Hajime, nr. 2 – 1973

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 566
  • Filstørrelse 8.15 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. februar 1973
  • Sist oppdatert 1. november 2014

Hajime, nr. 2 - 1973

Hajime, nr. 2 - 1973

Billeder fra sommerleiren pa Helgeroa l973
Lltt strekk l oppvarmingen hører med
Seniorene som startet søndag morgen 58 Det k0m flere
Flere bllleder pa siste omslagsslde

SOMMERLEIR
l Juno tm
Knallsuksess !
Sommerleiren samlet ialt over 100 judointeresserte. Av disse vor det 85 aktive
utøvere, mens resten var ledere, fedre, mødre, sønner, døtre, o,s.v.o.s.v. Spesielt
gledelig var det internasjonale innslaget- først og fremst ved Olle Edeklev selvftplgelig-
han var jo hovedinstruktor, men de 4 andre svenskene var ikke noe mindre hyggelig inn-
slag, og de 5 engelskmennene som kom, var jo av såpass god klasse at vare uttpvere hadde
mer enn nok Ö henge fingrene i. Med det kameratskapet som etterhvert utviklet seg mellom
de forskjellige lands utøvere, fikk jo alle parter god anledning til à utveksle meninger og
erfaringer - og dette kommer jo godt med når sesongen nó begynner for fullt.
Vi var usedvanlig heldig med plasseringen av leiren. Omlidstronda Camping var
at sted lwar aktivitetsmulighetene var mange, ag dette ble da agsa atnyttar i star grad.
Været viste seg jo hele tiden fra sin aller beste side, og det ble overhodet ikke nødvendig
à to fram noen av de alternative kriselesninger som là klar fra ledelsens side, om været
skulle ha slott seg vrongvillig,
Deltagerne begynte à strømme ínn utover fredagen, og allerede ved "morgenvekken“
lørdag kl.7,00, viste det seg at de aller fleste med glede spratt opp av soveposen. Det
sørget den far anledningen ansatte "latterrnaskinen" far. Deltagerne ble etter en liten frisk
morgengymnastikkoppvarmíng sendt ut pa en liten joggetur í kortloypa - og de aller fleste
likte seg der. De aller minste fikk forøvrig en kort-kort løype ål pløye seg igjennom, og
etterpó var det svært fa, enten de var store eller smó, som ikke hadde lyst pà et bod, selv
om klokka ikke var mer enn litt over 8. Samme morgenprogram ble fulgt alle dagene, med
en naturlig økning i trenings- ag Idpedasene etterhvert selvsagt. Jadopragrarnmet ble delt i
ta akter, en aa farrniddagan ag an pa ettermiddagen - ag rnad rikelig anledning til bade/
svømmeoktiviteter mellom wktene. Det var jo ogsa en god del av deltagerne som fikk an-
ledning til a prove seg pà vannski. Spesielt hadde vi jo her moro av ål betrakte de engelske
deltagerne - sarn bar inne i landet i England - bg darrnad ikke hadde pravd seg pa vannski
før. Den eneste av engelskrnennene som greide seg pó vannskiene uten Ex falle var David
Walker ~ som ikke kunne svømme - og han turde derfor ikke à falle, Det a fiske - og a få
físk - var jo også et populært innslag. Kl, 19,00 var det hver kveld satt opp en fritrenings-
Økt, og deretter var det gjerne litt kveldskos.Engelskmennene viste seg igjen E: være et fint
forlsillede - idet de satte igang med diverse leker - og ollsangpragrammer. Det var jo også
anledning til à lage et lite kveldsból nede ved stranda, og det var tydelig en fin stemning
hele uka igjennom.
/idea-utstyret som klubben har kjapt ble brakt svært flittig, og praktisk talt alle de
tilstedeværende fikk anledning til à se seg selv i aksjon på skja-trmen. ~

4:
k/000
Q 'Rf
`=1utl' __.»'- Å
..å4,t^-
fim... 7*
`..w
T
`
Hege Niísen , Nesodden JK, skriver under minneplakalen fra Sommer|eíren 1973.
fl . r . I
I _ ”_ ` _ ,. under treningen
= X IG “ s ". ` `
5
' ` K I l` Q
_ w  , ,« f ' I.
` ` _ ' 1 _ . - `
ä 4
-få..
X  ` Ö'
,.~ År
, ' z
-- mens Beate Fieflberg
- også Nesodden JK
kgsfer Ger? Persson fra
Kur|sI<1d, Sverige
;
f~ Å '
'
4; _* ~ :-`
I* -fi«.,«1f
R . °'A
IN*
--- og det var er kcsf
i
1
L

l.
,__.4
Lííf melk eg brød må H| r og g]erne en bo||e suppe.
Fm medciie-
utdelíngen í
åpen Hasse,
Del var vis?
lin uvanlige
premier, men
de b|e om-
gående sfekr
og spísf.
É
l
.,:...,
one Edekzev '" `~
var fornøyd med ie.
«.
SJ
-- og IJH ur pa
kvelden kobler vi
av med Im sang
og musikk.

