Norsk Judo, nr. 4 – 1983

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 870
  • Filstørrelse 4.14 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. september 1983
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Norsk Judo, nr. 4 - 1983

Norsk Judo, nr. 4 - 1983

NORSK JUDO
Nr. 4 - 1983

Sommerhilsen fra Sørlandet
Rucanor - Matsuru
Judodraktenes
M ESTERM ERKE
med abonnement på
EM, VM og OL-medaljer.
Også den eneste som er
anbefalt av Norges Judo
Forbund og i bruk ved landslagets
representasjonsoppgaver
Rucanor Matsuru Tatamis
Den berømte judomatte,
foretrukket til så mange store
mesterskap, f.eks. i det siste
VM herrer '81 i Nederland.
og i EM damer '82 i Oslo,
feirer nå sitt ·
10-års jubileum
med usammenlignbare gode
jubileumstilbud ut året 1983
soKNYHETER: Judo fOr alle (PÅSVENSK)
med meget gode illustrasjoner som gjør boken tilgjengelig
for al le Del 1 vitt . gult balte. . . . . . . . . kr. 40,·
Del 2 orange · gront balte . . . . kr. 40,·
Del 3 blått · brunt balte . . . . . . kr. 40,·
Del 4 1. og 2. Dan. . . . . . . . . . . kr. 40,·
Tilbud fram til påsken '83: Alle deler tilsammen
for kr. 125,. (Porto kommer i tillegg)
Be om gratis brosjyre om alt i judoutstyr
VOLDGATA 21 · 2000 LILLESTRØM - TELEFON (02) 713125
Offisielt organ for
NORGES JUDOFORBUND
Ansv. redaktør:
ANDREAS WANGEN
Red.komite:
Edgar Hansen
Håkon Hallingstad
Andreas Wangen
Redaksjon, annonser etc.:
Norges Judoforbund
Tlf.: (02) 13 42 90
Bankgiro: 6230.05.51438
Postgiro: 2 07 97 54
Annonsepriser:
1/1 side kr. 1.800,-
1/2 side kr. 1.000,-
1/4 side kr. 700,-
1/8 side kr. 400,ekskl.
moms.
Utgivelsesdatoer:
20/2, 20/4, 20/6, 20/8, 20/10, 20/12
Trykk:
E. Laumann Trykkeri A/S
Adresse:
Norges Judoforbund
Hauger Skolevei 1
1351 RUD
Tlf.: (02) 13 42 90
Ettertrykk uten kildeanvi sning
forbudt.
INNHOLD:
Side 4 - Trenerseminar i Trondh.
Side 6 - Vest-Agder judokrets
Side 8 - Mer om doping
Side 9 - Dommere, se til å våkne
opp
Redaktøren tar ordet:
Ferietiden er ubønnhørlig over, treningslokalene er i ferd
med å fylles med nye og gamle utøvere. Et stadig tilbakevendende
problem er lokalkapasiteten. Denne er som regel med
på å sette begrensningen for nye medlemmer og treningstider.
For å bøte på det må treningen drives mer «rasjonelt»,
men for å få til det må trenerne kanskje skolere seg bedre. TA
TRENERUTDANNING DU OGSÅ!
Ellers blir høstsesongen en meget hektisk tid for våre landslagskandidater,
med et utall av stevnetilbud både i inn- og
utland. Stevnekollisjoner er derfor helt umulig å komme
utenom. - De naturlige høydepunktene blir for herrene VM i
Moskva i oktober, og damene som er invitert til Japan i
slutten av november.
I denne tiden som jeg har hatt ansvaret for medlemsbladet,
har jeg fått høre at dette er et viktig ledd mellom forbund og
judofolket. Dette kom tydeligst frem i 1982, hvor det bare
kom ut ett nummer. Nå sitter du med nr. 4/ 83 i hånden, og det
vil komme ut to nummer til i år. Til tross for det, så er det pr. i
dag bare tegnet 200 abonnenter blant landets 7000 utøvere
- hvor er interessen? Jeg er redd den nye redaktøren vil
foreslå overfor styret at bladet trekkes inn fra nyttår.
'J a, dere leste riktig - det blir en ny red aktør av bladet. Når
dette leses har jeg allerede sluttet i Norges Judoforbund.
