som den gang utkom,
artikler av zen-buddhistisk art, men
disse kunne ikke ha vært særlig plag-
somme for Danmark på dette tids-
punkt. Detvari hvertfall ikkejapanere
som koblet judo sammen med zen-
buddhisme, og aller minst Kawaishi,
som hadde en sterkere interesse for
materielle goder framfor åndelig full-
kommenhet.
IJF's ekstraordinære møte
i desember 1952
Ekstraordinært møte i IJF ble av-
holdt den 10. desember 1952 i hoved-
kvarterettil Detfranske judoforbund i
109 Boulevard August Blanqui, like
ved metrostasjonen Glacière i Paris.
Tidspunktet for møtet falt sammen
med judo-EM. Dr. Kano hadde nå
akseptert vervet som president i IJF,
og av denne årsak ble det innkalt til
ekstraordinært møte. 10 nasjoner
møtte: Frankrike ved Paul Bonet-
Maury, Storbritannia ved Barnes, Vest-
Tyskland ved Schäfer, Østerrike ved
Nimführ, Italia ved Genolini, Belgia
ved Callier, Holland ved Nauwelaers,
Sveits ved Kaiser, Kanada ved Scala,
Cuba og Australia ved H. D. Plee. Fra
Japan møtte Tashiro som stedfortre-
der for dr. Kano.
Dr. Kano hadde i brev av 9. novem-
ber 1952 skrevet til den tidligere pre-
sident dr. Torti og meddelt at han
mottok presidentvervet. Brevet lå ved-
lagt saksdokumentene, og gjengis
her:
Kjaere herr Torti
l Deres brev av 9. september 1952
ble jeg underrettet om at det var
ønske/ig at Den japanske judounion
sluttet seg til IJF og at det likeledes
var ønske/ig at undertegnede overtok
embetet som organisasjonens presi-
dent. Jeg tillater meg derfor å med-
dele at undertegnede, som president
for den Japanske judounion, har fore-
lagt henvendelsen for unionens di-
reksjon den 21. november 1952 i
Tokyo, og denne har bifalt forslaget
om tilslutning til IJF. Det er likeledes
for undertegnede en storære å kunne
gi meddelelse om at jeg, Risei Kano,
president for Den all-japanske judo-
union og president for Kodokan,
påtar meg vervet som president for
IJF.
Jeg ville gjerne her tilføye at herr
Shigonori Tashiro, Japans delegat,
herved er bemyndiget til å forføye
over de spørsmål og problemstillin-
ger som eventuelt måtte oppstå ifor-
bindelse med opptak av Denjapanske
judounion i IJF, og likeledes ved min
overtakelse av presidentvervet.
Jeg uttrykker håp om hell og lykke
for forhandlingene i den ekstraordi-
nære kongress i Paris, og sender
mine ærbødige hilsener til alle tilste-
deværende kolleger.
Deres ærbødige
Risei Kano
President, All-Japan Judo Unlon,
President, the Kodokan
Ved åpningen av møtet holdt dr.
Torti, president i EJU og forhenvæ-
rende president i IJF, en tale således:
«Kongressmenn
For tre måneder siden fikk jeg i
Roma besøk av en framstående re-
presentant for kodokan, og denne
meddelte meg at dr. Kano vanskelig
ville kunne delta i denne ekstraordi-
nære kongress. Meldingen bekymret
meg meget, spesielt med henblikk på
IJF's framtidige skjebne.
Jeg har virkelig skrevet til dr. Kano
atskillige ganger og alltid mottatt
unnvikende svar fra ham. Men for
noen dager siden fikk jeg et telegram
fra Tokyo som fortalte at vår gode
venn S. Tashiro ville møte og repre-
sentere dr. Kano. Jeg vil her nytte
anledningen tilå ønske Tashiro varmt
velkommen, og deter en særlig glede
for meg å kunne uttale noen vel-
komstord til ham som sikkert bringer
med seg de beste nyheter for oss alle.
Og gode nyheter, mine kjære kon-
gressmenn, er mer enn nødvendig for
en resultatrik framdrift av IJF. Det er
tvingende nødvendig at dr. Kano nå
meddeler oss sin reaksjon på det til-
bud som kongressen l Zürich så
varmhjertet tilbød ham.
Jeg vil ikke unnlate å nevne for dere
at jeg ville ha følt meg «helt på jordet»
som president for en så stor organi-
sasjon som IJF. En organisasjon som
riktignok ikke har fått sin endelige
karakter og som ennå ikke har begynt
å leve sitt eget produktive liv.»
Det vil her ikke vaere nødvendig å
gjengi hele talen, men Torti kom inn
på vanskeligheter med hensyn til
generalsekretæren som hadde avslått
å fortsette arbeidet, han nevnte van-
skeligheter med å oversette referat fra
foregående møte. Videre nevnte dr.
Torti at Den Panamerikanske judo-
union nettopp var opprettet. Ratifise-
ringen sto på kongressens dagsor-
den.
Dr. Torti avsluttet sin tale med
meddelelsen om at dr. Risei Kano fra
nå av var Den internasjonale judo-
føderasjons president. På grunn av
presserende arbeidsoppgaver hadde
han ikkeselv anledning tilå kommetil
Paris. Dr. Torti anmodet Tashiro om å
overta dirigentplassen, og henstillin-
gen ble øyeblikkelig etterkommet.
Tashiro leste så et budskap fra dr.
Risei Kano.
Dr. Risei Kano's budskap
«I dette betydningsfulle øyeblikk,
da Den alljapanskejudounion aksep-
terer invitasjon fra IJF og erklærer seg
villig til å stå som tilsluttet medlem,
følerjeg meg forpliktet til å gi uttrykk
Forts. side 17
4 5

-. 4
De første store japanske
instruktøreri Europa
I årene 1950 - 1960 kom 24 høy-
graderte japanske judoinstruktører
på besøk til Paris og andre franske
byer - for kortere eller lengre tid.
Noen av dem erfortsatt bosatt i Frank-
rike - Awazu og Michigami. Den 20.
februar 1960 kom tre store mestere
overraskende til Paris med Boeing
707, som gikk polarruten Tokyo -
Paris for første gang.
Kawamura var forhenværende tek-
niskdirektørfor London-klubben The
Budokwai, nå lærer ved Kodokan.
Osawa, 68 kg, Tokyo-mester i åpen
klassel953, var«den lille som tok den
store».
Kaminaga var den gang «detjapan-
ske håp».
Dr. Risei Kano, sønn av Jigoro Kano, var
utdannet filoiog. Han var president for
Kodokan og president for Den Ailiapan-
ske Judoliga. Han kom omsider til å
overta presidentvervet i Den Internasjo-
nale Judoføderas/on.
Y. Osawa, T. Kawamura og A. Kaminaga.
Y. Osawa - balansebruddets mester.
6 7
Qlympisk «bombe»
Frank Wieneke fra Wolfsburg i
Vest-Tyskland sto for den største
sensasjonen i judo-OL.
Han slo Neil Adams, verdens beste
judoka, etter redaktørens mening
(Yamashita får unnskylde), i finalen i
78 kg's klassen.
Adams undervurderte sin motstan-
der totalt, var helt ukonsentrert på
kanten et øyeblikk, og vips, en dropp
down seionage til venstre, og kampen
var over. Det er annen gang Adams
taper en finale i OL, men forrige gang
var det i + 71 kg's klassen mot Gamba
fra ltalia i en rivende fíghti Moskva.
Wieneke skulletil Los Angeles forå
lære, sto deti dettyskejudobladet før
OL,fra 9. til 11. plass vardetde regnet
med.
Vi gratulerer og ønsker ham vel-
kommen til Hamari 1985.
AL
Olympiavinner i tre faser:
Bildene er fra det tyske iudomagasinet:
2 Jubel over finaleseiren.
R.,
3 Giedestârer under seiersseremonien
on'
åå* f
1 Frank Wieneke kampklar

