Norsk judo, nr. 1 – 1981

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 623
  • Filstørrelse 6.46 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. mars 1981
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Norsk judo, nr. 1 - 1981

NORSK JUDO
Nr. 1 - 1981

Redaktørens spalte:
Godt Nytt Judoår!
Det skjer stadig forandringer, så også innen vårt blad "Norsk Judo."
Undertegnede har fra 1.1.81 overtatt det redaksjonelle ansvaret for vårt, nå så populære
medlemsblad. Om jeg klarer å holde bladet på det faglig høye nivået som den
tidligere redaktøren, Kjell Salling har bygd det opp på, gjenstår å se.
Min målsetting er i første omgang å få det til å bli selvfinansierende gjennom annonseinntekter,
øket utgivelsesfrekvens, dvs. at i 1981 vil det komme ut tre nummer. (februar,
august og november). Videre er det et ønske å få mer stoff fra kretsarbeidet
og klubbvirksomheten rundt i landet.
For å få til det siste trenger jeg stoff fra dere, og jeg er også interessert i kritikk til
bladet.
Judosporten får stadig flere tilhengere, det merker vi spesielt her ved forbundskontoret.
Pr. 31.12.80 hadde vi 83 registrerte klubber. Til kontoret kommer det stadig nye
henvendelser om det finnes judo-klubber på de forskjelligste steder i landet. Ofte kommer
henvendelsene fra steder hvor det allerede er klubb. Jeg tillater meg derfor å sette
et spørsmålstegn ved klubbenes egen markedsføring. Benytt de stedlige aviser til offentliggjøring
av treningstider, resultater av klubbkonkurranser/stevner, sett opp plakater
o.l.
At vi nå opplever en så sterk økning i antall klubber, vi tipper ca. 120 klubber innen
utgangen av 1981 , medfører at kretsapparatet må bygges ut. Dette vil forbundet støtte
opp om både økonomisk og med faglig assistanse.
En annen gledelig ting som har skjedd, er at det er ansatt en fast trener for vårt damelandslag.
Hans Badertscher, som vi vil presentere nærmere i et senere nummer, er mannen
vi håper vil bringe våre damer opp på medaljeplassene under EM i 1982 i Oslo.
Andreas Wangen
INNHOLD SIDE
Redaktørens spa lte 3
Formannen har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Norge rundt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SUNDVOLDEN - stedet for årstinget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TIPPEMIDDEL-SØKNADER - Dette bør dere vite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Landskamp Danmark - Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Det tyske aspirant damelandslaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
"MAC IN TOWN" - Intervju med MacConnell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Junior EM i Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
En t reningsdag med Inge Jarl Clausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kretsutviklingen, v/utdanningskonsulent Hans Petter Andreassen. . . . . . . . . . . . 13
Terminlister 1. halvår -81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HODNES BUDO STAT ISTIKK-Norges Cup .. . . .... . .. . .. . . .. .. .. 16
Skader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Grunntre ning for konkurransejudo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Forsidebildet:
Glade vinnere fra Landsstevnet 1980
Foto: Akers Avis.
Offisielt organ for
NORGES JUDOFORBUND
Ansv. redaktør
ANDREAS WANGEN
Red. komite:
Edgar Hansen
Håkon Hallingstad
Andreas Wangen
Redaksjon, annonser etc.:
Norges Judoforbund
Tlf. : (02) 13 42 90
Bankgiro: 6094.30.95232
Postgiro: 2079754
Annonsepriser:
1/1 -side kr 2.000,-
1 / 2 -side kr 1.200,-
1 /4 -side kr 700,-
1 /8 -side kr
eks. moms.
400,-
Utgivelsesdatoer:
1. mars, 1. sept., 1. desember.
Trykkeri:
KM Trykk
Oslo
Adresse:
Norges Judoforbund
Hauger Skolev. 1
1351 RUD
Tlf.: (02) 13 42 90
Ettert rykk uten kildea nvisning
forbudt.
3
Formannen har ordet:
Når dette leses har vi allerede kommet et stykke inn i 1981, men jeg vil I ikevel benytte
anledningen ti l å ø nske samtlige et godt nytt år.
"Norsk Judo" utgis nå i fra forbundskontoret, og jeg vil i den forbindelse oppford re de
enkelte "judokas" t il å sende inn stoff og bi lder, for å få et best mul ig blad.
Jeg vil samtid ig, på vegne av styret, takke Kjell Salling for det store arbeidet han har
utført ved å utgi, være fo rretningsfører, redaktø r osv. for bladet "Norsk Judo" de siste
år.
Styret har på møtet i desember opprettet en landslagskomite. Årsaken til dette, er at
arbeidet rundt landslaget er såpass omfattende og tidkrevende hvis en skal få frem
noen resu ltater. Og resu ltater det er vi avhengig av, hvis vi skal få større ti lskudd på
konto 24 og 25. Fram til nå har styret greid å få tak i mannskap ti l formannsvervet,
landslagsledere og landslagstrener (damer). Som landslagstrener for herrene har vi, i
skrivende stund, ikke funnet noen, men håper på å kunne fi nne en løsning på dette i
løpet av de kommende måneder.
Det arbeides sterkt med å få engelskmannen Tony MacConnell, tidligere svensk og
engelsk landslagstrener, over til Norge en 8 - 1 O ganger i løpet av 1981. Han vil da
avlegge kretsene besøk, for så senere å bl i landslagstrener, om ca. 2 år.
Jeg vil her henlede oppmerksomheten på kontigenten, for uten den er opplegget ikke
mu lig. Jeg håper derfor at kontigentforslaget, som forbundet har sendt ut i INFO, vil
være en grei sak på kommende årsting.
Trening innenlands, utdann ing av t renere og dommere er naturlig å trekke frem her i
samme omgang. Dette har vært oppe på flere styremøter, og det er bred enighet om at
dette må styrkes for å forbedre nivået i Norge.
Jan Ulvås
Formann
en bank du bør
se nærmere på!
UCHI-MATA
nonGE nunDT
VI GRATULERER
Henrik Lundh fylte 76 år den 7. januar.
"Norsk J udo" gratulerer herved Henrik
Lundh med dagen den 7. januar.
Hvert år på Henrik's dag sam les "gamle"
judovenner for å hylde denne staute
judoka'en og for å få en hyggelig prat
seg imellom.
Vi sier som i sangen :
"GID HAN LENGE LEVE MA."
ÅRETS BLOMST GAR TIL
ANDRE DAHL:
Kjevik Judoklubb
Stor var Forbundskontorets overraskelse,
men ikke desto mindre gledelig da vi den
29. desember fikk melding fra N.1.F.
om at en klubb ved navn KJEV IK
JUDOKLUBB var tatt opp som med lem.
Slik det h itt il har vært, så har det som
regel vært press herfra at klubber er
blitt opprettet, men her har altså Andre'
Dahl gjort alt på egen hånd. Flott gjort,
vi mangler flere slike personlige initiativtagere.
Over te lefon med hr. Dahl fikk vi bekreftet
at de ø nsket medlemsskapet fra
1980 og han ønsket/håpet klubben
kunne få an ledni ng ti l å konkurrere
så fort som mulig.
Klubben har i dag ca. 25 medlemmer
og består av elever og befal ved Kjevik
Fly stasjon. Dahl håper at de som nå er
medlemmer b lir så grepet av sporten at
de vil starte judo-klubber der hvor de skal
tjenestegjøre etter endt befalsskole.
Klubben har drevet med trening siden i
september, så nå skal de første graderinger
fo retaes.
Andre Dahl har videre engasjert seg som
trener i Lil lesand Judoklubb.
"Norsk Judo" ønsker lykke t il fortsettningen.
ERIK SOLER
Yngste mann på banen under cup-finalen
i fotbal l.
Erik liker å ha dårl ig tid foran tren ing
og kamper, men med hans hurt ighet
spi ller ikke det noen rolle. Han løper
60 m på rundt 7,4 sekunder, og hans
teknikk og smidighet gjør at han er en
vanskelig spi ller å takle.
Erik er heller ikke noe ukjent navn innen
judo-sporten. Så en må vel kunne anta
at noe av sin smidighet må ·han ha opparbeidet
gjennom judotren ingen i Romerike
Judoklubb.
