Hajime, nr.2 – 1976

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 893
  • Filstørrelse 5.05 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. oktober 1976
  • Sist oppdatert 5. november 2014

Hajime, nr.2 - 1976

Hajime, nr.2 - 1976

l KOBAYASHI KIUOSHI
I Hovedinstruktør på sommerleier'n 1976

Enno engang må vi ígien finne fram til vare beste unnskyldninger nar vi na skal _,
forklare at klubb-bladet HAJIME ikke kommer ut so ofte som onskelig kan være. Det er
igrunnen ikke annen forklaring po dette "fenomenet" - at det også innen NJJK's rekker
er litt problemer. Ikke minst okonomi kommer i denne forbindelse inn som et avgiorende
"negativt" problem, men det kanskie aller vigtigste momentet er at arbeidet med HAJIME '
faller pa personer som allerede er overbelastet med iudovirksomhet på mange områder.
Når vi også opplever at disse personers initiativ for iudo på best mulig mate "dempes" -
så skal det ikke sa mye til for tidsfristene ryker. I denne forbindelse må vi nok engang
understreke at vi er skuffet over at heller ikke den siste "tildeling" av iudamatter falt ut
til var fordel - pa tross av at det det ved flere anledninger er slott solid fast at det er på
vårt initiativ at pengesumrnen til matter far en vesentlig del er tildelt. Vi kan etterhvert
ikke skionne annet enn at de som har den bestemmende myndighet konsekvent gör inn for
E: "trykke ned" den innsatsvilie som finnes innen NJJK. Det kan vel imidlertid tenkes at
resultatet heller blir det stikk motsatte - ved at samholdet - som allerede er, og lenge trer
vært usedvanlig godt - innen NJJK blir ennå bedre, og det vil vel igrunnen klubben bare
riene pe, eg pe sikt sia ut til NJJt<'s fordel.
I den somme forbindelse mà det vel også sies, at vi forlengst hadde tatt sikte pa
mere internasionale oppgaver på arrangorsiden, men det skulle jo være ganske innlysende
at til det kreves det en positiv samarbeidsvilie, som dessverre etter vor mening ikke i til-
strekkelig grad er kommet til uttrykk innen norsk iudo som helhet. Vi forutsetter naturlig
nok at andre foler seg moralsk mer forpliktet enn oss til ål dekke disse internasionale opp-
gaver i forste rekke, mens var tur nok ogsa vil komme, I mellomtiden får vi på beste
mate arbeide for norsk iudo som helhet - i positiv opposision.
Gledelig er det a konstatere at vi til stadighet får henvendelser om HAJIME - og
uten unntak er disse Henvendelser av positiv karakter. Bl .a. kommer det stadig foresporsler
am à få abonnere på bladet ~ men dene er ikke mulig. Styrer i NJJk har slatr tast er
bladet bare skal sendes til klubbens medlemmer, og selvsagt i tillegg til dette - til alle
iudoklubber i Norge som orientering om var virksomhet for iudo, og i samme stil sendes
bladet til en rekke personer/klubber/institusioner som vi enten har spesielt gode forbindelser
med, eller de får bladet som orientering, og naturligvis for ogsa alle som har vært med pà
NJJK 's sommerleir bladets utgave av den sommerleir de har vært med pà, og tilslutt `
lager vi selvsagt noen "propagandanummer" - som brukes ved "ymse hove".
Den eneste maten a få HAJIME tilsendt pä, er således ved a stå som medlem av
NJJK. Dette kan imidlertid gjores pà forskiellig vis. Først og fremst som aktivt medlem V
selvsagt. Det gar imidlertid ogsa an <3 tegne seg som passivt medlem, og i tillegg er det na
ogsa bestemt at det gör an Ö tegne seg som "K-medIem", d.v.s. kontaktmedlem, eller en-
slags stottemedlem. Som "K-medlem" fôr man tilsendt klubbens medlemsblad, og dette
medlemsskapet koster kr.30,- pr. ar. Det vi imidlertid ikke er istand til Ö love noe om - er
da hyppigheten i utgivelsen av HAJIME, men fortsetter utviklingen i somme gate som na,
sa er vel HAJIME en av de mulighetene som er tilstede for Ö se noe om iudo på trykk på