JUDQ QM BORD
Det er bra å ha læremester med på turen. Her får (fra venstre) Odd Andersen, Tommy
Wedel, Joacim Holand og Lars Nicolaysen demonstrerfjudofinesser av Leif Hansen og
Svein Gârdsø.
. Á. .Wy .
Leif Hansen måtte tåle å bli kastet av Svein Gårdsø.
Besetningen på «Prinsesse Ragn-
hild» har gitt seg judoen i vold.
Men man må ha kyndig instruk-
sjon. Det nytter ikke å lese seg til
teknikkene.
På Kielferja «Prinsesse Ragnhild»
er det ikke bare de sentrale idretts-
konkurranser og den daglige trim-
timen som setter sitt preg på frivakta.
Skipet kan skilte med handelsflåtens
kanskje eneste judolag. Hele 16 av
besetningen er mer eller mindre i
gang med trening og oppgradering av
beltefargene. ildsjelen i klubben er
barkeeper Leif O. Larsen. Da Frivakt
avla et besøk var Svein Gårdsø fra
Sandefjord med på turen for å trene
laget. Svein Gårdsø har seilt både
utenriks og på hvalfangst før han gif-
tet seg og ble landkrabbe. Han frem-
hever judo som sporten over alle
sporter, men advarer på det insten-
digste andre seilende sjøfolk å kjøpe
en bok og sette i gang. - Judo må
trenes under veiledning av kyndige
folk, det nytter ikke å lese seg til bel-
tene.
Leif Hansen, som er ildsjelen om
bord, innehar brunt belte. Man starter
med hvitt, går videre til gult, orange,
grønt, blått og brunt f sort-, rødt- og
hvitstripet henger høyt, og aller gje-
vest er purpurrødt belte. Leifereneste
innehaverav brunt belte om bord, det
er stort sett orange og gultsom domi-
nerer. Han understreker at for å
komme videre, må det trenes og kon-
kurreres med folk fra høyere grad enn
en selv. Leif er svært glad for at Svein
Gårdsø stiller om bord, men peker på
atdet kan være vanskeligforsjøfolkå
komme videre i gradene.
Han hevder imidlertid at boken
selvsagt er nyttig som supplement.
Besetningen har stort håp om at Vel-
ferden i Hamburg kan være behjelpe-
lig med matcher mot judoklubben i
Kiel mens «Prinsesse Ragnhild» lig-
ger over fra lørdag til søndag.
Om bord har deflyttetfilmkveldene
til kafeteriaen etter stengetid, og tatt
filmrommet i bruk som trenings- og
trimrom. Når butikkene er stengt er
det kvinnene som råder grunnen.
4)
Utvidelse av Norsk Judo og Jiu-Jitsu
Klubbs lokaler Haugerud Judosenter
Som mange er kjent med så holder
vi på med en utvidelse av klubbens
lokaler Haugerud Judosenter med
nye 315 kvm., som er kostnads-
beregnet til kr. 750.000,-_ (Ja, du
leste riktig.)
For dette får klubben en ny dojo og
et kombinert aktlvitetsrom/festlokale
og møterom.
Klubbens intensjon er at krets og
forbund skal komme sterkere inn med
bruk av Haugerud Judosenter. Dette
vil bli lettere med en ny dojo. En god
del av utgiftene vil bli dekket av
statlige og noen kommunale midler,
men hovedutgiftene (medregnetdug-
nad) vil falle på klubben.
Anlegg for judo er meget lavt
prioritert fra stat og kommune, og
midler til anlegg blir ikke bevilget før
klubbene har gjort noe selv. Av
erfaring vet vi at det å sitte på gjerdet
og vente på de offentlige vesener
fører ingen steds hen. Vi må gjøre noe
selv først, da blir vi prioritert. Derfor
har vi startet.
Vi minner om sommertreningen
som har vært åpen for alle klubbene i
forbundet i de siste tre år ved Hau-
gerud Judosenter. Dette har vært
vederlagsfrittforalle, og vi vilfortsette
med dette som en hjelp til med-
lemmene i klubbene.
Dette viser hvor viktig samarbeid
mellom klubbene er for judoen i
Men ellers er resten av besetningen
og skipsledelsen velvillig innstilt til at
judogjengen får trene sammen. -
Man jenker det til, sies det.
Vi tar med at man som nevnt starter
med hvitt belte, og at det regnes minst
35 treningstimer fra hvitt til gult belte.
Selve drakta koster ca. 300 kroner, og
er med andre ord ingen stor investe-
ring. Både Hansen og Gårdsø liker
judosporten fordi den ikke i egentlig
forstand er noen kampsport. Det er
ikke styrke, men kondisjon, hurtighet
og teknikk som teller.
Judo er en sportsgren i utvikling.
For ca. syv år siden var det 3000 med-
lemmeri Norges Judoforbund, idag
teller de 8000 og forbundet er stadig i
vekst. Det er nok at en om bord har
kunnskapene og beltet, det var slik
det begynte på «Prinsesse Ragnhild».
Kanskje sjømannsidretten kan få en
egen judoklubb med tiden?
Bitten
Norge. Denne gangen trenger vi din
hjelp.
Vi har derfor trykket opp fem
stykker håndslagsbevis til hver klubbi
forbundet, som vi håper klubbene vil
støtte opp om, slik at vi kan greie
utgiftene med utvidelsen og få ras-
kere fremdrift med anlegget.
Klubbens anleggskonto er post-
gironr.21310 68, som vi håper alle vil
benytte seg av.
Vi er klar over at ekstra utgifter kan
være hardt for den enkelte klubb, men
vi håper på forståelse for utsendelsen,
og takker alle på forhånd for hjelp og
støtte.
Vennlig hilsen
Terje Lund
Se artikkel side 15 og 16.
Betenkt dommer og anikkel forfatter; eldretreff eller -
UlK's seminar for kurs-
instruktører:
UIK. hargleden av å kunne invitere til
et utvidet weekendseminar for kur-
sinstruktører.
Seminaret finner sted på SUND-
VOLLEN fra 25. til 27. januar 1985. Vi
starter opp fredagen kl. 1200 og re-
gner med à avslutte etter lunch,
søndagen.
Seminaret er tilrettelagt for in-
struktører som har befatning med ett
eller flere av følgende kurs for
trenere:
~ Aktivitetslederkurset.
- Grunnkurs i kampregler.
- Metodikk - kurs.
- Basisfagkurs.
- Trener 1, autorisasjon.
Seminaret tar sikte på å gi detaljert
gjennomgang i form av forelesnin-
ger, gruppearbeider og praksis. Ho-
vedvekten vil ligge på standardise-
ring av kursenes innhold, pedago-
gikk og praktisk tilrettelegging. Da
seminarets innhold og program mà
tillegges vesentlig betydning for ut-
danningen avtrenerei NORGE, erdet
nødvendig å disponere 3 fulle dager.
Seminaret er som tidligere nevnt
tilrettelagt for instruktører til trener-
utdanningen, og som selv har trener
1 status eller tilsvarende.
Til seminaret skal alle instruk-
sjonshefter og kursmatriell til hele
TRENER 1 utdanningen være ferd-
igutviklet.
UIK ønsker en bred deltakelse fra
kretsene. Vi ber derfor den enkelte
krets á vurdere om de kan sende flere
en den ene instruktør som forbundet
gir konomisk dekning for.
Detaljert program vil bli utsendt i
info og til kretsene i desember.
For UIK
Geir Otterbeck
8 9

Vellykkede oktoberleker
Tor Hammerstad
Oktoberlekene i judo, arrangert
av Krokstad Judoklubb, samlet
lørdag hele 230 deltakere fra 20
klubber til dyst i Ekneshallen.
Dette gjør arrangementet til et
av landets største for de yngste
aldersgruppene. Lekene arran-
geres hvert år og har hatt konti-
nuerlig økning i antall deltake-
re siden starten for tre år siden.
En av årsakene til arrangementets
popularitet er nok at klubben deler ut
premier til alle, ikke bare til vinnerne.
I tillegg til Oktoberlekene arrangerer
klubben også Mai-leker hvert år. Det
er altså en aktiv arrangør vi har med
à gjøre.
Både arrangementet, og sporten
som sådan, bærer tydelig preg av en
gemyttlig atmosfære, på tross av at
det i konkurransene kan gátemmelig
varmt for seg. Forholdet mellom de
unge håpefulle og lederne kan karak-
teriseres pà samme positive måte.
Lagmessig kunne Norsk Judo og '?'?
Jitsuklubb hale I land det første nap-
pet i Krokstad Judoklubbs Vandrepo-
kal. bak dem fulgte Asker, foran Lan-
døya judoklubb. Vandrepokal fikk
ogsåAlex Halvorsen, Fredrikstad, for
å ha prestert dagens raskeste lppon,
på 2,5 sekunder. få av våre lokale del-
takere kjempet helt itoppen i sine re-
spektive klasser, men hederlig unn-
tak var Øyvind Seinås, Åros. Kawal
Singh, Håvard Flatrud, Preben Aaker-
mann, Bjørn E. Hellen og robert Grei-
land, alle fra Lier Judoklubb og med
i toppen I sine klasser.
I lagkampen både forjenterog gut-
ter, kunne Landøya judoklubb trium-
fere foran henholdsvis Asker og
Krokstad 1.
Ung mann med ligtning face,
10
Fin reklame for
judo
let 12 siders reklame oppslag for Nis-
san biler i TIME fra 12. september I år
er judo presentert som en av de store
og svært spennende idretter fra OL i
Los Angeles.
Yamashita lremheves selvfølgelig
som den store idrettsmannen han er,
i dobbelt forstand.
Spesiell er overskriften, den kan
brukes av oss senere ved presenta-
sjon av vår idrett.
«Judokamper er lik psykologi-
ske sjakk partier, et trekk resul-
terer i det neste».
AL
Dommerprøver
X 3 lisens eller
ikke.
I november dette året er spenningen
på topp for tre norske dommere.
Walther Fieinsch, Kråkerøy Judo
Club og Jan Faye-Lund, lppon skal
opp til eksamen for IJ F-B-lisens i Gø-
teborg iforbindelse med Åpent Skan-
dinavisk 23. og 24.11.1984.
Prøven i teori avlegges fredag. Her
blir dommerkunnskaper og språk-
kunskaper testet. Lørdag og søndag
skal dømmingen vises i praksis for
EJU's dommerkomite. De får selskap
av en 20 andre håpefulle fra 11 land,
Belgia - Spania - Finland - Frankrike -
England - Irland - Italia-Vest-Tyskland
- Sverige og Sovjet.
Både Danmark og Island lardenne
sjansen gâ fra seg, merkelig i og med
at prøven er lagt I Skandinavia.
I EM jr. i Cadiz, Spania skal Atle
Lundsrud, lppon prøve pà lJF-A-
lisens. Denne henger meget høyt,
bare 30 europeere er innehaver av li-
sensen til nå, tolv europeere var inn-
stilt, åtte av disse får sjansen og Eu-
ropa har en kvote på 5 lisenser pr. àr.
Denne prøven består av dømming,
ingen teori. Kandidaten skal dømme
6-8 gangeri løpet av 2 dager som mat-
tedommer derav en finale eller to se-
mifinaler. Dessuten 10-15 kamper på
kant
Vi ønsker alle tre lykke til.

Kirken kan brukes til så mangt
At kirkens tilbud er utvidet i våre
dager, vet vel alle, men judoklubberi
en kirke, riktignok en nedlagt sådan,
er det sikkert ikke mange av.
Det var virkelig en ordentlig kirke med splr
og det hele.
/sakristiet er innredet bar «butikk» for salg
av /udoutstyr, koselige bord og stoler med
muligheter for bl. a. sjakk. Ariz er lo ikke
russer for ingenting. Redaktørens kone og
Ariz ved sjakkbrettet.
Ikke desto mindre besøkte jeg en
slik klubbi Edinburgh i sommer, mens
min kone og jeg bodde hos Tony Mac
i Kenda! etter Åpent Britisk.
Klubben drives av samboerne Ge-
raldine Kerr og russeren Aris Rudzi-
ties i fellesskap. De overtok kirken
som sto og forfalt í det gamle fiskevae-
ret Newhaven, som ligger i ytterkant
av Edinburgh.
En av betingelsene var ar eksteriø-
ret ikke måtte forandres, tvert imot
måtte en del blyglassvinduer settes i
stand. Det skulle vært noe å søke
materielltilskudd for i Norges Judo-
forbund!
De to har nedlagt en kjempejobb. I
det gamle sakristiet er det utsalg av
judomateriell, hvilerom og bar!!! for
salg av kaffe og den uunngåelige te-,
mineralvann- og øl-servering. Side-
skipene er innredet med garderober,
dusj og badstu på den ene siden og
vektrom på den andre. I midtskipet
liggerdojoen,over den erdet stoff-tak
med indirekte belysning, det gjør seg
godt. Dessuten er det mulig å utvide i
høyden hvis behovet melder seg.
Beklageligvis var det ikke lys nok til å
få et skikkelig bilde. Ariz, som er
hovedtrenerforjudoiklubben,harjeg
kjent i mange år gjennom internasjo-
nalt dommerarbeid. Han hoppet av i
Paris i 1981 under dramatiske om-
stendigheter, godt hjulpet av Geral-
dine.
I Sovjet var han sportshelt av Sovjet-
unionen med syv latviske og fem sov-
jetiske mesterskap, med alle de forde-
ler det ga, men som latvier, han er fra
Riga, mistrivdes han sterkt under sy-
stemet, og avhoppingen var godt for-
beredt.
Aris varpå dettetidspunktformanni
Sovjets dommerkomité for judo, en
jobb han overtok etter den kjente
dommer Dimitry Gulevich, dessuten
var han rikstreneri Latvia, Han eretter
min mening en av de beste dommere i
Europa, men først nå har han begyntå
dømme igjen. Hans forsvinning vakte
stor røre i Øst-Europa, og hele ledel-
sen av det sovjetiske judolandslaget
ble skiftet ut. I Edinburgh trives han
bra, klubben er etter to års dritt den
sterkeste i området på ungdoms- og
juniorsiden. Ved siden av judo drives
karate, men største fortjenesten ligger
allikevel i aerobic, som Geraldine dri-
Vel".
A. L.
Ariz i butikken - dårlig salg?
Inngangspartiet til «Newhaven Club», ikke
alle /udoklubber har blyglassvinduer.
OL-judo for kvinner i 1988?
Den Internasjonale Olympiske Ko-
mite, IOC, har nylig besluttet ikke å ta
opp judo for kvinner på OL-program-
met i 1988. Dette har vakt sterke pro-
tester, spesielt blant kvinnelige judo-
kas i USA og Europa, og med støtte
blant annet av American Civil Liber-
ties Union, På en pressekonferanse i
Los Angeles den 8. august i år ble IOC
beskyldt for kjønnsdiskriminering, og
varslet om at saken både kunne
fremmes for FN's Kvinnerettskommi-
sjon samt forfølges på rettslig måte,
Det siste vil man allikevel kanskje
tenke seg om to ganger, for en lig-
nende sak om 5.000 og 10.000 meter
forkvinnergikk nyligtapende ut aven
rettssak.
Avgjørelsen om kvinne-judo kom
overraskende, fordi IOCi 1982 hadde
gitt provisorisk status som olympisk
idrett. Begrunnelsen fra lOC`s pro-
gramkomite var nå at kvinne-judo
mangler nok internasjonal erfaring og
at det foreløpig ikke hadde vært
avholdt tilstrekkelig mange verdens-
mesterskap. Så lenge programkomi-
teen ikke avgir en positiv innstilling,
blir saken heller ike behandleti IOC's
plenum. Deter spesielt programkomi-
teens formann, sovjetrusseren Smir-
nov, som er negativt innstilt.
Judo for kvinner har utviklet seg
raskt i løpet av de siste 24 årene (i
Norge de siste 15 -20år). ldagerca.
23 prosent av utøverne kvinner, og det
praktiseres i 71 av de i alt 1 12 medlems-
landene i IJF. Det holdes internasjo-
nale mesterskap på fire kontinenter
(Europa, Asia, Oceania og Pan-Ame-
rika), og bare i Europa avholdes det
hvert år ca. 12 internasjonale tourna-
menter i tillegg til nasjonale konkur-
ranser.
Den Internasjonale Judo Fødera-
sjon avholdt sitt første VM for kvinner i
desember 1980 i New York. 27 land fra
fire kontinenter deltok. I 1982 i Paris
deltok 35 land med 175 utøvere. Neste
VM vil bli avholdt i Østerrike i novem-
ber 1984.
De medisinske komiteene i IJF og
EJU hargjennom lang tid studert virk-
ningen av judotrening på kvinnekrop-
pen. Resultatet er at det er ingen
merkbare forskjeller mellom kvinner
og menn, heller ikke når det gjelder
typen av typiske treningsskader, bare
med den forskjellen at hyppigheten av
skader på kvinner er langt lavere enn
på menn. Ingen deltakere trakk seg
som følge av skader underde to første
VM for kvinner.
Styret i IJF har reagert omgående

