MJC Nytt, nr. 2 – 1980

  • Version 1.0.0
  • Download 470
  • File Size 2.79 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1. mai 1980
  • Last Updated 11. november 2014

MJC Nytt, nr. 2 - 1980

MJC Nytt, nr. 2 - 1980

Ja, ja, ærede leserkrets,
MJC-nytts fantaniske redaksjon
er igjen ute med et nytt nummer,
preget av dagsaktuelle tema og
et skjevt sideblikk på livet.
I dette nummeret skal vi særlig
ta for oss sommerleire, vårslapp-
het, treningsopplegget til høst-
en, samt litt ros og ris, og litt
om reisestøtter og jujitsu.
of 1
' - m: (Hm 12 __, -_«.-_-,' :W
fiàk ,=  Ex X ü E
f de W im    ~ Å
(1.   "=. CD _ .
es á* 4” Å    t
<=%,ø g' , f
“M R 1' 1' 1' 1' n ø son
Qåâ  .ti . _. Y ämíiznzzd.:a]:1,.;íoÉ';oe.s(i.l I
3-3 lqqO
`, Q) , ,,
GO Q ;mJ|_fiM~ef 0oc.nc,HTen Réwfew
G * C), un ai ÅR GANG 5
W
æei
JJW
` V,
R se
Ellers er det blitt vår igjen,
men det er jo noe vi har nesten
hvert år, så det er ikke gyldig
grunn til å skulke treningen.
Examener er også noe vi har
hvert år, men det er jo liksom
noe annet, selv om det ikke
heller er noen gyldig grunn
til ikke å møte opp,
og dersom man her lyst til
å ta en tur i skogen, på fot~
ballbanen eller kongeterassen,
_ _ L if «_'___~_,,;-_
ml
fås
.f
. la
A A, “"
l /of  X
«__~,
_.._c:i~s
I_
Vie:

ks;
«;ZI':':'“"'”'”'*`“'.  ,_,_ ?"l'."'"“§;-:"“*“:;,"*§sf:".-=:',;'; ~..-`_..1%-......__ _`
A U l  er    mfl~--~ @
nh il
'Vw ' f “ fr' I ` Øæ?æWW "`“~
//,,;íf'-”§*?f_ Å, '=--
(( “Å ål” '

-esafuxf     of-=~  J mot -W-~«.-f.:
.l.. J.3z::f;L; ,.; ?«,'§yf.,.__,`.Å_«_,&f_i:1__"],J_, i
o`"i
Ø =
"E
~m
-31
;=.,,,...,......._.,~._.s»;'v.=;...,....s«._iA;=s.f.@..:;>»;:..............__~....~..._....,...`.. . >._=-«--.--......,.-.-.-.--»=-«-»------ -«----
Du hu§ke'r1*c'í â lwc níounet ru'|z(if'“" Da '17í“f1u .særs I"ol»'
. , , UV- . ..~ -.«. ' .a

to

Lia!
så har vi lange fine kvelder og
lange formiddager.
Og blir det for varmt på trenin-
gen så kan man jo dra til Sogns-
vann eller i frognerbadet etter
andre
Q CD
Cflièêmülll
NJ K holder sommertrenin :
J â P
tirsdager og torsdager fra
17.6 til lo.7 på norges idrett-
shøyskole, sal 4, fra kl. 17.30
- 20.00.
Alle er velkomne...
Drammen har sommertrening nver
mandag kl. 18.00 - 20.00, 1
Drammenshallen. (juni, juli, og
august)
Alle er velkomne....
Det anbefales at de som blir i
byen, og som ønsker ' trene
rotter seg sammen,
disse treningene.
O
(79 SV'
`§g§$l§äI LALzæñ:¥
~3
"" de .. ,_
laaat°"
@@;I3;N

ägü D
.gi
drar åå á
1
i
|
l
I
r
,, |,v=
Fzåävíftrz `
íömxyâ ~
<« (elv,
,   *
jf-Ax ,-:-.' ._ ?~"
/;«'f»«. W
I-'I'.`I` . H f
«  /
~å#Éflf “ f

