Norsk Judo, nr. 1 – 1974

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 714
  • Filstørrelse 3.20 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 22. januar 1974
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Norsk Judo, nr. 1 - 1974

Norsk Judo, nr. 1 - 1974

3 å'9 19174
Mcrfler fru:
Englund ,
Tyskland
Jcpun
Drqkfer fru:
Tyskland
Japan
Korea
England
Utstyr forøvrig fra:
Tyskland, England, ~
» Japan, Hong Kong,
Korea,
A/S JUDO importerer og forhandler matter,
drolder og utstyr forøvrig for iuclo, korcfe,
okido, iiu iífsu og idrett forøvrig.
Sunclcler
Budger i
` ll
Merker i lqäy ' l
Merker i mefull
Nåler
Premier I
Bøker
O.$.V. O.S.V. '
Drakfer og matter som regel med levering Fru lager. , ea.-^'~~__%_Á
I
Forespzprsler fil:
J U  |v|E|.D|NGsBLAD|=oR
POSTADRESSE:BOKS 7121 HOMANNSBYEN, OSLO 3  J
'--'~<4... ~..

VI LOVER en
- INGEN PRISØIQUNG PÅ VÅRE J'UDODRAK'1'ER VÅREN 1975!
Til tross for den generelle tendens på markedet, er vi så heldige å kunne
tilby de verdenskjente MATSURU judodrakter til uforandrete priser ogsa.
våren 19714 -
MATSUEU judodrakter er som kjent de eneste som er anbefalt av Den europeiske
judounionen og benyttes da ogsa av bl.a. EM-, VM' 05 Obmestere'
MATSURU judodrakter forener ypperlig kvalitet med sympatiske priser."
Er det imidlertid pungen som bestemmer helt og_holdent, husk da pa vert
siste trumfkort - den anerkjente SCHONEN Judogl.
Priseksemgel= størrelse 160 cm - pris inklusive msme = kr 56,-.
(Kventumrabatt innrømmes på større bestillinger, og tillegg beregnes for
bestillinger under 10 drakter).
Vi leverer også.: Judobandasjer (Rucanor og Novêlastíc)
Judobelter (senior og junior)
Judosandaler
Treningsdrakter
Judomatter (fem forskjell-185 YIYPET)
Medaljer, pokslet, diplomer m.m.
- STORE LAGERBEHULDNINGEH GARANTERER OMGÅENDE LEVERING -
firma T. van der Heíjden
xemerixegt. kl, zooo Lillestrøm tlf. (02) Tl 31 25 eller
H (02) 71 25 so lime 2b9
IMPORT - EKSFORT
`
s
styret 1 NJF.
INNHOLDSFORTEGNELSE:
mm mmmmm
um «zmuwsm
- Fra redaksjonen
- Nytt fra forbundet
- Ak-59 Tromsø
- Fra Ak-59
- Kvinneidrett, NJJKL
1 Gøteborg, Fredrikstad.
- Idrettsaksjonen - 73.
- Adresseliste for juda-
instruktører.
s.1O- Norsk lag-sølv i Iíordisk.
S_11_ “ v ., 1.
s.13- Massemedia
5.14-Internasjonalt dommerkurs ,_
ispema. 1:
s.l5- Metodikk-kurset `
s.17_ Regler for urteglng ev
landslag. `
s.`lB- Forsikring, - Asker J.lC. g
s.19- Terminliste
I redeksgonen: I
e
Klaus i. Solheim
.'~'ili`red Schelander
Per A.. Eliassen
Ansvarli for bladet:
F
RA REDAKSJONEN
Yiptxar hatt store venskligheter med
få ie inlzstofl til bladet og det er
zorstàelig nok, så sporadisk som ut-
givelsen har vert. Myeev stoffet har
vert så foreldet at det har vært ev
liten eller ingen interesse.
Det er`ê håpe et våre lesere forstår
at aktiv medvirkmng i bladet vil
kulme sikre en jevnere utgivelse.
:ærlig viktig er det at klubbene
:uterezor xjsloåælj/ngezl kommer til orde.
norsk -.ludo er det eneste offisielle
organ :or kommbnilcasgon mellom klubbene.
Utover 1 váreeeengen foregår :let
mye på judofronten og vi håper pà
komentarer og innlegg i forbindelse
med disse arrangementene.
Som dere ser her vi tynt med bilder
forelobig. Med tI','/klcing i offsett
bør vi utqvtte de muligheter dette
byr, og vi er derfor glade for å
få billedsteff _ enlclte bilder med
kommentarer, eller itillmytning
til innlegg.
V; _:_lznle:~ un; et _c:1:., .__'._;c;,1.m_,; ..._
B=:1;tet eoreese. 1.32; 3:- 'l`Lul:»~:'co;“e';
l. Oslo 1.
For-sldebilde fra metodikk-
kurset på NIH 18 - 20 jan.
1cvelaeeerviee= " (oa) 71 sl 25 F,,t0,Eh5abet Blindheim
.2-
_3_

r  I fær! __,
tru.  E' ' _`
k  ,
, . /
.á  r
` V /I
Forbundepresident Per IIIGVOJ-41511811
Intern aktivitet,
Etterhvert som interessen for judo
öker, har også arbeidsoppgavene i
forbundet öket. Av den grunn har styret
sett seg nödt til å avholde styrem`o'te
hver uke mot tidligere en gang hver fjort-
ende dag. Dessuten synes vi i styret at
vi har funnet fram til en riktig arbeids-
form. Totalt sett skulle dette medvirke
til hurtigere og bedre behandling av de
saler eller brev som måtte foreligge til
`:>f-zhzmclling.
I nästsenestret hadde vi to formannsmöter der
formann og vise-formann i styret samt
formennene i komiteen mötes. Interessen
for disse mötene er meget stor.
Men det er som vi vet resultatene som
teller. Hva har blitt gjort og hva
vil bli gjort i den nærmeste fremtid?
Det har blitt nedsatt en arrangemente-
komite som skal bistå arrangörer av
mesterskap i I-TJF's regi. Vi forventer
at komiteen vil avholde sitt förste möte
i januar måned for å legge opp sin
strategi.
