Norsk Judo, nr. 2 – 1974

  • Version
  • Download 730
  • File Size 4.94 MB
  • File Count 1
  • Create Date 22. februar 1974
  • Last Updated 12. april 2017

Norsk Judo, nr. 2 - 1974

Norsk Judo, nr. 2 - 1974

VI LOVER .H
- INGEN PHISØIGWING PÅ VÅRE JUDODRAKTER VÅREN l9'{7-1!
Til tross for den generelle tendens på markedet, er vi så heldige å kunne
tilby de verdenskjente MATSURU judodrakter til uforandrete priser også
våren 19711.
MATSURU judodrakter er som kjent de eneste som er anbefalt ev Den europeiske
judouníonen og benyttes de også av bl.a. EM~, VM- og OL~mestere.
MATSUÉRU judodrakter forener ypperlig kvalitet med sympatiske priser.
Er det imidlertid pungen som bestemmer helt og holdent, husk da på vårt
siste trumfkort - den anerkjente SCHONEN judogi.
Priseksempel: Størrelse 160 cm - pris inklusive moms = kr 56,-.
(Kventumrabett ínnrçímmes på større bestillinger, og tillegg beregnes for
bestillinger under l0 drakter).
Vi leverer 0sSå= Juaobenaasjer (Rucanor og movêlesfic)
Judohelter (senior og junior)
Judosandaler
Treníngsdrakter
Judcnntter (fem forskjellige typer)
Medaljer, pokaler, díplomer m.m.
- STORE LAGERBEHOLDNINGER GARANTERER OMGÅENDE LEVERING -
,,f
-~<'P~
firma T. van der Heijden
Romeriksgt. 111, 2000 Lillestrøm tlf. (02) 71 3l 25 eller
IMPORT - ÉKSPORT -
1<velasserv1c@= " (oe) 71 31 25
IIr.2 1974 3.årg

A/S JUDO importerer og forhandler matter,
clrakfer og ufsfyr forøvrig for ludo, karclfe,
_3_
akiclo, iíu iífsu og idrett forøvrig. fffl
Matter fra:
England
Tyskland
Japan
Drakter fra:
Tyskland
Japan
Korea
England
Ufsfyr forcpvrig fra:
Tyskland, England,
Japan, Hong Kong,
Korea.
Sandaler
Badger
Merker í tçby
Merker í metall
Nåler
Premier
Boker
o.s.v. o.s.v.
Drakter og maffer som regel med levering fra lager.
Forespørsler fil:
JUDO
POSTADRESSE:BOKS 7121 HOMANNSÉYEN, OSLO 3
l
l
i
1
í__í_
1 1miic,»Ln3FonT1:q1~s;>;;gEi
vs m m vi
O11t.»1
-Fra red.
-Nytt fra styret.
n n w
-Ekstraordinært års
ting.
-Fra styrets sekretær.
-Kvinner og judo.
-Kommentar til kvinner
og judo.
s.l0 -Sett fra sekretariatet.
5_ll _ n n u
s.l2 -Nordisk -7L.
5_l3 _ vi u
5.11. -:sia for las '7u.
s.l5 -NR-individuellt.
s.lÉ -BJC på engldndsbesök.
s.l7 -BC-I -7h.
s.l8 -Wagnaarsamlíng.
S.l9 -Judostevne i Fredrikstad.
s.2O -Landskamp, Island-Norge.
s.2l -Shiai pá Tveita.
ur m m
-Omfl
I redaksjonen;
Klaus F. Solheim.
Vilfred Jchelander.
Dag Guldbrandsen.
Per Å. Eliassen.
Ansvarlig for bladet:
Styret i NJF.
Redaksjonen
sa har vi om sider kommet ut med
årets andre nummer av bladet vårt.
Det er preget av de ting som har
foregått í löpet av våren med både
NL for lag og individuellt, og
Nordisk i Köbrnhavn.
Det var virkelig gledelig at vi
fikk respons på det forrige nummers
innlegg om kvinnens stilling innen
judoidretten. Dette er et meget
viktig felt hvor en allerede har
sett visse framsteg, men hvor det
ennå er mye ugjort.
Som leserne ser er vi fremdeles
avhengig av annonser for å klare
utgiftene til trykking etc. Det
har ikke vært helt lett å fa tak"
i nok annonser, og dette er med a
forsinke utgivelsen.
Billedstoff er det fremdeles tynt
med, og vi oppfordrer fortsatt"
medlemmene i alle klubbene om a
sende inn bilder. Det blir utbe-
talt kr. 15,- for hvert bilde som
blir brukt i bladet.
Om sommeren som nå er foreätâende,
foregår det ikke så mye på juda-
frouten, men mange kommer sikkert
til å delta på sommerleirer. Fra
disse venter vi at dere vil ha
noe å skrive om.
BRUK NORSK JUDO!
Forsidebilde er hentet
fra Uagnaarsamlinnen pe
Blindern.
Foto: Eiliv Elden.
God sommer.

YTT ,,..ÃsTYRE1'
Utover det à behandle brev o.l. har
styret i NJF siden nyttår vært spesi-
elt opptatt av de ulike arrangementer i
1TJF's regi. Den strieste tørnen hadde
vi i landskampen mot Island. I løpet
av fire uker skulle vi tilrettelegge
dette arrangementet, samtidig som fly-
streiken på Island nesten hadde satt en
stopper for alt sarmren. Økonomisk sett
hadde vi ingen fordeler ved en slik
landskamp, men hvis man tar hensyn til
faktorer som publikunstilstremning, TV-
delcning og utøvernes erfaringstilskudd
trer jeg at dette vil veie opp vårt
økonomiske tap, selvom disse faktorer
ikke kan måles i kroner og øre.
NM for lag og NM individuelt fikk også
en verdig awikling, noe som vi kan
takke arrangørene for. Her må det inn-
rømees at vi hadde en de] slcremmende
forestil linger vedrørende awikliz gen
av disse mesterskapene. Vi fikk senere
erfare at dette var uberettiget.
Vi har gså hatt som mål at vi i den
valgte periode skulle utarbeide og få
vedtatt regler og retningslinjer for
en rekke interne forhold (saker).
Dette håper vi vil lette vårt og komm-
ende styres arbeid og beslutningspro-
sesser, samtidig som klubbene til en-
hver tid kan være orientert om de ulike
retningslinjer (regler) som vi vil
holde oss til. Dette medfører selv-
sagt endel papir sem klubbene etter-
hvert har fått tilsendt. I løpet av
mai håper vi å. få samlet alt sammen i
en oversilftelig mappe som k_`Lubber.e vil
få tilsendt et eksemplar av.
Som de fleste i judolmetser kjenner
til, har det lenge vært snakk om å
lage et eget farbundsmerke til å bære
på jakkeslaget e.l. Endelig er dette
en realitet, og vi må si oss meget
godt fer: øyd med resultatet. Disse
merkene kan man få kjøp ved henvendel-
se til oss. Dessuten har vi trykt opp
kursbevis. Det at vi nå har gått bort
fra det tidligere flotte diplombevis,
er kun av økonomiske og praktiske
grunner. Selve denne ordningen med
kursbevis er lite tilfredstillende.
Hver utøver får tildelt en graderings-
bok hvor også beståtte kurs, tillits-
verv og mesterskap skal føres inn.
Det er hver enkelt utøver som må påse
at denne blir ajourført. Graôerings-
boken fås ved henvendelse til for-
bundet eg de koster kun kr. 3,- pr.
stk.
Også på utdannitgsfrenten satses det.
For de fleste har vi gjort avtale om
at B-kursksmpendiet slml foreligge i
midten av august d.å., og for det an-
dre er det håp om at dommerkomiteen
vil utarbeide et dommerkurskompendium
i forbindelse med det kommende dommer-
kurs. Da de internasjonale dommer-
reglene, som den internasjonale juda-
uninen (I.J.F.) hm- vester: enn
gjelde fra l/l-l974, ennå ikke er
ferdig trykt, er det fortsatt uvisst
om når dette kompendiet vil foreligge.
Søm tidligere nevnt står et C-kurs
høyt på vår prioriteringsliste. I den
anledning legges det et sterkt press
pà.
med håp om å få awiklet et kurs aller-
ede kommende sesong. Dessuten har vi
uttrykt vårt nske om at UIK må ut-
arbeide et innføringshefte om judo,
gjerne med lysbilde e.l. til.
renner Komite (mx) har også stått som
arrangør av ett kurs i denne sesongen.
Dette kurset tar for seg de rent tek-
niske- og kampmessige ting. På dette
området er vi internasjonalt sett noe
tilbake Liggende og vi er av den grunn
nødt til å hente kapasiteter utenfra.
Dette faller selvsagt noe dyrt, så det
er derfor viktig at oppslutningen om
disse lmrsene er store, slik et vi får
mest mulig "valuta" igjen for pengene
vare.
Når det gjelder lamdslagsleder har vi
fortsatt et uløst problem. TK har
ennå ikke funnet fram til en kvali-
fisert person som er villig til à påta
seg dette verv. Dette får igjen til-
bakevirkenie kraft pà de planlagte
landslagssamlinger.
Til slutt kan nevnes at vi har fått
forespørsel om å demonstrere judo
på messen "Ferie og Fritid".
Dette er en sak som er overlatt til
UIK og så vidt meg bekjent vil enke-
lte forespurte klubber stå for selve
demens trasj mnen.
Den erfaring vi har gjort oss ved-
rørende tillitsverv, er at det blir
færre og færre som vil gjøre noe uten
betaling. Ettersom arbeidsoppgavene
tiltor og den nevnte tendens ikke
endres, er det mye som taler for en
endring i det nuv-ærende system, selv-
om dette måtte medføre en ekstra
økonomisk belastning.
ETEEJV AKTIVITET
Vårt forhold til enkelte uassemedia
har vist en betraktelig forbedring i
denne sesongen. Spesielt hyggelig er
det å se den gode reportasje fra et
par av v-l.øefu'1-aøgànenterf'-.Pá`en
annen side er vi mindre fornøyd med
den pressedeknimg sm judeen får.
Her må det vel kunne gå an å gjøre
ett eller annet. Hvis vi prøver å
trekke paraleller til andre idretter,
synes det som om vi er nødt til å
fremskaffe en olympisk mester a.l.
før man får øynene opp for vår idrett.
Om dette innebærer riktighet, tror
jeg at pressen har en dårlig inn-
flytelse baie pá idretten som sådan
og pà forbundenes økonomiske dispo-
nering, i og med at toppidrett kan
bli sterkere preferert enn masse-
idretten, selvom ønsket reelt sett
var det omvendte. Vi har fortsatt
ikke gitt opp håpet om å få en pre-
seatasjon av judoen i TV-programmet
"Sporten". Vårt s%emål er et
"Spertsprogram" i begynnelsen av
høstsesengen. Vi har hatt utallige
samtaler ned en representant for
denne programposten, og vart forslag
til presentasjon er b]_itt_leget godt
nøttatt.
Den Europeiske Judo Union  av-
holdt sin sports-tekoiske kongress i
Røn den 16. februar Lå., og den
svenske representanten Karl Wøst,
fikk fullmakt til også å. representere
Norges Judoforbund.
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
l. Man har bestemt à gjennomføre
Europe-cup for lag. Opplegget for
en gjennomføring av en slik cup er
medlemslandene i EJU ennå ikke
blitt enige om.
2. Det har blitt nedsatt en komite
som skal prøve å samordne ungdoms-
judoen i Europa, da spesielt med
tanke på et enhetlig underVisn:Lngs-
konkurranse- og graderingssystem.
Resultatet av denne komiteens
arbeid vil bli fremlagt på kongre-
ssen i London den 4, mai d.å.
På den kommende EJ`U's kongress den
4. mai vil vår kasserer Normann Axten
representere Norges Judoforbund.
P . Ingvoldstad.
TERMINLISTE
Terminlisten for høstsesongen er i
den slcrivende stund ennå ikke klar,
men vi håper at klubbene snart får
tidsbestemt sine arrangementer slik
at den kan distribueres til klubbene
i god tid før sesongen starter.