; to
l
Kønsrolledigt
Af Dan Turéll .
Ingen mand er noget uden en kvinde
Ingen mand er mand uden en lrvinda
lngen rnand er overhnvedet uden en lrvindo
og de fleste mænd véd det
og det kan sés på dem
og det kan ngsà atraka lugtes om de har en kvinde eller ej
og om det går godt eller ej f '
Og de vêd det _
og de bader det, mange afdem
og de belræmper det på aå mange måder de kan
det er aldrig rart at være afnængig og til-og~med mærke det
og oveni hatten mærke ai alle andre også :nærker det _
og derfor går mænd så ofte amok
derfor raser de rundt og raserer værtshuse
eller sidderi mørke kroge og furtynder fadølletydarligere
under hullrende halvskjulte berroelser
eller giver fantastiske drikkepenge når orkestret spillet liga
netop deres melodi fra dengang det gik
(der er ikke så mange at vælge imellem
og band`ene og pause-pianisterne kender dem!
det er dét de får deres hyre for)- '
lngen rnand er nogatuden en kvinda
og selv om det ville være helt bekvernt
som alle andre forenklende demokratiske bluff-løgno
at sige 'og omvend t. naturligvis' .
så er det ikke rigtigt:
Enhver kvinde er-noget uden en mnnd
Enhver kvínde er i sig selv et væaen
Enhver kvinde er i aig selv et univers
og ovargiver sig kun til det rette redskab
En kvinde er noget uden en mand
som en mark er noget uden en plovt
Det er muhgt den ikke giverafgrødé
men uden marker fand les plove overhovadet ikke
uden marker var plove absurde
men en rnark er ikke absurd uden en plov ` V
marken kan godt stå alene.
r
2.'-l-'SH `
mora `| , Huaoemrr ' ru.. Å sim-ere om
'F»Tii'_'_“_`:'l
Yfl " ø

i SJ
_/-Ill
_

aatae

HSD _~`
(dl åg;
mfl*
i Jcqammia ke
e“*::
G
F
vfeaeåqoo. ' E en Boks E Hva :ma Meq-
« U _ “My :div
Mnmuuu L dg) .HQ , ,
(fi Æ» ° 0 L lø/'/” n i r
rv; Á/W/////' -i-/~ ii 7 H, E 'us  ~ /"<v_>f>^'.`
, .i   k@*~©~ML
W - *i  “fl °
L/us afi.  ~.,...::.>»,4.>

I år er det mange sommerleire å
velge mellom, og klubben vil
gjerne at flest mulig drar på _ D <3)
en eller flere av leirene.
Men man må snakke med andre . ' K . _ .
finne ut hvilken leir man vil ä§dÉuíÉ_%eàägÉ⧠loäaääêígâíí r
på' hvilke andre som Skal.dlt' her er to elever,av Brian Jacâser
og hvordan man har tenkt a Leiren koster 500 kr, og det* -
rel°e""' er inkludert mat og overnatting
på den skolen der det trenes.
Áà @ oa O
En av leirene går i Finland, og O O U O
O
det er mulig at bl.a. det svenske _ _ out
landslaget skal dit_ Ellers er det en leir i Frankfurt
Det er 8 instruktører med Anton s Västlysklaflåy i tid§r0mmet
Gesínk og Han Ho San i spiâsen, 27.3uli-2.august som koster ca.
og aat skal vistnok være bade 790 kr qs som vêsentlle er katta-
teknikk-, randori- og kata- 08 teknlkk-tTEnlHå-
t nin . ~
Läârenggär 5.-l2. juli, og kos- Qet er, eller burde være en leir
ter ca. 120 (l6-2o är) eller 1 Papendal, Nederland.
ca, l7o kr (senior); __
I tillegg kommer inkvartering, Det er Slkfift Også en leir På
som kan fåes for ca. lo kr Frøya, UÉGHÉOT Trøndelag, Då
natten, samt mat. deg kan også anbefales» Ufi fra
Det er også tilbud om inkvarter-I de» Petter har fmtalt fra fjor-
ing og full kost. Frokost, lunsg årets leir- C)
og middag hele uken fåes for ca. (§âÉ><íÃI>
250 kr' l Snakk amm Q
s en og bestem dere
for hvor dere skal dra,
l 3 se på oppslagstavlen der
8 (få  innbydelsene henger, 05
snakk med folk som har
vært på leir før.
En annen leir er dnn Istvan aran- Og meld dere på til Ellen
gerer i Sverige. Der trener vi eller Gunnar eller pämel~
på en låve, og sover enten i dingslistene,
høyet, i en liten “vindstuga“, FORT$ FORT,
eller i eget telt,. _ ettersom det er knappe
Leiren koster ca, 480 kr, lnklu- påmeldingsfrister.
dert kost og losgi. _
Lurer man på noe om istvan og - Á
leiren hans, er det bare å /,
spørre en av dem som har vært .D èså J
der.
Leiren går ll.-16. august for
dem mellom 14 0% 20
</ =