Kanskje noe å ta opp for Røste Fossen's
gutter.
JUDO, DET ER MORO, DET ....
Judo-interessen i Levanger bare Øker og
øker. Størst økning har de i årsklassene
9 og 10 år. En av de yngste, en gutt på
8 år satt bare å så på treningen en dag,
og på spørsmå l fra treneren kunne han
opplyse følgende: "Æ ha sli laus ei tann
å får itj eta anna enn kak uten skalk, og
så graut. Dæffer får æ heller itj træn judo
på ei stønn."
GEIR OTTERBECK, BERGEN J .K.
er tatt ut til å delta på t opptrener-kurs
arrangert av NIF sammen med 35 andre
trenere fra forskje ll ige id rettsgrener.
TELEMARK IDRETTSKRETS
melder om fø lgende akti viteter i kretsen: pr.
31 .12.79.
Judo 2 lag totalt 81 stykker.
JUDOFOLK PA GALE VEIER I
SVERIGE:
Tre judokas på vei til internationalt
stevne i Lund, landet på en nylagt vei
med privatfly. Først når folk kom til, ble
de klar over "feilparkeringen." De t re
som skulle være med på stevnet tok bare
bagasjen og dro over til stevnehal len og
overlot til flyveren sammen med polit
iet å fin ne flyplassen.
MOSJØEN JUDOKLUBB
Olav Skårdalsmo er gjenvalgt til formann
i k lubben. Kl ubben hadde pr. 1.1.80 ca.
60 medlemmer.
For å styrke mi ljøet og samholdet vil de
arrangere d iskotek, hyggekvelder etc.
hvor hver enkelt kan ta med seg venner og
bekjente.
Ellers så er det kakelotteriene som er en
av de store inntektskildene.
JEANETTE REINCH, FREDRIKSTAD
JUDOKLUBB SØLV I
JUNIOR-NM MED BRUKKET
BEN:
I fina len mot Hanne Frøyshov, Sandefjord
J. K. var Jeanette så uheldig å brekke
benet, men sølvmedaljen var sikret. God
bedring Jeanette, vi ser frem t il å få deg
på matta igjen.
STEINKJER J.K.
har med garanti fra kommunen lånt
kr 20.000,- til innkjøp av matter. 170
stk. meldte sin interesse første gangen de
holdt informasjonsmøt e.
JUDO KLUBB STORD
JK Stord har fått ny forma nn. Kjell
Dyngen har fra 06.1 2.1980 overtatt
roret.
5
OPPLANDJUDOUTVALG
Siste t ilvekst til våre utvalg var Oppland
Judoutvalg som ble etablert 29.12.1980.
Styret består av:
Formann: Edgar Hansen, Lillehammer
JK
Medlem: Ronnie Wainwright, Gjøvik
JK
Medlem: Morten Pedersen, Gjøvik JK
Varamann: Oddvar Lethrud, Otta JK
KRETSKAMP MELLOM ROGALAND
OG HORDALAND
Kretskampen ble som de fleste sikkert vet
vunnet av Hordaland. Tiltaket er meget
bra med tanke på sportens fremtid. Vi
har i dag 15 kretser og utvalg så det skulle
være muligheter for mange lignende
arrangementer fremover.
FØLGENDE NYE KLUBBER LIGGER
I VANNSKORPA TIL Å BLI TATT
OPP SOM MEDLEMMER:
Eidsvoll Judo Klubb
Jessheim Judo Klubb
Hamar Judo Klubb
Rognsund Judo Klubb, Finnmark fylke
Nordby Judo Klubb samt
Romerike Judoutvalg
ANN HOPKINGSON, FLORØ T & IF
(- 52)
Pass opp ungjenter!
Ann Hopkingson er tatt ut i landslags·
stallen og denne terrieren av en fighter
vil nok gjøre det vanske I ig for dere å
slippe på laget så lenge hun selv ønsker å
holde på plassen.
PERFEKT KAST AV
GIERT CLAUSEN.
Forsvaret utdanner
6
menn og
kvinner
Utdanningen spenner over mange fagområder. Eksamen fra enkene av skolene
gir rett til sivile sertifikater, fagbrev, eller blir godkjent som sivile eksamener.
• Grunnleggende befalsutdanning
• Teknisk befalsutdanning
• Videregående befalsutdanning
• Kvinners utdanningsmuligheter
Nær.mere opplysninger og søknadspapirer fås ved  Forsvarets rekrutterings- og opplysningstjenest e, :
• Oslo mil/Akershus, Oslo 1 •
• Akershus festning. bygn. 3. Tlf. (02) 40 30 30 •
• J~ ønsker tilsendt brosjyren: •
: D "Forsvarets skoler" 0 "skulane i Forsvaret" D " Kvinnelige elever" =

Sundvolden - stedet for årstinget 27. og 28. mars
Distriktet har en historisk bakgrunn, noe som kommer klart frem i det geografiske leksikonet "Norge" som jeg har sakset litt fra.
Ellers så kan nevnes at det i området hver høst foregår harde slag om krepsen i Tyrifjorden og Steinsfjorden samt at det var her
Ringerikspoteten første gang ble gravd opp av jorda.
Fra Sollihøgda til Hønefoss, sidevei til Gomnes, som tilhørte
14,2 km fra Sandvika kommer Rv bagleren Benedikt av Gomnes.
20 til Sollihøgda (se Bærum) med Veien går så 2,3 km til L ibakke
kapell 341 m o.h. fra 1911 og gjest- nær Frøshaug (sommerpensjonat);
giveri, og fortsetter 3,6 km til Ska- s idevei til Røyse poststed og Hole
ret; hit kommer Rv 235 fra Dram- kirke 101 m o.h., gjenreist 1954 etmen
32,5 km. Praktfull utsikt (Ty- ter brann. Veien går så 4,8 km i
rifjorden, Norefjell). Rv 20 går så sørkant av Mosmoen forbi Mo
i mange svinger 13,4 km nedover (Jørgen Moes barndomshjem) t il
i bratt åsside, forbi poststedet Nes Sonerud med poststed Steinsfjerdi
Hole og videre langs Utstranda ingen. Hit kommer Rv 20 fra Vik
til Sundvollen, tidligere ferjested, 4,6 km forbi Stein og over Steinmed
poststed (adr. Krokkleiva) , sletta, og fortsetter 2,8 km forbi
g jestgiveri, pensjonat, hoteller, Rei, (pensjonat ) til Norderhov veigamlehjem
og skotøyfabrikk. Tau- dele. Like ved ligger Norderhov
bane (tønneheis) opp Krokkleiva.
Fra Kongens utsikt 455 og 487 m
vidt utsyn over Ringerike. Krokskogen
se Akershus. I Tyrifjorden
ligger Storøya (før Bygdøy) 1,8
km2, hvor Hamarbispene i eldre
tid hadde hospits. Vei videre langs
Steinsfjorden 8,1 km forbi Nord·
enga til Asa i Vegårdsfjerdingen
( Finnefjerdingen) ved munningen
av Asa, utbygd 700 kW, fra Dam.
tjern 453 m o.h. Vei opp til Stubdal
(Stuvdal) 442 m o.h. og inn til
Løvlia på Krokskogen. - Fra Asa
fortsetter vei 7,2 km forbi Burud
og Valcer (hvor nissene stjal høy
fra hverandre ! eventyret) til Hesleberg
ved Rv 195.
Halvdan Svartes
gård og Stein
gamle kirke
Denne b ygningen på Sundvollen
som nå brukes som kafe, stam"
mer fra den gamle skysstasjonen.
poststed, Ringerike Museum (med
P. Chr. Asbjørnsens skreppe og
stav) og Norderhov kirke 108 m
o.h. fra før 1200, restaurert 1956.
I krypten kistene med de balsamerte
lik av Jonas Ramus og Anna
Colbjørnsdatter, kjent fra kampen
mot Karl XII's tropper 1716. Forbi
kirken 1,3 km vei til Storelva ved
Busund og videre til Helgelandsmoen,
ekserser plass fra 1868. - Rv
20 fortsetter 3,8 km forbi Tannberg
(egl. Tornberg, i 1200-årene Erling
Alvssons ættegård) til Hønefoss.
