Judomagasinet nr. 2 – 1991

  • Version
  • Download 728
  • File Size 12.30 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1. juni 1991
  • Last Updated 12. april 2017

Judomagasinet nr. 2 - 1991

Judo Magasinet nr. 2 - 1991

JUDOMAGAS/NET NR. 2 - JUN/ 1991
16. ÅRGANG

Det 21. ordinære drsting
er historie, et ting med
høyt saklig nivd og med
representanter som vir-
kelig viste vilje til ii være
med på ii ta ansvar flir
utviklingen fremover.
Skal det trekkes noen
essens ut av dette tinget,
er det først og fremst den
noe anstrengte økonomi-
ske situasjon Norges
Judofiirbund er i.
Det var ikke mangel
på gode innlegg fra delta-
gerne med jbrslag til for-
bedring av situasjonen. Á
heve klubbkontingenten
til kr. 2000,- pr, år var
Judomagasinet juni 91 r , Judomaqasinet iuni 91
ett av dem. Det ble en-
stemmig vedtatt, noe som
viser at klubbene er med
på fi ta ansvar.
A handle judodrakter
hos forbundet har ikke
alle like god erfaring
med. Det kjenner vel de
fleste til skyldes et meget
uheldig innkjøp fra Paki-
stan. De judogier vi na
har på lager, er imidler-
tid av meget god kvalitet.
Og gjør man som det ble
oppfiirdret til på tinget,
nemlig ii handle judogier
hos fiirbundet, hjelper
også det på ii bedre den
økonomiske situasjonen.
Forslaget om at det
skulle være opp til flir-
bundsstyret ii avgjøre
hvorvidt vi skulle ha
landslotteri eller ikke.
igjennom
pa tinget. Årsaken
til at fiirbundsstyret
net dette fiir-
slaget, er at viüen
til ii selge lodd
er svært laber i
de fleste klubber. Dette
betyr at NJF dette året
går med underskudd -der
vi hadde budsjettert med
kr. 350 000,- i
overskudd. Det betyr
igjen at vifiir 1991 og
1992 ikke kommer til ii
arrangere noe landslotteri.
Det innebærer i første
omgang at kontoret fra
1.7.l99l kun har to
ansatte. Elin Røsok som
daglig leder og Else Eike-
land som sekretær.
Videre innebærer det at
Norwegian Open tar opp-
hold ett år, og blir avlyst
for i dr. Svært beklagelig.
men dessverre ikke til ii
komme utenom.
Dette blir, som dere
skjønner. et år med sterk
prioritering av hvilke ak-
tiviteter vi skal ha, og
dermed også hvor mid-
lene skal gå.
Det er derflir viktig at
de som ennii ikke har
betalt inn det de skylder i
lotteriet, i kontingent eller
div. varekjøp, nå gjør opp
fiir seg. Det utgjør tilsam-
men ca. 200 000,-.
En hyggelig nyhet til
slutt. Rune Neraal ble
som den første i Norden
innvalgt som visepresi-
dent i den Europeiske
Judounionen. Som dere
alle vet, er judo interna-
sjonalt en meget stor
sport, regnet blant ver-
dens største. Så det er vir-
kelig en stor prestasjon.
Ha en god sommer, og
jeg lover á komme igjen
med en hyggeligere leder
neste gang.
'ofre ”l udal
INNHOLD
F
~$_"~'~
. ..
“ -,«5»« l L,
. - < , r_~'
, 1
Årets NM med 1 l l deltakere ble et av de
minste på lang tid. Noe må gjøres, men
hva? Hvem tar utfordringen å lage tide-
nes største og beste NM?
Over 4 dager, 16.-19. mai gikk EM for
seniorer i Praha. En 7. plass til Kirsti
Harefallet ble beste norske resultat.
TING OG NYTT STYRE
For de som ikke var på Forbundstinget

21. april, gir vi her en liten orientering 0
en presentasjon av NJF's nye styre og
administrasjon.
zffa ' « -
LEDER
INNHOLD
TANKER OG TING
2
3
4-5
DETTE ER NORGES JUDOFORBUND
6-7
ADMINISTRASJONEN
8-9
TOPPIDRETTSFORUM I NJF
10-11
NM FOR SENIORER
12-13
v| Kom, vr sl, vr vm
14-15
JUDO FOR PSYKISK UTVIKLINGSNEMMEDE 16-17
EM I PRAHA
18-19
BRONSE I SKOTTLAND
20-21
INFORMASJON SOM VAPEN
22 23
TRONDHEIM JUDOKWAI 25 ÅR
24-25
FRA FORBUNDET
26-27
Y rrssurrnrsrr
28-30
OVERGANGSSIDE
31
JUDOMAGASINET
Organ for Norges Judoforbund
Redaksionens adresse:
Hauger Skolevei l
1351 RUD
Telefoni (02) 87 46 00
Telefax: (02) 13 29 89
Redaktør:
Grete Utstumo
Forside:
Jens Aasved
Lay out:
Terje Jenssvecn
Huset Grafisk Atelier
Hauger Skolevei l
1351 Rud
Tlf.: (02) 87 47 67
Grafisk produksjon:
A/S lndustritrykkeriet, Oslo
Abonnement
utdeles som et pakketilbud
til alle Judoforbundets
lisensregístrerte medlem-
mer sammen med judo
forsikring.
Frist for innlevering av stofl til
neste nummer: 1. OKTOBER
bøssalgspris: Kr. 25,-
Arsabonnement: Kr. 100,-
Annonser:
Annonsehenvendelser
rettes til Forbundskontoret.
Annonsepriser:
1/1 side kr. 4 000,-
1/2 side kr. 2 500,-
1/4 side kr. l 200,-
l/8 side kr. 900,-
ir
Å 4
“grow
'P
el/No
'*` Juno?°
.IUDOMAGASINET reflekterer'
ikke nødvendigvis redaksjonens
eller' Forbundets syn Alle artikler
stár for forfatternes egen regning
og gode vilje.
Signenc artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, etter tilla-
telse fra arrikkelforfaueren. Annet
stuff kan gjengis vederlagsfritt
med kildehenvisning.

Judomagasínerjuni '91  .",' Jud0n1agasz'nel juni '91
4
Så var det over da, for denne gang. Dette judofolkets
allting, hvor rikets tilstand skal fremlegges og ros og ris
fordeles.
Selv om innbyggertallet i riket har skrumpet siden sist,
så spores det en forsiktig optimisme. En optimisme som
jeg er overbevist om vil øke i årene som kommer. Selv om
det er mager trøst, så deler vi motgangstiden med andre
idrettsgrener.
På tross av trange tider, registreres det at vi aldri har
stått sterkere på judokartet intemasjonalt. Aldri har vi hatt
så stor internasjonal deltagelse på ulike norske stevner.
Aldri har vi tilkjempet oss høyere tillitsverv innen E.lU enn
pr. skrivende stund.
Det kreves navigasjon med omtanke for å oppnå dette,
og vårt forbundsstyre har ildre gått på «gunn» så langt.
Gratulerer!
om J. sroRAs
De sportslige resultatene
kommer som bekjent ikke
av seg selv, men «verk-
tøyet» for á skape resultater
synes å bli mer pålitelig
enn på lenge. Av og til
skulle jeg ønske at en og
annen «spire» var født med
judogi, og ikke med ski.
Dette må vi forholde oss
til, samt prøve á tenke
langsiktig og fremfor alt
litt tålmodige.
Rammen omkring årets
ting var, som for to år
siden, Soria Moria, et
meget bra sted for dette
forum. 1 hjertet av et prek-
tig friluftsområde, såpass
langt fra sentrum at kun et
par Nordlændinga hadde
overskudd til en nattlig
drosjetur.
Nytt av året var et par
«innleide» elger som un-
derholdt middagsgjester
såvel som morgentrim-
mere. Så med all respekt
Atle, jeg tror nok du må
spytte noen flere øredobber
i kampanjen for Kielferja
som ársting. Hva med litt
«lobbyarbeid» på forhånd?
Etter en halv times for-
sinkelse, som president
Bjarne Heimdal begrunnet
og beklaget, var vi i gang.
Etter et kort, men meget
interessant historisk til-
bakeblikk ved Torkild
Sauer, ble vi presentert for
NIF's representant Randi
Grete Jensen. En meget
oppmerksom dame, som
ikke unnlot à tale kjønns-
fordelingens sak, om enn
noe anstrengt, spør du
meg. De som kjenner jen-
tenes betydning i NJF,
trenger ikke á markedsføre
det. Hva de ellers er uunn-
værlige til får jeg vel «for-
handle» med redaksjonen
om i et senere innlegg.
Bjarne Heimdal gir oss
sá en kort innføring om
tingenes tilstand, sá som:
arbeidsmengde - økonomi
Atle Lundsrud - med
talerett på tinget.
Foto: Grete (Utstumo)
X
- videre satsing - resultater
etc.
Deretter gir Atle Lunds-
rud oss en liten pekepinn
på hvordan saker og ting
fungerer innen EJU. En
bra begrunnelse for à mar-
kere at Rune Neraal var
blitt innvalgt som visepre-
sident i EJU. «Bra jobbal»
Regnskapet for 89/90 ble
også etterhvert godkjent av
de fremmøtte. ikke vet jeg
om det var regnefeil eller
trykkleil` da det ble oppda-
get tallfeil pà ca. l mill. pá
89-regnskapet.
I beste «Hermod Skan-
land-look» spretter Arild
Sand opp og rydder proble-
met av veien. Imponeren-
de à etablere slike dådyr-
øyne på kort varsel, når de
ellers for det meste var bak
«forhenget»! Tro nå bare
ikke at vår kjære Arild
hadde vaert på latsiden.
Skulle tro han var styrets
svar på Catepillar. En bull-
dozer som skulle jevne ut
de «verste» toppene ved
131188 08 UIICTCSSHHIC Ord- helhet ble Preget al' enig' skulle gjøres, og Alle var sikker
vcksjjnger 1 sene nar. het. Spesielt positivt at på at Nam Skulle gjøre det
tetimer. NOE må du da ha NOTV*/egian Open lbftsatt Enhver kunne ha gjør; der,
fått utrettet Arild, for det Skal Være Våfi Ælflggsklp” men Ingen gjorde det Noen
Vaf da behagelig life <<S1fl8S- utad' ble sint på grunn av dette, flrr
lnàll Under fíflåefl det var Alles jobb. Alle trodde
Lotteriet var neste store Valget ble en god tillits- at Enhver kunne utføre det,
sak, og ikke uventet var erkjærjng (11 det Sittende men Ingen fiorsro at Alle ikke
det tildels store variasjoner Styret, med svær; få urgkifr. ville gjøre det. Det endte med
1 synspunktene som det vil ninga Beklagelig at Erik at Alle bebreider Noen da
.__.
ta for lang tid à komme
inn pá. Jeg innrømrner at
jeg selv er «vaksinen» mot
loddsalg, men man kan
ikke fraskrive seg ansvaret
midt i en tingperiode. Det
var tross alt 85 for og 7
imot lotteri ved forrige
ting!
Resultatet av lotteri-
evalueringen ble til slutt at
styret skulle fristilles ved-
rørende lotteri eller ikke
for neste periode. Så får vi
se da, men det er som
kjent «ittnå som kjæm ta
Sæ SjØl>>l
Handlingsplanen for
neste periode ble fulgt av
en positiv debatt, som i
Mølmen rná «trappe ned».
skjønt denne «sprudlende
snakkemaskinen» har vel
problemer med à llagge ut
helt, hàperjeg. Takk ellers
Erik, for dine sitater fra
Dale Cooper, nå vet jeg at
vi er to som offentlig tør si
at vi ser på Twin Peaks!
På tampen vil jeg bare
fortelle en liten historie til
ettertanke. Den handler
om hvordan vi på en naer-
mest anonym måte fraskri-
VCI OSS HHSVHTI
Dette er en historie om fire
mennesker kalt; Alle, Noen,
Enhver og Ingen.
Det var et viktig arbeid som
I dype tanker over
framtiden.
Erik Mølmen, Arild Sand. Liv
Thomasrud, Per Arne Grime,
Jens Aasved.
Foto: Dag Hodne.
Ingen gjorde hva Enhver
kunne ha gjort.
Moralen er kort og godt:
TA ANSVAR!
Til slutt: Takk til Gry og
Ragnhild for god møtele-
delse. Hjertelig takk til sli-
terne fra forbundskontoret:
Else, Elin (hu naette
Trondhjaems-pia) og ikke
minst Grete. Uten Dere
hadde ikke dette tinget
vaert så profft!

