Norsk Judo, nr. 1 – 1973

  • Version
  • Download 611
  • File Size 3.45 MB
  • File Count 1
  • Create Date 22. januar 1973
  • Last Updated 12. april 2017

Norsk Judo, nr. 1 - 1973

Meldingsblad for Norges Judo Forbund
Utgitt av Informasjonskomiteen
Nr.1
1973

- 2 -
INNHOLDSFORTEGNELSE
Melding fra NJF 1 s styre
Norgesmesterskap
Pr. til tusen over hele Norges land
Hvordan sensurert
Åpent brev til TK
O. A. J.F. og den manglende br edde innen
n·orsk judo sport
Avskrift av forord i instruksjonsheftet
Judo - I
Dommersvikt i norsk judo?
Dommerkurs høsten 1972
Judosporten er i rask vekst
Til klubbene
Judoterminiologi
Helsekontroll av idrettsutøvere
Nytt fra styret
Terminliste våren 1973

MELDING FRA NJF ' s STYRE.
Bladet "Norsk Judo " ble lagt frem for årstinget på tingdagen i okt.
1972 . Det var dessverre forsent til at årstinget kunne behandle
bladet - både i innhold og i økonomisk henseende . Spesielt økonomi en
er e t vanskelig ka~ittel . For å få utgitt dette førs t e nummeret av
"Norsk Judo " , bevilget Norges Judoforbunds styre en bestemt sum for
å ha et grunnlag å bygge på når bladet skulle legges frem f o r tinget.
Den sum som ble bevilget Info - komiteen ble både brukt , og overskredet,
og styret har derfor inntil bladet kan bli behandlet av å r stinget -
bedt dea nye I nfo- komiteen om å finne en rimeligere måte å utgi et
meldingsblad til klubbene på .
Det foreligger h ermed , og vi håper det kan bygges ut til et or gan som
kan ha betydning for kontakten mellom de forskjellige ledd innen
norsk j udo .
NORGESMESTERSKAP.
NM individuelt går 24 . og 25 . mars 1973 og arrangeres av NJJK i
Turnhallen i Oslo .
NM for lag går i Fredrikstad i februar . Nærmere melding vil b l i sendt
ut fra arrangørklubben.
Vi er glade for at klubber utenfor Oslo nå i større grad tar på
seg arrangementer . NM for lag ble i fjor arrangert av Bergen J udoklubb,
noe som klubben tok seg av på en utmerket måte . Vi håper at a r rangementet
i Fredrikstad vil bli gjennomført like prikkfritt .
PR. TIL TUSEN OVER HELE NORGES LAND!
Judosporten får PR i januarnummeret 1973 av STAR~ ,(N0rges Idrettsforbunds
organ for barn og ungdomsidrett) . START blir sendt til
samtlige skoler og idrettslag over hele landet .
Informasjon 3komiteen vil her spesielt henvise til en artikkel om
en rapport fra Sverige som omhandler judotrening for barn med
t ilpassningsvansker .
RaPFurten er sterkt positiv for judo , og kan fås ved henvendelse
til Norges Idrettsforbund, Youngstorget 1 , Oslo 1.
HVORDAN SENSUERT ( DUMME) - VALGFRITT - UT NORSK J UDO PÅ BEST MULIG
MÅTE INTERNASJONALT .
Dette blir kanskje en noe lang overskrift, men til gjengjeld skal jeg
gjøre historeien kort .
Åpent svensk mesterskap b l e avholdt i midten av november i Gøteborg.
Det deltok 10 nasjoner, 130 deltagere , og var meget vellykket sett
med svenske øyne. Forøvrig det første større arrangement i Sverige som
ikke gikk med underskudd.
- 4 -
Øst- Tyskland stilte med sitt kommende landslag, Vest- Tyskland hadde
ca. 40 deltagere . ned . Frankrike kom med fler e toDpfolk , bl . a.
Europamesteren Monniet i lettvekt . England hadde en del med ,
først og fremst Illum i lett tungvekt , en ypper:ik6 tekniYer som ble
publikumsfavoritt, Nederland hadde noen med , ut e n at de var toppfolk .
Sveits stilte med mange bra folk , deriblant landslagsfolk .
Danskene var med , uten å hevde seg . Finland fikk en bronse- medalje ,
noe som er meget respektabelt i dette selskap , Svenskene stilte nesten
alt de hadde, og fikk også med seg en bronse . Dette var 9 land , og
vi har ett land igjen, gjett hvilket - jo , riktig - Norge . Vi hadde
påmeldt 12 mann , storartet . 5 fra NJJK , 5 fra OSI, 1 fr~ Romerike
og 1 fra Ippo n . Gjett hvor mange som stilte opp . 4 - fire - fire av
tolv. Gran - Hodne - Pettersom f ra NJJK og Thoresen fra Ippon .