Kongens V tsikt
Rv 20 går på fylling til Sundøya
(fjordrestaurant) og videre over
Kroksund til Røyselandet, halvøya
mellom Nordfjorden og Steinsfjorden,
fruktbar og med mange historisk
kjente steder. På Stein skal
Halvdan Svarte ha bodd, og en del
av ham være gravlagt i Halvdans·
haugen. Ved gården vakker ruin
av Olavskirken, i bruk til 1581.
Sigurd Syr bodde på Røyselandet ,
antagelig på Bønsnes, hvor Olav
den hellige og Harald Hardrcl,de
vokste opp. Gamle relig iøse sentra
er gårdene Ulleren ( «guden Ulls
slette»), Frøy hov, Frøys hov, Frøshaug
(guden Frøys hov), Onsåker
(Odins åker), og H elgeland (hellig
jord), som skal være kong Rings
Streituland (i Fridtjofs saga) ,
med jordstykket «Kong R ings ridebane
». L engst nord Norderhov
(Njårds hov) . - Rv 20 fortsetter
til Vik, gammel sk ysstasjon, med
Hole kommunes kontorer og g jestgiveri
; sidevei Røyse rundt går
herfra 3,5 km til Svensrud og videre
4,0 km forbi Ulleren til Bønsnes
med kapell 102 m o.h. fra 1000-
Stein Bruk, midt i hjertet
av Ringerike, har et
fint navn i norsk historie
og i norsk jordbruk.
Som et slott i stilren empire
ligger den vakre hovedbygningen
høyt og
fr itt bare et par hundre
meter fra Steinsletta, og
endeløse strekker de
fruktbare jordene på vel
1000 dekar seg ut på a lle
kanter. Sagnet fort eller
at Stein har vært kongsgård,
a t det var her
Halvdan Svarte holdt til
i 836, og ute på jordet
ligger Halvdanshaugen,
hvor Halvdan Svartes
hode ble hauglagt, etter
hva Snorre forteller.
Bare 50 meter fra hovedbygningen
ligger ruinene
av den gamle steinkirken,
også kalt HelligOlav-
kirken, fordi man
mener at den ble bygd
under Hellig Olav. Kirken
brente i 1683, og i
1704 ble det gjort henvendelse
til Frederik IV
om å bygge den opp
ig jen, men uten resultat.
I 1830 fjernet sorenskriver
Frogner, som da bodde
på godset, en god del
av steinen og bygde en
stor og meget vakker
mur ikke langt fra hovedbygningen,
og man
tror også at en del av
steinen fra kirken befinner
seg i Hønefoss og
kanskje i bygda for øvrig .
Tanken om å restaurere
kirken er nå oppg itt -
i stedet skal de vakre ruinene
bevares for ettertiden.
Ved oppkjørselen til Stein gård står ennå
ruiner av Olavskirken som skal være bygd
av Olav den hellige omkring år 1000.
Etter noen minutters tur
med tønneheisen fra
Sundvollen t il Kleivstua
- en stigning på ca. 400
meter - er man garantert
en utsikt som mange
mener bare Vestlandet
kan oppvise maken til.
Og drar man videre til
fots en halvannen kilometers
vei fra Kleivstua,
kommer man fram til
«Kongens Utsikt», der
hele Ringerike folder seg
ut under en. Langt n ede
strekker Tyrifjorden seg
dovent til alle kanter. og
de frodige markene brer
seg som et mektig lappeteppe
utover, og danner
en underlig, vakker ramme
om den blå f jorden.
Disse markene rommer
megen rar historie, som
turistene gjerne får høre
når de kommer hit med
guide. Et sted langt der
nede bodde eventyrfor fatteren
Jørgen Moe, her
bodde Sigurd Syr, Olav
den Hellige og Harald
Hardråde og flere andre
store menn, og langt borte
ser man Norderhov
kirke, der bl. a. Anna
Colbjørnsdatt er ligger
balsamer t. Anna, som
skjenket de svensk e soldatene
så sørgelig fulle i
sin lille stue at nordmennene
kunne falle dem
i ryggen i krigen 1716 !
Langt borte i horisonten
reiser snøkledde fjell seg,
og man kan forstå den
unge engelske t urist som
trodde navnet «Kongens
Utsikt» innebar at vår
konge t il hverdags hadde
rett til utsiktsplassen!
Men navnet skyldes nok
salig svenskekongen Karl
XII, som på sin ferd
gjennom Ringerike besøkte
dette platået .
å rene, etter sagnet bygd av Olav "----- - - - ------..J
den h ellige. Utenfor ligger Frogn·
øya, tilholdssted for r ibbungen e.
Veien går så 4,2 km på vest siden
av L einedsen 206 m til T eigen;
I Norderhov kirke fra før år 1200, restau·
rert i 1956, finnes de b alsam erte likene
av Jonas Ram us og Anna Colb jørnsdatter.
Da gjenstår det bare å ønske velkommen.
AW
7
8
(Sakset fra IDRETT i Nord-Trøndelag)
Dette bør lagene vite
om tippemiddel-søknader
Erfaringsvis blir en del søknader om tippemidler
avslått som følge av mangler eller formelle feil. For
å unngå dette vil jeg minne søkere om enkelte krav
som en bør merke seg.
Statens Ungdoms- og idrettskontor (STUI) har
innskjerpet kravet om faglig forhåndsgodkjenning
av planer/tegninger for anlegget. Søknader som
mangler godkjente planer /tegninger blir ikke behandlet.
Den fastsatte frist for innsending av planer
til STUI for forhåndsgodkjenning var 1. juli.
Eventuelle søknader med godkjente planer, men
innsendt etter denne frist, må regne med avslag.
Søknadsskjema
Det søkes på eget søknadsskjema, S-3 19 med blå
farge. Dette er et revidert skjema fra i år av.
Skjemaet fås ved henvendelse til Idrettskonsulenten
eller Idrettskretsen.
Kostnadsoverslag
Tilskott av TM gis kun t il selve byggingen av
anlegget. I spesielle tilfeller gis det tilskott til utvidelse
og ombygging av anlegg.
Anleggskostnadene beregnes i henho ld til leid
hjelp - entreprenørpriser.
Kostnadsoverslaget spesifiseres i hovedposter
med evt. underposter. Materiell - og arbeidskostnader
for de forskjellige poster bør settes opp
hver for seg.
Finansiering
Det skal være med en nærmere redegjørelse for
alle postene i finansieringsplanen i forma vet eget
skriv. Det er et krav at de enkelte oppførte beløp
dokumenteres og bekreftes. En slik bekreftelse
k.an skje ved kontoutskrift, underskrift ved
ordfører, utskrift av vedtak, lånetilsagn fra bank
o. l.. Den oppførte dugnadsinnsats må være i
rimelig samsvar med arbeidskostnader i finansieri
ngsplanen.
Tippemidler
Som stønad fra TM-ene kan det fø res opp 1/3 av
kostnadene, maksimalt begrenset til kr 275.000
pr. anlegg.
For fotball og friidrettsanlegg er det maksimale
tilskottet på kr 550.000. For en del større anlegg
er det faste maksimaltilskott. Disse blir justert
årlig.
Skjøte - leieavtale - konsesjon
Kommunen skal stadfeste at søkeren har tinglyst
skjøteleieavtale for minst 40 år på grunn der
anlegget skal bygges. Slik tinglysning er for fle re
større utendørsanlegg betinget av at det er gitt
konsesjon. (Bl. a. lysløype, fotball- og friidrettsanlegg
m.fl.). Søknad om konsesjon skrives på
eget skjema som fås ved jordstyrekontorene og
sendes jordstyret i kommunen.
Saksgang
Når det gjelder saksgang nevnes fø lgende:
....:..søknad med nødvendige bilag sendes fra søker
t il kommunen innen den frist kommunen har
fastsatt. Denne foreslås satt til 15. oktober.
Kommunen gjennomgår søknadene og retter
evt. mangler og fei!. Idrettskonsulenten kan være
behjelpelig med dette.
Fra kommunen sendes søknadene til idrettens
kontaktutvalg som foretar prioritering av søknadene.
Etter evt. behandling i kulturstyrets underutvalg
for idrett, foretar kulturstyret endelig
prioritering av søknadene fra sin kommune og
sender disse samlet til fylkets idrettskonsulent
innen 1. januar.
