Hajime, nr. 2 – 1974

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 892
  • Filstørrelse 7.95 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. mai 1974
  • Sist oppdatert 1. november 2014

Hajime, nr. 2 – 1974

Hajime, nr. 2 – 1974

HÅJIME
MEDLEMSBLAD FOR NORSK .Juno OG .nu-_1|TsLn<|_U
Nn_E_.,4 * * * MN * * * 3. ÅRGANG

Bidragsytere med staff eg/eller feier i dette nr. ev Heiame. O
Trond Sem, Eilif Hellan, Ole Larsen,Torkel Sauer, Gunnar Foss,
0000
0000
Odd Johnsen, Nina Nessing og Thor Pettersson m_f|,
Slô' 'Sin
oreriek nrrenelegrirrrg. oerrrrer ree
Bleeets aereree NJJK, Bele 7121 Hernanebyerr, osLo a. .
JJJJJØÖØØ 0§§§§§§§§§§
r
Redaksjonen av dette nr. av Haiime er avlsuttet l0.mai l974,
men endel stoff må vi dessverre lo sta over til neste nummer p.g,a. plassproblemer.
Stoff, fotos, gierne ros - og ikke minst kritikk mottas allikevel med takk, men reiser
du kritikk, bor du iallefall sørge for a ha betalt kontingenten-om du er medlem av NJJK.
à propos KONT/NGENTEN ja!!!
Hvordan er det med
sa.mv1ttigheten ? °?
. Q P
J Har du betalt
../t
såå
Q kontingenten ?
4' ,fli _, KONTINGENTSATSENE ER=
ll l - Seniorer (over l7 ar) kr. l00,“ pr.semester.
J ~ (Nair Det er 2 - re ~ semestre t en ar),
Jvnivrer/Ungdom (inntil 17 ar) kr.80,- pr. l
semester (Ogsa far iuniorer/ungdom gjelder t
iäti' ~
M
t . .
V e N g _ regelen om at det er to semestere i áret -
g ll M ett vorsemester ag ett hrpstsemester).
faåíåt'
" Passive medlemmer og stottemedlemmer:
kr.30 - r. semester.
I r  agn” ' P0
ed  (Peerve- eg eterremeelernmer rar bra.
= in . . _
4% tilsendt HÅJlME I posten, og det far
á,>,,,,<,Z5 'R  selvsagt eget elle eknve medlemmer -
5° ' am de altsa har betalt kontingenten).
Denne spalten behandler vanligvis begivenhetene i iudo siden forrige utgave av
Haiime.
Vi har denne gangen valgt a fravike denne oversikten, idet det har vært en svært
viktig sak fromme i norsk iudo - som overskygger alle øvrige begivenheter,
På det ekstraordinære àrstinget i Norges Judoforbund den l6.mars ble det med et
meget knapt flertall vedtatt et nytt graderingssystem, som i stor grod strider mot vare
intensioner i- og for ludo.
Vi vii derfor på denne plassen denne gangen gi uttrykk for vart standpunkt i denne
viktige saken ved Ö gjengi et av vore medlemmers innlegg pa det ekstraordinære tinget,
slik det egentlig skulle ha kommet fram- hvis det ikke hadde vært begrensning i taletiden
- med den derav folgende oppstykning og amputering av innlegget.
>k>k=i<>k=k
Jeg hoper forsamlíngen tilgir meg hvis ieg taler noe elementært ien forsamling
som denne, men ieg er innledningsvis nodt til det- for à få kontinuitet i mitt innlegg.
Forslaget til det graderingssystemet som ble lagt fram pa det ordinære ürstinget
i NJF 1973 forsto ieg slik at det der var satt opp et romslig utvalg av likeverdige kast til
de forskiellige beltegrader. Det var f,eks. satt en ramme med ló likeverdige kast som
krav til gult belte, og da det var 3 kast som var obligatoriske til den somme prøven, hadde
altså trenerne fritt valg av ló. Pa samme mate var de ovrige beltekravene presisert med
elastisitet, og i tillegg ga den fra 4,kyu - orange belte - dessuten muligheter
også for kampgraderrng, hvilket etter min mening bade er viktig - og riktig.
Det systemet syntes ieg vitnet om pedagogisk forståelse. Da grunnsetningen i nyere
pedagogisk tenkning bygger ut fra trivsel, mo en trener som skal føle og skape trivsel selv
ta legge mønstret tar den treningstarm og det system han vil benytte, eg som han mener
passer best for utøverne - og for ham selv.
Det n ye forslaget gar ut pà at man primært skal ho teknisk gradering for à oppnå
det ønskede beltet, og uttrykkelig ingen kampgradering for til l.Dan. Da det til de for-
skiellige beltegradene er obligatoriske antatte kast, tvinges trenerne til o innøve demonstra-
sionskast - kast som skal vises for en iury fra en teknisk komité, og hvor utøverne da beviser
at de "kan" kastet både teknisk og ved navn.
Dette mener forslogsstillerne vil gi utøverne storre repertoar og teknikk. .leg har
ogsa hrprt sagt av en av de som støtter dette forslaget at man onsker dette graderingssystem
bl.a. fordi man vil motarbeide tilgangen av sterke brytere. Dette synes ieg hcpres meget
ille ut. Hvis det er utøvere som synes at bryterne med sin styrke kommer for lett til belte-
gradene, bor de heller ta dette som en utfordring, og begynne Ö trene styrke - og gierne
bryting for den saks skyld - istedet for a stenge verdifull tilvekst til vàr idrett. Jeg tror at
man her bokstavelig kan komme til "a slo ut ungen med bodevannet"
Har man så grunn til a tro at dette nye graderingssystemet vil gi fighterne vore
bedre teknikk og større repertoor i kamp? Kan ikke dette systemet tvert imot fore til den
motsatte virkning? At man blir sittende igien med endel "flinke" demonstrasianskastere,