De har all ære av sine kamper i dette selskap .
De andre åtte , navn skal ikke nevnes, men spesielt en klubb bør ta
et oppgjør på kammerset . Norge satte rekord i 11fusen- gachi" i
dette stevnet, og aet var ikke morsomt å være nordmann dEr nede .
Kalle W~st, stevnelederen, sa en rekke mindre pene ord om Norsk Judo
i den anledning, og han har rett i alt sammen. Det er ikke bare å .
melde seg på i store internasjonale stevner , gjøre i buksa ved tanken
på å stille opp, og så trekke seg. Norsk Jndo har dummet seg ut
overfor 9 andre europeiske land , og det må ikke gjenta seg .
Tilslutt vil jeg nevne at Ole Hammerstrøm og under tegnede var dommere
der nede . Det gikk etter arrangørens utsagn bra . Håper at det har
rettet opp noe av inntrykket av norsk judo pr . idag.
ÅPENT BREV TIL TK.
Atle Lundsrud
( sign . )
Jeg har fått direkte og indirekte kritikk fra TK og andr e angående
tilfellet med Willy Thoresen og Jan Jansen J åpent svensk mesterskapl
Kravet fra arrangørene f o r å starte var 1 kyu (brunt belte) . De to
ovennevnte var 2 kyu , men jeg ordnet med dispensasjon fra arrangøren ,
slik at de to fikk starte mo t at jeg tok med meg brune belter for dem,
slik at ikke arrangøren fikk noen ubehageligheter med sitt forbund .
Jeg har fått beskjed om at TK, og dessuten forbundsstyret etter
siste møte , er enig i TK's beslutning om ikke å endre beltegrader
ved spesielle stevner .
Jeg vil i den anledning spørre TK om hva de mener er målsettingen i
norsk judo , og hva som bør l . prioriteres av TK ' s arbeid?
Jeg vil foregripe svaret og nevne de ting jeg mener e r primære ,
og håper i den anledning å få igang en saklig udogmatisk diskusjon i
bladet6. spalter .

- 5 -
Det som e r nevnt under pkt. I - I V, er det eneste som betyr noe .
Vi må opp på et nivå som tilsvarer de andr e rordiske lands niv å ,
snarest. Den eneste mulige måt~ å få dette til på er å f å fightere
ut for å kjempe mest muli g.
Hva krav om beltegrader angår, mene1 ~agat d e t er ne ttopp det som
er TK ' s oppgave1 å gi dispensasjoner t il folk som trenger det
i en gitt situasjon} folk som ønsker å komme videre som fight ere .
En skal være klar over at den gode rekruttering vi har nå kommer
av nysgjerri ghet overfor vår id1ett . Om noen år når idretten er
vel etablert, ml ·vi ha toppfolk . jeg snakker om nordisk nivå , som
trekkplastere for rekrutteringen. Det får vi ikke ved den politikk
vi fører idag. I forbindel s e med dispensasjoner som nevnt ovenfor ,
menes det brukt overfor seniors og eldre juniors, f ight ere som er
voksne nok til åta vare på seg selv .
Ett eksempel til slutt. ~ en av Oslo - k lubb ene er det begynt et emne
som norsk judo sjelden har hatt maken til. Han er No r g esmester
i bryting og er etter hva jeg skjø nrer innstilt på å komme langt
i judo . Etter min mening skulle TK vært i nnstilt på å sende ham på
forbundets regning til åpent SM iført brunt belte for å lære .
Det ville enhver annen idrett gjort , istedenfor at han må kanskje blir
gående i innpå 2 år før han f år prøve seg; da han enda bare har
orange belte.
Atle Lundsrud
INNEN NORSK JUDOSPORT .
Norsk judosport hadde sin spede fødsel i begynnel sen av femt i å ren e ,
mens den første offisielle klubben ble stiftet i 1960. Etter hvert
er flere kommet til , slik a t de i dag er 21 i tallet , med et medlemstal
l på ca. 2400 mer eller mindre aktive på landsbasis .
Til sammenligni ng kan det nevnes at i Sverige , hvo r man f or to år
siden hadde ca, 80 rene ~udoklubber, idag har øket til 140 klubber
nå landsbasis! Dette er omtrent en fordobling av antal l klubber over
en to-årsperiode !
I de øvrige nordiske l and har en lignende ekspansjon funnet sted.
Hvis derfo r norske jud.outøve-:-c i f remtiden ska l bli i stand til å
konkurrere mere jevnbyrdig med de andre nasjonerie på internasjonal t
plan , må vi her hjemme blant annet få en mye størr e bredde på l andsbas is,
med for eks . en tidobling av det antail utøvere vi har i dag .