Jeg vil derfor få takke for den tiden vi har hatt sammen og
ønsker lykke til videre for judosporten. - Til slutt: Husk at
hvis medlemsbladet fortsatt skal komme ut, må det tegnes
flere abonnenter.
Andreas
3
SPØRSMÅL OM TRENING
I Norsk Judo nr. 1/83 gikk vi i UIK ut
med etablering av fast spørsmål- og
svarspalte om trening i bladet. Starten
har vært noe treg, men det har
etter hvert kommet en del henven-
. deiser, så vi kjører i vei!
F.T., Spjærøy Sportsklubb,
judogruppen:
1. Styrketreningsprogrammet som
ble gjengitt i bladet virker litt
«tynt». Er det virkelig ikke nødvendig
med flere øvelser?
2 . Har problemer med å skaffe seg
treningspartner ti I tider. Hvordan
kan trening med strikk legges opp
og hvilke øvelser passer?
3. Tenkt å begynne på treningsinstitutt
for styrketrening. Bør det
generelle opplegget der følges?
SVAR:
1. Vårt syn på dette er at det er bedre
med få, men gode styrkeøve
lser for judo. Ved trening av
styrke for judo bør det legges vekt
på «feie» øvelser, dvs. øvelsene
belaster flere muskelgrupper i
samme bevegelsesmønster. -
Judo er en idrett d en i kamp aldri
belaster en muskel isolert. De treningsprogrammene
som ofte presenteres
i styrkein stitutter og i blader,
er oftest laget for generel l
mosjon eller bodybuilding. Oftest
et utall med øvelser for en
muskel-gruppe isolert. Dette gir
oftest rask styrkebedring i den spesielle
øvelsen, men hardårlig overføringsverdi
til judo.
4
Dersom det ønskes en kombinasjon
av generell styrketrening spesielt
for judo, anbefales følgende:
2 - 3 mndr. ml generell styrketrening
( mange øvelser), 1
- 2 ganger i uken.
2 - 3 mndr. før konkurran sesesongen
- overgang til judoreleva
nte øvelser.
I hele perioden bør utholdende
styrketrening trenes parallelt.
(Mange reps/ lette vekter).
Vi betrakter d ette som svar på
spørsmål 1 og 3.
SVAR 2:
Vi betrakter trening med strikk som
et ypperlig supplement til judo, men
en dårlig erstatning for trening med
partner. Trening med strikk må
betraktes som trening for:
utholden het!st"yrke (utholdenhet
i judo),
tempotrening,
- koordinasjonstrening, teknikk.
Vi anbefaler å legge strikk-trening
inn som en del av en treningsøkt for
utholdenhets/sty rketrening. For å
gi ide ti l dette. kan f. eks. følgende
aktiviteter inngå i en slik økt, og
· kanskje være litt «stimulans» i kjedelig
styrketrening. Økt-varighet ca.
en time.
1. Oppvarming med ca. 10 min.
hoppetauprogram. hoppe, dobbelthopp,
hinke, løpe etc.
2. Lette vekter: 1 serie med øvelser,
6 - 7 stk. i «sirkel». Ca. 20 reps
på hver øvelse.
3. Strikk: Innganger. henho ldsvis morote,
ippon. tai o toshi, armdrag;
venstre (m/ siden til) . høyre (ml
siden til).
Trener-seminar
i Trondheim
9. - 11 . september «t rår» UIK til
igjen med et nytt trener-seminar
under ledelse av Tony.
Red. vil hermed få henlede den
enkelte lesers oppmerksomhet på
Hilde Hjertnes' innlegg om trenersamlingen
i Bergen i «Norsk Judo»
nr. 3/83.
For det første påpeker hun at det var
et meget godt kurs både arrangementsmessig
og innho ldsmessig.
Seminaret i Trondheim bør derfor
være et sted våre t renere som ikke
fikk deltatt i Bergen MÅ satse på.
Deltakeravg iften er bare kr. 100,- ,
som sendes forbund skontoret sammen
med påmeldingen innen 31. august.
Sør-Trøndelag Judokrets vil komme
med ti lbud på et rim elig overnat tingssted.
Hilde tar opp en annen ting også:
Hun savnet fl ere «medsøstre» på
seminaret. Ifølge den siste ajou rførte
tre nerl isten har vi 18 trenerutdannede
damer mot 125 herrer
(hvor er de alle?).
