Hajime, nr. 2 – 1989

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 543
  • Filstørrelse 3.18 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. juni 1989
  • Sist oppdatert 21. mars 2017

Hajime, nr. 2 - 1989

MEDLEMSBLAD FOR
NORSK JUDO OG JIU-JITSUKLUBB
NR. 2 · 1989 * JUNI * 6. ARGANG
Alfredo Chinchilla
NORGESMESTER:
Flue ve l<t - 1984,85, 8 6
NORDISKMESTER:
1984
OL- deltagen -84
CULL Swed ish-open
,- 1983
Bronse US-opE'n 198-l
Bronse Stud.VM 1984
Norgesmester (-65), kongepokal-vinner
og bronsetager i åpen klasse.
Hajime-redaksjonen består av:
Jørgen Moland og Eivind Skjollby
Fotografier er tatt av:
Redaksjonen
Styret i Norsk Judo og Jiu-jitsu klubb består av:
Forma nn :
Nes tform.:Jnn :
~ityrem•?dt em:
Var·amedl em:
Terje Lund
Dag-Erik Simonsen
Svein Skjollby
Hetge Nitsen
G:"o Hetle
hai Foss
Foreldreforeningens styre består av:
Trenere:
Formann:
1s·:;e rer :
Judoskolen :
Nybe gy nere ungdom:
Helge Nilsen
Anne Bo r ge
Erland Jensen
1jerstin Gaarder
Else Britt Raknerud
Thor Petter·son &
B.!lrd Andersen.
Thor Pe tter·son ,
Per Steinar Ke irung &
EMrd Andersen.
Viderekommende ungdom: Endre Grøtnes ,
Avan·:;e r t ungdom :
Senior/elite parti :
Old boys/mosjonsparti :
Kata/ teknikk t rening :
Ronald Langsholdt &
Rikard Skj el l sv ik.
Ulf Be~rget ,
Eivind Skjollby,
Odd Sandnes &
. .lørge•n t·1o l and .
Bobby lvanov Stoyanov
Stig Traavik.
Thor Petterson,
Gunnar Hansen &
Lasse Kr istiansen.
Dag Hodne &
Jan Omar Olsen.
Ansvarlig vektren ings-rom : Ole Jørgen
Hamme rs t røm .
Hajime e r et politisk ua vhengig organ for Norsk
Judo og Jiu-jits u hlubb, basert p~ frivilli g ,
gratis arbeid.
Takk til al le som har vært med~ hjelpe .
Klubbens adresse: Postboks 50, Haugerud 0616 Oslo 6 ·Tlf. 32 45 68
Formannen har ordet Side 4
Asker- cup/Ungdomsturnering( Asker ) It 5
Redaksjonen har ordet It 6
Barn I It 7
Int . Gøteborg turnering It 8 - 9
Senior- N!4 It 10 - 13
Sandefjord- cup It 14 - 15
flosjonspar t i et It 16
Kjendi s - s i den It 17
Trønder- cup It 18
Lett blanding It 19
Terminliste It 20
Takk for dette semesteret og
velkommen igjen til høstsesongen!
*
Vi starter opp igjen begynnelsen av september.
*
Sommertrening i skoleferien
mandag og onsdag kl. 19.00 til 21.00.
3
Formannen
liar
ordet
ro· .. ·
:· ···: .·:,......__
- ·--=-·-=--": .
. ~~;·~··' ...
Det ga en god fø l else å lese i gjennom det første nummer e t
av HAJIME siden det sist kom ut i 1976 . Med l emsbl ade t
vårt vil bidra ti l å bedr e kontakten mellom våre 400 medlemmer
. Jeg gir fu l l honnør t i l redaktørene Jør gen bg Ei vi nd
for den fine starten .