norsk - og det er da ivertfall- noe.
.QQQ
Individuelt NM 1976
hike-wake (uavgjort)
d.v.s. å-parten av medaljene til NJJK, --- og den
andre å-parten til de resterende deltagende klubbene.
Ja, i realiteten fikk vi nok engang nokså overbevisende dokumentert at vare med-
lemmers innsatsvílie var pa topp. Det er rart med det - nar et mesterskap nærmer seg, er
det alltid noen NJJK-ere i nærheten til à to seg av medaliene. I tillegg til at arrange-
mentet, som vi pótok oss a holde i Haugerudhallen, ble awiklet usedvanlig vellykket og
prikkfritt, så sikret vare seniorer seg 4 - fire- av de 6 gull + også 4 av de 6 solvmedaliene
som ble delt ut, og i tillegg tok vóreeutovere også med seg 4 av de ialt l2 bronsemedaliene
i mesterskapet - og stort sterkere, og et mer flatterende resultat kan vel vanskelig tenkes
Lørdag gikk kampene i mellomvekt, lett-tungvekt og tungvekt. Det var enkelte
morsomme kamper, men fa av kampene utløste den virkelig store begeistringen. Tre av
lcprdagens utovere viste etter vår mening en frisk og initiativrik fighting som gledet. Var
mann Per Steinar Ottestad i lett-tungvekt kjiprte sikkert pa sin rutine, ag vant uten pra-
blemer sin klasse, mens Biiprn Solheim, MJC og Reidar Hasle, SKI i sin innbyrdes kamp i
mellomvekt viste dagens mest varierte og dynamiske fighting. Ingen av de to greide
imidlertid à hevde seg helt i toppen i dette mesterskapet.
Søndagen startet med de innledende kampene i lett- eg weltervekt. I Iettvekt gikk
det stort sett som ventet, med seier til titelforsvareren Petter Lind, MJC, og med en popu-
lær og velfortient bronsemedalie til Kiell Kristiansen, som representerte Trondheim Judo-
kwai, men som opprinnelig kommer fra AK-59, Tromsø. Det er io alltid hyggelig at "nye"
ansikter dukker opp på premielisten, og det er vel "fare" for at vi for høre mer fra den
samme kanten senere,
I weltervekt fikk vi de største sensasionene. Ungdommene Tom Eliassen og Odvar
Hellan slo til, og eliminerte adskillig mer rutinerte utøvere etterhvert som de kom til,
Tom Eliassen endte tilslutt på branseplass sammen med Peter Dombeck, MJC, som for-
øvrig ogsa viste god fighting i sine kamper, og Odvar Hellan truet i finalekampen selveste
favoritten Ulf Berget. Weltervektsklassen var nok absolutt den mest "fargerike" klassen ved
dette mesterskapet, og den hadde også den største deltagelsen, med ialt 34 påmeldinger.
l Åpen klasse ble tungvektsmesteren Erik Haugen borteliminertvekk i en av de inn-
ledende kampene, og dermed gikk vi glipp av et revansieoppgior mellom tungvektsfinalist-
ene i denne klassen. Til gieng|eld fikk vi et finoleoppgidtr mellom rutinerte Morten Yggeseth
som med sine ikke fullt 80 kg ga den 50 kg tyngere Jan Jansen mer enn nok a "henge"
fingrene i.
Hele stevnet sett under ett, sa er det vel idag for mye taktikk - og for lite personlig
og uredd kampform i norsk iudo. Det er absolutt lyspunkter - ogsa utenom de respektive
medalievinnerne, men det er all grunn til à trene mer på kamp- og aggressivitet - og ikke
minst ren teknikk - istedenfor En hovedsaklig ó legge seg i forsvar Kampreglene gir to her
gode direktiver, og etterhvert blir det nok mer kamp.
NM I976 var usedvanlig godt tilrettelagt, og det ble arrangemerttsmessig giennom-
fort med et preg av inlernasional innsikt og erfaring.
Ialt var det påmeldt l44 deltagere - fordelt pà 6 klasser,

|| ||
VÅRE NORGESMESTERE 197<s=  1,;
Welfervekfz ULF BERGET
Tungvekf: ERIK HAUGEN
E
E..
~
.,
I "E
Hasse: JAN JANSEN
letfvekf: PETTER LIND, MJC
_., --ullunl
q-
_.,
f
oe NÅR DET GJALT
` D|<'s formann Terie Gran var
svær? så betíngef forsikfíg í
sin kritikk av dømmíngen . ..
<-«Ev-.-,,,'
«If
-.N ,,..
Dq>MM|NGEN UNDER ÅRETS NM=
mens DK-med|em Af|e
Lundsrud som vanlig |<|c1rt og
tydelig ga uflrykk For sín mening.
,-;f;>;3 E