Norges Judoforbund har en
todelt funksjon: Forbunds-
styret og Administrasjonen.
Forbundsstyret består av
1 personer. Disse samles til
styremøter fire til fem gan-
ger i áret for å behandle
saker av vesentlig viktighet
for ludoforbundet: Økono-
miske disposisjoner, søk-
nader fra klubber, og saker
angående fremdrift og sat-
singsområder drøftes og gir
retningslinjer for den
daglige drift pa
Forbundskontoret.
Omtrent én gang i måne-
den har Arbeidsutvalget,
som består av 2 personer
fra styret, møter sammen
med Administrasjonen for å
behandle forskjellige mindre
saker, og forberede styre-
møtene.
Ingen i styret får noen
økonomisk kompensasjon
utenom vanlig dekning av
reiseutgifter.
Den daglige drift av For-
bundskontoret besørges av
Administrasjonen, som har
kontor i Idrettens Hus i
Bærum. Dette er stillinger
som Iønnes på vanlig måte.
Nytt styre ble valgt på
Norges ludoforbunds Arsting
søndag 21. apnl | Oslo.
Her følger en presenta-
sjon av styret og de ansatte
i NIF.
1
^Lfl'.
._
, l V .
' 1,.,
1 -Så
BJARNE HEIMDAL,
president
Bjarne ble valgt inn som
president på Tinget i 1987.
Han startet sin judokar-
riere i Trondheim for 17 år
siden og fortsatte i OSI da
han flyttet til Oslo i 1976.
Han ble en meget dyktig
tekniker og utmerket seg
spesielt med sin en-hånds
«tai-otoshi»_
Han rakk å gradere seg
til 2. Dan mens han satt
som leder i TK. De siste 3
årene har han hatt judo-
trenings-forbud av legen
på grunn av en gammel
nakkeskade, men om vin-
teren får han ihvertfall
nok trening i slalåmbak-
kene på Oppdal, der han
ikke har for vane å bremse
før han er i bunn.
Det siste året har han
sittet på skolebenken i
postverkets regi om dagen,
og skrevet oppgaver om
økonorni og bedriftsledelse
i sene nattetimer. Ved
siden av dette bnrkes mye
tid til judoarbeide samtidig
som familien skal ha litt
oppmerksomhet.
"  ,`.
.af
' ~v ä 5
ARILD S_AND,
visepresident
Arild ble valgt inn i styret
i 1987. Han har vokst opp
på Lillestrøm, men er
knyttet til Sofiemyr Judo-
kwai, der han har trent
siden 1984. Stilte opp i
Veteran-NM i februar med
et blått belte rundt drakta
etter å ha ligget i trening i
flere uker, men kondisen
var ikke akkurat på topp
så det ble ingen medalje.
Han innrømmer sjøl at
han ikke har tenkt å slite
seg ut med judotrening,
men drømmer heller om
en tilværelse under vann i
varme strøk med dykker-
maske og oksygenflasker.
Den friske brunfargen
skyldes stadige opphold på
sydlige breddegrader, men
det er velfortjent etter
lange arbeidsdager i DK
Software A/ S, der han sel-
ger datavarer og holder
styring på firmaet.
Han bruker mye tid på á
gmble over Forbundets
budsjett og tallene i regn-
skapet, og er god á ha når
gemyttene må roes ned og
sørger for å holde den
klare linjen i diskusjoner
pá styremøtene,
ir
JENS AASVED,
styremedlem
Jens har slitt ut mange
judodrakter som han hol-
der sammen med et belte
som en gang var svart. De
siste årene har han holdt
seg til «Ne-waza» (for det
er så vondt å bøye knærne
og ogsá lande på de). Han
er for veteran å regne (22
år i judo) og er nærmest
identisk med Trondheim
Judokwai som han har
vaert med å styre de siste
10-15 år. I sin «ungdom»
hadde han et 4-årig tre-
ningsopphold i Sveits der
han studerte kamera- og
kikkert-optikk på si.
Han kom inn i NJF's
styre i 1989 etter en peri-
ode i valgkomiteen. Han
har fått region Midt-Norge
til á fungere veldig bra der
aktiviteten viser seg i jevn-
lige treningssamlinger.
De som får anledning til
á komme innenfor dørene
hos Jens på Nedre Møllen-
berg blir kanskje bedt med
i badstua eller får et bra
tilbud på et Nikon~kamera.
I allefall en og annen trøn- j
derskrøne. Jens er styrets
kontakt for regionene.
DE1TE ER
ORGES J
I
UNNI KIRKNES,
styremedlem
Unni er også en av vetera-
nene innen judo tross sin
unge alder. Hun startet opp
i hjemlige trakter i Trond-
heim Judokwai for 16 år
siden og ble raskt en sen-
tral person både i trening
og sosial sammenheng. Da
Sør-Trøndelag Judokrets
startet opp var hun en av
pionerene, og i 1977 ble
hun lokket med på et C-
dommerkurs som ble holdt
i kretsen. Siden har hun
vaert trofast mot dom-
mergjerningen og har in-
nehatt A-lisens i 10 år.
Hun prøvde seg også i
konkurranser og deltok i
det første NM (uoffisielt)
for kvinner som ble arran-
gert. Men med arbeid og
familie har hun måttet
prioritere retning i judo, og
valget falt til fordel for
dømmingen.
For 10 år siden flyttet
familien til Selbu utenfor
Trondheim, Der var det
ingen judoklubb, så det ble
familien Kirknes' oppgave
à lære bort judo til bygde-
folket.
Unni har vært involvert
i Informasjonskomiteen i
NJF i en periode, men skal
nå være styrets kontakt for
dommerne.
HEIDI BRUN,
styremedlem
Som yngste i styret og med
bakgrunn i en «klubb på
landet» regner vi med at
Heidi kan bidra med
mange friske innspill i
judoarbeidet. Bakgrunnen
til at hun begynte med
judo var at Hurdal Judo-
klubb ikke hadde noen til
å holde orden på papirene.
Som alle vet trenger man
ikke bare matter, trenere
og utøvere for at en klubb
skal fungere. Da hun for 4
år siden ble dratt med i
klubben av broren sin for
å få skikk på klubbdriften,
gikk det ikke lang tid før
hun også prøvde seg på
matta med drakt, Det ble
etterhvert så moro at hun
fikk lyst til å dele dette
med ungene i bygda. Nå
prioriterer hun trening for
småungene framfor egen
trening i den grad hun får
tid til det ved siden av
møter i diverse styrer og
utenlandsreiser for firmaet
hun jobber i som salgssek-
retaer. Hun har ingen store
ambisjoner som judoutøver:
«Det holder med en Nor-
gesmester-tittel i orien-
tering forjuníorer» Som
spesialfelt i styret skal hun
jobbe med Judo i Heldags-
skolen.
ERIK MØLMEN,
varamedlem
Erik startet med judotre-
ning i OSI i 1972 da han
studerte historie, tysk og
statsvitenskap på Universi-
tetet i Oslo. Parallelt med
studiene ble han etterhvert
leder i Judogruppa og nest-
leder i OSI. Han klatret
videre til Stevnekomiteen,
valgkomiteen og lov-
korniteen i NJF,
Etter endte studier har
han bedrevet variert virk-
somhet fra å vaere lærer,
turist og nå som journalist
med økonomi og strategi
som hovedinteresse, For de
som har opplevd ham på
Forbundstingene fra han
ble innvalgt som visepresi-
dent i 1987, vil han bli
husket i mange år for sine
klare uttalelser om plan-
legging og politikk, og for
sine små resolusjoner. Han
har også rukket å gjøre seg
bemerket på ldrettstinget
som NIF holder, med
skarpe utsagn i forhold til
aksjonen «Folk i form til
OL» og om nye begreper
som «Informasjonstek-
nologi».
Han er spesielt opptatt
av forholdet til media og
profilering av judo i en ny
og endret samfunnssitua-
sjon på 90-tallet.
J1.m'm1zagasizieljuni '91 a' ll Jzrtíozmzgasínetjuni '91
RUNE NERAAL,
varamedlem
Rune er også en av vetera-
nene i norsk judo. Han
startet sin karriere i 1967
og var blant pionerene i
judogruppa på Universi-
tetet i Oslo, OSI på slutten
av 60-tallet. Siden midten
av 70-tallet, da han skiftet
klubb til Romerike, har
han vaert en viktig person
for Judoforbundet og har
talt vår sak ute i Europa.
Med verv som president i
NJF (I977-80) og medlem
av kontrollkomiteen i EJU
i to perioder, har han mar-
kert seg klart og tydelig
innen internasjonal judo.
Nå som han nylig er valgt
inn som visepresident i
EJU, har vi de beste
muligheter for å utnytte
kontaktene dette gir til
beste for alle judoutøvere i
landet.
Hans nyeste verv med-
fører at han får minst 50
reisedøgn i året, 1 tillegg
skal han holde sitt eget
firma i drift og opp-
rettholde kommunikasjo-
nen til og fra styret. Judo-
trening blir det for lite tid
til, selv om oppladningen
til årets veteran~NM var
seriøs. Som tilbakevendt
medlem i OSI, skulle det
ihvertfall være nok tre-
ningspartnere på veteran-
nivå.
0FORBU D

Pâ Forbundskontoret sitter
to jenter og holder hjulene
igang. ltrbeidsdagen er fullt
belagt med telefoner, brev-
skriving og ikke minst saks-
behandling i forbindelse med
aktiviteten i Judoforbundet.
Dessuten skjer alt salg fra
ludo Sport A/S fra kontoret,
med fakturering og palddng.
Mye tid går med til koor-
dinering av landslaget som
skal på treningssamlinger og
reiser ut på stevner. Dom-
merne har også endel akti-
vitet som administreres fra
kontoret. Det brukes mye
tid på klubber som ringer
inn om påmeldingsfrister,
adresser osv. og som må
purres for kontingenter,
loddpenger og andre regnin-
ger. INFO som sendes til
alle ldubbene lages på kon-
toret og det tar gjerne en
halv dag bare å legge dem i
konvolutter og adressere.
Kontakten med N|F-admi-
nistrasjonen er viktig og all
post som kommer inn fra
NIF og andre, krever mye
tid å besvare og behandle.
Selvsagt er det ikke like
hektisk bestandig, men alle
ting har en tendens til å
hope seg opp til enkelte
tider slik at det blir perioder
da man får inntrykk av at
alt står på hodet. Denne
balanseringen på «hodet» har
pågått hele siste vinter
siden generalsekretæren ble
syk og fram til Forbundstin-
get. Nå sitter Elin Røsok og
Else Eikeland ien og
fordeler oppgavene seg
imellom.
ELSE har jobbet for oss
siden 1985 og har fått sys-
tem i papirer og arkiv.
Hun holder oversikt over
klubbenes aktivitet, med-
lemstall og skiftende styrer.
Etter tidligere á ha jobbet
12 år i Håndballforbundet,
har hun god kjennskap til
aktiviteten pá Idrettens
Hus der også NIF sitter.
Hun har full oversikt over
hvem og hvor man skal
henvende seg i alle situa-
sjoner, og sørger for at ikke
noe blir glemt og utelatt i
forbindelse med møter og
årsting.
il'
er
1....
ELIN begynte pá kontoret i
januar 1988 etter å ha Vært
arbeidssøkende etter språk-
studier og Bl-skolering.
Siden har hun bare vært
borte et halvt àr nå i vinter
E  . n
.ludonzagtzsincr_j1mí '91 f T Jzzdozrzagtzsíøzer juni '91
til fordel for sol og språk-
kurs i Spania. Nå skal hun
holde seg orientert om all
aktivitet i NJF og trekke i
trådene når det gjelder
driften på kontoret. Hun
kjenner ikke så godt til
judo i praksis og etterlyser
frivillige som kan forklare
på mattekanten hva som
foregår i kampene. Så om
du ser henne pá stevne,
må du gi av din kunnskap
w
'I
-af

TOPP-
DR
Tanker om noen aspekter ved toppidrettsarbeid,
etter NJF's utviklingsseminar/årsting 1991.
FRUNE SUNDLAND Fordeling av ressursene
Først vil jeg takke alle del-
tagere, foredragsholdere,
styret og administrasjon for
et meget bra seminar og
ting. Vi er på rett vei på
den måten at vi nå dis-
kuterer planer og tiltak for
fremtiden, og gir hverandre
rammer og fullmakter å
arbeide innenfor, istedet for
å begrense hverandre ved å
krangle om tusenlapper på
budsjettet. Noe av årsaken
til dette er bl.a. at styret i
større grad enn tidligere
skisserer handlingsplaner og
tiltak Denned blir også lui-
tikken mer spesifikk og mål-
rettet, og mulighetene for
utvikling større. Vi har fort-
satt en lang vei å gå på
dette området, men vi har i
alle fall begynt å gå forover.
l en meget bra artikkel av
Kjell Arne Kristiansen i
forrige nummer av Judo-
magasinet, blir forholdet
toppidrett/særidrett berørt.
Ganske riktig blir det
påpekt at en diskusjon om
hvorvidt masseidrett og
toppidrett eksisterer pà
grunn av hverandre, er lite
konstruktiv i den forstand
at vi har både høna og
egget.
NJF's oppgave, og der-
med også den enkelte
klubbs oppgave, er á sørge
for utviklingsmuligheter
for begge deler, uten at de
eksisterer pá bekostning av
hverandre (kanskje større
høner legger større egg?).
Det er ogsá riktig at riks-
dekkende mediadekning
ikke direkte kan knyttes til
rekruttering generelt. Dek-
ning i riksmediene har stor
betydning for toppidretten
på internasjonalt represen-
tasjonsnivá, m.h.t. spon-
sing, forholdet til Olympia-
toppen o.l. Den generelle
rekrutteringen er helt klart
mest avhengig av lokale
forhold.
Jeg kan imidlertid ikke
uforbeholdent slutte meg
til konklusjonen om at
pengestrømmen bør rettes
utover mot kretsene.
De lokale judomiljøene
må styrkes - JA, men an-
svaret for dette, også øko-
nomisk, páligger først Og
fremst de involverte selv.
NJF må bidra med inves-
teringer i målrettede tiltak
i.h.t. en gjennomgripende
strategi for hele Judo-
Ull
Norge, og ikke subsidiere
drift av enkelt-miljøer.
Med andre ord: lokale
tiltak som har en utvik-
lende effekt pá større deler
av Judo-Norge bør imøte-
kommes av NJF. Ballen
ligger ikke hos den ene
eller andre part, men
initiativ må tas fra begge
sider.
THOR OVE RIMEJORDE,
daglig leder i Olympiatoppen
- mannen som kan det meste
om toppidrett.
Jadonitzqaszmt Jani 91 Judamaaaszmt /am 91
Positive tiltak
Personlig synes jeg styret i
NJF de siste årene har
klart å sparke igang flere
positive tiltak.
Graderingsreglementet er
blitt mer målrettet, vi har
fått et internasjonalt
seniorstevne pà norsk jord,
samme språk. En felles
skolering og debatt er nød-
vendig.
Jeg føler at vi beveger
oss i den retning nå, og
NJF kan være på vei inn i
en meget fruktbar periode.
Norsk judo har hatt
enkelte skjær i sjøen opp
samt en mer aktiv delta-
gelse i ulike toppidrettsfora
fra NJF's ledelse.
Det siste er meget viktig
for at styret, trenere, dom-
mere og utøvere skal være
pá samme nivå når man
diskuterer behov og tiltak.
Thor Ole Rimcjorde
hadde et meget bra fore-
drag om toppidrett før
årets ting. Han skisserte
noen av de viktigste mo-
mentene i forbindelse med
toppidrettsarbeid. Min er-
faring er imidlertid at vi
vanskelig kan utvikle oss
pá disse områdene uten at
alle involverte parter har
omtrent samme innsikt i
oppgavene, og snakker
Høye mail krever tiltak og
handlinger av beste kvalitet.
gjennom årene, og i
hovedsak kan vi peke på
to forhold:
- Manglende evne til
kommunikasjon (skyld-
spørsmàlet er uinteres-
sant).
- Dårlig planlegging.
Uten at disse to tingene
fungerer, kan vi aldri opp-
nå en konstruktiv evalue-
ring av de tiltak og hand-
linger vi iverksetter.
Bruk_ av tidligere
erfaringer
Etter á ha vaert involvert i
internasjonal toppidrett
som utøver, trener og leder
i over ti år, har jeg hatt
anledning til à studere og
diskutere med mange av
verdens fremste trenere og
ledere bade innenforjudo
og andre idretter. De som
lykkes best har bla. evnen
til á utnytte egne og andres
erfaringer til egen utvik-
ling.
I NJF har tendensen
vaert at hukommelse m.h.t.
erfaringer, ikke er lengre
enn virketiden til de invol-
verte personer. D.v.s. at når
en person eller komité
slutter, begynner arbeidet
ofte fra O-punktet igjen.
Med tanke på at norsk
judo må utvikles både ras-
kere og lengre enn våre
konkurrenter for å nå de
mål som er satt, er dette
selvfølgelig uholdbart.
Framgang og utvikling
er avhengig av BÅDE
kunnskap og erfaring.
NJ F's toppidrettsopplegg
må heve kunnskaps- og
erfarings-nivå hos norske
trenere, ledere, dommere
og utøvere.
I denne forbindelse er
det veldig viktig å forholde
seg til fizkta, og ikke rykter
og synsing. Vi må unngå
paranoide tilstander, hvor
vi handler på bakgrunn av
rykter uten á finne fram til
fakta.
Planlegging
NJF har satt seg høye mål
- bra!
Men ethvert mål med-
fører også klare konse-
kvenser i form av tiltak og
handlinger. Med mindre vi
kan sette konkrete kvali-
tetskriterier på disse til-
takene, vil målet bare vaere
å regne som et ønske.
NJF har idag mange
ønsker. Bedre toppidretts-
utøvere, bedre trenere,
bedre klubber, osv.
Forts. Side 31