Diskriminering? Det skal vi bli tre om ! .I .I - Anita, Ingunn og Kristin.
på avslaget fra IOC. Allerede den 9.
august skrev IJF-president Matsumae
et personlig brev til IOC-president
Juan Samaranch, hvor han sterkt
beklaget avgjørelsen. Avgjørelsen står
helt i strid med vedtaket på lOC-kon-
gressen i Baden-Baden, hvor man
anbefaler å ta opp flere kvinneidretter
på det olympiske program. Sama-
ranch blir derfor direkte oppfordret til
å få saken gjenopptatt så snart som
mulig, og under følgende betingelser
fra IJF;
1. Det skal gjelde syv vektklasser for
kvinne-judo, ingen åpen klasse.
2. Det skal ikke være påkrevet med et
utvidet antall offisielle representan-
ter, dommere eller antall konkur-
ransedagerforågjennomførejudo
både for menn og kvinner.
Utrolig nok tilbyr Matsumae også å
sløyfe åpen klasse for menn for å få
kvinne-judo med på programmet. På
bakgrunn av den sterke reaksjonen fra
IJF, da IOC opprinnelig ville sløyfe
denne klassen, må dette tilbudet sies å
være enestående.
Saken er allikevel ikke avgjort med
dette brevet, og det haster med å få
saken satt opp igjen på dagsorden i
IOC. Siden IOC er en tung og presti-
sjefylt organisasjon, må flest mulig
midlertas i bruk. lflere land, bla. USA
og Østerrike, har kvinnelige judokas
dannet aksjonsgrupper, og selv en-
keltpersoner, kvinner som menn, kan
bidra til å øve press mot IOC. Dette
kan bl. a. gjøres på følgende måte:
1. Oppfordring til Norges Olympiske
Komite, og spesielt lOC`s represen-
tant i Norge, Jan Staubo, om å ta
opp saken,
2. Personlig brevtil avgjørende perso-
ner i IOC, adressert til deres privat-
adresser (se nedenfor) med protest
og oppfordring til å omgjøre ved-
taket, eventuelt fortsette diskusjo-
nen med IJF.
3. Få avgjørelsen omtalt i masseme-
dia, eller få saken tatt opp i andre
regionale eller nasjonale fora for å
påtale denne urettferdigheten over-
for kvinneidrett.

JUd0f0|k NM JR. herrer i Fredrikstad
inn i kretsstyrene
Norges Judoforbund har utviklet
seg kraftig i de årene det har eksi-
stert. Vi er pr. dato oppei 127 klubber
og flere lurer i vannskorpen. Med-
Iemstallet ligger mellom 7.500 og
8.000, det tilsier en plass blant de 15
- 20 største særforbund i NIF.
Som et av få særforbund har vi
judokretser i samtlige fylker. Det må
utnyttes, judofolket må inn i krets-
styrene. Dette er hjelp til selvhjelpfor
klubbene, her avgjøres økonomisk
støtte, og ikke minst treningssted og
-tid.
Et sted å trene erjo et problem for
mange klubber. Hvorfor ikke prøve
Kragerø-metoden her også, en eller
annen foresatt kan sikkert motiveres
for oppgaver, hvis ikke en fra klub-
bens vannlige styre har tid. - Sett i
gang, ikke la de «gamle» tradi-
sjonelle forbund få dominere kret-
sene lenger.
A. L.
President of the International Olympic
Committee
SEM Juan Samaranch
Avendia Pau Casals 24,
Barcelona 6, Spania
Member of the International Olympic
Committee
M. Vitaly Smirnov
RSFSR Sports Committee
Furmanova Street
121019 Moskva, USSR
Director of the International Olympic
Committee
Mme Monique Berlioux
Chateau Vidy
Lausanne, Sveits
Ifølge Rusty Kanokogi, som leder den
amerikanske aksjonsgruppen, er det
også andre, mer uortodokse måter å
vinne fram på. I New York finnes noen
av de strengeste lovene mot diskrimi-
nering, og firmaer eller personer som
inngår samarbeid med organisasjoner
som praktisererdiskriminering, kan få
store problemer på hjemmebane. Når
man vet at alle de store amerikanske
TV-selskapene har hovedkvarter i New
York, kan det bli store beløp som kan
komme til å stå på spill for IOC dersom
TV-selskapene blir utsatt for press,
hvis IOC blir stemplet som en organi-
sasjon som praktiserer diskriminering
mot kvl nner. Rune Narad
I helgen 6/7.10 gikkjunior mesterska-
pet av stabelen i Fredrikstad. Hele
120 deltagere, ny rekord, var påmeldt
individuelt, samt 9 lag.
Det var en tydelig standard hev-
ning fra fjorårets NM. Det henger
sannsynligvis sammen med at al-
dersgrensen er hevet til 21 ár samt
større tilbud av stevner for ungdom,
og forbundets satsing på junior-
stevne.
En av stevnets store overraskelser
vare Rune Kvigne fra lppon. Han fulg-
te EM-uttatte Stig Traavik, NJJK, helt
til døren og tapte på 1 poeng i ~ 60 kg
klassen. Ellers trakk Dag Espeseth,
Bergen JK, det lengste strået denne
gang i - 65 kg klassen mot Rune Be-
rgman fra Trondheim JK etter hontai,
1 poeng.
Stevnet ble greit awiklet men med
et par skjemmende dommerkolli-
sjoner.
Dommerne skal være pa matten
som et team, de skal hjelpe hveran-
dre til á sørge for at beste mann vin-
ner, diskusjoner utover det strengt
nødvendige må henlegges utenfor
matten etter kampen. AL
¥¥
Vinner/aget i NM lag /r. Bergen JK