_5-
IÉKSTRAORINÆRT
ARSTING
Lørdag den 16. mars var det duket
for nok et årsting i NJF. Det må
kunne sies at dette tinget var litt
spesielt, tatt i betraktning de saker
som skulle behandles. Av den grunn
hadde arrangørene beregnet seg god
tid. Allerede kl. llOO var represen-
tantene fra de respektive klubber
samlet, og de ble ønsket velkommen
av ferbundets formann.
Deretter gikk man over til á behandle
første punkt på dagsorden, som gjaldt
godkjenning av de frammøtte represen-
tanter. Det oppsto en del forvirring
ever at hver klubbs representant skal
medbringe en representasjonsfullmakt
fra klubben på er åreting (ordinært
eller ekstraordinært). For et ikke
slike kjedeligheter skal oppstå ved
de påfølgende ârsting, vil styret
sende ut spesielle fullmaktsskjemaer
som representantene skal bringe med
seg. Man la oss ikke hefte oss opp i
bagateller. Godkjennelse av sakliste
over forretningsorden gikk smertefritt.
Valg av dirigenter, sekretærer og under-
slflivere av protokollen medførte heller
ingen komplikasjoner.
Den første konkrete sak var á behandle
styrets forslag til nye lover for NJF.
Disse lovene var utformet 1 overens-
stemmelse med Norges ldrettsforbunds
lovnorm. De enkelte paragrafer ble lest
opp av dirigenten, debattert og deretter,
votert over.
Nå viste det seg at dette med debattering
ble et kappittel fer seg da dirigenten
etter manges mening var svært rask til à
klubbe for de enkelte paragrafer. Reelt
sett vil jeg si at når representantene
hadde hatt disse sakspapirene i hende ca.
5 uker før tinget, burde det ikke være
noen nøling om man skulle ha noe å tilføye.
I så fall kunne det ikke være noe viktig.
Uansett så stemte forsamlingen for det for-
slag sem forelå, selvsagt med visse kor-
reksjoner.
: l,,';~`.
ll Mêâjfl, X”
år
K/-4,”
"Híl ”ører lfkud nuurmg 4 hull. Løn
Ize nrur bluvk hrurex im/vu<1?"
Da vi tok for oss Nordisk Judounions
statutter, syntes det som om represen-
tantene hadde gjort seg opp bestemte
meninger om visse punkter.
De var raskere til à ta ordet, og'
det utspant seg snart en del heftige
diskusjoner, eller skal vi kalle det
meningsutvekslinger.
Til tross for den skepsis det var
til økte økonomiske utgifter og svensk
dominans, gikk allikevel flertallet
inn for et nordisk samarbeid. Der-
etter får vi heller la erfaringene
tale for eller imot et fortsatt sam-
arbeid, slik enkelte av represen-
tantene hevdet.
Til slutt tok tinget til å behandle
det viktigste og mest omstridte tema
i hele 1IJ'F's korte historie, nemlig
"Teknisk komites forslag til graderings-
regler". Striden sto om hvorvidt man
skulle tillate ren kampgraaerlng ( 1
tillegg til ren telmisk graaerlng),
fra orange belte (4 1<'y'l) og oppover
til brunt (l kyr), eller firke.
Enkelte klubber i NJF har i vesent-
lig grad kjørt på dette med kamp-
gradering, eg en nedstemming av en
slik graderingsform ville føre til
en del omstillingsproblemer for disse.
Man kan vel tenke seg at det utspant
seg mange harde og følelsesladde
innlegg. Dessverre var det nok
enkelte som ofte tok sin munn litt
for full og lot sin harme rase over
enkeltpersoner eller grupper. ->
I lt 'J gigg ,
x ,« í, k
FRJ STYRETS SEKRETÆRZ
Jeg har tidligere vært noe irritert
over den mangelfulle tilbakefaling
(feed baek) til forbundet ved ae ner-
veadelser vi har sendt klubbene. Nå
er begerer fullt. Å ga 1 detalj for
â. friske på dårlig samvittighet skal
jeg ikke, men La sak må tas opp og det
alvorlig.
Der 3/3-74 serate styr-et 1 Norges Jole-
farbumd ut meldingsskjema ml medlems-
registrezfilag pr. 31/12-73. Dette VEI
pålegg fra Norges Idrettsforbund til
NTF. 'tidsfrister for klubbene var
17/ 3-74. Resultatet av ferespørselen
var nedslàende.
zl/3 ble ae: utsendt r-ormer;-lv med bl.
a. påminnelse oa samme sak. Klubber
som ikke hadde svart til rett tid var
navngitt. Resultatet nedslàende.
10 klubber av 30 har enda ikke svart.
Hva har så dette fort til? Den opp-
gaven som ble sendt NIF fra NJF viser
ikke korrekt medlensamtall pr. 31/12-
75. Klubber som ikke har svart på
Ilnfiflldelsen ble på oppgaven merket.
Det totale oppgitte medlemsantall
fra vårt forbund er klart for lavt.
nlkstr. ting forts.
Styret hadde i anledning dette tinget
skaffet seg en ferbundaklubbe som nå
k.on`til heder og verdighet. Allikevel
unngikk man ikke endel rare i for-
bindelse med innkommende forslag, art-
forslag o.l. når avstemmingen endelig
sto for dør. Heldigvis fant man til
slutt ut av den fliken saa hadde opp-
stått, og vnteriugen kunne finne sted.
Resultatet ble som de fleste sikkert
kjenner til, flertall for ikke å fil-
late ren kaapgrader:Lng fra orange til
brunt belte.
Sea ventet var skuffelsen stor i de
ovenfor nevnte klubber, og en
nærmere kommentar er vel unldvendig.
Om det som deretter fulgte v:Ll` jeg
kort si at selvom det av og til til-
synelatende ser ut som en tinget er
avsluttet, bar man i det minste vente
til dirigenten hever tinget.
Hva lmn det fare til?
l. Jeg tror at økonomisk stotte ut-
over det vi mottar idag kan man
stille et stort spørsmålstegn ved.
Medlensantallet er nemlig grunnlaget
for tildeling. Det tildelte beløp
blir erelerket for bestemte formål
og virker som forbundets driítskapital..
2. Mulig reduksjon av dette bellp til
fordel for mer trengende forbund kan
bli aktuelt.
5. Den entusiasme som styrets med-
lemmer har, blir redusert proposjo-
nalt med nknímgem i arbeidsbyrden ved
klubbenes likegyfidighet.
NII~“s inntrykk av NJT's evne til à
lede og av klubbenes egen ledelse kan
bli noe uheldig.
En ting må være klart. Vi kan alle
glemme, gjøre feil etc., en gang,
også te, men for styret i NTE' som
sitter inne med salaenl.igningseluli.g-
hot-1'|i'ser ñlartllllubbenes admini-
strative virksomhet sin klasse.
Jeg ber dere derfor, vær ikke ego-
istiske, likegvldige, slave og in-
teresselase. Overlat ikke deres
arbeid til andre, eller gjor andres
arbeid preblemfylllt. Det er til sist
dere selv det går ut ever, foruten
alle de andre ufnrslqldte som er in-
teressert i sin sport eg dennes frem-
BB-UC.
Odd Johnsen
sekretær.
På det siste ordinære ting
hadde vi også noe av den samle
eppbruddsst¥1-HIGH filr tinget
formelt var hevet. Riktignok
far man vondt visse steder av
å sitte lenge på ea stol, men
et par minutter fra eller til
spiller vel ingen rolle. Der-
ved opprettholder vi en god
llteskíkk, hvilket bør gjelde
på et arstimg.
Per Ingvoldstad