_§.
4
ffix
Em

-@; ~ /f
5,,
4 ` 1
Làm'
Æ V
h » >  7~ A B 1
fs- . _ I
it V kb J I y! Z I f "`
4i~ ~ 'Å ' A
G
A flflfl _` zgá _ > (:)
I » ~ I ~
F '* ; 'U
., _ Ls ɧ_ L_ PU5< 4' ,
' 4: '
~
: ., "
Qt 0
Vun|íg finale í meffom-
vekl: (Z).Jucobsen, OSI
mcf M. Yggesefh, NJJ k.
Per S. Orresmd I aksjon,
3. &4. Odvar He||cm í ei
por av sine meget gode
kmL
I wellervekt ble det ggd
NJJK-ufdelíng:
3>< NJJK + 1>< NUC.
.John Lyslwoldf-Pelersen
"feier" bro unna.
Gunnar Hansen I en bm
íppon~seoí-nage.
9. & 10, Fra fínc|en
i Åpen |<|c1sse meflom
Jon Jansen og .
Også Åpen klasse var
bra NJJK-dominert:
Morfen Yggeselh. Q
3>< NJJK + Tx Romerike.
<
w
5-
* -www
fluflymn
!-u«
~,
r

1976
JUDOS©IÁ|/|El?LElf2
med professor Kiuoshi Kobayashi 7. Dan
og Colin Gilbert 3. Dan som instruktører
P_L_1-_âNNílí§_iå_QM__lå}_L':L'S§_'SHP_E>_lLill
Som vanlig er sommerleier'n starten pà judosesongen for vàre utøvere fra de for-
skjelligste klubber utover Norge og Sverige. Til årets sommerleir hadde vi sikret oss en
usedvanlig kapasitet som hovedinstruktar for seniorene - nemlig Kodokans offisielle hovec
utsending í Europa - Professor Kiuoshi Kobayashi. Han er i Europa bosatt i Portugal, og
han er da også dette lands rikstrener i judo.
Det var vel oppriktig svært få som trodde oss - det var iallefall det inntrykket vi
selv fikk - da vi ívóres, under NJJK's vàrstevner gjorde kjent at Kodokans hovedutsendírig
i Europa skulle komme som hovedinstruktqar til var sommerleir pà Movik pö Larkollen.
Etterhvert som tiden for leier 'n nærmet seg, merket vi imidlertid at interessen for var
annonsering stadig øket, og vi hadde en usedvanlig markert pågang pó slutten, da de
forskjellige fikk mistanke om at vàr "tale" var sann.
Det er vel svcert få som igrunnen er klar over hvilken judokapasitet som har vcert på
bes<pk í Norge, men ryktene har jo tydelig spredd seg ganske raskt, og vi skulle derfor tro
ot det i til sommerleier 'n 1977 vil bli svært så problematisk à holde igjen på deltager-
massen, idet Kobayashi selv slo fast at han kommer igjen neste àr. Enno engang kan
ihvertfall vi i NJJK slôi fast at et av vàre initiativ har slàtt ut i positiv retning for norsk
judos fremme, men vi må vel også i samme ôndedrag tilsto at det tross alt ligger bortimot
3 års arbeide for så få professor Kobayashi hit opp - og vi mo vel ogsâ slà fast at uten
Nytt av aret var treningen i vart medbragte telt Seniorene ble fotografert sondag -
ens ungdommene forst ble avbildet sent i uka-
særdeles gode forbindelser hadde det vel neppe gôtt,. Kobayashi er nemlig svcert så etterspurt
over hele verden, og del' gleder oss selvsagt at han likte seg så godt i Norge, at han med
glede kommer igjen neste àr. Han skal forovrig opp til 8.Dan judo i høst, og med lett
hoderegning tangerer han da vel 20.Dan, når alle hans Dangraderinger i judo, aikido,
kendo og karate legges sammen.
Colin Gilbert, som i likhet med ifjor ogsäi l97ó tak seg av jfimgjdtnemnene, viste
seg a ha det samme "taket" pà de unge, og som resultat ble også han ønsket hjertelig
velkommen tilbake i l977.
Dette var den 4. sommerleir som NJJK har awiklet på en svcert sa vellykket
mate, og tilsammen har det pà disse 4 leirene vært ca.80O deltagende judoutrpbere. Neste
ar vil derfor det første lille "runde" jubileum finne sted - i forbindelse med at vi da holder
den 5. leíer 'n. /i har allerede nà bestemt oss til nå kalle leier'n
NORSK Juoo OG J|u-JiTsu|<LuBBs
JUBiLEuMs JUDOSOMMERLHR 1977
-- og med de påtenkte instruktører må vi si at forholdene må sies_a ligge godt tilrette.