Vi her endelig fått regler for uttaking av
landslag og for landslagsleder samt
reglement vedrörende graderingsritt.
Landslagssamlinger står ogsa på _
trappene og her antas forste samling a
finne sted i januar måned.
Metodikkurs er det sendt ut invitasjon til,
og det vil bli avholdt i januar. Vart
neste mål blir således et C-kurs.
-L -5-
V V  fli
,1
L V
. j   nytt fra
.sf
"No1-sk Jurlo's format. er også :ztt av
forbudet; tiltak. vi håper at dette
informasjonshefte kan komme ut 2-3 ganger
i året med sine faste spalter og innlegg.
Dommerkurs vil bli avholdt kommende
semester. Dessuten arbeider dommer-
komiteen med å sette hele sin virksomhet
i et system, men dette vil dommerkomiteen
selv orientere klubbene om i et rundskriv. 1
Selvom aktiviteten synes å bli stor kom-
mende semester er vi i styret ennå ikke
helt fornöyde. Vi tror at i noen av
komiteene er den enkelte komitemedlem for
lite engasjert. Alt for meget av arbeidet
faller på enkeltpersoner, og dette må
våre galt. Dette er et problem som styret
vil te opp i den kommende periode.
Ekstern altivitet.
Som alle kjenner til har vi blitt opptatt
i NIF som sæz-forbund, hvilket i realiteten
ilke betyr annet enn en statusendring.
Lien som rimelig er forventes det litt mer
av et sezrfo~1'und enn et utvalg.
Styret har tatt konsekvensen av dette, og
vi har allerede hatt klarleggende samtaler
med org.sjef Omdal i NIF. NIF's
ökonomiske forhold forventes ikke for-
bedret :L perioden 1974-75, men etter denne
perioden håper man på bedre tider. Dette
vil også kunne få innvirkninger på juda-
forbundets ökonomiske situasjon. Selv
om antall medlemmer i NJF öker fra år til
âr, er det fortsatt usagt om forbundets I
aktiviteter har overbevist NIF's ledelse
om at vi har et reelt behov for ökt
finansiell stötte. Det er viktig for oss
å vise at vi i kommende år har et reelt
behov for ökt bevilgning og at pengene
vil bli brukt på. en slik måte som er til
det beste for idretten.
Styret har også så smått satt seg i
kontakt med den Europeiske- og Verdens
judounion. Dette med henblikk på å
styrke vår kontakt med utlandet, samt söke
samarbeide i de saker som for oss måtte
we av interesse.
Vedrörende vår kontakt med massemedia
henvises det bil avsnittet senere i
bladet.
Til slutt noen ord om det som står
hbyest på vår prioriteringsliste,
nemlig bedre kontakt med klubbene. Vi
har til nå sendt ut en rekke ekriv med
tilbud og forespörseler, uten særlig
respons. Hvis dere tror at vi kan funk-
sjonere uten dere, tar dere fullstendig
feil. I § 2 1 "LW for NJF" når det
at vi skal tjene som samordningsorgan
mellom klubbene og bistå ved nystarting
av klubber og grupper. Likeledes skal
vi ivareta idrettsgrenens interesser og
anseelee.
hvordan skal vi klare dette
uten bitand fra klubbene? Det ar dere
som stiller krav og forteller oss hva
idrettsgrenena interesser er. Klubbene
bör absolutt i stöirre grad gi uttrykk
for hva de mener og tror og så er det
opp til oss å vurdere dette ut fra et
helhetssyn, där alle liknende uttrykk
blir lagt til grunn.
Vi står foran et nytt år. la dette bli
et samarbeidets år.
a ll-59
trumsll
Förste rapport fra Judogruppa i Tromsö.
Det er hyggelig for oss å kunne gjöre
oppmerksom at det nå også er etablert
an judogruppe her i Tromsö. Så vidt
jeg vet den nordligste i landet forelöp-
ig.
Klubben fikk sin spede begynnelse i
september 1972, de Edgar Hansen og jeg
mötte hverandre i Storgata, 200 mil
lenger nord enn sist, og fant ut at vi
begge hadde med gi'en. Vi skjönte da i
läpet av få sekunder at noe måtte gjöres.
Med tiden fikk vi kontaktet AK 59 her i
byen, hvor vi ble mottatt med åpne armer.
Vi fikk trene sammen med bryterene på
deres matte, og jeg har inntrykk av at
vi etterhvert overtok den helt.
Interessen spredde seg meget fort, og
det ble besluttet å starte et nybegynner-
kurs. Dette ble gjort i januar, februar
1973. En liten annonse i avisai og 1.0
stykker m`o`tte opp for â trene pa en
matte som er 5 X 5 meter stor. Drakter
hadde vi heller ikke fått enda, men
treninga ble satt i gang.
I april ble så en gruppe på 26 stykker
gradert til 5 Kyn. I mai ble 10 av dem
gradert til L Kyn.
I sommer ble klubben også tatt opp i
forbundet. I höst ble det startet nytt
begynnerkurs hvor i overkant av 20
stykker meldte seg. Noe av det gledelige
her i Tromsö er at bortimot halvparten av
judokaene er jenter. Så kanskje noe av
"guttehegemoniet" i Judo er på vei bort?
Undervisninga her er noe uformell, og
folk gjör stort sett som de vil. Men
det er ikke tvil om at det blir vist mye
fin Judo har. Miljöet er meget bra,
og det er med forventning vi ser fram l
til den förste judo-festen nâ om et par
dager.
Vi ser også frem til det färste stevne
vi skal være med på. Nordenfjeldske
I-íesterskap arrangeres i Namsos 21.. og
25. november og klubben vil ende ut
6-7 stykker dit.
Jeg vil benytte sjansen til å takke alle
de i AK 59 som har vsert med på å gi oss den
hjelp og stötte vi har fått, både ökonomiske
og ellers.
Tromsö, 1. november
Fra Atletklubben av 1959, Judogruppgn,
Gunnar Eldjam.

Full innsats også blant de kvinnelige judoutøverne
:LAK 59 På bildet er det Moy Britt Isaksen som har
et lite overtok 1 en treningskamp mot Ann Sofl. Hansen.
