Hajime, nr. 3 – 1974

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 1066
  • Filstørrelse 5.56 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. september 1974
  • Sist oppdatert 1. november 2014

Hajime, nr. 3 - 1974

Hajime, nr. 3 - 1974

HÅJIME
|/|ED|_EI/ISBLAD FOR NORSK JLJDO UG ._Jl|_J-._J|TSLJ|<1_LJE$B
NR.3-74 * * * SEPTEMBER #9 * å(~ 3-ÅRGANG
To fine representanter for judo
Tom Rustad og Richard Pettersen
begge NJJK sommerleirmestre 1974

Bidragsytere med stoff og/eller fotos i dette nr. av HAJIME, som er avsluttet redaksjonelt
20.september 1974:
Ole Larsen, Thor Petterson, Odd Johnsen, Einar Petterson,
Mette Lian og Gunnar Foss m.fl.
Grafisk tilrettelegging: Gunnar Foss
Bladets adresse: NJJK, Boks 7l2l Hornansbyen, OSLO 3.
' GD-
là Siste
l siste nr. av vart klubb-blad formoder vi at medlemmene registrerte at "var"
mann Erik Lillegutt Haugen hadde tatt Norges første gullmeclalie i et Nordisk mesterskap.
Dette foregikk søndag 2] .april 1974, og det var akkurat tidsnok til at han fikk pryde
forsiden pa HAJIME, mens nærmere omtale av stevnet dessverre ikke fikk plass, og det har
vi da tenkt a rette pa na, selv om det har gàtt noe lang tid imellom. Nettopp dette med
tidsintervallene mellom utgivelsen av HAJIME er io noe av et problem. Det er overhodet
ingen mangel pa stoff eller billedmateriell, men vi burde få til en noe kortere tid mellom
hvert blad. Vi far sette vart håp til etter arstinget 1974 i NJ F, der det er endel av vare
medlemmer som har truet med a ga ut av forbund og forbundskommitéer - og la oss hópe
de forsatt kan aktiviseres pà klubbplart - og til beste for HÅJIME.
Men tilbake til Nordisk mesterskap - og Lillegutt.
Erik har io dominert tungvektsklassen herhiemme, men i Nordisk har bade tungvekt/
og de øvrige klasser vært forebeholdt utøverne fra de andre nordiske land - og da primært
de svenske og finske utøverne. For oss var det io da spesielt gledelig at det ble en fra NJJK
som brøt denne dominansen.
Hvordan forløp sa dette Nordiske mesterskapet 74 for representantene fra var klubb?
Jo, som vanlig - sa stilte vi sterkt, med 4 av de 9 deltagerne fra Norge. Det var bare Erik
som halte iland en gullmedalie - i tungvekt -, men i tillegg tok Jan Jansen, Rom.JK, og
Axel Hopstock, OSI, hver sin bronsemedalie, og totalt for Norge ble det saledes en frem-
gang i Nordisk sammenheng - i individuelt. Lagmessig gikk det dessrverre ikke fullt sa bra.
For første gang stilte Island med lag i nordisk sammenheng, og dette resulterte i at det ble
5 land - som skulle kiempe om 4 medalier. l pulie 2 trakk Island og Sverige sammen, og
her greide lsland - som to tidligere íàr var slatt bade av Norge og NJJK - overraskende o
sla ut Sverige med resultatet 3- 2. I pulie l hadde Norge, Finland og Danmark trukket
sammen Vi møtte Danmark i første runde og kampene for vare deltagere var bra, men
heller ikke meir. Dag Hodne møtte Christian Haldbo i weltervekt. Haldbo førte kampen,
men han ble i flere av forsøkene kontrert av Dag. Dag var merkelig defensiv, og han fikk seg
da ogsa en shido for passivitet. Litt ut i kampen hadde Dag mulighet til Ö avgiore kampen
i bakkekamp, men dansken greide à komme seg ut av Dags hon-kesa-gatame, og kampen
endte med hike-wake - uavgiordt.
Thor Petterson møtte Mogens Schneider i lett-tungvekt. Også her var det dansken
som førte kampen, og han hadde Thor flere ganger nede pa kne. l kampens hete podro også
Thor seg en advarsel, og det tapte Thor på, med -5 poeng.
l lettvekt hadde Geir Otterbeck allerede tapt sin kamp, mens (Divind Jacobsen
hadde vunnet sin, begge kampene avgiordt med IO poeng. Før tungvektskampen hadde
således Danmark en ledelse med 2~ l, og tungvektskampen var helt ovgiorende. Norge
matte vinne denne kampen med minst 7 paeng, ag vi regnet med at dette skulle halde.