Styrearbeidet i klubben har hatt en tendens ti l å bli mer og
mer papirarbeid. Det har vokst i takt med klubbens veks t og
med veksten ti l kretsen og forbundet vi er medl em av . Derfor
har mange følt med rette a t det har blitt for stor avstand
mellom styret og dem som er på matta og trener . Vi i styret
f orsvinner jo bare inn på s tyrerommet og der vi l vi helst
i kke bli forstyrret . Dermed får vi i kke med oss mye av det
som bli r det blir s nakke t om i klubben .
De t te t r or jeg med l emsbl adet vårt kan være med å rette opp .
Jeg regner med a t de som har noe på hjertet ve dr ørende s t yre
og s t e l l - som har inter esse f or alle medlemmene - vi l be nyt
te seg av i nnleggs- s i den . De s om vi l ta opp mer private
ting med styret kan be nytte styre t s postkasse som fi nnes på
veggen ved siden av pr emieskape t .
Vi går mot slutten av denne sesongen og jeg vi l benyt te
anledningen ti l å takke a l le som med innsats gjennom verv ,
dugnad , instruksjon , stevne- elle r f est- arrangement har
bi dratt ti l klubbens drift og medlemmenes trivsel .
Jeg ønsker al l e våre med l emmer en god sommer ! Vi møtes enten
på sommertreningen eller ti l ny sesong ti l høsten .
Med h ilsen
( (,?
) ~ T?cj e Lund
Form a nn
4
Resultater fra
Asker-cup lørdag 22. april: Ungd.turn. (Asker) 23. april:
- 60
- 65
- 52
- !:>6
- 61
,Jø rgen Mol and sølv
Thomas Kri s tiansen sølv
Odd Sandnes bronse
Viv i Olsen gull
Kathri ne Karlsson bronse
Cecilie Solli hagen 5 . pl.
Tngrid Flaa gull
Monica Økshaug søl v
- 36 Øystein Børsun sølv
-40 Morten Kom pen gull
-44 Stian Jespersen gull
Are Burum bronse
-48 Andre S. Nilsen bronse
Sigurd-Ol a Eriksen 5 . pl.
-56 Mats He lle bronse
- 65 Thomas Kri sti ansen gull
-40 Nina Be lsth sølv
Linda Me l som 7 . pl.
- 52 Viv i Olsen gull
Kathrine Karl sson bronse
- 56 Cecilie Solli hagen søl v
- 61 Monica Økshaug bronse
Etter atski l l ige overtal elseforsøk
på stevnelederen l yktes
e ndelig l agl eder en i å få f l yf
l yttet Linda Mels om og .Ni na
Belseth over i gutteklassen da
det bare var d i sse t o påmeldt
i piker - 40 . Flyttingen var
ett er deres eget ønske og med
godkjennelse av de i mpliser te
l agl ederne , som bare fl i r te og
det litt f or t idlig , deltok
j e ntene sammen med gutte ne .
Nina fightet seg f rem til finalen
mot Mor ten Kompen , men
det skulle vise s eg å bli en
for stor oppgave selv for Ni na .
Håndarbeidsinteresserte!
Vi har stort utvalg i garn og broderier
dn~d
GARN OG BRODERI
Haugerudsenter 1-7 Tlf.: 323988
5
6
Redaksjonen
har ordet
Vi vil begynne med å takke f or al l den positive responsen
vi har fått for det første nummeret . Rent mentalt er det
utrolig viktig med en klapp på skulderen en gang ibl ant for
det arbeid vi l egger ned i avi sen . Selv må vi si oss fornøyd
med å ha gitt ut to numre allerede . Det er i grunnen ti lfredsstille
nde bare det , en slags l ønn for strevet .
Vi må innrømme at det har bl i tt en de l mer arbeid i f orbindesle
med avisen enn for ventet. Det er derfor ønskelig
med seriøse henvendelser fra et par som kunne tenke seg å
b l i medarbe i dere . Arbeidet vil bestå av t e kstforfatting ,
maskinskriving, fotografering m.m. Det er viktig at disse
personene kan komme med nye og a ndre impulser en de vi r epresenterer
fra e l itemiljøet i klubben . På denne måten vil vi
nå ut til flere medlemmer med et bredere stoffinn hold .