NJJK-juniorene tapte í Göteborg
Hele 37 judoutövere under 18 år gjes
Gäteborg i Helgen for â utkjempe venn
kamp mot et sammensatt lag fra Dale
klubb, Budo og Göteborg Judoklubb.
Kampene fant sted i Dala Judoklubb's
en tidligere kino, som kommunen hadd
propiert og satt i stand til judoloka
klubben. Svenskene ble derme gangen
sterke for nordmermene og~vant med 2
mot KJJK guttenes 9 seire, 3 kamper
uavgjordt. De norske reservene fikk
sine kamper. Resultetet der ble 5-3
svenskene og 2 uavgjordte kamper.
På det norske leget vil vi fremhege
Larsen i 65 kg klassen og Tom Denne
kg klassen. Etter teknisk meget god
vent disse sine kamper. Kampene til
Petter zezntz 11.5 kg) og bröarene T
Ole og Oddverfiellan i 45 kg og 58 kg
var også kamper man husker og disse
også fremheves for gode, judoseirer.
Kvaliteten på det svenske laget kan
nærmere ved å nevne et disse stilte
med L brun- og 6 blåbelter.
Klubbene regnes som de bedre av sver-
tapet
170 klubber regnet på juniornivâ og
for den svenske kombinasjonen kan ík
bortforkleres og var et riktig resul
De svenske dommerne var myndige, god
nöytrale. De ledet kampene til alle
tilfredshet.
-il-.m
Fredrikstad Judoklubb startet trenin
igjen i september 1973- FUP tiden
trener vi i et lite trimrom i tâongst
hallen i Fredrikstad. Emnnet er alt
for lite til alle de aktive, men sid
verken treneren eller fritidslronsule
har klart å skaffe noe annet, må vi
til takke med det vi har. Klubben
ha
i bäst gått 'nål 'anskaffelse av ei ny
matte pa 36 m , til en pris_av 8000,
kr. Men siden lokalet er sa lite, kan
vi ikke få brukt den.
Treningen strekker seg over 3 timer
fordelt på 3 partier, hver tirsdag og
torsdag. I. parti er juniorer under
ce. 1A år (kommer en på störrelsen).
Der trener både nybegynnere og fort-
settere sammen. 2. parti er nybegynn
over ca. 'IL år (jenter og gutter).
3. parti er fortsettere over ca. 14
(jenter og gutter.)
_ _ -7-
tet.
kvinneidrett
Av års:-apportene går det frem at
styret i klubbene er omtrent totalt
dominert av menn. Dette er en
skjevhet som bör rettes på snarest mulig.
Særlig sett på bakgrunn av at en]-elte klut-
ber melder Om at bortimot halvparten av
medlemmene består av kvinner.
Årsaken til denne skjevheten nknñzle
være alment kjent. Nå er det opp
til jentene â begynne å stille krav.
F.ek3. om å. få være med i konkurranser.
For juniorer er vel tilbudet noenlunde,
. t L. . , . x
men ror seniorer star det darllgere til.
Men det her wert tillöp til å få dem med.
Til Smash 1 rrearikszee s/12-73 var
det påse-let 20 stk., men dette stevnet
ble altså avlyst p.g.a. kjöreforbudet i
helgene.
Det er mulig at kvinner kan få delta i
Blindern Cup II og Il som en pröveorrlning.
Dette arrangementet er jo så stort fra
för at det kan by på problemer, men
problemer er til for å lösee. Derfor
alle judokvinner, sitt ikke lenger å :se
på at gutta utfolder seg, men bli med J
PS. Redaksjonen er meget interessert i 5 få
höre Om lokale arrangementer med kvinnelig
deltagelse, og innlegg fra kvinnlige
judoutövere.

LANDSKONFERANSE OM IDRETT.
l3. og 14. oktober ettangerte idretts-
aksjonen-'73 én landskonferanse om idrett
pa Norges Idrettshögskole i Oslo. Konf-
eransen samlet omtrent 70 deltakere fra
hele landet.
Av saker som ble diskutert kan nevnes:
Idrett og bkonomi, organisering av idrett,
aktivitetsformsr og idrettens problemer
lokalt.
Konferansen valgte et aksjonsutvalg på
13 personer som skulle lede aksjonena
videre arbeid. Det ble understrek at det
var det lokale arbeidet i idrettslagene
som matte bli det viktigste i tida fram-
over.
Uttalelser og vedtak:
Ørn idrettens bkonomiske problemer:
Idrettskonferansen mener at idrettens ökte
behov for penger må være det offentliges
ansvar. Offentlige bevilgninger bör
knyttes sammen med kravet om uavhengighet
av reklamen og forretningeinteresser.
Masseidretten må prioriteres. Men det
må ikke bli slik at offentlige midler ikke
stötter den eliteídrett som man bestemor
seg for å ha. Det er feil â skille ut
eliteidretten som en egen ökonomisk og
administrativ del hvor kommersialiseringen
får friere spillerom. Vi vil ha en ehhet-
lig idrettsbevegelse, også äkonomisk.
Om aksjonens videre arbeid:
Det bör dannes lokale aksjonsgrupper. Det
er viktig â presisere at disse lokale
gruppene ikke arbeider utenfor de allerede
eksisterende idrettsorganisasjonene. De
lokale gruppene bör söke å knytte til seg
flest mulig idrettsinteresserte. De skal
spre infomasjon om idrettsaksjonen-73
og sb'ke å gjennomföre aksjonens målsetting:
Idrett for alle.
Om kvinnelig deltagelse i Holmenkoll-
stafetten:
Landskonferansen gir samlet sin stötte til
kvinnelig deltagelse i Holsuenkollstafetten
1974.
Om idrettsorganisasj onens oppgaver:
Idrettsorganisasjonens fremste mål må
være â fremme masseidretten - idrett for
alle. For â realisere dette kreves en
sterke organisasjon på grunnplanet, der
lokalidrettslaget er det viktigste organ-
isasjonsleddet.