men få dynamiske fightere? Jeg vil legge frem et par eksempler for å prøve å belyse hva
jeg mener.
Det er vel ingen med litt peiling på fotball som vil påstå at Torbjørn Svendsen med
sine over 100 landskamper for Norge var noe teknisk vidunder? Han var effektiv, hard og
kontant, og gjorde det godt i en bestemt spillestil. Men hvis han i sin tid måtte ha gått opp
til en "teknisk" prøve, ville han neppe kommet på et klublalog engang, og det tiltross for
at han i aller høyeste grad måtte karakteriseres som en dynamisk spiller. Det er ikke tvil
om at det var både opplevelse, fart og kraft over hans spill.
Jeg kan nevne skøyteløpere som plutselig dukket opp i stevner, og som etter
"normale" normergikk teknisk galt. F.eks. engelskmannen Chronshey. Jeg tror det var i
et europamesterskap på Bislett han kom ut på banen med røde sokker i skøytene, og gikk så
teknisk mangelfullt at det sakkyndige Bislettpublikum lo av ham. Men latteren avtok etter-
hvert som den somme Chronshey dro fra sin parkamerat i samløpet over 10.000 meter. Hans
parkamerat var ingen ringere enn årets norgesmester. Ctironshey feiret mange triumfer med
sin dårlige teknikk, men dynamiske stil,
Var det forøvrig ikke i 50-årene at de norske skihopperne var blitt så "teknisk" gode
at de helt glemte å hoppe? Vi måtte få en ny og dynamisk stil, het det da.
Uten å nevne navn vet jeg at vi også i judosporten finner eksempler på ot de som
mener å ha mest teoretisk og teknisk ferdighet svært ofte er de mest ensidige og minst
dynamiske i kamp.
Konklusjonen er at vi må innse at det finnes mange mennesker som ikke har fysisk
- eller psykisk legning (og man kan vel også gjerne si filosofisk legning) til å innordne seg
den mentalitet som skal til for å gjennomføre denne prosessen. Det er her også tale om tid.
Alle utøvere har en jobb eller skole som tar sin tid og krefter. Enkelte har også
andre forpliktelser i tillegg som krever sitt av fritiden, som f.eks. de som gar på kveldskurs,
lang vei til treningen, og som også har familie å to hensyn til, o.s.v., o.s.v. Det må
føles ekstra stressende og uinspirerende for mange hvis de skal bli nødt til å bruke dyrebar
tid og krefter på noe som de føler er bortkastet.
Vi vil alle hjelpe fram vår idrett, men da må nødvendigvis målsettingen være å
forenkle - ikke komplisere ved å gjøre det vanskeligere enn nødvendig for de utøverne som
søker til våre klubber,
Er man i virkeligheten klar over at en idrettsutøver som nå vil søke over til
judo må bruke 3 år på å nå det brune beltet etter de nye reglene? Altså tar det nesten 3
år før han kan delta i internasjonale stevner? Det er vel lite sannsynlig at en fighter med
ambisjoner - og kanskje i tillegg en lengere idrettslig bakgrunn - har tålmodighet og tid
til å vente så lenge.
Det vil være synd å awise god og fornyet livskraft til våre klubber på denne måten.
De burde heller være mottatt med åpne armer ved et system med større fleksibilitet enn det
foreliggende.
Jeg er selvfølgelig på det rene med at det er enkelte innen norsk judo som mener å
ha bedre forutsetninger enn andre til å vite hvilke systemer og graderingsformjer som er
riktige. Da vi i vår klubb også er på det rene med at motstanden er ganske massiv mot et
slikt overformynderi, var det gledelig å se at den forrige tekniske komite - bestaende av
Aas, v.d.Heijden og Sauer hadde arbeidet seg fram til en graderingsramme som go alle
talenter likeverdige muligheter, og som samtidig dekket alle klubbers treningsopplegg.
Pedagogisk har man i dag kommet fram til at det ikke er det viktigste at man kan
leksene sine til bestått karakter. ldag legger man mere vekt på elevenes evne til å
praktisere i eget selvstendig arbeide. Det var derfor dobbelt gledelig å se at disse herrers
samarbeide hadde ført fram til de beste intensjoner i pedagogisk tenkning.
l mitt innlegg har jeg talt om dynamiske utøvere og kast, og jeg vil derfor prøve
å forklare hva jeg iegger i dette begrepet.
l
i
i
à trene inn kast og grep med tanke på en teknisk gradering er å gjøre statiske kast
"i bevegelse". De få som i denne situasjon har talent for å simulere til dynamisk opplevelse
er nærmest for unntak å regne.
Vi må stadig holde det klart for oss at hvis judo skal ha tiltrekningskraft på utøvere
og publikum, må judo være dynamisk.
Og hva er det da som gjør judo dynamisk?
Vanligvis bruker man å definere dynamisk med kraft og fart - i motsetning til
statisk, som er stillestående. Dette er korrekt når det gjelder den fysiske lære. Men når
det er mennesket eller et levende vesen som utfører bevegelsen kommer noe i tillegg,
nemlig det psyke, altså opplevelsen. Derfor gir en psykologisk ordbok følgende definisjon
på dynamisk:
Dynamisk, som har en levende kraft, som angår motiver for og resultater av atferd og
psykisk virksomhet, virksom, bevegelig, spenningspreget.
Altså dynamisk er kastet i det øyeblikk det får liv og opplevelse, da helst i kamp
eller lek med en motstander. Det er jo nettopp i kamp eller lek mann mot mann at
utøverne er naturlig motivert for en psykisk virksomhet i spenningspreget bevegende kraft.
For at dette skal bli en virkelighet hos våre fightere, må utøverne få anledning til
å fighte så ofte de har lyst og tid. Det er det de i stor utstrekning har anledning til ute
i Europa, og som har skapt de store fightere. Her hjemme har vi dessverre ikke de store
forholdene som kan gi oss de nødvendige muligheter for den kamptrening som er nødvendig.
Derfor er det jo særdeles viktig at graderingssystemet ikke tar tid av treningstiden til
teoretisk ferdighetstrening. Teoretisk ferdighetstrening bør imidlertid være obligatorisk for
de som skal utdanne seg til dommere eller trenere, og naturligvis åpen for de som av en
eller annen grunn ikke har interesse av eller anlegg for kamper.
Vi må heller ikke glemme at judo er en idrett med et sosialt aspekt. Det er såvidt
meg bekjent ingen annen idrett som har teknisk/teoretisk ferdighetsprøve som grunnlag for
å delta i internasjonale konkurranserf Derfor har vi en større plikt og et større ansvar på oss
enn noen annen idrett. La oss derfor praktisere et graderingssystem som gir den beste sam-
vittighet på det menneskelige plan, og la prestasjonsgraderingene komme etterhvert i de
kamper om plasseringer, medaljer og ære som utøverne selv ønsker å delta i,
Vi som går inn for at judo skal bli både en konkurranse- og folkesport, vet at
folkesport er en liberal idrett som skal tilpasse alle kategorier av folket. Der må systemet
hjelpe alle, og skape trivsel uten notoriske tapere. Dermed er det ikke sagt at man skal
gi noe gratis.
Judo er en kamp i lek, og lærer utøverne naturlig opp til å møte motstand, og å
kjempe. Det er vel dette endel av de som søker til oss er ute etter å lære. Det er derfor
klubbens store ansvar og plikt gjennom trnerne å gi utøverne den hjelp og støtte som skal
til for at de greier giaderingskravene til den fastsatte tid. Man forutsetter da naturlig nok
ai utøverne er blitt motivert for, og interessert í dette.
Dette er målet, men hvor stor kapasitet hver enkelt klubb har til dette arbeidet er
en annen sak. Men systemet må gi muligheter og hjelp til dette hvis arbeidet skal være
meningsfylt, Hvis da ikke intensjonene er en gruppe av eliteutøvere med et tilpasset
haleheng.
Så er det da opp til forsamlingen å bestemme am vi skal gå fremover eller tilbake
i den pedagogiske utviklingen. Etter min mening er det ikke tvil om at det nye graderings-
systemet er er godt skritt bakover.
>k*>i<*>k