Erik møtte Mogens Bækhave, og hwon var nok også klar over poenget, og han var svært
fat-siktig i sina Farsak pa kast. Erik var derimat den agressive, men dansken greide sin appgave,
og kampen endte híke~woke, og dermed hadde Danmark vunnet 2-l over Norge. I sin
neste kamp tapte Danmark for Finland med 4* l, og vi fikk saledes ingen lagmedalie for
innsatsen denne gangen.
Finland vant overbevisende 3^0 over island i finalen, og ble Elrets nordiske mester.
og den fullstendige resultatlisten far lagkankurransen bler
:=Z
.~r~>'.~
Finland
island
sverige rs Danmark
" 5. Norge
l individuelt marte Dag rladne i weltervekt Lars Nardbeak fra sverige. kampen
talt ikke nae særlig heldig ut tar Dag, sant stadig tarsakre a ta sin matstander til a kjempe
nede pa matta. Dette lvkkas ikke, ag Nardbaak avgiarde kampen med en æpaengseier »
med en a-uani~gari. Nardbeak ble aulievinner, ag Dag fikk mulighet til a ga kamp am
bronsemedalien - mot dansken Christian Haldbo, som han hadde mott dagen I forveien i
lagkampen. kamaen ble svert ievn uten tellende teknikker, ag Haldba ble tilkiendt seier,
antagelig på grunn av sin starre villighet til a giore tarsak pa kast.
I mellarnvekt matte lvlarten vggeseth islendingen Kari Jacobsen, ag begge var
pasitivt arbeidsvillige. Begge startet aap med 3~paengere pa de-asl-ri~barai, ag fulgte
hverandre videre med chui. Mol-ten kontret et godt islandsk forsøk, og fikk 3-poeng for
det, men litt senere giarde tvtarten ei tarsak pa a~ue'ni-gari, som selvsagt ble kantret av
islendingen ~ ag stillingen var igien lik. Like far kamptiden gikk ut takk lslendingen en
seaí-nage, som ble belønnet med 3 poeng, og det holdt akkurat til seier. lslendíngen tapte
sin neste kamp tar sven Åke Antalid fra sverige, ag tvtartan kunne bare pakke sammen.
l lett-tungvekt matte agsa That Petterson en islending - Gardar Janssen. l narmal
kiendt stil appnadde inar an tardel meat sin seal-nage, sam dessverre ikke lykkes nalt,
Etter 4 minutter fikk Tltar inn enna en seai~nage pa samme mate, men den tredie seal-nagen
fra Thar kantret Jonssart kat-rlanl, ag den videre kampen pa t-natta lap ut i at Tltar sla av
far tull tid, ag kampen var avgiardt til Janssen pa IO poeng. lslendingen tapte sin neste
kamp far Johan Scholtz fra Sverige, og dermed var ogsa Thor ute av dansen.
Tungvekt var da den klassen som skulle innfri vare onsker fullt ut. Erik Haugen
matte i sin forste kamp svensken Ulf Ekberg, og han ble beseiret med en kami~shia-gatame.
Neste matstander var Svavar Carlsen ira Island, ag disse ta kjente hverandre ganske godt
etter hvet-t. Litt ekstra spenning la ia i lufta etter at Svavar nae averraskende hadde slatt
iiararsmasteren sappa Reivua i sin farsta kamp - etter bare 7 sekunder. svavat pravat
inardig a gienta bedriften, men E.-ik matsta alle tarsak, mens et av Eriks de-aslti-barai kast
ga waza-nri, ag det ltaldt da agsa til seiren, ag Erik var i finalen.
Finalen gikk mat finnen Reima Heina, sam padra seg en kaikuka ved a ga utantar
kampamtadet Heine hadde i en av sine tidligere kamper vaert ganske hardt ute à klare mat
Jan Jansen, ag vi naaet dartar- at denne finalen skulla bli ganske lett. Erik mente tydeligvis
nae annet, tar han kastet plutselig en sade~isuri~kami-gashi - uterrtar rnatta - ag dermed
fikk han aulamatisk agsa en keikaku, ag stillingen var lik. De siste minuttene kiempet
imidlertid Erik, uten å få noen tellende resultater ut av det. Seiren fikk han pa sin bedre
aktivitet, spesielt da i de sista par- minuttene av kampen. Gull til Erik ag Narge var et
faktum, ag vi kunne dra niarn til Narge med den tanta nardiske titel i iuda.
l tillegg til Eriks gull, tikk Axel rlapstaek ag Jan Jansen bransernedalier, ag den
fullstendige pramielisten far ae individuelle kampene ble.
Lettvekt: nr. l. Lars Flygh, Sverige
" 2. Atva Tarvanen, Finland
" 3. J.l-laraldsson, lsl. 8. J.i<annisto, Finl.