Sentralisering og strukturrasjonalisering
i_nnen idretten må bekjempos. Idrettslaga
ma virke svm pressgrupper for â
bedre alle menneskers muligheter for
fysisk aktivitet. Det kreves også
at idrettsfolk aktivt kaster seg inn
i arbeidet for masoeídretten. Det
finnes ingen snarvei, det er nödvendig â
engasjere seg sterkt i ídrettslaga for
å arbeide for en riktig idrettspolitikk.
i
den 2. februar blir Lot l.l1:`s1wg-ss:-ul' 'V
i. 0.5.1. 's lokale pâ. .3L'.'.1:..=.rn. Det blir
et introdL:ejonsmö'te hvoz* en bl.a. vil
pröve  lcu.:me frem til en lr._adslagsloJ.e;".
flilgende saker bli tot opp 1. Lov-
endring, 2. Jfor.iis1': Ju'?ou.~11`.on, 3. Grei-
eríngsregler. Et .fureltxf on :Cellen
;«,1*a:1~:z-in;;sreglsr .rfor hele l1nd.et er sett
opp av T.k'. og U.I.1=.. mot vil wave av
stor bet-,-dnjnfl'  1`.`f~ .'e.'xt-att .zt FL- H
.. e V -' '
sys't':z= særlig for opp] :,;;;:t av fren-
tiligfc j-kurs.
33-
. 34-
35.
Mn;
_ 40.
rs det e]«;s'l'.z'aor:'lincero 'tinqct i mars vil 41,
42.
45.
lle 1 45,
' 47.
Adresseliste for hdoínstruktørel'
1/10-1973 er følgende autorisert som Trener I i Norges Judoforbund.
Navn
Aas, Trygve
Aasen, Jan E
Adamsen, Tpre Willy
Andersen, Tom
Andreassen, Hans Petter
Berner, Agnete
Blixrud, Bjørn
Brandsnes, Terje
Bruy-n de Gerhard
Buchmann, Petter
Bystad, Harald
mx-.1, Jon
Engelstad, Freddy
Fjeldstad, Inge
Foss, Gunnar
Gran, Terje
Grythe, Knut
Gulbrandsen, Birger
Gurmerud, Terje
Hansen, Edgar
Hansen, Torbjørn
Hassel, Lars
Heijden, Toril V.d.
Heijden, 'Slim V.d.
Holst, A1-via
Hopstock, Axel
Hunstad, Kristin
Ingroldstad, Per
Jacobsen, Øivind
Johansen, Anne
Kaarbø, Rolf
Knudsen, Olav
Lian, Erik
Lina, Petter
Mogstad, Inge
Olsen, Ernst V.
Olsen, Kjell
Otterbeck, Geir
oulie, Einar
Petterson, Tor
Reinsoh, Walter
Risstad, Leidulv
Solheim, Haus
Strømsnes, Per
Stålhane, Tor
Theien, Jan
Thoresen, Carl August
Tveter, Øivinn
Per Steinar Ottestad
Thor Kirkesæter
Adresse
Hamre., 1900 Fetsund
Hag1Ȍt. 35; 5000 Bergen
Trolldalen 7, 1600 Fredrikstad
F.9§7 St.byen, 5000 Bergen
Havrevn. 57, Oslo 6
Åsveien, 1320 staben:
oppkleek/N, 9234 Øverbygd
Seljevn. 8, 1450 Nesoddtangen
Vikhammer, 7000 Trondheim
Kalvevn. 59, 5000 Beråfln
Nobelsgt. 32, Oslo 2
Lillebergvn. 2, Oslo 6
Lilleekerv. 56 H, Oslo 2
Ammerudgrenda 136, Oslo 9
Mikkel Revsvei 2, Oslo 6
Nobelsgt. 20 B, Oslo 2
Neumannsgt. l4, 3000 Drammen
Slci ung.skole, 1400 Ski
Biologisk Institutt,.9000 Tromsø Tromsø Atletkl
|nHmsA|<sJnNH| -73
Klubb
OSI
BJK
E'.J.K.
BIK
OSI
KSI
OSI
OYIL
NJK
OSI
BIK
OSI
OSI
U . I .F .
NJJK
NJJK
OSI
DJC
Ski I dr. lag
1600 Fredrikstad r.J .1<.
Charlottenlund skole, 7000 Tr.he:LmRlI;;VH-D5el` JK
Romeriksgt. 21, 2000 Lillestrøm
n H RJK
Vestfoldvn. 102, 3000 Drammen
Chr. Kroghsgt. 58, Oslo 1
restbeke 149, 8001 Bodø
sjarm. 1 c, Oslo 6
ÉDJC
OSI
Grend Bodø
os:
vinn. vimeimsenev. es, 1347 Hosle OSI
Haugerudvn. 741 Os]-° 5
G. Johansensv. 5, 0510 3
Gamle Alverlw. Rute 16, 1450
NJJK
AJ
1450 Nesoddtangen NJ-TK
Oberst Rodesvei 88, Nordetrandh. NJ-YK
Ole Vigsgt. 21 A, Oslo 3
Olav Engebrecktsons allé 441
7000 Trondheim
Otto Blehersvei 4, 0510 5
Na.tlandS'V~ 92, 5000 Bèfgen
BOKS 190, 5000 Bergen
MJO
NTHI
OSI
BIK
BJK
Stud.byen Sogn, SOEUSVH- 551 0510 8 051
sleneløkxa 16, oslo 5
Tøxwkopp B, 1600 Fredrikstad
Trondheim Judokwai, Boka 21751
7000 Trondheim
sms. byen SOSU 1051 05110 B
Klostergt. 2, 5000 Bergen
NJJK
F.J.K.
T.J. Kwsi
OSI
EJK
Regxesenteret NT!-I, 7034 Trondheim
Kmnstadvn. 6 B, 5000 Bergen
Haekollvn. 33, 3400 Lierbyen
Lyng;-evnen 10, 1546 Gjefiwfl
Spsrvollen 72, 5000 Drflfllflflfl
-9-
-8-
NJJK
NJJK
NJ JK
DJK

ORSK LAG-SØLV
OG INDIVIDUELT BRONSE
I NORDISK MESTERSKAP FOR
ELDRE JUNIORS 1973 3
i
Mesterskapet ble arrangert 20-21. oktober
i Idrettshallen i Vejle av Vejle Judoklub
og Dansk Judo Union. God innvartsx-ing og
bespisning på Idrettsskolen i Nejle.