_' .åt
_/
?_(í__
_*
` '_ _  M  Vi
av
___,
__ “HF  _>__h_/` bm,  w
N
Z A H
F  «vw E
/1 3
35?

__  ürfi `
mv
H g
U
kr _ H
`} 4 æ
a
d
M
_m
G
J
/ _ W
Y ?
Af
æ
M
k
m
W
m
Ö
H
_
9
H
_ _H
?
?
?
U
V
H
?
?
g
_m
W
H
rm
_w
k
5
n
0
k
U
d
m
V
M
Æ
_
9
_m
w
W
im
0
F
?
?
w
H
S
O
n
MW
d
W
V
G
V
h
9
O
_
_
4
Y _
MN í  W
__
_: B ,
__ Ã
_”  ig
«Mg
_ _
` "

`
_ ___
_
4 L 1 _~_`í
ä S
` lm n
d :_
> «W _ __' fn _ F
0 i É W
W um l_
“V/9 M ff _ _ _ __/
e _ W '_ 7 W
Ã
I > _ _ Na I
h '_ `_ _ 9  3), 1 ___
9
_m_
M
.I
L H
_A
W ` __u
S `
d _`
ü
W
U
k
O
H
9
g
n
U
IK
E
D
M
6
H
8
9
O
d
U
W
R
P
E
d
d
O
h
D
A
L
B
G
A
D
S
S
O
M
4
9
G
d
M
E
M
MV
In
Q
h
n
e
_ M k
> 5
Æ
IFCILJ
V __
iw _ )_"i I
WSL
Ume
_ Æmk
~ _/mrlm
_ Ifw
_ QNY
_ lmgm
“Ps
RH
'AS
9
Oçmd
Ge
_ _Vm
_
` _ / “$@M_%w$_p_ wfiu MH V
>_ _ _ _  (PW ”my Jfl   _'
M AWW%%_”V_~,WMfiwMNM
å %    Ø år?
í
w _`  H (Rx "V I  `_ _ '_
_ I I K __ 7 `
M Mg N   WM M! }    ”Mk
w U! h »` «__» Å/ g % __ _ __m_ ig <___
m `¥H_>_lí N' d __ +
Im V _) __ K ø e _ > _  _»
W  Q V M h _" I _
O ` 2 L Æ _ H M r W. , _* _ “_
4 __ k  % 0 X 1 _
æw  A
W _ x M "_ g
w U 'J O 0
I _ M Ø _ N _
nå W  %`  M%A?íø
Q   > __ V_ fWfiM%y_åá_flø_g'J_ (_
e M _   4 Nw Mø:
æw M 2
V “ ` I_ ___“_1V`V_H_rrl>'_` __? 'M WM, 4 ”_ f_4_'fi _»
/_ “aa “Æ  '__v  ÆWfl,VJy%g%%g%%%'_,_M
_ _`w _  :_r/”_” '45 N
W _“ M   í%%w%w%ir_n_'f__æ___,
Å im “W   _ > Mäía
5 W il   _ _läå_'
W   _ JX