A+
1' Q ,u-s.
JL

Z/
X /
Fra fínalekampen i klasse 4
menem Peter Roth, Stockholm
JK, og Terje Ole Hellan, NJJK-
í-
l klasse 2 har Ba Nessing nettopp
fatt sitt smykke for l.plass, og
Richard Pettersen, Dala JK får
sitt iudalrandkle far innsatsen og
2,plass.
Finalistene i de yngre klassene,
Arrangementet omfattet forøvrig også en båttur på fiorden, og med det været som
var bestilt var det bare mora på den turen. Vi kjørte mellom holmer og skjær, og enkelte
steder var det sa trengt ut vi kunne te i fiellveggen pa begge sider av barer.. Ener et vi
hadde l'1att et par landganger underveis, bl.a. i Langesund, var det nesten forbausende Ö
konstatere at alle sammen var med tilbake.
Leiren ble avsluttet med leirmesterskap, der alle selvsagt giorde sitt beste. Mester-
skapet for de yngste hadde samlet praktisk talt alle tilstedeværende. Premier ble delt ut til
de to beste i hver klasse - et lite lialssmykke til vinneren, og et judolwóndkle til nr. 2. I ôpen
klasse for seniorene var det imidlertid normal premieríng - men nnormale premier. l.premie
var ei flyndre, mens de cpvrige premievínnerne fikk greie seg med tarsk. Disse premiene
skapte enorm iubel da de ble hengt rundt halsen pà de respektive "medalie"-vinnerne.
Premiene ble forresten omgående stekt og spist. Premielístene ble seende slik ut:
Klasse 1. Klasse 6,
Nm. Marianne de B,.,yn,r~:e;.J|< Nr-L Ole C- Fylling, Nes,JK
" 2. Bent Olsby, Nes.JK. " 2- Tom Denflé, NJJK
" 3, Jun Denne, NJJK " 3- Per Sneve, NJJK
Klasse 2. Klasse 7.
Nr. l. Bo Nessing, NJJK Nr. l. Catl1.Fuglesang,lpP<>n JK
" 2, Rích.Penersen Dale JK " 2- Tine Jerndcl, Ippon JK
" 3. Harry Hemer, lppan JK " 3- Hege Niläén, Nes,JK
& Jens P. Jolinsen, NJJK Klasse 8'
Klqggg 3, Nr. l, Oddvar Hellan, NJJK
Nr.1, Ruben Roth, Sroekh,JK " 2- Rune Eriksen, NJJK
" 2. J<prn Borckgrevínk, Nes.JK H 3- T- F°Y9'5<lWll, lppon JK
" 3. Kim Nilsen, Ippon JK Klasse 9
& Hallv.de Bruyn, Nes.JK Nrk L To-m Eliassen, NUK
Klasse 4. " 2- Roger Dflmmyr, Nes.J!<
Nr.1. Peter Rem, st<>ck+..J|< " 3- Ef|.Persbrèfen, Nes.JK
H 2. rene o.He||<m,NJJ|< & Kai Foss, NJJK
" 3. Børre Nilsen, Nes,JK
Ol L , NJ K .
al e arsen J Åpen klasse- seniorer- lå deltagere.
Klasse 5. Nr. l . Geoffrey Habbs, Soliltull JC
Nr.l. Beate Fiellberg, Nes,JK " 2. Dave Walker, Solílwull JC
/
H 2. trine Merhzesen, ippen J|<
.. 3
Kathrine Geard, Nes. JK
,_
" 3. Ron Knight, SC>lil1ullJC
8. Jae Tender, Soliliull JC
'~;}"
im
,.. `

Síàen- Stk e
S1
/i er nå allerede inne i lwøstsesongen, og det er io pà tide at vi igien tai et
tilbakeblikk på tiva som har hendt siden sist, idet dagsovisene io ikke alltid dekker om-
rdder iude pe den mere" vi ser der burde greres. rerrige nummer ev Heirrrre kerrr er r
ianuar l973, og ví bodde io som opprinnelig màl ó komme ut med 4 nr. av Haiirne pr.
àr. Der ser ie ur til er det blir eee preblemerisk e helde derre rer, men vi ter höpe er der
ikke tar så altfor lang tid for neste nr. ser dagens lys. Mangel på stoff er det ikke, men
styret- og dermed redaksianen - har vel hatt litt for mye a sta i med til à kunne dekke
alle sine oppgaver fullt ut tilfredsstillende.
selv em errkelre ev de iudeekrivrrereee vi her veerr rgreerrerrr siden forrige er. ne
begynner c'1 bli noe olderdomspreget, så tar vi allikevel en noenlunde systematisk giennarn
gôelse - for a komme pa tur.
Januar startet tradisionalt hos oss pà Tveita med innmelding av nybegynnere, og
disse utgjorde ca.ó5 ~ fordelt på to partier. Som vanlig meldte det seg flere enn dette,
men vi har io ikke særlig lyst til år presse flere inn enn det det er plass til, og vi måtte
derfor awise endel. 43 av de 65 tilfredsstillet kravet til gult belte da den tiden kom, og
av disse greide også 31 orongebelteproven for vi tok sommerferie.
Seniorene gikk sin forste Tsukiname shiai i l973 den l9. ianuar for lett- og weltere
vektr- og den 2ó.ianuar for de tre tyngste klassene. Ialt deltok det 56 iudokos pa disse
re srevrredeeerre, eg der bie ewik|er 75 kempe.-.rsekirreme errrer-sreveeee er-rerrgeres ee
som en prøveordning pà fredager - for ikke år binde for mange sondcrger til iudostevner.
_ et er det ikke ne|----
J EJL1;
Veile iudoklubb kom pà hyggelig besøk til oss week-enden 3. & 4. februar.
Trodisionelt regner io vi med at dansker på besçtrk i Norge må opp til Holmenkollen og
Tr vonnstórnet - og vi giennorrrfrprte derfor stort sett det samme program for de besrtzkende
Y
fra Veile - som vi tidligere med l'ell hadde gjennomført for våre venner fra Frederlcra, og
sdvidr vi kunne skirpnne sa telr "Sighr-seeingen" i smak. Vennskepskempen ble urkiemper
pe Tveiie med slurrresulrer er NJJK vent med 24 seire mer Vei|e's 11 seire. Etter er
iudokarnpene var awiklet inviterte ví til en revonsiekomp for det tapende laget-
pà mini-ski. Dette ble et usedvanlig populært innslag, og danskene gikk til oppgaven
med et suverent gâ-pà lrumør. Det viste seg imidlertid at det nok ikke var fullt sà
enkelt à ga pà disse mini-skiene som det så ut til, og vi ser pö billedserien til froyre
Veile Judoklubs formand Preben Zakoriassens farscpk i utfor bakke. Han kom ned -
tilslutt - og da vi besøkte Veile i iuní måned ~ pa gienvisitt -, var han allerede i
tilsynelatende bra form etter medforten på mini-skiene.
Veile Judoklubs formand Preben Zokariassens inerdige forsøk på Ö komme ned bok