Norske deltagere var Petter Lind (Marien-
lyst JC), Geir Otterbeck, Stein Linge
og Knut Svindland (alle Bergen JK), Örn
Terje Foss (NJJK) to John Lysholdt
Pettersen (ippon Jkç, Norge stilte med
Rolf Kaarbö som dommer.
No:-ges sølv-leg 1 junior-nordisk mesterelmp 1973:
Fre venstre: Petter Lind, Stein Linge, Ørn !erjeFoss,
Knut Svindlend, og John Iwsholdt Petersen.
Foto: Rolf Kanrbl.
-10. -11-
,Y~.«~j;-Eíff
Lagkonkurrensen lördag startet med
åpningsksmp mellem Finland og Sverige
(som vant) der den norske dommer var
hoveddolm-ner. Neste kamp sto mellom
Danmark og Norge og vi var klar over
at danskene stilte et relativt svakt
lag. Det norske laget besto av Lind,
Linge, Foss, Svíndland og Petersen
som var uthvilte og opplagte med unn-
tak av Lind som hadde tilbrakt natten
i en stol pâ danskebåten (jfr. mangel-
fullt opplegg) og dette meafzsr-ce
alvorlig norsk handicep i lettvekt.
Petter Lind gikk alikevel en jevn kamp
som ga poengseier til dansken. Stein
Linge kjempet hardt, men ble lurt og
kastet med ippon-seier til dansken.
Orn Terje Foss kjempet jevnt inntil
han fikk satt inn et holdegrep som gav
ippon. Knut Svindland imponerte med
rolig taktikk som plutselig åpnet for
venstrekast og ippon-seiren var sikret.
John Lysholdt Petersen kjempet aggres-
ivt og fikk seier efter kast på mot-
standeren. Altså 3 - 2 til Norge.
I semifinalen mot Finland klarte Petter
Lind efter sterk innsats å sikre uav-
gjort. Steín Linge kjempet sterkt i.
en jevn kamp hvor han efter min mening
burde vinnet, men finnen ble tilkjent
teknisk seier. Orn Terje Foss fightet
jevnt og klarte uavgjort. Spenningen
var stor foran Knut Svindlsnds kamp, ,
men Svindland avgjorde denne hurtig
med et godt venstrekast som gav ippon-
seier. Stillingen var nu 1-1, men
med norsk poengledelse og stemningen
ble meget spent i salen. Man ante
sensasjonsn og spenningen holdt seg .
gjennem hele kampen son var jevn men
med noe mer aktivitet fra nordmannen:
side og John Lysholdt Petersen fikk
teknisk seier, hvilket gav 2-1 til
Norge.
Kari Lervik. årets judoke i 1~ízn.^.sus.
Hun er 1'lJ.1`cv`.ntf.«,L .::, ==o,_`l";.>1-LT. r.c1'j9:-
msm1~ 1 one»-.massen (1un.m.>-:«==.nea;) og
IEordeni”js1lsk :nest-ir. Av l'/ kamper har
hun iííce tapt en eneste en.
Vi gratulerer.
Derved tok nordisk mesterskap den sen-
sasjonelle vendingen at finalen skulle
sta mellem Norge og Sverige efter at
Norge uventet og overbevisende hadde
slett ut både Danmark og Finland.
Finalen mellem Sverige og Norge ble
derimot en klar manifestasjon av svensk
stjvrke, idet svenskene fikk fire oppon-
selre og Norge en tekisk seier ved 1
Petersen. Resultatet 1.-1 i svensk
favor er alikevel bedre for Norge enn
ved forrige nordiske mesterskap.
Söndagens kamper i individuelt klarte
ikke pa noen måte å innfri de foii-
ventninger man kunne ha til gode norske
enkeltprestasjoner på bakgrunn av det
son ble vist lördagen. Dansk gjestfri-
het og Vejles night-life satte sine spor.
Msn Stein Linge slo ut en sterk finne
etter overbevisende innsats í sin forste
kamp, men tapte deretter sine to neste
kamper. Geir Ottsrbeck stilte i lett-
vekt og Petter Lind trakk seg p.g.a den
skulderskadsn han pådro seg i liirdagens
kamper. I tungvskt stilte det fire
deltagere, men Petersen sölte vekk sjansene
sine og kom på delt bronseplass.
Dette mesterskapet viste at vi har gode
fightere som i gode öyeblikk kan hevde
seg helt i toppen sett i skandinavisk
sammenheng. Våre juniors trenger
imidlertid å delta jevnt i senior-
stevner og en effektiv lagleder som kan
ordne opp med administrative og andre
nödvendige gjöremål.
Haugen sølv i åpent
svenskt mesterskap
Den nor-ske tunçvekteren Erik Naufen
fra :'z.J.J.í(. to!-: en nzemest sensa-
sjonell sölvnedaljo i tungvekts-
klassen i det åpne :svenske mesterskap
í jdâo i fifälsingborg. 25-åringen
I!al1;:,-'en ble fallbeseiret av vinneren av
klassen, den engelske landsla,.1,s«.a.nnen
Toni Jac Connell på en venstre uchi-
mata som ble rlömt ippon. I fjor tok
ilake svenskene en eneste medalje i
sitt eget mesterskap, så prestasjonen
må betegnes som sterk.

MORGENDAGENS FARGE-TV
Med GRUNDIG Farge-TV og
trådløs fjernbetjening (te-
ledirigent) kan De dirigere
Deres TV fra Ienestolen eller
andre plasser iværelset.
Ideell ler:
- Den som Ilker å :Ille I ro.
- Den :om har venekellg for å beve-
ge seg.
- lnsmunloner og lignende hvor
TV'en henger høy! på veggen.
GRUNDIG har 2 modeller med denne enestående egenskap:
Color 6010 fra kr. 7545: 2
Color 8050 fra kr. 71695: 1
Apparatene Ieveresi nøtt, Pflfisander elleri hvitt. Med
manuell befiening koster Grundig Farge-TV fra kr. 7.045.-
/=- H
Ulneilflrden, Ryen - Telefon 67 75 52 - 671450
Tellgfirnld real; Grllndll. Olle
Poflldrun: Pootbokl 65 Mlllllerllfl, Olle Ö
-12-
I oktobermåned deltok undertegnede på to
möter som NIF og NRK arrangerte. Her fikk
de respektive forbundsrepresentanter inn-
gående kjennskap til den allerede eksister-
ende av-tale mellom NIF og NRK vedrörende
fjernsynsoverföríng av idrettsarrangement.
