Judomagasinet, nr. 2 – 1989

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 1120
  • Filstørrelse 8.53 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. februar 1989
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Judomagasinet, nr. 2 - 1989

Judomagasinet, nr. 2 - 1989

Norges Judoforbund
KATAIDGER
KONVOLUTTER 0 SNAP-SET
FORMULARER ° PLAKATER
PREGING ° STANSING
FORREININGSTRYKKSAKER
GRAFISK FORMGIVING
'01-
AS INDUSTRITRYKKERIET
PROF BIRKEIANDS VEI 268 1081 OSLO 10 - TELEFON (02) 32 42 40 TELEFAX (02) 320097
-iv-1-|2_cn:=-Gaz:-3
17ARGANG

ær gå ie
,). 1
âgäalií
":J_%
Det gjør vondt og det kan bli
Du kan aldri vite ndr
uhellet er ute!
Kan dette være deg på
neste trening?
dyrt. ^ -
Forsikringen gjelder:
a. Under konkurranse og oppvisning.
b. Under trening på idrettsbane eller innendørshall på
judornatte_
-`
c. Under annen organisert trening som inngåri plannmessig _
judotreningsprogram.
d. Under reise til og fra konkurranser og trening.
l
I
15
.~
I ä E
iø ç-
- -, ,_
bfi/P
=/<
Skynd deg og betal lisensen!
if -- Da fdr du bdde pose og sekk, forsikr J og J udo-magasinet _.
(L-al” "/ sendt til deg, alt for   ,-lilly
J udo-magasinet - 3
n
Y
J UDO-magasinet
Organ for Norges Judoforbund
utgitt i samarbeid med et freelance
team
- Redaksjonens adresse:
Hauger Skolevei 1
1351 RUD
- Telefon: 02 - 518800
~ Telefax: 02 - 132989
- E-mail: 02 - 265273
- Redaksjon: Sigurd Carlson, Erik
Mølmen, Jan Sørlie og Alfredo
Chinchilla
- Layout forside: Terje Jensveen
- Tegning forside: Kari Rolfsen
- Lay out: ACh.
- Digital grafikk: ACh.
- Montering og pastearb.: ACh.
- Trykk: Industritrykkeriet A/S
Abonnement utdeles som et pakke-
tilbud til alle J udoforbundets lisens-
registrerte medlemmer sammen med
judo-forsikring.
Løssalgpris Kr. 25,-
Årlig abonnement Kr. 100,-
Annonser: Annonsehenvendelser
rettes til Forbundskontoret.
Vi takker for støtte og gode råd for
dette nummeret fra Ragnhild Olsnes.
Grete Utstumo, Elin Røsok og Helge
Nilsen.
il'
1? ål
Øien
4
6°!/No
°` Juoo?°
Judo-magasinet reflekterer ikke
nødvendigvis redaksjonens eller
Forbundets syn, alle artikler står for
forfatternes egen regning og gode
vilje.
Signerte artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, etter tillatel-
se fra artikkelforfatteren. Annet stoff
kan gjengis vederlagsfritt med
NJF ”s President har ordet “
Velkommen til andre nummer av Judo-
magasinet, et prosjekt som er realisert gjen- «
nom årstingvcdtaket om en lisens kombinert
med et organ for norsk judo. Vi planlegger å gi : r
ut fire nummer i året, og allerede fra neste nr. _ -°
vil dere få sendt magasinet hjem i postkassen,
forutsatt at dere har betaltlisensen. j 4 '
Judomagasiuet er et magasin som først og _ `;. »
fremst skal fungere som et debattforum for ' Ætålf
medlemmene, være basis for informasjon og gode idéer samt at det skal fungere
som et talerør for Forbundsstyret, med f.eks. orientering om bakgrunnen for de
avgjørelser som tas.
En av de ting som bør oppta alle som driver med judo er hvordan vi skal få et
større og sterkere Judoforbund. Vi vet alle i dag hvor vanskelig det er å få
riksdekkende medier til å interessere seg for judo, og vi vet også hva det kommer
av : mangel på resultater. Konkurransen idrettene imellom har i løpet av de siste
10 år blitt svært hard. Dette gjelder alt fra kampen om den enkelte utøver til
kampen om midler for å drive idretten videre. Er en da en anonym idrett med
medie-planer, må en arbeide desto hardere på alle plan for å få et ansikt utad.
”TO the top fügeflter” er et slagord som skal være med på å gi judoen et
slikt ansikt. Det vil prege T-skjorter, jogge-drakter, gensere og bager. Så vær med
også DU med å synliggjøre judocn!
Vi må også gå innad i organisasjonen for å finne ut hvordan vi skal møte disse
utfordringene. Da må vi først og fremst finne ut hvorfor vi mister så mange
utøvere som vi gjør, spesielt nybegynnere. Det er viktig å stille spørsmål om det
er noe som kari gjøres med f_eks. miljøet i klubben. Kan man eksempelvis
arrangere flere stevner som såkalte “belteeuper”, er det mulig å få til flere
konkurranser mellom klubbene, er alle klubber like flinke til å arrangere
klubbkvelder (det er mulig å leie vidcokassetter fra forbundskontoret)? Klarer en
klubb å skape et miljø som gjør at utøverne føler tilhørighet, er mye gjort. Det bør
være et mål å minske “tum over'n" med 50% i løpet av kort tid.
Vi trenger en større masse å ta av. I dag har vi 8 elite-utøvere (junior og
senior) som trener 2 ganger om dagen. Det sier seg selv at dette er alt for få
eliteutøvere å jobbe med. Skal vi ha noen mulighet til à hevde oss internasjonalt
må vi en gang for alle komme vekk fra syndromet at det å bli Norges-mester er
det store målet for sesongen. Vi jobber nå derfor aktivt for å få til en regions-
ordning for resten av landet, slik den vi har for Østlandet og Trøndelag, og som
vil åpne helt andre inulighcter når det gjelder treningstilbudet. For de som har
ambisjoner, er det allerede nå mulig a trene i Region Øst 2 ganger pr. dag hos
landslagstrener Borislav Stoyanov. Det er bare å kontakte Judoforbundct for
nærmere opplysninger.
Vi må være klar over at hvor god en landslagstrener enn måtte være, så
kommer vi likevel ingen vei uten at vi har dyktige ledere og trenere innenfor
krets- og klubbappa.ratet_ Det er derfor svært viktig at utdanningen og oppgrade-
ringen av ledere, trenere og dommere er kontinuerlig.
Når jeg nå ønsker redaksjonen lykke til, gjør jeg det med visshet om at DERE
som nå leser'dette skal være med på å gjøre dette til et virkelig bra magasin, ved
at dere er flinke til å sende inn artikler og bilder fra f.eks. stevner, graderinger,
samlinger og andre aktiviteter LYKKE TIL'
Med hilsen
J . - ~ _ _ _
Q ' Ønsker du flere opplysniiwei' ring nå til. _ _ .
" I Norges Judoforbund, © 32 sissoo k11d°he"V'Sm"g" - ~ _//V.
%/eo, j_ _ / .ri / Forenede Forsikring /v triykkosrvd. @ 02 860067 og 07 587219 017? Maktl
1
ur |//lfØ1w»<
JUDO-magasinet 2/89

4 Innholdsoversikt
NM-89 ' NM-89
i e'
- A1?
Ø
I .
af _
. =
Leder:
NJF's President har ordet
Norgesmeslerkapel
bør bli et bedre stevne!..........4
Norsk iudo pà rett spor...........6
NM-portretter ...........  .... ..8
Finsk gull, svensk sølv
og norsk nederlag ....  10
Toppresullaler 1989
Distriklsiudo
Judo-magasinet informerer... 16
|NFo-Norge
Nasjonal terminliste l99O....... 19
INFO-Europa  ........
Resultatbørs............................. 22
I
/...Åsa ra..
Q
,_-fyr.
S 1 K
l l
æ  ,"j_
Kari Røyken, godt kjemi Norge både som
billedhogger,_tegner` og grafilrer, har tegnet
vår forside. Hun er bl. .a. innkjøpt av Nàsjb-
flfllåflllfififilffialliíwåflllèjflisl- F-°f=ifl°|=s!§i.fl:
* ssfijkflfl  itte.

Norges
mesterskapet
bør bli et
bedre stevne!
På F orbundstinget den 16.
april i ârframkom tildels
sterk kritikk av kvaliteten på
judostevner her til lands.
Flere representanter ga
uttrykk for at stevnene m.h.t.
det arrangementstekniske
ligger langt tilbake å ønske.
Denne kritikken må tas al-
vorlig: En profesjonell av-
vikling av stevner er viktig
både av hensyn til utøverne
og av hensyn til idrettens
anseelse.
En viktig forutsetning for å kunne
møte dette problemet på en positiv
måte er konstruktiv kritikk.
Stevnekomitéen har tatt for seg ett av
årets viktigste stevner, Norgesmester-
skapet for seniorer, individuelt, og vi
vil her peke på noen av de områdene vi
mener bør bli bedre i framtida.
Først vil vi imidlertid benytte
anledningen til å gratulere årets ar-
rangør, Trondheim Judokwai, med ny
stevnehall. Den nye Nidarøhallen er -
kort sagt - veldig bra!
Kritikken i det følgende bør tas som en
rettesnor for alle klubber som ønsker å
arrangere seriøse mesterskap på et pro-
fesjonelt og idrettslig godt nivå - og
som en bønn til de som tror de allerede
INNBYDELSE
Alle Norgesmesterskap -og også
Norgescup-stevner- fastsettes av For-
bundsstyret, og arrangør blir bestemt i
god tid. Deretter er det arrangørens
ansvar å få ut innbydelsen i god tid, og
det må kunne forutsees at høytider er
en dårlig tid for påmeldingsfrister. Det
er nå en gang slik at judoutøvere/ klub-
ber ikke sender påmelding før fristens
utløp. Innbydelsen må alltid opplyse
minst to kontaktpersoner, og disse bør
være mulig å treffe pr. telefon på den
aktuelle tiden.
INNVEHNG ,
Innveiing skal starte presis, i samsvar
med det som er opplyst i innbydelsen,
for ikke å skape unødvendig irritasjon
blant utøveme. Ved Norgesmesterskap
skal arrangøren på forhånd avtale med
dommere for kontroll ved hver vekt.
INFORMASJON
Alle opplysninger til utøvere/lagleder
skal gis etter at stevnet er åpnet. Vi
sikter til opplysninger om endringer på
kampskjemaene, fordeling av
vektklasser på mattene og (ca.)
kampstarttidspunkter. I Trondheim
leste en opp endringene før åpningen,
mens flertallet av utøvere og lagledere
oppholdt seg andre steder enn i hallen.
Tidspunktene for når de forskjellige
vektklassene skulle starte ble ikke
Judo-magasinet - S
ormm am am ny, Nidarøhallen, gaar mer in
f.raa.1w,l1<wm.w. Fm; Ervmli stjøzløy,
onfrjfm, NJJK
OPPVARMINGSAREAL
TJK har sikkert fast treningsareal i
Nidarøhallen som egner seg ypperlig
for oppvarming - men hvem kunne vite
om det? Er oppvarrningsarealet ikke i
selve stevnehallen må det opplyses
hvor det er!
KAMPANNONSERING
Ryddig annonsering av kampene er et
viktig varsel til utøverne. Før en kamp
starter skal neste kamp allerede være
oppropt. Slik slipper en unødig venting
på utøvere, og det er en service de har
lcrav på. Kampresultatet skal opplyses
umiddelbart og tydelig.
RESULTATSERVICE
Dette manglet på _
årets NM - det
bør ikke skje en
gang til.
LØPENDE
INFOR-
MASJ ON
Under stevnets
gang må all in-
formasjon til
utøverne gis i
klar form og i
god tid. Er det
tidsfrister å for-
holde seg til er *
dette spesielt
vikt' . En halv tim
KAMPAWIKLINGEN
En ordnet og rasjonell awikling av
kampene med annonsering av kamper
og kampresultater forutsetter at
speaker kan føre og forstå
kampskjemaene - inklusive rekvalifis-
eringen. Minst en funksjonær pr. kam-
pareal må kunne dette. Hun må også
kunne planlegge litt fremover med
sikte på best mulig utnytting av mat-
tene for å unngå at stevnet blir
langdrygt. Men en må ikke bli for ef-
fektiv heller. Vi må kunne kalle det en
tabbe når kampene i åpen klasse star-
tes før de andre vektklassene er fer-
dige med innledende kamper.
SEKRETARIATET
Tidtaking og poenganvisning er
vesentlige funksjoner i sekretariatet,
og av avgjørende betydning for kamp-
resultatene. Et såpass stort ansvar
(uavhengig av om klokkene er synlige
for publikum eller ikke) kan ikke
pålegges barn - i alle fall ikke i
Norgesmesterskap. Dette ikke minst
fordi sekretariatet nesten alltid vil bli
utsatt for kritikk (skjelt ut) - det er
urimelig og uklokt å utsette barn for
slikt. Sørg for at det minst er en voksen
ansvarlig pr. kampareal.
PREMIEUTDELIN G
Premieutdelingen skal fortrinnsvis
være en fin avslutning på stevnet - den
bør annonseres ogforsøksvis foregå i
verdige former. Premieutdelingen un-
jm
L Æ*
Olsen, på veien til NM gull. F olo:
Jørgen Moland, ©Hujime, NJJK.
der årets NM var ikke forbilledlig,
bl.a. var det svært forstyrrende og irri-
terende at mattene ble ryddet ut mens
utdelingen pågikk. Vi minner dessuten
om at det ikke er tillatt å dele ut premie
til “beste trønder” o.l. under NM, jfr.
Stevnereglementet.
EN PRAKTISK DETALJ
De fleste judoutøvere liker å ta bad-
stue... På lørdag ble badstua slått av for
tidlig, uten tanke for de som skulle for-
holde seg til en vektgrense dagen etter.
ESTETIKK
Sekretariatet er “hjemen” under et
stevne. Mange funksjoner plasseres
her, og i tillegg til folk også tekniske
hjelpemidler, papir osv. Alt dette
trenger ikke publikum se, det kan med
fordel skjules
bak et helhetlig
sekretariatpanel
- “den fjerde
siden” av kamp-
arealet. Selv om
det blir rot i
sekretariatet
trenger det ikke
å synes så godt.
S tevnekomi-
téen mottar
gieme tips og
gode idéer for en
bedre stevneav-
vikling - Judo-
magasinet åpner
etter det vi har
lå CS hørt gjerne sine
fpjgr [Oy påmelding Ippnn! Torbjørn Skaara, Sandefjord Judoklubb, blir kastet med mnrote seo Spalæl-_ U
til åpen klasse er nage av Alfredo Chinchilla, NJJK, under bronsefinalen i åpen klasse. F oto:
ikke Odlid Eivind stjazzby ©Hajime,NJJK
JUDO-magasinet 2/89 .IUDO-magasinet 2/89
l
t
t
l