Kommentar fra styret;
Det var synd at vi pa det eksrraorainrete tinget ikke korn trarn tai en bedre iosnrng
enn det foreliggende, og vi burde - etter var mening - i aller høyeste grad ha kommet
from til et konstruktivt samarbeide i norsk iudo pa dette tinget.
' Norsk Judo og Jia-Jirsukiubb har i alle or arbeidet tnspirert for en idrett sann hadde
et meningsfylt demokratisk groderingssystem, hvor man bade hadde ka rn po og te k n i s k
gradering, og som i sitt vesen ansporet til en ekstra innsats,
vi hoper derfor ot det nye systemer gir initiottvtagerne til systemet og de som
støtter dette den samme inspirosion til den ekstra og forpliktende innsats som er nodvendig,
hvis ae skal ra overskudd rat de rnange stevner og "sntaier" san. rna arrangeres t arena sarn
kommer.
Det er rimelig, og forhåpentligvis ogsa forståelig ot det ekstraordinære orstinget tok
mye av den tro og glede vi hadde í fellesskapet. Vi foter oss nó frigiardt fra de for*
pliktelser vi mente c'1 ha fordi vi opprinnelig var med på EI lage det karnppoengsystemetvi
har hatt til no, og for o understreke det nok engong, er system som inneholder muligheter-
til a ga teknisk gradering for de som matte ønske a gâ den veien.
Etter dette valget tror vi det er ganske naturlig ot Norsk Judo og Jiu-Jitsoktubb i
noen tid framover konsentrerer seg mest om sitt eget e og tildels forsomte - klubb'
arbeide, vi overlater trygt arenaen til de som ved sin stennmegiving pa tinget patok seg
ansvaret for a utføre det merarbeídet som nà nødvendigvis kreves.
vi vit t denne forbindelse naturligvis ogsa understreke, at tuJt< vri respektere
avstennnrngsresuttater og sarn klone giore var aitkt overtar rorbanaer - rnen heiter ikke nner.
Vi forebeholder oss også retten til videre a kjempe for vart syn, og vi tror at norsk iudo
engang i framtiden vil matte komme til en forståelse i denne saken, og at den vil falle ut
med vart syn.
i mellomtiden vii vi positivt vurdere ethvert torsok som måtte dukke opp, og som
kan gi norsk iudo mulighet rii o komme from til en lesning sasnart sann nnaiig.
>k>t<>i<*>i<
---- og styret i Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubto er etter den ekstraordinaere generat-
rarsarnitngen den 2.aart| 1974.
FORMANN: ARILD BERG
NESTFORMANN: EILIF HELLAN
SEKRETÆR: PER A. ELIASSEN
KASSERER: ANNE JOHANSEN
STYREMEDLEM; GUNNAR FOSS
l. VARAMANN: UNNI GRAN
2. VARAMANN: MORTEN YGGESETH
>k*>t<*>k
Tsukinome shioi
Tsukiname shiai-stevnene ble i hostsesongen fortrinnsvis kjørt på fredagskveldene
som en prøveordning. Den erfaring som ble htpstet av det er vel at den veien vi na har valgt
- med awikling på lørdagene - ser ut til a være den beste løsningen.
lmidlertid er det na - i april måned - kommet til ennå et moment, som dessverre
totalt endrer bildet igien, og det er den beslutningen som ble fattet på det ekstraordinære
tinget i NJF - hvor et fullstendig nytt graderingssystem ble vedtatt med et meget lite fler-
tall - l8 mot l5 stemmer - og i dette graderingssystemet har all kampgradering på den
maten vi kienner til, falt bort.
Tsukiname shiai betyr direkte oversatt ikke annet enn Månedlige Graderingskamper,
og det sier seg io selv at det vil være et paradoks à awikle stevner med denne betegnelsen.
Det vil io naturligvis ikke si at alle former for stevner faller bort, men det vil naturlig nok
ta litt tid for vi "pà var side" finner fram til en ny vri som kan skaffe oss den nødvendige
kamptrening allerede fra 4.kyU.
Stevrtet lørdag 2ó.ianuar hadde samlet ialt 40 deltagere, fordelt pà 4 vektklasser.
Det var bare i tungvekt at den nrpdvendige "tyngden" manglet, idet det bare var møtt fram
l mann. Resultatene i de 4 vektklassene ble:
Lettvekt (7 deltagere Weltervekt (l8 deltagere
Nr. l. Ulf Berget, NJJK Nr.l. Dag Hodne, NJJK
" 2. Gunnar Hansen, NJJK " 2. Willy Rustad, NJJK
" 3. Atfsinar Bonn, ski |.L. " 3. Rune Larsen, NJJK
Mellomvekt (6 deltagere Lett-tungvekt (9 deltagere).
Nr. l. Wilhelm Grimsgaard, Mar.JC Nr.l. Wim van der Heiiden, Rom JK
" 2, Reidar Hasle, SKI l.L. " 2. (Dm Terie Foss, NJJK
" 3. Ulf Ovesen, Nes.Jk " 3. Per Steinar Ottestad, NJ.lk
Ulf Berget vant lettvektsklassen. Han vant alle sine kamper med ippan.
Denne kampen med en iuii-gatame.

Klubbmesterskapet
1974 for ungdom
En av de aller viktigste begivenhetene i klubbens historie - og det sier ikke så rent
lite - fant sted ved awiklingen av ungdamsklubbmesterskapet for 1974. Det er ia et faktum
at det nettopp er disse iudautøverne som i sin tid skal forsvare NJJK's farger, og det er jo
således ingen liten "byrde" som legges pà disse skuldrene. Det er imidlertid heller íngen tvil
om at vi bas endel av disse Ungdommene så takter som ga de tilstedeværende av dagens
seniorutøvere i klubben ra i kroppen.
Lnprdag Zfebruar var det altså duket for det første regultere klubbmesterskapet for
ungdom i NJJK, og det kommer neppe til à bli det siste. Erfaringene som ble tnfistet frister i
aller høyeste grad til gientagelse, og det vil vel også sansynligvis bli fulgt opp med et til-
svarende klubbmesterskap for seniorer. Seniorklubbmesterskap har vi tidligere hatt i NJJK,
men det er såpass lenge siden at det bare er de ferreste av klubbens medlemmer som husker
det.
Det viste seg ganske snart under dette mesterskapet at vàre relativt nygraderte gul-
belter ville ha et ord med i laget nar mesterskapet skulle avgjøres, og med litt mer kamp-
rutine - og ikke minst tinpussíng av teknikken - sa vil vi nok etterhvert få lwqire mere fra
disse ungdommene.
Dessverre var det bare én ienteklasse, men det vil vel ogsa for disse sansynlig
bli en bedre deltagelse etterhvert.
Etter diverse innledende kamper var finalernotstandrene klare, og resultatene i
dette mesterskapet ble også automatisk grunnlaget for uttakingen til vàr klubbkamp mot
Nacka Judoklubb i Stockholm. Vi fikk usedvanlig mange virkelig Friske oppgiør, og det
kanskje mest gledelige var at de aller fleste kampene ble avgiordt på ippan. Resultatene:
L<lf=_SS;=_l_;_if;f!*_' ÆJ:9_ i<L<§ä=_<2_;íä'_~'>L-ks
Klubbmester: TOM OVE JORGENSEN
Nr.2. ANDERS SKØIEN
L<k1§S_e_â:_2§;â2_-'se
Klubbmester: RONNY SLETTMOE
Nr.2. TORGEIR BERGE
kL*=fi=:=_â_'_ft_2;â<f~_~_k_@_1_ `
Klubbmester: PETER LQJW
Nr.2. JON URDAL
L<L=§=_==_4_;§<'rf9k§
Kiubsmsstsf. so Nsssine
Nr.2. BERNT OSCAR HALVORSEN
L<L°:§=_5_::*9-_4é_ks_
Klubbmester: JENS PETTER ZETLITZ
Vi ønske klubbmesterne lykke til, og håper de vil fa god konkurranse fra vare
rpvrige klubbmedlemmer i tiden framover, slik at de ikke kan føle seg for sikre til neste
mesterskap.
Klubbmester: TERJE OLE HELLAN
Nr.2. TOM DENNE
§i<§Ss_Z; _5l'_~'É_k§_
Klubbmester: TROND FLADBY
Nr.2. LAURENCE PARMA
L<L<=§_e_§;§§'_fé_k_9_
Klubbmester: ODDVAR HELLAN
Nr.2. RUNE ERIKSEN
L<L°§s_'l:_f>§-_7_5_'<§_
Klubbmester: TOM ELlA$SEN
Nr.2. ROLF LCDNSETH
Jarle.
Klubbmester: TRUDE HELLAN
Nr.2. TORlLl. NlLSEN
Åw
' GF” 'I 'Á
Y
s
ii
~.
J
.4.,__,4_
-vs

' .L ' fl
0  il
_.. ig" if 1
3 'I
Ö; i "