Denne avtalen inneholder en paragraf som
bl.a. sier: “I tillegg til repotasje-
sendinger samarbeider NRI4 med I'IF's sær-
forbund om opplysende program knyttet til
til idrett". I tillegg fikk vi en
orientering om de problemer som NRK hadde
â stri med i forbindelse med opptak.
Som et resultat av dette möte gikk styret
inn for â gjöre en direkte henvendelse til
sporten i TV som steller med opplysende
idrettsprogrammer. Undertegnede tok så
kontakt med lederen for sporten og vi
hadde et 1  times langt möte. De utsikt-
er som jeg ble forespeilet vedrörende et slikt
informasjonsprogram om judo var meget lovende.
Noe konkret i den skrivende stund foreligger
ikke, men vi bör med en viss grad av oppti-
mísme kunne stille oss forventninger til
vårens programmer. Vi i styret anser det
for meget viktig â styrke kontakten, samt
Eike interessen for vår idrett i TV's sports-
redaksjon, og det ovenfor nevnte mote er
et skritt i den riktige retning. Det er
kun med et godt samarbeid vi kan få stärre
innpass i TV. Brev eller innlegg i avisen
med en sterk negativ kritikk av dette
massemadium, vil neppe styrke vår stilling.
Jeg er mer tilböylig til å tro at den slags
kritikk vil medföre en sterk grad av uvilje
mot eksponentene av denne type kritikk uansett
hvem dem blir rettet mot.
Dessuten har jeg vaert i kontakt med en pro-
fesjonell journalist í en av de större
Osloavisens. Et vanlig problem i en rekke
aviser er underbemanning, og av den grunn
anbefalte han oss å. finne fram til personer
med skriveklöe og pågangsmot. Disse personene
kunne i så fall te kontakt med den enkelte
avis og presentere egene innlegg i forbindelse
med et stevne eller mesterskap. Jeg skulle
anta et dette er representativt også for
andre distrikt enn Oslo.
Her må vi passe på slik at vi ikke tråkker
i endres "bedd". Det bör helst være et
-1 §_
koordinert framstöt via forbundet. Litt
uheldig ville det også være hvis en
sportsredaksjon í en avis plutselig
skulle få besök av f.eks. 10 personer
som alle ville skrive om judo.
Som dere forstår er her mye ugjort, men
så lenge mulighetene for ökt kontakt
med massemedia er til stede, vil NJF's
styre gjöre hva de kan for â utnytte
disse mulighetene.
Per Ingvoldeted
,
Fra semifinalen i NM
for lag 1973.
Det er Freddy Engelstad
OSI som kaster.
Foto z Rolf Kaarbø .

INTERNASJON ALT
I SPANIA
Den europeiske Judo-Union .irrongerte
internasjonalt dommerkurs i Velonízia
l'7-22 september 1972. Selve Erurs-
stedet, Monte Picaya, ligger ca. 3
mil nord for /al.enoía. Monte Pioeya
en et femstjernes luksusnotell :zod
bl.a. tyrefelcterarenn, 2 tenzzifs-
baner, rideskole og elleve s=/í5;;fi=:e-
basseng. Maten var meget bre, :selv
om den var uvant for nom (oss).
Deltakerne ble irmkvar1".ert 5. nrivate
sulter, og selve kurset ble lijört i
en fasjonabel lcongresshall ved
hotellet.
Det var i alt 31, deltákere nå kurset,
og de fleste kem fra Spania. og Frank-
rike, mens det var enkelte fleltakere
fra Italia, Belgia, Sveits og Imglslad
foruten 7 in.nbu.dte obsel'vatöre.r fra
Den Afrikanske Judo Union. Je eneste
deltakerne fra Ska.ndirLav:`|.a vri* I-.';?;»1
v.d. Heijden og Hans 'retter il.-1431'ozssen.
som også var de yngste delt.:Z:erne.
Kurset var forst og frerist beregnet på
allerede lisensierte E.3.U.-ftofclere,
men det var også opplegg for C-.af_. som
deltok for forste og annen gong. De
som hadde deltatt minst en je."-15; til-
ligere kunne fremstille seg for sv-
gjörende eksamen i teori og yrcisís,
mens en som deltok for íörstc gmlg;
fikk  opp til en pröveelcsmion.
`l'netru_kt.öz-ene på kurset var Bontje,
wagenaar og Awazu, og undervisiafimgen
foregikk på iransk med oversettelse
til spansk og resyme på eng,-elsk (etter
behov og önske).
Degsprogrmmet var gansize i'-:ten:;"; med
6 timer hver dag med gjenno'-;-'f-.else av
launpregler og dommerregler .-so;-nt -lommer-
praksis. Det ble gjort v'í_c1co0pptak slik
et men ved gjennomgåelse et-te:-p"e fikk
forklare og begrunne sine nvgjörelser.
-14-
DOMMERKURS METODIKK* KURSET

Kurset var ment å skulle samordne de
B-kurs som til nå har vart holdt, da
Noen av de nye reglene ble ggjezmnorigått, UPPJ-Bâåfit På disse 11-Sr Vofü n0e for-
og disse skal fälges nå etter l. jan. skjellig. Det er en forutsetning for
1974: ' å delte på C-kurs, som Izenslajs kam
a. Konkurranseområríet skal H.:*_r_fiJ_"es ev ayhämz âèänâííiifiåraå en êêíngâifntt
N.I.H. 18-20 JAN.
_»`,_ _ __ _-_,__ Pâ S f- J
en 1 meter Åbred ror l.L._~ (..c. Ln, fbringen av et framtidig C_l:uI_S vil i
lige” 7 CM' bred) I ' vaere viktig for utdanningen av nye
_ sa, instruktörer. De som har gjennom-
osaeäcomi på ma?/belnanten, men kenpen gått det Vi-'L Uelflliå 1`1L"-He UTfl11gèI'e
fortsetter inntil ippon eller til regionale B-kurs.
begge utöverne lier :eistet kontakten
B. Det skal il-'ke döimes sonomm
~
<1
med det röde feltet.