6 .
Forbundstmget 1989
2
Forbundstinget 1989
J udo-magasinet - 7
Forbundstinget 1989
Norsk judo på
rett spor
Av Erik Mølmen
Norsk judo ruster seg foran
90-årenes utfordringen Det
er hovedkonklusjonen etter
Forbundstinget i april 1989.
Dessuten skar tinget gjen-
nom ärelange diskusjoner i
norsk judo med en rekke
vikti e vedtak N e lover
ordning og utgivelse av
Økonomi
Det ble livlige diskusjoner om de saker
som gjaldt klubbenes rolle i fremskaf-
felsen av midler til Norges Judofor-
bund. Representanter fra styret
fremhevet at de offentlige tilskudd til
idretten ikke vil øke i årene som kom-
mer, og dette må særforbundene ta
konsekvensene av. I 1988 kom kun
62% av NIFs inntekter fra NIF (dvs.
som offentlig tilskudd), mens nesten
en fjerdedel (23%) kom fra lot-
teriinntekter. slig en
Lenin
Annet 2%
Renter- 2%
.g . ' y . . ' Kf»-«wut/red-4% _
årlig lvtfefl, ny fefslkflngs-

s§,`;cg 3
J udo-magasinet var blant de
mest sentrale sakene. Men
tingrepresentantene ble også
enige om en flat kontingent
på kr. 1500 pr. klubb pr. år.
Det var historisk sus over Forbundstin-
get 1989. For det første ble det av-
viklet på en dag, mot tidligere to. Des-
suten viste debatten at norsk judo er i
ferd med å bli voksen: mens tidligere
ting ofte var preget av diskusjoner om
detaljer, var det nå de større, prinsip-
pielle saker som dominerte. På mange
måter minnet debatten om den som
ellers føres i norsk idrett, med temaer
som toppidrett contra masseidrett,
idrettens inntektskilder, klubbenes
rolle i rekrutteringsarbeidet, trener- og
lederutdanningen osv.
._ .Z  _.^..l, .j ,,..-,-` -
,;1=:;a=z;:;1=z=.;.=25;32t;;=2;=;;.=;=:z-z;=;.;z;=

L°“=“ 13% *¥f§íåf§'zí§?f{`âííiêíiíffååäi
"m-35125-m' ä§`*"~1=>.=I<I°:=>'EEsiäsiää'-t=§í=§EÉä*=i'-'f,.«:<E1:2E$
I' ` ii' I  'Ã.ffI"`1Ifl.°I*'fI": f.'.3.-'.<1=<E` '5E?.:Ã:°'
~=-^.<-z:§t:ss:z=°=~=<-""'
NJF's Inntektskihier i 1988 >
Idretten må i stigende grad finne
inntektskilder ved siden av tippemidler og
offentlige bevilgninger. I 1988 kom hele
23% av NJF s inntekter fra judolotteriet.
Tingrepresentanter fra flere klubber
hadde kommentarer til lotteri som
inntektskilde, men etter en del
diskusjon vedtok tinget at Norges Ju-
doforbund skal ha et årlig lotteri, og at
prisen pr. lodd skal være kr. 10,-. I
1987 og -88 innbrakte lotterier tilsam-
men 1.046.000 kroner til norsk judo,
hvorav 587.000 gikk til klubbene og
459.000 til Forbundet. Det er å håpe at
lotteriene i den kommende tingperio-
den vil sette ny rekord!
Satsing på toppidrett og ut-
danning
Dessuten vedtok tinget handlingsplan
og budsjett for årene 1989 og -90. Det
oppstod debatt om bevilgningen til
toppidretten, men tinget ble til slutt
enig om det opprinnelige forslaget, på
400.000 til toppidrett i 1989 og
450.000 i 1990. Nytt i budsjettet for de
kommende to år er satsingen på
utviklingsarbeid. Forbundsstyret la
frem planer om kraftig satsing på le-
der- og trenerutdanning, og det ble
gjort klart at midler fra posten
utvikling, i alt 269.000 i år og
285.000 til neste àr, står til dis-
posisjon for tiltak innen trener-,
dommer- og lederutdanning, i
klubb-, lcrets- og regionregi.
“F 62% Forsikring
Etter at saken har versert på for-
bundstingets dagsorden i mange
år, ble det denne gang vedtatt at alle
medlemmer over 12 år skal betale en
individuell lisens på kr. 100,- pr. àr,
som skal dekke premie til skade- og
ulykkesforsikring, samt utgivelsen av
Judo-magasinet. Det oppsto diskusjon
om størrelsen bade pà forsikringssum-
men og premien. Flere mente det
burde gå an à få mere for den premien
som var foreslått. Forbundskontoret
satte umiddelbart etter årstinget i gang
med à få forsikringsavtalen i havn etter
de retningslinjer Tinget fastsatte.
Tildeling av NM
Det ble også vedtatt at Norges-
mesterkapet heretter skal tildeles av
Forbundstyret etter søknad. Tidligere
ble NM tildelt på tinget., Det er flere
29
.
JUDO-magasinet 2/89
ting som tyder på at det nå begynner å
bli konkurranse blant klubbene for å få
tildelt NM. Flere har skjønt hvilken
inntektskilde dette er. Stevnekomiteen
er i ferd med a revidere stevneregle-
mentet, og det vil bl. a. bli stilt be-
stemte, faglige krav til NM-ar-
rangører.
Både tinget og
utviklingsseminaret,
som ble arrangert dagen
i forveien med nærmere
også bringe sponsormidler til judoen,
noe det har vært fint lite av til nå.
Tinget støttet også modellen med re-
gionale utviklingsmiljøer. Foreløpig
har vi bare erfaringer fra region Øst
med senter i Oslo, og Midt-Norge med
senter i Trondheim, å støtte oss til. Det
skal bli spennende å se om vi kan telle
flere livskraftige regioner ved neste
arsting.
I skrivende stund har Forbundstyret og
administrasjonen allerede begynt a
arbeide med de vedtak som ble fattet
pa Forbundstinget pâ Soria Moria
kurssenteri Oslo 16. april 1989. EI
1.-:-:;.;.»: ;;.-:-:;; :-. 1223

.za
-;.;.-=.::.:~;.-.-=.=.: ;.=-2.;
;.=~>;  .>;«.~=
'V'Vf:'=1=f=';';';fs=1=rs;
'
.<.,
::;;~-;,_-gå;
2355213525252-ÉEI13251  .
:-É;I~E-E;í»E-3-LE
_
j j j j _ _.;.;_.""':"`É:ɧi§É_3§.;q:~:~g:~:<;:~:<g:~:;
z:=:z-;:;:=:§-31;-2-2-= _ >3:=:§-3
1;-==;.=.,.=-=.=.1  -,;_=,=_
,;=-ti: -::.;-=-;- -.»:.~.~.~f.>;.:-;..<:«;. >.<»; -1 :-1-
:-=-=»;.=~;;;-~;:-= =°=~=<«,:«>;<»,;.-.; .;°,; 3.1.;
;=-= ;.=~:-= 1 =-= 1- .-,=°.~.<~=.=<,;.=«s= =.;.=.>. -
;-;;:-re;-1-1;-1 =<~;«.i:~;<~;~:r:«.< te» V. ..
1.=;':1;=;1;-:;-,.-.g:gss:=3 =.'s:=.

:.-===:t=- =:zz1=>,=<>;;<z,-,í=
:1.f:': .3:f:f:3:f 7:1*".<'1<:7'5.<:'t5^~:<5 :<'c~:~:
' ^~§:>í~`.9:-5:<>:~:'ac~: c~:<-> -^
T°PP*dfe“
1.,-<s-.W-..-.;.-,.(-,;.
. ... .-°-----
Utvikling
ved at vi får resultater O
intemasjonalt. Det vil
100 deltagere, viste at 500 ;
det er stor vitalitet og
.mye kreativitet mange 400
steder i norsk judo.
Fremfor alt ser det ut til 300
å Være 0PPS1Ulflifl8 Om
Satsingen PÅ f0l9Didfefi= 200
og arbeidet for inter-
“aSl°“al°m°dal5°'~De* 100  ,   H
er enighet Om at inte'
ressen for judo skapes
`l 988 1 989 1 990
NJF - utgifter til toppidrett og utvikling: Tinget vedtok â senke utgiftene til toppidrett noe, mens støtte
til utviklingstiltak skal økes kraftig i ting-perioden. Tegn: ©ACh.
Det nyvalgte fnrbundsstyret fotografert på Soria Moria, fra venstre Erik Mølmen, Bjarne Heimdal (presi-
dent), Arild Sand, Rune Neraal, Liv Thomasrud, Jens Aassved, Per Arne Grime. Foto: Grete Utstumo.
JUDO-magasinet 2/89
i
i
t
i
;
i
t
vi
tt
1