Nærmere opplysninger vedr. søknad om TM
fås ved henvendelse til idrettskonsulenten,
idrettskretsens anleggsutvalg eller de kommunale
kultursekretærer.
Landskampen Danmark - Norge
Den å rlige landskampen mot Danmark
beviste nok en gang at de danske drengene
fremde les er for sterke for oss, mens
vi beholder forspranget i damek lassen.
Fredag 12. d esember entret 21 spreke
judokas sammen med damelandslaget's
nyansatte t rener. Hans Badertscher, og
hovedlederen på turen, Axe l Hopstock,
danskebåten med blikket rettet mot
Ålborg.
Etter de gode resultatene i Åpent Skandinavisk
i København håpet vi på at dette
skulle bli en verdig avslutning på judoåret
1980.
Imidlertid, de danske herrene ville noe
helt annet. Vi fikk bare to seiere i seniorklassen
av syv mulige, ved henholdsvis
Geir Aastorp og Bjørn Solheim. Den mest
overraskende seieren her tok nok Bjørn
som fikk en ippon etter bare 15 sek. over
danskenes politieuropamester av året
Laust Jacobsen.
Dette må også bety mye for Bjørn's
selvtillit med tanke på videreutvikling
etter de t o siste år med skader. Eller kanskje
han har nok selvti ll it, for etter hjemkomsten
uttalte han glatt:
Det er i grunnen bare tull av meg å
reise ned til danmark og kaste mot·
standeren etter 15 sek., jeg burde
egentlig ha kjørt rundt med han til
det var ca . 20 sekunder igjen av kamptiden
for så å legge han pent ned. -
I juniorklassen var det bare Gi ert Clausen
som klarte en seier, mens Per Håkonsen
og Kai Otto Nilssen gikk uavgjorte kamper
slik at sluttresu ltatet her ble 4 - 1
til danskene.
Våre damer ble igjen de reddende engler.
Det var bare en konsentrasjonssvikt i de
siste sekunder av Line Bergene som gjorde
at vi ikke fikk en 7 - 0 seier. Line førte
hele kampen og ledet på poeng, men det
er d ette som gjør judo så spennende,
kampen er ikke avgjort før dommerens
"fløyte" lyder.
Glede lig var det også at debutanten,
Gerd Nyjordet fra Trondheim, gikk seirende
ut av sin kamp. Vi gleder oss t il
fortsettelsen.
Landslagene besto av følgende utøvere:
Damer: Kristin Øygarden, Line Bergene,
Gerd Nyjordet, Gro Wolde, Inger
Lise Solheim, Kari Nordheim,
Åse Hoff.
Herrer jr.: Giert Clausen, Frank Evensen.
Per Håkonsen, Kai Otto Nilssen,
Sture Portvik, Ronny Wachter.
Herrer sen: Terje Bakken, Petter Lind ,
Ulf Berget, Bjørn Solheim,
Kai Otto Ni lsen, Geir Aastorp,
John Lysholt Pettersen.
A.W.
DET TYSKE ASPIRANT DAMELANDSLAGET HOLDT
SKI OG JUDO SAMLING PÅ IDRETTSHØYSKOLEN
Med tanke på EM for damer i 1982 har
en i Tyskland begynt oppkjør ingen av et
nytt og yngre damela ndslag.
Den første utenlandssaml ingen ble holdt
på Idrettshøyskolen i Oslo i tiden 5-14.
janua r. Her ble det kjørt hardt på med
judo - og skitrening.
Dessverre b le det fø rste møte med ski og
lit e snø for " tøffe" fo r jentene. S krubbsår
og blåmerker var resu ltatet, men
til tross for d et, kjørte de to Økter med
judotrening hver d ag i tillegg t il skitreningen.
Alle hadde drevet med judo i minst 10 å r
enda gjennomsnittsa lderen bare var 20 å r.
J entene benyttet også a nledningen til å se
på Nadderudhallen og hadde en t reningskveld
med lppon samt en kveld med
NJJK. Av ve l informerte kilder opplyses
det at våre la ndslagsgutte r hadd e sin fulle
hy re med å ho lde seg på bena nå r de gikk
mot jent ene.
Den eneste som k la rte å imponere d isse
jente ne, var Mort en Yggeseth. Han
sle ngte ryggesekken som veide 60 kg
på ryggen og spente på seg p ulken som
veide omtrent d et samme og skar av gårde
opp til Studenterhytta så fort at de andre
fikk problemer med å holde følge. En del
av de norske la ndslagsjentene var også
"Norsk Judo" ønsker jentene velkommen
ti lbake til Norge under europamesterskapet.
med på denne hytteturen. AW
Fra venstre : Trener Albert Ver h~ls donk, Sieglinde Grimm, Iris Fr ede ,
Karin Kut z, Heidi Gr imm, Susanne Rahner, Petr a Neumann, Franzi
Rommerskirchen, Petra Wahns i edler. g
"Mac in Town" I
"Norsk Judo" intervjuer Tony Mac Connell
I en uke fikk trenere og utøvere anledning til å være med på en samling på Id rettshøyskolen
under Tony MacConnell's ledelse. Frank Busch var mannen som hadde
klart å få den britiske landslagstreneren over hit, offisielt for å fiske.
Tony MacConnell er 6. dan og har vært en ledende person innen britisk judo i over
20 år.
"Norsk J udo" var så heldige å få en samtale med han i en pause mellom to treningsøkter.
Ivr ige t ilhørere på Mac Connell samlingen.
( Foto: Norsk Judo)
Etter å ha gjennomført den første treningsøkten
med de antatt beste judokas i
Norge, hva er så ditt in ntrykk av disse?
disse?
"Det kan se ut som dere har noen bra
ta lenter, men det er et spørsmå l om de
kan utvikle seg selv stort lenger. Missforstå
meg rett, med skikkelig veiledning av
dyktige t renere samt vilje ti l å sat se, kan
nok et par st ykker av de vi har her i dag
hevde seg helt i verdenstoppen."
Er det da noen du spessielt tenker på?
" Kay Otto er en, Gi ert Clausen en annen,
men begge må bli tatt hånd om på en
skikkelig måte og bygges opp fysisk og
ikke minst psyk isk. Særlig på det psykiske
planet tror jeg det er mye å hente
for norske judokas."
Det ryktes at du for tiden overvei er å
takke nei t il et nytt fireårs engasjement
som landslagstrener i Engla nd?
"Det stemmer nok det, ja. For som du vet
var jeg e ngasjert som la nd slagstrener i
Sverige i fi re år, med suksess, og i de siste
fire å rene har jeg hatt det engelske landslaget,
også med en viss suksess", sier han
på sin beskjedne måte, "men denne sat·
singen på topp-planet sliter jo også på
meg. Derfo r kunne jeg tenke meg å
t rappe I itt ned i en periode."
Ja, a lt er vel bare fryd og gammen når du
trekker deg tilbake som suksesstrener?
"Åh nei, det er gjerne da du får høre om
hvor du har sv iktet i t renergjerningen."
Hva mener du med det?
"Vel, både i Sverige og nå i England få r
jeg høre at jeg ikke har gjort nok for å
utv ikle de som ikke ti lhører landslagsfo
lkene. Jeg har bare hevet toppene opp
på et internationalt høyt nivå og ikke
gjort noe for de andre, men de glemmer
dessverre så fort at jeg ble ansatt nettopp
for å trene toppene".
J eg har hørt en liten fug l (Frank Busch)
synge om at du kunne tenke deg en tre·
nervirksomhet i Norge, vi lle du da være
ansvar lig fo r vårt herrela ndslag?
"Slik situasjonen er her i Norge, vi lle det
være å gjøre dere en bjørnetjeneste. Det
ville koste mer enn dere vi lle få tilbake i
form av medaljer. Det er jo he ller ikke
sikkert at medaljene ville komme og derved
har dere kastet bort en masse penger
og jeg personlig tapt anseelse som topp·
trener. Det har ikke jeg råd til, med tanke
på fremtidige engasjement."
På hvilken måte mener du at du da kan
hjelpe oss?