Hørtes dette ut som en utfordr ing , så kontakt r eda ks j onen .
Det hadde vært f i nt med litt mer inlevelse og aktivitet
på sider som "Innleggs- s iden" og "Le t t blanding" . Så har du
en kontakt - annonse , ·vits , gåte , rebus , kryssord e .l . så
s kriv det inn er du snill. Da vi ikke har fått noe stoff til
i nn l eggs- siden denne gang , har vi utel att den . Vi vet at de t
t il tider er uenighe t om en del saker her i klubben . Det kan
være avgjørelser som bli r t att i styret ell er på general
f orsamling , lokalet og inventaret, e ller mer konkrete tilfel
l er på mat ta . Og nettopp her kommer hensikten med
innleggs-siden i nn i bildet . Har du debatt-innlegg , klager,
ris , ros , spørsmål , svar, oppfordringer , rettelser , beskj eder
o . s . v . så kom med det . Du må gjerne være anonym.
Et eksempel på emn e er at flere me.dlemmer , særlig e l dr e ,
har reagert på at utøvere fra a ndre kl ubber t r ener fast hos
oss uten å betale noen f orm f or konti ngent . Har du et godt
svar på dett e (f . eks Stig) , e l ler en mening om saken ?
El l ers vi l vi takke Thor Petterson for hjelp med fremkalling.
Og Willy Olsen som s kaffet de aktive juniorene en
jobb slik a t 5000,- kr . ble brunget i nn i reisekassen , s om
ellers er svært så tom .
Barn -I
Dette skul l e egentlig vært en reportasje med masse bilder
om et av få årlige barnestevner her i l andet . Men i og med
at anledningens fotograf i kke var helt heldig med håndteringen
av kameraet ble det ingen bilder denne gang . Redaksjonen
f ors ikrer om at fotografen får sin straff . Men vi f år
heller vr i l itt på et gammelt ordtak og s i " hundre ord kan
s i mer enn ti bilder" .
Grunnet mistanke om få påmeldinger var det fare for av lysning
av stevnet . Men·dette skulle langt f r a bli nødvendig
da i overkant av åtti deltakere stilte opp i vår dojo den
29 . april . Et s å stort deltagerantal l, og mi nst like mange
fra fami lie , venner, l agl edere , funksj onærer , dommere o . s.v,
s ka pte en intens og g ive nde atmosfære .
Deltagerne var delt inn klasser fra - 25 kg . og opp ti l
+44 . Selv om fighterne ikke var av størst e slaget , så
mang l e t det ikke på innsats , tårer(resultat av både gl ede og
s kuffelse og god Judo . NJJK stilte selv med åtte del t ager e ,
derav en gull (Linda Me l som -40) , en søl v ( Johanna Breistein
+44) og to bronser (Tor Lie -32 og Omar Manaf -40) . Og f or
ikke å g l e mme Hilde S . Nilsen som ble f l yttet over i guttekl
assen da det bare var to påme l dte i kl assen. Hun endte på
en syvende plass og fikk en ekstra premie f or s in gode inn sat s .
LANGDAG HVER DAG
Vi kan
mat ...
alt i
mat
fra
EITER STAD
SUPER A/S
og
Strømsvn. 102
Tlf. 65 62 50 l 65 63 55
STOVNER Stovnervn. 54
MATSENTER A/S Tlf. 10 28 00/10 52 33
lnneh. Jon Havaas Eriksen
7
International Gøteborg turnering
Turneringen der bare de t øffeste får være med!
NJJK sendte de erke tøffe Jørgen Moland , Thomas
Kristiansen og Stian Jespersen . Anders Lie hang seg selvfølgelig
på som vanlig.