J `___
`é'-;s
' -.
'iw
,._§P=~
';._<!!"
_ X
Ronny Slettmae ble nr. l, og Torgeir Berge nr.2 i klasse 28' 32 kg, Tom Ove Jørgensen
nr. l, Og Anders Skqaien nr.2 i klasse under 28 kg, Peter Lipw nr.l og Jon Urdal nr.2 i
klasse 32- 36 kg, Bo Nessing nr. T, og Bernt Oscar Halvorsen nr.2 i klasse 36-40 kg,
Jens Petter Zetlitz nr.T i klasse 40-45 kg, og Trude Hellan nr.l, og Torill Nilsen nr,
2 i pikeklassen,
I;1,.=-.- -I
Armbend er nok ikke tillatt  7
í denne klassen nei l
Ö'
'Lå
.-<~...`»_. ~`
Jens Peiter Zetlitz setfer alltid
"farge" pa kampene sine. `
Her vinner han pà íppon. ízf 7
ii f -
:I . 4
2
P
«
. v Y
4-""l~:~ ,
1., :fi å
«. if'
7
.
Æ | _ fe.-{ v
,,._ _ _ _» "__. I 1
t. 4,7 _, _; MIMI
P
T. 1 , L,
s_`;`
."'i
=_s-
_ I
W. >.~=vÃ:n.§.-sw:  ' T l
,_ ,,..«.-a»>--&
'Ms
-h 1 .  _ Å . '~'
- ” ' “  v <*  Laglederen har
. '»»j;;;

Q  J
*Z, “>`;.s».. `^
Å i_«, «fe :.'f.:s,`, 1
~,,"LF- FM:
, ., is <1  :1_5':fi-e --f `_ -J»-' ks
RoliL|pnseil'1 ble nr.2 og Tam Eliassen nr.l i klasse 65- 75 kg, Rune Eriksen ble nr.2 og
Oddvar Hellan nr.l i klasse 58-65 kg, Laurence Parma ble nr.2 og Trond Fladby nr.l i
klasse 51- 58 kg, og tilsluti Tom Denne' som ble nr.2, og Terje Ole Hellan som ble nr.l
i klasse 45- 5l kg.
-s4_^"s_
~,  í

W:
I V V fl _:-,,i:V' xj É_ U
- ij «~~“ä”~_` -* =  , _, '
If  vi T; 'G l  J,
if.'is.íg` `,
:fi..-__»/__ . ' > f _ __,___.____'
Y, " `
5 í ` l .
nrk? -.»_;;,,:ähç Ã~Kv,g,;, àr.. Hi , <7 _
P _
J. ,_k ,_.
“` ~ ""í";É f`3."i~f>-7
. sf f  -
= en uhyre viktig oppgave -
sørge for at buksesmekken
, er forskriftsmessig knappet
' f.eks. '
Ronny Slertmoe vant forøvrig
sin klasse 28-32 kg.
stat
av _
få'
Tom Denne vant pà ippan over
Christian Sivert Nielsen i l.runde
- og endte Tilslutt som nr.2 i sin
klasse.
Innsatsvilien er tilstede hos
Bernt Oscar Halvorsen, som
ble nr.2 i klassen 36-40 kg

ENNÃ EN TRIUMF FOR NJJK l NM FOR LAG 1974 I TRONDHEIM.
NM for lag l974 startet í l973. Da det "bare" ble solv i mesterskapet l973,
begynte automatisk treningen og forberedelsene til l974-mesterskapet som denne gangen
skulle awikles i Trendlieirn, hver vare gutter ver gedv kienr etter ble Pilscupen l973,
PULJE B:
Nørgesmester  --
NeSj_jj< 3-2Rorri.Jk
for lag 1974 _~_i*j1-~~~j4" ROM"
2-3 NJJK l.
NJJK i. A
OS' 4 1 NJJK 1.
s-o Nuki.
BJK 2. -mi
men det er vel kanskje de ferreste av de som var med som husker noe særlig fra den turen, Rekvalifiserin9=
Denne gangen startet bokstavelig reisen fra Østbanen fredag - hvor vi stilte me
2 fulle - edrue - lag + reservelog + endel heiajengdeltagere. Togreisa pà framturen gik
som vanlig bra. Murmeldyr nr.i i NJJK, Dog Hodne, savnet ikke før han hadde fatt i se
endel kyllinger, og det tok jo heller ikke, om sant skal síes, ikke sa lange tida det heile
trekningen ge rersre everreskelsen, Na ver je vi rekrisk pa fernann rerberedr pe
mote titelforsvareren fra ifjor - OSI - i forste runde, og det slo da også til. Som vanlig
utløste trekningen automatisk endel diskusjon, men det hører vel med til spillets gong år
h
være eldig der ogsa. For vàrr l.lags vedkommende hadde vi regner ur er trekningen eve
hodet ingen betydning hadde, og det var vel faktisk bare en fordel at vi kunne s`okk-<3 n
' med OSI som forste motstander. J P
2. laget skulle jo dermed være relativt heldig sin pulje, men etter en god åpning
viste det seg at 2. laget ikke hadde "sin" dag idag, idet de 2.runde tapte 3- 2 for BJK,
som igjen i 3,runde tapte noe overraskende 3- 2 for Marienlyst JC.
Vi lar imidlertid tabellene fra de to puljene tale for seg.
Kampene i de to puljene gikk som folgende skjema viser:
PULJE Å:
T_lK
Fr Sj JK 2 3 Fr.st.Jk
i ' i~3 Mer.Jc
rvler.Jc
3-2 Mar.JC
LHI
NUK 2. 5 0 NJJK 2.
2-3 BJK l.
B_Ji<l
Rekvalmseiing:
:jr-4 BJi<i. = Brensernedelievznner.
cl
k
9
r
61
e
1
gjjjjjs-0 esi;
' j3-2 ost = Brensernedelievanner
Rom, JK i-----:
FINALEKAMPEN:
(_ Mar. JC
NJJK jl O-5 NJJK l. = Norgesmester l974.
Mar.JC = Solvmedaljevinner
Og så - var det fest enerpa. Det vil si - der skulle he vært fest etterpå, men den
festen ble øyensynlig noe forringet. Da hedersgjestene - gullmedaljevinnerne - ankom
eirer rrprsr er iie vrerr per "verspiel" sernrnen med dernrnerne lies çbysrein lvierininsen -ex-
NJJK-aktiv, men na autorisert "trrpnder" noen ar - som NTH*elev, - sa kom neimen ikke
guilmedaljevinnerne inn - pa festen for gullmedaljevinnerne -, og det skapte jo litt rare.
Det ordner seg imidlertid, eg til elles rilfredsher, - bortsett da kanskje fre perrieren, som
jo fikk litt mye kjeft.
Pa togturen "nedover" fra Trondheim avsang NJJK's "vamp",
Nina, og il.l.lk's "svamp", Lillegutt, unisont en duett for kor,
"Tango for tre“, eller kanskje var det klubbsangen "Og så samles
vi pa Tveita" - der var iekrisk ikke sa gedr <3 here. Forsøker var
iellerell nnislykkei, eg vil neppe bli gjentatt. Kendukrerer
var nemlig sikker pa at han hiprte angstskrik, og
rrnkk a nnderennsen. "`
...
Dei ver pe nere nippet dei ver blm nl en ny V ' <""'
judoklubb pa Røros, da det bare var med
er nipdskrik at selskaper fikk forrsene,
med lrpfte om eksemplarisk opp-
frprsel pà resten av turen.
, ` `
../

--__.
. nu,
2.|<=ger mnmdde nok rkke forvenrnrngene ved
dene mesrerskqpef, men kommer nok sterkere
vílbake.
Ved åpningen av mesterskapet fikk X-president
Gunnar Foss overrakt en erkienllighersgcve uv
nuværende president Per Ingvoldstod for 2 års
I
Men Lkumpen fil 2, |oge| mo? LHI gikk bra:
Gunnar Hansen vom pà Fppon.
Wi||y Rusiod vant pà íppon.
Ørn Terje Foss vant på íppon.
vrrke som president í Ncrges Judoforbund. ”1 V _`
i A `  JUDO NORGESMESTER FOR LAG 1974 ~ NORSK JUDO OG JIU-JITSUKLUBB
Eflk Hfweefl Morren Yggeserh ulf Berger
Thor Penersson Dog Hodne
Per Steinar Oflesfcrd vcnf pc íppon.
Årí|d Berg vant pà íppon.
Avsfurnlngew pc norgesrnesfevskclpel
for c|g 1974, med de 4 rnedc|||e-
vmnerne og dommerne oppshh