"Jeg kunne tenke meg i fø rste omgaflg å
hjelpe til med å bygge ut " platformen"
under to pp-sjiktet. Dvs. at jeg kunne fun·
gere som en slags riksinstruktør. Reise
ti l de enkelte kretser og holde t renersam
linger og samlinger med utøverne for
å veilede og informere. På den måten kan
jeg overfø re mye av mine kunnskaper t il
hele det norske judofolket .
Etter et par år kunne vi igjen ta opp diskusjonen
om å trene herrelandslaget. Bak·
grunnen for dette er at jeg da har vært i
kontakt med de f leste utøverne og kunnet
"blinke" ut spesielle emner jeg mener det
er verd å satse på. Troppen bør i så fall
bestå av ca. 20 man n."
Det hørtes unektelig interessant ut, men
pga. vår (judoforbundets) meget anstrengte
økonomi, må vi ha økonomisk
st øtte fra klubbene og kretsene. Forbundet
regner imid lert id med at vi vil kunne
gi det et svar på om vi vil takke ja t il ditt
smigrende ti lbud. Men, MacConnell , jeg
har også hørt at du har et spesie lt syn på
konkurranser for de yngste. Kan du utdype
dette nærmere?
"Min mening er at vi hjemme i England
har fo r mange konkurransetilbud til de
mellom 7 og 14 år. De kan, om de måtte
ø nske det, de lta i stevner hver eneste
weeke nd. Noe som også blir gjort fo rdi
det er gøy. Årsaken ti l all e d isse stevnene
skyldes at de er en god inntektskilde for
arrangørene. For med startkontigent på
rundt 2 - 3 pund og fire, fem hundre
deltakere må det bli et pent overskudd.
Resultatet er imidlertid at både ungene
og foreldrene går lei før den håpefulle
fyller 16 år. Nei, da er det bedre med 3-4
store konkurranser i året. slik at interessen
holder seg i 10 år til. Det viser seg at
de som starter med judo når de er rundt
13 år når mye lenger i sin aktive karriere.
Vel tiden har løpt fra oss, du skal ti l med
en ny t reningsøkt , så lykke til videre og
takk fo r praten.
Når dette leses er det nok avgjort om vi
satser på Tony MacConnell som rikstrener
i Norge. I så fal I t ror jeg vi har "skutt en
gull fugel." A.W.
I
J
Junior EM
Takket væ re dommertabbe ble Kay Otto Nilssen avskå ret fra e n bronsemedalje EM for juniore r i Lisboa.
Norge sti lte med følgende mannskap :
Giert Clausen og Kay Otto Nilssen som utøvere og Atle Lundsrud og Wim van Heijden som dommere.
Det var ikke med de he lt store forventni
ngene vi sendte Kay Otto og Giert t il
EM for juniorer. Kay Otto hadde ikke
vist noen toppform i den senere t id,
kanskje savnet av mors kjøtt kaker var
stort etter at han flyttet inn på hybel i
Oslo.
Av Giert ventet vi heller ikke toppplassering,
men med en heldig trekning
og med hans fightervilje kunne våre noe
pessimistiske spådommer bli "satt på
plass".
Innledningen nede i Portugal ble ikke den
beste. Det viste seg at våre gutter ikke var
påmeldt til konkurransen av en eller annen
grunn. Atle Lundsrud var mildt sagt
ikke blid da han ringte inn til forbundskontoret
og medde lte dette. Vi hadde
inntrykk av at halve kroppen ti l Atle sto
Om det var denne spesie lle t idsnøden som
gjorde at Kay Otto feide sine mot standere
i poolen unna med to ipponseiere og en
fem-poenger vites ikke, men flott gjort
var det.
Spenningen var stor da han entret matta
for å møte franskmannen Ma rquez. Kay
Otto tok initiativet allerede fra start
og fikk inn et fem-poengs kast som a lle i
salen reg ist rerte, bare ikke mattedo mmeren
og den ene kantdommeren. Den
andre kantdommeren hadde registrert
kastet bekreftet han ovenfor Atle, men
da ingen av de andre gjorde noe tegn
lot han det også være.
Dette var rett og slett en SKANDALE,
sett med rød, hvite og blå øyne.
Kampen endte uavgjort O - 0 og da
ut av te lefonluren, og det sier ikke lite. dommerene utropte franskmannen som
vinner på Hontai brøt det ut en formida-
Etter noen t imer med telefonsamtaler bel pipekonsert i salen.
og telex-sering ble guttene meldt på.
Problemene var ikke over for det. Til
tross for "ga mle-guttas" råd gikk Kay
Otto ut og kjøpte seg et par " sydfrukter".
For å gjøre en lang historie kort, Kay
Otto vil helst slippe å oppleve den natten
og neste formiddag om igjen . Det hevdes
at han hadde merker etter potteringen
he lt til han va r tilbake i Oslo.
Selv innen judo lø nner det seg tydeligvis å
komme fra et land som "spiser kirsebær
med de store", ser det ut for.
Til Kay Otto vil jeg få si: "du kom fra
turen med æren i behold, det med bortdømming
kan du slippe en a nnen gang
hvis du legger motstanderen i matta og
holder han der."
~ide
Nå måletmed
en konto i Kreditkassen
Vi kan ikke garantere heder og gull.
Men dine økonomiske mål kan vi
hjelpe deg å realisere. Kom innom
Kreditkassen for å få praktiske tips
o m lønn, lån og sparing.
I( ICRE DITl<ASSEN
-bank for folk flest
For Giert ble dessverre ikke EM den helt
store su ksessen. Han tapte begge sine
kamper på ippon mot henholdsvis van
Devrsen, Hol. og Rennella, Italia. Men
det går fl ere tog for denne friskussen
også.
Wim debuterte som EJU-dommer og
besto prøven med glans som den rolige
og sindige herren han er.
Atle gjorde også sine saker bra og ble
blandt annet satt opp som kantdommer i
en finale.
Arrangementsmessig ble ikke dette EM
det helt store, snarere tvert om sier vå re
representanter.
Ha llen som stevnet gikk i, var bygd omkring
1920 og ble som Atle fikk fortalt,
ikke brukt i det daglige. Til det var den
for dårlig. Det er forst å lig, for under
prøven på innmarsjen kom en lampe
deisende ned fra taket.
Innmarsjen ble mer og mer I ikt et sirkus.
For alfabetet som de skulle marsjere inn
etter er ikke lett å fo rstå hvis man er
analfabet, som Atle uttrykte det. Videre
så hadde de bare en plate og den ble
spilt om igjen og om igjen så le nge fo lk
"st rømmet inn" på arenaen.
Det norske flagget måtte de få lånt fra
konsulatet, men det skj edde først etter at
de var blitt gjort oppmerksom på at det
manglet. Etter st evnet glemte de hele
avslutt ningssermo nien, med firing og
overlevering av flagg etc. t il den neste
arrangøren.
På banketten etterpå fikk San Marino,
som er neste arrangør. overlevert fl agget.
Alle deltakerne og lederne fikk utlevert
en pose inneholdende brosjyrer og kart
ov Lisboa samt div. stevneopplysninger.
Det er godt å få a lt, før en reiser hjem.
A.W.
I avisen sto det at en mann
hadde lopt 10 000 meter på
under 29 minutter - og at han
da hadde god tid . En avisleser
funderte:
- Jeg lurer på hvor fort han
kunne ha løpt om han hadde hatt
det bråttom .. . ! 11
En treningsdag med Inge Jarl Clausen, 2. Dan, MJC.
Inge Jarl er en av våre lovende judo kas som for tiden satser steinhardt.
I samarbeid med Kyrre Johnsen har han satt opp et program for ukens syv dager som
følges ti l punkt og prikke.
Vi har fått lov å titte i treningsdagboka og har va lgt å følge treningen mandag 15.
desember. Fotoserien viser at han ikke ligger på latsiden, men som det siste bildet
viser "en vannseng".
Mandag 15.12. var en vakker dag med sludd og vind.
Kl. 06.30 vekking
Kl. 08.30 frokost
Kl. 11.00 - 12.00 Løping i Frognerparken
1. Oppvarming
2. Interva ll-bakkeløping
3. Avsluttes med strikktrening
Kl. 16.15 - 18.15 Styrketrening ( vekter og strikk)
1. Oppvarming med hoppetau i varierende tempo ca. 30 min.
2. Strikktrening varierende øvelser
3. Vekttrening varierende øvelser
Kl. 19.00 - 20.15 Judo-trening
1. Uchi komi
2. Randori
3. Kast på "tjukkas"
4. Avslutning med push ups, sit ups og spl itthopp.
Kl. 22.00 Vannsengen er god å ha.