8
Portretter :i
Portretter
Judo-magasinet - 9
U*
r ÅRETS NQRGESMESTRE

'IQ '
”III
Av Astrid Nordbotten,
Landslagskoordinator
J udo-magasinet lar med
dette årets norgesmestre
(senior) presentere seg selv.
Vi sendte ut et skjema med
spørsmål om hvorfor de
begynte og hvorfor de stadig
holder på med judo, hvilke
forventinger de hadde foran
årets Norgesmesterskap og
hva de synes om sin egen
innsats. Videre spurte vi om
ambisjoner og
framtidsplaner, og om hvor-
dan de tilpasset treningen
med det de ellers driver med.
Her er hva de svarte:
- - .=,~«.<f. -1:-1-if-~
-' ' fra «'. ,,_
1
izn >.
Rune Bergmann, Trondheim Judokwai,
-71 Kg, herrer. -Jeg ville begynne med
noe nytt og spennende, og begynte med
judo. Det er en spennende og utfordrende
idrett, og derfor holder jeg stadig på.
-Jeg hadde på forhånd ventet å vinne
NM, og synes i ettertid at innsatsen var
bra. -Ja, jeg har ambisjoner i judo sam-
menheng, og satser vel på deltakelse i OL-
92 -men tiden får vise hvordan det går.
-Jeg går på idrettshøyskolen, og i tillegg
er jeg regionskoordinator for region øst.
Har ingen problemer med å tilpasse dette
med judo treninga, forøvrig kan jeg karak-
teriseres som en snill gutt. El
PRESENTERER sæ!
Nina Haugen, Larvik Judoklubb, -52kg,
damer. -Jeg synes judo så gøy ut, og fikk
lyst å prøve. Jeg forsatte fordi det virkelig
var gøy, og fordi jeg så at jeg ble bedre.
-Jeg visste ikke helt hva jeg kunne for-
vente av meg selv i NM, og hadde blitt
fornøyd bare jeg fikk en plass på pallen.
Jeg er kjempefomøyd med resultatet.
-For tiden driver jeg bare med judo, og
trener så ofte jeg kan. Det vil jeg forsette
med så lenge jeg kan og så lenge det er
gøy. El
Kristin Øygarden, MIC, -56 Kg, da-
mer. -Det var ren tilfeldighet som var
årsaken til at jeg begynte med judo. Jeg
var med noen venner på trening, og så
begynte det hele. Jeg likte idretten, synes
det var gøy -og miljøet var bra. -Jeg
stilte opp i NM for å vinne -og spiste meg
opp en vektklasse pga. Kongepokalen. Jeg
var derfor red for at motstanderne skulle
bli for tunge. Jeg følte at alt ikke fungerte
helt godt på stevnedagen, var litt “treig",
men er selfølgelig fomøyd med resultatet.
-Jeg har ingen judo-ambisjoner dette
året. Jeg skal ut og se meg om i verden, og
dermed blir det null judo. (Skal ha permi-
sjon et år fra arkitekthøgskolen i Oslo.) El
Johnny Roaldseth, Trondheim Ju-
dokwai,-78 Kg, herrer. -Det var bare til-
feldigheter som førte til at jeg begynte
med judo, jeg ble med noen kompiser som
skulle begynne. Jeg synes det var artig; jeg
lærte noe hele tiden, og jeg fikk det til.
-Foran årets NM forventet jeg å komme
til finalen, men jeg visste at det var flere
som kunne vinne. Utenom kampen mot
Hans Christian Jenssen, som vant i fjor,
vant jeg alle kampene på ippon. Jeg er
derfor godt fomøyd med innsatsen.
-Mine judo-ambisjoneri tiden framover
vil avhenge av hvor lenge jeg kan kombi-
nere jobb og judo, men lyst til å satse og
komme meg videre -det harjeg.
-Jeg jobber som maler, og har kvalifisert
meg til finalen i maler~NM. Kanskje får
jeg min andre NM-tittel da? U
Kay Otto Nilssen, Vennesla Judoklubb
-95 kg og åpen klasse, herrer.
-Jeg begynte med judo etter at Erik
Brunvatne fikk overtalt meg til "å prøve
en trening". Han hadde holdt på et år, og
banket meg så grundig på første trening at
jeg forsatte bare på trass! (Revansje-
trangen var nok stor). -Gull i både -95
Kg og åpen klasse var i overkant av jeg
hadde forventet meg. Jeg synes motstan-
den var noe svak, men vurderer min egen
prestasjon som jevnt bra. -Når det
gjelder framtidsplaner og judo, har jeg
tenkt å gjøre “comebacks“ med jevne mel-
lomrom -nasjonalt og kanskje intemasjo-
nalt. -I og med at jeg studerer (hovedfag
i filosifi) stort sett bare på dagtid, kommer
ikke lesingen i konflikt med treningen.
Den er en god aweksling til all stillesittin-
gen. Men treneren min (meg selv) maser
stadig om at jeg må trene mer. U
Ö ~
.. `
vi
*'f'/i -
'we ““
JUDO-magasinet 2/89
.Jøra , , __, er.
-Hvorfor jeg begynte med judo husker
jeg ikke lenger, men nå trener jeg fordi det
er en fin måte å holde seg i fonn på, og en
bra måte å avreagere på. -Jeg var svært
tent på å bli norgesmester, og trodde også
jeg kunne klare det. Jeg er
godt fornøyd men
innsatsen. -For tiden
tjener jeg verneplikten.
Ambisjonene i judos
rnenheng avhenger av
jeg kan bli overført
Idrettstroppen på
Lutvann.
Melinda Majerscik,
Hurdal Judoklubb, -72 kg,
damer. -Jeg ville trene
“noe", og da noen ver
av meg begynte med judo
slo jeg lag med dem.
synes at judo er fint på
mange måter, det er vari-
ert trening og dessuten
miljØet veldig bra -vi fin-
ner på så mye gøy sammen. Jeg er des-
suten litt “røff" av meg, så judo passer bra.
Til NM hadde jeg innerst inne et lite
håp om en plassering, men jeg ville ikke
forvente meg noe på forhånd. Jeg er kjem-
pefornøyd med l. plassen, og ble tent på å
trene og konkurrere mer. Skulle bare
ønske det var flere med i konkurransene.
-Jeg er litti tvil om hvajeg skal priorite-
re i framtida, judo eller skolegang. Jeg går
i 2. klasse på videregående skole, og i det
siste har judotreningen gått en del utover
skolearbeidet. Jeg regner derfor med å pri-
oritere skolen en tid framover nå. U
Sarah Ll0yd, Marienlyst Judo Club, -61
Kg,danle.r. -Jeg hadde lyst til å drive med
en sport som krevde hard fysisk aktivitet.
Judo krever dette, og i tillegg virket det
spennende. Jeg har forsatt fordi det er gøy,
og selvsagt har det også noe å si at jeg gjør
det bra på stevner. -Årets NM ville jeg
gjeme vinne -det var på tide, synes jeg,
ettersom jeg har vært juniorrnester og har
flere 2. og 3. plasser fra før. -Pga. skader
og skolegang har jeg ikke vært med på så
mye etter NM, men jeg håper på å holde
meg på Norges toppen. Kanskje får jeg
sjansen til å konkurrere for Norge i utlan-
det? -For tiden går jeg siste året på
sykepleirhøyskolen -det går greit å
tilpasse skolen men judotreninga. Cl
GÅ kn.,
Cathrine Tvete, Frederikstad Ju-
doklubb, -48 Kg, darner. -En vennine
klarte å overbevise meg om at judo ikke
var så farlig som det så ut til, og fikk meg
med på en trening. Det var artig, og da var
det jo bare å forsette, -Når det gjelder
NM, så visste jeg sånn noenlunde hvem
som skulle delta. Plasseringen regnet jeg
derfor med kunne bli hva som helst. Jeg
ble innmari glad da jeg vant! Mitt håp er å
kvalifisere meg til Nordisk og EM.
-Ellers går jeg i annen klasse på videre-
gående skole, og jeg prøver å gjøre det
meste av arbeidet unna i skoletiden, slik at
resten av tida kan gå til trening. El
Alfredo Chinchilla, NJJK, -65 Kg, her-
rer. -Jeg begynte å trene judo fordi det
var en klubb i gata der jeg bodde. Treneren
min var en japansk sensei med 4. dan, og
dermed fikk jeg de grunnleggende prinsip-
per ijudo -altså å bruke minst mulig kraft
og mest mulig teknikk- inn fra starten av.
-l. plass i min egen klasse, Kongepokal
og 3. plass i åpen klasse er jeg fomøyd
med på en måte. Men helt fornøyd blir jeg
ikke når jeg ikke vinner alle kampene på
ippon; denne instillingen tror jeg inspire-
rer til bedre innsats neste gang. Åpen
klasse var den jeg likte mest, jeg måtte gi
tapt for Kay Otto, men det var nok ingen
.`
íí'
-<f`
overraskelse. -Til daglig driver jeg med
med mye rart, bl. a. prøver jeg å sy sam-
men et riktig godt blad til judo-Norge,
men mest er jeg opptatt av naturgeografi-
studiene på Universitetet i
Oslo. El
Alf Schei Martinsen,
Judoklubb, +95
Kg, herrer. -En klasse-
dro meg med på
første
trives og derfor
jeg, -Dette
var min første, og
hadde nok ikke deltatt
stevnet hadde gått et
annet sted. Jeg forventet
plassering i det hele
og ble overasket og
1 ffrmøyd da jeg vant.
har ingen spe-sielle
i judosamrnenheng,
regner med â slenge
med i noen konkurranser. -Trenings-
mengden varierer, da studiene kommer
først for meg. Jeg har 3 år med data, og
begynte i høst med økonomisk adminis-
trasjon. El
Inger Lise Solheim, MIC, -66 kg og
åpen klasse, damer. Inger Lise trenger
neppe noen presentasjon for judo-Norge.
Hun har en bred internasjonal merittliste,
og hvem husker ikke VM i 1982 hvor In-
ger Lise tok sølv og Heidi Andersen tok
bronse. Men selv om det er snakk om en
av kjendisene våre, skulle vi gjeme ha hørt
fra henne. Dessvene har hun ikke retur-
nert spørreskjemaet vi sendte ut. U
Kurt Leefe, Sarpsborg Judoklubb, -86
kg, herrer. -Vi var en gjeng kamarater
som begynte med judo samtidig. Det er
godt miljø i klubben; ogjeg synes også det
er artig å konkurrere. - jeg brente mye
foran NM, og hopet på en brukbar plas-
sering. Medaljcplass hadde jeg imidlertid
ikke regnet meg, og gull var virkelig en
gledelig overraskelse. Seieren har gitt meg
lyst til å trene, og konkurrere mer, men
mye vil avhengig av arbeidet. Jeg er med
og driver en familjebedrift, og det blir
mye overtid. Jeg prøver etter beste evne â
tilpasse judo, privatliv og jobb med hver-
andre. Cl
JUDO-magasinet 2/89