_9_
KVINNER og JUDO! Kømmentar ,,.,
..I(vinner og Judo"
Vi sier oss helt enig i
innlegget om "Xvinneidrett"
som stod i medlemshladet
for NJF nr.1 -74. Judo:
forbundet er sf l si totalt
uonnsdomminert. Dette er
for sl vidt et trekk son
gir igjen i de fleste idretter,
men i judo er det svært pä- f
fallende. Ken hvorfor skfil
egentli; kvinner (jenter)
engasjere seg i en idrett
hvor de ikke enjing Har
anledninç til l konkurere
ol likefot ned nenn? Dette
er et viktij punkt.
Ifordisk Judo Unions stat-
utter artikel 1 står det
blant evnet: NJU er ufiolitisk
of skiller ikke mellom
rele, religion, nasjonali-
tet eller kjenn (vir ut-
hevninç). Her stenner øyen-
synlij ikke praksis Led
teori: Por det forste arr-
'nigeres det i`-'ke  for
kvinner, ej i de fle te
andre arrangementer (i.eks.
Blindern Cup) er kvinner
ogsl utelukket,Éor det
andre ver det ~nnle grader-
ingszsysteilet direkte dis-
krininerende (knngjredering
var nnmliç for jenter etter-
som de ikke fikk delte i
konkurranser). Vi h`per et
praksisen blir bedre med
det nye jraderinjssystemet.
Resultat fra NM-individuellt forts.
Melllmvekt:
1. Øyvind Jacobsen, OSI
2. Kirsten Hansen, RJK
5. Øystein Hagen, BUDOSØH
5. Morten Yggesetb, NJ-IK
Lett-hmlvekt:
l. Per Steiner Ottestad, NEFK-
2. Wil i.i,, Heijlen, HJK
3. Thor Petterson, NJJK
3. John Lysholt Petersen, Ippon
I det tidligere nevnte inn-
legg i medlemsblsdet stír
det at det er mulifl at
kvinner kan fl delte i
Blindern Cup Æ; og IX som
en nrøveordninfl. Vi har
stillt en del spsrsnil ved
dette. Hvorfor er det b're
"mulig" at kvinner skal få
lov til Å delta? Hvorfor"`
skal det ikke også Gjelde
for BC III, og hvorfor skal
det være "prøveordning“?
De arrangementstekniske
unnskyldninger som nevnes
er ikke holdbare! Saken
kan ordnes ved â redusere
antall mannlige deltfikere,
slik at forholdet mannlige
og kvinnelige deltakere
blir noenlunde i samsvar
med antallet mannlige oá
kvinnelije utøvere i lands-
målestokk.
Dersom arrangerer av lig
BO og andre stevner nener
det som ble vedtatt pi det
ekstraordinære forbunds-
tinjet '16/3 (ingen s':ille
mellon kjønn etc.) nå de
også vise det i praksis.
Vi krever full likestlling
i alle framtidige arrange-
menterf
Dfird.G. Jørgensen
Torill_Kyklebust
Mitt inntrykk av kvinnelig judo i
Norge er st interefssf-n ikke har vært
altfor høy. ' Den Europeiske Judo-
unionen, EJU, holdt i begynnelsen av
desember et møte hvor kvinnelige judo-
kss stilling i Evropa skulle belyses.
På denne konferansen sendte EJU ut et
spørreskjema om kvinnenes stilling
innenfor  de enkelte medlemsland, NJF
videresendte dette spørreskjema til
klubbene idet vi også var interessert
i å få vite hvilken plass kvinnelig
judokas hsr i Norges judoliv. Res-
ultatet var nedsläenríe. Bare B kl.11:-
ber av BO svarte. Dette kan tolkes
to veier: enten er interessen for
1~:v:Lrmelig judo ubetydelig eller så
gidder klubbene ikke å .svare på far-
bundets forespørsler. (en av de åtte
svarte mer 5 mn. etter fiiasfristen)
Av disse 8 klubbene var det 7 som
ønsket mesterskap for lwifmer/piker
og som hadde kvinnelige medlemmer i
k1bbst_yrc^Le. Spørreskjemsene tyder
pä et 15-20,7. av rm-Eee juaokas er
kvinner. Så vidt meg; bekjent var det
ført i l9T§ at det ble holdt VM for
kvinner og det er først i de senere
år et land som England og Tyskland
har avholdt stevner for kvinner.
Disse landene her en adslcillig
lengre tradisjon og nye større erfa-
ring innenfor judoen enn hva vi har.
Sverige hadde visstnok også først :L
l973 sitt første nasjonale mesterskap
for kvinner.
Stevnet i Fredrikstad ssml et 15 damer,
men min mening er at før det kan
arrangeres nasjonale mesterskap, som
fer-bmuiet her ansvaret for, må det
arrangeres flere stevner slik at vi '
kan se hvor stor interessen er. NJF
km; deg ikke pålegge en stevnearrangør
å ta med klasser for kvinner. Dette
må være en frivillig sal: for den
enkelte stevnesrrangør, men forbundet
henstiller flubbene å ta med kvinne-
lflasser i stevnene. NJF henstiller
klubbene å sende oss en reportasje om
hvsrledes k:v_`Ln.nelige utøveres stilling
e'~ irmenfor de enkelte kilubbeneå og
hvor star interessen er for kvinnelige
mesterskap.
Trygve Aas
Viseformann.
Linne har mange
mg mesterskap!
Dungvekt:
L Erik Haugen NUK 1 sa nm spummuua
Åpen klasse
- 211 .._, _' ' 3 n|ng.1|-ux«|v«||nm|||1 un
2 Arild. B ,NJJ'K   _ ' ~_f, ' " (oz)1s221o '
1. Erik Hiulu, NJJK unne ldrettshoteu unne Hoce|.SmuAd Mamman; v||12
2. Thor Petterson, NJIK , (mas
5. Kirsten Hansen, RJK
3, John Lysholt Petersen, Ipgon