/1  4. ,

r:;.-er .i*::<'
`,r}r;l _: .heim _
.~.,v «^
it;  Å I §'r'.'»-'f'
,r:<=^`.`e.. 'fz-*` "-`=.= , ,..t~>^“

~-  'í

'-
fi«_.,,?~,,f»¥a
.e ts- it -e
JI L,,j.,4a.,r=.z t r
.tea
li
'T .;»~.r..
`

.-'f*”7. .-
.
xi:f'>í`”TL";>.
«"T”;f-. /-.“.~^-Å.
it-   _,
I  ` -, if
efrff” 4.»-fl
I'*- >>»/«T = “l
./.I ~r“^';,t gr». ' -:
,~r---,- - r '“ A '
jg.-,i y__, 1.
' . . '/“
LW  L
j f
~; ' fi  .;..Å.-,--9]
lf
-_ -   ,/,,_,»i

;:,~:'j;É":_";-  ,
r' e. *
ff*%rf:1%',=~.~r;!á*5.§f;<'““§“f-- /V
W , .
l
,
Foto H. Ha ngstad D. Hodne og T. Petterson
GUNNAR FOSS
Tidlig lørdag morgen den
16. mars sto jeg på Major-
stua for å komme over til
Haugerudhallen - til dagens
kamper i NM. Der fikk jeg
imidlertid nesten sjokk.
4 NRK/TV-biler svingte
rundt hjømet og oppover
Sørkedalsveien, og i tillegg
var det en horde av folk -
sildrert over 1000 var på
bena oppover samme veien.
Jeg var sikker på at både
TV-biler og folk var på vei
til NM i judo i Haugerudhal-
len. Jeg fildr kapret en taxi
- og ba sjåføren kjøre hur-
tigst mulig til Haugerud for
å komme foran alle folkene.
Det gildt fort bortover, men
taxisjåføren fildr nok slått
«kaldt vann» i blodet mitt.
Han sa det var lite sannsyn-
lig at TV-bilene og folkene
skulle til judo-NM. Det var
nemlig Holmenkolldag - med
50 km og kornbinert.
Taxi-sjåføren hadde nok
rett. Til Haugerudhallen kom
det ingen TV-biler, og rela-
tivt få tilskuere også. De
som kom var de vanlige -
d.v.s. tanter, onlder, for-
eldre, besteforeldre,
brødre og søstre + noen
bam.
Lørdagens kamper startet
med D-'52 kg, hvor det var
5 deltagere. Fjorårets mes-
ter Marianne Weidemann,
NJJK, gikk gjennom kam-
pene med bare ippon-seire,
og ble nok en gang norges-
mester.
I D-56 kg stanget mes-
teren fra 1990 - Vivi Olsen,
NJJK, hodet mot veggen i
første kamp ved å tape pá
I poeng for Margrethe
Karlsen, Asker. Begge disse
to havnet til slutt på bron-
seplass, idet Margrethe
Stig Traavik med konge-
pokalen.
Kråkerøy beste klubb,
kongepokal, 3 gull- og
1 xølvmedalje,
tapte i puljefinalen, og
både Marianne og Vivi
måtte gå gjennom rekv
fiseringskamper som de
l
vant problemfritt. Fina
gikk mellom Hege Aar
Ippon og Heidi Hagen,
- en kamp som Hege v
med 5 poeng.
D-61 kg hadde bare
deltagere, og her var de
oyensynlig bare interes
i ippon-seire. Alle kam
ne i klassen ble nemlig
V
Bue fra Asker vant alle
sine kamper og ble der
gjort med 10 poeng. Li
mester.
I M-60 kg gikk Knut
Harefallet, Krå keroy, st
sett uproblematisk gjen
ant
nom sine kamper og v
klassen.
I 65 kg var Anders L`
n
MJC, favoritt, og han i
fridde forventningene f
Lil..
I -78 kg gikk de 2 se
,= eg .
a f
te Frank Evensen, San-
defjord og Sven Tanab
Beukes, Ippon, gjennom
sine innledende kamper
med bare ippon-seire. I
finalen vant fjorårsvinne-
ren Frank Evensen nok en
gang et norgesmesterskap.
Søndagens kamper star-
tet med D-48 kg, og de 3
kampene der gikk pro-
grammessig. Siw Ulvehoj,
Sandefjord, vant den forste
kampen med seier over
Monica Halle, Asker. Litt
senere slo Cathrine Tvete,
Kråkerøy, også Monica -
forøvrig med en knapp 1-
poengsseier, ogdermed var
det klart for søndagens
forste «finale>>_ Cathrine
Tvete torte klart og ble
dagens forste norgesmester.
Menn -86 kg hadde en
klar forhåndsfavoritt - Kay
Otto Nilssen, Vennesla.
I-Ian sikret seg et nytt NM
- etter sterk kamp med
spesielt 2 Sarpinger - Kurt
Leere og Bård Are Hul-
tengren - som tok seg av
h.h.v. sølv og bronse.
I -95 kg stilte veteranen
Svein Gàrdsø, Sandefjord,
som «Dark I-Iorse». Han
tapte forste kamp med 7
poeng for Per Magne Eide,
Bergen, og etter enda et
par kamper måtte Svein
trekke seg p.g,a. skade. Per
Magne Eide vant også sine
kamper mot de øvrige i
klassen og ble mester.
Kongepokalklassen for
damer var -66 kg. Det var
påmeldt IO deltagere,
hvorav 9 startet. Finale-
«favorittene» var Kirsti
Harefallet, Kråkerøy, som
«førsteårssenior», og «gam-
lemesteren» Inger Lise
Engen (Solheim). Begge
gikk greit gjennom de inn-
sø-«
Judornagasinetjuni '91   Judomagasinetjuni '91 D
her ledet Olav klart pá
poeng etter et par minutter
- da Stig fikk inn et fint
ippon-kast - og dermed ble
det Stig som sikret seg ret-
ten til finaleplass - og ogsá
kongepokalen etter à ha
slátt Torbjørn Skaara, San-
defjord, i finalen.
Arrangementet ble prikk-
fritt gjennomført av Oslo
Judoklubb etter et grundig
forarbeide, Dessverre var
det påmeldt bare 135 del-
tagere totalt, og da det i til-
legg falt fra 24 - ble det
bare lll igjen som startet i
de oppsatte S dame- og 6
herreklassene. Dette skapte
naturlig nok endel proble-
mer med awiklingen i,h.t.
.rv
å
”-1 ”fps
,v -« .-,~.
F . -e -, . ,
.. ._ ., .fflt
'L
:sia `
Torkel Sauer, nestor í norsk
judo og æresmedlem i NJF,
de/te ut medaljene søndag.
ledende kampene, og Kir-
sti bestemte i finalen hvor
kongepokalen skulle stå -
nemlig i Kråkerøy.
Herrenes kongepokal-
klasse var -71 kg. Her var
det påmeldt 23 deltagere -
men hele 8 stilte ikke til
start av forskjellige grun-
ner. De IS som sto igjen
gikk imidlertid en rekke
fine kamper. Fjorårets
mester i klassen, Olav Åse,
Ippon, og fjorårets mester i
-65 kg, Stein Traavik,
NJJK, møtte hverandre i
den ene puljefinalen, og
få , _.  V"~;~. f  I

» i T.   fi  ai,
X *  af vg
)« 5
4 Q .-
det oppsatte tidsskjemaet.
Det er imidlertid beten-
kelig for norsk judo som
helhet at det ikke er storre
deltagelse i et NM for
seniorer. Det burde være
grunnlag for rninimurn
200 - og kanskje enda flere
deltagere i et slikt samlet
mesterskap for seniorer,
med tanke pá en tilfreds-
stillende utvikling - både
kvantitets- og ikke minst
kvalitetsmessig - for judo-
sporten i Norge.
Det skulle derfor vaere
nok oppgaver å arbeide for
på alle plan innen judo i
tiden framover.
Resultater finner du bak
i bladet!!