M,
Kampsifuasion i Fredrikstad Faye-Lund som än/áken dommer.
12 13

J,
UTROLIG
Yamashita har vunnet det «All Ja-
pan Championship» foråttende gang
på rad. Det er ny og sannsynligvis en
uslåelig rekord.
Yamashita erbare 26 år og har vun-
net siden han var 18 år gammel. Han
er 5. dan og har en matchvekt på 126
kg.
Dårlig deltakelse
på TK-seminar
Det var forstemmende å se den dår-
lige deltagelsen som var på TK-semi-
naret i månedsskiftet august/sep-
tember.
TK's arbeid er en viktig brikke i hele
forbundets oppbygging, dessuten leg-
ger medlemmene i komiteen ned et
stort frivillig arbeid som bør verdset-
tes på en helt annen måte av med-
lemmene i forbundet. Det er ikke
morsomt for noen å yte en innsats for
så å bli møtt med nonchalanse.
Hvis vi skal vente vekst og styrking
av judoen i Norge, hvor det meste er
basert på frivillig innsats, må de som
gidder å jobbe se resultater av sitt
arbeid.
Så over til TK's rapport, som gjen-
gis ubeskåret.
14
TK-seminar 31.8. - 1.9. 1984
Teknisk komité beklager at det ikke
ble gitt respons på innbydelse til
seminaret. Det gjelder både de kret-
ser/utvalg som hadde plukket ut
representanter og ikke sendt disse
(hva nå enn grunnen måtte være) og
de som ikke minst helt lot være å rea-
gere.
l referatet tra seminaret, som vil bli
sendt ut til alle kretser og utvalg, vil
det tydelig gå frem hvilke konsekven-
ser dette får. Så jeg skal bare til slutt
presisere at det ikke er aktuelt med
nye seminarer med kretssensorut-
danning som mål, før tidligst 1986.
Ti/ stede fra Teknisk komite:
Dag Hodne, Svein Gårdsø, Steinar
Haukøy og Bjarne Heimdal.
Ti/ stede fra kretser og utvalg:
Haakon Hallingstad, Buskerud Judo-
krets, Klaus Solheim, Hedmark Judo-
utvalg, Edgar Hansen, Oppland Judo-
utvalg, inge Jarl Clausen, Oslo Judo-
krets, Eivind Solheim, Nordland Judo-
utvalg, Jan Weiseth, Rogaland Judo-
utvalg, Wim van der Hejden, Ronerike
Judoutvalg, Axel Hopstock, Tele-
mark Judoutvalg, Rosie Evans, Troms
Judoutvalg, Gry Alexandersen, sty-
ret, Erik Mølmen, valgkomiteen, Geir
Otterbeck, Uik,
Det ble ved registreringen av de
fremmøtte klart at det ikke var noen
etteranmeldelser hverken av krets-
sensorer ellerjudokas som skulle opp
til gradering. Det var bare Sør-Trøn-
delag Judokrets av de påmeldte som
ikke mtte opp.
Det ble før gradering gitt en gene-
rell orientering om gradering av 1.
dan, og om et graderingsskjema som
er tenkt brukt ved alle graderinger til
1. dan.
Det var bare en som hadde meldt
seg opp til gradering, det var en
teknisk gradering, og vedkommende
strøk, Selv om jeg tror alle hadde fullt
utbytte av graderingen, og ikke minst
av diskusjonen som fulgte både i
grupper og plenum, må det til senere
seminar med samme mål og mål-
gruppe, sikres at det er flere som skal
opp både teknisk og kampteknisk.
Under selve graderingen fikk hver
enkeltdeltakervurdere,forsåsenerei
grupper uttale seg om forskjellige
faser av graderingen. Etter gruppear-
beid og senere plenumsdiskusjon,
begrunnet så TK sin avgjørelse. Ar-
beidsformen fungerte tilfredsstillen-
de, men ved mer enn to graderinger
pr. dag, må enten den totale tids-
ramme eller arbeidsformen, forand-
res.
Bruken av graderingsskjema så ut
til å fungere bra som hjelpemiddel
hos de fleste. Det vil nok imidlertid
kreve en god del trening for å nyttig-
gjøre seg et slikt skjema fullt ut. Det
ble fra deltakerne foreslått noen for-
andringer på skjemaet, som er tatt til
følge.
På søndag åpnet TK med en orien-
tering om graderingsreglementet og
de forandringer som er gjort. En del
saker som TK har oppe til vurdering,
ble forelagt deltakerne for kommen-
tarer. Deter nyttig og ikke minst viktig
åfå inn nye synspunkter og konstruk-
tiv kritikk av det vi holder på med.
Neste punkt på dagsorden var opp-
følging av kretssensorene. TK er av
den oppfatning at det etter en stund
kan komme til å skli ut hvis det ikke
blir lagt opp til en skikkelig oppføl-
ging fra TK's side. Jeg skal kort skis-
sere hva man kan tenke seg av mulig-
heter:
Det som er klart er at det fra høsten
85 vil være enkelte kretser som vil ha
ferdig utdannede graderingssensorer.
Det vil si at vi må ha et system klart til
neste seminar.
Ved gradering ute i kretsene bør det
være en forutstning atdetblirbruktet
system som nå brukes ved forb.gra-
dering. Det vil si at en kaller inn til
gradering tre eller fire ganger i året.
Videre rapporteringsplikt til TK.
TK bør på forhånd orienteres om
når gradering skal finne sted, hvem
som skal opp, hvilken graderingsform
osv. Vi vil da ha mulighetertil å kunne
sende ut en representant fra TK for å
se hvordan sensor klarer seg. En
annen mulighet er å tillegge kretsene
å ta opp hele graderingen på video og
sende den til TK for vurdering av det
sensor harkommetframtilsom resul-
tat. Det vil ikke i noen henseende
være snakk om å overprøve resultatet
av graderingen for den enkelte som
går opp.
Når alle kretser har fått sine grade-
ringssensorer, vil det i tillegg til det
som er skissert ovenfor bli aktuelt at
en kretssensor fra nabokretsen skal
være til stede ved gradering.
En kretssensor må en gang i året
delta på en forbundsgradering, ikke
bare for å være med på selve grade-
ringen, og bli vurdert på den, men
også for å holde seg orientert, friske
opp i graderingsreglementet. *
i
NM LAG DAMER OG
Petter'n klar til ny dyst, Hvarda/ har fàft mat og ser fornøyd ut.
HERRER
Dette stevnet gikk av stabelen 20. ok-
tober i Fyllingsdalen Idrettshall i
Bergen.
Fra i fjor har NM lag blitt aviklet
samtidig for damer og herrer.
Interessen for dette mesterskapet
har vært synkende og vi hadde stag-
nert på 8-10 herrelag og ca halvparten
damelag.
Otterbck fra Bergen sendte i fjor
høst inn et forslag om reorganisering
av dette arrangement for å trekke fle-
re klubber med i lagmesterskapet.
Et lagmesterskap har mange posi-
tive sider spesielt det sosiale samhø-
righet som fremkommer når klubber
stiller lag, men som sagt, lag-
mesterskapet hadde synket hen.
Vi har ikke rukket å få Otterbecks
U*
For å vite hva som best kan gjøres i
dette spørsmålet må de forskjellige
muligheter/kombinasjoner kostnads-
beregnes og legges fram for styret.
Det ble, når det gjaldt videoen, dis-
kutert ganske livlig om hva man bør
gjøre med deinntil60 minutteren har
til rådighet for ca. 20.000 kroner. Det
var et markert ønske om å konsen-
trere seg om «Nage no kata» og bare
den som kata, vise hele kataen for
deretter å plukke ut og kommentere
enkelte ting som hilsing, holding,
slag, angrep, fotføring osv. Videre
vises det andre tekniske pluss for-
dypninger til 2. og 3. dan.
Som em konklusjon på det hele,
kan en velsiatdeteretstortsavnikke
å ha en skikkelig rettesnor å gå etter
når en skal graderes til dan-grader.
TK håper jo også at når denne
videoen erferdig,slipperåfå sejudo-
kas som har trent inn helt andre ting
enn det TK forlanger. Det burde med
andre ord heve graderingsstandar-
den mange hakk her i landet. TK
håper over nyttår å kunne starte
arbeidet med denne videoen, for
øvrig i samarbeid med UIK,
«Stiljudo» var siste punkt på dags-
orden. Her var det stor uenighet, og
somjeg serdetteerdetetjudopolitisk
spørsmål som må tas opp gjennom
helt andre kanaler. Edgar Hansen,
som redegjorde for dette emnet,
kommer til å legge det fram som sak
på neste årsting.
Internasjonalt er kata-konkurran-
ser en fullt ut akseptert form for judo,
bare som et Ps.
Etterord j
For Teknisk komite ble dette en
lærerik og nyttig week-end, noe jeg
håper det også ble for deltakerne.
Men, og det er et stort men. Som det
går fram av oversikten over deltakere
fra deforskjellige kretserog utvalg, så
er det en del jeg savner der. Syv kret-
ser og utvalg var til stede begge
dager, og brevgikk uttre månederfør
påmeldingsfristen gikk ut. Dette skul-
le i alle fall være god nok tid til å gi
beskjed om at det IKKE ble sendt
representanter fra de forskjellige kret-
ser og utvalg. Konsekvensene av en
slik holdning er mange. Jeg vil først ta
for meg det tilleggsarbeidet som en
kretssensor vil bli pålagt. Han skal
blant annet være den som gir grade-
ringsrett opp til 1. kyu i sin krets. Alle
søknader skal altså sendes til krets-
sensor. TK harfor lang tid siden mis-
tet oversikten over hvem som bør få
graderingsrett og hvem som ikke bør
få.
Dette er spesielt viktig for å være
sikker på at det holdes en høy stan-
dard til graderinger. En graderings-
sensor i kretsen skal også lære opp
graderingssensorertil 1. kuy, og også
la dem være med å vurdere graderin-
ger til 1. dan, men tanke på en krets-
sensorsjobb. Detvil for TK være både
arbeidsmessig og samvittighetsmes-
sig en stor avlastning å få dette dele-
gert så snart som mulig. l tillegg
kommer så graderingen opp til 1. dan
som blir hovedgjøremålet, med det
det omfatter. Å overholde målsettin-
gen i langtidsplanen om graderingen
opptil 1. dan ut til kretsene i løpet av
1986, kan vanskelig gjennomføres
slik responsen er nå. Dette skaper
igjen merarbeid for TK, som nå bare
må konsentrere seg om de kretser og
utvalg som møtte opp. Dvs. at jeg vil
ha en skriftlig begrunnelse om hvor-
for det ikke ble sendt representanter
fra Oslo og Buskerud judokretser
som kunne delta på begge dager, før
det tas stilling til om disse skal tas
med på videre opplæring.
For de som ikke møtte opp vil det
tidligst våren 1986 bli startet opp med
nye seminarer for kretssensor-ut-
danning. For de kretser/utvalg som
skal inn til nytt seminar i mai, er det
selvsagt en forutsetning at de samme
personer møter som møtte nå ved
siste seminar.
Det vil bli skrevet til de kretser og
utvalg som ikke møtte opp med
representanter.
Bjarne Heimdal
15

- 3
.én
Gry Alexandersen UIK har «pakket» Signe
Kaarsberg, Ippon JK
forslag om reorganisering inn i bla-
det og er ikke sikker på om det er ak-
tuelt for fremtiden heller, fordi:
Noen dager før NM ringte telefo-
nen pà forbundskontoret. To topp-
stressede bergensere i den andre en-
den, Hilde Hjertnes og Geir Otter-
beck HJÆLP - HJÆLP lød det fra tu-
ten, hva gjør vi nål!!
15 herrelag og 9 damelag tilsam-
men 24 lag er påmeldt, (som de fleste
vet har bergenserne hatt mattepro-
blemer i det siste).
Vi har beregnet 2 matter og 12
dommere, nå må vi ha 3 matter men
dommerne var det verre med p.g.a.
Krokstad lekene samme helg med
250 ungdommer.
Vi prøvde så godt vi kunne å roe
ned dethele herfra forbundskontoret
og trøstet med at siden det var lag-
match kunne vi greie oss med dom-
mere bare de skaffet en matte til.
Tydligvis hadde de to samt resten
av bergenserne kommet seg ned pà
bakken igjen for da vi ankom Fyl-
lingsdalen lå tre kamparealer der på
rekke og rad og kampene var igang.
Etter noe famlende dømming til å
begynne med tokdet seg opp og stev-
net ble greit awiklet, til og med tidli-
gere avsluttet enn beregnet.
Når en ser på resultatlister er jo
Marienlyst påtopp bådefordamerog
herrer foran henholdsvis NJJK's før-
ste lag og Bergen Judoklubb's. På
herresiden er jeg blitt betenkt.
Det er jo hyggelig á treffe gamle
venner, og det heter seg jo at de gam-
le er eldst, men dette minner unekte-
lig sterkt om et eldre treff arrangert av
Odd Grythe.
16
Dette er ikke bra, hvor bliver forny-
elsen, hvor er juniorene deres mine
herrer ledere i MJC og NJJK.
Jeg er klar over vanskeligheter i
NJJK, men det er dog Norges største
klubb.
Oslo Judoklubb er stort sett junio-
rer bortsett fra et par mann og lppon
Judoklubb er tilbake på bronseplass
etter en 2-3 års fravær med bare unge
folk.
Bergen og Trondheim Judoklubb
hadde unge folk på laget, Stavanger
Judoklubb likeså, «gubbelaget» fra
NTHI hadde fortjent en bedre skjeb-
ne, men det ser ut for meg som om
tyngden av juniorer kommer utenom
Bukke til hverandre -
Neie til hverandre -
tra la la osv.
Sundland og Giertsen viser hvordan det gjøres.
østlandsområdet, Oslo folket må
skjerpe seg.
Damene har større spredning av
sine medaljører, gjennomsnitt alder
er markert lavere, selvom laget fra
UIK (tidl. KSI) greide medaljeplass
p.g.a. sine «fair ladies» la navn være
unevnt.
Etter stevnet var det «selskapelig
samvær» pà en skole i byen til langt
på natt med høy stemning, noe enkel-
te helt klart bar preg av degen etterpå
-BergenJudoklubb kan være fornøyd
med seg selv og arrangementet.
Neste år brakerdet løs med NM lag
i Trondheim kanskje med enda flere
lag, dette ga mersmak.
Atle Lundsrud
“IWC
l enkelte av kampene var tempoet ro/ig.
Grime OJK og motstander maser ikke unødig, avstressende for dommerne.
Veteran Mester-
skap!!!
Sandefjord Judoklubb står som ar-
rangør av VM 1985.
Dette glitrende arrangement går
av stabelen i Jotunhallen i Sandef-
jord 16. februar 1985.
Merk av datoen i kalenderen allere-
de i dag.
Prøv drakten 2-3 ganger i 1984 og
like mange gangeri 1985 før stevnet,
slik at det ikke går som med «Lille-
gutt» siste gang.
Viktigste del av arrangementet, fe-
sten,blirlagttiletmotell,hvorviogsà
skal bo, vegg i vegg med hallen. Ta
med konaellerannet«smågodt»eller
begge deler.
VM 1984 talte 37 deltagere. Vi sat-
ser pà ny rekord i 1985 i detvi fortrøst-
ningsfulltlarSandefjordtaseg avdet
hele.
Gretha & Co. sørger nok for topp
fest, unnskyld «mesterskap». AL
PS.
Vi skal bo på Granerød Motell hvor
også banketten finner sted.
Bankett pris kr. 145,- for3 retter, drikke
kommer i tillegg.
Overnattingspriser:
Enkeltrom m/frokost kr. 275,-
Dobbeltrom m/frokost kr. 195,- pr.
pers.
Rom m/3 senger m/frokost kr. 163,-
pr.pers.
Rom m/4 senger m/frokost kr. 148,-
pr.pers.
På disse prisenefárvi + 10 % rabatt.