-10_ -9-
SETT FRA Kflfflfflefltaf H/
SEKRETA R|ATET
Mitt inntrykk av kvinnelig judo i
Norge er at interessen ikke har v-art
De aller fleste aktive som mater
på matte fer å gåiramp, kjenner lag-
lederens funksjoner og han vet at
dnmmerene, trass alt, er uunnvmrlige,
men hva så med disse tre-fire person-
er som sitter bak et bord ved matte-
ka:cten,,ser viktige ut samt bruker
kjeft eg roper opp navn, har disse
igrunnen noen berettigelse? Vi vet
vel alle at ved ethvert idretts-
stevne finnes et sekretæriat. I-ler
blir det holdt orden på startrekke-
følgen og resultatene. Selcretæzi-
atet holder alle trådene ved et arr-
angement i sin hånd, og det er stort
sett denne hånd som bestemmer om
awiklingen av stevnet skal bli vel-
lykket eller ikke.
For endel år tilbake ble Blindern-
Cup arrangert for første garg. OSI
hadde den gangen ingen særlig er-
faring med å arrangere stevner. Du
verden hvor mange erfaringer vi var
blitt rikere da stevnet var av-
sluttet omkring midnatt. Selv-
følgelig var det stevneledelsen og
sekretariatet som var skyld i mis-
æren. De hadde skylden fordi de
ikke hadde tatt alle muligheter i
betraktning under planleggingen og
gjennomføringen av stevnet. OSI har
lært mye siden den gang og ved de
siste Blindern-Cuper tror jeg det er
få som har noe å klage over rent
arrangamentsmessig.
Ut fra påmeldingslistene kan også
tiden for veiing i de enkelte klasser
bestemmes, her er det ikke minst
viktig å skaffe folk som er bestemte
til å ta seg av veiingen, det nytter
ikke å være "snill" for noen ug ikke
for ille.
Når veiing og trelming er foretatt
og den tid nærmer seg at kampene
skal starte er det at sekretæriatet
trer i funksjon. Mens en nå. sitter
og foretar de siste forberedelser
før stevnet er det at endel aktive,
og det er stort sett de samme ved
hvert stevne, strømmer til: “Når
skal jeg gå kamp", "Hvor lang er
ke.mptiden", "Navnet mitt er skrevet
galt", “Er jeg kommet i den hardeste
puljen" osv. De samme spørsmålene
gås igjen under hele awiklingen av
stevnet. Det er så godt som umulig
både å lede stevnet og svare på
alskens tåpelige spørsmål som de
enkelte personer ville ha fått svar
på om de hadde satt seg inn i statu-
ettene for stevnet,sa.mt lyttet til
de opplysninger som blir gitt over
høytaler. Et la-av må være at den
enkelte lagleder kjenner stevne-
reglementet og kampsystemet slik at
han kan informere sine "undersåtter".
Sekretæriatet består bare stevne..
dagen, men som regel er det de samme
personer som har planlagt stevnet
og -gjort ferarbeidet. Det er nå en-
gang slik at jo mer arbeid som er . .
nedlagt på forhånd jo lettere "glir"
stevnet`.` For en utenforstående som
er tilstede ved et godt planlagt
stevne, kan det virke som om stevnet
driver ses selv, og et det ikke
finnes problemer ved stev-nearrange_
menter, men jeg må nok skuffe, så
er ikke tilfelle. Hva er det så
som må planlegges? I god tid før
stevnet må stevnereglementet ved-
tas, pramieringen må klargjøree,
Røde Kors og dommerkomiteen må
kontaktes, dessuten må en ikke glemme
å sende ut innbydelsen til stevnet.
altfor høy. ' Den Europeiske Judo-
unionen, 3J'U, holdt i begynnelsen av
desember et møte hver kvinnelige judo-
kas stilling i Ezrsopa skulle belyses.
På denne konferansen sendte EJ`!J ut et
spørreskjema om kvinnenes stilling
innenfor i de enkelte medlemsland. HJF
videresendte dette spørreskjema til
klubbene idet vi også var interessert
i å få vite hvilken plass kvinnelig
judokas har i Norge-s judoliv. Res-
ultatet var nedslående. Bare B klab-
ber av 30 svarte. Dette kan tolkes
to veier: enten er interessen for
kvinnelig judo ubetydelig eller så
gidder klubbene ikke ä svare på far-
'oundets forespørsler. (en av de åtte
svarte nær 3 mnd. etter tidsfristen)
Av disse 8 klubbene var det '7 som
ønsket mesterskap for kvinner/piker
og som hadde kvinnelige medlemmer i
klubbstyrt-ne. Spørreskjemaene tyder
på en 15-20% av :fanges .iuaokee er
kvinner. Så vidt meg bekjent var det
ført i 1973 at det ble huldt VM for
kvlnm-r og det er først i de senere
år at land som England og Tyskland
har avholdt stevner for kvinner.
nisse landene her en adeleniig
lengre tradisjon og mye større erfa-
ring innenfor judoen erm hva vi har.
Sverige hadde visstnok også først i
l973 sitt første nasjonale mesterskap
for kvinner.
Stevnet i Fredrikstad samlet l5 damer,
men min mening er at før det kan
arrangeres nasjonale mesterskap, som
forbundet har ansvaret for, må det
arrangeres flere stevner slik at vi '
kan se hvor stor interessen er. NJF
kan deg ikke pålegge en ;~:tr=vnea_rrangmr
å ta med klasser- for kvinner. Dette
må være en frivillig sak for den
enkelte stev'nearrangør, men forbundet
henstiller klubbene å ta med kvinne-
klasser i stevnene. NJF henstiller
klubbene å senda oss en reportasje om
hvorledes kvinnelige utøveres stilling
e" :Lrmenfor de enkelte klubbeneå og
hvor stor interessen er for kvinnelige
mesterskap.
Trygve Aas
Viselformafm.
ifltå
A.
Linne har mange
mesterskap!
if En om apulamlnua
.
0 .<5 ._
unne Ham. samma munnen» v|| 1:
, Ring llllr lkrlv III hllllllllillfl
<1 (02) 15 22 10
Linne ldrettshotell Q... 5

SETT FRA
SEKRETÅ RIATET
De aller fleste aktive som møter
på matta for å gtkamp, kjenner lag-
lederens funksjoner og han vet at
dømmereme, tross alt, er uunnværlige,
men hva så med disse tre-fire person-»
er som sitter bak et bord ved matte-
kar.ten,,ser viktige ut samt bruker
kjeft og roper opp navn, har disse
igrunnen noen berettigelse? Vi vet
vel alle at ved ethvert idretts-
stevne finnes et selcretæriat. Her
blir det holdt orden på startrekke-
følgen og resultatene. Sekretæri-
atet holder alle trådene ved et arr-
angement i sin hånd, og det er stort
sett denne hånd som bestemmer om
awiklingen av stevnet skal bli vel-
lykket eller ikke.
For endel år tilbake ble Blindern-
Cup arrangert for frste gang. OSI
hadde den gangen ingen særlig er-
faring med å arrangere stevner. Du
verden hver mange erfaringer vi var
blitt rikere da stevnet var av-
sluttet omkiríng midnatt. Selv-
følgelig var det stevneledelsen og
selcreheriatet som var skyld i mis-
æren. De hadde skylden fordi de
ikke hadde tatt alle muligheter i
betraktning under planleggingen og
gjennmføringen av stevnet. OSI har
lært mye siden den gang og ved de
siste Blindern-Cuper tror jeg det er
få som har noe å klage over rent
arrangememtsmessig. ,
Ut fra påmeldingslistene kan også
tiden for veiing i de enkelte klasser
bestemmes, her er det ikke minst
viktig å skaffe folk som er bestemte
til å ta seg av veiingen, det nytter
ikke å være "snill" for noen og ikke
for alle.
När veiing og trekning er foretatt
og den tid nærmer seg at kampene
skal starte er det at sekretariatet
trer i funksjon. Mens en nå sitter
og foretar de siste forberedelser
far stevnet er det at endel aktive,
og det er stort sett de samme ved
hvert stevne, strømmer til: "När
skal jeg gå kamp", "Hvor lang er
kamptiden", "Navnet mitt er slnrevet
galt“, “Er jeg kommet i den hardeste
puljen" osv. De samme spørsmålene
gålz- igjen under hele awiklingen av
stevnet. Det er så godt som umulig
både å lede stevnet og svare på
alskens tåpelige spørsmål som de
enkelte personer ville ha fått svar
på om de hadde satt seg inn i statu-
ettene for stevnet.samt lyttet til
de opplysninger som blir gitt over
høytaler. Et krav må være at den
enkelte lagleder kjenner stevne-
reglementet og kampsystemet slik at
han kan informere sine "undersåtter".
Selcretæriatet består bare stevne-
dagen, men som regel er det de samme
personer som har planlagt stevnet
og gjort for-arbeidet. Det er nå en.
gang slik at jo mer arbeid som er .v
nedlagt på forhånd jo lettere "glir"
stevnet. For en utenforstående som
er tilstede ved et godt planlagt
stevne, kan det virke som om stevnet
driver seg selv, og at det ikke
finnes problemer ved stevnearrange-
menterx men jeg må nok skuffe, så
er ikke tilfelle. Hva er det så
MH må Plwlesses? I god tia for
stevnet må stevnereglementet ved-
tas, premieringen må klar-gjøres,
Røde Kors og dommerkomiteen må
kontaktes, dessuten må en ikke glemme
å sende ut innbydelsen til stevnet.
»
-lO- -ll-
Når stevnedagen nærmer seg må det
vurderes om kampene skal kjøres på en
eller to matter, skal det reklameres
for stevnet og er alt det materiell
som det er behov for tilgjengelig.
Dessuten skal det skaffes folk til
alle mulige arbeidsoppgaver.
Som lagleder bør han også klare å
følge med í hva som skjer på matte,
slik at det ikke skulle være behov
for å spørresekretæriatet etter
hver kamp hvem det var som vant.
At sekretariatet ved siden av å lede
stevnet også skal virke som lærere
for usikre lagledere er heller ikke
holdbart.
Det er klart at i enkelte tilfeller
skal og må sekretariatet kontaktes,
men denne kontakten bør formidles
gjennom lagleder som både kjenner
stevnestatuetter og generelle regler.
Til dere som møter på neste stevne,
tenk dere om både en og to ganger før
dere kontakter sekretariatet. Kau-
skje kan den henvendelsen DU retter
dit medføre at det blir begått en feil
som går ut over en av dine idretts-
kamerater.
ex

Et lite hjerteeukm flverfor er
dommerne så redde for à bruke stemmen?
Vi i selcretæriatet vil så gjerne høre
Eders praktfulle stemmer, det er ikke
nødvendig à hviske. Jeg har selv ved
flere anledninger satt igang klokka
for sent ved holdegrep, kanskje på
grunn av en henvendelse som har
trukket oppmerksomheten vekk fra
matte, og da med en dommer som er
redd for à la sin stemme lyde.
Sekretæriatene har ingen komite i
NJF til å ta vare på sine interesser.
Når forbundet for et års tid siden
gikk inn for det prinsipp at en
priviligert gTuppe burde få betaling
for sitt arbeid, burde det tenke på
andre grupper som gjor et vel så
viktig arbeid. Et stevne Ville ikke
fungere uten dommere, jeg twfiler på
at det ville fungere uten sekretær-
iat. La meg tilslutt få presisere
at jeg er uenig i at tillitsmenn
skal ha betaling. Det eneste en
at innenfor et allerede bestående
system bør det være en viss form for
rettferdighet.
Trygve Aas
“I 1hink will dixpensc wílh 1/11 bnwing."
///», . ».
5
Ø'
.v /1  Q
a       /   v
lb.zí:._p`q ÃÆ . __j_` `
»,,<«  f/
S/'
/`Æ_)"
/ '~
ål.