Vel fremme gikk innveiingen smertefr i tt , utenom e t ørlite
problem med Thomas som hadde glemt Judo- passet hjemme . Men
Stig Traavik tro ti l som den dyktige laglederen han er og
rydde t opp . Mat måtte vi ha , da fle rtallet av oss hadde
s lanket seg, og utsultet fant vi oss ti l rette på en jugoslavisk
restaurant . En tur på Liseberg ble det også .
Grunnen til at jeg skriver så mye om de sosiale foretagene
er a t lite er hvert å nevne om de idrettslige prestasjonene .
Men akk , det er vel min plikt . Stian var førs t utpå og tapte
tappert på holdetak , og de t ble med den ene kampen . Jørgen
var neste mann og startet suppert me d å kaste en s vensk
l andslagsutøve r på ippon. Kampen deretter gjorde samme mann
langt dårligere og det bar ut av turneringen . Thomas gikk
til tider svært bra . Også han startet godt med å vi nne på
8
NAR KVALITET ER LIKE
VIKTIG SOM TIDSFRISTER
• FOTOSATS
• KONVERTERING
• PASTE-UP
• LAYOUT
• EN AV NORGES MEST
MODERNE MASKINPARKER
FOR FARGEARBEID
• FERDIGGJØRING
TELEFON: (02) 1618 90- TELEFAX: (02) 25 45 14
MOLTZAU TRYKKERIER A-S
MARTIN STRANDLIS VEl 10 - 0959 OSLO 9
waza- ari . Neste kamp vant han også , men kampen deretter
tapte han på straff for en nederlender som senere gikk til
finalen . Thomas fikk derfor r ekval og kastet ippon på en
nydelig ko-uchi - gari. Neste rekval gikk ganske f ort da han
måtte bite i gresset f or en kj ekk amerikaner . Dermed var
eventyret s lutt og skuffe t dro vi hjem , også påvirket av
Anders i kke helt store innsats .
Torkel Sauer gratuleres med
hederspokalen fra Oslo Idrettskrets
for sin 37-årige administrative
innsats i judosammenheng!
LEXOW
Godkjent VERNEMATERIELL
Hjelmer * Briller * Hørselvern *
Masker * Hansker * Skjermer * Sikkerhetsbelter
Vernefottøy * Gassmålerapparater
*19 68 00
LEXOW AlS
P. b. 55, Kverner, 0136 Oslo 1, Bekkelagskaia 2, 0193 Oslo 1
Teleteks 16 07 40 Telefax (02) 68 91 25
9
Norges-mesterskapet i år ble arrangert i Trondh0im
helgen 8 . og 9 . april . NJJK stilte for det meste med ungdomer
og juniorer med unntak av bl . a . de gamle NM- ørne~e Stig
og Alfredo i - 65 kg . Selv om Norgesmesterskapet gikk ov0r to
dager , ble det lange dager i Nidarø-hallen . Det var påmeldt
vel 180 del tagere , noe som sies å vær e ny rekord .
Turen startet med nattog , ledet og annført av den beste
reise- lederen e ver since , fredag kveld . Etter å ha tilbragt
natten i sovende tilstand på toget vaknet samtlige
sprudlende og friske , klare ti l å gjøre en merkverdig
innsats .
Først ut var de tyngste vektklassene , da åpen klasse
s kulle gå dagen etter og som hovedsaklig var beregnetde
tyngre utøverne . Lørdagens NJJK- kort var ingen andre enn
Cecilie Solli hagen , Marianne Weidemann, Monica Økshaug ,
Ingrid Flaa , Anders Wilhelmsen og -86 tri oen. D. v . s Tormod
Kristiansen som overraskende tapte for favoritten i første
kamp . Og Adam Za . ... som endte på en 7 . plass . Og ikke minst
10
l
j
Rune Bakken som ikke kunne vært nærmere en bronse- medalje .
Han l edet bronse- finalen med tre yokoer , men så var det
s lutt på kondisen og i det det g j ensto fjorten sekunder
av kampen fikk han en Waza-ari i mot seg og tapte på den .