Den geografiske spredningen på
kvinnelige trenere er:
Oslo .......... . ........... 3 st k.
Hordaland ........ ...... . . 3 stk.
Nord- og Sør-Trøndelag ... 3 stk.
Troms ..... .. ..... ... . . ... 3 stk.
Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 stk.
Sogn og Fjordane . . . . . . . . . 1 stk.
Aust- og Vest-Agder ..... . . 3 stk.
Vestfold ..... . ......... . .. . 1 stk.
Denne gangen burde alle f ra Trøndelag,
Nordland og kanskje Troms
melde seg på.
Jeg tar vel heller ikke munnen for
full , gutter. når jeg påstår at det er
prosentvis flere jenter med tren erutdanning
som virker som trenere
enn dere.
HVA HAR DERE TENKT Å GJØRE
MED DET?
Til slutt:
Påmeldingsf risten er 31. aug ust.
Kursavgiften er kr. 100,- .
Forbundskontoret skal ha påmeldingen.
Kretstrenerne får dekket rei seutgifter
etter bill igste reisemåte.
Opphold må den enke lte deltaker
betale selv.
Kurset er åpent for alle autori serte
trenere.
30 deltakerplasser.
Meld deg på! Red.
4. Lette vekter: 2. serie m/ øvelser
(som 1. serie).
5. Boksing: Punchball eller skyggeboksing,
høyt tempo.
6. Strecking: Bevegelighetstrening/
uttøyninger. UIK
0. M., Kristiansand S.
Når blir det arrangert C-kurs og
hvem kan delta?
SVAR:
UIK har planlagt første C-kurs
til begynnelsen av 1984. Vi jobber nå
med opplegget for dette, og fra planene
kan vi røpe følg ende:
C-kurset går over tre week-ender.
hvorav 1. week-end består i å ha deltatt
på minst en av trenersamlingene
som arrangeres av UIK/ Macconnell.
Minimumskrav ellers vil være:
Autorisert trener i minst 1 år.
1. kyu for deltakelse, 1. kyu for å
bli autorisert trener li (C-kurs).
(Kan gis dispensasjon).
Trenererfaring med tren ing av viderekomne.
UIK
Fra flere hold har det kommet spørsmål
om regionstrening/ regionsinndeling:
SVAR:
N.J.F. 's målsetting med å etablere
regionsinndeling va r:
Grunnlaget for å gjennomføre
samlinger i de enkelte kretser ble
ofte for «tynt».
Ved å åpne for samarbeid mellom
nabokretser, kunne det bed re nivå
og interesse for felles treningssamlinger
av eliten .
Skape/ etablere sentra for judo på
høyt nivå også utenfor Oslo.
Bedre mulighetene til talentene
fra distriktene til å bli rekruttert
til landslagene.
- Være Macconnells «utstrakte
arm» for hele Judo-Norge.
Stoff til Norsk Judo
Hvis noen skulle få ånden over
seg, les: SKRIVEKLØE, når
det gjelder stoff til bladet, så
følger her de aktu elle datoer
for innsendelse av stoff:
21. september.
16 . november.
Bladet kommer ut henholdsvis
20 .10. og 20.12. Red.
Vi er full stendig klar over de «umulige
» avstander som eksisterer her
på berget. Når det ikke er mulig å
putte Norge inn i ovnen og lage en
rund kake ut av landet, må vi gjøre
så godt vi kan for å kompensere
dette.
gående bli del i regionsordningen,
når det kan vises til judonivå og treningsvilje
som påkreves.
Kritikken på å kalle regionen som er
. etablert i Trøndelag for Region
Nord, har vi tatt til følge. Den er nå
omdøpt til Region Midt-Norge. (Nå
får vi vel kritikk fra Oppland/Hed-
Regionsordningen er på ingen måte mark?). UIK
ferdig utviklet. Den er funksjonsdyktig
i de delene av landet der det i
dag eksisterer tren ingsmiljø på akseptabelt
nivå.
Dette var første runde med spørsmål
og svar.
De delene av landet som i dag faller
utenfor de etablerte sentra, vi l om-
Send inn dine spørsmål. Det er din
respons på denne spalten som avgjør
om den skal fortsette eller ikke.