Weltervekt;
Mellomvekt:
Leti~tungvekt=
Tangvekt;
Åpen klasse;
Det finske laget som
tak lagrnesrerskapete
Fra venstre:
Seppo Reivuo
Markku Airio
Pekka Karpiala
/eli Hakanen
Jussi Kannisto
a>t>_
. finn cnristatlersen, Danrnark
. lars olal Naralaeek, sverige
_ clnnalaba, l>anrn.& Axel Heasteek, Naree
_ sven-Åke Antelid, sverige
. Pekka '/.araíalar Finland
_ l-l.Lathenkarva, Fin|.& S. Kiistianssan, lsl -
_ Anders Frick, Sveriae
. Markku Airia, Finland
_ H.Passíkci|Iio, Fln|.& Joh.Schallz, Sv. .
cato-
_ Erik Haugen, Narae
_ tzairna riezna, Finland
_ Jan Jansen, Narge rs sv. Carlsen, lsl.
:i
_ Anders rilek, sverige
. Jahan selralrz, sverige
_ skeivaa, Finl. rs R. Heina, rlnl
tvleaalievlnnerne i rangvektr
Svavar Carlsen, island, bronse
Jan Jansen, Norge, bronse
Raimo Heino, Finland, Sølv
Erik Haugen, Norge, gull
19 14
luclosommerleir
Lørdag l0.august startet den andre sammerleiri NJJK-regi. Denne gangen var
leiren lagt til Larkollen, og dette var jo allerede planlagt mens fjorårets leir pà Helgeroa
gikk for fullt.
Allerede fredag ettermiddag begynte innsiget av utøvere med familier og kjente,
og utover kvelden ble gjensynet med tidligere- og nye venner feiret.
Thor Petterson hadde forøvrig vært så lur à dra ned ekstra tidlig. Han stakk pinner í
jorda for år markere "sitt" område - pà omtrent et mêll. Han fikk seg jo en bra overraskelse
da han kom med teltet, - og så at området var krympet sammen slik at det såvidt var plass
til teltet. Naboene fikk vel forøvrig en like stor overraskelse, da Hans Martin satte igang
“tókeluren midt pà natta.
Lørdag kom sa hovedrushet, og tilslutt var det talt inn 220 -' hvorav l9l var pà-
meldt mer eller mindre aktive, mens resten var medbragte fedre, mødre, sønner, døtre, .
brødre, søstre og venner - eller hva det na kunne være, - og dette var innkvarterl' i hytter,
daia, eller i de 55 rnedbragte telt. Samtlige hadde tatt med seg gadt humør - og de fleste
ogsa ganske mye treningsiver, og i tillegg var det 4 som hadde tatt med gitar, l med
trekkspill, 4 med hunder, og i tillegg var også kanin og rotter medbragt som husdyr.
Fískestenger var det faravrig agsa rnange sarn hadde tatt med, ag rninst en fikk iallefall
fisk, men det vor nok en fordel at det to av dagene var fisk pà middagsmenyen. Middagen
var io et kapitel far seg. Den ble levert (hentet) fra restaurant "LiMPlNNEN" i Mass, og
det var bare én mening om maten - suveren,
Olle Edeklev - nygradert til 4.Don - fra Stockholm Judoklubb var - iôr som ifjor -
støttespiller og hovedinstruktør. Han var igjen en inspirerende trener, som hadde den kjempe-
appgaven a halde igang sine utøvere ~ fardell pa 4 akter pr.dag + katatrening pa kvelden.
Han fikk seg jo en matbit engang imellom, og dessuten en pen influensa, men den brøt
heldigvis ikke ut før et par dager eller al leiren var aver.
Treningsiveren var det ingen ting a si pa. Det var aktivt trenende fra faktisk 6 - og
opp til over 50 àr, og det var representanter av alle beltegrader, og selvsagt begge kjønn,
Søndagen var den eneste dagen med full sol og skyfri'hirnme| fra morgen til kveld.
Enkelte andre dager regnet vi nesten bort, uten at pà noen mate la noen demper hverken pà
humør eller treningsíver, Det var imidlertid opptil flere som fikk seg en ganske ubehagelig
overraskelse, etter at de om kvelden hadde Trangt gien utenfor pa teltsnara, og som på
morgenen våknet opp til pøsregn. Den eneste som igrunnen ikke var helt fornøyd var nok
Geir Olterbeek fra Bergen. Han syntes det var litt far tart, sa han, ag hapet pa at neste ars
leir ble lagt til - Bergen, selvralgelrg - hvar ellers ????'.>
Men tilbake til Olle Edeklev igjen. Han uttalte at nivaet hadde bedret seg gaar siden
ifjor. Bade teknisk, kondisjonsmessig, og ikke minst konsentrasjonsmessig så han betydelig
bedring siden sist. Han ble naturligvis også spurt om hva han mente om betydningen av en
slik leir, ag til dette sa han; "Foruten at man alltid lrerer nae nytt- og det gielder faravrig
utøverne like meget' som trenerne og de som har med administrasjonen a gjøre - sa vil jeg nok
si at far den enkelte utaver betyr det mye pa det psykiske plan a mate nye ag andre trenings-
partnere - og kanskje oppdage at det kan være noen blandt dem som har omtrent de samme