` É >
°`__
__Åw

Oppvcrmingen var i svært stor utstrekning iekbeion
-- og var det holdemk som sm pa programmer -
faq!
f"=íAA§f
- og informasjoner om dagens treningsprogram for ungdommene.
åå»
>i,., ~-/ V
.
__,
1
1, men ikke mindre effektiv for det,
Skulle det Qggà pmkrigereg f r'-iey-gL<Å --- og hadde du noen spcprsmôi om teknikker, sô b|e de omhyggeiíg positivt kritisert
i kr
iv/Æ
W
i
“Vw
Juvei.
Forsvar mot
=  3.
, _ , jr
ble gått igiennorn og kommenreri. 09 fU9me55i9 leêef
fl'7^!
k 4
Y
. i. "Ã
.v
7 M
demonstrert effektivt.
är* 4”
I
i 2 ,
b 1,, ` '_
` W   i 1
Deto|itei<níi<i<er Jforskieliigste varianter ` --- mens smöskzxder bie hurtig
X ä'
3

U  -_' _
1   /la -r il. V
..^-' w~"
'?.
'^ _
___.__;g__ ,   -__;/';_
f.~ f.~ mill».  -. -
JuooPRoPAeANnAs1zvNel
Nàrspretten ”
FOR UNGDOM GUTTER OG YNGRE JUNIORER GUTTER
er
:X-I»

w J
1
?? ;_
VÃRSPRETTEN, ja. Ennà finnes det vel kanskje enkelte som husker så langt tilbake
som til 3.april 1976 - da vi arrangerte vôrt judopropagandastevne "VÃRSPRETTEN". Vi
hadde bl.a, sendt innbydelser til våre vennskapsklubber i Sverige og Danmark, og regnet
med at det skulle bli en enorm deltagelse - og konkurranse. Dessverre gikk det ikke helt
etter planen, idet svenskene ett av sine storstevner til akkurat denne dagen, og dermed
hadde vi hos oss automatisk bortimot 100 færre deltagere enn det vi opprinnelig hadde
kalkulert med. Allikevel var det over 140 deltagere med i vórt stevne, og deriblandt
ogsâ noen svensker, Bl .a. hadde Boràs Judoklubb med seg l2 deltagere, og de var ikke
snauere enn at de tok med seg 5 medaljer iilbake til Sverige -' en svært' så god innsats.
Stevnet ble forøvrig greit awiklet på 2 matter, Det var satt opp premier til
hurtigste ippon for henholdsvis ungdom og yngre juniorer. Disse premiene - et minne
i form av er vikingeskip - ble vunnet av Baard lvar Hansen, Sandefjord Judoklubb i
ungdomsklassen, og av Dag Rune Pedersen fra Trondheim Judokwai i yngre juniorklassen.
Baard Ivar Hansen, Sondetjord JK
tok premien for "raskeste ippori"
í ungdomsklassen.
_«, `" ' 5 ' . -1 ra . . _
,~,,e,-§'>=',;  s » n- E.':§21*°;;1"§;":gf
3 H» i «_- - . - '
i ' _ »_'.~ Bertil Kling, Borós JK
l 4 ' _ 0 - Å ` ~ ' Geir Juklerv1§r,Venneslo JK
_» ' _ ' ä` Lars Ingebrigtsen, Köpings JK
'l  É i ` Ivo Scivolefto, Marienlyst JC
.-
'u
“_
.- _
~
'Q
ei
=
' _ ' “è -' ._- I ll , 7--f-_-7:” -1-1, . . r.  . ur;-B;
~ Q 5-ä§~::=Ei,-5°' _ ,_ “ - ,-J.
, .U _ =;:ä_:;~_..:    3314
%:_:..f 'W Ei ~ . li t ,_ _:- '-_-_-_-__~f
-Å U då .::::» `
._ 1 _ r _,,,___
J ~ . ,_ I . . j 5 _.__:l
Premievinnerne i ungdom f .S / ' - `
u
_ _ __ I _ S, . _ __`_
klasse 4551 kg: f v .- V _ »; if j ,
Bernt Osc. Halvorsen, NJJK »_`  fv- X  --- og den tilsvarende premien
'kk l d 'k ' ' I . . . . .
U -
'
itj ~
j i
W
~ _»
I %:
-' 4
.re ,. - D R F' 1 `
<Dyvind Smedsrpd, Marienlyst JC  Jl- _ K t _  _j:§0k:J,;e_ edersen Tronclhelm ' . ,
, -* -~ JJ. o d 1 ' V « .
/ t J-'Ö