GULL Og 'EO BRON SE fi| NQRDMENN
' QRDISK -74
For første gang í vår unge juda-
historie har nordmenn klart å gå halt
til topp i et nordisk mesterskap. Det
var Erik Haugen som var ansvarlig for
denne bregden; han vant nelig tung-
vektklassen. I samme klasse kom Jan
Jansen til en bronseplassering, og
forøvrig klarte også Axel I-Iopstock
à ta med hjem en velfortjent bronse-
medalje.
LAGNJESTERSKAP.
På lørdag 20. april ble nordisk lag-
mesterskap awiklet i Frederiksberg-
hallen i København. Norge havnet
her sammen med Danmark og Finland i
pulje A, mens pulje B besto av
Sverige og Island. Norge møtte i
første runde Danmark.
Lettvekteren C-eir Otterbeck var enná
litt for urutinert mot den flerfol-
:lige danske mester John Villadsen,
som vant med en te-guruma (O-10).
Dag Hodne møtte så Christian I-Ialdbo.
Kampen var meget jevn og endte da
også uavgjort.
I mellomvekt fikk så Øivind Jacobsen
i oppdrag à satse alt, noe han også
gjorde, med det resultat at Ole
Hansen (dansk mester 1972-74) all-
erede etter få sekunder ble kastet
på ippon med en venstre ashi-gurums.
Der-nei var stillingen Lu; igjen (1-1)
før kampen i lett tungvekt, som Tor
Petterson imidlertid tapte med O-5.
Mulighetene var dermed fremdeles til-
stede for norsk seier, men da måtte
tmgvektklassen vinnes med wazari
eller ippon. Dette var imidlertid
dansken Mogezm Baekhave fullt klar
over, og han tok da også ingen
sjanser, men satset effektivt på for-
svar. Dette resulterte i et Erik
Hagen måtte nøye seg med uavgjort.
Sluttresultatet altså 2-l for Dan-
mark, men Norge var absolutt helt på
høyde. Ikke heller var forskjellen
mellom Danmark og Finland så stor
som på forhånd antatt, og resultatet
4-l til Finland var i høy grad mis-
visende hva stgrrkeforhsldet iogikk.
I pulje B skjedde imidlertid en 1-en
sensasjon, idet Island slo ut fjor-
årets lagmester Sverigeå Siden det
nye awiklingssystemet ble benyttet,
kom Island således direkte til finalen
mot Finland. Dette oppgjøret ble
vunnet av finnene med 3-0. Konklu-
sjonen men kunne trekke av denne dagen
må være at judonivået i de forskjel-
lige nordiske land er blitt adskillig
jevnere i den senere tid.
INDIVIDUEIIL'
Lettvelft .
Hans Eetter Andreassetu, gikk i pulje A
en jevn hamp mot svensken Hans Lind-
strøm. Andreassen slo opp en gammel
skade under kampen, noe som forhindret
ham fra å få til det helt store, med
den følge at Lindstrøm vant med 3 p.
Bedre gikk det imidlertid med Geit
Otterbeck som møtte da;-'Lsken Tonny
Tjerrild i pulje B. Geir satset
friskt- helt fra begynnelsen og fikk
lønn for strevet, idet han scoret en
kaka for en venstre tai-otoshi. Litt
senere i kampen kon, de så ned i bakke-
knmp som Geir utnyttet godt, slik at
han fikk "pakket inn" sin motstander
i en han-kesa.-gatame som ge ham ippon-
seier. Til tross fvr senere tap i
puljefinalen mot finnen. Arvo Taivalien
og i rakvalifiseringen mot J ohannes
Hsnaldsson fra Island - en solid inn-
sats fra bez-genseren.
-1r- -13-
W eltervekt »
Dag Hodne tapte pà 3 poeng mot den
senere puljevinnerem, Lars Nordbeck
(S). Dette -medførte at Dag matte
dansken Christian Heldbo i rekvali-
fiserings:f.'inalen, Kampen om bronse-
medaljen var meget jevn, men Haldbo
fikk tildelt seieren, et reS:J.tat
som godt kunne vert omvendt.
I pulje 'B var Axel I-Iopstock i godt
slag. Han møtte i første kamp Sigur-
bjrn Sigurdsson fra Island, som
Axel først feiet med en de-ashi-baraí,
som ga 5 poeng og siden kvelte med
hadztke-jinae. I puljefinalen tapte
Axel mot den senere gul`Lmedalj<,~v'.Ln-
neren, dansken Finn Christoffersen,
på en uchi-mata. Men i rekvalifiser-
ingen mot finnen Veli-Matti Hakanen
kom Lxel for :fullt igjen, og etter
var det med en hadake-jime han avgjor-
de kampen, denne gang med en bronse-
medalje som belønning.
I mellomvekt tapte Morten Iggeseth
mot Kari Jacobsen fra Island på 5 p.
Øivind Jacobsen slo daisken Mogens
Sol-mejder med en seoí-nage som ble ho-
norert med 5 p. I kampen mot Bertil
Strøm (S) pådro Øivind seg desverre
en skulderskade som gjorde han for-
svarsløs mot Strøm, som da også vant.
I lett tnngvekt tapte Tor Petterson
mot Garda Jønsson fra Island på
holdegl-ep, og siden islendingen
tapte  neste kamp, ble det heller
ingen rekvalifiseríing på Tor.
I tggvekt møtte Jan Jansen den
senere sølvmedaljeviuneren Reina
Heine. I et tidlig stadium av kampen
fikk Jan veltet sin massive motstan-
der med en sumi-gaeshi som besørget
ham en 3 poengs ledelse. Dette over-
tuket beholdt han gjennom største-
delen av kampen, helt til han pådro
seg keikoku på grunn av bruk av mat-
tens sikkerhetssone. I rekvalifí-
se:-ingen beseiret Jan imidlertid
dansken Mogens Baakbave, noe som ble
honorert med en bronsemedalje.
Enda bedre gikk det med Erik Haugen
som først beseiret svensken Ulf Ek-
berg med kaami-shiho-gatame og der-
etter Svavar Carlsen med wazari på
de-ashi-ba:-ei. Carlsen hadde i
knmpen før - på en meget overraskende
måte - kastet fjorårets nordiske
mester Seppo Reivuo på ippon-seoi-
nage etter 7 sekunder.
Finalen som gikk over lO min., gikk
deretter mot finnen Reima Heim.
Heine pådro seg en keikoku for å
tråkke utenfor matteomràdet i et
tidlig stadium av kampen. Erik be-
sørget imidlertid den norske kolo-
zien mange nervepirrende minutter,
idet han også pådro seg en keikoku
av samme grunn som finnen (for en
sutenii satt inn utenfor mattaområ-
det). På grunn av stø:-re aktivitet
og resultater gikk Erik imidlertid
etter 10 min. av med en 5 p. seier
og sin første og Norges første
nordiske tittel i judo.
I åpen klasse kom Jan Jansen igjen
til finalen i rekvalifiseringen, men
p.g.a. problemer med en gammel
skulderskade så han seg nødt til à
t;<ekke seg. .Erik Haugen tapte denne
gang, mot Svavar Carlsen på 5 p. og
var dermed ute av dansen, siden
Carlsen tapte sin neste kamp.
En finale, 5 rekvalifiseringskamper,
en gull- og to bronsemedaljer be-
krefter vårt inntrykk: - nemlig at
Norges judoutnrvere er godt på vei
mot nordisk nivå.
Wim van der Heijden
RESUUIATER
Lettvekt:
1. Lars Flygh, Sverige
2. Arvo Taivanen, Finland
5. Johannes Har-aldsson, Islcnd
5. Jussi Kannisto, Finland
Resultater forts. s . ll».