, Hele 1.1., deltakere ver på 'el~7-1; av
'<-- -» » '_ -v .«=. ref- __; , _ -- -~- _:
C'  12r;2ä§`f%::raV_._ Hííflfám disse var 2 - to - lwzumer For
' '“ “J *" P“^ > '3 ' mange var det nyttig  2 _
_ _ ting som ble gjennon='åt'E: of B-Hu-set
selve eksamen var ganske krevend' oe . _'= ._ -T " “ T _
. , ”J _ D Det ble særlig lagt ve_:c pe en metodi_=;_:
.,,
ristet opp
det var kun fire oeltaltere som fikk Oppbygging og presentasjcn av tehlmzer
E.J.U.-lisens a dette 1§iree"'. B(=.'l,e _ . . , _
L' _, Yp A _ <_ " J for nybegynnere. .L dis.»:u.s_]0r|en etter
._e:L3Jen og Anlreessen vil kunne lrel_- _ , _ _ _
_ . _ .  _ _, kurset kom det for dagen et det var
stille seg til svg;|orend,e lisonsprove . .f _, . ..
på den neste irH_^TnaW_0nalB `0Ym_wmT" stor enighet om retninfgsilngene ior
“ “ '“ "J * “ ` “_ °' nybegmnex-opp la ingen.
»Iilli;.Lu'»_=;1.I*evet til Je.'|.takere på slike Arrangär var U.I.K. oi; Isirsleder Halls
kurs er teknisk E.`.;k:l1, - o; det ble Petter Andreassen.
dessuten flere ganger poengtrzrt :rv
instrulztärene at dei
1-cnmperforing.
Det sette en ekstra spiss på oppholdet
panske landslaget
hadde treningsscoiiog på stedet mens
>
at det spanske of-; j

vi var -ler.
Kurset ver meget inspirerende og lzere-
rikt, og det ga nersxialz, selv om det
ola svært kostbart for oss fra Noreg-:.f,
er un;,fre viktifi
at alle dorviere selv han internasjonal
da den öíconomiske stötten fra H.J.U.
var sweet beskjeden.
H.P.A.
.-;__ _
1,-,--»
Over: glimt fra kurset.
(mm: tusener simmem)
' Anc'lrua.:s-en CL- v. 1.  '_;-Jr slapper sv
"' 'aallofn sl'_1(;::r:~..
-1 5-
ee 1
'='l_l

sl ümsnes $lIIII'l
Nonmsx snonf cemsn A.s owmflmm
ÅGENTUI - IMPORT - IN GRO! - IN DITAIL `5'Ö'R5 190, 5001 55flqEN
TLF. 211503-210885 KVELDBSEHVICE
BANK: VESTLÅNDSBÅNKEN
BÅNKGI RO: BÅO|.O5.0|5'IO
FOGTGWO: 71510
PER STHØMBNES FHIV. 288828
JUDODRAKTER
nm Kom
mm num Auxomm ML mann
Pusen m na.as,- en 1ca.1so,-
Vi fører også Judobegger - klubb-bag er
med eget klubbnevn (4 ukers lev. t:Ld§.
Treningsdraktex- - overtrekksdz-akter,
også m. navn montert.
ALT I SFORT OG- FRITID TIL LAVPRIS
slrümsnus 1
Olav Kyrreegt. 49 - Boks 190, 5001 Bergan
nr. (o5)2115o3) K1. a.3o - 16.30
Kveldeserv'1.oe= 05 - 10665
-15-
Norges Judoforbund .
Regler for uttaking av landslag.
I denne forbindelse har TK fölgende oppgave:
A.'I. TK skal i god tid för söknadsfristen for påmelding til mesterskap (stevne)
utlöper, te ut ett (to) landslag, om dette er relevant), samt en lag-
leder og varamann. Hvis det er oppnevnt en landslagleder for en toårs-
periode trer han automatisk inn som lagleder ved mesterskapet (stevnet)
hvis önekelíg.
Denne uttakingen skal så sendes over til styret til endelig godkjenning
minst 2 uker för fristen for påmelding utlöper. TK tar kontakt med
styret hvis fristen på to uker må overskrides.
A.2. TK fremskaffer navn og adresse på landslagsdeltagerne, samt alternative
mulige utövere.
A.3. TK er ansvarlig for et landslagslederen dekker sine funksjoner. Hvis så
ikke er tilfelle utpeker TK, hvis mulig med president/visepresident av
lagleder (veramenn).
Leglederen har som ogggevez
E.1. Ha god kontakt med utöverne på landslaget.
B.~2. Arrangere avreise for seg, utüvere og dommere på et hensiktsmessig tids-
punkt til arrangemnetsstedet.
B.3. Være A jour med eventuelle endringer í arrangörprogrammet.
B./,. Ta seg av innkvartering på arrangörstedet.
B.5. Stå som representant for utövere og dommere og sörge for korrekt opptreden
av de norske representantene.
Lagleder vil få dekket reise og opphold til de mesterskap (stevner) forbundet
bestemmer å sende lag og lagleder.
En oppnevnt lendslagsleder som er valgt for to (2) år skal dekke fölssende
funksjoner (ee årstingsvedtald:
0.1. I samarbeid med TK ta ut et landslag.
0.2. Stå for landslagssamlinger og engasjere trenere.
0.3. Ta seg ev den daglige "administrasjon" av landslaget.
22/1-1911..