Spesielle kommentarer til øvelsene/bildene;
Strikktreningen:
Vekt-treningen :
dvs.
Judo-treningen:
300 gjenntak på hver øvelse pr. dag
Kjøres etter prinsippet
70% + 80% + 85% + [90% X 5_ 81
6x 6 x 6 x 2x J
70% av maks - 6 ganger
80% av maks - 6 ganger
85% av maks - 6 ganger
1-2 min. pause mellom ser iene.
90% av maks - 2 ganger i 5 til 8 serier.
Her legges det vekt på å gjøre øvelsene så korrekt som mulig og
i høyt tempo.
Når det gjelder avs luttningsøvelsene så kjøres disse med maks.
innsats etter følgende tidsskjema:
20 sek. på hver øvelse - 30 sek. pause etter hver serie
15 sek. på hver øvelse - 15 sek. pause etter hver serie
10 sek. på hver øvelse - 10 sek. pau se etter hver serie
5 sek. på hver øvelse - 5 sek. pau se etter hver serie
I følge Inge Jarl så er dette en øvelse som fort får pulsen opp til maks. samt at han
fø ler seg meget rolig og avslappet etterpå, det er bare så hvidt han klarer å slepe seg t il
dusjen.
Inge Jarl understreker spesielt, at for å kunne gjennomføre et så hardt treningsprogram,
må han for det første få mye hvile og ikke minst et riktig kostho ld.
12
Foto: Inge Jarl Clausen.
,,
Oppvarming med hoppetau.
Det virker tungt .
Armhevni nger.
Her er noe av dietten:
Mye f isk, lever, rent kjøtt, grønnsaker, frukt og kornprodukter med t ilskudd av soya,
melk og eggeprotein.
Vitaminer: E-vitamin, jerntablet ter, B·kompleks, B 1 2 og 86 tabletter og multiv itaminer.
Minneralt ilskudd : Zinkoksyd, kaliumnitrat , aluminiumklorid, magnesiumkarbonat.
Norsk Judo takker Inge Jarl for at vi f ikk lov til å være med denne dagen, de øvrige
fem dagene denne uken får han klare seg ute n oss som følgesvenn. Vi ønsker bare
lykke t il i fo rtsetningen.
A.W.
Venstre lppon Seo inage.
Høyre Uch i Mata.
EN DELIG: På vannsenga.
Utviklingen av kretsapparatet
av Hans Pette r And reassen, Utdan ningskonsulent
Arbeidet med å etablere judo kret ser/ utvalg
i samtlige fylker i landet er nå i
fe rd med å bli fullført. Kun Finnmark og
Hedemark fylker gjenstår, men begge
disse har allerede fått sine judo klubber
nå i 1981. Dermed mangler vi bare en
klubb til i hvert av d isse fylkene for å
opprette ut valg der også. Ut i fr a interessen
på di sse stedene vet vi at så vil skje
i løpet av våren, og da kan vi si at hele
judo-norge er samlet i ett rike med et
'fu li ste ndig utbygget organisasjo nsapparat.
Dette er en fortsetning for at den videre
sports lige utv iklingen skal kunne styres i
en gunstig positiv retning.
En del av våre kret ser/ utvalg er fremdeles
små, og det vi l være en stor fordel
å satse på en planlagt nyet ablering av
judo klubber på sentrale steder i den enkelte
idrettskret s, slik at vi får minst
10 - 12 klubber i hver krets med tilsammen
ca. 500 med lemmer.
Dette vil gi et godt grunnlag for rege lmessig
gjennomføring av såvel kurs, sam·
linger og stevner (kretsmesterskap).
Et slikt utviklingsprogram vil også gi
grunnlaget for en kva litetsmessig nivåhevning
på krets og klubbplan samtidig
som forbundets øko nomi , ved t ippetil·
skudd, vil øke så mye at vi også blir i·
stand til å ta oss skikkelig av våre oppdukkende
talente r.
Utdanningskontakter i alle klubber og
kretser må nå velges slik at det kan bli
planmess ig judo-opplæring på alle områder.
Disse skal samarbe ide med kretst
renere/kret senes utda nni ngskontakter.
Det er derfor en sentral oppgave for alle
kretser/utvalg i samråd med NJ F å t il·
sette godkjente kretstrenere. Kretstrenerene
kan fungere som utdanningskontakt
i våre utvalg, mens denne oppgaven med
fo rdel kan ivaretas av et styremedlem,
f.eks. viseformannen, i judokretsen.
13
Terminlister
TERMINLISTE FOR 1 ·981 , nasjonale stevner og mesterskap.+ Nordiske
Tyee_forkortninger:_ Deltager_forkortninger :
NS= nasjonalt stevne
MS= mesterskap
IS= internasjonalt stevne
KM~ kretsmesterskap
U= Ungdom
YJ= yngre ju.
J= Eldre jr.
S= senior
NM= norgesmesterskap P= piker
SL= sommerleir G= gutter
D= damer
H= herrer
Dato Type Deltagere Arrangement
Januar
Februar
7
7
7
8
14
22
28-1
Mars
7-8
21-22
April
5
11
12
25-26
Mai
9- 10
Juni
6
Juli
4-12
August
2-8
IS DH
KM DH
IS G
IS D
IS G
IS DH
IS H
KM DHGP
NM H
IS OH
IS G
IS D
IS Alle
IS DH
KM DHGP
SL GP
Trønder Cup
Kretscup i Buskerud
Granges Cup I
Huskvarna Cup I
Vårspretten
Blindern Cup I
Toyota Cup I
Kretsmesterskap
NM ind. herrer
Blindern Cup II
Granges Cup Il
Huskvarna Cup Il
sørmlandstreffen
Vestkyst Cup
Kretsmesterskap i
Buskerud
The Wermland Camp
Sommerleir, Stord
Sted og arrangør
Trondheim Judokwai
Turnhallen, Drammen
Oxeløsund, Sverige
"
Haugerudhal len, Oslo
Blindern, Oslo
Oxeløysund, Sverige
Asker/Oslo Judokrets
Oslo, Marienlyst JC
Blindern, Oslo
JØnkøping, Sverige
Oxeløsund , Sverige
Bergen/Hordaland JK
Røyke nhallen/Åros
Kristinehamn, Sverige
Hordaland Judokrets
_TERMINLISTE_FOR_1981,_INTERNASJONALE_STEVNER; _MESTERSKAP_ETC. __
Type forkort ninger:
TS=TRENINGSSENTER
IT=INT. TURNERING
IM=INT. MESTERSKAP
VM=VERDENS MESTERSKAP
IC=INT. CUP
EM=EUROPA MESTERSKAP
IS= !NT. STEVNE
Deltager forkort ninger:
H=HERRER
D=DAMER
JR=JUNIOR
Dato Type Deltager Arrangement Sted og arrangør
Januar
24-31 TS H Internasjonalt treningssenter
for menn Paris, Frankrike
25 IT H I nt. l ag turnering
for menn Ellmau, Øst eri ke
Februar
5-8 I T H I nt.turne ring for me nn Tb lissi , Sov jet
21 IM D Int . Åpent Tys k Ves t-Tysk land
22 IT JR I nt . ·turne rig for jr. Frankr i ke
14
I 1981 vil alle kretser med ti lsatt kretstrener
få et tilskudd fra NJF. Det blir
ingen forskjell på kretser og utva lg når
det gjelder denne støtten i år.
Neste år må vi imidlertid regne med at
kretsene vil få et noe større ti lskudd enn
utvalgene. Det kreves minimum 5 klubber
for å danne en krets, og det vil da være
fornuftig å omgjøre utvalget til krets når
antall klubber i fylket er tilstrekke lig.
De utvalgene som ennå ikke er store nok,
bør derfor satse på nyetablering av flere
klubber, slik at de får et brukbart elevgru
nnlag for å gjennomføre lokale trenerkurs
og dommerkurs i sin krets.
Klubbøkonomi:
Vi vil igjen oppfordre alle klubbene til
å oppnevne utdanningskontakter slik at
disse snarest kan begynne å arbeide for
bedre deltakelse på kretsens kursti lbud.
