Judomagasinet, nr. 2 – 1992

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 512
  • Filstørrelse 10.14 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. juni 1992
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Judomagasinet, nr. 2 - 1992

STIG TIL OLStig Traavik er Norges judoháp iBarcelona-OL. Forsidebildet dennegangen viser en reiseklar Stig i fulltOL-paradeutstyr. (Foto: T. Bjørnstad)BLIR DEI' IUDO I TV-2?Ola Bernhus er spottsredaktør i varnye TV-kanal. Les om hvordan TV-2tenker á dekke sport generelt og judospesielt.EM - PARIS7.-10. mai ble Europamesterskapetavviklet i Paris. Thor Kirkesæther vartilstede for Judomagasinet,NY'I'I FRA EJUDen Europeiske .Iudounion (EJU) harsom formal à koordinere judoaktivi-tetene pà europeisk nivá, á organisereeller kontrollere internasjonale arran-gementer, å bidra til utviklingen avjudo i Europa og, i samarbeid medDen Internasjonale Judofederasjon(UP), á utvikle idretten pá det tek-niske og organisatoriske plan.

INNHOLDLEDERBÅRCELONA 92BLIR DEI' IIIDO I TV-2?vlntrt :N nnvit nnIUBIORSIDERJUNIOR-EMIUBILEUMSFESTIIIIIIIG IIOSTIIOLDEM I PARISIUDOIIOMPENDIUM IILSÅLGSIUDO I SKOLENNY`IT FRÅ EIU.IUDOMAGASINEIOrgan for Norges JudoforbundRedaksjonens adresse:Hauger Skolevei l1351 RUDTelefon: (02) 87 46 00Telefax: (02) 13 29 89Redaktør:Erik MølmenRedaksjon:Torger Bjørnstad(Huset Grafisk Atelier)Lay out:Terje JenssveenHuset Grafisk AtelierHauger Skolevei l1351 RudTlf.: (02) 87 47 67Gra?slt produksjon:A/S lndustritrykkeriet, OsloAbonnementutdeles som et pakketilbudtil alle Judoforbundetslisensregistrerte medlem-mer sammen med judo-forsikring.Eøssalgspris: Kr. 25,-Arsabonnement: Kr. 100,-Annonsepriser:1/1 side kr. 4000,-l/2 side kr. 2 500,-1/4 side kr. 1 200,-l/8 side kr. 900,-

JUDOMAGASINET reflektererikke nodvendig'i.s redaksjonenseller Forbttndets syn. Alle artikler.står for forfatternes egen regningog gode vilje.Signerte artikler kan bare gengis,delvis eller i siti helhet, etter tilla-telse fra artikkelforfatteren. Annetstoff kan gjengis vederlagsfrittmed kildelienvisning.agasznet juli 92 Judomagastnet juli92zs ÅRGratulererÁ bli 25 år er ingenalder, og når mansamtidig vet at en haren relativt høy leveal-der i dette landet,skulle det være allgrunn til å se lyst påframtiden. Men er detdet?med dagen!Inntektene våresvikter, lisensinn-betalingene uteblir,medlemmer faller fraog klubber legges ned.Er det i det hele tattliv laga ?ir judo iNorge, vil nok mangespørre seg om.Judoen har somalle andre idretter ut-viklet seg med en storgrad av ?ivillig hjelp?ra medlemmer rundtom i klubbene. Mendet går til et visstpunkt, ?lr hva mankan ta av når det gjel-der idealisme hos denenkelte.Jeg tror vi alle ernødt til å komme tilden erkjennelsen atman ikke lenger fårmedlemmer til å bru-ke alt de har av sinfritid, uten å ?i noeigjen ?tr det.Resultater er noe vialle vil ha, og ?tr å nåde resultatene, de avis-overskriftene, de TV-bildene, og de sponsor-midlene vi ønsker, kre-ves det mye jobbing.Spesielt krever det myejobbing ?tr å få til denbredden på utøvernesom skal til ?ir at viskal kunne få til enskikkelig spissing påtoppen. Dette er noe vialle må ta ansvar for,men vi kommer ikke?irbi at nøkkelen liggeri klubbarbeidet.Der?tr er blant an-net heldagsskolen såviktig ?ir oss. Her fårman virkelig vist ?tr-eldre/lærere hvilkenfantastisk sport judoer.Og her har NorgesJudo?trbund gått inntungt. Det er der?arsvært viktig at klub-bene følger opp, medutdanning av instruk-tører til heldagsskolen/idrettsskolen ?tr barn.Klarer vi det, trorjeg på en lang og livs-kra?ig alderdom ?trNorges Judoforbund.Til lykke meddagen!

AV BJARNE HEIMDALOlympiske leker 92 nærmerseg raskt, og Norge harfått med seg en judoutøver.Det er Stig Traavik i -65kg.Stig har kvalifisert seggjennom en 5. plass i USOpen og en 2. plass iDutch Open, hvor hanblant annet slo nr. 2 iEuropa, Josef Czack fraUngarn.Norges Judoforbundplukket ut 4 kvalifise-ringsstevner, hvor vi måttehan en plassering ikkedårligere enn en 5. plass i2 av dem. Stig og OlavJudomagasznetjulz 92 Judoma asznet ull 92flyttet derfor til Paris, hvorde har bodd siden januar,for á få den nødvendigematch-treningen.Når dette skrives er Stigi Japan, hvor han forbere-der seg sammen med enrekke av de andre euro-peiske nasjonene. I-Ian skalha en konkurranse tilforan OL, og det er KielerWoche 21. juni.Etter det kommer detnye 14 dager med trening iParis, som avløses avLund-leiren i uke 32. Desiste 14 dagene med blantannet varrne-akklimatise-ring, tilbringes så i Syd-Frankrike, hvor han fården siste ?nishen.Denne satsingen haddeikke vaert mulig uten ensolid støtte fra Norgesolympiske komité. Ikkebare økonomisk, men ogságjennom ledertreningspro-grammet «prosjekt vinner-ledelse», som har pågått inærmere 2 àr nå.Lørdag 1. august fra kl.16.30 får dere sitte klistrettil «kassa>>, da går nemligklassen til Stig. Til orien-tering starter ikke finalenefør ca. kl. 22.00 sammekveld.Judo i Barcelona starterden 27. juli og varer til 2.august med kampstart kl,16.30 hver dag.Så vi sier tvi tvi til Stigog til norsk Judo.Stig Tmavik og presidentBjarne Heimdal.
Judo er en liten sport inorsk sammenheng. TV-2skal være en ny rekla-me?nansiert TV-kanal. Vildet bli plass til iudo i dennye kanaIen'.', spør visportsredektør Ola Bemhusi dette intervjuet.I motsetning til NRK, somfinansieres med lisens, skalTV-2 leve av reklameinn-tekter - og bare dette. Detkan bety en prioritering avlett stoff som selger, Vil detbli rom for oppsøkendejoumalistikk?Judo-magasinet harsnakket med Ola Bemhus.Han er sportsredaktør i TV-2. Vi vil vite litt om hva vikan forvente oss fra TV-2når det gjelder sport?- Vi har ambisjoner omà lage gode sportssendin-ger, svarer Bemhus. - TV-2skal sende mye sport, og vii min avdeling skal sørgefor at vi lager godt TV-stoff.- Menge forventer av ossat vi nå automatisk skaldekke det NRK ikke dek-ker. Det er ikke riktig. Viser på NRK som en kon-kurrent og ikke en store-bror som skal ha noeførstevalg til det beste stof-fet. Jeg forstár at NRK haren del avtaler som stengeross ute, men vi skal san-nelig bli en konkurrent åregne med når disse avta-lene re-finansieres.Judo blir avhengigav «ratingr- Seertallene for hvert en-kelt av våre programmerskal måles, kan Bernhusfortelle. - Utifra de seertallhvert enkelt program opp-når, fastsetter vi prisen påreklameinnslagene. Et pro-gram som sees av mange,koster: mer for annonsø-rene. Det er vårt system ogvår leveregel.- Derfor er vi helt av-hengig av høye seertall forat vi skal få bra betalt for,:å
reklamen vi sender. Ogmed várt økonomiske sys-tem sier det seg selv at vibare má sende godt stoff.Vi kan aldri tillate oss áhavne i den situasjonen atvi sender dårlige program-mer med liten seeroppslut-ning (rating).- Dette blir jo på mangemåter en diskusjon ompenger og ikke sport, pà-peker vi.- Riktig, fordi vi er rek-lamefinansiert TV, svarerBemhus, som legger til atde godt kan sende et «sma-lere» program hvis detkommer før eller etter etmed god rating.- Kan vi forstå det dithen at dere må prioritereidrettsgrener med størstinteresse for å tjene pen-ger? Blir det bare håndball,ski, boksing og fotball fraTV-2 da, Bernhus?- Det er fullt mulig áskape gode programmerved hjelp av god joumalis-tikk. Og dette behøver ikkenødvendigvis være blant«topp-idrettsgrenene». Småidretter, og judo-sport forden saks skyld, kan væreforferdelig spennende. Iutgangspunktet ser vi påalt stoff som spennende.Godt stoff finnes over alt,bare det håndverk vi ut-øver er godt nok. Vi serpositivt på judo som sport,og kan godt tenke oss álage judo-innslag.- Husk, sier Bernhus, -at media kan være med påà bygge opp idretter. Eteksempel på dette er dans,som NRK har vært med påà bygge opp. Dansk TV/2laget sportsshow med storthell nindt 2-3 idretter somfra før av hadde dårliginteresse og dekning.- Jeg ønsker alle judo-venner og utøvere velkom-men til TV-2 i september.Vi skal bli et spennende oggodt alternativ.Ola Bernhus er sportsredaktør1' TV-2.