10 EM-89
Gi f
l r .
sk;-_;,/' J  7'
-
Notater av Thor Kirkesæther
redigert av Erik Mølrnen
Hele tre gull, to i herreklas-
sen og et i dameklassen, ble
det på finnene iEM i
Helsinki 11.-14. mai i år. En
svensk sølvmedalje i da-
meklassen reddet svenskenes
ære, og representerte sam-
men med en islandsk og en
dansk femteplass Norden i
det 38. EM i judo. Norge
kom ikke gjennom de innle-
dende kamper.
Jubelen stod i taket blant det finske
publikumet da finnene tok den ene
medaljen etter den andre. “Tre ju-
dogull fikk folk til â gråte av gled:-:”,
skrev Helsinki-avisen “Helsingin Sa-
nomat” etter stevnet. En sølv og en
bronse ble det i tillegg for finnene.
Norge stilte med Rune Bergmann i -71
kilosklassen og Stig Traavik i -65 kilo.
Rune møtte Kaminski fra Polen i første
kamp. Rune fikk ingen ting til. Han ble
stoppet i angrepene, og blokkert av
r___§_ _l_7
-A , .
m . ; l
_   V-,íf',1
Kaminskis venstre hånd. Rune måtte
på rygg for en ko-soto-gari, som ga
Kaminski en waza-ari. Rune sa selv
etterpå at han hadde hatt “blokkering i
hodet, og skjønte ingenting”. Ka-
minski ble slått ut av Jonna Korhonen
fra Finland i neste runde, og Runes vei
videre ble dermed stanset. Her hjalp
det verken med venstrehåndsblokke-
ring eller bønner; Kaminski ble full-
stendig overkjørt av finnen, og vant på
ippon etter 3 minutter og 39 sekunder.
Korhonen gikk videre til finalen, der
han sikret gullet for Finland, i det han
slo ut Bertelan Hajtos fra Ungarn.
Stig fikk en kamp mere enn Rune, for i
første kamp møtte han Bruno Cara-
betta fra Frankrike, som senere gikk
hen og tok gullet. Men Stig var tent, og
“ville noe". l minutt og 40 sekunder
uti kampen fikk Carabetta rulle for
passivitet. Han tok seg sammen, og da
kampen var 2 minutter gammel, scoret
han en yoko på Stig. Carabetla prøvde
seg med armbend på Stig i ne-waza,
men Stig holdt fast, og Carabetta fikk
ingenting til.
Norge hadde ingen deltakere i da-
meklassene.
t J l l ,
Terje Gran - beste norske
Den beste norske på matta var dommer
Terje Gran, som dømte meget bra.
Sikker og myndig dømte han seg gjen-
nom noen av de vanskeligste kam-
pene. Dét gjorde derimot ikke en del
andre rutinerte dommere, som leverte
en del merkelige avgjørelser. Dette bør
være en spore til andre gode, norske
dommere med ambisjoner til å prøve
seg ute! El
Judo European Championships
in Helsinki
Medal distribution
COUNTRY GOLD SILVER BRONZE
France
Soviet Union
Finland
Holland
Poland
Belgium
Italy
Czechoslovakia
F. Fl. ol Germany
DDR
Great Britain
Hungary
Sweden
Spain
Israel
00000000-I-^-^I>L0(.DUI
OO-^-Å-^|)|)UJOOiJO-^l)-Å
-^l)Ol)|)-Å-^-^-ÅOOÅ-å-^-|>U'l
. , i
"fff   e    lå ii" ii” ll li .
,]`UDO-magasinet 2/89
Topp resultater
J udo-magasinet - 11
D
fn
3.-, ft
Lt'
.r,
. , er
”fri '57 P &>°°
VÅR REPREsENrAsJoN |
|a|eA, sovJEruN|oNEN
Tredje påskedag reiste 2 utøvere, 1
dommer og 2 ledere til Riga etter invi-
tasjon fra det Latviske Judoforbund.
Latvia er som kjent en av Østersjøsta-
tene i Sovjet som skal få begrenset
selvstyre. Reisen hadde flere formål :
Konkurranse/trening i Riga - og å få en
del sovjetere over til â delta i Norwe-
gian Open 18. nov. Det skulle vise
seg at det Latviske Judoforbund
ønsket å opprette direkte kontakt
med Norge og klubber i Norge. En
slags idrettslig glasnost, og det ble
satt opp forslag til foreløpig in-
tensjonsavtale om samarbeide
mellom Norges Judoforbund og
Latvias Judoforbund. (Se info
s.l9.)
Norge var eneste deltakernasjon
utenfor Sovjet, så vi ble behandlet
som VIP`er. Utøverne fra Norge
var Hans Christian Jenssen fra
Oslo Jkl. (-78 kg.) og Egil Kvåle
fra Trondheim Judokwai (-95
kg.). Dommer var Terje Gran.
-78 kg's klassen var meget inte-
ressant, en klasse med mange
gode utøvere. Kampene var typisk
“sterk judo “, noe som passet
Chris godt. Han gikk friskt og res-
pektløst ut med teknisk god,
hurtig judo og resultatet ble en
fortjent 3. plass. Egil hadde ikke
helt dagen(e). En del av russerne
fikk kjørt seg skik-kelig, men det
holdt ikke i -95 kg's eller åpen klasse.
Terje høstet stor- anerkjennelse for
JensAassved
DUTCH OPEN 1989
I vår oppnådde norsk judo et av sine
beste intemasjonale resultater på lang
tid. Som vanlig ble dessverre bragden
knapt nevnt i avisene, men Judo-
magasinet vil ikke la Stig Traavik's 3.
plass i årets Dutch Open gå i glemme-
boken! Dutch Open er en av de virke-
lig harde internasjonale tumeringene,
som de store judonasjonene (Sovjet,
Frankrike, DDR, etc) deltar i og bruker
som et av utakskriteriene til EM, VM
og OL. Stig hadde en “tøfF' dag, men
han var godt trent og hadde utholden-
het og sterk kampvilje. Støttet av Bo-
rislav Stoyanov -"Bobby"-, landslags-
treneren vår, kom han i bronsefinalen
uten scoring mot seg, hvor han vant
over sovjetrusseren. Han tok dermed
hjem en tung bronsemedalje; vi gra-
tulerer! Cl
Alfredo Chinchilla
Monica Halle, Asker Judoklubb; Stig
Traavik, NJJK, Chris Jenssen, Oslo Ju-
doklubb, utenfor Haugerud Judosenter
_ _ under regionsamlingen i høst. Foto: Al-
srkker og god dømmrng. Han var også fred” Ch,-,wh,-næ
den dommeren som dømte flest fi-
naler. U
STOCKERAU I ØSTERRIKE
Judo-magasinet henvendte seg til
forbundskontoret med forespørsel om
rapport, resultater m.v. fra det inter-
nasjonale stevnet for kvinner under
19 år i Østerrike i juni. Her må den
ansvarlig for turen ha sviktet, forfor-
bundskontoret kunne ikke hjelpe oss.
Monica Halle, som flkk bronse i
stevnet, sa seg imidlertid villig til d
skrive litt:
Det var landslag fra 12 europeiske land
samlet under stevnet. Stevnet virket
litt større enn det jeg hadde ventet, og
jeg ble ganske nervøs av å gå rundt à se
på alle de ukjente jentene. Ar-
rangørene fulgte ikke helt
tidsskjemaet, men det var en fordel for
megi Vektklassen min begynte
tidligere enn ventet, så da jeg plutselig
ble ropt opp fikk jeg ikke tid til å være
nervøs. Det jeg aller første la merke til
var at de var sterke, Jeg
tapte første kampen på han-
tei, men jeg var ganske
fornøyd. Jeg kom meg ut av
puljen min og skulle gå
semifinale. Jeg tapte den,
men jeg synes likevel den
var den beste kampen min.
Hun var sterk og bedre enn
meg, men likevel ble det en
skikkelig judokamp. Hun
vant finalen ganske greit,
der hun møtte min første ut-
fordrer som denned kom på
andre plass. Jeg kom på
tredje plass i denne
vektklassen (-44 Kg) som
besto av 7 utøvere delt på to
puljer. Jeg var ganske godt
fornøyd med kampene mine
og det var kjempegøy å
møte helt ukjente jenter. Vi
var ikke så høye i hatten før
stevnet, men jeg synes de
fleste klarte seg bra. Det var
tross alt den første større in-
temasjonale erfaringen for
de fleste. Vi var en kjempe
W fin gjeng som dro, og vi
hadde det kjempebra sammen både
før, under og etter stevnet. Det var alle
tiders å ha med seg Kåre Nordby som
lagleder. I-Ian var en bra lagleder som
gikk fint sammen med “jenteligaen”
Monica Halle 0
.IUDO-magasinet 2/89
l
l
J
i
i
r
l

Bli med mot toppen - BESTILL IDAG'
Judo Sport AS og Forbundet tilbyr judoutstyr og fritidsutstyr til medlems rrser
Kvalitetsvarer spesjelt for judo. Utviklet
i samarbeid med vare leverandører
STRIKKEJAKKE - art. nr. 101 - Kr. 297,- BELTER - art. nr. 171
En elegant dobbel-kneppet strikkeiakke for alle Sta to lluer i en smekk,
«n/oksne» i iudo-Norge. Passer like bra pá jobben som i Spar penger og bestill belter samtidig
fritid. og bør bli judoens Hstyreiakkeu. Den vil ogsá være som du bestiller graderingsmerker
en utmerket iulegave enten du er en utøver av iudo hos forbundet
eller ikke. Meget gunstig pris. Å har belter i alle farger. MON og
KYU. til en særdeles gunstig pris.
JQGGEDRESS . 31-1_ m»_ 111 . K.-_ 2941. Belter bestilles gjennom klubben.
«ELIN» pariserblgi ioggedress med flosset innside.
oeruo A HA PA SEG. Bukse med dype rommer. NYBEGYNNERDRAKT -
Passer bade til sport og fritid. a;1_ m-_ 151
Produsert i 50% bomull og 50% polyester. Vân mbud om rimefige
n nerdrakter til váre
coLLeoE-sansen - an. m. 121 - kr. 138,- k1yU'É,1iy."b|. 110.6" ...lam
En college-genser i god kvalitet med romslig l ár forventer vi enda ilere bestillinger,
DHSSf0flll 09 iSYdde ermer. da årets drakt ikke bare er av
Produsert i 50% bomull og 50% polyester. betydelig bedre kvalitet enn fjorårets,
men den er ogsá bleket hell hvit
T-SHIRT -_art. nr. 131 - Kr. 69,- Drakter! beslillçs oiennom klubben.
En T-shirt 1 100% bomull i meget god kvalitet 09 l>°Sll""l9 9° 1° e"e' “ete dfflklef
Romslig passform med elegant rund hals, Wldes “anm
JUDOBAG - art. nr. 141 - Kr. 279,- ~ `e
En meget romslig bag med utvendig lomme og -“ QN 3 5 ev
med god plass til både iudogi og treningsutstyr. “ beg]“
Produsert i meget slitesterk nylon. “`1`“g TN
Farge: Pariserblá d`ag%1
JUDOSQKKER - art. nr. 151 - Kr. 49,
Trendset iudosokker er kvalitetssokker produsert
for â tåle mange kilometer 1 joggesko.
Produsert i 80% bomull og 20% stretch-nylon
som gør at passformen holder seg etter mange
gangers vask Meget slitesterk sàle.
Klubber kan be om spesialtilbud på
T-shirt og sokker.
M 1 Størrelse Ama" M r Størrelse ma
.nr. V S M .n. 1 L 1 XL
en
Z
101 rød
«-
><
.-
_.
2
E
101 blå
ä
§
M JUDO SPORT AS
Navn: _ .................................. ... ............................................................................. ..._
Hauger Skolevei 1,
Adresse: ...........................................................  ........................................................ _.
Postnr; .................. .. Sted: ................... .s.. ............................... _. 6
1 fe