Me n i den tyngste vektklassen skulle vi få en medal j e ved
Anders , det ble bronse i hans debut- stevne( det var tre deltagere
i vektklassen) .
I -61 damer hadde hverken Ingrid ell er Monica den store
dagen , men nok om det .
Men derimot i kongepokal-klassen , - 56 skull e det bli
moro. Marianne gi kk gre i t nok til puljefi nalen der hun møtte
Kristin Øygarden , men så var det også slutt . Kr i stin fikk
inn en yoko- tomoe som resulterte i ippon . Marianne vant
senere den ene bronse-finalen ned en svært pen ippon .
Cecil ie , samme vektklasse
, imponer te
stort ved å kvalifisere
seg for f inalen
i et seniorNM
bare fjorten år
gammel . Det ble en
ganske jevn kamp ,
men etter ca . tre
minutter avgjorde
kristin med ipponsei
er i ne-waza .
Venstre : En fornøyd
Cecilie tar
tak i klubb- kamer
aten rl1arianne .
Våre deltakere
fra lørdagen gikk
altså til sengs
med humør av varierende
grad .
Søndags morgenen
var preget
av Bakkens dårlige
ånde ett er en
trøste runde på byen
kvelden i forveien .
Dette viste seg ikke
å ha påvirket J øran
Paul sen , hverken
11
mentalt eller
fysisk da han i
første kamp i -60
klassen knuste
Knut Harefallet
(Fredrikstad JK)
på ippon , med en
tai- otoshi . Veien
videre til finalen
var kl ar,
men hard . Der
møtte han ungdommen
Thomas
Kristiansen, også
han sel vfølgelig
J øran avg j ør f ina l en mot Thomas med
et a rmben i en sangaku- s i tuas j on .
f ra NJJK . Det bl e et r ått parti hvor Thomas måtte gi tapt på
et sjofel t armbend og Jøran bl e Norgesmester . Vi hadde to
deltagere til i denne klassen . Det var Jørgen Moland som
etter et treningsopphold på en måned p . g . a . skade endte på
en 7 . plass. Og l~je l l Hansen som uten de helt store ambi sjonene
ble uplaser t .
Alfredo hadde en ubestr i dt vei til finalen der han møtte
Olav Åse ( Ippon J K) som overr askende hadde slått vår mann
Stig Traavik på en svært t vi l som hontai . Resul tatet i
final en bl e l hontai sei er t i l Alfredo , mens Stie tok 3 .
plassen fra Odd Sandnes , også han fra NJJK .
12
I og med at kongepokalen for
herrer i år var satt opp i - 65 kgklassen,
ble Alfredo kl ubbens s yvende
kongepokal - vinner . De øvrige
seks er Øyst ein Marti nsen ( '72 ),
Per Steinar Ottestad ( ' 74) , J an
J ansen ( ' 75) , Tom Eliasen ( ' 77) ,
J ohn Steen Petersen ( ' 80) og Heidi
Andersen ( ' 83) . Og blant s l ike
legender er det i ngen grunn til å
t vi le på at Al fredo har gj ort seg
f ullt fortjent til en kongepokal.
En verdig Norges- mest er - Jør an
Paul sen - hever armene etter en
s uver en seier i fi na l en, mens
Thomas ser gans ke ferd i g ut
( t i l venstre) .
Impone rende nok tok
Alfredo også en tredjeplass
i åpen klasse med
seiere over to - 71- menn
og to Ber gensere fra - 86
ki l os- klassen . Den ene
var Trygve Torj usen som
fikk sølv i -86 . Alfredo
gikk a l t i a l t ti kamper
denne dagen, fe m i - 65
og fem i åpen kl asse ,
derav ni seiere . Han sto
for en sjelden presta
sjon med å ta bronse i
åpen klasse da han bar e
er en - 65 ki los-ma nn .
Larvik- jenta Nina Hagen tok
gullet i - 52 kg , mens Kathrine
og Vivi erobret de t o br onsene .