/elle JK
Kim Kiær Lourilsen
Holger Prip
Mogens Bøg Nielsen
Henning Nielsen
Jens Krogager
John Krogager
Karsten Pedersen
Peter Brodersen
Stig Dreier Pedersen
Svend Rode Nielsen
Carsten Pedersen
Ole Andersen
Holger Prip
Jens Kvist
Jens Pedersen
Steen Rørvang
Jan Buch Andersen
Jens Pedersen
Henning Bríne
Lene Meyhoff
Susanne Christensen
Dorte Brodersen
Jytte Steensgàrd
Ellen Madsen
Michiko Pedersen
Niels J. Lauritsen
Carsten Jensen
Lars Btpie Pedersen
Arne Jensen
Kield Bertram
Holger Mtpller Skiodt
Ali Nasiri
Torkild Christensen
Gudmund Jeppesen
Arly B. lversen
Benny Friis Nielsen
0-Oo--__o~oo<> o'oo-oo ooc>c>-oc>o-ooo-<:-o~o- See
c><.nooÉ>'|o<.=ooo ooomoo oooogoooäoooåoå Poeng
Poeng
r
51 0
0 10
10 0
0 10
0
5
0
7
10
10
I 0
10
3
10
0
10
7
10
0
10
5
0
10
10
10
5
10
10
0
10
0
0
10
7
O
10
.L_ 83 ATLE.
r
_o__.0o_.o._.__ _._.~o.._ O_..._.Q__._.<;_._._.o_ooo_.0 See
NUK
Ole Larsen
Terie Ole Hellan
Ulf R. Johansen
Oddvar Hellan
Henning Hilditch
Bo Nessing
Fred Johansen
Rune Larsen
Bi<1>rn Pedersen
Tom Denne'
Jens P, Johnsen
Tom Lundby
Børre Nielsen
Ole Jørgensen
Svein Michelsen
Tam Eliassen
Rune Larsen
Jens P. Johnsen
Steinar Alstermo
Grete Frantzen
Beate Fiellberg
Nina Nessing
Kathrine Geard
Lisbet Hansen
Beate Fiellberg
Egil Korsmo
Morten Yggeseth
Ulf Berget
Per Dolmar
Per S. Keirung
Per Arne Grime
Knut Hugo Hansen
Kai Foss
Gunnar Hansen
Gunnar Andersen
Rolf Olsen
49%
Irl
I-
--
E
Enkeltresultatene t vennskapskompen NJJK - VEJLE i Oslo 3. 8. 4. februar 1973.  u
zetebruer ver det duket ter klubbens generetrersernlang. ordet "generetfereem|zng"
har øyensynlíg en skremmende virkning pà de fleste mennesker, og det var da som vanlig
stort sett bore de gomle troverne som motte from, men med enkelte nyinnslog, som do
bare var et hyggelig tilskudd. Det ble redegjort for arbeidet med Ö utvide var doio, med
de bedrede muligheter dette ville gi. Det tar imidlertid ennå tid, Utestàende kontingent
var et av de punktene som - som vanlig - ble mest kommentert. Det ble besluttet én
intensivere mulighetene til o fo inn kontingenten til rett tid, Det ble ogsa besluttet e sløyfe
annonseringen i avisene i forbindelse med generctlforsamlingene. Heretter vil general-
forsamlingen bare bli kunngjort ved oppslag i judolokalet - og eventuelt ogsa ved notís i
Haiime, om dette passer med utgivelsen. Kveldens "nøtt" var valg av formann. Den
sittende Formenn Torkel Sauer bodde frosogt seg gjenvalg - først og fremst p.g.o. den
tekniske omleggingen i forbindelse med høstens sesongopplegg - hvor han io ville bli
aktívisert. Trond Sem vor foreslått som ny formann, men han bodde ingen muligheter til
a tiltre for non vor Ferdig med sin eksamen ut pa varen. Problemet ble imidlertid lost ved
ot Torkel for-tsotte som forrnonn inntil Trond kunne overto, og volget go dette resultatet:
Formann: TROND SEM
(men inntil cc|.mai altså TORKEL SAUER)
Viseformonn: ElLlF HELLAN
Sekretær: PER ELIASSEN
Kasserer: ANNE JOHANSEN
Treningssief: OLAV KNUDSEN
Styremedlem: ODD JOHNSEN
luvaramann: GUNNAR FOSS
Zuvaramannz UNNI GRAN
3.varamann: WILLY RUSTAD
ÅÅÅÅÅ

N m/
` llueko  tnltvl ll in ttttettttattllitttttliker/kto
äfä'
Fredrikstad Judoklubb sto for awiklingen av NM for lag, NJJK stilte med det
maksimalt tillatte - 2 log - som :erobret henholdsvis selv, og bronsemedalie, og som
derved dokumenterte at vi fremdeles hører med i framste linie her i landet, selvom vi
ikke greide å straffe fioràrets nesten fulltreff - gull, og bronse. Vare deltagere var:
1.laget: Lv. Gunnar Hansen, Ww. Dag Hodne, Mv. Per Steinar Ottestad,
Ltw Thor Petterson, og Tv. Erik Haugen.
2.laget: Lv. Ulf Berget, Ww. Per Steinar Keirung, Mv. Rolf Olsen,
Ltv. Gunnar Andersen, og Tv. Arild Berg.