Judomagasinet juli '92 Å Judomagasinet juli '92 lVÅRE
AV ASTRIDDette var tiden så myekunne skje. Målene varsvært forskjellige.Stig Traavik llllllll og OlavÅse llPPONl la seg i hardt-reningi Paris. Håpet fordisse to var á greie kvali-fiseringskravene til OL. Forde beste juniorene er destore målene EM og VM tilhøsten. Andre ien onskerå skatte seg intemasjonalkamperfaring, eller rett ogslett å ha det gøy.Åpent Skotski slutten av februar hartra-disjonelt gitt mange kam-per for den enkelte utøver.Men dårlige økonomisketider også i Skottland førtetil at stevnet mátte awik-les på en dag, så derfor bleikke det vanlige kamp-sys-temet med forpuljer brukt.Dette medførte dessverre atenkelte kun fikk en kamp.Olav og Stig møtte til stev-net «stinne» av trening.Hovedmålet for begge varher kamperfaring, dvs. flestmulig kamper. Olav nåddedette målet. Han sloss seggjennom 6 kamper ogendte på 3. plass, Godeprestasjoner også av FrankEvensen (Sandefjord) ogGeir-Aage Jacobsen (As-ker) som tok hver sin 5.plass.Kvalifisert til OL!!Åpent Hollandsk samletsom vanlig en god del avEuropa's beste utøvere.Stevnet var satt opp somett av kvali?seringsstewnene til OL også for nord-mennene. Stig og OLav sabegge at kroppen fungertesom den skulle. Men Olavmøtte uventet motstand, ogdet var fra sekretariatet. Enwaza-ari ble feilaktig sattpá motstanderens side avFrank Evensen.scoringstavla. Da vi omsi-der greide å henlede dom-mernes oppmerksomhet pàtavla hadde to av dom-merne «glemt» hvem somutførte kastet, mens sis-temann tok det til de gra-der selvfølgelig at Olavfikk poengene, at han ikkesjekket at det ble satt párett side av tavla. To moten i diskusjonen som fulg-te ga feil resultat. Det hjalplite med en yuko og tokokaer i tillegg for Bæ-nim-gutten. 7-poengerenble tellende og han var uteav stevnet.For Stig var det dagen dadet meste stemte. 2 opp-varrningsrunder mot hol-lendere gikk kjapt unna.De to neste kampene bleogså vunnet på ippon. Der-med var Stig klar for pulje-finalen mot Csak fraUngarn. (Isak var alleredeOL-klar, og merittlista hanser lang. 2. plass fra ParisTournament tidligere i år+ medaljer i EM/VM-sam-menheng gjør ham til enav de store medaljekan-didatene i Barcelona. Kam-pen ble jevn, men den varStig's. Alle tre dommernevar enige med oss i det,Finalemotstander var Cam-pargue (Fra). Stig gikk bra,men mislyktes i en kon-tring og gikk selv pá rygg.Franskmannen vant forøv-rig klassen i EM noenuker senere. Det ble derforsølvmedalje til Stig i ApentHollandsk. Sammen med5, plassen i US Open, kva-li?serte det til en OL-plass.Gratulerer Stig!Forøvrig var det en «ny»Frank Evensen som stiltepà matta denne dagen.Han gikk en mer aktivjudo enn jeg har sett pålenge fra hans side, Hanvant flere kamper og taptekun for sølvmedalje- ogbronsemedalje-vinnerne.To Nordiske mestereDet er dyrt å reise til Is-land, så vi stilte med færredeltakere til Nordisk ennvanlig. Men de som reistetok bra for seg av medal-jene. Knut Harefallet erblitt tøffere på matta etterhvert. Han sloss seg framtil en finaleplass. Men dermåtte han dessverre gi taptmot unge Pasi Luukkainenfra Finland. Alfredo Chin-chilla er i ferd med à` treneseg opp i «gammel» godAlfredo Chinchilla.form og vant klassen -71kg. Finalemotstander varsvensken Tobias Frygner.Bård Are Hultengren tokbronse i sin klasse. Pådamesiden fikk Gry lins-gard gull i egen klasse ogbronse i åpen klasse. Norgestilte med kun en juniordenne gangen, nemlig OddSandnes. Men han gjordeikke skam på de godejuniorene vi har for tiden.Sølv ble det på ham.Selve arrangementet bødforøvrig på en del overras-kende momenter. Feks. enutøver møtte pà matta medblå drakt og hvitt kamp-belte, mens motstanderenstilte i hvit drakt og rødtkampbelte. Forvirringenomkring bruken av bládrakter/røde belter var for-øvrig stor under hele stev-net. Hvor var de kritiskedommere???17. mai-feiring med 1 sølvog 2 bronse i HollandStevnet var en masse-møn-string av judoutøvere. 5-600 deltakere i barne- ogungdomsklassene på lørda-gen og ca. 400 deltakerefra 15 land stilte på mattai junior- og senior-klassenepå søndagen. SvenskeneBård Are Hultengren vantNM-gull i klasse -86.(jinta: Johnny Helgesen, SA)stilte med 55 utøvere, vimed 6 . . . (2 juniorer og 4seniorer), Vi hadde fåttorientering om «cirka»-tidfor kampstart i de forskjel-lige klassene, men kamp-listene ble klar kun minut-ter før den aktuelle klassenstartet. I tillegg ble kam-pene awiklet pá 9 matter,så enhver med litt erfaringkan tenke seg hvor lett detvar à få oversikt. Det varingen forpuljer, men etcup-system som sikrer alleminst to kamper. Det blemange kamper og tøffe takfor ?ere av våre utøvere.Juniorene Odd Sandnes(NJJK, -71 kg) Og Geir-Aage Jacobsen (Asker, -78kg) endte begge på en 3.plass etter å ha «sloss» seggjennom 6 kamper hver.Fin prestasjon fra begge,Overgang til side 17.
BREVHEI, JUDOMÅGÅSINETEFørst vil jeg få takke for et?nt blad. Jeg er 12 àr ogsynes juniorsidene er en?n nyhet. Nå har jeg noesom jeg lurer pá og somdere kanskje kan fortelleom i bladet.Jeg synes judo er inn-mari moro. Kan dere skri-ve litt om hvordan detstartet?PS: Jeg vedlegger etbilde av broren min somjeg håper dere kan bruke.HILSEN OLEHEI, OLE!Takk for hyggelig brev.Her kommer det du ønskerdeg, nemlig litt Judo-his-tori:Før skytevåpnenes tid iJapan, ble kriger ofte ut-kjempet mann mot mann.Dette ble kalt kumivolvi.Denne kamp utviklet tek-nikker i bruk av sverd,eller bare never. Samurai-ene var krigere i det gamleJapan som levde av sver-det. De var maktfaktorenbak smàkongene i føydal-systemet. De gjorde krigs-kunsten til et håndverksom gikk i arv fra far tilsønn. Men, de måtte oftekjempe uten våpen, fordidet var forbudt å bæresverdet i nærvær av høyepersonligheter. De trengtealtså en form for selvfor-svar uten våpen, Detsamme gjaldt fengselsvok-terne og folk av laveresosial rang som ikke had-de lov å bære sverd. Derforble det utviklet karnptek-nikker som i hovedprinsip-pet gikk ut på å utnyttemotstanderens angrep tilegen fordel. Særlig slag,spark, stranguleringer ogbenn ble brukt.Teknikkene fikk mangenavn: Yawara, Taíjutsu,Wajutsu, Torite, Kogosoku,Kempo, Hakuda, Kumi-vechi, Shubaku, Kos-kinomawari osv., men degikk hovedsakelig ut pådet samme.Jujitsu ble tilslutt denteknikken som fikk størsttilslutning, og det ble opp-rettet en del skoler i Japansom fortsatte etter føydal-systemets opphør i 1868.Da forsvant den gamle kri-gerklassen, Japan ble kei-serdømme og landet åpnetseg for omverdenen.De mest kjente jijutsi-skolene etter 1868 var:Takenoushi Ryu, SekiguchRyu, Kito Ryu og TenshimShi'yo Ryu.med familien til Tokyo i1871. Kano var interessert i lidrett, og drev både i turnog roing mens han studer- -1te ved universitetet iTokyo. Han var ingen stor-atlet, og derfor begyntehan med jijutsi for å taigjen det, fra naturens side,forsømte.Kano's første lærer i Ju-jitsu var Teinosoke Yagi.Senere studerte han vedTenshin Skinyo Ryu medNachinosuke Fukuda ogMasatouro Iso som lærere,og endelig ved Kito Ryumed Teunetoski Ikulao.Han nådde høyeste fer-dighet i jujitsu.Samtidig som han lærtejujitsu studerte han poli-tikk og litteratur ved uni-versitetet i Tokyo. I 1882grunnla J igoro Kano sinegen skole som han kalteKodokan Judo. Han haddefunnet ut hvilken mentalverdi jijutsi hadde, og vedå trekke ut det han syntesvar tvilsomt i jujitsu oglegge til sine egne øvelser,utviklet han en helt nyform for kroppskultur ogmental trening som hankalte Kodokan Judo. (Judobetyr «myk vei».l«KStriden ble avgjort veden offentlig klubbkampmellom Totsuka og Kodo-kani i 1886. Turneringenble ledet av Tokyos poli-timester. Resultatet ble atKodokan vant alle kam-pene, bortsett fra to. (Hverav skolene stilte 15 mann.)Dette betydde det vir-kelige gjennombrudd forkodokan judo. Over helelandet ble sporten prak-tisert, og da den ble innførti skolen som obligatoriskfag, fikk den meget storbredde.Kodokan judo begynte ien treningssal som målte24 kvm. Senere har skolen4' / I .Judomagasínetjulí '92 11 Judomagasinet juli '92og orden. I 1948 ble E.J,U.(Den europeiske judouni-on) stiftet, ogi 1951 I.J,F,(Den Internasjonale Judo-federasjon).Av europeere som harutmerket seg kan nevnesAnton Geesink, som bleEuropa-mester en rekkeganger, samt både verdens-mester (69) og Olympiskmester (64). Det første Eu-ropa-mesterskap ble arran-gert i 1938, og det førsteVerdens-mesterskap i 1951.Judo-sporten kom med iOlympiaden i Tokyo i1964, og fra og med lekenei München 1972 er judoobligatorisk olympisk gren.
I begynnelsen haddehan bare ni elever, og detrente i et rom der det varplass til 12 matter. Men,judo vant fort popularitetpå grunn av sin høye ide-alisme. Det var derfor sterkrivalisering mellom judoog jujitsu. Jujitsu-lærernegikk så langt som til å for-akte judo-sporten, og detmåtte komme til et opp-gjør.Hikosuke Totsuka varden mest berømte _jujitsu-treneren på den tid, og hanså med mistro på JigoroI<ano's judo.
flyttet en rekke ganger, tilden nå har et kjempebyggi Tokyo. Huset har avdelin-ger for menn, kvinner,barn og utlendinger, oghovedsalen måler 1100kvm.Judosporten bredte segraskt, og i begynnelsen av1900-tallet kom den tilEuropa med japanere somreiste ut, eller europeeresom lærte judo i Japan.Foregangslandene i Euro-pa var: England, Frank-rike, Tyskland og Holland.Senere kom alle de andreeuropeiske land etter i tur