1;
Kampen gikk
om det
ettertraktede
I
roféet
"upon " .
Fantastisk innsats av NJJK 's 1.lag
Allerede pa bussturen bortover til Stockholm og Nacka
ble den siste taktikken grundig giennomdiskutert. Denne
gangen skulle ikke de "i'cikla" svenskene vinne kampen
om det ettertraktede troféet "apan" - som de hadde hatt
i sin varetekt siden l97l, da vi vant vandrefatet, mens
svenskene da fikk "apan". Kampen om "apan" skulle i
henhold til tradisianen bare ga mellom A-'lagene, og
det oppgioret skulle sitplsagt ga helt tilslutt, som ettslags
klimaks, og nervene tíl de to lags "A-folk" ble da ogsa
etterhvert temmelig tynnslitte.
Endelig kom tidspunktet vi hadde sett fram til, og forste-
mann utpa var Gunnar Hansen i lettvekt, Motstanderen -
svensken Kurt Nybergh - vor en giennomerfaren mann,
men Gunnar hadde fatt sine klare instrukser, Han siokk-
apnet med a trekke rett ut til mattekanten som han pleier
a giore, og iamen greide han ikke a fa anledning til a tra
suverent utafor uten at Nyberghfikkk reagert - ren keikaku
pa Gunnar. Deretter samla svensken seg, men Gunnar var
pa vakt, og kampen endte da med at Nybergh fikk seier'n
pa 7 poeng. l-0 til Nacka, og vi ledet allerede i kampen om "apan".
Dag Hod
ne i weltervekt var nestemann. Som motstander fikk han
- som vanlig- Larry Edgren, som i likhet med Dag io skulle ha litt erfaring
i iudo etterhvert
, men som dennegang fant sin overmann nettopp i Dag.
1 kampen om
I
~- Ø;
Vi
xx r
gi.
__; u
J.
Dommeren
Olle Edeklev
sto nesten pa
knea av latter
da han avsa
dommen
Hikehansuko-
wakemake.
Kampen var omtrent 3/4 ferdig da Dag pa en helt overbevisende mate fikk kastet seg ned.
Uheldigvis havnet han litt pa siden, og dermed ble det dessverre bare dømt yuko -5 poeng.
Na var da ogsa Larry pa vakt, men han greide ikke a lure Dag, og kampen ebbet ut uten
flere hendelser, og Larry ble domt som seierherre med 5 poeng, 2-0 til Nacka, og na
begynte stemningen i den norske leiren a stige - vi var allerede na sikre pa a fa troféet
"apan“ med hjem til Norge.
...ge
._ 1 Å
- :-
il
. ._ et... . , «<.
. 1 - 1
eo
t
" ,;*.~ "
~ t..   ts
J sl ,_  æ} ,
, l
,.* l
. “ ,
' I ` IT3' ~
Å ee,
'í ~ __ 1
=  -Q.
1 <* '
.,_-I (Q
Thor skuffet totolt. Hon glemte olt ioktikk- -- mens Arild konsentrerte
pratet i det øyeblikket han var pa motta. seg fint- og han skuffet ikke.
ll 3 A
__. .
,,APAN”
Men nei, na hadde svenskene qtyensynlig oppdaget var I if
taktikk, og det kam da ogsa tydelig tilsyne i den neste kampen LM
- mellom Morten Yggeseth og Stig Forsström. Her ble det liv. `_
Kampen var neppe mer enn ett minutt gammel, da Morten , I
gatame. Vi sa tydelig at Forsström beit Morten i nesa, men
til giengield tok Morten et grepa tak i ræ.. til svensken, og l
han fikk oyensynlig ogsa tak i noen edlere deler. Forsström 4 kl
skreik i allefall til - et sakalt spontanutbrudd - og han spratt
minst l,5 meter rett opp i lufta fra liggende posision, og dommeren - Olle
Edeklev - fant a matte diskvalifisere begge to, samtidig som han fikk anledning
til a innftpre et nytt dommeruttrykk i iudo - hikehansukowakemake - uavgiordt
ved dobbeltdisking. Han holdt forøvrig pa a brekke tunga da han sa det, samtidig
J «J som hon knokk omtrent dobbelt sommen í kneo ov lotter. Dommeren måtte
skiftes ut. Fremdeles 2-0 til Nacka, og det sa fortsatt lyst ut for oss.
Lett-tungvekt var neste klasse, og Thor Petterson var neste mann for oss. Thor
skuffet imidlertid totalt. Som vanlig glemte han alt taktikkprat i det oyeblikket han sto pa
matta. Han fikk en apenlys gratis anledning til a kaste - og han feide selvfølgelig rett inn.
Heldigvis tok svensken - Ronny Alberg - seg for, og det ble dtpmt yuko, 5 poeng. Thor var
faktisk ogsa godt inne i et holdetak da han endelig vaknet, og han fikk lirket seg pent vekk,
men dessverre uten a padra seg en advarsel for matteflukt. Fadesen var imidlertid allerede
giort, og han vant kampen med de 5 poengene. Det var antydning til pipekonsert i NJJK-
leiren, og det er vel htpyst tvilsomt om Thor far anledning til ål representere pa l.laget pa
en stund fremover etter den fadesen. 2-l til Nacka, og siste kampen ble derfor helt av-
giorende. Arild Berg var var mann i tungvekt, og vi regnet io med ham som et bombesikkert
kort - og la oss si det med en gang - han innfridde forventningene fullt ut. Aldri har vi sett
en iudoka som danset rundt med lettere balett-trinn enn Arild den dagen, samtidig som han
sto sttptt som fiell i det oyeblikket det var nødvendig. Roland Bexander, som var Arilds
motstander, provde til stadighet a fa lurt Arild til a kaste, men det var ikke mulig a fa lurt
Arild. Kampen ble helt rettferdig dømt hike-wake, og iubelen i den norske leiren var enorm
"Apan" ble feiret til den lyse ,. .~-
morgen, ia faktisk helt til vi _
satt i bussen igien tilbake til U
Norge, da én av deltagerne
tilfeldigvis kom til o vende
"apan" rundt, og fant et
skilt i bakenden pa "apan"
hvor rlet sto;
F  . '
Enna engang var vi lurt av _
5Ven5|<ene_ Og hvem var det na egentlig som lurte hvem ???
Men neste gang, da lff Charles Bexander, Nacka og Gunnar Foss, NJJK.
havnet- selvfølgelig - i underliggende stilling i en yokoshio- Amr' I l
l