_ . _. v
» namsem.si,eiassmm,.,.,,r._,.,,......M.,N....,v,m.,,.,L.,,.,,,....=,e.e....,........,,,,.,....
1 > I
“.§.'>.'*=«“1:-'>.<'«3.(
:F ' :N
_ .~_ _.-_,,f1,.,_  ; .at
y gr* V  .  ^  _
_ .j_.>>' Lkåwf, _ .f
«f Q `
í  '*3¥=~.>; _, :N LP. * H:
.  ;«j.,_=. 1; ._ f
1 .r -. ., f. ,
a -~2-3 V `<.`- _ 3. -= , 4
1 ,.» “ a,~.;  . -_ * 'f
-« . ,>-. -_»
'  f - `-. ', e 4  :U
g ' 1-H,  i 4 i | ir V
>.,' .- ,,.f;, - __, fv ,~ ,f_-4
ut f __ . _-x' jf ._ '~1.~.:' <
v =-' V fa,   f _ _. f-få-v
. , _Q_ =;.~ -, 3;-fe _~., _,-ga' _
w r., _.«. -`..;~=. >` V <3 ._vyv«_,
),,',;`f",_=f =  v
`- ' f.»r«-:fi
V- -, _, ' ;1x=.».f~
" ` ;  11 'fei-'V-f'°
-ri»  -““ ' ~ "»~-
, , A
.La . _ =~,.~-._».~,<.V-=,L-_  ,, ;..
' _--7-:1>;§.«~. _»  - ~_~_» '“s  3
,f,=:'-“ . - Q* gå ,; '*::g«--;' 1
' -,;_ 5. fy» -få 'f 1 Effihi..-_.
~ _4í'(` ~; `____/Lå' i  V
< f >: ,.V.f_" " “'47 -'fa "" _'
?ía,' fl#%s?é?äw%f %nV
: » _; :if
ee.
' x
;="-  ';»L."^"è',,"4~V.-zfl'/»i.,'_'f>_`V' 1 Ã' ' ,
. , ` '
'gj . _ . . »
F
É "", , I _
í ,<è<» 'i`4è;`;=-1':"'  _ ~  5 * frr
f;f;~_'=V  f _  '   - 11
` `<;1f“1'f'e»,;.<;=  -V 4/ ' Ve, _  ~ « '-^
'If/'= v .-'~;' _1 ; -Y ' -1 Y' -`-"^'>
o 1' ,;;«' *~w~«>;V~f ` "
-..~ ,=  -_; ..  ~-  l
1 / .f _ K - '  ; - '
' 1 4 f  ` '
i W I (V riíwf
| ,:
_* å
4  ,_.á
-V 1. _
' '11 v
vw
`s~,-3-_=_
, _  .
`<
@au
X.,~.-3,
` *§`
V . '«
-_
` i
Q*
.
fr
»í'~f»'»
' b
f
_,
Q*
En _
Vi t 7.513
J «såk «f -. V I 2 '
5-;=;f='t~ ..~ _ f
I
(fr: `  ~_  .'93 (
'H Y < -en w. _ fr
*a,_ “Vee jr »
Hai'-.»,. _. .>Å`è/ÉL ' ' _: “rå
~ "W_ fi“-V~`.>-;..=<"` V~;
_  . :m
. “I-1'
V  “:i__ _ V
_ _ _ _v_~e>;~-«fe-1;___:=7ss~e==e<mnw«u,,=_, «-sf-__; ' `
1 .
OJ
' O
H
Per, Bjørn og Inge Jarl var en tur over i Englan å trene
og være med i British Open. _W
Per var der 18 dager og ble virkelig trent, på formiddagene
med det engelske landslaget, og på kveldene rundt*i Londons
mer kjente klubber. lt
Vi andre fikk også etpar slike dager, men så tok ålle pause
for å være i form til mesterskapet, og vi satt tilbake med
kvinnelandslaget og alle de pensjonerte. 1
Så kom mesterskapet, og etter all tradisjon tok vi nngen
medaljer til tross for endel bra kamper.W,l; ^'
Ellers var vi virkelig imponert over d`Éán'*`*};§i-ofesjonelle oppkjørin-
gen for OL. Det er folk over der som, har brukt de siste årene
på å bygge seg opp for dette, og som følgelig er temmelig bistre
på tanken på å skulle måtte boikotte dette PR-stevnet.