JUDO-HISTORIKK
kerlandsbyen Mikage utenfor Kobe i Japan 1860. Han flyttet sammen I Norge begynte manmed judo i begynnelsen av1950-årene.Henrik Lund, som haddevaert i kontakt med judo-teknikken i England underkrigen, regnes som judo-sportens pioner her ilandet.Den første judo-klubbeni Norge ble stiftet i 1960 ogdet var Norsk Judo ogJiujutsi klubb.Det første Norges-mes-terskap ble arrangert i1969, to år etter at NorgesJudoforbund ble stiftet i1967. Norges Judoforbunder tilsluttet E.J.F,

AV MARGRETHEWIIGER KARLSEN14.-11. november '91 bleiunior-EM awildel i Pieksä-mäki, Finland. Blant 230deltakere stilte 4 nordmennmed «mot i brystet» . . .De 4 var Alexander Aamodtl-50 kål» Anders Lie (-65kål, Geir Aage Jacobsen[-11 kg] og Kirsti Harelallet(-66 kg).Rune Bergmann loset enlett nervøs gjeng frem tilFinland den 13. november.Jeg kvalifiserte meg ikketil a delta, men var medsom oppvarmingspartnerfor Kirsti, videosjef og alt-mulig-mann. Astrid haddealt blitt lommekjent da vikom til Finland; hun dronemlig før oss dit.Kirsti skulle først i ilden,og mens vi to tilbrakteonsdagskvelden i badstuen,slappet de andre av. Defikk dessuten tid til à selitt nærmere pá omgivel-sene, og smake litt pàmaten.-65 kg var den neststørste jenteklassen med 18deltakere. I den førstekampen sin møtte Kirstityrkeren Gamze. Hun tokbronse i forrige junior~EM,men det hjalp henne ikkei àr. Kirsti hadde full kon-troll, og vant som hunville på holdegrep.Motstanderen i nestekamp var den tyske Ger-des. Kirsti scoret tidlig enyuko, men måtte gi etterfor et arrnbenn. Gerdesmøtte svenske MartikaEriksson i semifinalen ogvant lett. Dermed var huni finalen, og Kirsti fikkrekvalifisering.1'il bronsefinalenI den neste kampen møtteKirsti franske Veilex. Detvar ingen tvil om hvemAlexander med det norske flag-get. (?ito: M. l/. Karlsen)som var best, og Kirsti vantmed ippon, TsjekkerenMartinova var Kirsti tem-melig sikker pá á vinneover. Hun tapte tidligerefor Eriksson, som Kirsti erklart bedre enn. Det gikksom planlagt, men det bleen jevn kamp. Kirsti scorettidlig en koka pá sin vel-kjente sumi gaeshi, menfikk senere en koka motseg. Allikevel vant hunklart hontaien. Kirsti varnå i bronsefinalen, ogmåtte vente til lørdagenfør hun fikk gått noe mer.Fredagen var det guttasom skulle vise hva de vargode for. Det var selvfølge-lig motiverende for dem atKirsti hadde kommet vide-re dagen før, og alle tre varmotiverte til tusen.Den første i ilden varGeir-Aage. Han var kan-skje den som var minstnervøs av gutta (eller densom skjulte det best?). Detvar 18 stykker i klassenGeir-Aage mot Kingston.(føra: M. V. Karlsen)sw--Judomagasznetjulz 92 Judomagasznetjulz 92hans, -71 kg. Geir-Aage varuheldig med trekningen,og var en av fire som ikkefikk walk-over i første«runde». Motstanderen iførste kamp var britenKingston. Geir-Aage åpnetsterkt, og scoret en Yuko.Det sá ut som om hanhadde alt under kontroll.men briten ?kk inn enlynrask hoftekontring, somdessverre endte medipponseier. Det var enskuffet Geir-Aage somgikk av matta, men hantok det pent.Hele den norske gjengenfulgte spent med underden neste kampen til bri-ten. Hvis han vant, kunneGeir-Aage enda få rekvali-fisering. Uheldigvis varmotstanderen ungarerenGulyas, som senere toksølv. Det var en anda merskuffet Geir-Aage somkunne pakke ned judogienfor denne gangen. Hanfighta bra, og kommer nokigjen til neste år, enda merrutinert.Anders var den nestesom skulle til pers. Klassenhans, -65 kg, talte 19 del-takere. Det var Anders'siste år som junior, så herskulle det ikke spares pàkruttet. . . Både han ogAlexander skulle gâ kam-per nesten samtidig, så deto fikk varmet opp godtsammen. Motstanderen tilAnders var Kracht fraSveits. Det begynte bra,men dessverre var mot-standeren for hard.Vi satt igjen i spenningda Kracht skulle gâ sinneste kamp. Motstanderenvar finnen Kurki, somselvfølgelig var hjem-mefavoritt. Det hørtes utsom om hver eneste finnei hallen gjerne ville ut pámatta og banke opp mot-standeren, men det hjalpikke mye. lsraeleren Kol-ner vant med ippon, oghavnet til slutt på en an-dreplass. Anders varSVÆRT skuffet.Problemer lor AlexanderKlassen til Alexander, -60kg, talte 19 deltakere.Alexander var utrolig tentfør han skulle i ilden. Hanfikk walk-over i første«runde», og fikk dermedsett første kampen til mot-standeren sin, Femandezfra Spania. Etter gode, tak-tiske rád fra Rune, varAlexander klar til á visespanjolen hvem av demsom var viking. Spanjolenfikk ingen «respekt», ogAlexander var offensiv fraførste stund.Det var ikke bare Alex-ander som fikk vondt inniseg da han landet etter enpen teknikk utført av Fer-nandez. Alexander fikksamme skjebne som de toandre gutta, men rekvali-fiseringen var jo ennå in-nen rekkevidde. Fernandezmøtte russeren Bisultanov isin neste kamp. Jeg sierikke mer enn at russerenkunne dra hjem med gull ilomma .. Dermed pakketAlexander sammen, og tredeprimerte gutter satte kur-sen mot nærmeste super-marked.Sneevliet ble for sterkPâ lørdagen skulle Kirstigjøre sitt beste i bronse-finalen. Motstanden stohollenderen Sneevliet for.Kirsti visste før kampen atdet var svært sterk mot-stand. Fan-klubben haddesatt seg godt til rette medkameraer og video, og ven-tet pá at Kirsti skulle viseoss et luftig kast. Det blemed håpet, for Sneevlietvar for sterk, og Kirstimåtte se seg slàtt. Selvmente hun at det burdeblitt medalje, og at det varskjevt nivá pá deltakernepá de to sidene av listene.En 5. plass ijunior-EM erda en god plassering nårdet er med 18 deltakere!Gratulerer, Kirsti . . _Til tross for et korterestrømbrudd, som førte tilat lys, tavler og lydsignelble satt ut av funksjon, varstevnet meget godt awik-let. Vi hadde dessuten enfin tur; deltakerne gjordealle en flott innsats, oglederne og reisefølget had-de mer enn nok á gjøre.Dessuten ble vi enda bedrevenner.