Med en så mye større b:::-edde, vil vi få muligheter til å skape sterk e
regionale konkurranseområder , noe som igjen vil g j dSS et sterkt
nasjonalt konkurranselJ!i l_.iø , noe som er en f orutsetning i enhver
konkurranseidrett for å kunne hevde seg utover landets grenser mot
a ndre nasjoner . Dessuten vil da en mye større del av landPts ungdom
få øynene opp for hvilken faclin~rende idrett judo i virkel i gheten er.
Denne økning i bredden vil også samtidig øke den prosentvise muligheten
til å f å fr em i lyset en mye større del av de poteLsielle judofightere
som utvilsomt finnes rundt om i landet 1 for fi n nes de i andre land,
så f inne s de også herl
- 6 -
Slik tilfellet er idag oppstår klubbene i Norge altfor tilfeldig,
i likhet med i de fleste andre land . At Norge dessuten er .et
geografisk kronglete og i forho ld til størrelsen meget spredt og tynt
befolket land, noe som derfor motvirker en rask og naturlig spredning,
- er en av hovedårsakene til den manglende bredde innen norsk
judosport.
I lov for Norges Judoforbund§ 2 (Formålsparagrafen), står følgende
å lese: "NJF ' s formål er å arbeide for utbredelse av judo i Norge ."
Og interessen for judo rundt om i det ganske land er der i allir
høyeste grad , noe som bevises, ikke minst av alle de forespørsler
pr . brev som løper inn til judoforbundet hver måned, uten at forbundet
i de årene det har eksistert i noen særlig grad har vært i stand
til å utnytte denne interessen, utenom akkurat i selve Oslo- området ,
og for å råde bot på dette forhold, slik at denne interessen kan
utnyttes til felles beste, og da på landsbasis fra Li ndesnes
til Nordkapp, tok undertegnede høsten 1971 initiativet til opprettelsen
av Opplysnings- og Aktiviseringssambandet for Judosportens
Fremme, (O.A. J .F. ) .
O. A.J . F. 's målsetting tar utgangspunkt i judofJ rbundets formåls paragraf
for å følge opp denne der forbundets kapasitet ikke
strekker til, for å øke bredden og styrken i norsk judo .
Sambandets primære opplegg er å hjelpe judointeresserte over hele
landet til å komme i gang med judotrening på egen hånd, selv om
ingen instruktør eller trener finnes i det angjeldende område, -
en slags hjelp ti l selvhjelp , og da først og fremst ved hjelp
av instruksjonsfilmer i Super 8 eller 16 mm . , (noe rom har vært
benyttet med stort hell i flere andre land med sterk ekspansjon)
med tilhørende instruksjonshefter, fortegnelser over j udo litteratur
og råd og hjelp forøvrig .
Den første instruksjonsfilmen JUDO I er fo1·lcngst ferdig , og flere
steder er man allerede i gang med trening etter denne .
Film num~er to er under arbeide og ytterligere filmer vil bli
produsert etter hvert .
Filmene vil også kunne bli en god hjelp for nystartede klubber
som har en anstrengt økonomi, og som av den grunn ikke har råd til
kostnadene ved å ha en eller flere fast ansatte instruktører .
Da O. A. J . F . dessuten drives på et rent idealistisk grunnlag vil
instruksjonsmateriellet bli formidlet til den pris det stort sett
koster å produsere det . Dette for å gjøre det lettest mulig for
nydannede klubber og andre til å komme i gang.
O. A. J.F. er startet av autoriserte forbundstrenere med mange års
erfaring som trenere og instruktører i NJJK og andre klubber ,
og sambandets daglige leder er Erik Lian.
Skulle noen av bladets lesere ønske å formid l e kontakt for eventuelle
interesserte , er sambandets adr, som fø l ger: O. A. J . F., Boks 33 ,
Leirdal, Oslo 10.
Fra sambandets side hApRr mao samtidig at NJF som organ makter
oppgaven som mottagerapparat for de fremtidige nye klubber som man
håper blir resultatet av O.A.J.F. 's virksomhet i tiden som kommer.
Erik Lian

- 7 -
AVSKRIFT AV FORORD I INSTRUKSJONSHEFTE JUDO-I.
Judo er en idrett som er i rivende utvikling og samler flere
og flere utøvere . Det er stadig forespørsel om judo fra alle
kanter av landet.
Denne sporten er meget komplisert og krevende , og det er meget
viktig at begynnere får en enkel og forståelig innføring, slik
at de tidligst mulig føler at de "får noe til", og at de har
noe i gjen for treningen.