Æiäwåfiawe
BÉVÆ
O O O C)
4-7. april, altså i påske-
helgen, var det stor ju-
jutsu-leir i linkøping,
der mjc's gamle venn istvan
hambalek skulle være judo-
instruktør.
< 5 vé/<6  .Ép Æ
5 '@?' no
J 1- Ålåx
dermed dro selvsagt kent
og bjørn mot broderlandet,
med store blå øyne og en
usvikelig tro på de svänska
järnväger,. og etter bare
12 timer med togreise og
venting pà tog, var vi
fremme i den forgjettede
stad, der vi innlosjerte
oss i istvans judolokal,
og straks inntok vår lo
timers skjønnhetssøvn,
før vi vandret en tur på
byen.
/
{%  ~ /_Å“f3"=l"'éf;,j%2
Dagen etter begynte leiren,
med opplaining, med gruppe-
inndeling, og trening,
etterfulgt av en halv times
organisering for å få stilt
opp alle 340 deltakere slik
at man kunne fotograferes.
3
M r
V `*-:
det var opptil fire timers trening
i løpet av dagen, fordelt på to-tr
økter, og det var hele ti instrukører
som undervste .
treningen var bra (man ble jo
og det var mange interessante
ä lære.
når det gjaldt selve juüutsuen
var denne for en stor del bygget opp
svett)
ting
, sa
på judoteknikker, og det var også
mange elementer fra karate, men
teknikkene var mye mer selvforsvarS_
rettet enn det vi vanligvis trener
her hjemme, noe som ga problemer
når det gjelder konkuranseformer i
jujfitsu.
ellers bør det nevnes at fiujutsu
har en rekke fine teknikker med
håndledd- og albue-bend, og mægrep
på hodet (forbudte områder i judo)
forhåpentligvis blir det en hel ggeng
som drar over neste gang, .... , for
det var verdt turen.
b.
?',n`*%.`_;'.__.“  ..%...' _ ' a V._._._. .:=:;....L`f._.
xàä/"*
4 f p ,7fs
_ «.  Qäâ .-
E / .  _. . 9 .
, ”I “.
ø`?lV`ffilIL A
f; `vT_»_~,ifL;§ L;  /-~.f.....;~..1
1 `~~~~“1=;'a-»;~=;=;fl.f*=f Z, -iss
Ö J (_% -?.1;::É _"___
lfigöe. _ e ~~'Å.F
íTN§Qfff@åUlU§$Le
fêtfl”  ;;-`Y `"_,._g:;/_`._ (r,;~'/43-..___`_,`
x ä oh W I < " l - `
.. , --f ^ . hf;
w '=T-_.;,f~'f ' ' f` -  “^
l //~ J! _ .~;  "f ø
_ 1 _,,: 5 « 'vg < `.">`>' "'>.` f '
er p»m.fiv=wxeJ@=
Q
v fczägzo;-:_;.«   1;