Judomagasinet juli '92 r Judomagasínet juli '92 w
Norges Judoforbund 25 årJUBILEUMSFEST MED 6PRESIDE TERTILSTEDE
AV TORGER BJØRNSTADlubileumsfesten ble akkuratslik en vellykket judo-festskal være. Stil, stemning ogselvfølgelig med judo-sporten i sentrum for enfeiring vi kan være stolteav.Denne dagen var vi mari-time og Norges Judofor-bund hadde valgt lokalenetil Bærum Seilforeningsom arena. Menyen varhentet fra havet.Det var DAN-kollegietmed Atle Lundsrud i spis-sen som var arrangør, enoppgave de mestret til allestilfredshet.Atle Lundsrud var «primusmotor» og leder av arrange-mentskomiteen,Vår 25-års jubileumsdagvar egentlig på søndagenom en skal være pinlignøyaktig. Men nå er det joengang slik at en lørdagpasser bedre for en jubi-leumsfest, så derfor altsåfest på lørdag den 27. juni.«Seks presidenter' sto?em pårad»_ Denne president- gjengenhar vi mye ti takke for.F ra venstre: J an Ulvås, BjarneHeimdal, Odzl./olmsen, AtleLundsriul, J on Døhl og TorkelSauer.
Maritime omgivelser. Her erfeststemte juda-venner påseilklubhens terrasse.Tilstede var ca. 60 judo-entusiaster med vår presi-dent, Bjarne Heimdal, ispissen. Det gledet oss spe-sielt at de fleste av våretidligere presidenter var til-stede og delte denne kvel-den med oss,Talene var mange og detble overrakt jubileums-gaver fra bla. Ippon Judo-klubb, Oslo Judo Klubb,Oslo Judokrets, Dag Hodneog Norges DAN-kollegium.I sin tale pekte BjarneHeimdal blant annet pånoen av forbundets vik-tigste satsingsoniråder. Spe-sielt nevnte han heldags-skolen, klubbutviklingenog toppidretten som vik-tige. I-Ian understreket ogsåbetydningen av at de som imange àr har stått utenforjudo-miljøet nå kommertilbake, Dette er, sa han, avmeget stor betydning ogverdi for den enkelteklubb.F orbundets første presidentTorkel Sauer og vår nåværendepresident B/'arne Heimdal.

RIKTIGHØSTMerete Moe, ?ir anledningeniført judodrakt.
TEKST OG FOTO:TORGER BJØRNSTADFor en iudoutøver er etsunt og riktig kosthold vik-tig. Det gielder ildce bare i?nholdet til veldklasser,men også for din generelletrivsel og helse. Dette kandu lese mer om i denneartikkelen. Her vil du ogsåfinne oppskrifter og kon-krete råd.- Vi vet at kostholdet erviktig for judo-unavere, sier Merete Moe iaksjonen «Sunn mat forfolket». - En vektklasseopp eller ned kan fort bety«vinne eller forsvinne» forden enkelte, sier hun.- Vi ønsker i tillegg atalle skal tenke over sinekostholdsvaner og se på demuligheter som ligger i áspise god og sunn mat,også nâr det gjelder helseog velvære.- Ettersomrneren 1990satte vi igang prosjektet«Mat for folket 1990-94».Vi ønsker á bidra til at folkendrer sine matvaner i enpositiv retning. De dagligernatvanene er grunnlagetfor god helse. For mangeav oss vil selv små endrin-
ger gi verdifull helse-gevinst, fortsetter hunentusiastisk.- l denne kampanjen vildet bli fokusert spesielt pámat det er ønskelig à økeforbruket av korn og brød,?sk, frukt og grønnsaker,poteter, ijørfe, og magrerneieri- og kjøtt-produkter.Spis med glede mer fisk- Nå l sommer vil vi infor-mere om fisk, Et kritthvittfiskestykke som krøller segpa tallerkenen - finnes detnoe mer delikat? Fisk er etfantastisk råstoff som kanvarieres i det uendelige, også er det sunt! Ved à spisefisk får du i deg viktigestoffer som kroppen dintrenger, både til oppbyg-ging og vedlikehold, slárMerete Moe fast.dirtBruk lantasienäHer er noen enkle tips, oghusk det er bare din egenfantasi som setter grenser.0 Salat med peppermakrell:Kokt makrell, kokt ørreteller laks. Smaker fortref-felig! Masse sommergrønn-saker, en frisk dressing oggodt brød til,0 Doble smørbrød er smartpå større arrangement!Bland kokt ørret, litt hak-ket løk, sylteagurk ogrømme og dekk brødski-vene. Ha på eggskiver oglegg brødsklvene mot hver-andre. Makrell i tomat, løki ringer og egg i skivertilsvarende.0 Pitabrød eller hamburger-brød med salat, tomat. grovfiskekake . _ _?

FRA EJUAV RUNE NERAALDen Europeiske ludounionen ~(EJU) har som formål åkoordinere iudoaktivitetenepå europeisk nivå, å orga-nisere eller kontrollere in-ternasjonale arrangementer,å bidra til utviklingen avjudo i Europa og, i samar-beid med Den Interna-sjonale ludofederasion (HF),å utvikle idretten på dettekniske og organisatoriskeplan. HU har idag 39 med-lemsland med ca. 2 mill.aktive medlemmer. IJF har156 medlemsland, og judoer en av verdens mest ut-bredte idretter. Sør-Afrikable tatt opp som medlempå llF-kongressen i 1991.Pá EJU-kongressen iapril 1992 ble Estland, Lat-via, Litauen, Kroatia ogSlovenia tatt opp som nyemedlemmer. Isle of Maner foreløpig bare affiliert,men vil antakelig bli fulltmedlem neste år. Videre foreligger det nå søknaderfra I-Ivite-Russland ogUkraina, som inntil viderefår delta på EJU-arrange-menter unntatt offisielleEuropa-mesterskap. Ingensøkerland kan bli medlem-mer for de er anerkjent avIOC.EJU er ansvarlig for treårlige Europa-mesterskapfor menn under 21 år ogkvinner under 19 år, ogEuropa-mesterskap for lag.Videre er de ansvarlige forINTERSPORT EuropeanClub Cup og «A»-turnerin-ger, for tiden 10 godkjenteturneringer. Ett av kravenetil en «A»-turnering er at
det alltid foretas doping-kontroller. I desember1992 vil det bli arrangerten Grand Prix-turnering iParis, hvor ikke-kvalifisertedeltagere iht. rankinglisteeller resultater i EM måprekvalifisere seg i løpet avde første dagene. Totalt 16deltagere i hver klasse fårdelta i det egentlige GrandPrix-stevnet. Arrangemen-tet vil gå over en hel uke.EJU arrangerer også år-lige dommerseminarer, li-sensieringsprover for inter-nasjonale dommere, tre-ningsleire og tekniske ogmedisinske kongresser.Dessuten assisterer EJUstevner i judo for han-dikappede. EJU utarbeiderrankinglister for Europabasen på siste års resultateri EM og «A»-turneringer.EJU vil foreslå overforIJF at det i fremtiden blirarrangert World Cup forlag. Videre vil de igjen fo-reslà at blå judogi ogsáinnføres for VM og OL, ogat disse arrangementenegjennomføres etter sammestevneplan som EM.1 EJU vil det bli inn-skjerping på utfyllingen avde såkalte sex-sertifikatene,ved at de kreves bekreftetav et godkjent labora-torium. Sertifikatene ergyldige for livstid.Det er også utarbeidetnye regler for klassifiseringav internasjonale dom-mere, i alt 5 kategorier. Ennylig nedsatt komité skalutarbeide nye retningslin-jer for hjelp til svakerenasjoner, ikke minst medtanke på de mange nyemedlemslandene.Atle Lundsrud.Den norske representa-sjonen i EJU har styrketseg. Prof. dr. SverreMæhlum ble i mai i årnytt medlem av EJU Me-dical Commission. Vårmangeårige internasjonaledommer, Atle Lundsrud, erblitt utnevnt til offisiellEJU-observatør til Euro-pean Club Cup. I løpet avett år har vi også fått tonye dommere med inter-nasjonal lisens, Ola Storaasog Håkon Hallingstad.FRA SIDE...VÅREN,
Alfredo Chinchilla (OSL -71 kg) begynte stevnet hel-ler dårlig ved à bli kastetpå Waza-ari av en Fransk-mann etter få sekunder.Men utviklingen i kampensnudde, og Alfredo gikk avmatta som vinner for fulltid. De to neste omgangerble også vunnet, og der-med var vår «gamle» figh-ter klar for finalen motfranskmannen Dennis Ter-lier. Klasdsens sioste kampble scoringsløs, men Alf-redo Pådro seg en shidoved å oppholde seg forlenge pà rødt felt. Vår tidli-gere OL-deltaker måttenøye seg med sølv dennegangen.Stevner i Holland varideelt for de som ønskerseg internasjonal kamper-faring. Til neste år bør fleretenke på å dra dit, ogselvfølgelig regner vi medlike god service pá flyethjem også til neste år! Ikkemindre enn tre blide fly-vertinner svermet rundt debrave utøvere og gjett omservicen var på topp.JUDOKOMPENDIUMNÅ r|L sALo.sDet er nå mulig á få kjøptjudokompendiet som er ettillegg til graderingsheftet.Dette er et hefte i A5-format med enkle tegnin-ger av teknikken som skalbrukes opp igjennom gra-dene.Dette heftet bør alle an-skaffe seg og ha liggende itreningsbagen.Heftet er laget av AxelHopstock jr.TK vil samtidig benytteanledningen til å takke A.Hopstock jr. for det arbeidhan har nedlagt i dettehefte. Så trå til og bestillheftet nå, alle judoutøverepá kyu/mon nivá bør haheftet liggende i bagen.Hvor ofte har vi ikkestått på treninga og lurt påhvordan var nå dette kas-tet?Dette er et hefte som allenybegynnere bør få vedførste start.
Alle kan få gull...