Ungdom inntil 28 kg
<.ac,ar>-
Mikael Blomqvist, Köpings JK
Johnny Johansson, Markaryds JK
Arnt Rasmussen, lppon JK
Espen Voll, Trondheim JK
ungdom 32- ss kg
Pal Deiss, Fredrikstad JK
Per Deiss, Fredrikstad JK
Trond Osc.Halvorsen, NJJK
Petter Brill, NJJK
<o<,.>r>-
Ungdom 40- 45 kg
<.a<..>t>-
Jörn Jensen, Markaryds JK
Per Voll, Trondheim JK
Lennart Johansson, Borós JK
Michael Johansson, Borêrs JK
Ungdom 51 - 58 kg
Gjert Clausen, Marienlyst JC
Lars von Schedvin, Borôs JK
www-
Ungdom 65- 75 kg
I. Terje Johansen, Sandefjord JK
2. Gaute Handeland, lppon JK
Ungdom 28- 32 kg
Bertil Kling, Borös JK
Geir Juklerød, Vennesla JK
Lars Ingebrigtsen, Köpings JK
Ivo Scivoletto, Marienlyst JC
mum-
Ungdom 36- 40 kg
w<,.>r>-
Tommy Thors, Köpings JK
Geir Moseng, NJJK
Wiggo Syversen, Fredrikstad JK
Geir Andersen, NJJK
Ungdom 45-51 kg
Bernt Osc.Halvarsen, NJJK
Mikkel Andersen, Romerike JK
Kjell Andreassen, Drammen JC
Øyvind Smedsrød, Marienlyst JC
www-
ungdom ss- ss kg
Knut Tqtrnes, NJJK
Vidar Bjçrnli, Fredrikstad JK
I.
2.
Baard Ivar Hansen, Sandefjord JK 3. Bjrprn Lyng, Stjçfirdal JK
Kay Otto Nilssen, Vennesla JK 3. Gunnar Ovith, Sllfltfdfll JK
Yngre juniorer - lettvekt - under 58 kg Yngre juniorer - weltervekt 58-65 kg
ii-= . Lt; gj 7 _' ,z=*r ;F L_l_1 ' a ~,
. 1   _. i* « « *  .ii _  “'
7 J IA T. -Lei .'  iij if:
-~- Å, « L: "'~2. 1
_;.`_. _ _` _` pic... _"
Erik, .l-.J '
,. - .Je s 1
Terje Ole Hellan, NJJK
Eigil Røstad, Fredrikstad JK
Erik Soler, Romerike JK
Tommy Wessel, Sandefjord JK
sondre-
É
,,.___
<o<,.:N-
:Pt
`=j'I,l':l_  ji ` 51 J;
if 2
, i -5
_ Y ~-»-'lun J L
Inge Jarl Clausen, Marienlyst JC
Tom Denné, NJJK
Morten Willy Hirre, Marienlyst JC
Per Waatland, Trondheim JK
Yngre juniorer - mellomvekt - 65- 75 kg Yngre juniorer - lett-tungvekt - 75-85 kg
<.:<arJ-
Per Kjellin, Borôs JK I. Per Hagen, Marienlyst JC
Roy Johnsen, Trondheim JK 2. Franz Hellern, lppon JK
Jon Simonsen, Marienlyst Jc 3. Robert Ellingsen, Romerike JK I """"' '*""0O000
Cato Berge, Marienlyst JC i Redaksjonen av dette nr. av HAJIME er avsluttet 20.september l97ó.
E
i
Nordisk l97ó tor seniorer
----- og sa har vi jo hatt et Nordisk mesterskap da. Midt i påsken - langfredag og paske-