l
14
Distriktsjudo
F
i
Distriktsjudo Judo-magasinet - 15
JUDOSAMLING I
FREDRIKSTAD
Av S. Henriksen -
Fredrikstad Judoklubb
1 7-18 juni arrangerte
Fredrikstad Judoklubb sam-
ling for alle Østfold-klub-
bene. Samlingen var ment
som en sesongavslutning,
hvor. vi foruten judotrenin-
gen hadde lagt opp til litt
sosialt samvær.
Som trenere hadde vi engasjert Frank
Evensen og kretstrener Knut Tho-
masrud. Dessuten hadde vi i tillegg til
Østfold-klubbene invitert noen av de
større klubbene i regionen og en liten
nystartet klubb fra Syd-Sverige, som
hadde tatt kontakt med oss tidligere.
Endelig kom dagen. Forventningene
var store angående deltakelse, sa vi
hadde leid plass i selve Kongstenhal-
len og lagt ut ca. 160 kvm. matte. I god
tid før treningsstart var svenskene på
plass i et antall av 20 stk. Frank kom
og satte i gang treninga, og så kom det
en og annen nordmann slengende! I
løpet av helgen var det 14 - fjorten
østfoldinger innom matta, inkludert
meg selv. Dette sier jo en del om judo-
interessen i denne del av landet. Må si
det var ganske pinlig å forklare det for
de entusiastiske svenskene, som
forøvrig ellers var meget fomøyd med
treningen og samlingen.
Det blir selvsagt lenge til vi får råd til å
arrangere et lignende under-
skuddsforetagende. El
Innbudte klubber :
Arr.klubb Fredrikstad Jkl. 8 delt.
Sarpsborg Jkl. 2 “
Moss Jkl. 0 “
Kråkerøy Jcl. 1 “
Spjærøy Sportskl.-Judogr. 0 “
Borge Jkl. 3 “
Asker Jcl. 0 “
Oslo IK. 0 “
NJJK O “
Fridafors Skidkl.-Judogr. 20 “
SPEIDERJUDO I
RolfMichaelsen -
Rykkinn Judoklubb
NJF viste sitt blide ansikt
under speidernes landsleir
på Skaugum i sommer.
Utendørs judo vakte stor
interesse og var den største
kvelds-aktiviteten på lands-
leiren.
Prosjektgruppen som bestod av Rita
Andersen og Kåre Nordby fra Asker
Judo Club, samt Rolf Michaelsen fra
Rykkinn Judoklubb, tok mål av seg til
ll aktivisere 200 speidere hver kveld.
Ca. 600 speidere fikk oppleve judo,
men etterspørselen etter de gratis ju-
dobillettene var enda større.
Deltakeme ble først fristet med en kort
og luftig, men myk oppvisning. Etter
“gispene" å dømme gjorde oppvisnin-
gen stort inntrykk. Den morsomme
oppvarmingen som fulgte -akkom-
pagnert av fengende discorytmer- ga
oss meget lærelystne speidere. O-
HKH HARALDS HAGE
Vi sto pà! (øvre rekke fra venstre) Vanja Grønnhaug Hagen, Leif Hallem, Hans Jacob
E lliassen, Leif Inge Magerup, Steinar Prytz, Rolf Nybø, Jon Inge Beulces, lain Vartan,
Kåre Nordby, Bjørn Berg, og Rolf Michaelse. (Nedre rekke fra venstre) Ercan Kara-
kus, Rita Andersen, Frank Wind, Collin Vartan og Gøran Flatby Nilsen .
SOTO-GARI, O-GOSHI og HON-
KESA-GATAME måtte instrueres
også på engelsk der hvor hermeme-
toden ikke strakk til. En stor utfordring
for de ca. 20 hjelpeinstruktørene som
ikke ville få grønske på gi'en. Etter l -
time avsluttet vi med behagelig
uttøying.
HVORFOR LÆRE
SPEIDERE JUDO?
Hensikten var å introdusere judo for et
stort publikum fra hele Norge. Tiltaket
har vært god judoreklame. Vi fikk
også fram forskjellen fra andre
kampsporter.
Det viste seg at det manglet judoklubb
i en del distrikter hvor markedet er
stort. El
F
la
Av Einar Karlsen -
Harstad Judoklubb
Årets NNM ble awiklet i Harstad
den l. og 2, april 1989.
P.g.a. sykdom var det enkelte
utøvere, bl.a. en kontigent fra Umeå i
Sverige, som dessverre meldte avbud.
Likevel, 173 deltakere viste mye fin
judo underi alt 235 kamper over de to
dagene stevnet gikk.
Første dag var viet de yngste
deltakerne. Fire utøvere ble hedret
med Midlings pokal til lovende ung-
domsutøvere. Med hjelp av to
medlemmer av den norske dom-
merkomitéen var det presidenten i
Norges Judoforbund som hadde den
vanskelige oppgaven á peke ut de
aktuelle.
Utvalget skulle skje uten hensyn til
resultater. Skjønnsmessig vurdering av
utøvernes dyktighet, teknikkvalg og
teknikk-repertoar skulle være uttaks-
kriterium.
Mange hadde merket seg en ung
jente fra Karasjok, og hun var
utvilsomt favoritten.
Pokalvinneme ble:
Lailyn Pope, Karasjok Judoklubb
Kristian Remen, Sortland Judoklubb
Monica Larssen, Harstad Judoklubb
Christoffer Knebel, Bodø Judo Club
Pokalene for raskeste ippon (judoens
variant av teknisk fallseier) gikk til :
Monica Iversen,
Bodø Judo Club 40 sek.
Kent Inge Jarling,
Harstad Judoklubb 12 sek.
Beste laginnsats sto Bodø Judo
Club for. Klubbens lagutøvere scoret
nesten maksimalt antall poeng under
de individuelle kampene. Laget som
kunne hente hjem Midlings vandre-
pokal for Harstad-stevner, en 42 cm.
stor sølvpokal, besto av :
Ørjan Vassbotn
Kristoffer Knebel
Steffen Løpsmark
Trine Thommasen
Monica Iversen
Anita Lillevik
Søndagen var det utelukkende se-
niorer som kjempet, og det var god
judo med mange og raske kast. Det var
så mange som avsluttet sin kamp med
IPPON-scoring (“teknisk fallseier“)'
før full tid, at måtte ta
pause for ikke-a
ligge for langt fo-
ran tidsskjemaet!
Et vellykket
stevne er i første
rekke avhengig av
at selve arrange-
ment glir
3;
ÅPENT NQRD-NORSK MESTERSKAP l989
det innlånt plastkjegler til dette
formål. Mellom kjeglene var det rødt
nylontau. Kjeglene var plassen 1-2
meter fra mattekanten. Det kan være et
poeng at slik avsperring kan velte. Da
får den sta noenlunde i fred.
For pub-
likum som ofte
ikke har
innsikt i
sporten, vil
tidsaspektet
under en kamp
innebære et
knirkefritt og at /#4* spenningsmo-
rammen rundt er ' ment. Straks
minneverdig. klokken for
Vi satser pà íppon! Foto: Stig Nilsen, h 0 l d e g r e p
Vi vil trekke ©Harrtwi Tidende begynner å gå
fram et par ting
som
vi synes fungerte bra under NNM.
Stevnet var fordelt på 2 dager og kam-
pene ble kjørt på 2 arealer samtidig.
Med streng disiplin for kampstart ga
dette 2 korte arrangements-dager uten
utslitte utøvere, dommere eller sekre-
tariat.
Avsperring av konkurransearealet
gir både ryddigere forhold og høyere
sikkerhet for utøvere. Under NNM var
markerer dette
betydningen for den ukyndige. Det
samme når resterende kamptid nærmer
seg 0 og scoringstavlen viser jevnt.
Under NNM i Harstad ble det benyttet
angrepsklokker fra basketball for å
angi tiden på holdegrep. Klokkene er
omlag halvmeteren høye med digital
angivelse. De teller ned fra 30 sekun-
der, men det venner man seg fort til. El
Kjære alle judofolk!
Hvis dere blar gjennom dette andre
Judo-magasinet, ser dere at det bare er
noen få som har skrevet her. Dessuten
er det blant skribentene en overvekt av
styre-og komitémedlemmer. Det er
selvfølgelig hyggelig at både president
og visepresident i Forbundet har
bidratt, men hvis ikke flere skriver, vil
det ikke bli noe særlig mangfold i
bladet. Judo-magasinet skal være en
møteplass for idéer og gode forslag, ris
og ros. På trener-og lederseminaret i
Trondheim 15. - 17. september i år,
hørte undertegnede en hel rekke gode
idéer til løsning på problemer innen
alle felt av judoen. Idéene kom fra
deltakeme på kurset, og ikke først og
fremst fra styret, som også deltok pá
kurset. Det kom spesielt frem at flere
klubber bortigjennom har utviklet fif-
fige PC-løsninger når det gjelder
vektklasseinndeling og trekning på
stevner.
Folkens - la de hundre blomster blom-
slre! (sitat formann Mao). Varm opp
PC'er og skrivemaskiner, og send oss
BUNKEVIS av artikler om alt DERE
DRIVER MED DER UTE, slik at
neste nr. av Judo-magasinet kan bugne
av gode idéer, gode historier etc. etc.
Undertegnede erklærte bramfritt på
siste arsting at 90-årene skal bli ju-
dosportens tiår i Norge. Det blir i
hvertfall ikke det hvis dere gjemmer
dere nede i hullene deres.
Erik Malmen, styret
P.S.
Hvis du har muligheten til det: Al-
fredo, som redigerer og lager lay-out
på J udo-magasinet, er svært glad for å
få oversendt disketter, på vanlige
teksbehandlingsprogrammer, slik at vi
kan redigere direkte på skjenn. Du er
selvsagt også velkommen med et pent,
maskinskrevet manus.
D.S.
JUDO-magasinet 2/89
JUDO-magasinet 2/89

16
INFO
INFO-Norge
Judo-magasinet - 17
:_ '
/
èí/
`/
/' " E'
_,_-=
J udo-magasinet ajour
med
,/~ $
` g.
teknologien
"if" 'Å=:~. ' I
4)»-».-;   y _
o

E%c].t'=ȉC

. Judo-magasinets “head-
` quarters” har åpen linje 24 timer i døgnet.
For judofolk med anledning til a overføre artikler/info via
elektroninsk post (E-mail) har Judo-magasinet en åpen
linje 02-265273 -hvor dokumenter kan “lastes av”.
Redaksjonen tar imot 7 (i.e. Unix) eller IBM 8 “bits
character set”. Videre tar vi imot dokumenter bearbeidet på
de fleste DOS kompatible tekstbehandlingsprogrammer.
Så hvis du jobber med Word Perfect 4.2 eller 5; MS
.`=_ Word' XY-Write, osv. har du to altemativer:
K (9,-*âö`~"2~. ' Z' - 1. Du kan sende oss en DOS fonnattert diskett, 5-"
. 3,
eller 3-", DD eller HD, med andre ord er det ikke så
farlig hvilken størrelse disketten har, så lenge den er DOS
formattert.Inn i disketten kopierer du artiklene du vil ha
publisert. Vi setter pris på “rene” ASCII tekster, dvs overlat
understrekninger og slike ting til oss.
- 2. Hvis du har adgang til en modem, overfør filene elek-
tronisk og legg gjeme igjen en melding i basen om navn og
innhold på dokumentet.
Trenger du nærmere informasjon skriv eller kontakt
Alfredo Chinchilla, jeg vil kunne veilede pr telefon om
hvordan dette kan gjøres. El
* NORGES
PRESSEINFORMASJON
1» 4
::wedtsl;Judo Open 9 10 september 1989 2%
S HH L Qfi EIN SQLY !!EDA|,,|E§ III, NQQRQE
Helgen 9. - 10. september gikk Swedish Open av stabelen i Ifund. Flere sterke judo~nasjoner tok del i konkurransen.
Deltakende land var Øst-Tyskland, Italia, Australia, USA, Holland, Finland, Frankrike, Island, Danmark, Sverige og Norge
(ll nasjoner).
I kvinneklassen fikk vi et meget gledelig resultat. Junioren Kirsti Harefallet, Fredrikstad Judoklubb, feide all motstand til
side og vant sin klasse, -61 kg. I finalen møtte Kirsti Leanne Sheeny fra Australia. Kampen ble avgjort før full tid ved at
Kirsti fikk inn et fint armbend. Pâ sin vei til finalen slo Kirsti bl.a. to av jentene fra det svenske landslaget, den ene, Ninnie
Magnusson med 2. plass fra Scandinavian Open 1988. Godt gjort av en junior!
Herreklassen hadde flere positive innslag, og best resultat ble det på Kai Otto Nilssen, Vennesla Judoklubb. Han gjorde en
kjempeinnsats i sin klasse, -86 kg., en klasse der motstandeme var meget sterke. På veien til finaleplass vant Kai Otto over
Alexander Lindgren og Peter Larsen, begge i landlagsstallen for henholdvis Sverige og Danmark. Ogsa Kimmo Kallama,
Finland, sølvmedaljevinner fra EM-.TR i 1988, måtte se seg slått av Kai Otto. I finalen møtte han Torsten Brechot fra Øst
Tyskland, tidligere bronse-medaljevinner fra OL i Seoul. Finalekampen ble jevn. Begge gikk svært aktivt, men i de siste
sekundene fikk øst-tyskeren inn en scoring og vant. Det ble dermed sølvmedalje på Kai Otto. Kai Otto regner vi som Norges
sterkeste kort til VM i Beograd som gar i oktober.
Ellers må vi nevne innsatsen til Jørgen Moland, NJJK, som fikk en flott 5. plass i sin klasse, -60 kg. For en junior på 17 år
må dette sies å være en meget bra prestasjon. God innsats av juniorene viser at NORSK JUDO ER PÅ VEI OPPOVER.
vi vu. HA KLUBBENES .
LOGOER , Tren hver dag 1 Oslo!
.ludo-magasinet vil gjerne ha ALLE klub-
M d `
benes logoer. Vi trenger à ha dem an ag Tlrsdag
Lørdag |
1900- 1800- 1900- 1900- 1800- Morgen
NJJK
2100 2000 2100
2100
2000
tilgjengelig til bruk for
innbydelser, ar- tikler, osv. Ta
en REPRO eller en god original
og send den inn til .ludo-magasinet med det OSI
samme! El
1830- 2000-
2000 2130
ramma
1830-
2000
Onsdag i Torsdag' Fredag
1530-
1630
Ffiming-..
1 000-
1300
1 Fmmnng
JUDO-magasinet 2/89
w-
.
.Mt NORWEGIAN oPEN
= oHAMt3_|NsH|Ps
x, j 4.
.
;Ǥ,,.',/, .ai
.Y noe  ypírja
.Date: 'NovÉ } X
~Venue: Nad e  “
' _ g `
2_Ȥth.o October 1989
.  »r.:;=-
Regtfi ègndea,t,tza..fJY
The NJXÉ N “egian open
Organâzinâ- - -`itee welcomes
a §ggp udoka
Inquiries regarding registration and general information
please forward to the Norwegian Judo Federation's admini-
stration at the following address:
~<. ~
new
ä
Norges Judoforbund
Hauger Skolevei 1
N-1351 RUD
©=o2-stssoo
Referat fra Dag Hodne, NJJ K, sin gradering til
5. DAN
Til stede: Rolf Johanson, 6. Dan (formann i den svenske
graderingskommisjon), Bjarne Heimdal, president NJF, Per
Arne Grime, Forman TK, Gunnar Røstberg, medlem TK
Komiteen holdt et møte før gradering (kl. 18.00). Pensumet
til Dag Hodne ble her gjennomgått på nytt. Det ble diskutert
noen generelle prinsipper vedrørende gradering, hva som
skulle vektlegges, pedagogiske spørmål etc. Alle hans
KATA er tidligere blitt godkjent av TK/Forbundet. Nå
skulle han kun vise fram den tekniske delen for kommis-
jonen. Graderingen startet kl. 19.00 og ble avsluttet kl.
20.50. Etter selve graderingen ble det pånytt avholdt et møte
for å gjennomgå komiteens inntrykk. Komiteen listetopp de
negative og positive sidene ved graderingen. Ut fra en hel-
hetsvurdering kom komitéen enstemmig frem til at grade-
ringen var en 5. DAN verdig. Dag Hodne fikk så overrakt et
graderingsbevis (laget av Rolf Johnson), undertegnet av
graderingskommisjonens medlemmer.
Kommentar til Dag Hodne, NJJK, sin gradering til
5. DAN
La oss ta de få svake sidene først: UKE hadde problemer
med â forstå hvor vi ville enkelte ganger. Han var veldig
anspent og sterk, noe som hemmet Dag's gradering en del.
Med en bedre UKE ville graderingen vært enda bedre. Dag's
NE-WAZA var i sin helhet dårligere enn TACI-II-WAZA.
Han forklarte detaljer kanskje for nøye, hvis det er noe
minus, og han var litt svak i I-IIKIKOMI WAZA.
De positive sider: Han hadde bra kasteteknikker, og var bra
i motkast KIMI-KATA. Bevelighetsmønstret var bra og
kastretningene var uten problem. Han var flink til å trekke
riktig konklusjon når han ble spurt. Tilleggspensum ble vist
og forklart på en grei og enkel mate. Graderingen tok l time
og 50 minutter. Etter dette ble det en pause på 20 min. hvor
graderingskommisjonen diskuterte graderingen. Vi var alle
enige om at Dag Hodne hadde bestått graderingen Lil 5.
DAN
Per Arne Grime
Referat fra graderingen på Skullerudstua
27. mai 1989
Graderingskommisjonen besto av: Dag Hodne, Gunnar
Røstberg og Per Arne Grime. Stan: Kl. 10.00. Bjøm Laurit-
sen fra Oslo Judo Klubb, ble gradert av en enstemmig
garderingskommisjon til 2. DAN. Graderingen avsluttet ca.
kl. 13.00.
Per Arne Grime
JUDO-magasinet 2/89