I /S o
' U* oi; `.
En Busch-sjàfzpr, en buss-sjàfrpr,
det er en mann med godt humør.
-- og det stemte bra.
Her var det lettvektskamp til tusen.
Ronny Slettmoe hadde ingen særlig
lyst til à bli kasta, og han vant da også
kampen tilslutt med 3 poeng over sin
svenske motstander- Richard Qhman.
.j. É
I tillegg til den på de to foregående sidene
omtalte "komp om apan" - var det jo også
endel annen judovirksomhet som foregikk.
Faktisk var det ialt ca.40 stk, av begge
kjønn og alle størrelser som satt i bussen
bortover til Stockholm og Nacka Judoklubb.
Vi dro fra Oslo fredag kveld, med
utsiktene til en "god" natts sovn på bussen
bortover. Vi hadde ikke gjort regning med
a være fremme for ca.5-6 pó morgenen,
men da hadde vi nok ikke regnet med buss-
sjaføren. Han kjørte så jevnt og trutt, og
med så god gjennomsnittshastíghet, at vi
allerede før 4 på morgenen màtte telefonere
til Charles Bexander í Nacka. Merkelig
nok hadde han allerede lagt seg til for à
sove - det er jo noen merkelige idéer
disse svenskene har -, men vi greide jo å
få liv i ham tilslutt, og ikke lenge etter
var vi plassert í soveposene alle sammen.
Lørdagens kamper stertet opp med
jenter, og det tok neimen ikke lange tida
for Nacka ledet 2-0 etter de kampene. Det
jevnet seg heldigvis raskt ut, og det ble
totalt en uhyre jevn og spennende match,
og med følgende enkeltresultater:
L. T
If
Peter Löw er en fin fightertype, men han
mötte sin overmann i denne kampen -
Kent Rípàs var en fin type, som vi sikkert
for mulighet til ä hilse på senere.
l
NACKA
0_.0o__._.o__._._.Qo_oo_.o_.O_.Oo_.o_.QQ__.oo_._. 53,8
ou o|<:vu«SooÉ>'c>o|o5ov.nooo Poeng
-«o--ooo-oooo--o--o-o~o-~o-<>-~oo--oo Sere
NACKA NJJK ._ ._
Ann Lööv Nina Nessing 10
Margheríta Hammer Grete Frantzen TO
Marie Carlsson Torgeir Berge 0
Richard Qhmon Ronny Slettmoe 0
Kent Ripàs Peter Löw 3
Josef Macías Bo Nessing TO
Roger Nilsson Jens P. Zetlitz 0
Torbjörn Bergman Terje O. Hellan 0
Phnip Mororrz Trend rmdby 10
Lars Ekemar Oddvar Hellan
Roland Pettersson Tom Eliassen
Lena Carlsson Ronny Slettmoe
Joakim Lidfeldt Torgeir Berge
Magnus Gransten Jan Denne
Lars Bjurström Jobn Moe
Raymond Berg Steinar Alstermo
Georg Ryk Tom Denne
Mikael Stridh Laurence Parma
Görgen Eriksson Rune Eriksen
Olo Edvall Börre Magnussen
Lars Ekemar Rolf Lönseth
Jimmy Ripós Oddvar Hellan
Lars Ekemar Tom Eliassen
Roland Pettersson Rolf Lönseth
Rolf Kling Kai Foss
Jimmy Ripas Per Juel-Knudsen
Kurt Nyberg Knut Rolf Hansen
Jon Jöberg Svein Kjensrud
Bengt Bengtsson Ola Aaserudseter 10
om Kinnunen Roy Haug 10
Jimmy Ripas Rune Larsen TO
Lars cphmsn win, Rustad 0
Rolf Kling <Z>m Terje Foss 0
Glenn Hulvén Terje Gran
Ali Reunanen Jul Elvebakken
Og "A"-kampen om "apan" ga da seier til
Nacka med 2- l, og med 2 kamper hike-wake,
som det jo fremgår av "spesialreferatet". De
enkelte resultater i denne "A"-kampen var:
ooo--
ooc><.n|
-«GOG
Kurt Nyberg Gunnar Hansen
Larry Edgren Dag Hodne
Stig Forsström Morten Yggeseth
Ronny Alberg Tar Pettersson
Roland Bexander Arild Berg 0
NJJK
owowuoomöoo Poeng
IO
10
0
10
O
10
O
10
IO
0
5
10
Sowmooowoooo
ouiooo
Slunresulmr: 20 154 18
129
En jevn kamp, med 20 seire til Nacka Judoklubb
mot T8 seire til Norsk Judo og Jiu-Jitsuk
Iubb.

Diverse judoresultatezæ
Blindern Cup i/74 den 3.ieb.
Leiiveki; Mellomvekr;
Nr. i. Hm Lifidsirom, os-reboigs JK Nm. sveii Åke Amelia, edr.JK
nrz Uifaeiger, NJJK m.2. Benn, Dahlgren, Dum JK
ma. rm seig, Mar Jc nr.3. noir Hosle, ski iL
iir.3. Petre. Lind, Nicmc iir.3 Øivind Jacobsen, osi
Weliervekt: Lett-mngvekr;
Nm. Dieier/Kitireclir, M<=r.Jc Nm. Jahn Lyshoii Perersen, ippon JK
nr.2. Axel Hopstock, Nidr._lC/OSl ? nr.2. Bernt Faye Lund, lppon JK
nr.3 Freddy Engelstad, OSl nr.3. Gunnar Sørensen, Fr.st.pol.lL
ni'.3 Knut Nigcrd, OSl nr.3. Wirn von der Heíiden, Rorr.Jk
Tungvekt:
Nr. l. Erik Haugen, NJJK
nr. 2. Tore Larsen, Rom.Jk
nr.3. Jun Jonsen, Rom.J|<
ni.3 Arild Berg, NJJK
Fred'|Ikstc|d Judoklubb; stevne í Kongstenhallen l0.mu|s 1974;
Leriveki: Lett-tungvekt;
Nr 1. Joukko Nevdloinen, NJJK Nr.l. Frank Skaug, NJJK
nr.2. Kiell Moen, NJJK nr.2. Dog Olsen, NJJk
n|.3, Erland Persbrüten, Nes.JK nr.3. Jun Gundersen, Fr.st.Jk
Jenter si «ss Kg.
Nm. Eilen Marie Nilsen, ippon JK
m.2. sigiim sifiriimg, ippon JK
ms. me Jemdqi, ippon JK
Welrervekri
Nr 1. Dog Hodne, NJJK
nr.2. Alex Dombeck, lvcir.JC
nr.3. Koi Foss, NJJK
Jenrer over 58 kg;
Nm. Lisberh Hagen, KSI
nr.2. Randi Lonrirsen, Fm: JK
Mellomvekn
Nr.l Karsten Hansen, Rom.JK
nr. 2. Kóre Sletlstrond, Fr.st. JK
ni 3. Axel Hopsiock, M<1i.Jc
Svenske mestere l974:
Lettvekr; Lett-iimgvekr;
Nm. Lars ousievmn, Linkiöping JK Nm. Joiwn sehairz srockh. Poi ir
nr.2. Hans Lindsiidrn, Gøteborg JK nr.2. Curl Lindlrie Jigo Tdi,Liungby
Tungvekn
Peter Morten, BUDO
nr,2. Arne Levciu, Lugi,l_und
Welvei-vekt;
Nr. i, Ronny Nilsson, Helsingborg JK
ni-.2, Rolí Eklund, Stockholm JK
Mellomvekt:
Nr .l Conny Pettersson, Göteborg JK
nr. 2. Richard Forbcck, Sfockb. Pol . IF
og bade Ann Les-F, Södra JK, Stockholm, og Morgeriihu Hommur, Nfleku JK, bis
svenske mestere i dcmeklcssene. Ann Läf ble mester i klassen under 50 kg, og
Mcu-geritlwc Hummer ble mester i klassen 54-58 kg. Vi kienner is begge Fru vårt besök
i Nccku.

1.1.;
f
e=-'ev-* L. _
` `
~$,
NM individuelt l
1974 i
Kristiansand
1
i

'HJ ai/ .-
____.J-§.»Å«-
Anld ordnet den ene fma|epíassen 1 tungvekt med 09 95)/ebhkkef e"e'P° °'d“e'
§e,er over B|çrn Larsen, Ramertke JK Lrllegutt den andre p|assen
l``
“U 'åñ
af* -
.s.4-.=-'i>-
Per Sfemuf vant lett- tungvekt |ste|n Marthmsen representerer p t NTHI og han
og kongepokden med mmbend srkret seg h|slutt bronsemedahen r den harde we|ter-
over Wlm Van der He,|,-je" vektklassen Her er han | sm vanlsge staende
sovekonsentrasronsmedrtas|onshv||est||||ng før en kamp
:stem Hagen forsvarte Sørlandets
og arrang<prk|ubben Budosqir s
farger, ug kvrtterte med en tm
mnsats og bronsemeda||e |
Vrktor Tok|e Trandhe|m Judo Wal,
t| venstre, og Gunnar Hansen
' NJJK t|| høyre, tok bronse-
rnedaíyene | |ettvekts|<|assen
Morten pa ver t|| bronsemeda||en | rekvahfrserrngen
| meflornvekt - her med en av sme klare ipponselre
.-
1121
”X
Jahn Lysho|dt Petersen
o for det humorrstrske
ag hadde en egen evne
ne utafor kanten under
rodde seg bade ||and
V ;