64;
Belgisk
judofrimerke
Postverket i Belgia har gitt ut et
frimerke med judomotiv, det inngåri
en serie med idrettsfrimerkertil støtte
foridrett.
Frimerkets kostnad er 8frc., med et
tilslag på 2 frc. til idrett.
Noe å tenke på for norske fri-
merketegnere, som stort sett har
holdt seg til fugler og rare dyr i
skogen samt utallige bondegårder og
forlengst avdøde forfattere.
En liten gutt fra Kristiansand og en liten
pike lra Narvik møttes på en badestrand.
De var faktisk så unge at badingen lore-
gikk netto.
Etter en stund utbrøt den lille piken til
sin mor: «Jeg visste ikke at det var sånn
forsk/ell på nordlendinger og sørlendin-
ger, gittl»
Jens!
Jeg lurer på hvordan trønderne ser ut -
de ligger jo midt imellom.
Redaktørens anm.
Forts. fra side 5
for våre idealer og for vår oppfattelse
om hva et internasjonalt judoforbund
måtte stå for. De fundamentale tanker
ble allerede trukket opp for Den
europeiske judounion på møtet i
London den 12. juli 1951 iet budskap
fra dr. Flisei Kano. Likeledes ble lin-
jenetrukketoppidet forslag tllstatut-
ter som Kodokan hadde utarbeidet.
Med utgangspunkt i disse fundamen-
tale prinsipper, vil jeg her ta meg den
frihet å foreslå noen praktiske forslag
til forandring av formulering og inn-
hold i lJF`s vedtatte statutter.
Først og fremst finnes det i Kodo-
kan og i Den alljapanskejudounion et
sterkt håp om at lJF`s overordnede
oppgave består i fremme og utvidelse
av vennskapsbånd mellom organisa-
sjonenes medlemsland. Likeledes er
det en oppgave for IJF å spre kjenn-
skap til Kodokan-judo i de mange
land på de fem kontinenter. Jeg vil be
om at det sendes invitasjoner til alle
land clerjudosporten blir dyrket, med
oppfordring til å slutte seg til IJF.
I denne sammenheng vil jeg gjerne
si noen ord om Kodokans stilling og
ansvar i forbindelse med lJF's arbeid.
Det er kjent for alle at Kodokan-ju-
doen ble skapt for nøyaktig 70 år
siden, og at Kodokan gjennom disse
år har gjort systemet kjent ikke bare i
Japan, men over størsteparten av
verden. Jeg tror dog ikke alle er kjent
med det faktum at presidenten for
Kodokan også er president i Den all-
japanske judounion, i All-Japans stu-
dent judo union etc. Det samme for-
hold gjelder også for den stab som er
knyttet til Kodokan, de aller fleste
innehar tilsvarende stilling innenfor
Den alljapanske judounion.
Under disse omstendigheter må
det være tillatt for Kodokan å komme
med forslag og anbefalinger til hvert
enkelt medlemsland tilhørende IJF.
Likeledes vil Kodokan måtte ha sam-
me rett overfor de forskjellige konti-
nentale unioner. Det vil også være
nødvendig, dersom føderasjonens
unioner ønsker å foreta endringer av
teknisk karakter, så må samtykke fra
Kodokan innhentes på forhånd.
Jeg vil også foreslå at lJF avholder
sin kongress hvert fjerde år, mens
sentralkomiteen møtes hvert år. Sen-
tralkomiteen består av presidentene i
de kontinentale unioner og presiden-
ten i IJF.
Det vil også være en oppgave for
IJF å innføre judo i De olympiske
leker» - (Risei Kano's budskap er
her noe forkortet.)
Fiisei Kano hadde meget vel forbe-
redt sin overtakelse av presidentver-
vet i lJ F.
l november 1951 reiste han til
Europa sammen med en delegasjon
fra Kodokan, bestående av Matsu-
moto, som var redaktør Kodokan-
magasinet, Daigo, Tashiro og Kuri-
hara. Delegasjonen besøkte ni land i
Europa. Så til USA, hvor en rekke
større byer ble besøkt, med hjemreise
via Hawaii.
På denne good-will-reise ble kon-
takter etablert, og Risei Kano fikk ved
selvsyn gjort seg kjent med judoens
stilling og densledereideforskjellige
land. - (Denne reise er beskrevet av
Matsumoto i boka: «Sekai no Judo»
(Judo i fremmede land), Tokyo 1952.
Risei Kano hadde i lengre tid vært
meget tilbakeholden med aksepte-
ringen av presidentstillingeni lJ F, Dr.
Torti forteller at han på sine tallrike
brev alltid fikk unnvikende svar fra
Kano, ikke helt <<nei>>, men heller ikke
ubetinget «ja».
Denne holdning skyldtes usikker-
het hos Fiisei Kano. IJF besto hoved-
sakelig av europeiske land, og spørs-
målet om disse ville samle seg om en
japansk president kunne for ham
synes tvilsomt.
Hans good-will-reise, som strakte
seg overtre måneder, ryddet tvilen av
veien, slik at han fortrøstningsfullt
kunne påta seg stillingen som presi-
dent i IJF.
at at
17