Terminliste høsten -83
SEPTEMBER

Blindern Cup
Trenerseminar i Trondheim
Åpent Hollandsk - Damer
Blindern Cup Ill
Trønder Cup
Billman Cup
Åpent Svensk - Damer/ Herrer
I nt. mesterskap
OKTOBER

NM jr. lag og indv.
NM herrer lag sen.
Åpent Britisk - Damer
VM herrer senior
Oktober-lekene
Landsstevnet - Gutter
Landsstevnet - Piker
Blindern Cup IV
Knalle Cup
NOVEMBER
5.- 6. Nordisk Mesterskap - Dame r + jr.
12.-13. EMjr. herrer
12.- 13. NM damer lag + ind v.
12B0.. - ·19} Lederseminar på Sundvollen
19. Bill man Cup
26.-27 . Åpent Skandinavisk - Herrer
19. Granges Cup
26.-27. Toyota og Knalle Cup
DESEMBER
4. Sandefjord Cup
10.-11 . Åpent Skandinavisk - Damer
17.-18. EM lag herrer
Blindernhallen
Haag
Blindernhallen
Trondheim
Husqvarna
Lund
Nordheim, V-Tyskland
Trondheim
Oslo
London
Moskva
Krogstad
Bergen
As
Blindernhallen
Nacka
Åbo
Papendal. Holland
Florø
Borås
Helsingfors
Oxel6sund
Borås
Sandefjord
Åbo
Polen
5
VEST-AGDER - VEST-AGDER - VEST-AGDER - VEST-AGDER
SØRLANDET
har fostret mange navngjetne personer, både med poesi i årene og andre
talenter. De kan nevnes i rask rekkefølge: Wilhelm Kragh, Tjøtta, Julius
Hougen (med sine snekkekåserier), Karsten Johansen og Kay Otto Nilssen.
Derfor var det med spenning vi så frem til stoff herfra, men hva skjer- svært
lite.
Årsaken til dette er, ifølge kretsens formann, at all aktivitet legges ned fra
ca. 1. juni til midten av august når sommeren er over.
Alt dreier seg kun om snekka, sol, saltvann, spise nykokte blåskjell på
holmene. Ja, i det hele tatt kunne ligge rett ut å duppe i bølgene. - Eia var vi
der - - -
Vest-Agder judokrets
Kretsen består i dag av fire klubber:
Budosør, Iveland, Kjevik og Vennesla,
med tilsammen 236 medlemmer.
Det er med beklagelse Norsk Judo
får høre om tingenes tilstand i VestAgder
Judoutvalg for tiden av formann
Kjell Skofteby.
Beklageligvis viser det seg også der
at det er noen «Tordenskiolds soldater
» som har trukket kretslasset i
flere år, og når disse gir seg eller
nedtrapper, så er det ikke så mange
som er villige til å være med å overta.
Det er· forståelig at å sitte i et administrasjonsapparat
som judokretsen
må bli, ikke er så gøy som å være
med i klubben. Der er en EN i et
tema, en virker som instruktør eller
gjør noe konkret for sitt «nærmiljø»,
som det så fint heter. Til Vest-Agders
trøst kan jeg si at dere ikke er alene
om disse problemene, men la nå
ikke det bli noen sovepute.
Jeg er hellig overbevist om at det
rundt omkring, både i Vest-Agder
og andre steder, sitter folk som
overhodet ikke er interessert i å
drive med aktiv idrett, men har
administrativ legning.
Gå ut i bygda og byen og trekk disse
med. (Dette er lett for meg å si som
er med lem av et I. L. med 1500 medlemmer,
hvor vi h ar vært uten formann
i et halvt år.)
Ifølge Skofteby så er det ikke helsvart.
Kretsen vil ta ut folk og sende
dem på samlinger etc., men som
han sier selv, han MÅ prioritere skolegangen
denne vi nteren, men ne·ste
år kommer han igjen for fullt.
Regionstrening
Det skal ikke sti kkes under en stol at
kretsen ikke er helt fornøyd med
forbundets «distribu sjon» av rikstreneren
Tony Macconnell. Tony er
en ·inspirasjonskilde for trenere og
utøvere over hele landet, og burde
derfor når han først er en uke i VestAgder,
også holdt treningssamling
og ikke bare redi gere video.
Videre smiler en litt av forbundets
opplegg med landslagssamling i
Oslo en lørdag i måneden som har
to timers varighet (for egen regning:
med rette). Det virker mer som en vil
tekkes utøverne i Oslo-regionen
enn å satse seriøst på landslagskvalitetstrening.