Postsparebankens gullbok er ensikker vinner. Her får du høy rente.Gullbok gir deg anledning til tregebyrfrie uttak i året og det er ingenbindingstid på pengene.Postsparebanken

JUDO I SKOLENINSTRUK-TØRERKU RSAV HEIDI BRUUN ALMHANSENINSTRUKTØRKURS23. og 24. mai d.å. avholdtUtdanningskomitéen i Nor-ges Judoforbund kurs forinstruktører til Hel-dagsskolen. Kurset bleholdt på Norges ldrettshoy-skole i nydelig sommervær.Mange ville nok ha fore-trukket en avslappet lil-værelse på stranda, men tildette kurset matte alle de18 påmeldte deltageme.Instruktør-/elev-hefteFørst fikk vi utdelt et heftemed bilder og navn påkast/holdegrep som skulledeles ut til elevene. I til-legg fikk vi et instruktør-hefte som skulle brukessom en slags «veiledning».Denne veiledningen erikke ment å følges «sla-visk», men det er et ek-sempel pá hvordan mankan legge opp et kurs páca. 20 timer. Det står ogsåforklart i dette heftet hvor-for og hvordan man skalgjøre en øvelse. En detal-jert og god instruksjons~bok.Tilsammen er det 6 kastog 6 holdegrep som beskri-ves. I tillegg kommer fall-teknikker og forskjelligeleker/oppvarmingsopplegg.Øvelsene er ikke tilfeldigvalgt. Det er øvelser somikke er for motorisk kre-vende for barn i den al-dersgruppen, og barna vilføle at de «mestrer» det.Mål med iudoi HeldagsskolenHvilke mål skal vi sominstniktører jobbe mot?Dette er et viktig spørsmålUDK har prøvd å svare pá.Av kortsiktige mål ble bla.disse nevnt:- Judo i Heldagsskolen skalvære gøy.Judornagasmetjulz 92 Judomagasznet julz 92- Allsidig bevegelses-erfaring.- Fysisk og psykiskutvikling.- Fà barn til á fortsette medJudo.Langsiktige mal:- Økt utbredelse av Judoi Norge.- Øke prestasjonsniváet.Instruktøren har etsosialt ansvarDet er først og fremst vik-tig at instniktøren driverholdningsskapende arbeid,Vi mà utnytte den mulig-heten vi har til á påvirkebarna i positiv retning nårdet gjelder vold i samfun-net. Bama må lære hvilkekonsekvenser det vil fåhvis de bruker farlige tek-nikker utenfor dojoen. Vible også oppfordret til àlære barna respet fortrener/instruktør. Kanskjevil et slikt arbeid virkepositivt på dagens eleversom ofte blir anklaget for åvære respektløse overforlærere og foreldre. Vi harallerede mottatt tilbake-meldinger om at det arbei-det vi gjør i Heldagsskolener holdningsskapende.Hvordan trene hamEtter mange forskjelligeteorier opp gjennom årene,har man nå endelig kom-met frem til at barn ikkeskal spesialiseres i tidligalder. Treningen skal værelek- og lystbetont i begyn-nelsen, I Norges Idrettsfor-bunds bestemmelser ombarneidrett star det at tre-ningen skal ivareta grunn-leggende motoriske egen-skaper som feks. koor-dinering, balanse og rytme.Allsidighet i tidlig alder,legger et godt grunnlag forvidere utvikling i ung-domsárene.PsykologiKurset inneholdt også ettimelangt innlegg om psy-kologi. Det ble holdt av en3. års psykologistudent.Innlegget var både interes-sant og lærerikt. Vi fikkforklart en del ting ombarns mentale utvikling ogom hvor mottagelige de erfor å lære på de forskjel-lige alderstrinn. Som in-struktører i Heldagsskolenble vi oppfordret til àholde enkel instruksjonmed få detaljer. Det somgir best resultat i denaldersgruppen er visuellinstruksjon. Altså à viseøvelsen mange ganger ogforklare med bare få ord.BevegelseslæreMotorikk/bevegelseslaerevar neste del av kurset. Vilærte bl,a. om forutsetnin-ger for læring og innlæ-ringsmetoder. Heldagssko-UlbredelseJUDO I SKOLEN ØKER! ..Pr. i dag er det ca. 25 skoler som har Judo i skoleri-tidsordningen. I tillegg kommer idrettsskoler forbarn, hvor vi ogsá er representert rundt om i lan-det. Hittil har vi ikke hatt noen klager på våre in-struktører, og bare positive tilbakemeldinger omjudo. Denne trenden ønsker vi á føre videre. Vi ernâ representert i IS kommuner, og med de nyut-dannede instruktørene håper vi at dette tallet skalstige betraktelig. Judo er en barnevennlig idretts-gren og det má vi klare å formidle til skolene.Trenger du eller klubben din informasjon om Judoi Heldagsskolen - ta konmkt med forbundskontoreteller ring Heidi Bruun Alm-Hansen direkte.Tlf. arb.: (02) 31 79 55, priv. (06) 95 48 32.ludo-magasinet skal væreet aktuelt magasin for allesom er glade i judo.For oss i redaksjonen erdet en klar og selvfølgeligmålsetting. Vi legger nedmye arbeid i nettopp dette.Vi vet det er viktig med engod kontakt med Iesemeover hele landet. Og leser-ne, ja - det er deg.Skriv, ring eller kom innom.Hva slags kontakt er det viønsker oss, spør du kan-skje? Ta en titt på over-skriften ovenfor. Der stårsvaret! Send oss et brev ogfortell om noe du er opp- lebam er noe man kalleren «motorisk gullalder» oghar dermed stor mulighettil å tilegne seg ferdigheter.Dette ble instruktøreneoppfordret til å utnytte.Prøv mange nye ting ogvariasjoner.PraksisI tillegg til de teoretiskedelene, fikk kursdeltagerneogså anledning til á obser-vere en «Judo-time» medbarn. Forskjellige problem-situasjoner som kunnedukke opp ble også simu-len.Alt i alt var kurset enstor suksess. Vi takkerAnders (Lie) og Jørgen(Gjevenes) som holdt denpraktiske delen, og selvføl-gelig Terje (Fikkan) somvar kursansvarlig. De vistealle at de var meget dyk-tige pá dette området. Nårneste kurs arrangeres opp-fordrerjeg alle som drivermed barneidrett til àmelde seg på. Her er detmasse å laere!!!