EMJunior
Norge stilte med to deltagere i EM ju-
nior i Cadiz,_Spania, 1.- 4. november
1984.
I klassen -60 kg hadde vi Stig Traa-
vik, NJJK, og i klassen - 65 kg var
Rune Bergmann, Trondheim Ju-
dokwai.
Leder var Jens Aasved, Trondheim
og som dommer reiste undertegne-
de, som samtidig skulle opp til prøve
for dommerlisens IJF-A.
Av økonomiske grunner reiste vi
med en slags «gruppereise» for en
uke til Malaga.
Cadizliggerca25milvestforMala-
ga midt i mellom Gibraltar og den
portugisiske grensen.
Det eren av de eldste berømte bye-
ne i Spania. Dette området hadde
Spanias eldste parlament og det er
utifra Cadiz hovedtyngden av den
«spanske armada» sendt av Philip ll
droi 1588 for å bli slått av Sir Walther
Raleigh utenfor England's kyster. I
den gamle bydelen er havnen og for-
tene den dag i dag slik de var den
gang. Litt historie for dere som ikke
fulgte med på skolen!
Den spanske armada ble sendt
mot England for å hevne mordet på
Maria Stuart og fordi engelskmen-
nene støttet hollendernes frihets-
kamp mot Spania. Det var 130 store
skip og 30 små med tilsammen 30.000
I
I
velg, ea 3
18
Cadiz
mann ombord. De ble overrasket av
storm og slått i trefninger av en-
gelskmennene, noen prøvde å seile
nord om Skottland for å komme seg
hjem igjen, det var faktisk et par tre
skuter som forliste på norskekysten.
Over halvparten kom aldri tilbake,
15.000 mann forsvant, en ufattelig
tragedie i den tiden som fikk det
spanske kongehus til å skjelve.
Vi leide en Ford Escort i Malaga og
kjørte veien gjennom solkysten i det
såkalte ferieparadis mot Gibraltar.
Det var ille, enorme hoteller over alt
basert på masseturisme, vakker na-
tur totalt ødelagt.
log med at vi var nå nær ville vi ta
en titt på Gibraltar, men dengang ei!!
Bare fastboende og de med en-
gelsk pass slapp inn, spanjolene er
nok litt hårsàre i denne saken.
Vi var litt skuffet da vi gikk tilbake
til bilen, men plutselig dukket2«Hun-
ter» jagerfly fra den engelske mari-
nen opp. De fløy vinge-tupp mot
vinge-tupp. 50 meter over bakken, tre
runderav 8-9 minutter rundtGibraltar
klippen, vippet med vingene og mar-
kerte at dette tilhører Tatcher & Co.
Vi følte at vi fikk et lite plaster på
såret.
Hotellet vårt var en sånn turistko-
loss, det så fenomenalt ut på brosjy-
ren, fotografen hadde bare glemt á få
med 10 heisekraner og en tørrdokk
som jeg hadde utsikt fra min bal-
kong. Herute het det Puerto St.A. Ma-
ria og selve stevnet gikk i en liten
splitter ny hall i Puerto Real, pittoresk
fiskerlandsby, stevneawiklingen
gikk sånn passe, «manana» er et be-
grep og middag ca. kl. 23.00 om kvel-
den var ikke vàr stil.
Gutta”s innsats var som ventet i og
med at de var med for første gang.
Aldersgrensen for jr. er hevet til 21
årog norske 17-18 åringer med dun på
haka blir fort litt betenkte når de ser
russiske juniorer med skjeggvekst
etc. som deres egen bestefar.
Rune Bergmann møtte en sveitser
som fikk scoret en koka helt tidlig i
kampen og som han klarte å_ri på
kampen ut. Neste kamp tapte sveit-
seren, og Rune kunne konsentrere
seg om de små spanske snuppene
1 ;
som samlet autografer etc.
«Spanish eyes» eren realitet, - selv-
følgelig så han på judo også.
Stig Traavik hadde en spanjol i sin
første kamp. Det var høy usaklig
stemning på tribunene men spanjo-
len fikk ingen ting til, ikke Stig heller
forresten og det måtte bli hontei.
log med dette var kampen avgjort,
jeg gad se den dommeren som hadde
tatt sjansen på à gi norsk vinner med
det publikumet mot seg.
Spanjolen kom heller ikke videre
og Stig kunne ta opp de samme sys-
lene som Rune.
EM ble avsluttet søndag og hjem-
reisen sto for tur, p.g.a. ukestur med
feriereise hadde vi to dager til dispo-
sisjon.Vivarblittanbefaltåkjøre opp
i fjellene, noe som ble kalt de hvite
landsbyens rute. Alle tiders tur, fjelle-
ne var skikkelige høye, et par av pas-
sene var på 1.200 meter, det er ikke
mange norske fjellpass som har den
høyden.
Veiene var smale og svingete, rette
strekninger var gjennomsnittelige 50
meter, autovernet var hvitmalte stein
så store som melkeboksen med 300
meter stup nedenfor.
Vi var innom noen av småbyene
som enten lå inneklemt i bunnen av
en dal, eller klamret seg fast på top-
pen av et fjell.
I en av disse markerte et trafikk-
skilt 2 metermellom husveggene i by-
ens hovedgate, da var det godt å bare
ha en Escort.
Vi overnattet i Ronda, som i gamle
dager var hovedsete for røvere og
smuglere i den delen av Spania, Stig
hentet seg inspirasjon her til flyturen
hjem.
Hotellet var et gammelt «flint» ho-
tell av Agatha Christie typen, et skik-
kelig ørnerede på kanten av et 300
meters stup. Hvert «dobbeltrom»
hadde terrasse - stue - soveværelse
og digert bad. Det var «kjempedyrt»-
150,- natten. Prisene her oppe i fjelle-
ne var behagelige. Vi stoppet en dag
ved en landeveis kro spiste 3 retters
middag samt inntok endel av det til-
behør som er unevnelig i norsk idrett-
spresse i tillegg 4 kaffe, alle gode og
mette, samlet regning kr. 134,-.
Dessverre måtte vi ned fra fjellene,
tilbake til ferieparadiset «Solkysten».
Vi fant igjen en turistmaskin av et ho-
tell siste natten. Her var vi buret inne
sammen med en hel haug frustrerte
Gi
Kombi NM:
I Drammen 17. og 18. november ble
NM damer senior og junior samt NM
lag junior arrangert av Drammen
Judo Club med Kirkesæther i
spissen.
Lørdag gikk senior mesterskapet
med deltakelse av ca. 50 damer, he-
rav en del juniorer som var påmeldt
begge dager.
Hanne Pedersen, UIK, sikret seg
sitt første NM i inntil 48 kg klassen å
slå Siw Øvland, Vennesla i finalen.
I klassen -52 kg ble det hardere tak
med 4 - 5 jevnbyrdige damer, bl.a. Kri-
halvfulle engelskmenn som hadde
kommet hit for å slikke sol. I stedet
fikk de storm og et regnvær jeg aldri
har sett maken til. Vi bodde i 12. etg.
og hotellet ristet hele natten ide ver-
ste stormkastene. Til trøst hadde ho-
tellet en meget bra spisesal hvor vi
inntok vårt siste spanske måltid,
d.v.s. tre av oss spiste middag, men
Stig var så sulten at han bestilte tre
hovedretter. Kelneren prøvde å forkla-
re at det muligens kunne bli litt mye,
men Stig er sta og han fikk tre retter.
Hvor han gjorde av alt sammen er
ubegripelig men vifant ut at noe muli-
gens er inne i hodet, han var tung å
snakke med neste dag, men det kun-
ne også være noe av «inspirasjonen»
fra Ronda.
Uansett, de to unge herrer ønsket
seg mosjon etter maten og så seg ut
noen engelske ungmøer i dan-
sebaren.
Jens ogjeg prøvdeàhjelpe dem til-
rette ved à komme med et par tips om
manerer etc, men ble overhørt.
De unge løver stilte over til nabo-
bordet med charm i blikket og glass
i hånden (mineralvann). Det gikk som
det måtte gå, alle fem engelske mø-
frø forsvantfnisende på do, og det var
det.
Avreisedagen regnet det like jæv-
lig, da flyet tok av kunne vi like gjerne
vært i ubåt, mellomlanding Barcelo-
na så i København, så hjemme for
Stig og meg mens trønderne som på-
står de bor midt i Norge (altså sent-
ralt) måtte bytte til enda et fly før de
landet | Trondhjem. Atle Lundsrud
Rud 27.11.1984.
stin Øygarden, MJC, har gitt opp pi-
ningen og gått opp en klasse.
I finalen møtte hun Vigdis Nesse
fra Bergen. Kampen ble heltjevn uten
godkjente scoringer på tavlen, det
måtte hontai avgjørelse til og den
gikk til Kristin, men den kunne like
godt gått andre veien.
Gerd Nyjordet, Trondheim, var su-
veren i sin klasse og gjorde kort pro-
sess i sine kamper. Også i finalen
gikk det unna selvom Anne Eklund,
Stavanger, fightet det hun kunne i fi-
nalen. Gerd er helt klart et nummer
sterkere enn sine motstandere i klas-
sen samtidig som hun etter hvert har
fått stor internasjonal erfaring.
I -61 kg klassen hadde Line Berge-
ne, Sandefjord, store forhåpninger
om endelig en gang å slå Inger Lise
Solheim, MJC. Det ble med håpet for
Line, etter en wazari scoring, av Inger
Lise, som først ble dømt ippon men
korrekt korrigert, etter 1/2 minutt var
egentlig kampene over. Inger Lise
gjorde som hun ville og Line måtte
finne seg iå bli nærmest overkjørt. ln-
ger Lise legger opp etter denne se-
songen slik at Line får sjansen neste
àr, men altså uten Inger Lises skalpi
beltet.
Heidi Andersen, Oslo Judoklubb,i
- 66 kg varsuveren i sin klasse og had-
de egentlig ikke motstand i det hele
tatt.
Klassen - 72 kg ble vunnet av Signe
Kaarsberg, ippon, hun fikk til endel
fine kast og vant klassen helt
fortjent.
+ 72 kg ble et oppgjør mellom Ani-
ta Koop, Sandefjord og Peggy Haug-
nes, Molde, hvor Anita trakk det leng-
ste strået.
Åpen klasse ble et artig møte mel-
lom «store» og «smà». Kristin Øygar-
den og Vigdis Nesse vant kampene
sine mot de «store» på kveling og «lil-
le svin» Kristin kom helt til 5. plass.
Anita Koop viste fin judo og var beve-
gelig og tekniskog sikret seg en bron-
se sammen med Gerd Nyjordet. Fina-
len mellom Heidi Andersen og Inger
Lise Solheim skulle være Inger-Lises
avslutning match, helst kronet med
seier. Det gikk ikke, Heidi virket hel-
tent og scoret tidlig en yoku, Inger
Lise prøvde å angripe gang på gang,
men ble kontrollert av Heidi hele ti-
den, - klar seier til Heidi.
Søndag gikk junior klassen.
Flere av deltakerne fra dagen før
stilte, både Kristin Øygarden, MJC,
og Signe Kaarsberg, ippon, ble dob-
beltvinnere, altså norgesmestere
både for senior og junior.
60 deltakere med god spredning
landsmessig. Det var en rekke jevne
oppgjør, også med mange nye fjes
med og uten «blåveiser».
Klubbene i Østlandsområdet er
sterkest enda, men Trondheim og Be-
rgen tok sitt.
Spesielt gledelig var den sterke
innsatsen fra Stavanger som faktisk
plasserte seg i 4 awde 7 klassene og
attpá til tok sølvmedaljene i lag-
konkurransen.
AL
Ftud, 22.11.84
Rapport fra VM
damer 10. og 11. nov.
1984
Følgende var med:
- 84 kg Kristin Øygarden
- 52 kg Vigdis Nesse
- 56 kg Gerd Nyjordet
- 61 kg lnger Lise Solheim
- 66 kg Heidi Andersen
Leder: Misj Guenin
Trener: Svein Gårdsø
184 deltakere fra 32 land. Jeg ønsker
å utsette noe ved arrangementet:
Jeg mener at man kan sette store
krav til gjennomføringen av et VM.
Vektklassene ble awiklet i følgende
rekkefølge: lørdag deto letteste først,
så de to tyngste, dvs. -61 resp. -66, de-
retter -72 resp. +72. Søndag ble dette
prinsipp brudt og vektklassene ble
kjørt: først -48 resp. -56, deretter -52
resp. åpen. Jeg spurte på lørdag i hvil-
ken rekkefølge vektklassene skulle
kjøres begge dager og fikk beskjed
om at de skulle begynne med de to
letteste vektklassene på begge
dager
- 48 kg:
Kristin Øygarden: 1. kamp mot Frie-
drich fraTyskland. Bra kamptil1.skå-
ring. Kristin gikk bedre enn i Åpent
Britisk, sterkere angrep. Ett svakt y-
eblikk: Kristin reiser seg fra ne-waza
med motstanderen på ryggen, for-
venter at dommeren sier mate. Dom-
meren bryter ikke kampen, motstan-
deren utnytter situasjonen og skårer
koka. Friedrich kjempet mye på mat-
C)
19