l
Kampene gikk í Kongslenhallen i Fredriksrad.
Der hele srarrer med ar Llager mrprre Nes.Jk
i palíe B. Der ble 5- 0, og 2.lager rulgre gadr
opp i sin komp ved også E: vinne 5- 0 over lppon.
I annen runde mrprle l.lager Romerike JK, og
der ble en ny 5- 0 seier, mens 2. lager i sin annen
runde rnôrre nøye seg med bare 4- l over NTHl.
Der var her Per S. Keirang Sam marie gi seg rar
Qäyrrein Marrhinsen, errer ar han forøvrig hadde
ligger over med wasa-ari. Tredie runde vor pulie-
finaler. l.lager forrsarre med enna en 5- 0 seier,
denne gang over Bergen l, og l.lager hadde der-
med galr igiennam ril semifinalen uren err enesre
inaividaeir rap. | den andre paiiefinalen mane
2. lager OSI. Derre ble en virkelig [evn kamp,
reealrai ehai. Derre førre ril ar
Andreassen ble sværr passiv, og
han lol' Gunnar føre resren av
kampen, Andreassen burde vel
fårr rilsnakk for passivirer, men
han vanr allikevel klarr med 5
paeng. i»o ril osi.
Wellervekr: Dag Hodne mor
Freddy Engelsrad. Kampen ble
sværl ievn - og endre da ogsa
med hike-wake, forøvrig srevnels
enesle uavgiordle kamp, Fremdeles
l - O ril OSl.
Mellomvekr: Per Sleínar Orresrad
mor (Divind Jacobsen. Per Sleinor
Q-.
e... 3 inn-"'_" "
Gunnar Hansen épner med l-0 for
l .lager mor Erl.Persbróren fra Nes.JK.
ídei vare garrer rulgre OSI helr ril døren, og
oppgiører endre 3- 2. I rekvalífiseringen vanr
2. lager over Bergen 2 med 4- l, og dermed var
der duker for den ene semifinalen mellom vore
ra lag. Derre ville bli en virkelig righi, ider
2. lager hadde besremr seg for år slå l.lagel, og
der var pa er hengende har ar nerrapp derre hadde
skiedd.
l lelrvekr àpner Ulf med en klar ippon over Gunnar, og l.lager hadde rydelig
nerver. l-0 ril 2. lager. l welrer vanr Dag over en noe skader Per Sreínar, og der spørs
Vel Om ikke 2.lagerS leder burde sclrl' inn reserven. Srillingen var dermed l - l. l
mellomvekl ble der også seier ril l.lager ved Per Sreinar - dennegang Orresrad - over
Rolf, men "klovnen" Rolf hadde da allerede lager lirr sremning pa rribunen ved sin noe
ukonvensionelle opprreden på malra. 2-l ril l.loger. Spenningen sleg imidlerríd igien
da Gunnar slo Thor i lerr-rungvekr - og dermed sørger for uavgiordr 2- 2, men med en
knapp poengledelse lil l.lager på 20- 15. Arild màrre dermed slå líllegurr far ar 2. lager
skulle vinne, mens Lillegurr kunne greie seg med hike-wake for l.lager. Normalr slar ia )
Lillegurr Arild, men Arild er ikke normal når der gielder lagkamp. Kampen ble svær? ievn, l
men Arild marre serre alr inn i slarren av kampen - apner seg liir rar mye - ag Lilleguir
vanr en 5-poengsseier, og med slurrresulral 3-2 ril l.la9er.
l den andre semifinalekampen vanr OSI over Romerike JK med 4- l, og dermed
var der duker far er rydelíg íevnr og spennende fínaleoppgiør mellom NJJK l.lag og OSI,
.«*` pr
l " = J l4~~å
1
der vil si de samme finale-
morsranderne som ifjor.
Finalen NJJK l' OSl: T
Lerrvekr: Gunnar Hansen mar `
Hans P. Andreassen. Gunnar apner
apner kampen gaar, eg lek l
føringen, Han liker io Ö dra mor-
sranderen borr ril marrekanlen,
for so à rílkiempe seg poengene
der, Han fikk også Andreassen
forre der mesre av kampen, men //
han ble konlrer i er Tamoe-.rage
forsøk, og Jacobsen vanr korrekr
med 5 poeng, og 2- 0 ril OSl. Lerr-rungvekl: Thor Perrersan mol Per lngvaldsrad.
Derre ble den hell srare kampen, ag vel den enesre av rinalekampene Sam renre
publikum på rribunene. lngvoldsrad færre kampen ganske klarr, men errer ca.4,30 min
fikk Thar inn en wasa-ari Sam grenser ril ippan. Dererrer kvirrerie lngvaldsiad like errer
med en like klar wasa-ari, ag han vanr også rilslurr kampen. Srillingen var saledes
3- 0 ril OSI for sisle kamp - i rungvekr. Tungvekr: Erik Haugen mol Trygve Aas. Her var
der ingen rvíl. Lillegurr kirprre for fullr, og vanr finalekampenes enesre ipponseier, og
han rasisarre dermed agsa slurrresalrarer ril 3- I rar OSI.
To velkiendre morsrandere i karakrerislísk sril.
Nr.l og Norgesmesrer for lag l973: OSI. Nr.2. NJJK's l.lag
og nr.3. NJJK's 2.lag & Romerike Judoklubb.
l F 1 I (
/////////////////
I i
5
en
a.A°`
Ungdomssamlmg
T
F"  fe'
ig sw "i ,”#iN»
.,r,
r.
i .(1 ~ ~ fr
' *`“.i
" med seg pà denne rakrikken. Den 1    IN W .__ _
/er - _ . _ garn braker denne rakrikken ma
_ _ , agsa ril enhver rid vire hvar marie- ° I
-- og Gunnar Andersen pa 2. lager vanr ogsa sin k t . G . a V
komp over John Lysholdr Pedersen fra lp on JK. cl? en gar' og Unncr mlslei
p frplingen med derre en gang, med