Klubber med utdannede (autoriserte)
judotrenere vil få fullmakt t il å kjøre
in nføringskurs i judo etter NJF's utdanningsmodell.
Derved vil treneren kunne
lønnes av VO-midler som kan hentes ut
gjennom Idrettskretsen eller NJ F med
kr 48,- pr. time. Totalt tilskudd ti l trenerlønn
på et nybegynnerkurs:
kr 48,- x 20 = kr 960,-.
Forutsetningen for ordningen er at NJF
kan godkjenne trenerens utdanning, minst
Trener I, og at NJF's rammeplan for kurset
følges.
Disse pengene vil a ltså komme i tillegg t il
de mid lene som klubbene i dag disponerer.
Etter avsluttet kurs må rapportskjema
sendes inn til NJF/ ldrettskrets.
Vi vil også arbeide med å få hentet ut
trim-mid ler i større grad i årene som kommer.
Vi vil i februar-lNFO'en sende ut
en nærmere orientering om opplegget
for judo-trim som en for løper for årets
badesesong. Det er spesielt judo-barnas
foreldre vi vil prøve å motivere til et
større engasjement for judosporten frem·
over. NJF vil på bakgrunn av antall
trimdeltakere kunne yte et visst trimtilskudd
ti l den enkelte klubb.
Dette opplegget bør også kunne hjelpe
klubbene opp i et med lemstall på minst
100 personer som ansees som gunstig for
en selvstendig blomstrende judoklubb.
Kretsapparatet er nå etablert, og fungerer
stadig bedre. Kretsarbeidet er imid lert id
ingen erstatni ng for klubbarbeidet.
Mars
-7--
7-8
1 4-1 5
27-29
28
28-29
April
4-5
9-13
11-12
18-19
19-22
25
Mai
-2-
14-17
28-31
Juli
3-5

Åpent Tysk
Vest-Tyskland, Munchen
Ungars k Cup Pecs. Ungarn
Int . turnering for menn Prague,Tsjekoslovakia
EM damer ind. Madrid, Spania
Int. turnering Vest-Tyskland
Int. turnering for menn Potsdam, Øst-Tyskland
Int. Åpent Hollandsk
for menn
Int . senior turnering
Int. turnering for jr.
Int.turnering for damer
for herrer
Åpent Britisk for menn
Int. turenring for jr.
EM herrer ind;
Int . turnering for jr .
VM for jr,
Kerkrade, Holland
Bucharest, Romania
Rostock, Øst-Tysk Bnd
Bratislava,Tsjekoslavia
Bucharest. Romania
London, England
Bad Homburg,Tyskland
Debrecen, Ungarn
Baku, Sovjet
Brasilia, Brasil
TERMINLISTE FOR 1981, kurs og treningssamlinger etc.
Type_forkortninger_ Deltager_forkortninger_
K= kurs U= ungdom
M= møte
LL= landslagssamling
T= treningssamling
DK= dommerkurs
Dato Type Qeltagere

YJ= yngre jr
J= eldre jr.
S= senior
P= p ike r
G= gutter
D= damer
H= herrer
Arrangemen t Sted og arrangør
Metodikk kurs NIH/Oslo Judokrets
Treningssamling seni o r NIH/"
Grunnkurs i kampregler NIH/ "
Treningssaml ing,lingGom
Treningssamling senior NIH , Osl o Judokrets
Treningssamling ungdom NIH, Oslo Judokrets
Eksamen og repetisjonskurs
Treningssamling ungdom
og senior
Treningssamling
NJF ' s årsting
Treningssamling
Treningssamling
"
Sundvollen
NIH/Os l o Judokre t s
NI H/Os lo Judokrets
Et godt kretsarbeid er avhengig av leve·
dyktige, positivt aktive klubber. J udokretsen
ska l være samarbeids- og koordineringsorgan
for d isse k lubbene. De
sterke klubbene i dag må være villige til å
hjelpe de svakere, i morgen kan det bli
behov for bistand den andre veien.
For at kretsene nå skal kunne få gode
vi lkår for utvikli ngsarbeidet, anser vi det
som helt nødvendig å styrke den enkelte
klubb. De t ilskuddsordninger som ovenfo
r er bekjentgjort vil kunne direkte
styrke klubbøkonomien, samtidig som
det skulle motivere for en mer variert og
kval itetsmessig bedre klubbdrift. Kretstrenerne
får utvidet sitt mandat ti I å
gjennomføre alle emnekursene i Trener I
modellen også i 1981. Når disse kurs er
terminfestet i kretsen må klubbene sørge
for å motivere sine ressurspersoner t il
å delta på disse.
Judoforbundet vil i løpet av 1981 være
organisasjonsmessig så langt utviklet at
plogen kan legges t il side slik at "finere
redskaper" kan tas i bruk. Vi er inne i en
meget sterk vekstperiode. Vi har økt
antall klubber fra 67 til 83 i løpet av
1980, og i dag er det ytterligere 10 - 15
klubber som er i ferd med å søke medlemsskap.
Vi ønsker ikke en sl ik vekst
for enhver pris, men vi har i dag et
organisasjonsapparat som ska l kunne
styre denne utviklingen i et positivt,
fruktbart spor.
La oss derfor håpe at a lle gode krefter
vil arbeide for at 80 - årene ska l bli de
aller beste judoårene.
HAJIME
15
HODNES BUDO STATISTIKK
DAG HODNE
Munkerudvollen 19 A. Nordstrandshøgda. Oslo 11. Tlf. (02) 29 67 61.
NORGES CUP nr 3. 1980-81 •
1.Halvt~r.
Herrer Sarnmenlakt uanset vektklasser
Nr 1 : Frans Helleren
11 2: Oddvar Hellan
11 3: Svein Gardsø
11 4: Gunnar Røsl>crg
11 5: Per A. Kullbrtten
11 6: Torkil Tryc:_;stad
11 6: Rune SundeLmd
11 8: Terje BaJdcen
11 8: Kay Otto lTilssen
11 8: John 3ergh
11 11 : Eivind Brauer
11 11 : Gunnar Hansen
11 11: Bernt o. Halvorsen
" 11: Inge Jarl Clnusen
11 11 : Kent 1.'/esterby
11 11: Wilhelm Griusgaard
11 17: Frank Evensen
11 17 : Petter IJikalsen
Norges Cup Da.mer og Herrer
Nr 1: Hilde Tellefsen
" 2: Gerd Nyjordet
11 3: Frans Helleren
11 4: Oddvar IIclla.n
" 5: Gro "falde
11 5: Svein Gardsø
11 7: Gunnar RøsberG
11 8: Per A. Kullbråten
11 9: Eli Kvilh2.ug
11 9: Kristin Øygarden
11 11: Torkil Trycgstad
11 11: Rune Sundeland
11 13: Pia Lise BArdsen
11 14: Kirsten I.Iathisen
11 14: Terj e Bakken
11 14: Kay Otto Hilsscn
11 14: John Bergh
11 18: Line Be::ceene
11 18: Kari Nordheim
11 18: Eivind Bra.uer
11 18: Gunnar Hansen
11 18: Bernt o. Halvorsen
11 18: Inge Jarl Clausen
11 18: Kent 'testerby
11 18: Y/ilhelm Grir~sgaard
11 26: Hanne Eva !':uller
11 26: Gry Alexandersaen
11 26: Åse Hoff
11 26: Frank Evensen
11 26: Petter Ltikal sen
11 31: Rønnaug Lyngst8.d
11 31 : Kj eroti Lyngste.d
1 Kyu IJK/B.:arum 11 O PoenG 4 Stevner r:v
1 Dan ITJJK/Oslo 100 11 3 11 Wv
G,S,D,!.3
G,G,:S
G,S,S
G,S,B
s,s,s
s,B,n
S,B,B
G,B