ASTRID NORDBOTTEN
Litt av en tropp var det
som dro til Skottland i slut-
ten av mars. Club Sportil
Classic, internasjonalt juni-
orstevne var satt opp som
kvalifiseringsstevne til juni-
or-EM senere i år. Ikke
mindre enn 15 utøvere, 1
trener, 1 leder og 2 dom-
mere forlot Fornebu tidlig
en morgen. En noe utvidet
definisjon av begrepet
«junior» (ikke fylt 21 år på
konkurransedagen for såvel
damer som herrerj, med-
førte at Bård Are Hul-
tenyen, Monica Halle og
Liv Bue fikk delta i et
juniorstevne også i år.
Vi ankom Livingston uten-
for Edinburgh i tide til à
heie på de fire norske del-
takerne i ungdomsklassen,
_lle fra Bergkameratene.
Tron Gubberud viste oss at
folk i den gamle gru-
vebyen Kongsberg kan mer
enn à lete etter sølv: Gra-
tulerer med gullet, Tron!
Neste dag var det junior-
enes tur. Noe uvanlig var
det ikke anledning til å
prøve vektene før selve
innveiingen (selv om Bård
Are greide snike seg til
det). Kamplister var det
heller ikke meningen å
dele ut, men etter endel
overtalelser greide vi «å
dressere» rette vedkom-
mende til å kopiere et
ekstra sett til oss og et til
svenskene.
Så over til det som vir-
kelig teller, nemlig kam-
pene. Drøyt 200 deltakere
skulle i ilden denne dagen.
Monica Halle kom i en
tøff forpulje. I l. kamp
gikk hun på et 5 poengs
tap mot britiske Debbie
Allan. Men med seier i
neste, kom hun ut av
poolen. De to første kam-
pene i cupen var grei
match for Monica: 2 ><
ippon på holdegrep. Der-
med var hun klar for fina-
len mot - ja nettopp den
samme Debbie som var
motstander i aller første
kamp. Akkompagnert av
«bølgen» (etter introduksjo-
nen i høst er bølgen nær-
mest blitt et nasjonalt be-
grep) marsjerte Monica
inn på matta. Finalen
endte i en «flytur» og det
ble sølv til vàr jente fra
Asker.
Så var det Kirsti I-Iarefal-
let's tur. I-Iun kom greit ut
av poolen med to seire.
Første kamp i cupen var
også grei. I Kirsti's 4. kamp
var motstanderen ingen
ringere enn Rosie Felton,
saølvmedaljevinner fra
Apent Skotsk. Rosie stilte
seierssikker på matta med
sin trener Neil Adams som
coach. Men Kirsti viste
ingen respekt, Hun gikk
aktivt, fikk ingen scoringer'
mot seg og vant kampen
på en yoko (uchi-mata) og
Rosie ble til engelskmen-
nenes skuffelse henvist til
en 3. plass. Det ble ny
finaleplass for en norsk
utøver, ny «bølge» - og
gull denne gangen. Kirsti
har etterhvert opparbeidet
seg en god sikkerhet på
matta. Hun gikk denne
gangen inn for å jobbe
mer aktivt oppe og lyktes
bra med det. De to andre
jentene, Margrethe Karlsen
og Liv Bue kom begge ut
av poolene i sine klasser,
men ble slått ut i cupen.
Så var det «guttas» tur. I
dagens nest største klasse
(27 deltakere) kom Alex-
ander Aamodt ut av poo-
len med to seire. I cupen
ble det walk-over i første
runde og deretter et møte
med ikke ukjente David
Sommerville, som blant
annet tok sølv i Göteborg-
turneringa i 90. Briten,
som senere vant klassen,
ble for god for Alex denne
gangen. I neste kamp var
Davids bror Stephen mot-
standeren. To ganger ben-
plukk til Alexander og
kampen var hans. I bron-
sefinalen var det klart for
et møte med Paul Leish-
mann fra arrangørklubben.
Paul tok S. plass i Åpent
Skotsk tidligere i àr. Kam-
pen ble jevn, men sá går
Paul inn på en feiing, Alex
kontrer med en rnaki-komi
teknikk og vips - ippon!
En meget glad gutt bevil-
get seg noen ekstra sprett
pà matta.
Med 30 deltakere var
-65 kg klassen dagens stør-
ste. Vår mann, Anders Lie,
vant begge kampene i poo-
len og første kamp i cupen
med overbevisning. Først i
neste omgang fikk Anders
scoringer mot seg. Briten
Ashley Potts lá lenge over
med en waza-ari og en
yoko. Men Anders viste at
han ikke mistet konsentra-
sjonen selv om han lá
under, en praktfull feiing
ga ippon og da hjelper det
ikke hva motstanderen har
fra før. Neste kamp endte
derimot med tap pá 3
poeng etter en jevn kamp
mot sølvmedaljevinneren i
klassen. I bronsefinalen
var motstanderen ingen
ringere enn Andrew Frudd,
vinneren av samme klasse
i Apent skotsk. Kampen
ble jevn og scoringsløs,
men for en gangs skyld
var dommerne med oss,
det ble bronse til Anders.
I klassen under 71 kg
kom Geir Aage Jacobsen
ut av poolen med seire på
henholdsvis Waza-ari på
løftekast (selvfølgelig var
det te-gurumal og ippon
på holdegrep. Etter walk-
over i første omgang i
cupen ble det ny seier på
l0 poeng i neste, da san-
kaku-teknikken satt som
den skulle. Dermed var
Geir Aage klar for pulje-
finalen. Der måtte han gi
tapt for Neil Edwards fra
Neil Adams klubb. Briten
endte senere på en 2. plass.
I bronsefinalen viste Geir
Aage igjen at te-guruma er
et kast han kan, 7 poeng
ble det denne gangen ogsá
og med det sikret Asker-
gutten seg bronsemedaljen.
Ronny Rydberg i samme
klasse korn ut av poolen.
Med walk~over og to tap i
cupen endte han på en 7.
plass.
Bård Are i et av sine sterke
angrep. g
Foto: Kåre Nordby.
Jztdomagasinetjzmí '91 Ã f, Judo;-Magasinet_iz.u-ti '91
I klassen under 78 kg
stilte vi med ikke mindre
enn 4 deltakere, hvorav 3
kom ut av poolen. Berge
Ofstad fikk samme skjebne
som Ronny i cupen. Sven
Beukes vant 1. runde i
cupen, men gikk så pà tap
mot Bård Are Hultengren.
Sven måtte se seg slátt av
en svenske i bronsefinalen
og endte pá en 5. plass.
Bård Are gikk over-
bevisende og vant alle sine
kamper fram til finalen pá
ippon. I denne siste kam-
pen møtte han årets bri-
tiske juniormester, Chris
Jonnson. «Bølgen» bruste
jevnlig i den norske kolo-
nien på tribunen. Selv om
det ikke ble ippon denne
gangen var det ikke tvil,
Bård Are var best!
Så var det premieut-
delingen da, skikkelig sus
over det: 2 gull, l sølv og 3
bronse til Norge, og som
om ikke det var nok, Bård
Are fikk prisen som stev-
nets beste utøver og gratis
treningssamling i Skott-
land til sommeren. Skal
tro om de andre i salen
trodde de ble utsatt for en
flodbølge?
Várt opphold i Skottland
var ikke ferdig med det.
Det var også en påskeleir i
forbindelse med stevnet.
Det var lagt opp til 3 økter
pr. dag, sa noe særlig tid til
siglit-seeing ble det ikke.
Alt i alt var det en fin
tur. Mye bra kamperfaring
for vàre utøvere. En tur
som absolutt bør bli en
árlig foreteelse. Dessuten
bør flere klubber enn
Kongsberg sende sine ut-
øvere til ungdomsstevnet.
God matehing for alle uten
at det er nødvendig á dra
for langt.
Skøttlandsturen er vel overstått
og mange minner derfra har
vi fått.
Vi vil skrive litt om det,
les vidre så får du re.

Judornagasinet juni '91 ._  Judomagasinetjuni '91  L 7 7 L  l film f
16
På jlyplassen tollerne spurte
som ville får
mens Kåre spiste all ønske-
maten vår.
Liv lekte spåkone og likte det,
i hendene var det så mye å se,
Jørgen han «snakket» med
en taxisjdfør,
men hadde ikke særlig
språkgehør.
Jenteligaen prøvde seg også
på det,
men taxisjåføren fikk dem kun
til å le.
Enerom er vel og bra,
men ikke med en norsk
jenteliga.
Smekklås er derimot ikke lurt,
da blir livet flir enkelte surt.
Rommet til Liv ble ganske
fullt
og Liv sine saker lå hulter
til bullt.
TV-en sto hele døgnet på
og 15 stykker henslengt
på senga lå.
Vekta klarte de aller fleste,
kun «kråkene» løp og svetta
det meste.
Jakkeforviklinger ble det og
Monica Alex i sin jakke så da
hun på matta skulle gå.
Mens Astrid vekkerunden på
gangen gikk
(god morgen, klokka er a'tte)
hadde Kåres klokke fått
ringekikk.
Frokosten var ikke alltid
som ønsket,
så kokken Geir-Aage pá
forbedringer pønsket.
Gutta brukte tida til inn-
sjamponering
mens jentene tydde til
dusjrullering.
Anders ville imponere med
sin kropp
flrran en TV-tittende jentetropp.
Skottene har et rart ideal,
en jyr som strippa var
heller smal.
Med oppbretta bukser og
badedrakt,
kom «frøken høyvann» til
treningsakt,
Astrid var oppslukt av ti spille
Fantasi,
og gjengen ble med når de
flzrst kom på gli.
"legnetalent hjalp ikke lier,
men jantasi hadde noen
og enhver.
Etter leken med de sterke
menn
lå en vdt bukse igjen etter
Sven.
I rævkrok var ikke Bård Are
så lur,
men i hdndbak tok han
tre etter tur.
Berge og Ronny med seg
Jørgen til byen dro,
men kom høyrøstet tilbake
etter en time eller to.
De hadde kanskje håpet å få
seg et jentekikk,
men i byen hjalp ikke
Ronnys dikke dikk.
Storebror John etter Eivind
lette,
og Kawal visste noe om dette.
«Margrethe hun forsvant inn
på sitt rom isted,
gå etter henne så får du se»
Geir-Aage hadde masse penger
på lur
og tenkte seg innom taxjreeen
en tur.
Men tiden ble knapp og
planene sprakk,
kun vitaminer ble gjemt
i hans frakk.
Frityrstekt mat i hytt og vær
og åpne vinduer skapte besvær.
Ellers var turen bra og vi vil
dra tilbake flere ganger til.
Hilsen Monica,
Margrethe og Astrid.
Resultater finner du bak
i bladet!!
ROLF WYNN
For tiden pàgàr et stort
arbeide med à føre psykisk
utviklingshemmede ut av
sentrale institusjoner og
inn i mindre boenheter
rundt om i landets kom-
muner (HVPU-reformen).
Arbeid og ikke minst fri-
tidsaktiviteter må tilret-
telegges for at de skal fa
sjansen til á leve «nor-
male» og meningsfylte liv
på sine nye bosteder, Med
reformen har lag og fore-
ninger fátt muligheten til
og ikke minst gleden av å
la psykisk utviklingshem-
mede i nærmiljøet delta i
deres aktiviteter. Innenfor
idrettssektoren har særlig
svømming, fotball og friid-
rett kommet godt igang
med arbeidet, og arrange-
rer bl.a. spesielle konkur-
ranser for psykisk utvik-
lingshemmede. Alt for få
er klar over at judo er en
av de idrettene som egner
seg best for psykisk utvik-
lingshemmede!
Lunheim Judoklubb har
i samarbeid med Alfheim
Allaktivitetshus (Tromsø
kommune) i løpet av se-
songen 90/9i hatt ukent-
lige treninger for en
gruppe pa 5-10 psykisk
utviklingehemmede. For-
uten at vi har tatt oss god
tid pá hver ny øvelse, har
treningene for det meste
vaert lagt opp som vanlige
nybegynnertreninger. Fall-
teknikk, holdegrep og bak-
kcteknikker og enkle kast
har vært pensum. Selvsagt
har vi tatt hensyn til den
enkeltes fysiske og psy-
kiske forutsetninger, det er
ikke alle som tør å la seg
bli kasta eller får til for-
lengs rulle. Det er allikevel
ikke det viktigste. Balan-
sert fysisk ttening, mye lek
og moro og ikke minst
rikelig med kroppskontakt
appellerer også til psykisk
utviklingehemmede!
De som har jobbet in-
nenfor sektoren vet at det
er verd det arbeidet det
krever. Utbyttet er mye
moro, idrettsglede og ny
inspirasjon både for delta-
gere og trenere. Dersom du
kunne tenke deg á prøve,
kan du få hjelp både øko-
nomisk og praktisk. Pá de
fleste steder er det bygd ut
et støtteapparat for psykisk
utviklingshemmede. insti-
tusjoner, boenheter, skoler,
dagsentre, fritidsklubber,
støttekontakter, foreldre-
grupper, idrettskrets, kom-
mune og fylke er noen av
de instanser en kan samar-
beide med for á få hjelp og
støtte til arbeidet.
fv
'É7
^---« 2
-if
v
an
a I _

THOR KIRKESÆTHER
FOTO: JENS AASVED
Årets EM i judo ble arran-
gert av det Tsjekkoslo-
vakiske Judoforbund i
Praha.
21 nasjoner stilte med
305 deltagere. Det høyeste
antall siden damer og her-
rer ble slått sammen i
Paris i 1981. Dette orde
at veiingen og stevnestart
Tåtte fremskyndes første
ag.
Norge stilte med Kirsti
Harefallet (-66 kg), Stig
Traavik j-65 kg) og Olav
Aase (-71 kg).
Kirsti skulle i ilden før-
ste dag, torsdag og hadde
fått Kate llowey, England, i
første kamp. Vi regnet med
norsk seier, da Kirsti hadde
«gått» hantei med Kate før.
Stig og Olav skulle ikke
gå før fredag 11. mai mot
henholdsvis danske Morten-
sen og svenske Anders
Dahlin. Ingen nordmann lar
seg slå på selveste 11. mai
av en danske og svenske,
tenkte vi.
Kate angrep rned en gang,
venstre seoi-nage. Kirsti
forsvarte seg godt. Kom
unna. Stadig venstre seoi-
nage fra Kate, Kirsti korn
unna. Kirsti angrep rned
høyre eri seoi-nage. Fort-
satt jevnt. Kanskje Kate litt
over. 2.19 min igjen så
korn en tomoe-nage fra
Kate, Kirsti gled elegant
unna. 1.11 igjen så ble Kir-
sti løftet opp og osae komi!
Klokken stoppet på 1.04.
l)a Kate Howey gikk til
puljefinalen fikk Kirsti
møte spanske Carme M.
Bellon i rekvalifisering.
Klokken var nå blitt
1700 og det var jo sent for
de som hadde vaert oppe i
nesten 12 timer.
Men det var en annen
Kirsti pà matta enn i den
første kampen. Kirsti
prøvde med o~soto gari.
Begge falt ned på matta,
men ingen scoring. Kirsti
jobbet bra i newaza, prøv-
de armbend, men matte. l
min. var gått. Nytt angrep
fra Kirsti og begge ned i
newaza. Kirsti fikk osae-
komi og holdt i 4 sek. Nytt
angrep og begge i newaza
pá nytt. Carme jobber nå
over Kirsti, men får ikke
noe til. 1.34 igjen og Kirsti
leder. Nytt angrep fra Kir-
sti og begge ned igjen, Kir-
sti over og får koblet juji
gatame. Ippon og 54 sek.
igjen.
gikk lørdag. Chantal Han,
Holland vant over Iwona
Stefaniuk. Polen, med
yuko, så det ble Kirsti som
skulle møte lwona om ret-
ten til bronsefinale.
W. Biedron hadde stu-
dert Iwona. 1-lun søkte å få
grep over ryggen og tak i
beltet, så Han fra Holland
måtte stå på for å vinne
over den polske jenta.
Kirstis kamp starter med
et sterkt angrep fra Iwona.
Kirsti star imot og prøver
en høyre seoi-nage etter 40
sek. og får Iwona ned på
kne. Etter 2 rnin. prøver
Kirsti en Tornoe nage, men
mislykkes. Kirsti kontrerer
Iwona på kanten med en
yoko gururna, men ingen
scoring. Iwona prøver hele
tiden å få overgrep og tak i
beltet til Kirsti, men Kirsti
parerer godt. Det står 1.33
igjen og ingen scoring,
men det er polsk ledelse.
Så tråkker Kirsti ut! og
chui. Kirsti angriper friskt
helt til slutt, men ved en
eventuell hantei ville det
ha blitt polsk seier. Men
en meget god karnp av
Kirsti.
_*« '_ '
k
/
f