problemer og vonskeligheler med forskiellige ieknikker som en selv, og dermed for mon
orveksler erforínger , - og konskie også Iosr sine problemer ved Iirr somorbeide. Spesíelr er
lo ogsa en slik leir verdifull for de som kommer fre mindre - og konskie lirr ovsidesllggende
klubber - ved or de får verdifulle konrokrer - og dessulen íór de med seg endel nye idéer hjem,
som de so kan formidle videre vil sine klobbkomercrer.
Den formen som NJJk hor bygger leiren opp no, med semllng ev rlldels hele fomilien,
er ogsa en dhvre posiriv og ve.-dlfoll erforing, som 'nor sin mlsion, og leg ser dersom er ledd
l den nennloriler leiren hor forr".
vi hodde forøvrig, som el posirivr innslog bade, err og flere prominenre besok po
Movik. Del vor nok de ferresre som vor klor over or "judoens for” i Norge, Henrik Lundh
vor en svippror inom. rlon kom osende od sin 750 eem YAMAHA - sprek som en 20-drlng,
og bore nesreri 70 or ung. Hon ble noen rimer for hon marie rerornere ril Oslo. Desuren sd
vor rilsrede, eller på besok, olle ><-presídenrer i Norges Judoforbund. Dogens forbundssryre
vcll represenlerl ved sekrelæren, men ril giengielcl vor vel llun en cv leirens nnesr populære
individer - der vor nemlig hon sonn henrer middogsmolen.
onsddgskvelderi vor der onnonserr bol Po sr.-dndo. Dessverre for holgiengen sd hodde
der regner godr i forveien. I rillegg vor der forrrinnsvis onglrevirke som vor rosker sommen,
og nor der po roppen ov der hele rnongler lirr oa den grunnleggende boloopbvggingsleknikken
~ so vor del io ikke noe srerlíg Forbousende or der gikk nesren er por limer + diverse lirer
bensin - for der ble skikkelig fres Po boler. Heldigvis vor moslkken eo plnss. Den borrimor
verdensberomre rrio ~ Norsk Joss .ludo og Jiu-Jirso Jirrerbug Komerorerr populærr lorkorref
lil NJ_lJJ_JK, vor pà pluss hell rro "börícn". Der ble danser over en lov sko, og innimellom
kom der en fin blanding cv norsk/svensk/engelsk vise- og ollsong í er soverenr somnnen-
suriom, men onsdogen lok io også slurr engong. - og rorsdog skulle der errer den forsre
rreningsoklen slorres med leirmesrerskop r for ungdom. lolr srilre hele 80 opp i kompen om
orrgdomsrnedollene. Del ble vlsr en orrollg mengde fin rudo, og med en rekke nye og "gomle"
emner, sorn visre lovende lokrer.
Fredog vor der seniorenes rur, og her ble del ogso en rekke fine moreher, po rross ov
or vi sovner endel ev de sonn bodde lengsr onno, ~ íder de rnolre dro For Er rekke Hjem iride.
Ldrdog i7. fonr meddlieordelingen sred som en ovslurnrng eo sommerleiren. Der vor
Ioger en fin, hoyridelig romme om der hele, med sropp follr “hus". Errer ol leirrnesrerskops~
medoliene vor urdelr, korn Olle Edeklev inn, og overrokre plokerrer som minne vil olle de
"ildsielene'* som hodde veerr med no opplegger og owikllngen
l ov leiren. Dererrer rok Gunnor Foss order. Hon pekre pà or
selv om epolegger og owikllrrgen ver vlkrig, so vor der ellike-
vel ikke nok. Der morre ogsa vere en iirovende rrenerkrdfr ril-
srede, og der hodde lykkeligvls NJJK fllnner from rll den rerre
monnen - olle edeklev. under enorm iohel overrekre hen -
vio de lo oller minsre rilsredevcerende kvinnelige uroverne - er
rresnirr og en odresse som rokk for hons innsors od sommerlelrene
i k>73 d 1974, og med er iirrrvkkelig onske om velkommen
igien nesle àr. Og hell rilslull overrckre Leif Karlsson fra BUDO
en fin lreskàrer [udokc lil leir"siefer'n" siol Gunnar Foss, og
dermed vor ogsó signoler ríl der desíderle oppbrudd girl. Noen
limer senere vor srlllheren fdlr over olossen, uren regn ed dr der
her bodde vært iudoclkrívilel en hel uke.
og dermed ler vi lsore bildene fro leiren role for seg selv
~ bore med enkelre slorrende komnnenrorer.
Gunnor Foss ble overrokr en rreskorer iodoko
» med forbensende god norrrerrllkher!
l
l
r
l
V
e,.,,,..;.<§,y~»e