atten var dette mesterskapet lagt til - og det var jo ganske upapulært, ikke bare i Norge
Den norske deltagelsen var naturlig nok på grunn av tidspunktet svært redusert - bl a
stilte ikke én av de nylig karede norske rnesterene opp, og finnene hadde sendt noen av
sine topp-fightere avgårde til Japan.
Sverige sta som arrangør - ag stedet var Göteborg, og datoene var ló.& I7 apr:
Det ble ingen norske plasseringer ved dette mesterskapet hverken av gull-, s -
eller av bronsevalor, og heller ikke i lag kunne ví ta den etterhvert noe tradisjonelle
bronsemedaljen med ass. Neste år skal det nordiske mesterskapet ga i Norge, og vi
kan vel ikke gjøre annet enn à håpe på en bedre innsats på "hjemmebane" | I977
De eneste som kanskje kunne ha hevdet seg i individuelt i dette mesterskapet, var
Morten Yggeseth og Wilh. Grimsgaard, men begge ble skadet under lagmesterskapet, men
Morten forst etter at han hadde slott den svenske deltageren - Bertil Ström - som dagen
etter ble nordisk mester i mellomvekt, og Grimsgaard gjorde nøyaktig det samme, idet
han slo den islandske deltageren - Gisli Thorsteinsen - som ble individuell mester i lett-
tungvekt.
Og for de som er interessert i resultatene:
LETTVEKT:
coc,.ir>-
MELLOMVEKT:
I. Bertil Ström, Sverige
2. Heikki Lähtenkarvcl, Finland
3. Vidar Gudjohansson, Island
3. Seppa Virtaneri, Finland
TUNGVEKT:
I. Marku Airio, Finland
2. Johan Schåltz, Sverige
3. Ulf Ekberg, Sverige
Lars Flygh, Sverige
Niklas Kristensson, Sverige
Reima Fagerlund, Finland
Sandy Nyman, Finland
WELTERVEKT:
www-
Ronny Nilsson, Sverige
Jarmo Eriküinen, Finland
Roland Petterson, Sverige
Hcilldor Gudbjrprnsson, Island
LETT-TUNGVEKT:
Gisli Thorsteinsen, Island
Benny Kleeman, Danmark
Sigurjon lrigvarssan, Island
Roland Bexander, Sverige
<.><.arw-
ÅPEN i<LAssi3=
I. Johan Schaltz, Sverige
2. Ult Ekberg, Sverige
3. Marku Airio, Finland
LAG: I. Sverige 2. Island 3. Finland & Danmark.
000000
000000000000000 0000
REDAKSJONSKOMITE FOR DETTE NR. AV HAJIME:
NINA NESSING, EILIF HELLAN, OLE LARSEN,
BERNT OSCAR HALVORSEN, GUNNAR FOSS,
TORKEL SAUER OG THOR PETTERSON.
Bladets adresse: NJJK, Boks 7l2l Homansbyen, OSLO 3.
000000