_]_L..
LAG N M 1974
Den 25. februar gikk NM for lag
av stabelen i Trondheim og som
arrangør sto NT}EE's judogruppe
og Trondheim judokwai.
Selv om arrangørene på mange
måter hadde forsøkt å være forut-
seende m.b,t. awiklingen av mester-
skapet, ble det nok dessverre en
del kluss som man knapt nok kan
belaste arrangøren for. I likhet
med den erfaring vi har gjort i
forbundet, var det tregheter og
forsinkelser m.h.t. klubbenes
påmelding som medvirket til disse
komplikasjunene.
Da pämeldingsfristen utløp, var det
påmeldt B lag, og med dette antall
fer øyet ble antall dommere og antall
kampareal bestemt. Så skjer da det
sørgelige at ytterligere tre log blir
etteranmeldt. Med den fleksible
ordningen vi har når det gjelder slike
etteranmeldinger, måtte dette selv-
sagt medføre en del problemer i av-
viklingen av mesterskapet. Kamp-
områdene som man hadde begrenset til
ett, måtte utvides til to, og dommer-
komiteen måtte gjøre en del ekstra
og forsåvidt unødvendige anstrengelser
for à få nok dommere.
Den eneste måten man kan unngå lilmende
kjedelige episoder er at klubbene over-
holder påmeldingsíristen. Til nå har
man tillatt etterlnmeldte lBg (gjelder
også individuelt) á delte. Dette er
noe det i fremtiden bør stilles et
ajnmllatepi ved
_He5ultat'eI_' fra nçrdisk f°rt'i! å si bare) rettferdige resultater. mellømve
leltervektx '
`l. Eiun Christoffersen, Danmark
2. Lars Nerdbeck, Sverige
3. Axel Hopsteck, Norge
5. Christian Paldbe, Danmark
Mellmmvekt: . , ;
1. Sven Antelid, Sverige
2. Pekka Korpiüla, Finland
3. Heikki Latenkorva, Finland
3. Sigur-djon Kristiansson, Island
Lett tungvelrt:
l. Anders Frisk, Sverige
2. Marku Airio, Finland
3. Johan Schältz, Sverige
3. Henry Paasikollio, Finland
For første gang; benyttet man det nye
cupsystemet ved et av NJF's mesterskap.
Dette systemet benyttes også i-de større
internasjonale judomesterskap (stevner).
Systemet førte til at vinnerne i hen-
holdsvis A og B møtte hverandre i finalen.
De er da sikret henholdsvis gull og sølv.
Det vil m.a.o. si at en som taper ikke
kan rekvaliíisere seg til en finalekamp.
Uheldigvis, kan man kanskje si, møtte
NJJT.'s l. lag og ISl's lag i den første
kampen. i de innledende deler av mester-
skapet. I 1973 ble det som kjent gull
til OSI og Sølv til NJJK's l, lag, og
året for dette stakk NJJK's l. lag av-
gårde med gullet, mens OSI ble tildelt
sølv. Hvem det nå var som var favoritt
skal jeg unnlate åuttale meg om, men
sluttresultatet 4-l til 1íJJK's l. lag
taler i grunnen for seg. Deretter
kjempet de seg raskt og sikkert fram' til
finalen, som de vant overbevisende nok
med 5-O 11101: Marienlyst Judo Club.
Bergen Judoklubbs l, lag delta tredje-
plassen med OSI's lag.
Når det gjelder dommerne vil jeg til
slutt påpeke at det hersket en god del
usikkerhet vedrørende den dømmingen som
ble vist. Noe skyldes Vel Jmnskje inn-
føringen av de nye dommerreglene, men
jeg tror at et repetisjonskurs for våre
lisensierte dommere vil være på sin
plass
Ing-voldstad
Tungvekt:
1. Erik Haugen, Norge
2. Heimo Heine, Finland
5. Jan Jansen, Norge
3. Svavar Carlsen, Sverige
Åpen klasse:
l. Anders Frick, Sverige
2. Johan Schtiltz, Sverige
3. Henry Paasikollio, Finland
5. Seppe Heivuo, Finland
Lagmesterskapet:
l. Finland
2. Island
3. Danmark og Sverige
_l5_
NM-individue|t i
KR|s'r|ANsAND
Lrdag 25. og søndag 24. mars
arrangerte BUDOSØR NM-individuelt i
Idrettshallen Kristiansand S. La
meg med en gang si: Det var virkelig
morsomt å komme til Kristiansand og
overvare det priklcfrie arrangementet.
Det var artig å se at det store for-
arbeidet som var nedlagt før stevnet,
ble belønnet med et på alle måter
vellykket stevne både for arrangøren
og deltakerne. At ikke alle del-
takerne var fornøyd med egne presta-
sjoner og demmerenes avgjørelser kan
ihvertfall ikke arrangøren belastes
fer.
Jeg vil gjerne nevne noen detaljer:
Hvilken annen stevnearrangør har
klart å få utstilt premiene sammen
med en stor plakat i et utstillings-
vindu mot i byens kjerne (verkene),
her var byens presse og lokalradio
informert. Allerede lørdagens lokal-
sending kl. 18.00 brakte dagens
resultater og opplysning om at steve
net fortsatte på søndag. Kan det
gjres bedre? Til andre klubber
kan jeg bare si: Ferhør dere hos
BUDOSØR hvordan et stevne skal arr-
angeres, de han det!
Etterat dommerne som vanlig var
blitt utskjelt av alle og for alt,
km de fram til en hel del (før ikke
RESULTATER :
Lettvekt:
l. Geir Otterbeck, BJK
2. Hans Petter Andreassen, OSI
5. Viktor Takle, TJ'K
5. Gunnar Hansen, NJJK
Weltervekt:
l. Dag Hodne, NJJK
2. Alex Dombeck, MJC
3. Istvan Dombeck, MJC
Kongepokalen som i år var satt opp i
lett-tungvekt, ble vunnet av Per
Steiner Ottestad NJIK. Erik Haugen
NJJK var grådig ved premiebordet, ved
siden av å vinne tungvekt og åpen
klasse og da få NJFs vandrepremie i
åpen klasse samt BUDOSØRs oppsatte
premie, fikk han også Vest-Agder
idrettslcrets premie til vinner av
tungvekt og den oppsatte premie for
raskeste ippen (5 sem). øiv-md
Jacobsen OSI ble også iår Norges-
mester i mellomvekt, det samme ble
Dag Hodne NJJK i weltervekt. Hodne
fikk også Fædrelandsvennerfls premie.
I lettvekt skjedde det gledelige at
Geir Otterbeok BJK tok seieren med
hjem til Bergen. Så vidt jeg klan
huske er det første gang at et
Norgesmesterskap har gått til en
klubb utenfor Oslo-området.
Gratulerer.
En av konklusjonene etter stevnet må
være at Østlandsområdet begynner å
miste noe av det hegemoni de tidligere
har hatt. Denne gang fikk vi medalje-
vinnere fra Bergen, Geir Otterbeck
gull i lettvekt, Trondheim, Viktor
Tokle bronsje lettvekt, Trondheim,
Øystein Martinsen bronsje i Walter-
vekt og sist men ikke minst Kr.sand
hvor Øystein Hagen fikk bransje i
kt.
Fjernsynet kom på søndag eg det ble
sendt en fyldig reportasje i sports-
revyen.
La meg til slutt få rette en takk
til BUDOSØR ved formannen Ragnvald
Johannson og David Eastwood for et
på alle måter vellykket arrangement.
og et hyggelig opphold.
Trygve Aas
3. Øystein Martinsen, NTHIII Resultater forts . sd .

besøk
Bergen Judo Club besøkte i helgen
2/5-5/5 sine venner i Newcastle.
Det var nå to år siden vi var der
sist, og mye var skjeddi klubben
siden den gangen. Blandt annet er
de fleste "gutta" fra den gangen
sluttet. De eneste som deltok for
annen gang var Tore Olsen, Frank
Gjelsvik, Knut Svindland og Geir
Otterbeck. Om den første turen
hadde vært vellykket, så var ikke
denne turen noen mindre sukksess.
På frrige tur deltok 37 medlemer,
mens tallet denne gangen var øket til
43.
Våre venner i England hadde gjort
store forberedelser for ä gjøre opp-
holdet vårt så vellykket som mulig.
Tre av de beste klubbene i Newcastle
og omegnen hadde samlet sammen to
seniorlag, et juniorlag og et dame-
lag. Vi ble hentet i buss på
terminalen i North Shields og
fraktet med buss til Ashington, en
ti_mes kjøreztur.
Det var ikke fritt for at endel av
oss ble nervøse da vi fikk se belte-
gradene som motstanderne stilte opp
med, men dette hadde visstnok allike-
vel ingen innvirlorzing på kampmotet
og innsatsviljen. De første på matte
var juniorene, som gjorde en glimrende
innsats til tross for at de til slutt
1399179 mat 18-Dét høyere graderte og
betraktelig mer rutinerte motstandere.
Etterpå var det damenes tur. Disse
gjorde det faktisk minst like godt
som juniorene, til tross for små
muligheter til skikkelig knmptrening
i Norge. Her fant vi faktisk dagens
sensasjon, nemlig Grethe Hafstad
(4 kyu) som gikk hen og slo en
engelsk sortbelte på en tate-shio- .
gatame. Men heller ingen av de andre
damene gjorde noen dårlig innsats.
Til slutt var det så seniorenes tur.
l. laget stilte med Geir Otterbeok
(1./v), Frank Gjelsvik (w/V), Knut,
Svindland ) og Kai Sørensen
(T/V). Alle gjorde glimrende inn-
sats, og overraskende ble resul-
tatet 2-2 og poengmessig 14-13 til
Bergen. Det var ikke fritt for at
vi overrasket både oss selv og våre
motstandere og det var tydelig at
dette gav 2. laget den rette kamp-
løden. Her stilte Bjørn Linge
ÉL/v), om Nilsen (w/v), Jam. Iver
Hesti (M/v) og Per strømsnes (T/V).
Vi hadde klart å Overtale vår
gamle judo-veteran til å stille da
Per Bjåland måtte melde avbud.
Bjørn Linge var faktisk den eneste
fra Bergen som vant på Ippon på
kast. Slett ingen dårlig presta-
sjon, siden motstanderen var en
meget god brunbelte. Ingen av de
engelske seniorene hadde forøvrig
annet enn brunt og sort belte.
Sluttresultatet ble også her 2-2
men 20-13 til Bergen.
Vi hadde regnet med mye sterkere
motstand, og vi ble gledelig
overrasket da det viste seg at
våre grønn- og blàbelter kunne
hamle opp med de engelske brun-
og sortbeltene.
Etter kampene ble vi servert te
og snadder, og det ble også err-
angert disooteque for oss.
Senere utpå kvelden ble det an-
ledning for de aller modigste å
forsøke seg på gammel engelsk
folkedans, dette med mer eller
mindre vellykket resultat.
Bâtturen med Leda gikk riktig bra,
med mange morsomme innslag. Blant
emnet fikk vi en glimrende rulle-
skøyteoppvisning av en noe fest-
stemt Frank Gjelsvik i baren på
Leda. -iI>
BJC på Énngland s-
"M-individuelt i
|(R|ST1I
Lørdag 23. og søndag 24. mars
arrangerte BUDOSØR NM-individuelt i
Idrettshallen Kristiansand S. La
meg med en gang si: Det var virkelig
morsomt å komme til Kristiansand og
overvære det prikkrfrie arrangementet.
Det var artig å se at det store for-
erbeidet som var nedlagt før stevnet,
ble belønnet med et på alle måter
vellykket stevne både for arrangøren
og deltakerne. At ikke alle del-
takerne var fornøyd med egne presta-
sjoner og dommerenes avgjørelser kan
ihvertfall ikke arrangøren belastes
for.
Jeg vil gjerne nevne noen detaljer:
Hvilken annen stevnearrangør har
klart à få utstilt premiene sammen
med en stor plakat i et utstillings-
vindu midt i byens kjerne (Markens),
her var byens presse og lokalradio
informert. Allerede lørdagens lokal-
sending kl. 18.00 brakte dagens
resultater og opplysning om at steve.
net fortsatte på søndag. Kan det
gjøres bedre? Til andre klubber
kan jeg bare si: Forhr dere hos
BUDOSØH hvordan et stevne skal arr-
angeres, de kan det!
Etterat dommerne som vanlig var
blitt utskjelt av alle og for alt,
km de fram til en hel del (før ikke
å si bare) rettferdige resultater.
RESULTATER :
Lettvekt:
l. Geir Otterbeck, BJK
2. Hans Petter Andreassen, OSI
5. Viktor Tokle, TFK
3. Gunnar Hansen, NJJX
Weltervekt:
1. Dag Hodne, NJJK
2. Alex Dombeck, MJC
3. Istvan Dombeck, MJC
NSANDH
Kongepokalen som i år var satt opp i
lett-tungvekt, ble vunnet av Per
Steinar Ottestad NJJK. Erik Haugen
NJJK var grådig ved premiebordet, ved
siden av å vinne tungvekt og åpen
klasse og da få NJF: vandrepremie i
åpen klasse samt BUl3OSØRs oppsatte
premie, fikk han også Vest-.Agder
idrettslcrets premie til vinner av
tungvekt og den oppsatte premie for
raskeste ippon (5 sek.). Øivind
Jacobsen OSI ble også iår Norges-
mester i mellomvekt, det samme ble
Dag Hodne NJJK i weltervekt. Hodne
fikk også Fædrelandsvennen's premie.
I lettvekt skjedde det gledelige at
Geir Otterbeck BJK tok seieren med
hjem til Bergen. Så. vidt jeg han
huske er det første gang at et
Norgesmesterskap har gått til en
klubb utenfor Oslo-området.
Gratulerer.
En av konkldsjonene etter stevnet må
være at Østlandsområdet begynner å
miste noe av det hegemoni de tidligere
har hatt. Denne gang fikk vi medalje-
vinnere fra Bergen, Geir Otterbeck
gull í lettvekt, Trondheim, Viktor
Tokle bransje lettvekt, Trondheim,
Øystein Martinsen bronsje i welter-
vekt og sist men ikke minst Kr.sand
hvor Øystein Hagen fikk bronsje i
mellomvekt.
Fjernsyixet kom på søndag og det ble
sendt en fyldig reportasje i sports-
revyen.
La meg til slutt få rette en takk
til BUDOSØR ved formannen Ragnvald
Jobannsen og David Eastwood for et
på alle måter vellykket arrangement.
og et hyggelig opphold.
Trygve Aas
5. Øystein Martinsen, NTHI Resultater í`orts.s.8.