tekanten -chui til Kristin. Umulig åta
igjen.
Friedrich, som er sterk, ble slått av
Reardon, Australia, som igjen ble
slått av Colignon, Frankrike. Rearclon
fikk bronse.
- 52 kg:
Vigdis Nesse: 1. kamp mot Takemori,
USA. Fysisk sterk motstander. Vigdis
hadde problemer med å komme inn
og med å gjennomføre. Tap på koka.
Motstander trekker ut til kanten, fei-
ing nesten før hun får tak og påføl-
gende inngang. Vigdis rakk ikke å
vaere den som angriperførst. Noe ne-
waza. Vigdis gjorde sitt beste, men
mangler høyere tempo.
Takemori ble slått ut av Hrovat,
sølvmedalje. Takemori taper bronse-
finalen mot Boyd, Australia.
- 56 kg:
Gerd Nyjordet: 1. kamp mot Kim, Ko-
rea. Gerd kjemper bra til hun får en
koka. Slapper så for mye av, for mye
stilistand under kampen og Kim får
sjanse til å skåre en koka. Hantei, 1
poeng til Gerd, etter min mening rik-
tig avgjørelse.
2. kamp mot Arad, Israel. Gerd er
sliten, ukjent grunn. Skårer en koka,
11/2 min. igjen av kampen. Enda ofte-
re og lengre stilstand enn under 1.
kampen. Arad fàr inn en yuko 30 sek.
før slutt. Hvis Gerd skal begynne å
sikre etter å ha fått en skåring, må
hun først trene grundig på det. Det er
farlig å vente, da får motstanderen
mulighet til å kaste.
Arad ble slått av Williams, Austra-
lia, sølvmedalje.
- 61 kg:
Inger Lise Solheim: Inger Lise hadde
den beste trekninga av de norske jen-
tene. 1. kamp mot Ulrich, Kanada.Tap
for Inger Lise. Ulrich blir slått i neste
runde av Sindlerova, TCH som igjen
blir slàtt av Han, Nederland.
- 66 kg:
Heidi Andersen: Heidi har to sterke
navn i hennes pulje: Netherwood og
De Kok. 1. kamp mot Saraja, Yugosla-
via. Heidi kaster med venstre morote
etter 11/2 min. 2. kamp mot Tønnesen,
Danmark, Heidi vinner med en yuko.
3. kamp mot De Kok, Nederland. jevn
kamp, men De Kok holder litt høyere
tempo, utnytter hvert øyeblikk. Får
inn en koka, Heidi klarer ikke á skåre.
Begge har ellers noe av samme
stilen.
20
l rekvalifiseringen møter Heidi
Netherwood, England i 1. kamp. Net-
herwood jobber med grep, hindrer
Heidi i åfàgrepetsitt.Skåreren koka.
Heidi sliter, liten sjanse denne gan-
gen (Heidi har slått Netherwood en
gang før).
Det ble 7. plass for Heidi. De Kok:
sølv, Netherwood: bronse.
Diverse
Ingrid Bergmans vant selvfølgelig
igjen både hennes klasse (-72) og
åpen. I klassene +72 og åpen deltok
mange nye ansikter-ellerrettere sagt
kolosser. Japan og Kina stilte bl.a.
med kvinnelige utgaver av Yamashi-
ta. Andre gledelige nyheter: Hrovat,
Østerrike ble i finalen rundhjult av en
japaner, Yamaguchi. Spennende og
stevnets fineste kamp.
Følgende land fikk gull: Storbrita-
1 «I»
nia, Japan, USA, Venezuela, Frankri-
ke, Belgia (2 stk.), Italia. Sterke nasjo-
ner: Frankrike 1 gull, 1 sølv og 4 bron-
se. Nederland 3sølv og 2 bronse. Nye
overraskelser: Japan 1 gull og 2 bron-
se. Australia og USA er også kom-
mende nasjoner: Australia 1 sølv, 2
bronse, og USA 1 gull og 2 bronse. Til
og med Kina fikk 1 sølv og 1 bronse.
Flere sensasjoner, men med motsatt
fortegn: Storbritania, Østerrike og
Tyskland màtte nøye seg med lite:
Storbritanial gull og 1 bronse, Øster-
rike 1 sølv og 1 bronse og Tyskland
bare 1 sølv.
Planer etter VM for de norske jen-
tene (Iandslagssamling):
ldrettspsykologi, Dommerregler, Tre-
ningslære.
14.11.84
Mis/ Guenin
RESULTAT-BØRSEN
Oktoberlekene
iJudo
Resultater klubber sammenlagt:
1) NJJK (norskjudo og Jiu-Jitsuklubb). 1. napp
i Krokstad Judoklubbs vandrepokal, 2) Asker
Judoklubb, 3) Landøya, 4) Fredrikstad Judok-
lubb, 7) Lier, 10) Krokstad Judoklubb, 11) Dram-
men Judoklubb.
Resultater jenter individuelt:
+31 kg: 1) Anja Brunvand, Budo Sør, 2) Vivian
Olsen, NJJK, 3) lngerJohansen, Fredrikstad,4)
Mina Milsem, NJJK, 5) Cicilie K. Hansen, Fre-
drikstad.
+34 kg: 1) Monika Halla, Asker, 2) Nina T Sag-
moen, NJJK, 3) Catrine Bjerke, NJJK, 4) Malin
Johnsen, Fredrikstad, 5) Kari Vesterby,
Landøya.
+37 kg: 1) Benedikte Bruun, Landøya, 2) Trine
Pettersen, Rykkin, 3) Cecilie Sollihagen, NJJK,
4) Lisa Eriksen, NJJK.
+40 kg: 1) Hilde Løveid Varvin, Fredrikstad, 2)
Ann Kristin Andersen, Gjøvik, 3) Anne-Lin Tho-
massen, NJJK, 4) Kristina Hagenlund, Rykkin,
5) Margareth Stanberg, Rykkin.
+ 44 kg: 1) Lowise Skaiaa, Iveland, 2) Vera Otter-
sen, Asker, 3) Trine Molén Lund, Fredrikstad, 4)
Tone Johansen, Fredrikstad, 5) Katrine Berga,
Asker.
+44 kg: 1) Tone Fagerli, Sarpsborg, 2) Vigdis
Melsàsen, Fredrikstad, 3) Christina Lovery,
NJJK,4)MarianneValnes, NJJK,5)ElinGunne-
liussen, NJJK.
Resultater gutter individuelt:
+25 kg (gutter + jenter): 1) Ronny Appel,
Asker, 2) Terje Rødland, Landøya, 3) Øyvind Sei-
nås, Åros, 3) Siri Veiergang, Landøya, 5) Morten
Rossmyr, Åros.
-:-28 kg: 1) Frode Frigstad, Iveland, 2) Fredrik
Holst, lppon, 3) Helge Gulliksen, lppon, 4) Kri-
stoffer Welentin, ros, 5) Håkon Winsnes,
Asker.
+31 kg: 1) Nicolai Weiergang, Landøya, 2) Egil
O. Larsson, lppon, 3) Kawal Singh, Lier, 3) Jo-
stein Gabrielsen, Fredrikstad, 5) Jørn Are Heg-
stad, Budo Sør, 5) Helge Søreid, Rykkin, 7) Tony
Milosewski, Rykkin, 7) Trond lgelkjøn, Gjøvik.
+ 34 kg: 1) Reino Kristensen, Budo Sør, 2) Ernst
Frigstad, Iveland, 3) Kristoffer Eriksen, Fredrik-
stad, 3) Håvard Flatrud, Lier, 5) Jens Ramberg,
Åros, 5) Stig Hagenes, Rykkin, Jarne Byhre,
Drammen, Torkel Rødland, Landøya, Geir An-
dre Sæther, Fredrikstad, Jørgen Ness, Asker.
+37 kg: 1) Geir Skår, Romerike, 2) Bjørn E. Jo-
hansen, NJJK,3)Thomas Kristiansen, NJJK3)
giklas H. Haugen, NJJK, 5) Morten Tomsen,
ros.
+40 kg: 1) Berge Ofstad, Kragerø, 2) Frode Hell-
dal, lppon, 3) Jonas Oddestad, Sarpsborg, 3)
Steffen Holthe, lppon, 5) Ricard Thorsrud, Lier,
5) Olav Larson, Krokstad.
+44 kg: 1) Geir Åge Jakobsen, Asker, 2) Preben
Aakermann, Lier, 3) Bjørn E. Hellen, Lier, 3) Dag
Faldàs, Asker, 5) Georg Ph. Getz, Drammen.
+44 kg: 1) Karl Otto Getz, Drammen, 2) gard
Qvam, Sarpsborg, 3) Robert Grelland, Lier, 3)
Kay Aksnes, Krokstad.
Resultater lag jenter: 1) Landøya, 2) Asker, 3)
Fredrikstad, 4) Sarpsborg, 5) NJJK I, 5) NJJK ll.
Resultater lag gutter: 1) Landøya l, 2) Krokstad
I, 3) Sandefjord, 3) Asker I, 5) Jessheim, 5)
Sarpsborg.
->
Resultatliste Krets-
mesterskap 13/10-84
Arrangør: BSI.
Damer, Åpen klasse:
1. Vigdis Nesse, BJK
2. Hilde Hjertnes, BJK
3. Jannicke Olsen, BJK
4. Lisbeth Thomsen, BJK
5. Marit Solheim, BJK
Herrer, +71 kg:
1. Dag Andre Espeseth, BJK
_ Terje Fløysand, BJK
2
^ 3. Halvor Natvik, BJK
4. Roar Johannesen, SJK
5. Kjetil Folgerø, BJK
6. Odd Hansen, SJK
7. Raymond Johannesen, SJK
Herrer, +71 kg:
1. Knut Svindland, BSI
2. Steffen Krogh Pedersen, BJK
3. Tor Christiansen, BJK
4. Einar Tvedt, BSI
5. Per Magne Eide, BJK
5. Egil Hammer IL Stalkameratene
Resultater NM-Jr.
individuelt:
Klasse -:-56 kg
1. Flune Nordstrand, Oslo JK
2. Kjell Schevig Hansen, Trondheim JK
3. Arvid Bakken, Kragerø JK
3. Håkon Berg, Asker JK
Klasse +60 kg
1. Stig Traavik, NJJK
2. Rune Kvigne, Ippon
3. Helge Høynes, Budo sør
3. Rolf Wynn, Lunheim JK
Klasse -:-65 kg
1. Dag Espeseth, Bergen JK
2. Rune Bergmann, Trondheim JK
3. Dan Hagen, Oslo JK
3. Jirka Ronzani, StavangerJK
Klasse +71 kg
1. Hans J. Wik, Budo Sør
2. Tore Rønstad, Bergen JK
3. Jonny Roaldseth, Trondheim JK
3. Geir Zinke, Stavanger JK
Klasse +78 kg
1. Steffen Pedersen, Bergen JK
2. Jonny Nilsen, Vennesla JK
3. Kurt leere, Fredrikstad JK
3. Truls Sckau, Ås JK
Klasse +86 kg
1. Bjørn Aage Ørmen, Fredrikstad JK
2. Leif bjerkely, Rykkin JK
3. Per Magne Eide, Bergen JK
3. Morten Backmann, lppon
NM LAG jr. herrer
1. Bergen JK
2. Trondheim JK
3. Oslo JK
3. Budo Sør
Resultater fra NM
Damer Junior i
Drammen,
18.11.1984:
NM damer lnd., junior:
- 44 kg:
1. Liv Bue, Landøya Judo
2. Hege Aar, Trondheim Judokwai
3. Line Pettersen, Drammen Judo Club
- 48 kg:
1. Jannicke Olsen, Bergen Judo Klubb
2. Kjersti Arntzen, Landøya Judo
3. Siw Øvland, Vennesla Judoklubb
3. Marianne Larsen, Stavanger Judoklubb
5. Carina Pedersen, Sarpsborg Judoklubb
5. Lise Grandalen, Drammen Judo Club
- 52 kg:
1. Kristin Øygarden, Marienlyst Judo Club
2. Eli Kvilhaug, Trondheim Judokwai
3. Torild Martinsen, Landøya Judo
3. Anne Nystuen, Elverum Judoklubb
5. Anne Sværen, Asker Judo Club
5. Merethe Molde, Stavanger Judoklubb
- 56 kg:
1. Kristin Aksnes, Ås Judoklubb
2. Heidi Bogsveen, Elverum Judoklubb
3. Anita Lilleng, Bergen Judo Klubb
3. Anne Eklund, Stavanger Judoklubb
5. Marianne Hagen, Asker Judo Club
5. Anne Berit Svendsen, Vennesla Judoklubb
- 61 kg:
1. Kristin Bue, Landøya Judo
2. Brit Magnussen, NJJK
3. Ingunn Wright, Drammen Judoklubb
3. Katrine Aksnes, Ås Judoklubb
5. May Larsen, Romerike Judoklubb
5. Trine Hansen, Romerike Judoklubb
- 66 kg:
1. Mia Bratt, Trondheim Judokwai
2. Sissel Murvold, Trondheim Judokwai
3. Marianne Mayer, Stavanger Judoklubb
3. Ellen Bøe, Drammen Judo Club
5. Vibeke Alten, Landøya Judo
5. Camilla Hellern, lppon
+ es kg:
1. Signe Kaarsberg, lppon
2. Anne Hokstad, Gjøvik Judoklubb
3. Svanhild Storstein, Haugaland
Resultat Lag NM
Damer Junior:
1, Landøya Judo
2. Stavanger Judoklubb
3. Trondheim Judokwai
3. Drammen Judoklubb
5. Marienlyst Judo Club
5. Asker Judoklubb
EM - LAG:
Norge deltok i EM for landslag i Paris
i helgen 27. - 28. oktober uten særlig
suksess.
Vi ble slått 7 - 0 av Ungarn og 6 -1
av Polen i B-puljen, våreneste «seier»
kom ved walk-over.
Hovedgrunnen til deltakelsen var
innbydelsen fra det franske forbun-
det om en ukes gratis trening-
sopphold.
Dette gav langt større utbytte for
de 10 som deltok. AL
Resultatliste Kretsmesterskap -
Ungdom 11I11-84.
Arr. Sotra Judoklubb
Jenter -44 kg
1. Monica Falck-Olsen, Bergen JK
2. Monica Giil, Bergen JK
3. Siri Giil, Bergen JK
Jenter -66 kg
1. Synnøve Hagenes, Sotra JK
2. Birthe Hagenes, Sotra JK
Gutter-36 kg
1. Karl Martin Lie, Sotra JK
2. Njàl Koppang, Sotra JK
3. Kjell Magnus Grip, Stord JK
4. Mads Ulveselh, Sotra JK
5. Audun Aga, Stord JK
-aa kg
1. Audun Hauge, Sotra JK
2. Ole R Grip, Stord JK
3. Øyvind Haugenes, Sotra JK
4. Trond Pedersen, Stord JK
-60 kg
1. Odd Hansen, Sotra JK
2. Flalf Husebø, Bergen JK
3. Hårek Systad, Bergen JK
4. Geir Tofte, Halsenøy JK
5. Kjell Sverre Seter, Stord JK
-71 kg
1. Steinar Grøndal, Halsenøy JK
2. Tore Landbrecks, Halsenøy JK
3. svenn ole Lie, setra Jk _)
21