3, & 4. mars ble det på Tveita holdt en treningssamling for ungdom/iuniorer.
Vi hadde ínnbudt Nesodden JK og lppon JK til denne samlingen, som ble suverent ledet
av Olle Edeklev fra Stockholm JK i Sverige. Olle Edeklev ble etter denne samlingen
anmodet om à lede en sommerleir i NJJK's regi, og om denne leiren har vi allerede
skrevet pa annet sted i bladet.
Olle fikk en umiddelbar kontakt med deltagerne, og han vekslet på en fin mate
treningen mellom kast-teknikk - bakketeknikk, og andre aktiviteter, som virket svært
inspirerende pà de aktive deltagerne.
Pa denne treningssamlingen ble arets junior 1972 i NJJK utpekt- og gutten het
TOM ELIASSEN. Han ble overrakt Ole Hammerstrøms plakett av Ole selv.
Tom Eliassen mottar plaketten som arets iunior 1972,
Ole Hammerstrom overrekker plaketten,
Norge ~ Danmark
l0.mars l973 møtte vi for 2.gang til landskamp mot Danmark - denne gangen i
Nadderudhallen, Hele 6 av de l0 deltagerne fra Norge var fra NJJK. Første landskamp-
mrpte mot Danmark foregikk i l97l i Danmark - og vi tapte så solid som l5- 3, og med
2 kamper hike-wake. Vi hadde regnet med à forbedre resultatet denne gangen, - og det
greide vi io -, men vi tapte allikevel só klart som ll-4, og med 5 kamper hike-wake.
Et av våre klubbmedlemmer betraktet kampen på sin mate - og her er det resultatet;
bleia Lfi_b:J2°_S'_iLe:lle_*f;=l3_"L'esL<1vsL i<=3éfl_k2frE&_"_ l_°_» §-_l_9Z§.-
Lørdagen opprant med et stralende solskinnsvær. Det só ut som om det skulle bli
litt solskinn pà vore gutter ogsa, da Ulf innledet landskampen med en wasa-ari, Eks-
bryteren var hadde en fin dag til tross for at han "bare" gikk hike-wake i 2.omgang, For
en tribanesliter ser det ut som om Ulf har en litt annen stil enn vare andre gutter. Det er
nemlig ingen som folger sa godt opp sin motstander som han. Han henger pà som en "klegg"
Gunnar Hansen hadde det ikke sa bra. l l.orngangen tapte han på wasa-ari awasete
ippon for Halboe, og i annen omgang fikk han "som vanlig" en chui for overtramp, som ga
dansken Nils Knutsen en 5-poengsseier. Mon tro om ikke mattekanten etterhvert har blitt
Gunnars aller farligste tiende,
Var gode gamle Dag Hodne rotet seg nok bort denne gongen. Han tok seg en ganske
unødvendig "tur" utenfor mattekanten, og fikk det han skulle for det. Men "okke som e",
sa er det alltid 9Ø)/ Ö se ham sno seg unna de farlige situasionene i lnakkekomp, idet han io
er omtrent sa glatt som et sapestykke, og ikke sa lett å fó has på nede. Tross sine -5 poeng
sa gikk han hike-wake mot Fibiger. l annen omgang rotet han seg helt bort i "dimman",
og tapte med 5 poeng for Finn Kristoffersen.
Per Steinar Ottestad só ut som om han hadde "finni seg siipl" igien - ettersom det
så ut til êi spqtke for ham her en stund. Han gikk en nydelig l.omgang, og fikk den eneste
ipponseier for Norge i denne landskampen. Hurra for deg, Perl l annen omgang gikk
han hike-wake mot Ole Hansen.
Den nybakte pappaen Thor Petterson har hatt lite eller ingen tid til Ö trene den
siste tiden, og det viste seg da også pa kampresultatene. Han tapte begge sine kamper.
Lillegutt gikk begge sine kamper hike-wake, Han ,, .sw ~
var hemmet av bihulebetennelse, og var nok noe H '#7/_., ` - r ^ -
handicapped av den grunn. Den eneste av de norske .jvd 5 Å 3' "'“~§?^l'..
som vant begge sine kamper var Per lngvoldstad GH :E 'f ,
fra OSI. Engelstad, Jacobsen og Jansen tapte alle 1 '
begge sine kamper, _ _ 'V
Arrangementet var av ekte norsk "skippertaks- - «
kvqltrefl' - uten synlige forsinkelser. Det var to  1,
imidlertid litt flaut ut Ulf marte lene plaster av ' _ f
danskene: førstehielpsskrin. " ` __
Nei- det ble nok ikke solskinnsvcer etter denne _ 'ra E'
landskampen heller. Men i forhold til fiorarets
resultat, som vel best mane betegnes som “tiukk " f
tàke", kan man vel heller si at landskampen denne ' ' _
gang var "overskyet med tillop til noe regn". 7 "
Blir der solskinn neste sr now? vi haper sin- _, k HA: ` ~
sagt på det - og da er det vel mulig at også eldre ""' 7 '“^'í
(og yngre med) iuniorer ogsa kommer med pà
programmet.
fi
Lillegutt gikk begge sine
kamper hike-wake.
l
s,