En slik trening
burde ha minst 10 tim ers aktivitet.
Klubbaktiviteten
Kretsen består i dag av fire klubber
med nesten 250 medlemmer - i tillegg
kommer Lillesand JK som er
blitt et assosiert medlem av kretsen.
Klubbene har et forholdsvis stabilt
medlemstall. I midlertid, det store
problemet er at nybegynnerkursene
stort sett består av mindreårig e, og
90 prosent av disse går opp til gult
belte, men bare 20 prosent av disse
igjen fortsetter.
- Hva med markedsføringen på
ungdomsskolene og de videregående
skolene i kretsen?
- Det mest positive, som mange
andre bør merke seg, er at de beste
utøverne fra både Lillesand og Vennesla
kommer to ganger i uken til
Budosørs lokaler for å trene. «Dette,
» sier Skofteby, «er med på å
skape en fin atmosfære klubbene
imellom, både blant utøvere og
ledere.»
Med dette i tankene tror jeg det
skulle være liv laga for krets-appaapparatet.
Her har vel enkelte andre kretser
mye å lære av Vest-Agder. Det er tull
å tro at en kan få verdensmestere
ved hjemmeavl, en må ut og hente
inspirasjon fra andre.
Kretsens planer for nye klubber er
ennå noe i det blå, med Grimstad er
det stedet som den i første rekk e vil
satse på, selv om det ikke bl i r aktuelt
før i 1984, sier Skofteby til slutt.
Noen sluttord
Norsk Judo vil få komme med kritikk
til Vest-Agder Judoutvalg og en
advarsel til de andre. Her har vi et
medlemsblad alle (håper jeg) ønsker
skal komme ut. Bladet skal ha
et innhold som er lærerikt, interessant,
et medlemsblad fra landsdel til
landsdel, ha ferske nyheter internasjonalt
og nasjonalt, terminliste,
lesernes spalte etc.
Hva skjer?
Her får en krets melding i god tid om
å skaffe stoff til veie fra kretsapparatet
og klubbmilj ø, men hva blir
gjort? - ingen ting. Det som er
skrevet er tatt ut fra en telefonsamtale
med kretsens nye formann. La
ikke slikt bli Norsk Judo's fremtid -
sørg for å sende inn stoff i tide.
Jeg tillater meg herved å sette opp
følgende rekkefølge på stoff fra de
neste kretser (stoff en måned før):
20. 10. 83 Møre og Romsdal Judoutvalg.
20.1 2. 83 Oslo Judokrets.
20. 2. 84 Vestfold Judoutvalg.
AW
VEST-AGDER - VEST-AGDER - VEST-AGDER - VEST-AGDER
6
I
VEST-AGDER - VEST-AGDER - VEST-AGDER - VEST-AGDER
Landslagskandidater
Som nevnt innledningsvis - Sørlandet
har fostret mange navngjetne
personer.
Kay Otto Nilssen er i judosammenheng
en av dem. Han var den første
som klarte å skaffe «gamle» Norge
en medalje i et internasjonalt mesterskap.
Vi var ikke lite stolte når han kom
hjem med en bronsemedalje etter
EM for juniorer i San Marino i 1981.
Nå er Kay Otto alene om å være
landslagsaktuell fra Vest-Agder.
Erik Brunvatne har vært fast inventar
på laget det siste året. En virkelig
fighter som har hatt en positiv utvikling,
til tross for et år i det militære.
Noe av dette skyldes vel at han kom
inn ved idrettstroppen på Elverum,
hvor de får fri for å delta på landslagssam
linger og stevner samt tid
hver dag til egentrening.
Kanskje noe for andre lovende judokas
også?
På spinnesiden har Hans Badertscher
tro på at både Anne Berit Svendsen,
Kay Otto har festet et sikkert holdegrep.
Vennesla JK, og Hanne Pedersen,
Lillesand JK, skal kunne være med å
kjempe om representasjonsoppgavene
i tiden fremover.
Fighteren Erik Brunvatne.
Dette bare beviser igjen at selv om
du kommer fra distriktene, er ingen
vei for lang til landslaget.
Så STÅ PÅ - FOLKENS!
ru
lo:
Kay Otto med bronsemedaljen.