18
INFO-Norge ` INFO-Norge J udo-magasinet - 19
Plan for Cooperation
Plan tor cooperation tor 1989 and 1990 between the Latvian
Judo Federation and the Norwegian Judo Federation (Norges
Judoforbund, NJF).
Atter looking imo ditterent possibilities for cooperation, the above said parties., lot
the sake ol developing sports` relations, especially those ol judo spons. and
cultural relations, especially among young people, between the Baltic and the
Nordic countries, outlined the following major directions:
1 )The Latvian Judo Federation will participate in the intemational tournament
Asker Cup oi 1989. and plans to become part oi the chain of tournaments Bremen -
Gothenburg - Asker - Riga by 1990.
2) Both tederations decided to exchange coaches, and as a iirst step the NJF
invites mr, Alexandre Jatskevich to hold a training camp tor the Norwegian national
judo team.
3) The parties agreed to hold reterees' exchanges. By 1990 two reterees irom
Norway will participate in Latvian or USSFI national judo championships, two
Latvian reierees will participate in the Norwegian Open Tournament.
Note: The relerees must at least hold EJU Iicences.
4) The parties agreed to mutually participate in each others` open championships,
and training camps in connection with these championships.
This plan being the first in a hoped sequence ol cooperation is liable to changes
and precisions when neccessary.
This document was signed by both parties, and each party holds a signed version.
Oslo, 26 August 1989
Latvian-Jud7'ederatlon ' e ' Ju Federation
í J Q Æ ll/~
Carl Polis Bjarne Hei dal
President president
è
v

flsto ]uoo KLUBB
2
INVITÅSJON
- aesrsre-mx -ss' east: os tzricooies-sr:v.'a 1 aoao sea same.: cc ccrssa Betaling
Lå}"""`"1fÉ`Z§§E§§`§E.eielllilåee tt. emo.
Keeperen = ru. 09.00.
reepuaee e 3 ainoezer.
raeetaing
og donmernavn.
= reaeiasngee er snnetwtaee rune navn, jueegreet,
kjenn, feaeeteee, vetexieeee, ieeteaere navn
= Påmelding og surrkonrsgene rot vere paszeieetptec
eeneee 20. okcaber nes ene
csno Juno musa, eosraors 5-eoszaun, nen osro s
Bankgiro: 6084. 30. 32403.
ever = seueeeeenenen, :ve-.eeveaen ist, ceta.
, seereiantigean xx. 150,- pr. aexeeier.
:zelrekervilkârz tmcson; rad: 1973 z.o.a 1975, :inst 4. man
EARN : Fedt l977 t.r.*.m 1979, fliflsr. 5. mon.
Velztklesser 2 UNGDOM: -36Éf.g., -4Uk§., -âåkg., -Æêlzq., -52!f.ç..
-EE'r.:..-Eflkq.. -ESU!-1 fäåkg.
' ease: = -25_kq., -zsttg.. -stig., -37t<g., -:0k;.,
-aske.. -mig., enig. _
En deltaker i klassen blir overfurt til nærmeste
klasse.
Eksempel : Ei jente som veier âikg. skriver J -44kg.
Veíirtq :Kl. 07.00 - kl. 08.15.
penere
etter følgende skala
5 - s -
10 - 19 "
over 20 "
row»-
= ooimeee eepseeares til it seine. neeteieeheneree
uzsezetee. rteetee.-.e er peiege A Sune aemere
0 - 4 deltakere 0 dummere.
Klubber som ikke Stiller med tilstrekkelig entall
dommere må betale kr. 300,- pr. manglende dommer.
Lagleder SKAL vaere med under veííng.
Deltaker som er påmeldt. i feil vektklasse STRYXES!
regzeaee er e~e-.-enig fee ee eytaeg jeae-peee
forevíses
Reise og diett: dekkes av dommer klubb.
rerefiinng e neteekeiee exjee pa eget snever.
Stevneleder: : Arne Jenssen Telf. nr: D2/ 49-OE-55 etter k1.17.00
Per-Arne Grime ' ' : DZ/ 29-48-34 ' '
NASJONAL TERMINLISTE 1 9 9 0
Mnd. KIT/S dato uke
Arrangør
Jan. K l2« 14. 2
Troms Judokrñis
K 12-14. 2
Troms Judokreu
K 13. 2
DK
S 20. 3
MJC
Feb. S 3. S
“UNG 1 90", NJJK
S 3. 5
Molde Judoklubb
T 4. 5
Molde Judoklubb
S 11. 6
OSI-Judogruppa
S 7
Bergen Judo Club
S 17. 7
Østfold Judokrets
S 18. 7
Østfold ludokrtls
Mars S 3. 9
Kolstad IL-Judogr.
S 3-4. 9
Bergen Judo Klubb
S 10. 10
NJJK (33)
Sll
Harstad Judoklubb (med forbehold om endringer).
type stevne/kurs
Grunnkurs kampregl.
Trener I Eksamen
Domrnerscminar
hvem
Alle
Kandidater til
Trener l
Det avlyste kurs
(Oppdateringskurs) fra 30.sepL-89
Nynârsstcvne
Landsdelsslevne
Rosecup
Treningssamling
Blindern Cup I
Ungd./Junior
Gutter/jenter
Ungdom
K/M Senior
P/G Ungdom
Alle lronkurr.-
interessene
KIM Senior
NORGESMESTERSKAP Veteraner KIM
Østfold Open
KlMfra 16 år
Østfold Cup G/P - 12- 16 år
Kolstad-Kampen
Vcstkyst Cup
InLstevne for Ungd.
"Vårspretten '90"
Bam, Ungd. år
Jtmior
Ungd. år Senior
Ungdom
NORGESNÆSTERSKAP Sen. K/M
S 31. 13 “Ryggjakast"
Stavanger Judokl./ Rogaland Judokrets
K/M
Rune Bergmann trapper ned judotreningen for á satse pá studiene
-her konsentrert om leksene sine.
S 31. 13
Levanger Judoklubb
S 31. 13
Asker Judo Club
S 31. 13
Harstad Judoklubb
S 1. 13
Harstad Judoklubb
April
S 1. 13
Asker Judo Club
S 21. 16
Åpent Trørtdersk
Mesterskap
Bam, Ungd. &
Junior
Gutter/Jenter
Asker Cup for Junior K/M Jr.
Damer -18 år
Herrer -21 år
Bama-og ungdstevne Bam/Ungd.
Stevne
Asker Cup for Ungd. J/G - 16 år
"Ryggjakast" Barn/U n gdom
Sandnes Judoklubb/ Rogaland ludokrels
S 28. 17
"Baml '90", NJJK
S 28. 17
Trondheim Judokwai
Mal S 5. 18
Steinkjer Judoklubb
S 24. 21
Krokstad Judoklubb
Juni K 15-17. 24
Tromsludokrets
K IS-20. 25
Troms J udokrcts
L 15-24. 24/15
Troms Judokrels
K 22-24. 25
Troms .ludokrets
K 23. 38
Landsdelsstevnc Bam
Trøndercup I'90 U-PIG.
Jr. -18 år KIM
Sen.K/Ål,
stetnijer cup n Arte
Sandefiordstcvne J r/U ugd.lBam/
P/G - K/M
Emne C I,
NAGE-NO-KATA
4.KYU og
oppover
KIME-NO»KATA Alle KYU-
gradene
Sommerleir Alle
GOSHINJITSU Alle KYU-
gradene
Midnattsol SHlAI All:
B/Ufl'R/VET/KATA
Den faste datoen for kretsmesterskap gjelder for senior og junior. Bare
stevner som står i terminlisten er godkjent av NJF.
l"'-If/>7<
Tegnforklaring: = Kurs
= Stevne
= Leir
= Treningsssamling
OBS!! Landstevne for ungdom, arrangert av NJJK den 7.
oktober går ut til fordel for Asker Cup.
,]`UDO-magasinet Z/89
JUDO-magasinet 2/89

20 INFO-Europa
, INF0.Eur0pa J udo-magasinet - 21
Svenska Judoförbundet
STEVNE: SVENSKA JUDOCUPEN forjuniorer, damer og herrer
DATO: 21 _ Oktober 1989
ARRANGØR: Oxelösunds Judoklubb
V/ lrene Ivarsson
Nyponvagen 128
S-513 00 Oxelösund
Tlf. 0155- 31818
PÅMH.DlNG: Sendes arrangøren
POSTLAGT INNEN DEN 12. OKTOBER
STED: Ramdalens sporthall
INNVEIING: Fra kl. 0S(X) til 0930
KAMPSTART: Kl. 1000
START-KONT1NGENT:
Kr. 60,- lnnbetales postgiro 695323-6
VEKTKLASSER 1 KG:
0 DAMER +17 år - kamptid 4 min. - Minirnttn grad 3 kyu
48-52; 52-56; 56-61; 61-66; 66-72; +72
- JUNIOR -21 år - kamptid 5 min.- Minímun gm 2. kyu
-56; 55-60; 60-65; 65-71; 71-78; 78-86; 86-95; +95
-nuæk-nmnmsmm-Mnmmgmzbm
-56; 55-60; 60-65; 65-71; 71-78; 78-86; S6-95; +95
KONTAKT-PERSON: Let] Blomqvist
Tlf. 0155-55076 (arb)
0155-31930 (p)
/
ANNET: - Övematming kan ske i sporthallen Lill en kostnad av 20,- stk./natt, anmâlan
om övernattning samt betalning görs sarntidigt som anmälan til tävlingen.
- Senest ankomst tid kl. 2300.
- Nârrnaste hotell Ankaret tlf. 0155-33020
/r
INTERNASJONAL TERMINLISTE 1989
OKT. NOV. DES.
2. Belgr1tdelYUG
EJU-meeting
4/5. 1-lelsinkiIF1N 2. 2nd Final
Finnish Judo Open ECC
3. Belgrade/YUG
UF-Congress
ll. lst Final ECC
11+13. Brussel/BEL
Europe/Asia
18/19. Oslo/NOR
Norway Open
22. Athens/GRE, Meeting
Part of the DC
14/15. 12mirfl'UR
InL'I`oum. -21
23-26. Athens/GRE
EC -21/-19
10-15. Belgrade/YUG
World Ch'ships
M+W
28/29. Vienna/AUT
Team EC M+K
§
27/28. Athen:/GRE,
Meeting S D/RSC
Ø
.TUDO-magasinet 2189
111111-1111
E.
11:;
win-.<,«s1:~
nom
J
PLATS : BUBDKI.
START : L iirda g
ca kl
unoxuas 11 - 12 IIDVEHBER 1959
ALD
Neil Adams
UBBEN HIFUNE, llagaeentrum, SkeoDlardsg,l7rehru.
den ll/11 kl 10.210. Avslutning söndag den 12/ll
15.00.
nELTM;Afl[:ue sn fbrst anunldn ørn betalende. (ltexumenaerns 2 tny).
KXLNK
ÅN : Slicka
Betflllt
IWGIFT: Den to
KURSEH MFAYTAR:
l|1FultHAr|0N: Siv
5 1111 sn ustnnn, oi-ntennefnsg sz. 702 11 onrsno.
tng ,-11-nnsmrn nn 55.11 - 4. sennsi ta/9 19119.
mn avgiften är- saotr.
nn utnitpnss
ttnjtigner. 1111 fri tnaning ninter 1.tn1tnamn.
tnfnrnmnn inn 1111-nusstntnn
:rm-ennetsnzbyte; m-eal1_nn1nnleen mn tm.-
m11;nn111m; snnttän 1 rrinrisgai-=1=n§ ny.
n-:min tntnte-.
tm; 2 tnnenen nen en nmnsn 1 cafe tnnnten
1 unnneenmn.
Lunn En natt. 11uz=1l.(tvt1>äal1mnn) mn1rnrneln,
(is n1nn1=rs nnnnena-1;a~s11n.1)=1=r avefnnnning
1 nujnn.
A1: 1 ssmn- 11111 tngar (nnten)
nr 2 sisti- 1111 1nn1r (vandm-nen)
An 1 sant: mi-ssvgin. ~ nar » nternanninn 1 ruin
.ut 4 snurr mi-ssvnm. 1 n-at
Att 5 :surf m-savna:
Ustman, 1119 - J3 114 16