-.l 2 3'
im
_, -,-

l
1 l
`.
«IM ` I
r
W.,  ,. '
qw
í
1
Takk skal du ha for at
du ga oss 3 kamper med
fart og spenning.
17. mai skulle som sagt
våre gutter på rnatta, og
Stig var tørst ute. Hans
rnotstander, Tommy Mor-
tensen, Danmark, hadde
vunnet pà ippon over
Pedra Stanisic, Jugoslavia,
men vi regnet med norsk
seier.
Tommy angrep med en
gang og etter 30 sek. får
han yuko på en uchi mata.
Stig prøver og prøver, men
kommer ikke igang. Etter
1 min får Stig shido.
Tommy angriper med en
o-uehi gari og deretter med
en høyre seoi-nage. De
havner ned i newaza,
Tommy over. Ingen får
noe til. Det er 52 sek. igjen
og Stig prøver fortvilt å få
til noe, men det er som
blokkering. Ingen ting
stemmer. Det er Tommy
som får til en o-uchi gari
da det er 32 sek. igjen og
de havner ned. Matte! 9
sek. igjen og Stig prøver å
få Tommy ned, men fløyta
går før Tommy går ned.
Tommy Mortensen tapte
neste kamp på 2 >< waza-
ari mot Eric Born fra
Sveits. Men Tommy fikk
rekval. og møtte Carabetta
fra Frankrike og tapte,
dessverre.
Neste nordmann i ilden
var Olav mot Anders
Dahlin, Sverige.
Olav prøver seoi-nage,
Anders glir unna. De
kjemper om grepet og An-
ders prøver uchi-mata og
får Olav på kne. Olav's 2.
seoi-nage etter 1 min.
Anders prøver uchi-rnata.
Etter' 2 min. får Olav mølle
og slrido. Prøver' seoi-nage
på nytt, men Anders glir
unna og kommer over
Olav l newaza.
Svensk ledelse. Anders
kommer' inn på kroppen
til Olav og ned. Matte. 1.21
igjen, da får Olav mølle og
Jr.rd0n1;1gasí;lerjuni '91 l 1  Jrrdomagasínerjuni '91 K K W K D Vi D W  7 K
chui. Anders er mer beve-
gelig. Olav prøver sin 3.
seoi-nage da det er 35 sek.
igjen. Anders prøver en
rnaki-korni på kanten, 20
sek. igjen. Ingen scoring.
Anders vinner med yuko.
Anders' neste kamp var
mot Josef Vensek fra
Tsjekkoslovakia. Det ble en
skandalekamp med skan-
daledommere. Spansk mat-
tedommer som mistet
hodet. Filimonov som var
på kanten var heller ikke
voksen. Det var synd på
Anders Dahlin som gikk
en god kamp. Det ble tap
på hantei. Vensek hadde i
sin forrige kamp også vun-
net på hantei!
Anders fikk rekval. og
møtte l-laimberger fra
Østerrike og det ble tap på
ippon.
Ijentenes -72 kg fikk vi
den spennende glede å
følge svenske Elisabeth
Karlsson til finalen.
I første kampen møtte
hun S. Godinho fra Por-
tugal. Der ble det osae-
korni og 10 poeng. Kamp
nr. 2 gikk mot E. Besova
fra Sovjet. 1-lantei og ett
fortjent poeng til Elisabeth.
Da var hun i puljefinale og
møtte U. Werbrouck fra
Belgia. Topp kamp og nok
engang hantei og fortjent
seier til Elisabeth. I finalen
rnøtte hun L. Meignan fra
Frankrike. Her' ble det mye
slit og riv og begge fikk
mølle. Meignan vant på en
o-uchi gari rued yuko.
Det ble en 5. plass på
Jaana Ronkainen fra Fin-
land i -'52 kg.
Ellers viser en oversikt
over rnedaljefordelingen
hvern av judonasjonene
som hadde satset på dette
EM.
Det var gledelig at
Spania fikk en gull ved
Miriarn Blaseo i -56 kg og
Z bronse ved Soler i -48 kg
og Villar i -86 kg. Det øker
interessen før VM i Bar-
celona i juli.
Resultater finner du bak
i bladet!!

Sultne var vi og trøtte var vi. Det var i det hele tatt en Pene Sim file! à ha fíflhffif
' - ' bra, og korn ikke ut av
puslete gjeng som klumpet seg sammen i avgangshallen pa
Fomebu om _morgeneii den 22. februar. Det vi fryktet _ pogàeffår det Olavs (Aase,
mest, var fristelser li fonn av mat) som høyst sannsynlig tur, Han mim paui
ville ble plassert foran nesa på oss kort tid etter Coushlein (Scotland) i før-
f|yaygang_ ste, og vant den greit. Det
. . . . . . .. k kk _
Selvfølgelig spiste vil _0g selvfølgelig gikk innveiingen äfêktindêrffgclleiz if
bra likevel. Som den alltid ør. At man aldri lærer! gutten var i bm fom I
SIW ULVEHØJ
Liv og Marianne skulle
gjøre skolearbeid på flyet,
så de rnåtte sitte sammen.
Vi andre prøvde å sove oss
til Skottland, noe som var
bare delvis vellykket. Det
varjo stadige flybytter (ial-
lefall ett), matservering og
stilling av klokker. Med
andre ord, aldri fred å få.
Det skulle jammen bli
godt å få et par timer på
ryggen før innveiingen!
Vi ble godt tatt iinot på
flyplassen. Colin Mc Ivor
puttet oss i en drosje, og
sendte oss til «The Brae
Guesthouse». Vi gledet oss
over å vaere så tidlig frern-
rne, og kunne nesten føle
puta under hodet. Deilig å
sove litt! Men den gang ei.
Da vi korn til pensjona-
tet var døra låst og ingen
svarte da vi ringte på. Det
regnet. Så der sto vi, med
Il kolli bagasje, og ble
våtere og våtere, mens vi
forsto mindre og mindre.
Det var da sagt tydelig fra
om når vi kom? Forslag til
løsninger på gåten manglet
det ikke på. Et av de mer
fantasifulle gikk ut på at
vertinnen lå død i sengen
derinne.
Så ille var det imidlertid
ikke. Det hele viste seg å
bero på en rnisforståelse
angående tidspunktet vi
skulle kornme på.
Innveiingen gikk som
før nevnt fint. Vi vant den.
Etterpå ble det en bedre
middag til alle unntatt
Johnny (Roaldseth). I-lan
skulle ikke veics før dagen
etter, og rnåtte nøye seg
med et lett måltid. Stakkar.
Etter en god natts søvn,
kom vi friske og uthvilte
til hallen for å ta lister og
konkurrenter både i øye-
syn og litt mer. Astrid
skulle nå prøve seg som
koordiriator i ordets rette
forstand: A holde styr på
alle listene er sannelig like
krevende som å gå karn-
per, iallefall når rnan ikke
kan oppfatte et eneste ord
av det som blir sagt i
sekretariatet!
Jørgen (Giævenes) var
førstemann ut. Han vant
den første kampen sin for-
holdsvis greit over walise-
ren Christopher Gettings.
Men dermed var det slutt.
Han tapte de to neste karn-
Olav Åse, høste
1' Skottland.
den andre kampen sin
kastet han også Gavin
Abel (Irland) på uchi-mata
etter kort tid. Det ble også
en ippon, og Olav var ute
av poolen.
De to overbevisende sei-
rene i poolen hadde gjort
oss andre kjempeoptimis-
tiske. Vi syntes derfor ikke
«r=
Q
-`_4nf
l
z
i
l
I.
i
i
I
det var det minste rart at
han avgjorde de to første
kampene i cupen på sam-
me rnåte. Både engelsk-
mannen Riley og svensken
I-Ionat fikk smake seoi
någen til Olav, og de had-
de pen fallteknikk begge
to.
I kamp nr, tre møtte
Olav uventet motstand -
fra dommerne. Først da
han kastet engelske Daniel
Kissen gjennom matta,
syntes de det var på tide å
gi ham ippon. Da hadde
Kissen ikke gjort stort
annet enn å reise seg opp
etter Olav”s seoi nager hele
kampen igjennom.
I kampen inn til finalen
korn Olav fort i vanskelig-
heter. Faktisk så fort at vi
andre nesten ikke rakk å
reagere før kampen var
slutt. Han måtte slå av på
franske Flohic's arrnbend
etter bare 10-20 sekunder,
Flohie vant senere klassen,
og Olav fikk selvsagt bron-
sekamp istedet. Her møtte
han Kingston (England),
og kjørte ny oppvisning i
seoi nage. Hele tre perfekte
kast måtte det til for å
vinne kampen. Ingen bil-
lige scoringer til nordman-
nen, nei!
Nå kom en periode med
full fowirring. Samtidig
med at Olav vant bronse,
ble både Anders (Lie),
Marianne (Weide-
mann) og jeg (Siw
Ulvehøj) ropt opp
på våre respektive
matter. Astrid svettet,
og skrev. Anders
møtte Totland
(England) i første
og den vant
Ids-
vis greit på 5 poeng. I
andre kamp holdt han Ian
Smyth i et solid holdegrep
(en finger inne på matta
holder det, Anders). Og var
dermed ute av poolen, I
første cup-kampen møtte
han Freeman (England),
og ble kastet på en noe
tvilsom ippon. Freeman
tapte sin neste kamp, og
Anders var ute.
På den andre matta gikk
Marianne sine kamper.
Hun vant kampen mot
Japy (Irland) på hantei. I
kamp nummer to kastet
hun Powell (England) på
tani otoshi, og scoret en
yoko. Dette vant hun kam-
pen på, og gikk av poolen
SOH1 V1IlIlCl'.
Sin første cup-kamp
vant hun også på fem
poeng, man måtte så bite i
matta for engelske Erica
Bowley. Erica tapte i sin
tur finalen, men Marianne
gikk selvfølgelig til bronse-
finale likevel. Her møtte
hun svenske Pernilla An-
dersson, og de to jentene
gikk en jevn og poengløs
kamp, som altså måtte
avgjøres ved hantei.
Marianne var ganske sik-
ker på å ha det sterkeste
angrepet, så hun fikk en
liten hakeslipp da han-
teien var splittet, og til for-
del for den svanske jenta.
Kornruentar etterpå: Livet
er urettferdig!
Jeg for min del så ikke
Mariannes kamper, alt det
har blitt rneg fortalt. Jeg
gikk nemlig sarntidig på
matta ved siden av.
Møtte Karen Briggs
(England) i første, og det
gikk sorn det måtte: rett på
rygg med pen fallteknikk.
Hun har en flott tomoe
nagel Neste kamp var' mot
Wendy Evans (England),
og den vant jeg greit på
armbend. Ute av poolen
møtte jeg Louise Craig
(Scotland), og tapte der
hanteien etter å ha ledet
nesten hele kampen med
Waza-ari. Dumt av meg!
Louise gikk til finalen, og
jeg fikk bronsefinale mot
Mandy Waine (England).
Denne kampen var scor-
ingsløs inntil siste sekund.
Idet stoppsignalet går, blir
jeg kastet på en yoko, og
dommerne diskuterer sa-
ken og finner at scoringen
er innenfor kamptiden.
Helt riktig avgjørelse, men
det er en dårlig trøst. At
jeg hadde vunnet lianteien
er en like dårlig trøst! Jeg
slutter meg til Mariannes
uttalelse: Livet er urettfer-
dig!
Etter at vi hadde feiret/
deppet oss igjennom kvel-
den, og Johnny hadde fått
noe ordentlig mat, var det
snart ny konkurransedag.
Liv (Bue) fikk beskjed at
hun var blant de heldig
uttrukne i dopingtest-
g1'uppen, og måtte belage
seg pa a avgi urrnprøve
etter stevnet. Men først var
det altså stevnet. Hun vant
Siri første kamp på arm-
bend. Personen i den andre
enden het Olga O'Brien og
var fra Irland. I andre
kamp møtte hun Kirsti
Weir (Scotland), og fikk
dessverre pådratt seg en
shido for passivitet. Den
tapte hun på.
Men Liv var allikevel
ute av poolen, og møtte nå
Judomagasíiieljlliti '91 ;  Jz.1tí0n1agt1siile[juni '91 7 K 7 7  77 W  'NBWAM  Wwwwfl iw*
Melody Reveley (England)
i sin første kamp. Her
tapte hun på en kveling.
Men Melody gikk til fina-
len så det ble rekvalifise-
ring på Liv. Mot Lisa
Jessop (England) var hun
så uheldig á komme i feil
ende av en seoi nage, og
det var det, for Livs ved-
kommende.
Johnny hadde vaert vel-
dig uheldig med poolen
sin, han var igrunnen den
eneste av oss som var det.
Selv om han vant med ti
poeng over Paul Wright-
webb (England), så hjalp
ikke det det minste. Han
tapte på fem poeng mot
franskmannen Dambach
(etter en veldig fin kamp),
og etterpå tapte han for
Kevin Lynch (England).
Det var det Skotske åpne
for Johnny's del, og for
alle oss andre også.
Ellers var vi i Edinburgh
og trente en uke. Det ville
vaere å gå alt for langt å
fortelle om det her, men
turen og stevnet kan abso-
lutt anbefales. Det kan
reiselederen også. Hun kan
alt. Til og med danse rock!
Resultater finner du bak
i bladet!!
JUDO
Gjelder det matter?
Snakk med oss!
“Q ~.-' .  i;f ”
MÅT|'ER
Innredning av dojo - fra vegg til vegg
belagt - også ukurante mål.
Hele 5 års garanti. Be om en prøve.
Prisen? Du blir overrasket!
lit; ll I! ll.»>it)“i'>~  lifw inni"
Valhall 18 - 1750 Halden - Tlf. (09) 18 75 42
g?;_f.;f.~_
` O
, fíin .
. 5/