BJC på
besøk
Bergen Judo Club besøkte i helgen
2/3-5/5 sine venner i Newcastle.
Det var nå to år siden vi var der
sist, og mye var skjeddi klubben
siden den gangen. Blandt annet er
de fleste "gutta" fra den gangen
sluttet. De eneste som deltok for
annen gang var Tore Olsen, Frank
Gjelsvik, Knut Svindland og Geir
Otterbeck. Om den første turen
hadde vært vellykket, så var ikke
denne turen noen mindre sukksess.
På forrige tur deltok 57 medlemmer,
måne tallet denne gangen var ket til
Våre venner i England hadde gjort
store forberedelser for å gjøre opp-
holdet vårt så vellykket som mulig.
Tre av de beste klubbene i Newcastle
og omegnen hadde samlet sammen to
seniorlag, et juniorlag og et dame..
lag. Vi ble hentet i buss på
terminalen i North Shields og
fraktet med buss til Ashington, en
times kjøreícur.
Det var ikke fritt for at endel av
oss ble nervøse da vi fikk se belte-
gradene som motstanderne stilte opp
med, men dette hadde visstnok allike..
vel ingen innvirlming på kampmotet
og innsatsviljen. De første på matta
var juniorene, som gjorde en glimrende
innsats til tross for at de til slutt
WPW Mt 18-flat høyere graderte og
betraktelig mer rutinerte motstandere.
Etterpå var det damenes tur. Disse
gjerde det faktisk minst like godt
som juniorene, til tross fer små
muligheter til sldkkelig Jmmptrening
i Norge. Her fant vi faktisk dagens
sensasjon, nemlig Grethe Hafstad
(4 IQ/'u) som gikk hen og slo en
engelsk sortbelte på en tate-shio- ,
gatame. Men heller :Logen av de andre
damene gjerde noen dårlig innsats.
..]_6_
_j_7 _.
Eng|andS... Bfifldêffl Cupl 1974
Til slutt var det så seniorenes tur.
1. laget stilte med Geir Otterbeck
(1./V), Fram: Gjelsvik (w/V), mu:
svinfllana (M/V) og Kai Sørensen
(T/V). Ane gjerde glimrende inn-
sats, og overraskende ble resul-
tatet 2-2 og poengmessig l4-13 til
Bergen. Det var ikke fritt for at
vi overrasket både oss selv og våre
motstandere og det var tydelig at
dette gav 2. laget den rette kamp-
løden. Her stilte Bjørn Linge
âr/v), om Nilsen (w/v), Jan Ivar
Hesti (M/v) og Per stmmsnes (T/V).
Vi hadde klart å overtale vår
gamle judo-veteran til ä stille da
Per Bjàland. måtte melde avbud.
Bjørn Linge ver faktisk den eneste
fre. Bergen som vant på Ippon på
kast. Slett ingen dårlig presta-
sjon, siden motstanderen var en
meget god brunbelte. Ingen av de
engelske seniorene hadde ferøwg
annet enn brunt og sort belte.
Sluttresultatet ble også her 2-2
men 20-lå til Bergen.
Vi hadde regnet med mye sterkere
motstand, og vi ble gledelig
verrasket da det viste seg at
våre grønn- og blåbelter kunne
hamle opp med de engelske brun-
eg sortbeltene.
Etter kampene ble vi servert te
og snadder, og det ble også arr-
angert discoteque for oss.
Senere utpå kvelden ble det an-
ledning for de aller modigste å
forsøke seg på gammel engelsk
folkedans, dette med mer eller
mindre vellykket resultat.
Båtturen med Leda. gikk riktig bra,
med mange morsomme innslag. Blant
annet fikk vi en glimrende rulle-
skøyteoppvisning av en noe fest-
stemt Frank Gjelsvik i baren på
Leda. -_-è
Søndag 3. feb. arrangerte OSJ/KBJ den
første Blindern Cup i 1974.
Det ble denne [ug et lite awik fra
tidligere stevner, idet de nye inter-
nasjonale donmerregler ble benyttet.
Til trlss for T. Sauers grundige
gjennomgåelse av forandringene var det
en del forvirring sanilig blant
dommerne. Men det ble en fin gjennem-
kjøring for NM for lag i Trondheim.
Til årets 13.0. var det også innført
det nye ou-systemet, og det var det
høyst forskjellige meninger om. Fra
arrangsreias side betyr det en for-
enkling av stevneawiklingen i og med
at en unngår semifinaler og kamp mel-
lom vinnerne av rekvalifisexingen.
Fra deltakernes side betyr det at med
en tapt lmmp har en mistet sjansen
til l. plass. Noen syntes at dette
var fint, andre likte det mindre bra.
RESULIDATER:
Lettvekt:
l. Hans Lindstrøm, Gøteborg -J.K.
2. Ulf Berget, NJJK
3. Ture Berg, M-TC
3. Petter Lind, MJC
Fleltervekt:
L. Dieter Albrecht, MJU
2. Axel Høpstack,' OSJ
5. Freddy Engelstad, OSJ'
5. Knut Nigaard, OSJ
Ylellemvekt:
1. sven Åke Amelia, Gøteborg J.K.
2. Benny Dahlgren, Dala J.K.
3. Rolf Hasle, Ski
3. Øivind Jacobsen, OSJ
Lett tungvekt:
l. John Lyshelt Petersen, lppen
2. Bernt Faye Lund, Ippen
3. Win v.i.. Heijden, RJÉK
Det var denne gangen også med del- 3, Gmngr 5,1-anses, Fr. PJL
takere fra Gøteborgs J.K. eg Dali -LK.
i Sverige, og disse gjorde en bra
innsats.
Fra og med B.C.II 1974 vil også
kvinner delta. Dette nå anses som
et stort skritt framover i norsk judø.
Med bred deltakelse i et såpass start
arrangement son B.C. vil en ikke komne
utenom NM og landskamper for kvinner i
nær framtid.
Tungvekt:
l. Erik Haugen, NJJK
Klaus F . Qolheim.
Vi regner med å få gjenvisitt av
de engelske gutta en gang utpå
hnsten, muligens i forbindelse
med Vestkystcupen, sum vi har vært
nldt til å utsette til oktober/
november. Det er selvfølgelig
ikke noe vi ønsker mer enn inter-
nasjonal deltakelse på disse mester-
skapene, og håper at dette vil
inspirere flest mulig fra de far-
skjellige klubbene i Norge til å
kome A delta.
Axel Hopstock forsöker
seg på en tomoe-nage.
Km* K- Sfiflllflll Foto: Elizabeth Blindheim.