Begynnere som ikke har noen instruktør til å rettlede seg er her
i en vanskeligere stilling, men filmen JUDO I og heftet gir både
en grei innføring, og grunnlag for videre utvikling og trening i en
god tid fremover.
Hele opplegget med instruksjonsfilm og hefte er nytt i Norge og jeg
er overbrvist om at det vil dekke et lenge følt savn.
DOlV!lVIERSVIKT I NORSK JUDO?
Torkel Ssuer
3. DAN .
(Forøvrig også formann
i T. K. )
Følgende brev ble sendt til NJF ' s styre 18/2-71 som behandlet saken
og oversendte brevet til dommerkomiteen:
Norges Judoforbund v/president Jon Døhl .
Som tidtager ved alle de senere tsukiname- shiai , har jeg dessverre
konstatert at alle disse har blitt dømt av 3- 4, toppen 5 dommere .
Dette har etter min mening gått ut over avgjørelsene i de siste
kampene, fo rdi dommerne da har vært alt for trøtte , og dømmekraften
nat urlig har vært noe svekket . (Siste shiai ca . 80 kamper- 6 timer) .
Dette mener jeg er en svikt av dommerkomit~en, som uten alt for
store vanskeligheter burde ha løst dette , ved å sette opp en
turnuso~dning ved shiaiene .
Komiteen har etter det jeg har fått opplyst hatt hare 2 , to møter på
li år . En slik ordning har etter det jeg forstår ikke vært behandlet .
På bakgrunn av dette tillater jeg med å be forbundsstyret rette en
henstilling til dommerkomiteen om å få orden på sakene.
"Kommer du til søndag - det er fint ", mentaliteten e r ikke lenger
holdbar i denne viktige sak .
Nedenfor følger en liste over de jeg kan huske har dømt kamper.
(Listen ikke satt opp etter noe rangering) .
(§å fø l ger 17 navn).
- 8 -
Sikkert også flere aktuelle .
Man kan selvfølgelig si at flere av de ovennevnte 17 navn er
usikre som dommere, eller lite egnet.
Til det er å si at ingen er topp dommer etter få kamper , t i l det
trengs det t rening . Er komiteen i tvil om kvalifikasjon, la da
disse dømme som kantdommere , og i juniorkamper.
Med den store økning utøvere undertegnede regner med at j udoen
vil få fremover, er ikke den nåværende ordning lenger tilfredsstillende .
Hårer med dette forbundsstyret snarest tar denne viktige sak opp
t i l behandling .
Per A. Eliassen
(sign. )
11Kommer du til søndag - det er fint, 11 mentaliteten er der fremde l es .
Plutselig en søndag kan ingen av dommerne komme .
Ta f . eks. Blindern Cup IV ble utsatt ca . t time p . g . a . dommernes fravær.
Vi etterlyser en terminliste el . lignende over de dommere som skal
dømme og da selvfølgelig i turnueor.iJ[ning .
Når de t gjelder antall dommere , har jo situasjonen i norsk judo
bedret seg betydelig , men fremdeles mangler koordinering og
system i sakene.
Med den ekspansjon judosporten har i dag og fo rventes å få
ER DETTE IKKE NOK 1,
Svar utbes :
DOMMERKURS HØSTEN 1972 .
I forbindelse med NJF' s årsting arrangerte dommerkomiteen et
dommerkurs i Nadderudhallen . Kurset var ment som en innføring i
dommer- reglene, fø rs t og fremst for folk som ikke hadde praktisert
som dommere , med et fremtidig ønske om at noen av deltagerne ville
bli interessert i dømming, slik at de etter avsluttet f ighterkarriere
fo r tsatt ville ha kontakt med judo , men da som dommere . Dette er et
av våre store problem, de mange som slutter og forsvinner av
forskjellige grunner , men som kanskje har lyst til å holde kontakten,
f . eks . som dommere .
Kurset gikk over 2 dager med ialt 14 deltagere fra Bergen, Trondheim
og Oslo . Lørdagen ble kurse t ledet av undertegnede , søndagen av
C.A. Thoresen.
Kursopplegget fulgte den i nternasjonale dommerguiden , men var ikke
noe fu l lverdig kurs for eventuell lisensi ering, da vi ikke hadde
noe parallelt arrangement , slik at det var mulig å avlegge eksamen.
Håper allikevel at kurset har gitt mersmak.
Atle Lundsrud
(sign. )
- 9 -
JUDOSPORTEN ER I RASK VEKTST .
Fra Aftenposten :
Over 100 deltagere fra syv klubber var med i det siste judostevnet
for gutter, jenter og yngre junior . Det ble vist endel virkelig
bra judo og stevnet var en tydelig indikasjon på den sterke vekst
judo har på ungdomsplanet .