I
l
EM for juniorer
Samtidig med landskampen mer
Danmark ble det awiklet EM for eldre
og yngre juniorer i Ostende i Belgia.
Mesterskapet gikk avei ra dager - den 9.
og l0.mars. Fra var klubb stilte Tom
Eliassen aa i<ai Eass, eg fra Nesadden
Roger Dammyr og Petter Nilsen, og med
oannas Eass sann siaiei aa reiseleder.
Det ble tap for alle de norske del-
tagerne i forste runde, og i tillegg fikk
Roger Damrnyr en ekstra kamp i rekval-
ifiseringsrunden, idet han hadde tapt for
puljevinneren. Han tapte ogsa denne,
men bade han og de andre tre deltagerne
høstet verdifull erfaring, som sikkert vil
kamme gadr med i disse gurrenes videre
judokarriere_ I tillegg fikk de alle en
opplevelsesrik tur gjennom halve Nord-
Europa pà veien til og fra Ostende.
99%*
i Ostende. Belgia.
ii|.~>.w' flr, uff, fr' gif; ~^ ~-~
'__ B __`-
~ ..
. .~ _/ `t>
. 5 et f' Tv ,.
5 _..
nå e - . ~
=~, í**'.-- '
_~,:. r
0
Etter ar de hadde "i-nesierskapev' seg ferdig,
leide de fire norske deltagerne en spesial-
sykkel for à se seg om i Ostende.
9%*
NIJIIMSIIIESTEIISIIIIPEI
individuelt
1973
Arets begivenhet i judo hertillands er naturlig nok det individuelle Norgesmester-
skapet for seniorer. NJJK sto som arrangor iór, som ble usedvanlig vellykket awiklet i
Turnhallen i Oslo. 24. & 25.mors. Det var forste gang det individuelle mesterskapet ble
holdt over to dager - med klassene Tung, Lett-tung og Mellomvekt forste dagen - og
Lettvekt, Weltervekt og Ãpenklasse andre dagen. Mesterskapet ble awiklet med et over-
skudd pa ca. 600 kroner.
I lettvekt sørget Espen Halvorsen for mesterskapets kanskje storste sensasjon (iallfall
for de som ikke kjenner hans ínnsatsvilje) ved à slü ut Hans P. Andreassen i frprste runde
med en klar seoi-nage. Espen ble deretter dessverre slatt ut selv i neste runde av Geir
Otterbeck fra Bergen JK, som í sin tur tapte for Ulf Berget. Vår klubbs farger ble i denne
klassen forsvart av Ulf Berget, som tok solvmedalje, og Espen Halvorsen og Knut Hugo
Hansen. Knut Hugo tapte for Ulfi 2.runde, og var dermed ute av billedet, Ialt var det i
denne klassen anmeldt 23 deltagere.
'Y V' _».-
Jl '
.V .
. 5, '
i`_:' 4  I
Wii.
1
“ni _.

-- og det var Dag's gull-
medalje I weliervekt.
Mellomvekt hadde s
OTTESTAD var den eneste a
Weltervektklassen hadde mesterskapets storste deltagerantall
med hele 38 påmeldte. Fra NJJK deltok det endel, KNUT
RAME ble slått ut av Svindland fra Bergen. EGIL KORSMO
ble ogsa slått ut av samme Svindland, men han hadde da
selv sorger for éi sette bade ARNE HENRIKSEN og PER
STEINAR KEIRUNG utenfor, KAI FOSS vant sin forste kamp
over en bergenser, men tapte deretter for Magne Andersen fra
Budosor, og fikk, i likhet med de tidligere nevnte, ikke an-
ledníng til rekvalifisering. TROND ANDERSEN ble forøvrig
ogsa slått ut av den samme Magne Andersen i første runde.
PER ARNE GRIME fikk en rasen-aaesni (waik ever) i reiste
runde, og tapte deretter for Nigaard fra OSI, og han fikk
heller ikke anledning til a rekvalifisere seg. WILLY RUSTAD
startet bra med Ö vinne over Sven Hansen fra Romerike, og
over Roar Malmstrrpm fra lppon, men han tapte deretter med
en 5-poenger for Engelstad fra OSI, som ble puljevinner.
Engelstad hadde i sin foregaende kamp vunnet over DAG
HODNE med 3 paena, aa DAG ea WILLY fikk rasndyeisen av
Ö ga sammen i forste rekvalifiseringskomp i sin pulje. For-
nrpyelsen slo ut med 3 poeng til DAG's fordel. DAG slo i sin
neste rekvalifiseringskamp ogsa Nigaard, og han var da klar
for semifinalekamp mot Hopstock fra OSI som han slo, og
motstanderen í finalen var Engelstad, som jo hadde slått DAG
i innledende runde. Denne gang var det imidlertid DAG 's tur
m a vinne med 3 paeng, da denned nadde vi galinnedaiien i
weltervekt.
Dette var DAG 's tredje gullmedalje som Norgesmester, idet
han i I9ó9 vant bade weltervektklassen og Apen klasse.
amlet 25 deltagere, og av disse var 6 fra NJJK. PER STEINAR
v vare i A-puljen. Han slo ut Schelander fra Romerike i forste
runde, men matte deretter gi tapt for Jacobsen fra OSI. Jacobsen ble puljevinner, og
PER STEINAR gikk derette
r til semifinalen gjennom rekvalifiseringen ved Ez sla Arvid
Jensen fra Fredrikstad, og Nilsbakken fra Romerike. De andre av vare deltagere hadde
trukket sammen i B-puljen
. ROLF OLSEN ble slótt ut av Karsten Hansen, Romerike,
og OLA AASERUDSÆTER av (Dystein Hagen, Budosrpr. TERJE GRAN ordnet forst
Arild Ausen, Rom.JK, og deretter DAG H. OLSEN, men han matte gi tapt for (DRN
TERJE FOSS. ØRN TERJE vant forst over Knut Nergaard, Bjonnputten IL, og deretter
over Per Strømsnes fra Berg
puljefinalen over Øystein H
en JK res han fikser TERJE GRAN. <2>RN TERJE vant agsa
agen, Budosqtr, og var dermed i semifinalen. Den eneste av
vare som fikk rekvalifisering i B-puljen var dermed TERJE GRAN - som slo ut Per
Strømsnes, men deretter tapte for Øystein Hagen, Vare to gjenstående deltagere i
mellomvekt hadde således t
rukket sammen i semifinalen, og denne ordnet PER STEINAR
temmelig raskt. Jacobsen,OSI vant den andre semifinalen omtrent like hurtig over
(Dystein Hagen, og finalemotstandere var igjen de to gamle kjenningene PER STEINAR
OTTESTAD og (Divind Jaco
I len-iungvekt hadd
bsen, og denne finalen avgjorde Jacobsen til sin fordel.
e vi 3 av klassens I6 deltagere. THOR PETTERSON tapte
for Per Ingvoldstad i forste runde, og da Ingvoldstad vant puljen, fikk THOR muligheter
for rekvalifisering. Har vant han over Trygve Aas, OSI, men tapte deretter for Willy
Thoresen fra Ippon. GUNNAR ANDERSEN tapte for den samme Thoresen i innledende
runde, men fik ikke anledning til à komme igjen. FRANK SKAUG vant over Thomasrud,
Fredr. Pol. IL, og tapte deretter for Gunnar Sorensen fra somme klubb. FRANK SKAUG
I