Det individuelle nargesmesterskapet var iar tar forste gang lagt utentar Oslo -
og Budosqzr, Kristiansand var den som hadde tatt pà seg arrangementet 23. & 24.mars.
Budasdr kam usedvanlig gadt ut av dette arrangementet, sam de giennamtarte
praktisk talt feiltritt, eg vi haper naturlig nak at de i Kristiansand iikk laget en reklame
tar ag am iude sam kan kamme rekrutteringen i distriktet tilgade. Farhandsarbeidet var
oyensynlig usedvanlig gadt planlagt, ag ikke minst pressen var gad - bade med iarhands-
omtaler, og dekning under og etter mesterskapet. Kristiansandspressen burde sta som et
eksempel for hovedstadspressen generelt ~ som vi med skam mo si stiller seg svært sa
lunkent til iuda, men vi ma vel kanskie samtidig sta fast at dette vel er narsk iuda 's
egen skyld, som ikke kan framvíse et bedre indre samhold,
NJJk stilte sam vanlig sterkt, med 30 pameldte deltagere av ialt i3ó, eg dette
var hele 22% av totalanmeldte, som kom fra ialt l7 forskjellige klubber.
Sen-t vanlig var det ja litt Far mange pragramhelter, men det problemet laste
seg jo selv i lopet av de par første lunder i hver klasse.
Budastpr hadde fulgt var-t eksempel tra itiar, med a la mesterskapet ga over ta
dager, med de tre tyngste klassene pa lørdag, ag de te letteste + apen klasse pa søndag.
l mellannvekt gikk rette Gran grennanr et par runder fer tran rnatte sin averrnann
t Jan weisetn tia Buaaser. vare avrlge deltagere i mellamvekt, Bjarn srnith, Ørn terje
Foss, Ola Aaserudseter, Svein Kjensrud og Morten Yggeseth, måtte også etterhvert si
takk for seg. Svein Kiensrud og Morten Yggeseth fikk iallefall anledning til a komme
igjen gjennem i-ekvalitiseringen, ag dette resulterte tilslutt i lsransemedalie til Marlen.
Resultatene i rnellomvekt ble:
Norgesmester 1974: (Divind Jacobsen, OSI
Nr.2: Karsten Hansen, Rom.Jk
år nr,3: (Distein Hagen, Budosol og Morten Yggesethr NJJK
Kangepakalen var i ar satt opp i lett-tungvekt, der vi stilte app med Per Steinar
Ottestad og Thor Pettersson. Begge gjorde en fin innsats - med henholdsvis gull og bronse
som resultat.
Resultatene i lett~tungvekt ble:
Norgesmester 1974 og kongepokalvinner: Per Steinar Ottestad, NJJK
llr.2: Wim van det Heijden, Ron't.Jk
år nr.3: John Lysholdt, lppan JK og Thor Pettersson, NJJK
I tungvekt stilte det bare 4 deltagere, med halvparten fra NJJK, og den andre
halvparten fra Romerike. .lan Jansen var dessverre skadet, og han kunne av den grunn ikke
stille. Trekningen ga som resultat at Arild Berg og Erik Haugen matte hver sin Romeriking,
eg lsegge greide agsa a avgjere karnaene til sin iardel, slik at finalen ble et rent NJJk-
Oppslørr
Resultatene i tungvekt:
tslargesrnester 1974; Erik Haugen, NJJK
Nr.2: Arild Berg, NJJK
år nr.3: Tore Larsen & Bjorn Larsen, begge Rorn.Jk.
lalt 5 medaljer til NJJK forste dag- hvorav 2 gull i de tre klassene som ble
awiklet, ag det bnr vi vel i aller lnayeste grad si ass fornøyd med, selv am det tearatisk
nok kunne ha vært en enno bedre medaljehost.
*kirir***ir**k*ir~k**k
Søndagen startet med lettvektsklassen pa den ene, ag weltervektsklassen pa den
andre matta. "/armann" i lettvekt- Ulf Berget - hadde trukket Petter Lind i forste
runde, og han tapte denne kampen etter en lengere domrnerdiskusjan. Idet hele sa var
dommingen ved dette mesterskapet ikke sa helt bra, men det kan jo hverken arrangøren
eller deltagerne lastes far.
Dommerne gjor forøvrig stort sett en svært god innsats. De tvilsomme avgjørelsene
kammer start sett etter at den enkelte dammer har vaert pa matta i lengere tid uten pauser,
og vi bor snarest se til ü komme derhen at vi kan stille med tilstrekkelig antall dommere
ved Sfevflefle- Om det kan være noen trost, stå har de nøyaktig de samme dommerproblemer
i andre land, og ved de fleste stevner, Men med de nye regler og de nye onvisningstavler
blir nok avgjtprelsene ogsa mer rettferdig etterhvert.
Geir Otterbeck vant fortpvrig den puljen hvor Ulf var, og dermed var Ulf ute av
dansen om medaljene. Bade Gunnar Hansen og broder Knut Hugo hadde ogsa trukket den
samme puljen som Ulf, og siden begge hadde tapt for Otterbeck, fikk de rekvalifisering.
Denne rekvalifiseringen avgjorde Gunnar til sin fordel, og han sluttet pà bronseplass.
Resultatene i lettvekt:
Norgesmester T974: Geir Otterbeck, Bergen JK
Nr.2: Hans Petter Andreassen, OSI
& nr.3: Viktor Tokle TJK og Gunnar Hansen, NJJK
Weltetvekt hadde flest antall deltagere ved dette mesterskapet, ag kampen am titelen ble
usedvanlig ttard. A-pulien var den avgiart sterkeste, ag her gikk (Distein Marthinsen ag
Dag fram til puljefinalen, og denne avgjorde Dag til sin fordel. Dag satte lortpvrig stadig
laglederen pa pinebenken ved à gjore sine kamper nesten litt for spennende, ved Ö ligge
i underliggende posisjon nokså lenge, for han fikk snudd kampen - og som regel også
motstanderen.
Resultatene i weltervektklassen ble tilslutt:
Norgesmester l974: Dag Hodne, NJJK
Nr.2: Alex Dornbeck, Mar..lC
8. nr.3: lstvan Dombeck, Mar.JC og (Distein Marthinsen, NTHI
Åpen klasse gikk som vanlig tilslutt. Dette norgesmesterskopets forste finalekamp
- i tungvekt - gikk sam en ren klubbtinale i NJJK, og slik sluttet agsa mesterskapet, idet
finalekampen i apen klasse ble utkjempet mellom Thor Pettersson og Erik Haugen.
Thor og Erik hadde vunnet hver sin pulje, forovrig etter at flere av NJJK-karer
hadde gjordt en god innsats for de matte takke for seg.
Finalen gikk tull tid, men Erik hadde tatt inn en wasa-ari, eg vant iertient.
Resultatene i Åpen klasse ble:
Nargesmester l974= Erik Haugen, t~uJk
Nr.2: Thor Pettersson, NJJK
8. nr.3: Karsten Hansen, Rom.JK og Jahn Lysholdt, lppon JK.
Lillegutt tak svart geat far seg pa prerniettardet, l tillegg til nans gullrnedaliert
tungvekt og open klasse, vant han ogsa premien for raskeste ippanseier, etter 5 sekunder,
og for nest raskeste ippanseire, etter 22 sekunder.
9 medaljer av de ialt 24 sam ble delt ut ved dette mesterskapet gikk saledes til
NJJk, ag det er ikke mtndre enn 37§°/a, ag det er la ikke sa helt aarlig, med den stadig
økende konkurransen vi opplever idag. Vi tar hatten av for våre gutter, og spanderer også
et ekstra dypt bukt far Lillegutt, som alene sto for 2 av gullmedaljene. Grattis.
l
l
l
l
l

__*
ær
Lefivekt 1974 GEIR OTTERBECK, BJK WeIlerveI<t 1974 DAG HODNE, NJJK
Mellomvekf 1974 (DIVIND JACOBSEN, OSI Tungvekl &Ãpen klasse I974 ERIK HAUGEN, NJJK

..í.- ø'
4:»

. .. «>
PER STEINAR OTTESTAD, NJJK
vmner av Ieff-“ungveI<fsI<Iassen I974, og I<ongepokuIvinner I974.