Stevnet ble arrangert etter brasilian~ cup- system, men kamptidene
måtte settes ned, først til 2 minutter og senere t il halvannet
for i det hele tatt å bli ferdig med avviklingen . Dette var kjedelig
for deltagerne . Kamptidene bør legges opp til det nivå som er
standard på stevner i utlandet, fordi vi nu har så mange gode gutter
at vi bør søke landskampkontakt også for de unge.
Resultater:
Kl. 2: 28- 32 kg:
1 . Jørgen Lien, Marienlyst Judo Club
2 . Marco Bernardi, MJC
3, Mikkel Andersen, MJC
3. Pette~ 1øv, Norsk Judo og Jiu- Jitsu Klubb
Kl. 3: 32- 36 kg:
1 . Bo Nessing, NJJK
2. Stein Fredrik Adolfsen , Asker Judo Club
3. Pål Bråten, NJJK
3. Jens B. Jensen , NJJK
Kl. 4: 36- 40 kg:
1 . Kim Nilsen , Ippon Judokl~bb
2 . Geir Thoresen , IJK
3. Jørn Borchgrevink, Nesodden Judoklubb
3. Terje Hellan , NJJK
Kl. 5 : 40- 45 kg:
1 . Jon Storli, AJC
2 . Tom Denne , NJJK
3, Rune Carlsen , Romerike Judoklubb
3. Inge Kristoffersen, MJC
Kl. 6: 45- 51 kg:
1. Knut Haarberg, AJC
2 . Erland Paulsen, MJC
3. Morten Magnus, MJC
3. Sven Thomas, MJC
Kl . 7: 51- 58 kg:
1 . Oddvar Hellan, NJJK
2 . Kåre Nordby, AJC
3. Amund Foss, AJC
3. Todd Faye Schøll, I JK
- 10 -
Kl . 8: 58-65 kg:
1 . Tom Ottesen, NJK
2. Ole B. Bergen, Ski Judoklubb
3. Ove Nilsson , NJJK
3. Dag Storeide, NJJK
Jan ter:
under 40 kg:
1 . Marianne de Bruyn, NJK
40- 49 kg:
1 . Katrine Geard, NJK
2 . Bente Hagen, MJC
3. Nina Nessing, NJJK
over 49 kg:
1 . Grete Frantzen, NJJK
2 . Solveig Torgersen , MJC
3. May Liss Birkeland , NJJK
3. Trine Stratkvern , MJC
Yngr e junior:
58-65 k g :
1 . Jan Ruud Hansen, RJK
2 . Rune Larsen , NJJK
65- 75 kg:
1 . Kai Foss, NJJK
2 . Helge Gjerde, RJK
75- 85 kg:
1 . Knut E . Mar thiniussen, SJK
Fra Arbeiderbladet:
103 deltakere i judo stevne !
Det største judostevnet som har vært arrangert her i Norge , ble
lørdag avviklet i aulaen på Tveita ungdomsskole med Norsk Judo og
Jiu-Jitsuklubb som arrangør . Kampene ble utkjempet etter det
brasilianske ~psystem, som er et system som gir mulighet for
rekvalifiseri ng . Hele 103 judoka (judoutøvere) deltok , og disse
utkjempet 131 kamper på en matte . En fantast isk utvikling for
Norges Judo fo rbund som fo r bare t re- fir e år siden kunne telle sine
juni orer på en h å nd . På arr a ngørhold ble det etter at det fem
timer lang e stevnet var avvi klet , uttalt at neste stevne måtte gå
over to dager og at minst to matter måtte t as i bruk.
Det spirer og gror i norsk judo for t iden, og det er san ns ynlig at
det på neste stevne komme r 150 judoka , da deltagelsen stiger og
stiger og flere nye klubber kommer med. Til arrangørenes ros vil vi
nevne at kampene for de lette k l assene ble gjennomfør t først , slik
at de mins te som h adde lang vei hjem kunne reise t idlig .
- 11 -
Kampene ble utkjempet med. en glød og fighting spirit som virkelig
var en stor idrettsopplevelse for publikum som var til stede .
Vi synn s ikke d_et er :ciktig ti. dra fram og nevne de enkel te utøveres
resultater, men lar premielisten tale sitt språk . Ni dommere
dømte de 131 kampene .
Søndag fortsetter stevnet pl Tveita , for seniorer i Norges Judo forbunds
regi, rne~ 43 deltakere. få alt i alt har det altså vært
146 judout0v8re i aktivitet på Tvei~a i helgen .
Fra Arbeidertla~et:
NJJK beseir~t Frede~icia i judo.
Norsk Judo og Jiu-j i tsu Kluhb beseiret det danske laget Fredericia
JudokJ.ubb 19-14 i en vennsk~pskamp i Oslo i ~elga. Fredericia
ligger på 5,plas s j den danske I.divisjon .