Jentenes innsats i dag sto Vivi Olsen og Kathrine Karlsson
for med hver sin tredje- plass i damenes nest lettest e vektklasse
, - 52 kg . De var vel sånn passe fornøyd , da en må ta i
betraktning der es unge a l der , fjorten år , og at dett e var deres
første senior- NM .
Det var nok en dag der enkelte hadde grunn t il å glise , mens
andre hang med hodet og sturte for seg selv . Nen med to gul l ,
to sølv og seks bronser bl e vi beste klubb , noe en a bsol utt bør
si seg fornøyd med .
El lers vi l vel a lle skrive under på en takk t i l Ole- Jørgen
Hammerstrøm som var med som massør og l agleder.
Til venstre : Torbjørn
Skaara gjør et desperat
forsøk med hånden for å
avkl are Alfr edo§ moroteseo-
nage , men det h jal p
ikke , det bl e ippon og
bronsefinale- se i er til
Alfredo .
13
Kl . 08 .00 Kris ihimme lfartsdagen (4 . mai) annkom vi Orme stadhallen
i Sandefjord og med 190 påmeldte var det ingen
som klagde på at deltagerantallet var for lite . I og med at
bare bl e benyttet to kamparealer ble det en l ang dag som
først kl . . 18. 30 kunne avsluttes med hjemreise .
Vår f ørste del tager i aksjon
var Nina Be lseth ( - 40) som
denne gang var så hel dig å få
gå i en ren jenteklasse . Eller
kanskje det er guttene som
burde være l ettet ? Med en betent
a lbue og solid håndtering
av sine motstandere ble det
fire ippon seire og klasse
seier til Nina . Birgitte Kristiansen
f år her erfare Ninas
morote- seoi- nage .
14
I -48 gutter s kulle de to antatt
beste møte hverandre i
første kamp ; Felix Evensen
(Sande f jord J K) og Andre S.
Nilsen (NJJK) . De har mø t t
hverandre uttalige ganger før1
men med bare et unntak har
seirene gått i Fe lix ' favør .
Det var en svært tent Andre
som denne gang tok føringen i
kampen fra begynnelsen av , og
med en waza-ari og to koka var
det slutt på den l ange r ekken
med Sandefjord-seire i disse oppgjørene . Og i fi nalen ble
det en overlegen sei er over nok en utøver fra arrangørklubben .
Mens Andre fikk sin gull- medalj e , var Felix så nedbrutt etter
nederl aget at han ikke klarte å stille til premieutdelingen
selv (bildet) .
Det ble to dobbelt-seire til klubben . Den ene kom i
klassen gutter - 44 ved Stian Jespersen og Are Burum , henholdsvis
gull og sølv. Og den andre sto j entene Vi vi Olsen
(gull) og Kathrine Karlsson (sølv) for i klassen innti l 52
kilo . Med syv gull , to sølv, fem bronse og t o femteplasser
ble vi beste klubb med over dobbelt så mange medaljer som
nest beste klubb . For denne innsatsen fikk vi en premi e som
står i pokalskapet .
Resultatene ble :
Gul l : Nina Belseth, Morten Kompen, Stian Jespersen ,
Andre Sunde Nilsen , Vivi Ol sen (ungdom) og
Ceci l ie Sollihagen (ungdom og junior) .
Sølv : Are Burum og Ka thrine Karlsson (ungdom) .
Bronse : Mats Helle , Vivi Olsen (junior) , Kathrine
Karlsson (junior) og Monica Økshaug (ungdom
og junior ).
S.plass : Ingrid Flaa og Eivind Skjollby .
Annonser i HAJIME,
og bli Norges beste
som oss!