KM judo ungdom
12 - 16 år 1984.
RESU LTATER:
GUTTER:
+40 kg:
1. Vegar Dybwad, Landøya Judo
2. Torkel Rødland, Landøya Judo
3. Øystein Pfaff, Nesodden JK
3. Shwan Carivan, Asker JC
+44 kg:
1. Dag Vørner, NJJK
2. Preben Stray, lppon
3. Gøran Karlsen, lppon
3. Richard Storvand, Nesodden
5. Joackim Tuft, Asker
+48 kg:
1. Christian Weiergang, Landøya Judo
2. Sjur Enge, Asker
3. Hàvard Myrvold, Asker
3. Thomas Mylen, lppon
+52 kg:
1, Kåre Gran, Sofiemyr
2. Thomas Berg, lppon
3. Terje Wilhelmsen, Ski IL
+56 kg:
1. Hakon Berg, Asker
2. Tor Egil Strandos, Asker
3. Øyvind Johansen, Landøya Judo
3. Thomas Gytrup, Sofiemyr
+60 kg:
1. Martin Bråten, Asker
2. Trond Sjølund, Asker
3. Andre Walgren, landøya
3. Øyvind Holen, Ski l.L.
+65 kg:
1. Dan Hagen, Oslo
2. Even Landseng, Oslo
3. Jon Arne Benkes, lppon
3. Bjørn Fredriksen, Ski
+71 kg:
1. Per Magne Tveitane, Asker
2. Thomas Berg, lppon
3. Espen Skau, Ski
+78 kg:
1. Kristian Jensen, Oslo
2. Kjell Jørgen Nace, Asker
PIKER:
+ se kg;
1. Monica Halle, Asker
2. Cathrine Bjerke, NJJK
3. Lisa Erikson, NJJK
+40 kg:
1. Liss Anne Pettersen, lppon
2. Anne-Linn Thommasen, NJJK
3. Tanja Olsen, lppon
+44 kg:
1. Liv Bue, Landøya Judo
2. Anne Merete Strandos, Asker
3. Katrine Borga, NJJK
+48 kg:
1. Kjersti Arntzen, Landøya Judo
2. Anne Kristine Kolfiaath, Landøya Judo
3. Vera Ottersen, Asker
3. Kristine Ulvàs, NJJK
22
+ 52 kg:
1. Gunn Anita Lyseng, Nesodden
2. Torild Maninsen, Landøya Judo
3. Nina Borchgrevink, lppon
3. Nina Krangerud, lppon
Bergen Judo Klubb
NM-LAG
+5 k :
6 g Bergen 20.10.84
1. Margrete Pfaff, Nesodden
2. Tiril Schrøder, Landøya Judo
3. Hege Knutsen, Nesodden _
3. Anita Klem, Asker R°SU“a"'5*e
+56 kg:
1, Ann Gregersen, NJJK
2, Susanne Poulsen, Nesodden
3. Hege Holmkvist, NJJK
3, Elisabeth Lawery, NJJK
DAMER:
1. plass: Marienlyst Judo Clubb
2, plass: Bergen Judoklubb
3, plass: Unív. i Oslo lK
3. plass: Trondheim JK
MEDALJESTATISTIKK:
HERRER:
Gull Sølv Bronse Sum 1. plass: Marienlyst Judo Clubb1.lag
2. plass: NJJK1.lag
1. Asker JC 3. plass: lppon Judoklubb
2. Landøya Judo 3. plass: Oslo Judoklubb
3. NJJK, Oslo
4. lppon
5. Nesodden
6. Oslo
7. Sofiemyr
8. Ski IL

>~
m
ooO+NN?N>>
Oo?o??mmam
oom?ommmwu
4*
ooamwmmm?m
AN`I'. LAG:
15 herrelag
9 damelag
Arr. sted: Fyllingsdalen, Bergen
10, Nordby Arr. Bergen Judoklubb
Forandringer i stevnereglementet l l !
Vi ber alle arrangører og deltakere merke seg følgende forandringer og korrek-
sjoner i gjeldende stevnereglement:
1. Side 4, pkt. 3. Dispensasjoner:
Følgende bestemme/se tilføyes:
«Mannlige og kvinnelige juniorer kan konkurrere sammen med senioreri
norske og nordiske stevner og mesterskap».
2. Side 6 B. Juniorklasser - menn.
Det er vedtatt en reduksjon av antall vektklasser ved at øvre vektgrense
droppes. Tyngste vektklasse er derfor lett tungvekt over 86 kg.
3. Side 7. I tredje setning under Lagmesterskap:
«Et seniorlag ellerjuniorlag skal ha minimum FIRE - 4 + deltakere»
4. Side 8. Følgende uthevede tilføyelse i annen setning i tørste avsnitt, slik at
hele setningen lyder:
«En reserve kan bare settes inn som erstatning for en registrert utøver SOM
ER SKADET.»
Tiileggsbestemme/se: «DEN ORDINÆRE UTØVEREN KAN IKKE SETTES
INN IGJEN,»
Endring i' tredje avsnitt:
«Reservene kan settes inn opptil EN ~1 - vektklasse over sin egen vekt»
Side 11, pkt. 28. Stevneinvitasjoner:
Ti/føye/se under pkt. 4:
+ Til NM må navneliste og betaling foreligge forat påmeldingen skal være
godkjent.
- Etteranmeldelse til et NM godtas ikke.
Disse endringer bør du notere inn i ditt stevnereglement, da revidert utgave
ikke vil bli trykket i nær fremtid.
For NJF
Hans Petter Andreassen
«Ir
Oversikt over
deltakerland i OL '84
Antdelt.
Argentina . . . . . . . . . .
..  4
Australia
Belgia... ..
Brazil ..
Canada... ..
ChiIe..... ..
China  ..
Gongo...._.. ..
CostaRica..._ ..
Cypros  ..
Danmark... _.
Egypt ..
E|Salvador  ..
Finland ..
/est~TyskIand . . . .
Frankrike..... ..
England.... ..
Holland  ._
Honduras  ..
Hongkong  ..
island  ..
Irland  ..
lsrae|......... ..
ltalia........... ..
Elfenbenkysten . . . . .
Jamaica....... ..
.Japan  ..
Kuwait._... ..
Lichtenstein . . .
Ma|i...... ..
Monaco._.. ..
Morroco  _.
Norge_....... ..
NewZealand  ..
Paraguay..... ..
Peru ..
Portugal  ..
PuertoRir:o  ..
Romania... ..
Sengal..... ..
Surinam  ..
SanMaririo  ..
Spania..... ..
Sveits ..
Sverige  ..
Tunesia... ..
Tyrkia.. ..
USA
Uruguay _.
Venezuela
Virginlslands.........._.........
Zambia . . . .
4
Total 51 Total 194
>++mww»mmw+<mmA+++m>++wwm+mmm+m>>wwmmmm<+m>>mmmmsw
Resultater fra NM
Damer Senior ind. i
Drammen,
17.11.1984:
- 48 kg:
1. Hanne Pedersen, UIK
2. Siw Øvland, Vennesla Judoklubb
3. Marianne Larsen, Stavanger Judoklubb
3. Jannicke Olsen, Bergen Judo Klubb
- 52 kg:
1. Kristin Øygarden, MJC
2. Vigdis Nesse, Bergen Judo Klubb
3. Hilde Skogholt, Drammen Judo Club
3. Eli Kvilhaug, Trondheim Judokwai
5. Anne Nystuen, Elverum Judoklubb
5. lnger Lise Moe, Sandefjord Judoklubb
- 56 kg:
1. Gerd Nyjordet, Trondheim Judokwai
2. Anne Eklund, Stavanger Judoklubb
3. Anne Berit Svendsen, Vennesla Judoklubb
3, Kristin Aksnes, As Judoklubb
5. Karin Semb, Sandefjord Judoklubb
5. Anita Lilleng, Bergen Judo Klubb
- 61 kg (kongepokalklassen):
1. lnger Lise Solheim, MJC
2. Line Bergene, Sandefjord Judoklubb
3. Ingunn Wright, Drammen Judo Club
3. Katrine Aksnes, Ås Judoklubb
5. Kristin Bue, Landøya Judo
5. Hilde Hjeltnes, Bergen Judo Klubb
- 66 kg:
1. Heidi Andersen, Oslo Judoklubb
2. Else Marie Bratt, Trondheim Judokwai
3. Kjersti Lyngstad, Bergen Judo Klubb
- 72 kg:
1. Signe Kaarsberg, lppon
2. Svanhild Storstein, Haugaland Judoklubb
3. Kari Frilseth, NJJK
+ 72 kg:
1. Anita Koop, Sandefjord Judoklubb
2. Peggy Haugnes, Molde Judoklubb
annet utstyr.
Skriv etter følgende:
klubber)
NaVl`lI
MÅRTIÅL ÅRTS SPESIÅLIST EN
I STAVANGER
Som spesialist på Martial Art, kan vi via vår nye Budo-
katalog tilby et utvalg av DRAKTER ~ BELTER og mye
I tillegg har vi norges største utvalg i BØKER. Et kjempe-
utvalg med over 100 forskjellige titler.
:Budokatalog m/prisliste (postordre skjema inkl.)
iKIubbpriser til Budokatalog (sendes kun til
Åpen klasse:
1. Heidi Andersen, Oslo Judoklubb
2. lnger Lise Solheim, MJC
3. Anita Koop, Sandefjord Judoklubb
3. Gerd Nyjordet, Trondheim Judokwai
5. Line Bergene, Sandefjord Judoklubb
5. Kristin Øygarden, MJC
Mary had a little lamb
With which she used to sleep.
The sheep turned out to be a ram,
Now Mary has a little lamb.
RETTELSE
Resultatliste i nr. 5
«Asker Cup 1984» Gutter -60 kg.
Stig Traavik er medlem av NJJK ikke
Oslo JK.
Adresse:
Sendes til:
F°ostnr.1___í Post sted: ii
trrom t
NÅHTIÅL ART PRODUKTER 'GÅ hf H

EMNEHEFTER
for SALG
INTRODUKSJONSKURSET
Heftetgiren kort, men allsidig inn-
føring ijudoens bestanddeler.
AKTIVITETSLEDERKURSET
Dette er selve grunnsteinen i vår
utdanningsmodell for trenere. -
Kurset vil gjøre deg i stand til å
lede et nybegynnerkurs.
GRUNNKURS I KAMPREGLER
Heftet er laget for å bidra til en
bedre forståelse av kampreglene
både for utøvere og dommeraspi-
ranter. - Heftet er rikt illustrert.
Dette er dommerens «bibel» med
kommentarer. Den bør være med
på alle stevner o. l.
STEVNEREGLEMENT
Heftet bør ligge på alle stevne-
arrangørers nattbord. Her får du
svar på de fleste av problemene
som kan dukke opp.
GRADERINGSREGLEMENTET
Her vil du se hvordan en går frem
forå få graderingsrett, og kravene
til de enkelte graderinger.
Et meget nyttig hefte.
ALT DETTE OG MER TIL KAN DU BESTILLE
kr. 10,
kr. 25,'
kr. 25,'
INTERNASJONALE KAMPREGLER
kr. 10,'
kr
kr. 10,
PÅ FORBUNDSKONTORET!
10
,-