tatt av, ring oss med et«hett tips» eller kominnom for en prat omJudo-magasinet.Vi vil gjerne oppfordredeg til á sende oss noenord om judomiljøet der dubor. Det kan være referatfra trening eller konkur-ranser. Det kan være inter-Manus kan du sende osshàndskrevet eller mas-kinskrevet, men dersomdu har mulighet, foretrek-ker vi følgende:vju med en i klubben, detkan egentlig være hva somhelst! Bmk fantasien!Kanskje kan du rett ogslett gá ut i gaten og spørre5 personer hva de synesom judo?Det er den typen stoff viønsker oss. Stoff som sam-men med de «seriøse» in-tervjuer og referater viskriver vil gjøre Judo-magasinet til et enda bedreblad.Hvordan leverer du stoffet?Vi stiller selvfølgelig ingenkrav. Synes vi i redaksjo-nen at stoffet har judo-interesse, trykker vi det.Send oss manus og gjernebilder. Til de som følgervår oppfordring kommeren liten overraskelse i pos-ten som en takk og hilsen.Manus skrevet inn påWP og levert oss på dis-kett. Skriv inn fortløpendeuten noen kommandoer(ingen store overskrifter,rammer ete).Bak på bildene skriverdu bildetekst/navn + ditteget navn og adresse.Nå starter åretsfotokonkurranse.Vi trenger gode bilder tilbladet, Du har kanskjegode judobilder? Eller dukommer til à ta noen?Oppfordringen fra oss iredaksjonen er: Send bil-dene inn for vurdering. Debeste bildene kommer pátrykk i magasinet. De fembeste bildene premieres ito klasser.l. Bilder fra judo-konkur-ranser (kampsituasjoner).2. Andre judobilder.Husk á merke alle bildermednavn og adresse. Allebilder mottatt før 15.12.92er med i konkurransen. Dukan sende inn ubegrensetantall bilder, og så mangeganger du vil.I neste nummer avJudo-magasinet presenterervi juryen og premiene.Vår adresse er:Judo-magasinetNorges JudoforbundHauger skolevei I135 l RUD
AV THOR KIRKESÆTHER7.-10. mai ble Europames-terskapet awiklet i Paris.For en som utøver aldri harvært på et stevne l Frank-rike ble dette en spesiellopplevelse.Det franske publikum ervirkelig gode når det gjel-der regler, og de piper utdommerne når de dømmerfeil, selv om det er til for-del for en motstander sommøter en franskmann. Detvar vel ca. 200 tilskuere,hvis ikke mer.7. mai kom vi til StaeliPreive de Coubertin somligger rett utenfor Paris. Deto første dagene var det deinnledende kampene somble awiklet.7. mai var det BårdHultgren og Frank Even-sen som skulle i ilden.Først ut var Bård, -86 kg.Han møtte en fra Tyrkiasom het Syup Seylen.Ingen av oss hadde hørtom han, og vi regnet medat Bård kunne ha godsjanse til å vinne sin førstekamp. Han gikk med enveldig defensiv stil, menman kunne se pá Bård athan var nervøs. Bård had-de flere innganger, mendet var ingen kraft bakdem og til slutt pådro hanseg en shido og tapte pádet. Tyrkeren tapte nestekamp, og Bård var ute.Neste mann var Frank.Han møtte Aubert Sum-mer fra Østerrike, Frank såtent ut og angrep med engang med en sumei gashai.Så ble Frank presset utmot hjørnet av matta ogøsterrikeren pirket medhøyre fot som om hanprøvde seg pá en feiing ogFrank trakk seg litt tilsiden og dermed ble hankastet på en hanei gasli, ogkampen var over for Frank(16 sek).Frank fikk rekvalik ogmøtte Markus Heranpaafra Finland. Frank virketlike tent i denne kampen.Han jobbet veldig mye ine-waza og hadde nestenen senkaku juine hveling,men før den satt ble detropt Mate. Finnen scoreten kaku på en o. neti gamimidtveis i kampen. Frankkjempet enda hardere,men finnen greide å ri avseg Frank sine angrep.Frank tapte pâ koka._ Den 8. mai var det OlavAse, -7l kg, og Stig Traa-vik, -65 kg, som skulle iilden,Først ut var Olav. l-lanmøttefra Spania. Olav hadde fåttseg en ny gi som var littfor stor og spanjolen utnyt-tet dette ved á få seg etskikkelig grep. Olav var
veldig tent og kjørte vir-kelig bra på begynnelsen,men man kunne se at hanirriterte seg over grepetspanjolen fikk på gang.Olav kjørte på og spanjo-len fikk shida for passi-vitet. Olav kjørte kampenvidere, men når han prøv-de à dra til seg armen for åfå den løs, ble han tatt påen praktfull ko neki geni,og spanjolen vant påippon.Olav fikk rekvbalifise-ring og møtteBård Andre Høltfren, SverreMæhlum (NOK), Bjarne -Heimdal, Thor Kirkesæzher,Terje Gran, Rune Neraul,Frank Evensen, Atle Nilsen(TV-2)fra Israel, Olav begyntebra, og greide á ri av isra-elerens angrep og hanhadde flere gode angrep.Midtveis i kampen fikkisraeleren inn en o geshiog scoret waza-ari. Det såda ut som om Olav bleekstra tent og han haddeflere streke angrep, ogisraeleren fikk slite, menkastet som israeleren had-de prøvd på hele tiden ogOlav hadde greid á ri av,nemlig en kaga seionage,kom så det sang, og Olavtapte kampen.Siste sjanse for Norgevar Stig Traavik, -65 kg.Han møttefra Bulgaria. Stig haddeflere gode angrep til midt-veis i kampen. Da haddehan et par håpløse semeigashi-forsøk og fikk enshido, Bulgareren haddeheller ingen dårlige an~grep, men fikk ikke straff.Stig tapte på shido. Bulga-reren kom ikke videre, ogStig var ute.Denned var Norge uteav dette EM'et.9. og 10. mai var detfinaler og vi hadde en godjudo-dag med mange godekamper, og det var endaflere tilskuere.En annen aktiv utøversom var på matta forNorge, var Terje Gran. Handømte flere kamper oggjorde det bra.
Senior - Junior - UngdomAV BJARNE HEIMDALVårsesongen 1992 er over,med enkelte meget goderesultater både for ungdom,iuniorer og seniorer. Men vihar også hatt svært skuf-fende resultater, nå sist,men ikke minst, EM i Paris.Der hadde vi 4 utøvere somikke klarte en enestescoring.På alle nivåer blant ut-øverne har vi nå et megetgodt potensiale det gjelderå ta vare på, Og til allesom er aktuelle sendes detnå ut et spørreskjema, hvorvi ut fra svarene vil for-søke å kartlegge ønsker ogbehov hos den enkelte,som igjen skal muliggjøreden satsingen som skal tilfor à nå til topps inter-nasjonalt.For ungdom, junior ogsenior, damer som herrer,vil det her bli etablert enlandslagsstall med tilhør-ende rekmtteringsgrupper.For ungdommen er detPer André Kullbråten somhar fått treneransvaret,for juniorene er det RuneBergmann, mens det forseniorene ennå vil gå ca. 2uker før vi har klart hvemtreneren blir,Astrid Nordbotten vilfortsette å fungere somLandslagskoordinator, ogmed seg har hun i førsteomgang Jan Sørlie.Vi vil også knytte ossopp mot noe av det støt-teapparatet som er tilgjen-gelig gjennom NOK ogToppidrettssentret. Men deter kun gjennom seriøseplaner og gode resultater vikan regne med à få noesom helst støtte i utvik-lingsarbeidet vårt fra Nor-ges Olympiske Komité,Det kreves også en me-get seriøs satsing fra tre-nerne i de enkelte klubber,blant annet obligatoriskoppmøte nàr det holdestoppidrettsforum og lands-lagssamlinger.Vi har vist at det går anà hevde seg i toppen inter-nasjonalt. Og hvis vi allesammen klarer å dra i rik-tig retning nå, skal vi haresultater som virkelig vilgjøre det lønnsomt å drivejudo.I løpet av august kom-mer det mer informasjon,báde gjennom Judomaga-sinet og klubbene.