Det ble ut~jempet 41 kamper hvorav 20 kamper for jenter og gutter
10-16 år lørdag,
Lørdag merket en seg spesiel t at den danske juniormesteren Frank
Borring (68) kg ble beseiret av nordmannen Tom A. Eliassen (63 kg) .
Blant resul-L2.tene søndag ble det sterke norske seire til Dag Hodne
over Viggo Peter sea, 2,v Per Steinar Keirung over J ørn Garslund
og av Kai Poss over Kurt Kongod.
Frc1, Aftenposten :
Markert endring i judo-toppen.
I Blindern "Cup IV som ble arrangert i Blindernhallen søndag,
opplevde vi en merkert endring i toppskiktet i norsk judo , idet
OSI fikk seir8 i klassene lettvekt, weltervekt , mellomvekt og letttungvekt
og dessuten fikk sammenl agtseire i de samme vektklasser .
Romerike Judoklu1b fikk seier i tungvekt og dessuten sammenlagtseier
i denne klassen. Aften~ostens bestemannspremie gikk til Hans Petter
Andreassen i lettvekt.
Blindern Cuu er Norges største judoturnering, som i å r ble arrangert
for annen gBng. Blindern Cup h~r de tradisjonelle 5 vektklasser
og arrangeres ~fter brasiliansk Cup- metode, som er internasjonalt
vedtatt brukt ved alle større judomesterskap .
I lettvekt fikk Andr~assen stevnets høyeste poengsum ved å vinne a ll e 5
kamper før full tiQ. Hans høye poengsum i semifinale og finale
medførte at han va nt Aftenpostens bestemannspremie.
Freddy Engelstad tapte puljefinalen i weltervekt f or Dag Hodne ,
men kom tilbake gjennom rekvalif i sering og slo Hodne i finalen .
I mellomvekt vBnt Øivind Jacobsen a l l ~ 4 kamper før fina l en før full
tid og han slo Per Steinar uttestad både i puljen og i finalen .
Finalen mellom Jacobsen og Ottestad viste Jacobsen på det beste
med flere go c.le kast og suverene fø r ing av kampen mot en relativt
uvillig Ottestad.
Per Ingvoldstad i l ~tt tu ngvekt vant a lle 4 kamper før f ull tid
og Jan Jansen fikk ingen særlige vanskeligheter med de øvrige
tungvektern"',
- 12 -
Resultater:
Lettvekt :
1 . Hans Petter Andreassen , OSI
2 . Ulf R. Berget , NJJK
3 . Gunnar Hansen, NJJK
4. Tore Berg, MJO
Sammenlagt:
1 . Hans Petter Andreassen, OSI
2 . Jan Faye Lund, Ippon
3 . Jan Laudan , Ippon
4. Gunnar Hansen, NJJK
5. Ulf R. Berget , NJK
6. Arild Moen , NJJK
7 . Petter Li nd , MJC
8 . Tore Berg, MJC
9 . Istvan Dombek, MJC
10. Helge Svendsen , MJC
Weltervekt:
1 . Freddy Engelstad , OSI
2 . Dag Hodne , NJJK
3 . Axel Hopstock , OSI
4 . Jan Ulvås , NJJK
Sammenlagt:
1 . Freddy Engelstad, OSI
2. Dag Hodne , NJJK
3 . Axel Hopstock , OSI
4 . Jan Ulvås , NJJK
5 . Øystein Martinsen, NJJK
6. Knut Ekre Nigard , OSI
7 . Tron Løvset , BJP
7. Per Keirung, NJJK
9 . Alex Dombeck, MJC
10. Knut Rolf Hansen , NJJK
10 . Sven Svendsen , FJK
10 . Leif Neraal, Ippon

1 . Øivind Jacobsen, OSI 87
2 . Per Steinar Ottestad, NJJK 55
3. Karsten Hansen, RJK 45
4 . Inge Fjeldstad, OSI 40
Sammenlagt:
1 . Øivind Jacobsen, OSI 243
2 . Per Steinar Ottestad, NJJK 221
3 . Odd Karsten Hansen, RJK 139
4. Rolf Hasle, Ippon 90
5 . Jachen Bieler, Kiel 75
6. Rolf Olsen , NJJK 60
7. Tore Willy Adamsen, FJK 53
8. Rolf Kaarbø , OSI 50
9 . Inge Fjeldstad, OSI 40
10. Bjørn Bliksrud, OSI 35
poeng
li
li
li
- 13 -
Lett- tungvekt - . Antall deltagere 😕
1. Per I ngvoldstad, OSI
2 . Trygve Aas , OSI
3 . Gunnar Sørensen , Fr.Pil
4 . Gunnar Andersen , NJJK
Sammenlagt :
1. Per I ngvoldstad, OSI
2 . Gunnar Sørensen , Fr . Pil
3 . Trygve Aas , OSI
4. Hugo Aurdal , NJJK
5 . Thor Petterson , NJJK
6 . John Pettersen , Ippon
7 . '11erje Gran , NJJK
Tungvekt - Antall deltagere : 4
1 . Jan J&nsen, RJK
2 . Franck Busch, Bj .P
3 , Willy Thoresen, Ippon
3 . ATild Berg , NJJK
Sammenlagt :
1. Jan Jensen , RJK
2 . Franck Busch, BJP
3 . Wil l y Thoresen , Ippon
4 . Erik Haugen , NJK
5 . Arild Berg, NJJK
6 . Sven Erik·Lars8n, NJJK
RED. ANMERKNING.