ERIK MØLMEN
Negative nyheter
- Pressen er interessen i
negative nyheter. Første
bud er derfor à opparbeide
et tillitsforhold til utvalgte
journalister og aviser/me-
dier, sa Braathens informa-
sjonssjef.
- Ta kontakt og skap
kontakt! Selv om journalis-
ten sier nei 10 ganger, kan
det hende han kommer
den ellevte gangen. Men
husk: Pressen i Norge er fri
til á skrive hva den vil: Vi
har ikke krav på ri bli omtalt!
Derfor er det opp til dere à
gjøre det dere holder pá
med interessant og verdt á
INFDRMASJD
skrive om eller sende fra.
Tjomsland, som selv har
lang erfaring som jour-
nalist, bl.a. fra NRK Dags-
revyen, minnet oss om at
judo er en nisjeidrett. For à
komme i medienes søkelys
má norsk judo få utøvere i
internasjonal toppklasse.
- Da vil pressen ogsá
interessere seg for perso-
nene bak medaljene, sa
han.
Infomrasjonskampanje
Tjomsland tok utgangs-
punkt i en tenkt informa-
sjonskampanje for norsk
judo, og skisserte et opp-
legg for det: Etter en kart-
Hva skjer den dagen en norsk judo-utøver blir en nasjonal
kjendis, som følge av topp internasjonale plasseringer? Vil
veien fra topp til bunn bli rask som følge av skandaler og
sladder og negativ presseomtale, eller vil en internasjonal
medalje sette judo inn i alle nordmenns bevissthet og føre
til raskt økende medlemstall?
Det var norsk judos topputøvere og klubbledere og -
trenere som deltar i toppidrettsopplegget, som sammen
med medlemmer av Forbundsstyret (FS), og toppidreftsle-
delsen fikk berørt disse spørsmålene i et interessant og
tankevekkende foredrag i vår.
Informasjonssjef i flyselskapet Braathens SAFE, Audun
Tjomsland, var invitert av FS, og det var et lydhørt og
aktivt publikum som hadde samlet seg i auditoriet på
Norges Idrettshøgskole for å høre en av norsk næringslivs
dyktigste og mest erfarne fortelle judofolk hvordan man
best oppnår kontakt med pressen.
Hovedhudskapet fra Tjomsland var at informasjonsvirk-
somhet må være en strategisk del av hele vår organisasjon,
og at infomasjon er en konkurransefaktor. Han beskrev
bl.a. situasjonen som er så altfor kjent for oss judofolk,
nemlig den at vi prøver å få media til å dekke våre
stevner, uten at vi får synderlig respons.
legging av den nåværende
informasjonssituasjonen
måtte vi definere màlet for
kampanjen - hvor vil vi
hen med informasjonsak-
tiviteten? Er málet á øke
medlemstallet til f.eks.
12 000, eller vinne medal-
jer i OL?
Neste skritt måtte være á
definere målgrupper.
Hvem kan hjelpe oss?
Hvem er det nødvendig å
ná? Er det politikerne, er
det ledelsen i NIF?
Etter at dette er besvart,
må vi velge hvilke kanaler
vi vil bruke. Og det natur-
lige i den sammenheng:
Hvor mye penger og arbeid
skal vi legge ned i kam-
panjen?
Tjomsland utfordret
auditoriet direkte, med à
spørre oss hva vi mente
var viktigst å få frem. Sva-
ret fra salen var entydig:
l) ä øke kunnskapen om
judo, 2) å utbre sporten i
Norge.
Under debatten viste det
seg at klubber hadde ver-
vet medlemmer og fått
omtalt stevner og resultater
i lokalpressen og lokalra-
dio ved hjelp av kreative
informasjonsopplegg. Bade
Tjomsland og auditoriet
fremhevet lokalpressen
som en meget viktig infor-
masjonskanal på lokal-
planet.
Ikke til sengs
- Men hva så hvis dere
lykkes, bade pà resultatsi-
den og informasjonssiden?
spurte Tjomsland.
- Er dere villige til à bli
nasjonale kjendiser, og
være i offentlighetens
søkelys 24 timer i døgnet?
Han fremhevet at det er
svaert viktig á vite hvordan
man skal forholde seg til
journalister:
- Ikke la «Se og Hør»
vaere med på husbygginga
deres, sa Tjomsland, og
oppfordret som en tom-
melfingerregel for idretts-
folk ikke á slippe journa-
listene innenfor utgangs-
døra.
Med det mente han at
man ikke skulle slippe
pressen helt inn på seg,
men begrense seg til á
uttale seg om idretten og
ens forhold til den, og ikke
Jridonragasirzerjuni '91 . Judonzagasinerjuni '91
bundet er samsnakket og
opptrer enhetlig overfor
pressen.
- «Du skal ikke lyve» er
ikke bare god moral, men
også god informasjonsfilo-
sofi, sa Tjomsland, og hen-
viste til Henrik Wergelands
ord, «Løgnen kun Sekun-
- Møt mediene med informa-
sjonsstralegi, var Audun
ljomslands budskap.
la journalistene få tilgang
til f.eks. husbygging og
kjærlighetsliv.
- Når man er i offent-
lighetens søkelys er det
viktig at alle ledd i for-
den vinner. Intet Sand-
hedsord forsvinner». Han
minnet om at journalister
erjournalister 24 timer i
døgnet.
- Dere må bruke pressen
- ikke la pressen bruke
dere, lød informasjons-
mannens oppfordring til
slutt.

ERIK LIAN
FOTO: UNNI KIRKNES
I år er det 25 år siden
Trondheim ludokwai offisielt
ble stiftet og innmeldt i
Norges Idrettsforbund.
ludoforbundet var på det
tidspunktet bare på plan-
Ieggingsstadiet.
luhileet ble behørig feiret
lørdag 16. februar på
Kvilhaug Gård på Blusse-
vold, Øvre Singsaker i
Trondheim.
e--r
«fåfli
j.
~ i ~ _- - - .__> .  -   a§z;=';“ ii-.-:;'~ '-.a.a3~“~ ri-3 1 ,-';gf1f.--4,
H ,__. g 1 ;~~ _. ., ,_ .:-.;,_-.,  - jag .j ~.=,f~,- if; da: si Y ' ; _« ' _:
,.  .Æ-I  - ti..    '    li 131* ii 5  - .I ..>. If in
-`-:id l.`1É*'fz§;~ ;=:..'-I;;,    2- ..   ii  ir., li-.-I-í`i.~... %_,;Iâ;'%i
`f"= "  C-"7 f5"`f'«l 1'  " ="`=l`~'i.-. «Å Z  ii'-I-f   Lei-" " ^,,` ev-^  :L :ir m ilíåå'
Q 1 l-:S  i'.f.:':--_ ,~: 'r   `  feier*   l-.-11 _f (il  W' lita*-åå
~ ` « f 'ee-ir .-ii ,r-i,_,.1  :   _-561»  renn .V il-     if-  i-1..:-;:
ti ig - r'if"~., 1;-vj,  3;-i ,1..  W : ' ._ _  .§ sf- -f-;_.' '~;-'-. -L  1.'-' -: 5:. t 5 ii- .., ;t~
Y 1---L _- --,,_  i _ .- c- , '“   , 4 -«__ ~. i - A =,-sy -;, j» gs
el  -, 'Ö " “°' " 3' 1- f   -` . - .~. ..:'1.,..'.1 ,.“  _  _-_. -' *"  ti?_-.-  gi:g,_-'å
~f` I W; ,: tt 2; -. ._  .- -_. <__.- _ il: Á   1;-_._-,-j ,~*-_ - r «. =.>.- ms. i_«.4_«
Først et tilbakeblikk
på oppstartingen
Noe som ikke alle har hatt
like klan for seg, er at tre-
ningen startet litt i det små
allerede høsten 1964.
Det skjedde ved at
undertegnede i 1964 retur-
nerte til sin fødeby Trond-
heim etter en del års
fravær. Under fraværet var
det bl.a. blitt tid til å trene
judo i Oslo og tildels uten-
lands. Ved tilbakekomsten
til Trondheim fikk jeg
oppsporet Emil Lund, ex
NJJK, som da studerte ved
NTH. Han ble i sin tur
igjen kontaktet av en med-
student, Tom Andersen,
som hadde judoerfaring fra
Judo Club de Rouen i
Frankrike,
I et knøttlite og ikke
særlig rent og velutstyrt
rom i kjelleren til Trond-
heim Turnforenings aerver-
dige bygning i Prinsens
gate, ble den absolutt første
judosvette utskilt i det som
senere igjen utkrystalliserte
seg som Trondheim Judo-
kwai, landets fjerde eldste
judoklubb,
Erik L. - Reidar N. - Thor P.
i den spede begynnelse, 1964.
Samme høst dukket «klub-
bens» aller første innfødte
nybegynner opp, Reidar
Baade Nielsen. Det er ikke
til forkleinelse for noen
når jeg fastslår at han er
et av de største talenter
klubben noen gang har
hatt, med bl.a. EM-
deltakelse i Gøteborg 1970,
Utpå nyåret i 1965 korn
nestemann, Thor Petterson,
søring med midlertidig
opphold i Trondheim sorn
montør for Siemens, - se-
nere kjent medlem i NJJK
. .»,<,§;`r<;,_v,.=~__a-,_.'i_;; "f,_(v-4 -_-r-I--gir -vi
_* _),__.._,  ., , V; gå. .
my ;,~,
I r/gi
f
il?
4, [.__ -
; '(-
<. . _ _
._ . ,,_~s
ll- f'
2
r
K.
r
e
3
*  ts.
»:...,=-,_ . g
V.  .ip-L_»,
.
sæ . _: :fu
`*
Å J

if
-= *l§?§Åz
4 .
` J..
ae. _ fn
Thor Petterson - Erik Lian -
Reidar Nilsen på jubileumsfest
ídr.
F
I
4 .
og landslagsmann også
han. - Hakk i hæl på Thor,
i april -65 kom så den
neste innfødte nybegynner,
Gunnar Guldberg, all-
round-idrettsrnann fra
Vestbyen I.L. med meritter
innen håndball, svømming
og ski, så hvorfor ikke
judo ogsá. Noe skal man jo
ta seg til! Hadde Gunnar
vært yngre og debutert
15-20 år senere, hadde
Johnny antakelig fått
matching så hatten passet
og vel så det.
Men slik begynte det
ihvertfall,
Det største problemet de
første årene var å finne
egnede lokaler. Det ble en
vandring fra først i kjelle-
ren på turnhallen til et litt
større kontorlokale i
Nídarøhallen. Derfra til
gym.-salen i kjelleren på
Trondheim Handelsgym-
nasium og derfra bar det
avgårde igjen til en gym.-
sal pà Ringve Skole (1 dag
i ukenl)
Så - utpå nyåret i -68 -
fikk man via Tom Ander-
sen til en «bak mål»-løs-
ning ved at treningen
kunne foregå på «hylla/
Sandkassa» i idrettsbygget
ved NTI-II. Ekspansjons-
mulighetene her var svært
små, da man bare fikk løst
et mindre antall tre-
ningskort og det hele var
veldig hysj-hysj.
I 1974 flyttet klubben
igjen tilbake til Nidarøhal-
len hvor den siden har
hatt sitt tilhold. Under
kyndig og entusiastisk
ledelse og med ekspan-
sjonsrnuligheter har klub-
ben vokst til det den er i
dag, - en av landets største
og driftigste klubber med
et fast utlagt matteareal på
drøye 300 kvadratmeter til
disposisjon - uka rundt!
Sett på bakgrunn av alt
det forannevnte, var det
derfor med den største
glede undertegnede kunne
få være tilstede og dele
feststemningen med klub-
bens nåværende yngre og
tildels etterhvert også noe
eldre garde. En jubileurns-
fest i flotte omgivelser,
med utsøkt mat og hyg-
gelig vertskap i et strøkenr
arrangement.
Norges Judoforbund var
representert ved Erik Møl-
men, som i tillegg til år
overbringe en gavesjekk
fra forbundet, også benyttet
anledningen til å gjøre seg
en del refleksjoner, - ikke
bare over det forgangne,
men også over hva som
kunne være en ønskelig
utvikling både for jubilan-
ten og norsk judo som
helhet.
Ettersom den opprinnelig
påtenkte toastmaster på
kort varsel meldte syk-
domsforfall, ble det
Johnny Roaldset som mát-
te trá hjelpende til i den
funksjonen. Et verv han
skjøttet på en utmerket
måte, bl.a. med diverse
muntre historier fra judoli-
vet. Ved flere anledninger
var det tydelig å se at han
frambrakte kaldsvetten i
fjeset på Rune Bergmann
som figurene merkelig ofte
i historiene hans. Men
som den gentleman
Johnny er, gikk han aldri
over streken.
Det var i anledning jubi-
leet gjort iherdige anstren-
gelser for á få flest mulig
av de opprinnelige vetera-
nene til å stille opp, -ikke
minst de tre «gründerne»,
men av de tre sistnevnte
var det bare undertegnede
som hadde funnet veien til
Trondheim. Turen var ty-
deligvis ikke bortkastet
ettersorn klubbens for-
mann, Jens Aassved, i sin
festtale benyttet anlednin-
gen til på vegne av klub-
ben å utnevne meg til
klubbens medlem nr. l på
grunn av den befatning jeg
hadde hatt med klubbens
tilblivelse. Utnevnelsen ble
ytterligere anskueliggjort
med en diger plakett som
fulgte med på kjøpet. -
Svæn originalt og veldig
hyggelig av dere alle. Nok
en gang takk!
Jeg hadde ikke annet å
kvittere med enn en foto-
montasje fra det opprinne-
lige «fødestedet» med bil-
der og gratulasjonshilsen
fra oss tre «fødselshjel-
perne», - om ikke annet
så kan denne ihvertfall gi
eventuelle interesserte i
kommende slekter en idé
om hvordan de skyldige
så ut,
En kanskje mer tidsak-
tuell og viktig person i
klubbens daglige liv, vakt-
mesteren i Nidarøhallen,
ble heller ikke glemt idet
han på festen ble tildelt
TJKW's spesialutmerkelse
«Judolf», noe han satte ty-
delig pris på. Han takket
for overrekkelsen og fikk
så samtidig gitt uttrykk for
at av alle de idrettslag og
idrettsgrener som han i
årenes løp hadde hatt be-
fatning med, hadde han
forlengst gjort den erfaring
at judofolk var de eneste
det aldri var noe tull med.
Så vet vi det!
Etter den utsøkte midda-
gen ble det dans i storstua
og mulighet til samvær og
gjenoppfriskning av gamle
bekjentskaper i husets sa-
longer og smårom, - anled-
ning til å ta nærmere
iøyesyn den arrangerte
fotokavalkade over klub-
bens liv i mange år som
var tilveiebrakt for anled-
ningen og til á studere
innkomne gaver og lykk-
ønskninger til jubileet.
Anledningen benyttes til
slutt til først og fremst å
takke festkomiteen ved
Gerd, Arne og Kathrine for
det flotte arrangementet og
dernest en hjertelig takk
for oppmerksomheten til
jubileet både til Norges
Judoforbund, NJJK, Nidar-
os Karateklubb og til alle
andre som husket oss ved
denne anledningen.
Jiidorridqasínerjuni '91 og . Judoimzgasinetjuni '91
1
l