PARIS: Han bor som utelig-gerne og Iasaronene herhjemme, men Stig Traaviksenorme krefter fører hamdirekte fra sommerparadisetParis til OL-byen Barcelona.Oslo-gutten var den førsteav de norske idrettsutøver-ne som fikk tilsendt OL-billett. Og det - direkte tilhusbåten i Seinen. For deter deer 24-åringen lever. Ielva som renner gjennomFrankrikes hovedstad, bareet steinkast fra Eiffeltårnet.Stig Traavik er Norgesbeste judo-utøver, fire gan-ger Norgesmester - og fjor-årets Kongepokalvinner.Men for à få sparringenhan trengte foran OL,måtte han utenfor Norgesgrenser.Det franske best!Det siste halvåret har judo-ekspertenn trent sammenmed Europas beste lands-lag - det franske. I motset-ning til Norge, er judo enstor idrettsgren i moteska-pernes hjemland. I tilleggtil Japan, har Frankrike?ere gullaspiranter til OL,For nordmannens ved-kommende anser han enOL-medalje som langtunna, men en god plasse-ring skal han klare!- I Barcelona vil myeFra vinduet skímzes Ei?el-tårnet.vaere avgjort ved treknin-gen. Med litt flaks kan jegkomme blant de seks-syvfremste.SlitsomtStig Traavik er en bereistperson. De siste 10 årenehar han tilbrakt mye tid idet store utland. Og det harkostet krefter.- Det har .vaert slitsomtmed all fartingen, men deter også grunnen til at jeghar blitt en bedre judo-utøver enn om jeg skullebodd og trent hjemme iNorge, forteller han.Traavik studerer normaltstatsvitenskap ved Univer-sitetet i Oslo - skjønt nor-malt er vel á ta i! Det sistehalváret har han altsåbodd i en husbåt i Paris.Nå står han pá farten tilJapan for á finne ut avmotstandernes hemmelig-heter og for á finne OL-formen.Ned seks kilo!I Japan skal han også inn-lede sin kanskje hardesteOL-kamp - kampen motvekten. I dag veier han 71kilo, men i OL skal Stigkonkurrere i klassen under65 kilo,- Det blir nok ikke romfor noen store utskeielser,innrømmer han.- Det blir vel helst bad-stu og lange løpeturer.Slankingen må gjøres rik-tig, slik at jeg ikke taperformen, sier Stig Traavik,som konkurrerer for NJJKpå Haugerud,
TEKST: ROLF WYNN FOTO: FFSA OG RWSiste helg i mai ble detarrangert en åpen konkur-ranse i judo for psykiskutviklingslremmedei Méze iSør-Frankrike. Dette var etav de første forsøk på åarrangere internasjonalekonkurranser i iudo for psy-kisk utviklingshemmede.Dommerne var ikke spe-sialtrente for oppdraget,men hadde bare fátt enkort innføring pá dommer-møtet før konkurransen.Bortsett fra at det ikkeble gitt straffepoeng (kunpåpekninger), ble det dømtsom i vanlige judokonkur-ranser.Flere av dommerne gaetter konkurransen uttrykkfor at både aggresjons- ogskadeniváet lá langt underdet de ellers var vant til.De hadde ingen forståelseDen franske inndeling av psykisk utviklingshemmedejudoutøvere i korlturranseldasser lnivåer) eller ferüg-heter.N|vA 3:Laveste nivå. Utover kan hilse, gjere falltelurikk, noenbein og hoftekast i bevegelse (f.eks. ogoshi, osotogaril samt hovedgnrppene av holdegrep. Deltageme erildteistandtilågjeresærligmotstandmotangrep,og forstår lite av regtene i judo. Det korituneres der-for kun i spesialkata, hvor utøverne skal gjennomføreet program som inkluderer hilsen, fallteknildt og noenholdegrep og kast.NIVÅ 2:Mellomnivået. Utøverne som har forstått de viktigstereglene i konkurransejudo og som derfor konkunerer irandori-fonn. Deltagere på dette nivået kan gjøre enviss motstand, men er ildte i stand til å utnytte rollensom uke ved å gå defensivt. Utlverne angriperdirekte, uten à beherske ?nte, kontringer ellerkombinasjoner.N|vA 1:Høyeste nivå. Utøvere som mestrer rollen som uke ogtori godt. Begynnende kjennskap til strategisk iudo,med finter, kontreringer og kombinasjoner. Det vilværeen?ytendegrensemellomutaverepånivåtogfunksjonsfriske utøvere.Judomagasznet Juli 92 J“d0m?Ø?S1”ffJUl1 92for at noen kunne mene atjudo er en «farlig» idrett forpsykisk utviklingshemme-de. Tvert imot viser erfa-ringer fra Frankrike,Belgia, Nederland, Italia ogEngland at judo med vissetilpasninger kan vaere enidrett som passer sværtgodt for de fleste typerutviklingshemmede.For fysisk funksjons-hemmede er det ingennyhet med judokonkurran-ser pá internasjonalt nivà.I forbindelse med OL ar-rangeres hvert 4. ár PARA-LYMPICS, hvor judo er enav idrettene det konkurre-res i. Det internasjonalejudoidrettsapparatet forblinde, døve, amputertem.v. er relativt godt ut-bygd.Til slutt en oppfordring:Prøv à få med psykisk ellerfysisk funksjonshemmedeí din klubb. Funksjons-hemmede har vel så stortutbytte og glede av idrettsom funksjonsfriske. Dess-uten kan de tilføre idretts-lag både menneskelige ogøkonomiske ressurser.Noen funksjonshem-mede kan delta pà ordi-naer judotrening, andre harstørre nytte av tilpassedetreningsgrupper.Samarbeid med de funk-sjonshemmede selv og de-res hjelpeapparat. Dere kan
Judo er gøy!fá økonomisk og praktiskstøtte fra blant andre id-rettskrets, kommune ogfylke (se Judomagasinetnr. 2/91).Tilstede var mer enn 80utøvere fra Frankrike ogBelgia. Nivået variertestort, fra de som knaptkunne ta tak til de somkunne ha deltatt i konkur-ranser for funksjonsfriske.Tilsvarende varierte bel-tegradene fra hvitt tilbrunt.Det franske idrettsfor-bundet for psykisk utvik-lingshemmede (FFSA) ogdet franske judoforbundet(FFJDA) har utviklet etsystem hvor utøverne delesinn i 3 nivåer på bakgrunnav deres ferdigheter i judo(se ramme).De mest funksjonshem-mede utøverne konkurre-rer i spesialkata, de bedrefungerende konkurrerermer eller mindre etter reg-lene som vi kjenner fravanlige judostevner.Det høye tekniske nivàettil utøverne imponertemeg. De gode resultateneskyldes selvfølgelig arbeid.I Frankrike har de drevetmed judo for fysisk og psy-kisk funksjonshemmede imer enn 20 år!Det er idag ca. 2000 psy-kisk utviklingshemmedejudoutøvere i Frankrike, ogmange hundre fysisk funk-sjonshemmede. Det under-vises bàde i og utenforinstitusjoner, og mer enn175 judoklubber har funk-sjonshemmede utøveresom medlemmer.Idrettsglede og innsatsvar ogsá pà topp i dennejudokonkurransen. Tiltross for at utøveme varivrige etter à vinne og atmange av kampene inne-holdt luftige kast var detingen større skader ellerproblemer.En tjukkas kan være et godthjelpemiddel ?lr å bedre rom-?alelsen til psykisk utvik-lingshemmede utøvere. Hertrenes det på å dytte partnerenut av balanse og skyve han utpå judumatra. 1 bakgrunnenses Denis Negrino, en av defranske høvedinstruktørene ihandicapjudo.Godtfungerende psykisk utvik-lingshemmede i ferd med áutføre kast i bevegelse. Judatre-nere som tar vídereutdannelsei å trene funksjonshemmede?ilger nøye med fra sidelinja.

STOR DELTAKELSEI FREDRIKSTAD judostevnet i Kongstenhal-len i Fredrikstad 23. mai1992 samlet 105 deltakerefra ialt 13 østlandsldubber.Bame- og ungdomsstevnet«Talentiaden» gikk på lor-middagen og samlet 13 del-takere. Disse kjempet i 9forskjellige vektldasser.Gutter og jenter kjempet isamme vektklasser.Fredrikstad Blads pokalvar satt opp til vinneren avden største vektklassen(med flest deltakere), -40kg, og vinneren her bleJonathan Kittelsen fra San-defjord Judoklubb.På ettermiddagen haddeseniorene satt hverandrestevne for «Team Fun 92».Det spesielle med dettestevnet var at det ikke varnoen endelig kamptid. Ut-øverne måtte kjempe til envant på <>, dvs. 10poeng, Det var mangeslitne deltakere etterhvert,da noen av kampene vartenesten 15 minutter, motnormalt maks. 5 minutter.Ekstra spennende varherre-oppgjøret mellomkombinert-laget fra Gjø-vik/Vinstra og hjemmela-get fra Fredrikstad Judo-klubb. Første kamp endte3-3, mens omkampenendte 2-2. For å få avgjortkampen ble samtlige ut-øvere veiet. Samlet Gjøvik/Vinstra-vekt var 346 kg,mot Fredrikstads 353,2 kg,og Gjøvik/Vinstra vantdermed sølv med 7,2 kgsom letteste lag!RESULTATER:TALENTIADEN:-28 kg:l. Mende Conteh,Kråkerøy2, Frode Uteng,Fredrikstad3. Joachim Støan, Asker-32 kg!I. Bjøm Tore Arnø,Kråkerøy2. Eivind Narum, Gjøvik.44 pg:I. Thomas Ørseng,
Frode Bjørland,FredrikstadBjøm Harry Haugland,Hurdal
Lars Magnus BrasethHalle, SarpsborgJarle Holm Klavenes,SandefjordRaymon Bøhn,SarpsborgCarlos Do Carmo, NJJK
Jonathan Kittelsen,SandefjordGlenn Heine Mo,SandefjordAre Fjeldberg,SarpsborgMartin Oppdahl,RomerikeSarpsborgMay Linn Hystad,NJJKSjur Nilsen Haabeth,Kråkerøy2 lfz=Hans Martin Sylte,AskerMonica Reiersgaard,GjøvikHallvard Fjellbraaten,Fredrikstad6 ks=Sergio Do Carmo,NJJKLars Johannessen,Marienlyst3. Marianne Tøgersen,Kråkerøy3. Torgrim Lauten,Romerike+56 kg:1. Stefan Dombek,MarienlystDutch ludo Open
Sterk solvmedaljetil NorgeStig Traavik tok sølvme-daljen i sin klasse, -65 kg,i det store internasjonalejudostevnet «Dutch Open»som i år ble arrangert 4. og5. april i Hertogenbosch iNederland. Dette stevnethar alltid hatt bred inter-nasjonal deltagelse medtyngre judonasjoner. Enmedalje fra dette stevnetrangeres derfor høyt,I ?nalen tapte Stig motfranskmannen BenovitCampargue. Han er OL-aktuell for Frankrike.Avholdte kursKata-kursKurs nr. 1120-L-3513 deltakereTroms J udokrets22-24/ 5 -92BasistagKurs nr. lll0-L-3513 deltakereTroms Judokrets22-24/ 5-92