rumcu. rttluuto 2e..2q.1o.1sle9
rus enn ttvremrrrtonnt .tuoo evenr For aots Ann Glttts
conrerrrrou
name snrunnny zotn oetennr 19119
venne Kunnean spm-tsnatt. rnrku. Finianu
uergn-in
renn 9.uu
Beginning
A1 nennentinn xoeation. saturaay zetn oennnnr
en 111.10 n.n.
er :nn en»-.pel1nnn11.oo ni-s.
ettgininty itays. børn 1911 - 1915. nmtnnn gi-een nen 1J.1<yn)
cirts. nnrn 1971 _ 1915. n1n1nun green nen 11.1<yn1
11215111-
nays= -I-5. -so. -55, -so. -ss, -11. -ts, .1s ug
entennrxes 011-ts: -aa, -18, -sa, -Sa, -st. -61 kg
cnnneuucn-
syste-
nnnnit-.xo-sysrnn
rne enntest. une 11111 ne 1 unntas. sunne :na
knnseesnnfnzss are ananen.
:nu-y ree
So rm rm- escn eonneuwr nes nn ne nsia rates:
norm-n neign-in.
entries
nari renn
rernntngn
tn vi-inn; latest enn oemner man ta.
1
2125:: nnstn
rtntnnn
rnnrurtxccmr
ul. 19211 Bzo 129
nnre sunday zfnn oernner med
1o.oo -11.11: n.-1.
15.00 .1s.3n n.n.
11 - ts' snnnn, svinntngnnot
nnjnneennntntinn nnuinie. njenzc inre-nn enn
tnn enn-ins.
ra
Internatíonaler Kalender des Deutschen .Judo-Bundcs (FRG) 1990
Damm Or: (bot) Bezeiennung
dnee place (near) name
date líeu (prês da) <lónominnLi.on
27.-28.1.9O Bremen Int. Roland-Turnier
4.Z.90 Datteln (Essen)
1 1a.z.9o
i 10.11.90
Dattetn (Essen)
Nienhagcrt (llannover) Hache-Turnier
V 7.7.9O Bad Säckíngen (Basel) Trompeter von Säckingen
8.-9.27.90
16.51.90 Nierlersretten (Stuttgart)
2').9.^!0 Mannheim Wolfgang-1-lelz-Turníer
29.9.9D Germeríng (München)
6.10.90 1~.'it'.t:1ich (Trier) FRG - Open
13.10.90 Duísburg FRG - Open
4.11.90 Frankenthal (Ludwigshafen)
O
'V/yzwn
Teílnehmer ('87-'89) aus
participants from
participants nn
(Jugcnd /Youth/Jeunesse)
Altersklassc. Gesehlenht
age group. sex
classe, sexe
1973-1976, ll DEL, FIN, FRA, l10L. SNE, US/1
1972-1976. F 13131... 1101..
1973-1976, M 1101..
1972-1976, F DEL. FIN, 1101.. POL, SU1, SNB
1973-1976, ll AUT, FRA. SUT
1972-1976, F .UT. FRA. SUI
1976-1979. ll AUT. FRA. SUI
Uelzen (llannovcr) Z7. Norddeutsches Grollturnier 1973-1976. H FIN, HOL. SUI
1973-1976, 11
1973-1976, 11 BEL, 1-`R., l1OL, SUI, S1»'E
1972-1976. F AUT, GBR. SUI
1972-1976, F AUT, 13-EL. FRA. GBR. 1-101..,
POL. SWE
1973-1976, 11 AUT. HEL, l10L. TCI1. SUI
1972-1976. F
5-seen :een '=:e.-et en arven, July is: 1989
>«nr:e-'. S:-:ner
urt-'.e>:s-::r.50
2500 3.-:sen 1
=s:e.>=1 2e:=::1: nl te-:any
232,1332535239;l:!§2;2,I9urrrosL!
§=5.§.!.§.!
=-:1-=-.s- E-enn ...ce =er=-e. en
c.-;=n ;=1 =-1 :=c= cns:-sw-1;=-«net E-en-en
tenne universizy =f s.-seen, s;ar:~:en:1-1
z.-..-1===-s<==,1:-.-su. z.-enen
Jenna.-y zvzn / ann issn
Gaia :' evefii
,s<=e=.le
21:.-1:11. se.-.~.=f. 2.-11.1 :sec
for _.-1 za-.=;nr1 .
I ~art=. -sau. -711;
:=:s;:1-1:; -sa, -as. -711;
fnr :ne anm ===1nnr1=s
si.-nnq. unne-, zszn issu
5.0» ee - 9.20 an =1'f1:i=1 rnezue enn «ei;n in
nr :ne ee-teçnrtes _:sz=.
-ÉOXC -{=kt1 -7Bk: »7"lG
111.no er sur: er <:n::s:s
221;.ízzz:sim.t§.is:.2er;.22r2.tc. = å-;.;2Zé
.N
A .ina neenne of 1n=1n1nnn-nssnciumn enn 1
l nemnt egreenenr tn sur: in jnan-rnnnennnn.
22:.-1 :;:1:e:1::r :en s-.:.-: :-.iv ;-. une :z-.s::rZ.
En nes tue list nt entries 11111 :tue on January 15:n.
1 rne .-,-.nnnnueent nr; :n inctnne. fun nnne, une ut
l nn-in. eatenvy. nrnne. rlnn, enn 1-1111111-11111..
zeuo efenen 1, 1-en ne.-==ny
enn-y fee: :ts-,« .tnnnnnun ,1ncnt1 nes en ny nr 111,.. 1
tne 1.-.~..-y-fee 1= p=y1nle «wing :nr menn;-in une.
cssn -111 ne pi-svever.
rne entry fee aner ine 11111111; ny mx ne nn 20,--
Lerennaniinn unni-1111 .ne rnntn-nnszexs I
:.== an - z.:n ==. en-f1=;nl=.~«el.:1.e ene .eiga sn
- E - es-
: ce ;~ snr: sf enn-.ens lur :ae '
s.== ar. - e.=n nn eff1=:=|<r.e-ane enn ..;;n 11»
l All judoka need H lelfl the green belt (Svd kyu),
TIL DEG §QM HL BLI EN BEDRE TRENER 1!!
Den svenske treneren, og Norges-venn, Wolfgang Biedron, 4. dan, er en av
Sveriges mest suksessrike trenere.
1 sin tid som utøver, vant han Sveriges første EM-medalje.
Han er også en hyppig giesti Norge i forbindelse med uenitigssamlinger og som-
merleire.
Wolfgang Biedron har utarbeidet følgende to LEKSJONSOPPLEGG:
- LEKSJONSOPPLEGG nr. 1: For "nybegynnere 7-11 år” (33 sider)
- LEKSJONSOPPLEGG nr. 2: For "nybegynnere 10-16 år" (44 sider)
1-Iver av de to heftene innholder en detaljert beskrivelse med illustrasjoner, av et
pedagogisk/metodisk opplegg for 20 leksjoner.
Heftet egner seg utmerket som hjelpemiddel for både unge og erlame trenere, og
kan være en godt rettledning for nye klubber som trenger hjelp til a komme i gang
med et skikkelig leksjonsopplegg.
(Senere i år kommer også leksjonsopplegg for "Viderekommende 7-ll år" og
"Viderekornmende 10-16 år".)
Alle heftene er skrevet på svensk.
Pris: kr. 160.- pr stk eller kr. 250,- for begge to.
Bestilles av NJF, se forøvrig prisliste s. 23 og send bcstillingskupong.
OBS!!!!!!!!!
DEADLINE FOR INNLEVERING AV
STOFF TIL NESTE Judo-magasinet
er fr n r 1
JUDO-magasinet 7189