“Y
r-1
l
.` d 9
` '  ,`
i g  rklrv
il -orlllln emner elle
. .
g s.. .A =5hmmel<2le'iIfe”

fr, I <:r.r.«i«..,.../. WW!
l 1   .e.r;'r*-~^ i3jf».":r;:; U. ,
r-_. .-- _-«_.._~____,-r_,._/-_, ,_»._/-_.ff __,_, --`__ _

. o ,- , i l
gti . l  l
i .. U .,
,  _ :is
/ _
K A
r
r~«/
J
.  .'«?~'g@l,
U'¥r«/~'%-Q _
V ví
` .
C,
li
i  4
1 eli- ll låg j
" eige av nåde
im 051914
Æavkollán,  nugufil
«_%'°'“
7;,.,(,/,.;(...'.', åå 2/eefflfr,-gig?-r
IÅÅ
.'»«   ,. eee
Olle fikk overleverl en "adresse" som rakk for sin innscls i l973 8. l974.
r
l
l
l
l

F
I;
K
f,-frønf
S
`
Enkeive fulgve io godf med I hva inmukføren su, . ._
1
mens andre kjørte sír~up5 en masse

fi:
-«I»
. _ .og mer
andre Hkre
seg best 1
ne~wuzc
'.;;-  1 =
vg .Q
_ ` 9 '~>f.»
__
“3
af
fi?-fl*
Å
Mens enkehe kíorve oppvmmíngen som |e|<, prøvde andre a lure seg unna. . _ ._
,`

.._,`
HVO ?
mening ?
Na agien ?
I'
I
I
1
1
I

___, _'
___v:
____,_
J t V
_7__};__W$
{__._,
<,'<'
H' I
ll!R'
_v_
____K
/
_*
:_-
5
“ 1 '
M   _
x `
_ V __ Z V _   __~M` Á H
_ _ “__ /af  u `_
Á
` b _
__ ,  _n_M V   V_ 5 _ bí
H__`__J   51 `  _
> TNA  _ 'WWW  X __ê_ 'V 1 r
> `
v J - FL _
V _ r _ 1 _; ___  V NW,  1
I M! H _
H ,_$___: _ i Á I __ "
_ 3 4' lå'
JW I   _ ,
_`   4
Qfilæ
__ N  “__ VA/(_) &§
AN   jwww iw
_ í ` ”Jag «;_ kl _;
w Jå:
á
__” Q `
gâ _
_ _ _ MIN L 'M
_ `
j Xííæ, WM g
_ _/   N/ V
__ __' _ ,
E/ tt., _
_ __ vi
` ____,“á }_ år
I  `J`,
lun  H)
3” _
1 gå f m
_ _is,fl-`_` __ Á
:_ Å W 4
W; ir R' J
P; //)I_
ti 4, _
J

“Q ..~,

Q
.ífx
í
ai :æg
*S-a'
3
'V Xi .
y -_.<.
1 ¥.'