VEST-AGDER - VEST-AGDER - VEST-AGDER - VEST-AGDER
7
MER OM DOPING
Ved A. W.
Alle har vel lest H. P. Andreassens
innlegg i Norsk Judo nr. 1/83 om
DOPING. Jeg tar opp igjen tråden
her fordi alle særforbund er blitt
pålagt av NIF «å holde poteten varm».
Det NIF sier som er vårt ansvar er:
Informere utøverne om stoffer og
konsekvenser av å bruke stoffer
med hensyn til diskva lifikasjoner
og medisinske farer.
Utdanning/ opplæring av vå re ledere
til å kjenne/ forstå problemene
ved doping-misbru k.
Særforbund I kretser I klubber
skal delta aktivt ved dopingkontroller.
Det vil si at vi er pålagt å støtte opp
om og hjelpe NIF i sin utførelse
av doping-kontroller. Det vil automatisk
føre til at NIF fåren lettere
oppgave (mindre oppsty r omkring
kontrollen) og at vi som
ledere kl art viser vårt syn på dette
ondet overfor våre utøvere.
Særforbundene skal ta dopingproblemet
opp med sine internasjonale
organisasjoner.
For judosportens vedkommende
er denne saken kl ar i og med at
det skal gjennomføres dopi ngkontroller
ved alle in te rnasjonale
mesterskap (EM, VM og OL). -
Minst to personer i hver klasse,
hvorav den ene skal være blant
medaljevin nerne.
Påse at suspenderte ikke deltar
i konkurranser.
Dette er den enkelte trener/ leders
ansvar, og hvis det fuskes
her, vil det automatisk få konsekvenser
for trener/ leder også.
Når det gjelder stoffer og medisin ske
konsekvenser ved å bruke slike
stoffer, anmoder jeg Edgar Hansen,
som er biokjemiker, judomann og
med i NIF's dopingutvalg, å komme
med en utførlig utredning i neste
nummer. Til slutt er det bare å til føye
at det tross alt er TRENING
som skaper mestere - IKKE PILLER
OG SPRØYTER.
8
NM-arrangement
Et stad ig til bakevendende tema er etter et lag-NM og NM individuel t:
Stevnene går med underskudd.
Våre dommere rundt omkring er for dårlig kvalitetsmessig.
For få stevner utover i distriktene, så klubber/kretser får liten trening i
stevneavvikling.
Samtidig ønsker vi:
1. Høyne nivået på våre utøvere i klubbene.
2. Få flere lag med i lag-NM.
Dette året bl e lag-NM damer og herrer avviklet på samme dag, noe alle som
undert egnede har hørt uttale seg, synes var posit ivt, og noe som er positi vt
må vi holde på.
Imidlerti d, hvis man opplever å få med 20 lag fra hvert kjønn, vil det bli et
maratonstevne, eller det blir cup, svært få kamper for de deltagende lag og
interessen blir borte igjen (dyre reiser for få kamper) .
REGIONALE SERIEMESTERSKAP SOM KVALIFISERING TIL LAG-NM:
Jeg sier «look Sweden» - der har de regionale seniormesterskap for lag.
Opplegget kan gjøres på følgende måte:
(Vi kan dele landet o pp i 5 reg ioner).
. 1. Innen hver reg ion inviteres alle kl ubbene til å være med i en lag-serie
hvor alle møter alle i en enkel serie.
2. I reg ioner med mange klubber som deltar og hvor enkelte klubber har to
lag, kan man sette opp en A- og en B- pulje (fra 8 lag og oppover).
A- pu ljen skal bestå av 1.- lagene samt kl ubber som stiller bare ett lag.
En kan ri sikere at noen klu bber som bare har ett lag må stil le i B-puljen.
Hvilken kan avgjøres ved loddtrekning.
3. Hensikten er nå at alle skal ha utkjempet sine innbyrdes oppgjør og at
man derigjennom skal kunne kåre en REGIONSMESTER.
4. Nr. 1 og nr. 2 i reg ionen er kval ifisert til å delta i LAG-NM.
I regionen hvor en har to puljer, er automat isk vinner av pulje A kvalifisert
for NM-deltakelse, mens retten om den andre plassen avgjøres ved
innbyrdes match mellom vinner av pulje B og nr. 2 i p ulje A.