JUDOMATTER Gjelder det matter? Snakk med oss!Innredning av dojo -fra vegg til vegg belagt -også ukurante mål. Be om prøve!B U DO SPORTValhall 18 - 1750 Halden - Tlf. (09) 18 75 42Mobiltlf. 031-02543Eksamen 0-dommerKurs nr. ll62-D-35Sør-TrøndelagJudokrets/ Idrettskrets14-16/ 2-929 deltakere:Silje Amundsen,Trondheim JudokwaiRemi Anbakk, Stål-kamera tene JudogruppeKetil Dahle,Kolstad JudogruppeRonald Guttormsen,Trondheim JudokwaiCamilla I-Iellern, IpponBjørn Tore Johansen,Kolstad JudogruppeTorstein Johnsen,Kolstad JudogruppeJørn T. Krekling,Steinkjer JudoklubbØrjan Skonseng, Stålkame-ratene JudogruppeNJF GRATULERER!Skottland -92Frode Berg forteller:fem av BK Judos utøvpå et stevne med påfVed påsketider i fjor varøl

de treningsleir i Skottland.De kom tilbake med
svært innholdsrik tur iminne, og det ble tidligbestemt at denne turenmåtte 'entasDet går også i år fem fraBK som skulle delta, men itillegg meldte ni personerfra andre klubber seg påturen, Vi skiftet da elegantnavn til «Team Norway»..De fjorten som nå varklare`var: Jon Brattlid (lagleder),Birgitte Ursin, Tron Gub-berud, Art Olaf Berg o8Frode Berg (BK), Stian Jes-persen, Andre Sunde Nil-sen og Petter Ellingsen(NJJK), Felix EvensenogStine Lastein (Sandefjord),Ann Helen Tygseth ogAndre «MC Cool-Ice»Kbråten (Sofiemyr) og KawalSingh (Konnerud).Perull-I tillegg var også MortenKompen (NJJK) påmeldt,men han brakk nesender trening og kunne ivære med.Reiseplanen var i årannerledes. Vi tilbrakte detTførste døgnet i Edinbusiden vi i år ikke hadd
noen deltagere i ungdoms-klassene. Her gikk tidenmed til shopping. Da viankom Livingston lørdag,var det innveiing og ete-gilde.Dagen etter var det stev-ne: Sportif Classic -92. Førstute var Birgitte í -52 kg.Hun gikk bra i begynnel-sen, men led av et ast-maanfall som ødela stevnetfor hennes del. Så var detguttas tur i -60 og -65, BådeStian og Frode gikk for-holdsvis bra, men taptebegge sine kamper. Tron ogAndre vant begge en avsine innledende kamper,men ble slått ut i åttende-delsfinalen.Kawal gjorde det bestblant gutta. Han vant fireav seks kamper og blenummer 5 i -60.Så var det jentenes turigjen med Stine i -66. Hunvant alle sine kamper oggikk videre til finalen somskulle avholdes seneresamme dag. I +66 var detAnn Helens tur. Hun taptekampen på koka, menvant de resterende kamperpå Ippon og dermed ogsåklassen sin på poengfor-skjell.Det gjensto to utøvere.Først ut var Petter. Hangikk tre bra kamper, menled samme skjebne somTron og Andre. Så gjenstobare en kamp: Stines fina-le! Etter ?re spennendeminutter vant hun på han-tei. En stor dag for «TeamNorway>>, som til slutt fikkto gull og en femteplass.De påfølgende dagenevar det treningsleir. ClubSportifs International JudoCamp -92, med bla.: PeterGardiner (3.dan), ChrisBowles (4.dan), Mark Earle(4.dan) og Claire Sliach(2.dan),Det var lagt opp til totretimers økter hver dag,men bare svaen få gjen-nomførte alle disse. Alli-kevel fikk alle mye ut avdenne leiren. Vi lærte noennye teknikker, og fikk gåmye randori med nye ogukjente ?es.Treningsanlegget lå isamme bygg som vi boddei, og det var mye å ta segtil på fritiden. Det var mu-ligheter for biljard. snooker,squash og bading. I tilleggfantes et TV-rom med bar.Turen var en fin opple-velse for alle deltakerne.Samholdet var kongebra,såvel innad som utad ilaget. Vi gjorde oss mangebekjentskaper, enkeltebedre enn andre!Til konklusjon vil jegbare si hvilken fin opple-velse turen var, og at enrepetisjon neste år ikke er åutelukke.Sølv og bronse tilNorge på 17. maiIkke alle feiret nasjonalda-gen med tog i norske gater,Flere judoutøvere haddefunnet veien til Venray iNederland, der 15 nasjonerog ca. 350 deltakere kon-kurrerte.Alfredo Chinchilla, OSI,fikk den beste norske plas-seringen med sølvmedaljei sin klasse, -71 kg i seni-orklassen. Vinner i finalenvar Dennis Perlier fraFrankrike.I juniorklassen ble det tobronsemedaljer:Odd Sandnes NJJK, iklassen -72 kg. Vinner blePierre Ermanno fra Sveri-ge, sølv til Oijl Heie, Ne-derland.Geir-Aage Jacobsen, As-ker Judo Club, tok ogsåbronse, han i klassen -78kg. Vinner her var MarkHuizinga, og sølv til Len-nart Overbekk, begge Ne-derland.To gull til Norge iint. junior-stevne iSkottlandSportif Classic Open Int,Judo Tournament ble ar-rangert l8.-I9. april i Li-vingston, Skottland. Norgestilte med utøvere i bådedame- og herreklassen,men det var på damesidenvi markerte oss best dennegangen:Stine Lasteín, SandqjardJudoklubb, vant gullmedaljei sin klasse -66 kg.Den andre gullmedaljengikk til: -Ann Helen Tygsett, SofiemyrJudokwai, i klassen +66 kg.Beste plassering forøvrigvar 5. plass til Kawal Singh,Konnerud ILÁ]udøgruppa i -60 kg.Stevne! hadde ca. 200 del-takere fordelt pá 8 nasjoner.Nordisk MesterskapJudo: Medaljeregn
pa IslandTo gull, to sølv og tre bronse bledet gode resultatet.GULL i herrer -71 kg:Alfredo Chinchilla, NJJK(Oslo)2, Tobias Frygner, SV3. Peter Nyvall, SV3. Mika Måkela, FINGULL i damer -66 kg:Gry Imsgaard, OSI-Judo2. Martina Arikson, SV3. Susan Koivu, FINSØLV herrer -60 kg:Knut Harefallet, KråkerøyJudo Club1. Pasi Luukkainen, FIN3. Roger Svedberg, SVSØLV herrer -78 kg junior:Odd Sandnes, NJJK (Oslo)l. Freyr Gauti Sigmunds-son, ISL3. Marko Ylíkännä, FINBRONSE herrer -86 kg:Bård Are Hultengren,SarpsborgI. Jari Jaaskalainen, FIN2. Jukka Leritinen, FIN3. Håkon Olausson, SVBRONSE damer -56 kg:Heidi Hagen OSII. Maria Persson, SV2. Tanje Silvan FINBRONSE damer åpenklasse:Gry Imsgaard, OSIl. Ilse Vuyster, SVZ. Annika Nilsson, SV