G  if
3-”_
34.
í
A
*
L

Hvem kommer der?
Joan, der er hen .mig Yfifflflhfl 750 ccm,
Herrrm Lundh, norsk innkíwpr i 0fl|@df=if=s ~' 4.... _
gudoe ~'beSref.=.~, som év «magen i 74 ' ` '
her er på vei opp fil
besøk hr» |e;r§iefen.
...én av X-ene
bodde Forøvrig
fis]øs - og han
mane engrmg
ímelíom rii land
for c får mer seg
ned efler en mm
kuling ombord.
X _ _
.og han kom ru lener. *' ~
på Sen nyzmmpre
'É `
eller
z posmve svenskekcrrcr som nor satt Forge po begge NJJK s sommenfene V
Pefer år Rüberf (efler vflr deíorw/e|1d*7 Roflfl f|o Sf0c|<|'o'm Judoidubb

ntudsproblemer var det |kk `
.« M _ -
__ 'A '~* må ' ` ~===-
. f, í -_
, T " ` 7 v .L -` roíur kunslqe
râñre - te __ ;,-
7 7 ~ -`e/ ,' - ff,;~;9:,_ _.
-ve - ` " _ , _, «
ø_'__ _ __v _. _
. « 3
" ^~ eller et d'*
_ - -,~ `Å-he -_ ' «Ã<~,.,; " gi» -!
'., næ 1 e « e "
°e ~' f 4- , _- » .,e<<-~« _
» ~ 'T
effzliâfleåe «åå K»
f. :-'“'="' -'í **<>.«`_^ ~"^
" f  1»
flf
ífi*
| form av krc|bbef|ske'>'°
Nivåer pa Ungd<>mme.«e'.>?
Joda, dei er ikke så værst,
men der kan også bli bedre
~ sier Morten Yggeserh.
Geir Onerbeek fra Bergen JK
symes de: var Im for førr í
bakken- og regner med er nesre
leir ble [uge H! er skikkelig
sted - Bengen
%_
eller rett og s|eH bare Ixgge
dro seg - nar der mr Irrf s0I'>

E'
--og tilslutt noen av mectaIlev|nnerne=
E L tritt
~ 25t<g Tom R, Anders og Tom J- 28- szirg sreron, Ronor, ronn og Ronny
I-v""' ,.e.« ~
ge "flvee 'f'!':
-, I , 1:". '
2 j fge' få C L
rir' v
t J V
. t 1 X
36-40kg Peter, Bernt, Kenneth og Frank
`.`
. R-
T «e«-ro
. W _
I A. Æ»
. - -
.wí
. 4-
.e
._ ni "
if,
fr
>'< -
.f~
Il Xvlz
._,,-j-- _
/7  _,  "
if
.Mi
i .
«-
40-45kg Mats, Svein, Peter og John
"    J ~ :r*r~-.-ene.
,,,...e J » ~. - ~w b w
å  fi" "`  f« e  5?
, >I 6' li
: ' l I `   ~ : ` J
~ Á I , _ fk
~ ~ ' í _ I ll  “T ' ,
- -.`
it' »ee,
"-» "?T- .
.Bif/" wl-  - ~. '
45-51kg Rooorr, rerie, Per og Egai si - sskg Lennon, ror-nor, Tore og rorn
fr-1