5. Administrasjon og gjennomføring.
Den kretsen som har reg iontreneren er ansvarlig for oppsettet av
«seri ekampene» og får tilsendt resultatene for ajourføring av disse.
Det bør legges opp til borte- og hjemmesystem så alle får reise.
Klu bbene/ kretsene må selv sørge for dommere og det arrangementstekni
ske.
Avviklingen kan skje klubbvis eller ved større stevner.
Forbundet vil sende ut invitasjon til klu bbene via INFO.
Lag-NM (den store «Grand-finale»)
For arrangøren av Lag-NM vi l dette by på den fordelen at han vet hvor
mange lag som kommer t il å delta (10 dame- og 10 herrelag).
Lag-NM vi l med andre ord kunne bli et virkelig toppstevne.
Et stevne som vi l kunne avvik les innen meget rimeli g tid.
Færre dommere.
Mindre utgifte r.
Når det gjelder de økonomiske betingelsene for delta kelse i fin alen fo reslås
følgende:
1. Reiseutgiftsfordelin g blant de deltakende lag etter følgende reg ler:
7 utøvere og 1 leder på billigste og mest hensiktsmessige reisemåte.
Dermed får en ned pri sen for de som kommer langveis fra.
2. Dommernes reiseutgifter deles også blant de deltakende lag ( eller 50 prosent
av dommerutgiftene) .
3. Arrangøren dekker de øvrige utg iftene, da han også har innte ktene. Jeg
tror dette kan være noe for norsk judosport.
Andreas Wangen
Dommere -
se til å våkne opp
av sommerdvalen. Høsten kommer, og med den judosesongen. Vi trenger
alle dommere, fra A t il C, og gjerne EJU-lisens t il store som små
stevner. - Har du forberedt sesongen din, dommer? Det er vel ingen
dommere som forbereder seg, det er bare de aktive som re iser på t reningsleir
for å bli bedre.
Der tar du feil. Du bør ta en titt i kampregelh eftet, gå igjennom de t ing du
er usikker på og konfe rer med andre. Det kan ha kommet t il nye regler
som du bør være ajour med.
Kretsene har her et sto rt ansvar med å følge opp med kurstilbud til deg
som er dommer eller til den som har lyst til å bli det.
NJF har for dennesesongen satt av en sum som skal dekke utg ifter ti l en
observatør i Norges-Cup-stevner .
Hvis kretsene har andre stevner hvor de bruker sine egne dommere av
alle kategorier og ønsker en oppfølging og vurdering av disse - kontakt
DK i NJF. Det økonomiske blir da delt mellom NJF og kretsen.
Den ne observatør skal ikke dømme, men sitt e tilgjengel ig ved et dommerbord
hvor dommere blir t ilkalt for ros og ris, og hvor de selv kan
henvende seg for å få hjelp med eventuelle prob lemer. Dette vi l igjen
komme de aktive til gode med riktige avgjørelser.
Jeg vil ønske alle nye, gamle og veteraner vel møtt og godt forberedt
til høstsesongen. Terje Gran
Dommeren i kjent positur.
NJFSLIPSET
Bare kr. 80,-
Påbudt for alle
dommere.
Besti lles gjennom
Forbundskontoret.
9


T-SHIRT - COLLEGEGENSERE
med Deres klubbmerke påtrykket
Send oss en skisse eller original av det ønskede emblem, vi rentegner og
trykker det etter Deres ønske, enten som et lite trykk oppe på genserens
venstre side, eller som et stort trykk på brystet. - Det kan velges mellom
trykkfargene sort, rødt, blått og hvitt. Minimumsbestilling 50 stk. Leveringstid
14 dager.
STØRRELSER: SMALL - MEDIUM - LARGE - XLARGE
FARGER: T-SHIRT - Marine, hvitt, rødt
College - Marine, hvitt, rødt
Priser eks. mva., inkl. trykk/ frakt:
Antall 50- 99 stk. 100 - 149 stk. 150- 249 stk. Over 250 stk.
College 89,- 85,- 83,- 79,-
T-Shirt 42,- 40,- 38,- 36,-
På forespørsel utfører vi også trykk i flere farger med et tillegg på kr. 6,pr.
stk.
Ta kontakt med oss hvis ytterligere informasjon ønskes.