_1']_

flIl'Si|i -
Furbunfl i her tt t -
forsikzíng foxmginz om  k e r J k
Forsikringen vil gjelde for u överne Når man som undertegnede kommer som lærer til Tsukinami shiaí Tveita: 051°
under 1“°n}_fm"r?~nfe3`:_1”=`-'fiP~^=1`_°E->?Ví§Y1íI1§- en ungdomsskole og har et judc-engasjement G, 'Å ' 7 _ ' '
BT: °1"å`al“l5el`t °1“91"1Y*E; reiser til Gå samtidí som en o lever at 1.ommunale inst- Bl:|.nderncUP 1 Bllndefnfl Oslo
- ~ - ` få PP ' -
fre ljflfflfflgfflnser og unfler Cpphvld og anser og føresette er positivt inetilt eg
~1^9-"-lnè' Pa lconlzurransestedene. elevene interessert, da er det bare å sette
De forei]frir.gssun1mene som kan v:-:re igang* . 7” 7 . 7. . ,
Tsukinami shiai Fredrikstad (Langsten-
meft Hi Welle @f= vi starter de ned jude oktober 1911 i gyn-
Alt_ 1 selen på Solvang Ungdomsskole og her siden
_* _  drevet jevnt pe sanne sted. Treningstiaen E_;,;_ yngre & eldre juniorer Tel .Aviv
KR 50-000,- Vee vflflsffill 0.: er blitt gradvis utvidet og n_ynei;.;l~.etene bevi1~ _ e
ger penger til vert arbeide. Pr. idsf- har vi NH individuelt Krifzíiansand S
et
kr. 5C.OO0,- ved livsvaríg invalirlite
Alh 2 noe over 100 som har vsert innom `.:lub`uen, av
Norges Judoforbund;
æerninlisre pr. 18/1-1971..
nese _ f __,
26. junuer 1971. (kl. 11.00)
Arrangements r i SY-EÉ1 _ _ ;
3. februar 1974
NM for lag Trondheim 7 7 23. februar 1974
1o. mars 1971. (xfl. 12.00)
hallen)
Utsatt til nov.-7%
23. - 24- mars 19711.
dieee er idag vel 30 merllertmar riv !«.Jt` o_ vel _ - > - ' ' 'o
M if Vestkystcup (senior, Juni r
âffiflflbfilfiflf Of' kvinner) Bergen
Yr- 5C.000,- '-'ti flfiiflfill 0: EU trener fortsett. Vi ha.
lf-100-000f veâ varig irffaliéitet. endel orange-, gul- 0; 1=~«itnel~.el~. vi
4
os
30. - 31. mars 1974
Dame er fom-],ri,h_SSmmer for utävêre generer efzen ty-le juelef«1«1>un.=.eis elfjene ug ljpent nederlands mesterskap
over 16 år, og preçniene er for alt. 1 bruker Opphil et år Fr' End'
lfr- 40,- 0: fmj ali. 2 kr. 65,- pr. år. Klubben deltek på senclige 3 nusjenels s=4e~n;er lwinnerfi 3;«'ê-L-imwfc'
' ` ` 0: .,
For utljvere unner 16 Er har vi for unguom i 1972, og í`i:<}< der 2 f'_'r'te
forsikringsæmmene 5 annenolasser. `
~'-lL- 1  lendsstevnene 1972 og 1913 fin; lluwnen
Km 1U_5C.Q,_ ved d~5dSí~;_ll GE  forste-, lífiniien- og 3 tredjeplssser og
1~f. 5o.ooo,- ved «ferie isveliai-.em ”le 1 '973 Ward* beste kl“l”b~
É~lu`u`cen mer Lett '7 la;-jkamper mot andre
klubber Og Vzlnnet L av diñse. I Oktober
dro klubben med et 13-mennslag til Berg
Alt. 2_
Ir. 10.000,- ved dorisfall
o
on
~-it ' _- nie:
(N er Jmcr' Se ' - 6. - 1. epri:-,1911.
Llorainlf mesterskap söbenhsvn 20. - 21. april 19'/4
E.l-1. - senior London 2. - 5. mai 1971.
Blindern cup II zlindem, oslo 12. nei 1974-
Internasj oralt tysk mesterskap
gutter (14 - 18) Paderboren 25- fflflí 1974
en
1:r.1D0.0UO,- ved vari: invaliditet. og vant 8-5 (pcengstilling 70-35). Dette * ' 7' ' _ ' _ _ 11
8 i 1971. (kl. .(10)
Fursilringnprevisne blir her for eli. 1 Vi” ”fs” glng Berge" JI' delmk 1 laflkamp = T5h“k?“'”"1,,sfÉ1_ ”Mtg” 951,0 _ Å  s _ fi.. .fi . e
kr. 12,- en for elt. 2 lfr. 22,- pr.  på ““g“°'"St”““et' ` "'”; ' ';' "  W 7 " ”W ' 7 7 7
Fon hver Feline 1;,;,~_,er et fast Lille, I mvember Yam? klubben ó`2 “fer 1`Ó`iE“lYSt 1 Merk: Datoen for Nordisk Mesterskap er endret.
p5'kr_ 2O,__ " * “ ^ fr “Eg su (peeugecilling 53-13) pa 1.lel.1uel=nne
Skulle en forsikringsordníng hm være Somnleren 1973 errangerte klulíeen en vel-
slftuell for enkelte nealenner, ber vi lymít. kliubblelr med 18 deltagere 1 -TW?
Dem sânàe oss en navneehte med fOr_ Oslolgoro. leirenwvarte en uke med bading
-~,_ -“ M ` d _? om dagen og innendørs trening om kvelden
De som har planer om å reise til utlandet for å delta pa stevner, bes te
kontakt med forbundet, da lister over internasjonale stevner vil bli for
lang i denne sammenheng.
'T=l"nng5Sum"er Wal e “Om er . H . NJJK arrangerer sommerleir den 10. - 17. august 1974.
interessert. Spörsmalet om judomatte har klubben löst ved
Derinet hvis alle neelennene i lflutnben at ma” Smmeren 1972 i““P°rte"e direkte
üllmyttes fcrsikringsordninâen, kan fra England og bru}<te_norsk§:rodusert seil-
vi la navnelistekravet falle bort og trekk. `Derved fikk v1 en sa. lav kvadrat-
hlyite Persileingen til neelenslzei-tet. meterpns 5°” kr' 8°="
Klubben trener tirsdag og torsdag under
skulle klubbene ønske Jtterligere ledelse av klubbens faste ínstrulrtör Rolf
opplysninger kan de henvende seg Fflarbm
til forbundet. Rolf yaarbö
-18-
-1 9.