FORBUNDE'l`
E
Norwegian
Open 1991
avlyst
Norges Judoforbund er inne i en
økonomisk vanskelig periode.
Hovedårsakene til dette er svikt
på lotterisiden - og problemer
med et vareparti av judodrakter.
De som var med på Forbunds-
tinget i april, erlaite at For-
bundsstyret vurderte om det i
1991 var økonomisk forsvarlig à
awikle et Norwegian Open.
Saken har vært oppe i styre-
niøte, og styret kom til den
konklusjon at en awikling av
Norwegian Open ikke kunne la
seg gjøre for inneværende âr.
Forbundsstyret hadde i det leng-
ste hápet at det skulle la seg
gjøre á innhente midler fra en
sponsor til dekning av stevnet,
men dessverre har en slik spon-
sor ikke meldt seg.
NJF beklager at Nonvegian
Open må avlyses. Stevneawiklin-
gen de to foregående år har
vært meget vellykket, og interes-
sen internasjonalt har vært god
og økende, men uten midler er
det umulig á ennomløre et så
stort økonomisk løft.
NJF ber om forståelse for at
det må strammes inn på utgif-
tene - og lover à komme sterkt
äilgbäte med Norwegian Open i
Fra EJU's regelverk:
Følgende reklame godtas:
l. På hver skulder og ned
på ermet på hver side.
Mál: Lengde: 25 cm.
Bredde: 4 cm.
2. Ett merke
«REKLAME PÅ JUDOGIER» Judumaqasziiet /Linz 91 , Jirdoimzgaszizeljuni 91
_ på nedre kam av jakke, Firmaer som ønsker å
mål; 5><4 L-m_ reklamere på denne
- på enden av belter, måten, må ha tillatelse fra
mål: 5><4 cm. EJU
3. Nasjonalflagg pá venstre
side av jakken foran.
Inntekter av slik rekla-
me tilfaller det nasjonale
forbund.
nisk delegert fra EJU.
de siste styreperiodene.
bak vår mann.
i kontrollkomitéen.
ligliter-siden får vi håpe.
DEITE VÅR STORT!
I I I
Norsk visepresident i EJU YÅÉ
Uken før Årsmøtet i Norges Judoforbund innløp den gledelige mel- `J  9. Ø”
ding til kontoret at vår mangeårige representant i F.lU, Rune
Neraal, var blitt valgt inn i styret som en av 4 visepresidenter.
Avstemningen var meget spennende og Rune Neraal kom inn
med 1 stemmes overvekt. Den knappe seieren har nok sin grunn i
at Rune stilte mot en populær franskmann som heter Rosenzweig.
Han var forøvrig her i Norge under EM på Hamar i -85 som tek-
Han var dessuten nåværende president Kucera's høyre hånd i
Derfor var det ekstra hyggelig at det lykkes Rune å passere de
politiske barrierer som det er mange av pá toppen i EIU.
Rune Neraal hadde selvfølgelig støtte av de nordiske land samt
en del av de mindre medlemsnasionene, men en rekke av landene
i foitienværende Øst-Europa med Sovjet i spissen stilte seg også
Dette viser hvilken tyngde personen Rune Neraal har i euro-
peisk iudosammenheng etter mer enn 14 års innsats, blant annet
Dette valget åpner enda bedre mulighetene for norsk judo i
Europa pá leder-, trener- og dommersiden i første omgan_g. Og så
er det opp til oss alle å følge dette opp, etter hvert ogsa pa
1'ilslutt en stor gratulasjon til Rune fra alle medlemmer i NJF.
Atle Limdsnrd
Hvem tar det beste bildet i
sommer?
pr. innsender. Vinnerbilder
blir presentert i neste
Judomagasin.
1. september.
Mrk.:
«Foto-soiviiviER -ei».
til à bruke innsendte bilder
1 s' ^° '
,  Ååle-'~“.
,:~`,'Å@i
goes
/
/0/4
///
Skal du pá treningssam-
ling eller konkurranse i .
sommer, se etter et mor- ,
somt, fartsfylt eller spen- r K
nende motiv som tydelig ” sf - '
viser at dette er judo, må
du sende inn bildet.
Flotte premier!!
ikke mer enn 3 bilder /'-
V
Vi forbeholder oss retten «-
J
lnnleveringsfrist: L _/'
ft
FOTO-
KONK  og
Temaer er selvsagt iupoi _  /
' mm "
`
.I Nk

s
Jff/

/

Ãflf/
.-,'/
_
e I
..r- “gli-' |

gle.
f 'bly l_
'Z
<1
Éíír'
. s/ir
”safe
L/,-
fr

`e~
NE'
_ '(.:.~
i J.-
. G
{
i senere Judomagasin. 4]
'
ås

JUDO SPORT Å/S
HÅUGER SKOLEVEI 1, 1351 BUD
TEL.: lO2) 87 46 OO - FÅX: lO2j 13 29 89
Strikkejakke art.nr. 101
(mørk blå/rød) S-M-L-XL
kr. 200,'
Joggedress art.nr. 111
(pariserblà)
kr. 200,-
T-shirt art.nr.101
(hvit, 100% bomull)
kr. 40,'
Judobag art.nr. 141
(pariserblá, slitesterk nylon kr. 180,'
Judosokker art.nr. 101
(kvalitetssokk som tåler
mange km i joggesko.
80% bomull/20% stretch-
nylon, som gjør at
passformen holder etter
mange gangers vask
Kun sen.str.) l kr. 30,'
Belter art.nr. 171
(MON- og KYU-belter) kr. 36,'
KODOKAN
nybegynnerdrakt
ari.nr.lel (hvil) k,_ 15Q,-
Ved kjøp av 10 drakter, fritt tilsendt.
Benytt deg av tilbudet nål
27

VETERÅN-NM
9. februar 1991
12 deltakere påmeldt i
herreklassen.
I ble skadet i første kamp
og måtte trekke seg.
Menn -80 kg
l. Gunnar Røsberg,
Hamar Judoklubb
2. Roald Nerli,
Jessheim Judoklubb
3. Trygve Njåstad,
Bergen Judoklubb
Menn +80 kg
l. Per Arne Grime,
Oslo Judoklubb
2. Knut Svindland, BSI
3. Svein Gårdsø,
Sandefjord Judoklubb
3. Kai Svarthol,
Enebakk Judoklubb
Åpen klasse
l, Svein Gårdsø,
Sandefjord Judoklubb
2. Per Arne Grime,
Oslo Judoklubb
3. Kai Svanhol,
Enebakk Judoklubb
3. Knut Svindland, BSI
VESTKYST CUP
NC 4-91
2. mars, Bergen
DÅMER
-52 kg
l. Marianne Weidemann,
NJJK
2. Cathrine Tvete,
Kråkerøy JK
3. Monica Halle, Asker JK
-56 kg
1, Lene Bøe, Bergen JK
2. Margrethe Karlsen,
Asker JK
3, Margrethe Hopkinson,
Strand JK
-61 kg
l. Hege Aar, Ippon JK
2. Liv Bue, Asker JK
3. Inger M. Bøe, Bergen JK
3. Tanja Bakken,
Kråkerøy JK
+61 kg
l. Kirsti I-Iarefallet,
Kråkerøy JK
2. Stine Lastein, Sandefi.
JK
3. Camilla Hellern,
Ippon JK
Åpen klasse (utenfor NC)
I, Kirsti Harefallet,
Kråkerøy JK
2. Stine Lastein,
Sandefjord JK
3. Camilla Hellem,
Ippon JK
HERRER
-60 kg
l. Alexander Aamodt,
Ippon JK
2. Knut Harefallet,
Kråkerøy JK
3, Svein Ove Øglend,
Sandnes JK
3. Jørgen Gjevenes,
Marienlyst JK
-65 kg
l. Anders Lie,
Marienlyst JK
Z. Fredrik Brenna Lund,
Ippon JK
3. Rolf Hjertaker,
Bergen JK
3. Jon Sommervold,
Ippon JK
-71 kg
l. Dag André Espeseth,
Bergen JK
2. Jørund I-Iammersvik,
Sotra JK _
3. Kristoffer Amodt,
Førde JK
3. Jan Robert Kristensen,
Stavanger JK
-78 kg _
I. Olav Ase, Ippon JK
Z. Sven T. Beukes,
Ippon JK
3. Geir Age Jakobsen,
Asker JK
3. Johnny Roaldseth,
Trondheim JK
+78 kg
I. Trygve Torjussen,
Bergen JK
2, Steffen K. Pedersen,
Bergen JK
3. Torbjørn Næss, Sotra JK
Åpen klasse (utenfor NO)
1. Johnny Roaldseth,
Trondheim JK
2. Steffen Krog Pedersen,
Bergen JK
3. Trygve Torjussen,
Bergen JK
3. Olav Ase, Ippon JK
NM SENIOR 1991
NC 5-91
Haugerudhallen, Oslo
16. og 11. mars
KVINNER
-48 kg
l. Cathrine Tvete, Kråkerøy
2. Siw Ulvehøj, Sandefjord
3. Monica Halle, Asker
-52 kg
1. Marianne Weidemann,
NJJK
2. Tina Øvland, Vennesla
3. Nina Lofstad, OSI
-56 kg
l. Hage Aar, Ippon JK
Z. Heidi Hagen, OSI
3. Vivi Olsen, NJJK
3. Margrethe Karlsen,
Asker
-61 kg
l. Live Bue, Asker
2, Tanja Bakken, Kråkerøy
3. Gøril Johansen, Alta
-66 kg - kongepokal
l. Kirsti I-larefallet,
Kråkerøy
2. Inger Lise Solheirn
Engen, Marienlyst JK
3. Stine Lastein, Sandefjord
3. Arm-Helen Tygseth,
Sofiemyr
MENN
-60 kg
I. Knut Harefallet,
Kråkerøy
2. Jørgen Gjaevenes, MJC
3, Rune Kvigne, Ippon
3. Alexander Aamodt,
Ippon
-65 kg
l. Anders Lie, MJC
2. Ernst Frigstad, Vennesla
3. Kjartan Johansen, Skien
3. Kenneth Øvland,
Vennesla
-11 kg - Kongepokal
1. Stig Traavik, NJJK
2. Torbjørn Skaara,
Sandefjord
3. Geir Aage Jacobsen,
Asker_
3. Olav Ase, Ippon
-18 kg
I. Frank Evensen,
Sandefjord
2. Sven Tanab Beukes,
Ippon
3. Berge Ofstad, Kragerø
3. Rune Enget, Drammen
-86 kg
l. Kay Otto Nilssen,
Vennesla
2. Kurt A. Leere, Sarpsborg
3. Bård Are Hultengren,
Sarpsborg
3, Steffen Krogh Pedersen,
Bergen
-95 kg
l. Per Magne Eide, Bergen
2. Trygve Torjussen, Bergen
3. Egil Kvaale, Trondheim
EM SENIOR 1991
Praha, 16.-19. mai
KVINNER
-48 kg
l. Novak, Frankrike
2. Briggs, Storbritannia
3. Tortora, Italia
Soler, Spania
-52 kg
l,Gal, Nederland
2. Cusae, Storbritannia
3. Giungi, Italia
Boffin, Frankrike
-56 kg
l. Blasco, Spania
2. Marsman, Nederland
3. Arnaud, Frankrike
l-Iausch, Tyskland
-61 kg
I, Nagy, Nederland
2. Eickhoff, Tyskland
3. Profanter, Østerrike
Arad, Israel
-66 kg
l, Beaunielle, Frankrike
2. Howey, Storbritannia
3, Han, Nederland
Pierantozzi, Italia
7. Kirsti Harefallet, Norge
-12 kg
l. Meignan, Frankrike
2, Karlsson, Sverige
3. Werbrouck, Belgia
Van Dorsen, Nederland
+72 kg
l. Maksymow, Polen
2. Weber, Tyskland
3. Seriese, Nederland
Gundarenko, Sovjet
Åpen klasse
l. V. D. Lee, Nederland
2. Szal, Polen
3. Kutz, Tyskland
Lupino, Frankrike
Oversikt over medaljefordelingen
ved arets Europa-mesterskap
NASJON GULL SØLV BRONSE
Holland
Frankrike
Tyskland
Sovjet
Polen
Spania
Sveits
Storbritannia
Italia
Belgia
Ungarn
SVERIGE
Tsjekkoslovakia
Romania
Østerrike
Israel
._.._.._...-o.|.;>».n
l
Nwwu-:
»$>
3
2
2
._.._«._.._--va
._->-vi.-
l
l
l
Finland l femteplass.
MENN
-60 kg
l. Pradayrol, Frankrike
2. Kambrowski, Polen
3. Catedra, Italia
Wagner, Ungarn
-65 kg
l. Born, Sveits
2. Csak, Ungarn
3. Schmidt, Tyskland
Freeman, Storbritannia
-11 kg
l. Dott, Tyskland
Z. Vensek, Tsjekkoslovakia
3. Gagliano, Frankrike
Aliev, Sovjet
-78 kg
l. Wurth, Nederland
2. Laats, Belgia
3. Kaminski, Polen
Varaev, Sovjet
-86 kg
l. Lobenstein, Tyskland
2. Vismara, Italia
3. Villar, Spania
Croitoru, Romania
-95 kg
l. Meyer, Nederland
2. Gaurgashvili, Sovjet
3. Traineau, Frankrike
Knorrek, Tyskland
+95 kg
I. Stohr, Tyskland
2. Kosorotov, Sovjet
3. Kubacki, Polen
Douillet, Nederland
Åpen klasse
l. Bereznitski, Sovjet
2. Von Eitzen, Tyskland
3. Venturelli, Italia
Rognon, Frankrike
IRISH OPEN
27. oktober 1990
-65 kg menn
I. Ciaran Ward,
Nord-Irland
2. Stig Traavík, Norge
3. Laurie Rushe, England
-11 kg menn
I. Bertrand Damaison,
Frankrike
2. Eugene McManuS,
Irland
3. Olav Ase, Norge
. . .,  I ' _ '_ .7,' 'T"7"'  """"""" ""'  'T':"""' ' "`
Judonragasmetjuni 91 I  , Judonzagasznet junz 91
3. Colin Savage,
Nord~Irland
-78 kg menn
I. Jean Baptiste Givord,
Frankrike
2, Julian Pae, Wales
3. Kevin Kinney, England
3. Ray Sylvester, England
5. Johnny Roaldseth, Norge
$C01TlSH OPEN
Edinburgh
23.-24. februar 1991
MENN
-60 kg
I. Nigel Donohue,
AJ Leigh
2. Richard West,
W.hampton
3. Julian Davis, Shirokwidd
3. Keith Gough, Irland
-65 kg
I. Andrew Frudd,
N. Adams
2. Owen Pinnock,
W.hampton
3. Jean Paul Bell, Frankrike
3, Ian Freeman, Camberley
-71 kg
l. Jean M. Flohic,
Frankrike
2. Keirar_i Foley, Irland
3. Olav Ase, Ippon
3. Stephen Ravenseroft,
Urmston
-78 kg
l. Kerrith Brown,
W.hampton
2. Ryan Birch, Huddersfield
3. Gordon Lambert,
Huddersfield
3. Fitzroy Davis,
Whampton
-86 kg
l. Alex Lidgren, Sverige
2. Gary Edwards,
Edinburgh
3, Robert Louis-Marie,
Frankrike
3. Bill Sargent, Kent
-95 kg
1. Bjarni Fridriksson, Island
2. Hick Kokotaylo, Urmston
3. Steven Cross, N. Adams
3. Niclas Winkvist, Sverige