Landskampen 2. mars
mot ISLQND
lsldnd vei er positivt og meget interessant bekiennskop. De her fdkrtsk bore sporadisk
vært med i nordisk og internasjonal sammenheng, og var således totalt ukjente for oss,
Det vor vel vor konrokr med svever Carlsen som í fersre rekke urlesre dette onske
fre lslond em Ierrdskornpkenrokr rned Norge. Dessverre ver det ie de nå så kienre økonomiske
problemer i NJF som nesten satte en stopper for denne landskampen, men plutselig meddelte
Island bare at de kom, og dermed fôr vi io overfort Norges økonomiske problem til neste ar
- ved den obligatoriske gienvisítten pà Island som må giores,
La oss hope ot disse gienvisíttproblemene lar seg Iose tilfredsstillende, og at
forberedelsene fre norsk side stener opp mer enn de etterhvert rrodisienelle 2- 3 ukene Før,
som vi etterhvert hor ton inntrykk av er standarden íro norsk side.
Kernpresulrerene og bildene ter vi srerr sen bare role for seg:
to-Oo-«o
Swoowo
<,.;O_._.Q_.
Joluanner Haraldsson IO Petter Lind
Vidar Gudiohnsen 0 Axel Hopstock
Slgurlon Krístiansson 3 (Divínd Jacobsen
Kari Jakobsson 3 John Lysholt Pedersen
Svavcr Carlsen 0 Jun Jonsen
ISLAND I. Ió NORGE I.
I-Iordur Oske/rsen Ulf Berger
Heiider oudbiernsser Dee Hedne
(Dssor Toifason Morten Yggeseth
Slgurdur kr.JoI1annssan Per Steinar Ottestad
Gerder Jenssen Erik Herrger.
ISLAND 2 NORGE 2.
-'@_'@@C)
(JWÖCFQGÉ
Eooworu
(^l@$_'-'_'
rooo-~o
-wwoow
co
oa-«~oo~
Jehenner Hereldssen 0 Ulf Berger
Vidar Gudiohnsen 5 Dag Hodne
Sigurion Kristiansson I0 Reidar Hosle
Kori Jekebssen 0 Per Steiner Onesmd
svever ceriserr 0 Erzk Haugen
ISLAND I. 15 NORGE 2,
r>o~o~o
Éroorowo
<^:~o-o~
Hørdur Oskorsen 10 Petter Lind
Heiider Gudbiernssen ~` 0 Axei Hepsreek
(Dssur Tortoson I0 Øivind Jakobsen
Sigurdur I<r.Jol'rannsson 0 John Lyslwolt Pedersen
Gardar Jonsson 3 Jon Jansen
ISLAND 2. 23 NORGE I.
TOTALRESULTAT: r
ISLAND I. mot NORGE I. P (IO - Ió)
ISLAND 2. " NORGE 2. - (5 - I5)
ISLAND I. “ NORGE 2. - (I5- I3)
ISLAND 2. " NORGE I. - (I2 - 23)
NN-«r

wumw
7~I2
4!
-- og Dag Hodne
skaffet seg en ny
venn fra Island -
Vidar Gudiohnsen.
-- og som fin, myndig og
rettferdig mattedomrner
gjennom hele kampen virket
Olle Edeklev.
Jan Jansen, Rom JK hører |o
ikke akkurat til I svekltngeklossen,
men han ble tydelig imponert
over styrken til Gordor Jonsson
V «_

1.
ii*
1 -1' “=~.'~fi"'
- l '  riv -<
í
l. Islands nasloncltrener Micl1t1lVc|cl'|Un,
4.Dan, Tsiekkoslovukiu, til venstre.
2.
3,
~»=
J:
«al l '  -l l
_ li Vi ~
Vel É time før kampen var det ennå
ikke én matte på gulvet.
Islands lag - et positivt bekiennskup.
4. Det ble 3 poengseier til Svavur Carlsen
over Jan Jansen,
5. -- mens Ulf Berget fikk en wasa-crí seier
6. Dag malte nøye seg med en 5- poengseíer
7. "Heisen" lil Morten gikk ikke helt- det ble
8, -- men det var du heller ikke helt lett E: få
Qssur Torfuson skikkelig rundt.
9. Per Sieíncr visste Vi ikke vur i form,
10. -- og han fikk seg da også noen "lq te"-turer.
x ii. Islands 2,iag.
/ 12. -- mot NJJK (Norges mag).
wir gav/ 13. Og dette er nøyaktig samme kastet som bilde
,q I ve
L
f-4-4 -
t
over Vidar Gudiohnson, .__ '
bare 3-poengere over <Dssur Tcrfason. `
nr.8, men tatt fra stikk motsatt kant. Begge _ ` , f
. ' ` fafogmfene far budet samtidig. ,.. Q!  .Q  / `*
/ ' ~  ; W 777 I 4 /
.L r ,f :Ii ®  ,  ,, _;
5 ' ) ®
J;  s
t
over Jhanne Haruldsson. ' 1 ~
.Q
_.J`
gin er
, '~   » _ ® < “ .  _ , :_._ _
-. 1,'
®

Om
. ef
vi mlnn sunn-nm
ludosommerleir
I914
på MQVIK ved LARKOLLEN utenfor MOSS - 1O~17cugusv 1974.
LE1RAvc;1F1r 10-17.eegUs~ - som m1<|.,eerer 1m1r.,1<elen eg 1 m1adegsmel11a pr. deg;
A: med irrnkvqrfering i delregers eger relr; kr.175,-
sr med 1rrrr1<verrer1rrg 1 rxegee 1<r.2oo,- (egen eevepere me rer med).
C: med innkvunering í hyne: k|.25O,~ (egen sovepose må Ios med),
Na ir Der er egee mene rs Vrere med bare |er<leg 10, eg semaeg 11. eegusr
I Avgmerr vn de vere 1<r.so,- (med mrrmrrrerrrrg 1 denegers eger rem.
PÃMELINNG. Pesmemmer rerre-er 15.iUr»1 1974 (men 1me|rrfer)meel opplysning em.
Nevn, edreeee, fer.1se|sdere, k|.,1>'r>, iedegred, eg gleme r1r.m. og edreeserr rm
NoRs1< Juno oe J|u-msul<LuBs, sekr 7121 Hemembyerr, osLo 3, Nome.
NB .I BETALING: ME: også sendes senest 15. inni 1974 til samme adresse som ovenfor, enten
,,-»_ ,..
'ísm peeremamarrg - e||err;1 benkgarekenre 7oss.3o.2s292.
Vi me ru forebehmd om a sene snek nor plassene er belug1, og vi må egsó forebeholde oss
fr errdre 1nrr1<verler1rrgselrerrrenverre.
F=1r-”sene 1 hyrre bnr eelegr 1 den rekkemge de kommer arm.
GOD FERHÉ - OG VEL MOTT PÅ LARKOLLEN TIL EN GOD START PÃ EN NY SESONG.
Her du rreerr eperemrn :'.
mrrg eumer Feee, 379780 pe erbezder, eller 253105 eraver.
,..
'f.'Å.:>- V .
-u§`.
Fru N_J.JK's sommerlew 1973 pó He|gero<1 ved Larvik.