Jenter over sornl - rane, Kornrano, sen.ienvei<> srean wdno, sr|ond Pereordren
Line og Kristin og Birger Sorensen
BsS2'_*eL'
- 25kg.
Nr
n
ri
28- szkg.
Nr
n
tr
tr
32 - sokn,
Nr
so-4o|<d.
Nr
n
tr
40- mg.
Nr
45-swg.
Nr
ri
tr
ri
51-58kg.
Nr
n
tr
n
58- ó5kg.
Nr
n
ístf
.l.
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3,
,l.
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
for leirmesterskopet í NJJK 's s<írnrIer_leiL_l9:lZ.3ugl,lgZ4_;là_l;arlíoll§n;
Tom Rustad, NJJK
Anders Skøien, NJJK
Kim Lindholm, Dala JK
Torn Jorgensen, NJJK
Stefan Olsson, JK Budo
Runar Hansen, Nesodden JK
Jon Denné, NJJK
Ronny Almann, NJJK
Riolnord Pettersen, Ddlo JK
Peter LOW, NJJK
Rune Bucher, Nesodden JK
Jorn Olsen, Nesodden JK
Peter Gusravsson, JK Budo
Bernt O. Halvorsen, NJJK
Frank Hansen, Nesodden JK
Kenneth Karlsson, JK Budo
es - 7si<g.
Nr.1
.. 24
'J 3.
" 3.
Piker -4okg,
Johan Lopez, JK Mifuné
Rune Eriksen, NJJK
Ketil Pedersen, Charlottenlund
Petter Nielsen, NJJK
Nr.1. synnove de sroyn, Nesodden JK
Piker 40- solrg.
Nr.1, Lene veivdnd, NJJK
" 2. Moraonne de srdyn, Nesodden JK
Piker over 50kg.
Nr.l
tr 2
n3
n3
Senior ienter.
. Ann~Sofi Hansen, AK-59 Tromsø
Nr.l
" 2
n 3
tr 3
enior v
nne Jerndo|, ippon JK
Kathrine Fuglesang, lppon JK
Kristin Johansen, NJJK
Line Laumann, Ski l.L.
Karin Danielsson, LUGl,Lund.
Elisabeth Jobs, Tumbo
Gunnel Boström, Tumbo
Mats Linder, JK Budo S . Len eh'
Svein Grøtnes, lppon JK
_ Nr. i. Stein Wang, AK-59 Trornscp
pm' E“'<“°“' JK B“d° " 2, Erlend Perebrdren, Nesodden JK
J°'“" M°e' NJJK " 3 Birger soreneen AK-59 rronneo
4 ,
s ' w| .
Robert Rom, sroo1<|no|rnJ|< e"'°' Nf*]°'“V**['| Rusmd NJJK
rer;eo.He||on,NJJK ,,'2í må '11 K
u erger, JJ
Per Beekemon, uddevdno JK ,, 3 Geir Onerbeckl Bergen JK
Egg' Rwsmd* Moss " 3: Espen Halvorsen, NJJK
Senior Mellomvekt
ennort Hö lund, Dala K , `
L 9 J Nr.l. Leif Karlsson, JK Budo
Tor-Ivar Flatner, Nesodden JK ,, . . ,
. 2. Finn Werner, JK Mifune
Tom Denne, NJJK H
Tore Hanseth Nesodden JK 3' Mona" Yggesem' NJJK
' " 3. Kai Foss, NJJK
. . Senior Leir-zungvekt.
É,'ile':rS“'$§è°"dóG'|ffjç<JK Nr.i, q>rn rerie roe, NJJK
Y' " 2 rnorpenereeon NJJK
Laurence Parma, NJJK H 3: Jørn Hansen, Ski LL'
Oddvar Hellan, NJJK

J UDO J UDO J UDO
Nm?
l-hm? l-Mia?
5.aktober 1974
Haugerudhallen Tveita OPTIMIST
5/6, oktober 1974
Åbo, raniond Nordisk E a YJ
12.oktober 1974
[__ -
Haugerudhallen Tveita ELITE
27. oktober 1974
København Landskamp mot Danmark
3. november 1974
Bergen Vestkystcup
5. november 1974
Ski /ennskapskamp mot Ski
ló. november 1974
oslo Åfonog NJF
`l7, november 1974
oslo Biznoom Cop
23.november 1974
'X
Gøteborg lnterncisionalt Skandinavisk
23. november 1974
Tveita Klubbkamp mot Nesodden
Desember 1974
Tveita Vennskapskamp mot lppan
ca. feb.1975
Kfamonsono s NM for iog
ca. mars 1975
????? NM individuelt seniorer
ooooffi 1975
Island Nordisk mesterskap sen.
7- 1l.mai 1975
Paris, Frankrike EM for seniorer
9- 1ó.aogust 1975 Movik, Larkollen NJJK Sommerleir
sept/oktober 1975 sverige Nordisk E.& YJ
20.-25.oktolser 1975 Wien, Østerrike VM for seniorer
23. november 1975 København Internasjonalt Skandinavisk
s.& ænovomoof 1975 -l Åbo, raniono EM fo, 5,; Y,
17. iuli - 1 .august 1976 Montreal, Kanada Q|_