22
Resultatbørs
2 SM - 89 den27-28/5 i Kristianstad
-s1kg=
+s1kg=
Åpen kl.:
-sokg=
sos: kg =
ss~11 kg;
11-vs kg
+ vs kg;
- 4-ug;
44.sz kg
+ szkgr
-4okg=
4o44 kg
4-us kg
DAMER :
1) Anne Julie Klnboe, Junheim Judoklubb
2) Monica Jerijervi, Kirkenes Judoklubb
3) Hege Enoksen, Hammerfest Judoklubb
1] Eva Nillen, Tromlø Judoklubb
2) Gry Ber-noen, Trvmuenidentaner Idrettslag
3) Nina Frisk. Alta Judoklubb
l) Am: Julie Klæboe, Lunheim Judoklubb
2) Monica Jerijervi, Kirkene! Judoklubb
3) Gry Bernm=u,Tmn1.raatuàmtenerldlelr.1lag
3) Kristin Myrland, Hull-Id Judoklubb
MENN :
1) ren Mikkelborg, 1-renten rnaektnut
2) Kjell Reidar Pedersen, Hlmrmrlelt Judoklubb
3) Jørn Frode Jetwe, Sortland Judoklubb
3) ren Erik seng, .un inaekrnbh
l.) Marius NalIr1ad,Trt>t:rsø Judoklubb
2) Rami Hansen, Hlnarnerfielt Judoklubb
3) Ejflrn inge Teilnld, Halnnterfelt Judoklubb
3) Rikard Kmhrzl, Bodø Judo Club
1) Rett wynn 1-renne rnaekrnur
Z) Geir Kirkhaug, Lunheim Judoklubb
3) Jan Nicolai Pedersen. Hlnurnrfelt Judoklubb
3) Jim Snu, Bodd Judn Club
l) Aag:irNilsen. Harstad Judoklubb
2) Torgeir Pedersen, agere man cm,
3) Johnny Pederæn, Al1:Judoklubb
3) Tayrir Kleivan, Svolvær Judoklubb
1) wrueelrn onmgma, Bean man cm,
2) Helge Pedersen, Bodø Judo Club
3) Geir Bendiksen, Sortland Juddrlubb
PJKER :
l.) Moniea l.1nun,J-l.n||r.ad Judoklubb
2) Marita Borgen, Hlrltnd Judoklubb
3) Lina Larsen, Sortland Judoklubb
3) Susanne Larsen, Sortland Judoklubb
l) Anita Jørstad, Hlrltld Judoklubb
2) Monika Bnnluen, Hunnnrfesr Judoklubb
3) lzne Mathisen, Strtlund Judoklubb
3) Vermica Palmer, Hnmmnffnst Judoklubb
l) Monica lvenen, Bodø Judo Club
Z) Anih Lillevik, Bodø Judo Club
3) Camilla Børresen, Kirkene: Judoklubb
3) Monika Lillevik, Bodl .Judn Club
GUTTER:
l) Ørjan Vaasbotn, Bodø Judo Club
2) Raymmd Jacobsen, Strtland Judoklubb
3) Kríafinn Renten, 5u'tll.nd Judoklubb
3) Amin Kulseng, HanLldJudnklt1bb
l) Gaub Jensen, Lunheim Judoklubb
2) Ronny Henriksen, Eveuea Judoklubb
3) Rurnur Kvlle, Sonlutd Judoklubb
l) Cbrilrcrffnr Knebel. Bodø Judo Club
RN O GS G
-45kg
-50kg
-55kg
-60kg
-65kg `
-Ylkg
-78lrg
+7Bkg
3.4 Em' logg
1) Pui Luukainen, Finland
2) André Lidner, Wrsr. Gen-nany
3) Dani Zeevi, Israel
3) Mlkeei Appebgren,u=ievelle,sweden
l) Benito Maji, The Netherlands
2) John Foxselius, Swedm
3) Tsahi Nahum, Jsrael
3) Yoav Caspi, Israel
l) Massirniliand Mlddedu, Italy
2) Davide Vanafm, Switzerland
3) David Smnmerville, Scotland, GB
1) Dani Maji, The Netherlflnds
2) Sander Stldrneier, The Netherlands
3) Scott Rice, USA
3) Lenny Tedesehi, USA
l) Olaf Grabe, West Gmnany
2) Harold Getting, USA
3) Tero Mikkonen, Findland
3) William Diehl, USA
J) Raul Baars, The Netherlands
Z) Mika Mikele, Finland
3) Rami Dornatou. Israel
3) Jens Strandberg, Sweden
l) Alexander Lindgren, Sweden
2) Pekka Marjanen, Finland
3) l-Jani I-Jonkanen, Finland
3) Gabriel: Quaino, Italy
l) Ben Sonnemlns, The Netherlands
2) Denis Braidouri, Italy
3) Ernest Skowronski, Poland
3) Dirk J-líinnan, West Germany
-4Skg
-Slkg
-Sôkg
-ôlkg
-66kg
DAMER:
l) Krlstiina Pekkola, Lugi
2) Marie Premberg, K1-isr.inansuld
1) Tipi Bimbo, Natiorral
2) Eva Wíkström, Uppsala
3) Maria Huglén, Oxelösund
3) Pemilla Andresson, Umeå
l)Charlotr.e Enaqvlst, Göteborg
2) Camilla Williams, Norrköping
3) Pene Heger, seknn
3) Marie Gustavsson, Norrköping
l) Ninnie Magnusson, Nfltlnml
2) Anette l-ledman, S pif
3) Annika Aase, Lindrme
3) Marie Lundgreu, National
1) Eve reewn, Loga
2) Mia Kinnunen, Nacka
3) Agneta Ring, Kalmar
open 1) Eueebeue xeneeen, sene.
2) Ket.-inne 1-11kenes°n,uppeel=
3) cenrme wluienn, Nenkaping
3) Mia Kinnunen, Nacka
HERRER:
»sokg 1)11nt>en ren, sprr
2) Mike Kenpsnnen, otofeuam
3)N1k1=e Meunner, Lrnnmne
3) Anine sdgenknw, Lrnnkogrng
-eskg 1) .ren D1nzeweki,sg1f
2) Peter Hnber, Akeeeberge
3) Jeenb Reme, uggeeie
3)M1keelTentn1anen,Akenn>el-ge
-7 tkg 1) Jörgen Higgqvist, Göteborg
2) wetfeng Bremen, snnneveu
3) rvrrkeei Leeeeen, semen;
3) 'rnnen unfetenr, oavre
-vskg 1) rm Ann1feeen,Bene
2) rrej 1; jaannnn, Berre
3) cneseter Jeknbeeen,Nenenel
3) Innen Weinberg, spar
-sskg 1) Atemaer Lrngren, Lngl
2) 'nmnee sm-n1,1=rsvi
3) A1-ne Enkeeen. sptf
3) Rosen zenenek1,1-xentn
-sskg 1)11mnlee dannede, Neeke
2) Rasen oerybnweky, seennni
3) Nrktee wrnkviet, Lugi
+9§kg 1) Rennn meejen, Enighet
2) ivregnne cenerbten
open 1) Len 1
elfeeen,Bene
2) Ket Bjørklund, anne
3) Åke snnaqvset, Upneete
1) Julen Reeen, sgrf
SWEDISH OPEN
Lund. 9.-10. september 1989
HERRER:
+95 Kg: 1. Henry Stör, DDR. 2. Juha Salonen,
Finland. 3. Frank Möller, DDR.
-95 Kg: 1. Jens Gelsler, DDR. 2. Axel Loben-
sleln, DDR. 3. Niklas Winkvist, Sverige og Petri
Sandell, Finland.
-86 Kg: 1. Torsten Brechot, DDR. 2. KAY OTTO
NILSSEN, Norge. 3. Petri Kollanen, Finland og
Kimmo Kallama, Finland.
-78 Kg: 1. Lars Adollsson, Sverige. 2. Martin
Kirkheimer, Danmark. 3. Johan Wahlberg,
Sverige og Takeshi Terato, Sverige.
-71 KG: 1. Mike Schulz, DDR. 2. Jorma Kork-
honen, Finland. 3. Allan Fevre, Danmark og
Stefan Meyer, BRD.
-65 Kg: 1. Tommy Mortensen, Danmark.
2. Marko Korhonen, Finland. 3. Udo Ouellmalz,
DDR og Ari Hânninen, Finland.
-60 Kg: 1. Pasi Lauren, Finland. 2. Arto
Raekorpi, Finland. 3. Mika Kaupplnen, Sverige
og Marko Mikkonen, Finland.
DAMER:
-72 Kg: 1. Elisabeth Karlsson, Sverige. 2. Katar-
ina Hákansson, Sverige. 3. Marika Haanpàà.
-66 Kg: 1. Eva Persson, Sverige. 2. Mia Kin-
nunen, Sverige. 3. Lisbeth Nielsen, Danmark
451 Kg: 1. KIRSTI HAREFALLET, Norge.
2. Leanne Sheeny, Australia. 3. Nlnnle Magnus-
son, Sverige og Erica Terao, Sverige.
-56 Kg: Cammllla Vlfilliams, Sverige. 2. Lotta
Engqvist, Sverige. 3. Kristina Kllslröm, Sverige
og Angela Deacon, Australia.
-52 Kg: Krlstilna Pekkola, Sverige. 2. Pernllla
Andersson, Sverige. 3. Ursula Myren, Sverige
og Eva Wikström, Sverige.
EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS
11. - 14. MAI 1989, Helsinki, Finland
HERRER:
+95 Kg: 1. Flafal Kubacki, Polen.
2. Thomas Müller, DDR. 3. Hans
Bulting, Nederland og Grigori Ve-
rltchev, Sovjet.
-95 kg: 1. Koba Kourtanidze, Sovjet.
2. Jiri Sosna, Tsjekkoslovakia. 3. Marc
Meiling, Vest-Tyskland og Theo Meyer,
Nederland.
-86 Kg: 1. Fabien Canu, Frankrike.
2. Vitaly Boudiukin, Sovjet. 3. Axel
Lobensteín, DDR og Geirgio Vismara,
italia.
- Første bud er at du aldri stryker
judodralrten din!
4 /If
1
.X   1..,
JUDO-magasinet 2/89
.f
-78 Kg: 1. Bashir Varaev, Sovjet.
2. Frank Wieneke, Vest-tyskland. 3.
Anthonie Wurth, Nederland og Zsolt
Zsoldos, Ungarn.
-71 Kg: 1. Jorma Korhonen, Finland.
2. Bertelan Haltos, Ungarn. 3. Marc
Alexandre, Frankrike og Giya Tenadze,
Sovjet.
-65 Kg: 1. Bruno Carabetta, Frankrike.
2. Sergey Kosmlnin, Sovjet. 3. Joszef
Csak, Ungarn og Pavel Petrikov,
Tsjekkoslovakia.
-60 Kg: 1. Amiran Totikashwili, Sovjet.
2. Petr Sedivak, Tsjekkoslovakia.
3. Philippe Pradayrol, Frankrike og
Carlos Sotillo, Spania.
Open: 1. Juha Salonen, Finland.
2. Frank Möller, DDR. 3. Sergey Kos-
sorotov, Sovjet og Harry Van Barne-
veld, Belgia.
DAMER:
+72 Kg: 1. Angelique Seriese, Neder-
land. 2. Anne Akerblom, Finland.
3. Natalina Lupino, Frankrike og Beata
Maksymow, Polen.
-72 Kg: 1. Ingrid Berghmans, Belgia.
2. Elisabet Karlsson. 3. Allne Batailler,
Frankrike og Marion Van Dorssen,
Nederland.
-66 Kg: 1. Emanuel Pierantozzi, ltalia.
2. Alexandra Schreiber, Vest-tyskland.
3. Claire Lecat, Frankrike og Ulla Wer-
brouk, Belgia.
-61 Kg: 1. Catherine Fleury, Frankrike.
2. Lenka Sindlerova, tsjekkoslovakia.
3. Diana Bell, Storbritannia og Yael
Arad, Israel.
-56 Kg: 1. Cathy Arnaud, Frankrike.
2. Maria Gontowicz-Salas, Polen.
3. Miriam Blasco, Spania og Jenny Gal,
Nederland.
-52 Kg: 1. Jaane Ronkainen, Finland.
2. Dominique Brun, Frankrike.
3. Joanna Majdan, Polen og Sharon
Flendle, Storbritannia.
-48 Kg: 1. Cecile Nowak, Frankrike.
2. Karen Briggs, Storbritannia. 3. Mal-
gorza Roszkowska, Polen og Marjo Vil-
hola, Finland.
Open: 1. Angelique Seriese, Neder-
land. 2. Beata Maksymov, Polen.
3. lngn`d Berghmans, Beligia og Elena
Goutschina, Sovjet.
Judo-magasinet - 23
PRISLISTE OVER MATERIELL
(pr. september 1989)
NJF's lovhelte
lntroduksjonshefte  -
Aktivitetslederkurshefte
Internasjonale kampregler  -
Grunnkurs i kampregler - studiehefte
Basisfagkurshefte
Metodikk-kurshefte  -
Stevnereglement  -
Graderingsreglemçnt  -
Program tor instuktører pà nybegynnerparti  -
Grunntrening for konkurransejudo   -
Wolfgang Biedron's “Lærobrev" :
zààäràääààr
-Å-*|)f)Ö~åÅl)<Å(D<
Mwpppppnppp
(Nybegynnere 7-11 àr) nr. 1
(Nybegynnere 10-16 àr) nr. 2
Nr.1 og nr.
Judopass m/etui
Graderingsmerker
Diplom/Gradering
NJF's jakkemerke (metall)
NJF'sjakkemerke (brodert)
NJF's trenervlng (brodert) Trener l, ll, Ill og Diplomtrener
NJF's dommervlng (brodert) C, B og A dommer
Forbunds-slips m/NJF's broderte merke (mørk blå silke)
TRIM-merke (bronse, sølv)
STEVNE-merke (bronse, sølv)
KATA-merke (bronse, sølv)
Video : "Judofighter" (musikk)
“NAGE-NO-KATA"
“JIGORI KANO CUP"
Leie av video 1 "Judoiighter"(musikkvideo) Pr.uke :
Depositum : kr. 500,-
“NAGE-NO-KATA"............ Pr.uke :
Depositum : kr. 200,-
“EM-herrer1965" Hamar Pr.uke :
Depositum : kr. 200,-
“VM-D/H 1987" Essen Pr.uke :
Depositum : kr. 200,-
Brosjyrer: JUDOFOLDER
TRIM MED JUDO
NJF's emblem (stinker/listremerker) i farger
Ajourført adresse-etiketter (gummierte, alle klubber) ..... ..
kr. 160,-
kr. 160,-
kr. 250,-
kr. 25,-
kr. 10,-
kr. 10,-
kr. 25,-
kr. 10,-
kr. 20,-
kr. 20,-
kr. 100,-
kr. 15,-
kr. 15,-
kr. 15,-
kr. 500,-
kr. 200,-
kr. 595,-
kr. 50,-
kr. 50,-
kr. 50,-
kr. 50,-
Gratis "~/Pâ
. /`
Gratis (gig
kr 5, «J
kr.15o,- N' -
r' Å i i i i i i i i i i i i i i Å à i Å
ii ____í'
2%- 1/
| Avsender:
|Navn:  ...................................................... ._
I Adresse:  .... _. f,%4ií()iØp77åø13;
|Postnr./sted:

_, .
É, 15
J '_ Hmm brun
_ jtraeirsevtsenr
I ikke ga glipp av neste
~ Juan-megeeinerm
r_._.
~' Bestillingskupong
C so fidrrki-
Qgç en meg øgen ea i er. email
- jg U
©: ..........
El
CIUUUU
JUDO-magasinet 2/89
l