JUDOSOMMERLEIRMESTERSKAPET
GUTTER/JuNioizER
Klasse inntil 32 kg gutter:
Nr.l. Stefan Cederlund, Frolunda
" 2. Mats Andrén, Frolunda
" 3. Martin Ranebro, Frq>luncla
" 3. Mikael Lundberg, Frolunda
Klasse 32- 36 kg gutter:
Nr. l. Niclas Sioberg, Frølunda
" 2. Markus Ulf, Frolunda
“ 3. Ove Pihl, Budo-Drammen
" 3. Hans Axelson, Frwlunda
Klasse 36-40 kg gutter:
Jorgen Höggquist, Frølunda
" 2. Geir Andersen, NJJK
" 3. Anders Gundersen, FJK
" 3. Petter Brill, NJJK
Klasse 40-45 kg gutter:
Nr. l. Magnus Jeppsson, Frolunda
" 2. Stefan Ulf, Frolunda
" 3. Viggo Syvertsen, FJK
" 3. Yngve M. Nilsen, NJJK
JENTER
Klasse under 55 kg ienter:
Nr. l. Lene Velvang, NJJK
" 2. Trude Hellan, NJJK
" 3. Trine Faye Lund, lppon JK
" 3. Vera Somnnervold, NJJK
SENIORER MENN
Seniorer menn under 63 kg:
Nr. l. Eilef Handeland, lppon JK
" 2. Lennart Høglund, Dala JK
" 3. Per Beckemon, Uddevalla JK
" 3. Eigil Rostad, FJK
Seniorer menn 63- 70 kg:
Nr.l. Petter Lind, MJC
" 2. Anders Jeppson, Frdalunda
“ 3. Tony Olsson, Trollhättan
L2Ze_F:â-M_@>_v_LK_.
Klasse 45-Si kg gutter:
Nr.l. Richard Pettersen, Frolunda
" 2. Lars Ekstrom, Frolunda
" 3. Bernt O. Halvorsen NJJK
" 3. Bent Olsby, Nesodden iJK
Klasse Si - 58 kg gutter:
Nr.l. Terie O. Hellan, NJJK
" 2. Karsten Karlsen, lppon JK
" 3. Rune Torgeirsson, NJJK
" 3. Dag Bràten, Budo-Drammen
Klasse 58-65 kg gutten
Nr. l. Tom Denne, NJJK
" 2. Knut Tornes, NJJK
3. Christian Wolff, NJJK
Bent Bråten, Budo-Drammen
Lo
Klasse over 65 kg gutter:
Nr. l. Anders Jeppsson, Fnplunda
" 2. Gaute Handeland, lppon JK
" 3. Finn Johansen, Buclo'Drarnmen
" 3. Ole P. Skullerud, FJK
Klasse over 55 kg jenter:
Nr. l. Bente Helgesen, Budo-Drammen
" 2. Anne Martinsen, Budo-Drammen
3. Ellen Thomassen, Sverige
" 3. Hanne /æren, NJJK
Seniorer menn 70- SO kg:
Nr.i. Lennart Lundberg, Frolunda
" 2. Ulf Owesen, Nesodden JK
3. Kai Foss, NJJK
Arne Andersson, Frolunda
Lo
Seniorer menn over 80 kg:
Nr.i. John Lyshaldt-Petersen, NJJK
" 2. Owe Lindholm, Dala JK
" 3 Jarl Persson Dala JK
---- og så trodde du kanskie vi hadde glemt r
Lettvekt - under 63 kg:
Petter Lind, MJC
Geir Otterbeck, BJK
Kiell Kristiansen, TJK
unnar Hansen, NJJK
...z
ewwè
O
MenQnneki7o~sokg
Nr. l. Øyvind Jacobsen, OSI
“ 2. Morten Yggeseth, NJJK
" 3. (Dísteín Hagen, Budosor
" 3. wiih. Gizmsggnfd, Nuc
Tungvekt - over 93 kg:
Nr. l. Erik Haugen, NJJK
" 2. Jan Jonsen, NJJK
" 3. Per Biuce, MJC
l' 3. Petter Falch, MJC
Har du betalt
kontingenten ?
if, H f 'fi
/ètk Q Sflwzf ~-~-> 3. '
//H 6 r; J?
ii:
K)
` ` ` as nu arna
-<.n..i,.n ii; ..
s..i........ i.
i ..i .nn .. «in
.. ..... i.
.>i W... L.
nr,
»'w>;i.,«z . ene.
i
. .W
.fu g
esultatene fra individuelt NM ???
Weltervekt 63- 70 kg:
Nm. uiisefgei, NJJK
" 2. Odvar Hellan, NJJK
" 3. Tom Eliassen, NJJK
" 3. Peter Dombeck, MJC
Lett-tungvekt 80- 93 kg:
Per S. Ottestad, NJJK
Gunnar Sørensen, FJK
m Terie Foss, NJJK
wim va. Heimen, RJK
...Z
eee?
e
Åpen klasse - ingen vektgrenser:
Nr. l. Jon Jansen, NJJK
" 2. Morten Yggesetli, NJJK
" 3. Per S. Ottestad, NJJK
" 3. Karsten Hansen, RJK
ssmramo
<.i enn..
nei.. meir eng.:
eoiieei. i i <.~,.~nm»
enn =
f,,_§_^0,:l.,,. , i. ni .,=< -i i.,,ii.e,< in.
i><>.i.s,s 1 in. ,.«sni».
77" V” 1* den du ser ovenfor. Ikke er det som
Blir du krevet for kontingent en gang
for mye ??? Ja, da kan det være
fordi du har fylt ut en bankgiro som
vi kan se noe navn, og du må nok regne
med ei vise kvittering for innbemlingen
om du skgl ta godteri denne kupongen,
Til venstre ser du en riktig utfylt bankgiro. Forst og fremst kan vi se hvem det er som har
1 , . , Q
ii 3' Finn Johansen, BUdD_Dmmmen sendt kontingenten, og hvor mye det er betalt, og øverst til venstre pa denne kupongen
star det også hva det er han har betalt for - i dette tilfelle som aktiv iunior.

COLIN GII

pa sommerleier'n 1976