1 ~f-~._/1'
'R
"' 1 -'ff-få I  Mit =
.1%..;1:..1,.l_,Udfiiizsli--._,«-,.m,,;fef:;1f*f...,fL,ll.,.;,;;~1.1.!
L 3-^;*.a es-ii ei det ltsrfxçfazlí hstsnmyniíge alíiítex-'cl skulfe ,«.,.. .,
En kjempe-flyogle ikke alder à sià seg ned her i naboi
~<-11.4  __., __-..-;_ ..., _,_._ ....;;.__._,. _,;.,U..._ W- . .,..... ,,
-__,f§lf
= Æ låg
1“**=7
g§> H
-;"S
.-.JL-. = ~

V`ÅÃ
`.;e
f.
, <

V “säxgå
f i_4äÉ
`§;
i ^ Ö W "
fiffä se., ,f,í'*
“5 èggíf”
/f^<'%§
f*:=f§
ååoåäí
W; E
,_,,. fra :mv *;i_
.«.»" Y
Ø s
'v 33 F;-;“
,,  sf W? t§'”`- '11
/.;~
af

Æ.,  í
fe
@U@WU@ “`^-f^~==-°
sy. '~=
N Men selvsagt skal vi også ha
Én yy,/WNM J fi picnic på sognsvann før vi drar...
._,. ,Wm, y,
%wm  '
æáíy L' få 6 ü »"
Mssíåü '1.§l.W slå ° Vw
,.m 0%
f Éiåfi
i,`{_
ll I
lmåi ff  ,
tm.  sms èâmwnwe
.~ .>.=._ ma» ~
VF?
P.. mím
ir _  åå*
“í“  f$  f
'~<::4Ef G W
*'*;f
'E "*=}¥.
>'*'=
“Å
låne-  xx ":'`~»@< `
J fix dæ _ . Å; få Ag »§? Torsdag l9. eller Fredag 20. juni vfl
üåfzfiäæyrfifiäæggmmä%f§Jfiå;á%“ íàö et utdrag av MJC's ville horder stev-
mb %§ä;§®«;//V/~ÉÉfi@fi§ÁânfäíQ; ne mot dnen årlige lagturneríngen i
Kiel. Og moderlandet vil slippe a
sfihämf t Wåaäíäfiäíxx få se dem igjen for tirsdag 24..
Åfzfigygff ~m? eäffi eye f For de som ikke allerede vet det.
~ ee f t y' 3É:2flfl:>, sa vil reisen koste 2oo.~ kr. for
aug ÅÅâ_; Vgäiyf Åäfl 2 deltakerne, og 450.- kr. for dom-
, jp § jg I' g* §Ö gâ mere, fans, og annet sadant krapyl
”ÉÉ § 1 Rv m_ ““ ,$ j â É figz 3 inkludert overnatting på ungdoms-
' I
herberge samt frokost på samme
sted.
flåääEüE3
Når det gjelder trening til høsten, så har
vi, etter mye om og men, greidd å få beholde
torsdag
samme treningstid, slik at treningspartiene blir mandag og
Junior-partiet 16.45 - l8.00 Bjørn Solheim og Jon Simonsen,
Konkuranse-partiet 18.00 - l9.l5 Alex Dombek
Teknisk parti 19.15 - 2G.l5
Frivillige til instruksjon av teknisk parti og nybegynner-partiene
bes melde seg til styret........ '
Elsnsss sfifmæe
Fra høsten kommer klubben til å operere med Au, B- og C-kandidater
til stevner, lag og treningsleire. Dette kommer i første rekke til
å innvirke på tildelingen av reisestøtte.
Vi kommer til å ha 2~5 A-kandidater som vil få dekket 80% av
dokumenterte utgifter til de av klubben prioriterte stevner, mens
de som er på klubbens lag er B-kandidater, og får dekket 50%, mens
alle andre er C-kandidater, og får dekket % 50% av utgifter over
150.- kr. (lO0.- kr. for juniorer).
(dette er ikke ferdig behandlet av styrer og komiteer..)
Ellers må de som er på sommerleire søke om støtte, og dokumentere
utgiftene. 'Og sannsynligvis vil de få støtte som C~kandidater.