1 Kyu Sandefjord 100 11 3 11 J.1v
1 Dan BSI/Bergen 100 11 4 11 '/v
1 Kyu Sofiemyr 90 11 3 11 L:l!1v
3 11 Trondheim 70 11 3 11 LFv
1 11 lJJtTK/Oslo 70 11 3 11 1.iv
1 Dan HJ,.Tic/O'slo 60 " 2 11 LFv
1 11 HJJK/Oslo 60 11 2 " T.Tv G,B
1 " H,T JR/Oslo 60 " 2 " l.Iv
1 t1 IJK/Bærw.TJ. 50 " 2 t1 Fv
G,B
G
1 11 NJJK/Oslo 50 11 ~ 11 Fv G
1 Kyu NJJK/Oslo 50 11 2 11 Fv G
2 Dan I.~JC/Oslo 50 11 2 " Lv G
2 11 MJC/Oslo 50 11 2 11 'fv G
1 Kyu J.TJC/Oslo 50 11 2 11 nv
2 11 Sandefjord 50 11 2 " Fv
G
S,B
2 11 Trondheim 50 11 2 11 l.Iv S,B
Sam.rnenlakt 1.Halvår for Vandrepokalen
1 Kyu BSI/Bergen 130 Poeng 4 Stevner
2 Kyu Trondheim 120 11 4 11
1 Kyu IJK/Bæru.m 110 11 4 11
1 Dan HJJK/Ool o 100 11 3 11
1 Kyu NJJK/Oslo 100 " 3 11
1 Kyu Sandefjord 100 " 3 "
1 Dan BSI/Berc;en 100 11 4 11
1 Kyu Sofiemyr 90 11 3 11
3 Kyu Trondheim 70 11 2 11
3 Kyu T.IJC/Oslo 70 11 2 11
3 Kyu Trondheim 70 11 3 11
1 Kyu N,J JK/Oslo 70 11 3 11
3 Kyu Trondheim 70 11 4 11
2 Kyu Sandefjord Go 11 2 11
1 Dan lltT JK/Oslo 60 11 2 11
1 Dan HJJK/Oslo 60 11 2 11
1 Dan HJJK/Osl o 60 11 2 11
3 Kyu Sandefjord 50 11 2 11
1 Kyu KSI/Oslo 50 11 2 "
1 Dnn IJK/Bærum 50 11 2 11
1 Dan NJ,TK/Oslo 50 11 2 11
1 Kyu NJJK/Oolo 50 11 2 11
2 Dan J',TC/Oslo 50 " 2 "
2 Dan i:IJC/Oslo 50 11 ·2 11
1 Kyu f:JC/Oslo 50 11 2 11
3 Kyu T·.1JC/Oslo 50 11 2 11
1 ICyu KS I/Oslo 50 " 2 11
2 Kyu Sofiemyr 50 " 2 11
2 I~yu Srmdef,jord 50 11 2 11
2 Kyu rrrondheim 50 11 2 "
3 Kyu TrondheL1 50 11 3 11
3 Kyu Tronnheim 50 11 3 11

Husk og delta i Horces Cup stevner j_ 2oHalvår
16
n ogsa.
SKADE
A. SMASKADER
1. Rifter, småsår
2. Neseblod
B. KONTUS JONER
(Skade på vev ved slag, støt,
spark o . 1.)
Indre blødninger, imflamasjon.
C. RUPTURER
(Forstrekning el. avr ivning
av sener og muskelvev).
D. BRUDDSKADER
1. Generell t
2. Apne brudd
3. Håndledd, fot, fingre, tær.
4. Albue
5. Skulder
6. Kraveben
7. Ribben
E. LUKASJONER (Leddskader)
BEHANDLING
Vask med Pyrisept og bruk plaster.
Før neste trening ta på flytende
plaster (spray) .
Klem sammen med fingrene . Ha gj erne
kaldt vann på en klut som du klemmer
over nesen med.
Hvis dette ikke hjelper, bruk litt
gasbind i nesa, ikke bomull da den vil
feste seg til blodet som størkner.
Generell behandling : I C E
I= Is, avkjøling. Bruk is, kaldt vann
kjølepakning, kjølespray.
C = Kompresjon . Trykkbandasje, elastisk
bind og skumgummi.
Formålet er å minske tilstrømmingen av
væske. (Den er som regel for stor).
Etterbehandling: Øket sirkul asjon
(varme), oppøve bevegelighet.
Behandling stort sett som over.
Legg en fast støttebandasje.
Immobiliser evt. spjelk, Lege skal t a
seg av videre behandling.
Stopp blødningen.
Spjelk hvis alvorlig og det er et stykke
til l ege. Armen kan tas i fatle,
Hvis skader i leddet, og der er nødvendig
å spjelke, skal armen være i samme
stilling. Dette gjelder forøvrig al le
brudd . Ikke beveg på det skadede sted,
Her vil det som regel foreligge brudd
selv om det ser ut som lukasjon(leddskade)
Trekk s kulderen bakover ved hjelp av
f.eks. beltet.
Bredt bind rundt brystet.
Behandles som brudd.
17
GRUNNTRENING FOR KONKURRANSEJUDO
18
STYRKETRENINGSPROGRAM NR 1 ( ST. 1)
SINGLE PROGRAM
UTSTYR: Dette programmet krever verken utstyr eller treningspartner, så
du kan kjøre det på egen hånd hvor som helst .
I . Oppvarming 15 min. jogging med tøyni nger eller l ett gjennomkjøring
av øvelsene med tøyninger .
I I. ØVELSE : ft ,. Antall reps. Ang i belastning Benstrekk 20
~- 2. Ryggstrekk (dype) 20
3. Armbøy (heng i 20
armene)
4. Sit-ups (bruker 20
hoftel eddsbøy)
5. Nakkestrekk 20
6. Skrå bukmuskler 20
~~ _7._R(_lya-gng_gse_)tr. _ekk_e_re _______2_ 0_ ____________________________
8. Si t - ups (buk). 20
' --------------------~------~----------~-----------
----------~ _9_._N_a_k_k_e_bø_y_ ____________2_ 0_ ____________________________ __
~10. Push- ups ( arm.,.
strekk).
20
Dette programmet er ikke tid sbegrenset, og det kan kjøres på
flere måter.
Eks.: a. Direkte overgang til neste øvelse uten pause
b. Kort pause 20 - 30 sek. mellom hver øvel se
c. God pause 50 - 100 sek. mellom hver øvel se
d. Ekstra belastning kan brukes i øvel sene etter behov.
Det viktigste er at din innsat s er topp i hver øvel se .
1
Neivask
Vaskeråd for judo og karatedrakter.
Dra ktene - som er fram stilt av bomull - tåler
vask ved 60°C, etter riktig forbehandling .
Ny bomull må aldri kokes ved første gangs vask,
da bomu ll sfibrene derved svek kes, samt idig med
at de krymper for raskt, og mer enn nødvendig .
Deri mot vi l bomullsfibrene - som er et naturprodukt
- herdes og bli sterkere hvi s den nye
drakten de første gangene finvaskes ved 40°C.
Etter denne forbehandlingen er fibrene herdet
og krympet langsomt, og du kan trygt vaske
dra kten ved 60°C . Da har du også krympet
drakten på skånsomste måte ned til riktig
passform/størrelse.
NB!! Judodrakten OLYMPIC inneholder ogs å
polyesterfiber , og bør derfor ikke vaskes
varmere enn 40°C. Den blir hvit allikevel.
Følg den ovenfor angitte vaskeanvisning nøye,
og du vil få størst mulig glede av din nye
RHODE - drakt f ra DOJO -S PORT A/S.
Javask
SPESIALFORRETNING
FOR BUDOARTIKLER
OQOQ0 8[?Q~ S]o68
KIRKEGÅRDSGT. 11, OSLO 5 · BANKGIRO 7069.05.05922 · POSTGIRO 231 91 84
Gjør som Norges Judoforbund
benytt Bennett Sportsreiser ! !
Karl Johansgt. 35. Telf. 20 90 90
- eller nærmeste Bennett -konror BENNETT
MESTERMERKET!
ATSUR på med a I i e p I ass
- helt siden OL i Tokio:

.SØLV
• BRONSE
med
MATSURU JUDO-Gl
• STANDARD
• SUPER
• VINYLON-kvalitet
MATSURU TATAMIS
Lagerføres i
forskjellige stør..-elser
• BROSJYRER OG PRISER:
skriv eller ring
- eller ta en tur innom
BESKYTTERE
SAMT ANNET
JUDOUTSTYR
VOLDGT. 21 - 2000 LILLESTRØM - TLF.: (02) 7131 25 - 713411
R