Flere av de beste hadde lo7lig fravær, kanskje derfor markert
endring i judo - toppen. Derimot er det meget gledelig å se
andr e navn øverst . Vi GRATULERER!
TIL KLUBBENE.
I anledning av Europamesterskapet 1973, Madrid , Spania, har jeg forsøkt
å komme fram til et rimelig tilbud . En kan da tilby følgende :
Avreise med fly fra Oslo ca. 6 . wai , (dato er ikke bestemt enda)
til Alicante . Med fly derfra til Madrid. Opphold i Madrid en uke .
Her er ikke opphold medregnet i prisen .
Mesterskapet går 10- 11 og 13, mai .
Etter Madridoppholdet flyr vi tilbake til Alicante og drar derfra med
b uss til Benidorm hvor vi slapper av en uke . Her er hotellopphold
innkalkulert . Hvis det skulle være interesse for det kan det kanskje
la seg gjøre å arrangere et Judostevne i Alicante under dette ferieoppholdet
.
Dette 14 dagers tilbudet er ikke 100% klart da reiseselskapene pr .
i dag ikke har sine sommerturer klare enda, men uansett vil jeg
a rrangere denne tur eller noe lignende . Jeg har satt en pris på 1100 ,kroner
, men denne vil høyst sannsynlig gå noe ned.
Påmelding skjer skriftlig til
Frank Robert Busch
Håkon Tveters vei 70
Oslo 6. Tlf . 26 17 12 .
- 14 -
Påmelding er bindende og jeg må ha et depositum på kr. 200, pr
. person .
Dette bør være en glimrende anledning til å kombinere en idrettsopplevelse
og ferie . Ta gjerne med din kone eller lig nende .
Påmelding senest 15/1-73.
Hilsen
Frank Busch
PS . Denne prisen er basert fra Oslo. DS .
Etter mange henvendelser har vi funnet det nødvendig på trykk
å klargjøre betydningen av diverse japanske judouttrykk.
Vi ber klubbene være spesielt oppmerksomme på dommeruttrykkene ,
sl i k at de kjempende ikke ser ut som spørsmålstegu når dommeren
f . eks . sier 11sonomama . 11
J UDOTERMINOLOGI .
1. ayumi - ashi "' gangart med rna tteko n takt
2 . dojo treningssal fo r judo
3. jigo - tai L:irsvarsstilling (bøyde knær)
4. judo - gi judodrakt
5. ,judoka judoutøver
6. kake kast (selve handlingen)
7. kumi - kata håndgrepet i motstanderens judodrakt
8 . k~zushi balansebr udd
9. kyu elev
10 . ra :dori kamptrening
11 . tai- sabaki bevege Geg i forhold til motstanderen
12 . ta tam.{ matte
13. tori den som kaster
14. t s~ki-nami-shiai = graderingskamp
16 . tsukuri forberedelse til kast
17 . uchi-komi innganger (kasttrening uten hel g j en)
18. uke den som b l ir kastet
19 . ukemi fall teknikk
20 . yaku-soku- geiko = avtaltøvel se
21 . Dan mester
22 . fusegi - waza
23 . kaeshi- waza
24 . renraku-waza
25 . waza
DOMMERUTTRYKJC
1. rei
2 . hajime
3. mate
4. ippon
5. waza-ari
6. waza-ari ni-
,·h i k,:i i W:l ?. !'.'l
unnvikelsestekniker
motkast
kombinasjonsteknikk
teknikk
h ils
begynn
bryt, stans
full seier , 10 poeng
h alv seier , 7 poeng
i:; I'· R<"i Al'.'
7. kinsa
8 . yusei gachi
9 . shido
10. chui
11. keikoku
12 . har, a:::ikumake
13 . sonomama
14 . soremade
15 . yo shj_
16 . jikan
17 . osae- komi
18. tok eta
19 . hontai
20 . fusen - gachi
- 15 -
teknisk resultat, .3 p.
a rbeidsseier 3p.
advarsel +3r.