RIDDERVOLDSGT. 3, OSLO 2 - TLF. 56 41 52
VENNESLA JUDOKLUBB HAR VÆRT I JAPAN OG FILMET
JIGARO KANO CUP INTERNASJONAL JUDO TOURNAMENT
I ANLEDNING JUDOENS 100 ARS JUBILEUM.
En film med alle verdens beste judoutøvere. • Spilletid ca. 2 timer .
Ca. 7 5 forskjellige kast og teknikker. • Alle kast blir vist i " slow motion "
• Den norske landsla~treneren Tony Macconnell sier:
" Beste judo på videomarkedet idag " .
• Norsk eller engelsk kommentar.
Teknisk judo veiledning og kommentarer av Tony Macconnell. • Med bl. a. finalekampen med Y. Yamashito og H. Saito .
Y. Yamashito er verdensmester 5 ganger.
Filmen kan bestilles i alle videosystemer på markedet. • Kommer i salg ca. september 1983. • Filmen er redigert av Fred Sharp .
Den koster Nkr. 595,-.
• Filmen er beregnet til hjelp i undervisning for de som kan litt • Praktisk hjelp og rå muskelkraft fikk vi fra det engelske judo-teamet
judo allerede. i Japan 1982.

10
Filmen blir redigert og produsert av "VTV VIDEO PROOUKSJON"
i et av Norges fedende studioer. ·
Garantert topp kvalitet.
Klipp her
VENNESLA JUDOKLUBB
Postboks 74
4701 VENNESLA
Jeg/ Vi bestiller .. ..... ........ stk. film av
Jigaro Kano Cup Judo Tournament
mot postoppkrav kr. 595,-.
• Vennesla Judoklubb har enerett til alt salg og kopiering.
Brudd på dette blir anmeldt.
VHSQ
Beta O
20000
Underskrift
VERV NYE ABONNENTER!
TEGN
ABONNEMENT I
Verver du
5 abonnenter, får du
en fin bag
i premie
DITT NAVN OG ADRESSE:
NAVN:
ADRESSE:
KLUBB:
HUSK!
Abonnementsavgiften kr. 60, -
innbetales til:
Bankkonto nr. 6230.05.51438
Postgirokonto nr. 2 07 97 54
NAVN: ... ... .... ............... ............
ADRESSE: ... ..... ...... .... .. . ................
... ' ................................ .
KLUBB: .....................................
•••••••••••••••••••••••
NAVN:
ADRESSE: . .. ................................. .
................ . ... ............... ..
KLUBB: ............ .. ................ .......
•••••••••••••••••••••••
NAVN:
ADRESSE:
KLUBB:
• ••••••••••••••••••••••
NAVN: .....................................
ADRESSE: . ............................ ....... .
. ..... .. ... .. ........... ...... .... .. .
KLUBB: .. ....... ' .......................... .
•••••••••••••••••••••••
NAVN: ..... ........... ..... ........ ... .. ...
ADRESSE: ........ .............................
...... .. .............................
KLUBB: . .... .. ...... .... .... .. .... ... .... .. .
11
EMNEHEFTER
for SALG
INTRODUKSJONSKURSET
Heftetgiren kort, men allsidig inn- 1 Q
føring i judoens bestanddeler. kr. ,-
AKTIVITETSLEDERKURSET
Dette er selve grunnsteinen i vår
utdanningsmodell for trenere. -
Kurset vil gjøre deg i stand til å 25
lede et nybegynnerkurs. kr. ,-
GRUNNKURSIKAMPREGLER
Heftet er laget for å bidra t il en
bedre forståelse av kampreglene
både for utøvere og dommeraspi- 25
ranter. - Heftet er rikt illustrert. kr. ,-
INTERNASJONALE KAMPREGLER
Dette er dommerens «bibel» med
kommentarer. Den bør være med 1 Q
på alle stevner o. I. kr. ,-
STEVNEREGLEMENT
Heftet bør ligge på alle stevnearrangørers
nattbord. Her får du
svar på de fleste av problemene 1 Q
som kan dukke opp. kr. ,-
GRADERINGSREGLEMENTET
Her vil du se hvordan en går frem
for å få graderingsrett, og kravene
til de enkelte graderinger. 1 Q
Et meget nyttig hefte. kr. ,-
ALT DETTE OG MER TIL KAN DU BESTILLE
PÅ FORBUNDSKONTORET!