fikk også anledning til rekvalitisering, men tapte den forste kampen for Danielsen, Rom.
JK. NJJK sm dermed for tørste gang uren medeliemuligheier i en klasse i er individuelr
NM.
Tungvekter jo vanligvis en klasse med forholdsvis to deltagere, og denne gang var
det 7- hvorav ARILD BERG og ERIK "Lillegutt" HAUGEN var NJJK's representanter.
ARiLD BERG ven» A-puljen ener er he slan rir Regner Kristiansen, Fredr. Rei, iL, eg Birsrrr
Ldrserr, Rdm.Jk. LiLLEourr verrr pd sm side B~pUiien eller e he sten er FRANK susen,
Bjønnputten IL/NJJK, og Jan Jansen, Rom.JK. lsemifinolen vant LILLEGUTT sin kamp
over Larsen, Romerike, mens ARILD BERG måtte gi tapt for Jon Jansen. Som vanlig var
det derfor LILLEGUTT og Jansen som møttes í finalen, og som vanlig var det ogsa LILLE-
GUTT som vant.
Åpen ridsse iiedde semiei 24 pdmeidre, men sem det pleier er vere, ver der endel
ev disse sem rrekk seg. i pulje A leger QRN TERJE Foss en ev srevners peeillmmskdmper
ved F: legge ned - og halde ARILD BERG. Etter à ha vunnet ogsa neste kamp over Svind-
lerrd fre Bergen, mene imidlerrid ØRN rERJE gi iepi fer LiLLEGurr i pdiietinelen.
LILLEGUTT hadde da allerede slått ut GUNNAR ANDERSEN, og John Lysholdt- Pedersen,
lppon, som pa sin side hadde slôtt ut THOR PETTERSON. THOR hadde i forste runde
vunnet over Karsten Hansen, Rom.JK. I pulje B tapte ROLF OLSEN for Frank BUSCH,og
PER STEINAR OTTESTAD vant puljen etter En ha statt ut Frank BUSCH og Aos,OSI. I re*
kvemiserirrgerr idpie GUNNAR ANDERSEN fer Lyshe|dr~r=ederserr, sem egser sie er <i>RN
TERJE FOSS. PER STEINAR OTTESTAD vant den ene semifinalen - over Lyshotdt-Pedersen,
og LILLEGUTT vant den andre over Aas. Finalen skulle dermed bli et internt NJJK oppgjor,
og dette oppgjøret avgjorde PER STEINAR til sin fordel ved at han fikk inn en wasa~ari,
PER STEINAR ble ikke bare vinner iär, idet han fra tidligere hadde 2 seire i Åpen klasse,
og med denne 3. seiren sikret han seg vandrepokalen for Åpen klasse For 3.gcn9, og etter
reglene för han da denne til "odel og eie".
Sldrtresdltdrerie fra individuelt NM 1973 ble dermed;
Lettvekt: Nr. I . Petter Lind, Marienlyst JC
Nr.2. ULF BERGET, NJJK
Nr.3. John Bjerkås, Stjørdal JK
& Kjell Rune Sylte, Romerike JK
Weltervekt: DAG HODNE, NJJK
Nr.2. Freddy Engeisred, osi
Nr.3, Knut Svindland, Bergen JK
s Axel Hepsreek, ost
Nieilemvekrr Nr,i. qbivirrd Jdeebsen, Osi
Nr.2. PER srE|NAR OTTESTAD, NJJK
Nr.3. <DRN TERJE FOSS, NJJK
år (Dystein Hagen, Budosør
Lett-tungvekr: Nr.l. Per lngvoldstad, OSI
Nr.2. Willy Thoresen, lppon JK
Nr.3. Gunnar Sørensen, Fredrikstad Pol.|L
& Knut Kvale, Bergen JK
rmeverrr Nr.i. rRii< HAUGEN, NJJK Per Steinar Ottestad og Erik Haugen.
Nr.2. Jan Jansen, Romerike JK
Nr-34 ARILD BERG. NJJK Gull og sølvmedaljevinner i Åpen klasse.
& . _
Brem Lerserr, Romerike Ji<
Åpen klasse: Nr. l, PER STEINAR OTTESTAD, NJJK
Nr.2. ERIK HAUGEN, NJJK
Nr.3. John Lysholdt Pedersen, lppon JK
år Trygve Aas, OSI
Nledaljefasitr 8 av de totalt 24 medaljene som ble delt ut gikk til NJJK _
derev 3 ev de er gullmedaljene, eg selvom vi ikke greide er
qjj straffe innsatsen fra l972 _ hvor vi tok I2 av 24 - og 5 av de Ö
gullmedaljene - har vi all grunn til à være fornøyd med innsatsen,
jl og vi konstaterer at vi i aller hoyeste grad er landets ledende klubb.
. 4"'
.ere-
.->,`- 0
C
f
__)
En fin avslutning på mesterskapet.
í
Q .
t .
4*
inf