+5p,
+7p.
diskvalifisering, +lOp.
ligg stille
kampen er slutt
fortsett
storr klokken
godkjent holdegrep
brutt holdegrep
domsavsigelse
tilkjent seier når motstander ikke
møter opp til kamp
HELSEKOJITTROLL AV IDRETTSUTØVERE .
Fra Norges Idrettsforbund er det sendt ut rundskriv hvor det er
foretatt visse endringer i bestemmelsene som ble vedtatt på
idrettstinget 1971 .
Bestemmelsene om legekontroll av idrettsutøvere er etter dette
følgende :
1 . Barn i alderen fra og fylte 13 år og inntil fylte 17 år skal ha
legekort som ikke er eldre enn 12 måneder , og utstedt hvis mulig
hos skolelegen.
2 . Det kreves ikke l egekort for idrettsutøvere fra og med fylt 17
år inntil fylte 36 år , men følgende begrensning er fastsatt :
a)Lege har anledning t il å nekte deltakelse i konkurranser
når spesielle medisinske grunner tilsier dette .
b)Personer som er sykmeldt kan ikke delta i konkurranser .
3 . Aldersgruppen fra og med fylte 36 år og inntil 50 år skal ha
legekort som ikke er ell re enn ~2 måneder.
4 . Aldersgrurpen fra og med fylte 50 år skal ha legekcrt som ikke
er eldre enn 6 måneder .
Er man blitt skadet , bor i Oslo , og det ser ut til å drøye med
h elbredelsen .av skaden , anbefaler vi .at man besøker legekontoret
på Bislet (inngang søndre sving) . Der finnes hver tirsdag
kl . 1600- 1800 en- tre leger som er spesialister på idrettsskade~.
Besøkkister kr.10, - , og man får ikke bare høre den vanlige leksa :
" 'l'a det med ro en 14 dagers tid . 11 Her benyttes taping og fysioterapi.
Samme ordning fungere r på Norges Idretcshøgskole 3 dager i uk~n.
Er det tilsvarende ordninger i andre byer, er vi ·bakknemlige for
å få vite det , slik at vi kan f å det inn i bladet .
- 16 -
NYT'.r FRA STYRET.
Aller først vil vi ønske klubbene og de enkelte judoutøvere
et riktig godt nytt år , og håpe at vårt samarbeid vil bli styrket
i dette året . I den anledningen hviler det en stor arbeidsoppgave
på både forbundet og klubbene . Vi tror at dette bl~det kan bidra
til å skape kontakt i kke bare mellom k l ubbene og forbundet , men også
klubbene seg im~llom. Derfor er ethvert klubbidrag til denne
bulletinen av stor betydning Vel, så mye om det . Vi i forbunds styret
synes selv at vi har kommet godt igang, men arbeidsoppgavene
er mange så resultatene av vårt arbeid vil man ennå ikke se så mye til.
Vår primære arbeidsoppgave er for øyeblikket å styrke vår egen
organisas j onsstruktur . Med dette for øye vedtok styr et før jul at komi teformennene,
samt president og/ell er visepresident skal ha et fast
formannsmøte hver eksempelvis 6 . uke . Dette håper vi vil føre til
bedre kontakt mellom komiteene og styret noe som kan b i dra til å
b adre koordinering og tilretteleggelse av gamle og nye arbeidsoppgaver .
Selvom vi er meget opptatt e av våre egne problemer, prøver vi å holde
en viss kontakt med de store i nternasjonale forbundene . Vi er som
dere kanskje allerede vet med l em av både EJU (Europeiske Judounion)
med hovedsete i Paris, og IJF (Internasjonale Judoføderasjon) .
Av aktiv i teter i nnen EJU kommende år kan nevnes : a) Planlegging av to
nye tren i ngssentre i Roma og Paris . b) Dommerkurs for lisensierte
dommere og c ) den tekniske kongress som holdes i Roma 24 .- 25 . februar
d . å .
Dessverre er våre økonomiske disposisjoner så små at vi ikke har
anledning t il å sende representanter til de to sistnevnte "møtene".
For idrettsutøvere i Oslo kan vi meddele at Idrettshøgskolen (Kri ngsjå)
har stilt en lege og 2 fysioterapeuter til de idrettsskadedes
disposisjon . De nevnte personer har kontortid mandag , onsdag og
fredag mellom kl . 1800 og 2000 på Idrettshøgskolen (Kringsjå) .
El l ers henstiiler vi til alle om åta en ekstra titt på den noe
fo r sinkede terminliste for vårens arrangementer.
Styret
- 17 -