-1g-
luagnaarsamling
I 1191021 29/3 - 31/3 ble det arrangert'
en samling på Blindern, i NJ'E's regi,
med Tony Wagenaar 6. dan. som instruk-
tur.
Fredag kveld startet vi opp og trenin-
gen ble ledet av Win i'.d. Heijden og
Rune Neraal denne forste dagen da
Wagenaar ikke kunne komme :før på lør-
(Bg.
Både lørdag og søndag var det fire
timers trening fordelt på to akter.
Det var ca. 20 som deltok, og lange av
disse var lavere graderte. Dette,
sant et stort frafall av landslags-
knndidater førte nok til at treningen
ble preget av en del elementer teknikk
og rolig tempo. Opplegget for sanlinge
en tok sikte på den mer tekniske siden
ved judoen. Mesteparten av tiden ble
brukt til me-waza og herfble det vist
en del morsomme kombinasjoner. På lor-
dag var det bare litt 1-andori, men son
avslutning på sundag noe ner.
Da det led mot slutten på søndag virket
det som om mange hadde fått nok for
oppslutningen var ikke lengre på topp.
Det kunne ha vært snskeljg med mer
instruksjon i forbindelse med konkur-
ransetekaikk.
Øivind Jacobsen.
Bildene viser glimt
Fotozüiliv Elden.
JUDØSTEVIIE I FREDRIKSIJD
Judesfiev-net i Kongstenhallen 10. mars
.~=a.u|let 65 deltagere og det ble ialt
awiklet 85 kamper i løpet av 4 l/2
time. Vi hadde også invitert jenter
til dette stevnet og vi fikk to klas-
ser fer disse. En mellen 50-58 kg,
10 deltagere, og en fra 58 kg 5 del-
tagere. Vi håpet med dette at flere
ville a:cre.ngere stevner for jenter,
for det er jo egså mange av den som
er judoutzvere og gjerne vil gå kamp.
I vår egen klubb har vi nå over 20
jenter med vektklasse fra 45 til 68
kg. Jentene fra oss sem var med i
stevnet og en del. av de nye er nå :Ln-
teressert i klubb-kamp og jeg håper
nom vil kontakte oss og besøke oss.
I klassen inntil 58 kg dominerte
TPPON Judoklubb. Lillifln Larsen fra
vår klubb ble desverre skadet í
kampen mot henne søm ble vinner av
klassen og kunne deretter ikke yde
fullt. Det var også delt damsan-
givslsa i derme kampen. Neste kamp
fov Lillian Larsen tapte hun ved å
pådra seg straffepoeng. I klassen
over Se kg vaar Lisbeth Hagen, (KSI)
Stevnet ble eller av LkJ.et greit, selv
om det var en del komplikasjoner i
starten. Stevnst ble jo awiklet
pl:-alellt med et bryterstevne. Sett
fra publikum var det sikkert bre, men
arrangernanynessig ble det en del pro-
blemer.
Det var også satt opp premie for
raskeste ippon og den gikk til Istvan
Dombek fra Marienlyst Judoklubb.
Tiden ble 35 sek.
Til stevnet var det jo ferhândspänel-`
ding og klubbene var tilskrevet. Det
vi hadde håpet, var at selv om de ikke
stilte deltagere, så kunne de svare
på invitasjonen.
Resultatene fra stevnet:
Jenter Int. 58 kg. 10 delt.
l. Ellen M. Nilsen.
2. Sigrun Slåtthaug.
5. Tine J erndal./Marlene Hansen.
Alle fra Ippon.
Over 58 kg. 5 delt.
1. Lisbeth Hagen YSI.
2. Randi Lauritsen FJK.
Menn: Lettv. 15 delt.
1., Jokke: Nevaleenen NJCFK.
2. Kjell I/Iüen NJJK.
3. Erland Persbråton Nesodden.
Welterv. 20 delt.
1. Dag Heine NJJK
2. Alex Dombek Marienlyst
5. Kai Foss NJJK
Mellomv. 13 delt .
l. Karsten Hansen Ron.
2. Kåre Slattstrand FJTÃ.
få. Axel Hopstock MJC.
Lettv. 4 delt.
1. Frank Skaug NJIK.
2. Dag Olsen NJJK.
En liten sak til. Vi savner også
stevner for våre yngste og vi er også
her interessert i klubbkamper. Vke
deltagere er fra under 30 kg og opp-
over. Er noen interessert?
Fredrikstad Judeklubb
Walter Heinsoh
ií-
TO BRONSE TIL GUNNAR SÖREI-ISEN
I NORDISK POLITIMESTERSKAP.
I dette stevnet som ble av-
viklet i Köbenhavn kom Fred-
rikstad-politiets Gunnar
Sörensen på bronseplass i
lett-tungvekt. I åpen klasse
gjorde han også en sterk inn-
sats og fikk også her en
bronse.

_20_
LANDSKAMP
ISLAND-NQRGE
Lördag 2. mars.arrangerte
Norges Judoforbund lands-
kamp mot Island i Kadderud-
hallen i Oslo. Det ble et
særdeles vellykket arrang -
ment hvor det til tross
for tiprekamp nå TU var
mött frazj. ca. 5130 tilskuere.
Fjernsynet var til stede
og gjorde opptak som ble __
meget gone i forhold til
det som her vært vist för.
Det ble stillt to lag fra
hvert land slik at hver
deltaker fikk 2 kamper
hver. Den judoen som ble
vist er det stort sett ikke
--.-,-
Pye S0dt_å Si ok. Island- dn av de få ipponseirene.
lnêene Vlste S9§_fl Være Det er oivind Jacobsen som
uhyre sterke og de var kaSter_
vanskelig a fs gJort noe
ned. be ie ipnonselrene Foto; Åíliv ;Jlden_
er betegnende for det som
foregikk nå stevnet.
Det islandske landslaget
masjerer inn.
Foto: Elizabeth Blindheim.
Den rashestaiopon var det
en av islendingene som
stod for, 20 sek.
Ellers var kemnene til
Petter Lind kvikke og
morsomme å se rå, og
Øivind Jacobsen gjorde
som vanlig en solid inn-
satS.~
Resultatet av landskampen
ble L-0, med en kamp uav-
gjort.
Dommere var tle sdklev fra
Sverige som hovsddommer,og
ellers Wim v.d. Heijden og
Carl A. Thoresen.
Etter landskampen var det
bankett hvor det ble over-
rakt gaver.
Klaus F. Solheim.
_21_
på Tveita
De nye internasjonale dom-merreglene
ble for første gang prøvet i Norge
på dette stevnet, og det gav som
resultat nye usikker dømm:Lng. Det
tar nok en viss tid fr dommerne
kommer inn i alt det nye, noe annet
var ikke ventet.
RESUIÆATER:
Lettvekt - 53 kg;
1. Ulf Berget, NJJK
2. Gunnar Hansen, NJJK
3. Alf Einar Bøhn, ski 1.1.
Weltervekt 63 - 70 kg.
l. Dag Hodne, NJJY
2. willy Rustad, NJJK
3. Rune Larsen, NJJK
en
21
E.
Norges Judoforbund's 52. tsulcíname-
shiai i rekken av denne type senior-
stevner ble awiklet på Tveita i
Oslo. Hele 7 klubber fra Gslo-området
og 2 klubber fra Fredrikstad var re-
presentert med deltakere på dette stav-
net. Det ble awiklet 60 kamper iløpet
av 4 timer på en matte i 4 vektklasser,
og det ble vist mye god judanned en
rekke ipponseiere.
48 deltakere stilte opp pá stevnet.
Klubbkamerutene Ulf Berget og Dag
Hodne fra Norsk Juda og Jiu-Jitsu
Klubb, og Wim v.d. Heijden Romerike
J.K. vant etter sikker judo i sine
klasser. Den Siste klassen mellom-
vekt ble overraskende og fortjent
vunnet av Wilhelm Grimsgasrd Marien- Mellomekt 70 _ BO kg:
lyst J.K. l. Wilhelm Grimsgaera, NJG
I den senere tid her det kommet til 2. Reidar Hasle, Ski LL.
en rc-ikke levende judoutøvere i serier- 3. Ulf Ovesen, Nesodden J`.K.
klassene, så også denne garg: Lett ekt 80 k ,
Unge utøvere som Ali' Einar Bøhle, Ski 1' wim md. Heijdeâ, MK
LL., Rune Larsen, N.J.J.K. og Uli 2, Ørn T. Foss, NJJK
Ovesen fra Nesodden J.K. fikk alle 5_ Per Steinar Ottestad, NJJ-K
bronsjemedsljer i sine klasser etter
tekzisk 5°d j“d°' Per A. Eliassen.
SØMMERIEIRER
LJJK arrangerer sommerleir på
Lövik utenfor Loss i tiden
10-17 august.
Instruktörer er Clle Edklev;
Lorten Yggeseth, Gerard de
Eruyn og Erik Lian.
nJC og (ål/Hol arrangerer sommer-
leir i Judo i Aordmnrka på Ltud-
enterhytta.
For juniorer L-l0 august og
for seniorer ll-17 august.
Istvan Uambalek fra overije er
hovedinstruktör sammen med Hans
Petter andreassen.
lntresserte kan kontakte klubbene. Nærmere oprlysninger blir sendt til
alle judoklubber í landet.

I;
Trykkingen
er utført av
Reprografisk
Industri A/S
IIEDRE l'0ll6. 8 0å'l0 1
Tlf 42 52 37
42 60 38