Henve ndelse r edaksj onen :
Jørgen tlf : 28 84 49 el l er
Eivind tlf : 30 78 44
15
Old boys, f . 1 d.
atr a tes, MO S.J onspar tt·e t
Vi har fått et litt annet innhold på dette parti et enn
det som var tidligere . Hovedsaklig består det i at vi prøver
~bruke noe tid til å lære andre ting enn judo , men som al i kevel
all e kan ha glede av . Det siste semesteret har vi hatt
dette som en prøve- ordning og hittil har det vært positive
reaksjoner på dette . Som eksempler kan vi nevne at vi har
hatt selvfor svar , løpeteknikk , før stehj elp ved skader og
"hvordan s l å salto" (noe ingen kla r te) . Det er ingen grense
for hva vi kan prøve som krydder på judoen .
Ti l slutningen er bra , med stor variasjon i nivå og a lde r .
Vi tar oss også l i tt av avanserte som har blitt utsatt for
"stjernesmellen" p& sitt eget parti . Vi har også fått gehør
for at vi fortj ener en lavere kontingent enn de andre .
16
Alle gamle, unge, nye, korte og lange er
VELKOMMEN til li tt mosy'on på dette partiet hvor
intensiteten og ambisy'onsnivået ikke er det viktigste.
VI TRENER:
MANDAG OG ONSDAG kl. 20.00 til 21.00
Hilsen trener Gunnar Hansen
Husbrannslanger
Røykvarslere
Brannslukningsapparater
Brannsikre skap
(Ø} SUIKIKIElRHIElSS SiiEMIEIR
Hjendissiden
Navnet er
Stig Ttaavil<
Det var den 19 . desember 1967 a t han for
første gang åpne t øynene og fikk se alle de
skuffede ansiktsuttrykkene til f or e ldrene
og den øvrige familie . Og legen sa noe oppgitt
"det er va ns kelig å s i, men det ligner
et barn". Stig hadde en vond oppvekst , på
værste østkant , med mye juling og annen t rakasering i barnehagen
og på skol en . Når det i åtteårsalderen var fare for
varige men , besluttet hans mor at J udo måtte være tingen for å
rette opp hans uheldige start på livet . Al lerede i tiårsalderen
begynte han å innkasere medal jer, men kom ut av tellingen
om antallet for mangfol dige år siden .
Etter ungdomskol en tilbragte han et år i Engl and , for så å
avslutte den videregående skol e i 1986 ved Oslo handel s gym
som en ekte krem-russ(d . v . s . blå) . Siden den gang har han avtjent
militærtjeneste ved Oscarsborg i Drøbak og undervist mer
eller mindre håpl øse barn ved en s kol e på Furuset . For tiden
s tuderer Stig historie ved Blindern og hadde eksamen f or en
s nau måned siden. Apropos e ksamen så f ikk han karakteren 2 ,4
på en skala der l er best og 4 er stryk . Stig mener selv at
han vil ende opp som j ourna list e l ler noe annet innen medi a .
Hans Judo-s~tsing nar så vist ikke vært bortkastet, da. han
har en masse nas j onale meritter å vise til; Norgesmester i '87
og ' 88 , j unior-Norgesmester i ' 83 , 84 , '86 og '87 , og Norgesmester
f or lag i ' 85 , ' 86 , '87 og ' 88 . Og det stopper vel
neppe med det . St i g har også to bronser fra Nordisk-mester skap
hvorav en er fra senior og en fra junior . På spørsmål om hva
som er hans beste internasjonale resultat , svarer han med det
samme : - 3 . plassen i Dutch- open nå i våres . Som et endel ig
mål står en medalje i OL '92 (Barcelona) og motiverer til
videre satsing . For satse seriøst det gjør han virkelig med
sine 14 treningstimer i uken .
Når Stig s kal s pise en bedre middag vi l han ha lammestek
med hvitløk-stekte poteter til . Når det gjelder hans hobbyer
så saml er han ikke på rotter og frimerker. Det holder med
judoen og s tudiene sier han . Stig har et motto han gjerne ser
at også andre f ølger : "Bruk innsiden" .