+95 kg
1. Elvis Gordon,
W.hampton
2. Simon Smith, Lancaster
3. Sigurdur Bergmann,
Island
3. Boda Gallon, Hermiston
KVINNER
-48 kg
1. Karen Briggs, Kingston
2. Louisa Craig,
East Kilbride
3. Donna Robenson.
Campbell
3. Mandy Waine, Croyden
5. Siw Ulvehøj, Sandeflord
-52 kg
l. Elise Summers,
Budokwai
2. Erica Bowley,
Haroy Spicer
3. Pernilla Andersson,
Sverige
3. Moira Sutton, Ren Bukai
5. Marianne Weidemann.
NJJK
-61 kg
l. Nicola Fairbrother,
N. Adams
2. Loretta Cusaek,
Edinburgh
3. Gillian Edwards,
Ren-Sei-Kan
3. Natalie Evans,
N. Adams
-61 kg
l. Diane Bell, Fairholm
2. Melody Reveley,
Kingston
3. Michelle McQuarrie,
E/Kil
3. Lisa Jessop, Woodford
-66 kg
I. Kate Howey.
Kent Invicta
2. Rosie Felton, N. Adams
3. Joyce Malley, N.I.
3. Eva Webster.
Shirokwaido
-72 kg
l. Jane Morris,
Kent Invieta
2. Kerry Knowles, Saints
3. Stacey Smith, Croyland
3.Josie Horton,
Kent Invicta
+12 kg
l. Sharon Lee, England
CLUB SPORTIF CLÅSSIC
Edinburgh
30.-31. mars 1991
GUTTER
-65 kg
1. Tran Gabberad, BK-Judo
2. Paul Angus, Bacup
3. Craig Bardiner,
East Kilridge
3. Frederick Skarrander,
Sverige
MENN, JUNIOR
-50 kg
l. Andrew Smith,
N. Adams
2. Sam Dunkley, Willesden
3. P. Ingles, Wales
3. Bryan Stack, Jo Dan
-55 kg
1. Basil Dawkins,
Willesden
2. John Forselius, Sverige
3. Justin Saltmer, Stockton
3. Mike Gingell, Wales
-60 kg
l. David Somen/ille,
SJC. Alba
2. Peter Ivarsson, Sverige
3. James Johnson,
N. Adams
3. Alexander Aamodt, Ippøn
-65 kg
l. Phil Harrison,
N. Adams
2. Daniel Hawkins,
Kent Invicta
3. Anders Lie, MJC
3. James Topham, Wigan
-71 kg
1. Denis I-lussey, Wigan
2. Neil Edwards, Derby
3. Geir Aage Jacobsen, Asker
3. Paul Fagan, Irland
-78 kg
I. Bård Are Hultengren,
Sarpsborg
2. Cris Johnson, Bacup
3. Richard Giles,
Kawa-Zoi~Machi
3. Håkan Olavsson, Sverige
5. Sven T Benker, lppon
-86 kg
1. Alexander Liden, Sverige
Z. Michael Peterson,
Sverige
3. Clark Nutter, Bacup
3. Roland Cronestad,
Sverige
+86 kg
l. Frederick Tofilosski,
Sverige
2. Mark Brady, Haltemprice
3. Jonathan Gillot,
N. Adams
3. Adrian Doyle, Newbuiy
KVINNER, JUNIOR
.43 kg
1. Debbie Allan, Camberley
2. Monica Halle, Asker
3. JenniferBrien, Sportif
3. Aimi Carmichael,
Woodford
-52 kg
1. Moira Sutton, Wales
2. Allison Gordon,
Shukongo Shin
3. Jessica Westberg, Sverige
3. Linda Topham, Wigan
-5° “H _
l. Natalie Evans, N. Adams
2. Pernilla Andersson,
Sverige
3. Gillian Edwards.
Ren-Sei-Kan
3. Fiona Chan, Camberley
-61 kg
I. Kirsti Weir, Sportif
2. Ceri Richards, Wales
3. Michelle McQuarrie,
East Kilbn`de
3. Zoe Spence, Woodford
-66 kg
1. Kirsti Harefallet. Kråkerøy
2. Doreen Bagnall,
Katanakwai
3. Elaine Morgan,
Broch Bushido
3. Rosie Felton, N. Adams
Åpen klasse
1. Stacey Smith, Bushido
2. Leanne Nash, Wales
3. Jane Osmond, Wales
KVINNER:
-56: Lene Bøe, Bergen
-61: Liv Bue, Asker
-48: Siw Ulvehøj, Sandefjord
-52: Marianne Weidemann, NJJK
-66: Kirsti I-Iarefallet, Kråkerøy
+66: Anita Koop, Sandefjord
STILLINGEN I
NORGES CUP 1991
EITER 5 STEVNER
Årets NC-vinner kåres på grunnlag av 6 av 8 stevner.
Vi gjør oppmerksom pá at ved sammenslåing av klas-
ser, blir utøverne poengført i den vektklassen de har
deltatt oftest i i løpet av perioden.
(43 poeng)
(60 poeng)
(21 poeng)
(70 poeng)
(60 poeng)
(40 poeng)
56: Tiberio Nicodemus, Gjøvik
60: Alexander Aamodt, Ippon
65: Anders Lie, MJC
Dag André Espeseth, Bergen
Sven Beukes, Ippon
86: Kurt Leere, Sarpsborg
Kay Otto Nilssen, Vennesla
Per Magne Eide, Bergen
(20 poeng)
(85 poeng)
(65 poeng)
(4I poeng)
(41 poeng)
(40 poeng)
(40 poeng)
(20 poeng)
TOPPIDRETTSFORUM
Farr.s'. _/'ra side I I
I-Iar vi planlagt kon-
krete, målbare tiltak slik at
vi kan betrakte dette som
mål?
Har vi en gjennomgåen-
de strategi som gjør at
ulike tiltak virker i samme
retning?
Selvfølgelig er klubbene
vår viktigste ressurs m.h.t.
vàr utvikling og framgang.
Det finnes ingen unn-
skyldning for den enkelte
for ikke å selv ta initiativ
til egen utvikling. Men -
hvis det fra sentralt hold
blir hevdet et satsningsom-
råde, bør man ogsá fra
sentralt hold styre og mo-
tivere utviklingen ved
hjelp av planer, kriterier og
tiltak, slik at klubbenes
innsats går i retning av det
som er satsningsområdets
mål.
O aniserin
aiigtoppidreâen
Ord og skriverier har ingen
verdi i seg selv. Det er de
konkrete handlinger som
følger vi må evaluere.
Det vi selvfølgelig sikter
mot er MER OG BEDRE
AKTIVITET på alle områ-
der. M.a.o. trenger vi flere
og BEDRE L1tø'...e, trenere,
dommere, ledere osv.
En god organisering og
god planlegging er to vik-
tige hjelpemidler for å
oppnå dette.
Et toppidrettsopplegg
kan grovt deles i to.
En del som omfatter
representasjonsoppgaver
(EM, VM, OL). Denne yt-
terste spissen av vår virk-
somhet styres av en evt.
landslagstrener eller lands-
lagssjef og er ikke så inter-
essant i denne sammen-
heng.
Den andre delen omfat-
ter norsk konkurransejudo
generelt, og alle forhold
som påvirker dette. D.v.s.
alle involverte parter som
er med på á bringe fram et
representasjonslag. Her
trenger vi store forbedrin-
ger av både struktur og
innhold m.h.t. vàr konkur-
ranseaktivitet, trening og
utdanning.
To viktige hjelpemidler i
så måte er regionale utvik-
lingsgrupper og NJF's
toppidrettsforum. Kvalite-
ten på de lokale judomil-
jøene er selvfølgelig aller
viktigst.
Regionale utviklingsmiljø
Regionale utviklingsgmp-
per er et redskap for å
bringe fram aktiviteter,
personer og lokaler i.h.t.
den kvalitet og mengde vi
finner nødvendig for á
oppnå ønsket utvikling.
Igjen - klubbene er den
viktigste ressurs, men ko-
ordinering, kvalitetskri-
terier og planer med mål,
må utarbeides sentralt og
iverksettes via regionsko-
ordinatorer.
Vi må sørge for at ver-
dens beste judoøkt arran-
geres i Norge.
NJF toppidrettsforum
NJF toppidrettsfomm må
samle ledende trenere,
dommere, utøvere, ledere
og andre ressurspersoner
med sikte på er1`aringsl`or-
midling, utdanning, for-
midling av planer og
tiltak.
Dette vil ogsà vaere en
ressurs for de styrende or-
ganer for å skaffe best
mulig beslutningsgrunnlag
før tiltak iverksettes.
Dessverre finnes det ek-
sempler pá tiltak iverksatt
sentralt, som snarere har
hatt en passiviserende
virkning ute i lokalmil-
jøene.
. . . , "° Y 1  _ _ . , ' ` ` W' I “`
JridomagasznerJani 91 =*`f , JiidomaqasznetJani 91
I tillegg til á sørge for at
vi generelt sett er minst
like gode som vare kon-
kurrenter, må vi også utar-
beide «norske spesialiteter»
hvor vi er desidert best i
verden.
Toppidrettsansvarlig
Bade regionale utvik-
lingsgrupper og NJF topp-
idrettsforum kan være
nyttige hjelpemidler for en
evt. landslagstrener. De bør
imidlertid være en del av
den bestandige strukturen
innen norsk judo. Innhol-
det vil selvfølgelig alltid
være under utvikling.
Denne delen av toppid-
retten bør derfor legges
under en toppidrettskoor-
dinator i NJF. I dagens
situasjon tror jeg personlig
NJF vil oppnå større utvik-
ling, og være mer tjent
med å ansette en person i
denne stillingen framfor
en ny landslagstrener. Jeg
går ut fra at begge deler er
utelukket i øyeblikket.
Det vil selvfølgelig bli
altfor langt á skrive mer
detaljert om disse tingene
nå, men jeg ser fram til á
diskutere dem i et NJF
toppidrettsforum.
I mellomtiden kan jeg
bare referere til en dyktig
ne-waza-instmktør jeg traff
en gang: «Grab it by the
balls, and take control».