17
Trønder-Cup l
Dagen derpå var vakker , med sol og 20 c 0 i skyggen her
hjemme . Det kanskje værste med dagen var at vi ikke var der
solen skinte og der alle var lykkelige . Vi var nemlig i
Trondheim - på Trønder- Cup lørdag 29 . april . På tross av at
været og meneskene var penest i Oslo, gjorde vi det generelt
bra i Trønder-Cup I. Da dette stevnet var uttakstevne til
junior- landslaget og et av de gjeldende for uttaket til en
turnering i Vest-Tyskland , stilte all e med en særlig innsats
. NJJK stilte med 11 del tagere og endte opp med 13 meda
l jer .
Innsatsen var det altså ikke noe å si på , men andre magiske
ting forekom . Odd Sandnes brakk en tå så bl odet
sprutet og halter for t satt avgårde . Mens Thomas Kristiansen
nok en gang ikke fikk still e i - 60 ungdom. Men denne gang
var det ikke det at han veide for mye , men han klarte å
komme for sent til innveingen.
Etter på ble det vanli g kveldsprosedyre med tur på Peppes
Pizza og nattog hjem .
Resultatene:
Ungdom:
Stian J espersen Sølv - 44
Andre s. Nilsen Bronse -48
Thomas Kristiansen Gull -65
Nina Belseth Gull - 40
;;» Vi vi Olsen Gull - 52
~ _.
Kathrine Karlsson Sølv - 52
Monica Økshaug Bronse -60
Junior:
Jørgen Moland Gull - 60
Thomas Kristiansen Sølv - 60
Odd Sandnes Gull - 65
Viv i Olsen Gull -52
Kathrine Karlsson Søl v - 52
Thomas Kristiansen vant ungdom - 65 , men måtte nøye seg med
sølv i junior- klassen etter finale - tap for Jørgen Moland.
Her praktiserer Thomas en yoko- tomoe- nage (over) .
18
Lett6Candlfl9
Kontaktannonser
Fjorti s , men søt ,
søker dekorer t
mamma/pappa gut t .
Bill . merk . 0003
"Foretr ekker
Trønder-cup" .
Sj armerende SentralAmerikaner
søker deg
av motsatt kjønn
mel lom ti og åtti år.
Bill. merk. 0004
"Delikat , slank og
erfaren" .
Flausen ...
Det var en gang to gutter med
navn Torbjørn og Brosh som var
på treningsl eier i Pol en . Er.
dag skulle de en tur til byen,
og Brosh spurte :
"Du Torbj ørn , hva skal du ha
med deg den sekken for ? " .
"Jo , j eg s kal handle litt , og
det hadde vært greit med noe å
ha det i " sa Torbjør n .
"Hva skal du k jøpe da ?" spurte
Brosh .
"En bag og litt sånt" svar te
Torbjørn.
Vår lavpris ...
- din økonomi!
Harald Sohlbergs vei 1
1064 OSLO 10
10-19
10~ 18
Tlf.: 30 86 45
Hverdager
Lørdager
Terminliste
Juni
24 . German- open Norderstedt , Jr . H
Vest- Tyskland
Juli
17 . -22 . Vejle-leir Vei j le , Danmark Alle
24 . -28 . Lugi-camp Lund , Sverige Sen./Jr.
1. - 5 . Frøya- leir Frøya , Tr . he im Alle
7 . -11. Sundsvall -leir Sundsvall , Alle
Sverige
Redaksjonen gratulerer på vegne av Nff/{
DagHodne
K/M
som første i Norge med 5. dan teknisk gradering!
Har DU lyst til å trene JUDO??
Eller kjenner du~ som kunne tenke seg å begynne ??
Vi har partier for alle
aldre og nivåer !!
Judo-skolen 6- 9 år kr .
Barn/ Ungdom 10- 17 ao r kr .
Senior over 17 år kr .
Mosjonsparti/Ol d boys kr .
Støttemedlemskap kr .
260,-
460, -
760,-
430,-
100,-
Haugerud skole , Tvetenvn. 183, 0616 OSLO 6 ,
TELEFON: (02) 32 45 68