'F
t
:S 29
,.
` ' -,e '13 ' i `5 'Å
Klubbfesten 30. mars. _,É,_,  Q _ gr
. , -f _ - '
Årets riaisbresr ble heier a dasrereriareiet r åt' ---'<* »-ti; _.
Grorudsentret. lnitiativtagere og arrangements- . Ã,   ' 'I }'_
komité var klubbens suverene "sumo"'gr-IPPS, P1;-fil-:-.*'  '_
d.v.s. Lillegutt med assistanse av assistentene fi; ' I '.
Arild Berg, Ole Hammerstrom og Frank Busch,
og med Mette som kvinnelig innslag, uten her p-_ _ _ _ r . ' ;
a pasta at akkurat hun horer med til "surna"- l .___ _. .
gruppa. Det ble en usedvanlig vellykket fest
. ' _. ~` .
som varte til ut i de srna timer. Et av de virke-   r
lig interessante innslagene var beretningen om,
og fremvisningen av lysbilder fra den turen noen
av Bjipnnputtenmedlemmene hadde foretatt gjennom
Kanada sist sommer.
: , ñ»_§,.._, .
.==:_»:..-'zh E ~
' 'J-r~"` . _»
Bjarne Lunde,Bjonnputten lL
viste lysbilder fra Kanada.
* * * * * * *
KLUBBKAl/ll) mot Trondheim JK/|lTl-il
Trondheim Jadekwet (kwai - klubb)/NrH| aesakte ass trprdag 7.aprzi, eg hensikten var a
utkjempe en klubbkamp, som gjenvisitt for vórt besøk i Trondheim ifjor. Etter at vi i likhet
med forrige gang hadde vunnet selve judokonkurransen, gikk kampen videre mellom del-
tagerne hjemme hos Lillegutt, og den kampen ble uovgjordt, slik at et nytt møte an-
tagelig vil finne sted, og da hoyst sansynlig i Trondheim. Resultatene fra de enkelte
judokampene ble:
rrherrn/Nini Nit i<
Vidar Lqficken
Leidulf Rlsstad
L.B.Christensen
Arne Wold
Tor Stàlhane
2.runde:
Vidar Ltpcken
L.B,Cl1ristensen
Jacob Svendsen
Arne Wold
Tor Stölhane
co-oo
oo-«co
__.o_._.
_.._.Od_.
Knut H. Hansen
Egil Korsmo
Per Dalmar
Ole Hammerstrom
Dag Vene
Egil Korsmo
Knut H. Hansen
Per Dolmar
Dag Vene
Ole Hammerstrøm
2
8
2 seire og 20 poeng til NTHI/Trondheim mot S seire og 68 poeng til NJJK.
VES TK YS TC UP
Bergen Judoklubb hadde tatt initiativet til en jadararnering fer eldre og yngre
juniorer. Den ble kalt VESTKYSTCUP, og det er meningen at det skal bli en orviss sak.
VESTKYSTCUP i973 ble holdt B.opril, og tro vàr klubb deltok Tom Eliassen, Kai Foss,
Oddvar Hellan, Gunnar Hansen, Espen Halvorsen, Bjørn Pedersen og Rune Larsen, med
Gunnar Foss som leder. Alle gjorde en bra innsats, og premielisten ble slik:
YJ Leftvekt- EJ Lettvekt,
nr.i. oddvar rieiian, NJJt<
nr.2. t<ent Westerhy, Marienlyst JC
nr.s. Å.i<iarsnand, Bergen Ji<
3. ole M. Lannite, ippon Ji<
nr. l. lstvan Dambeck, Marienlyst JC
nrJ2. Geir Otterbeck, Bergen JK
nr.3. Gunnar Hansen, NJJK
& Espen Halvorsen, NJJK
YJ W@"e'Ve'<'- EJ weirervekt.
nr.l. Stein Linge, Bergen JK
nr.2. Asle Strand, Marienlyst JC
nr,3. Jon O. Bratseth, Bergen JK
år Harald Helgesen, Bergen JK
nr. l. Roger Dammyr, Nesodden JK
nr.2. B.Linge, Bergen JK
nr.3. Rune Larsen, NJJK
8. Tar Wetterland, Bergen JK
YJ Mellom/Lett-tungvekt.
t'|r.l. Tom Eliossen, NJJK
nr.2. Frank Gjeldsvik, Bergen JK
nr.3. Kai Foss, NJJK
& Tom l. Ørner, Marienlyst JC
EJ Mellomvekt.
nr. l. Knut Svindland, Brgen JK
nr,2. Bjarne Hjeltnes, Bergen JK
nr.3. Jon-lvar Kasti, Bergen JK
år Tore Kjerrgàrd, Bergen JK
Nordisk for seniorer i Finland
Norge og NJJK fikk to bronsemedaljer i Helsingfors ved Per Steinar Ottestad, og Erik
Haugen. Per Steinar tapte forst far finnen Lähteenkarva pa en wasa~ari (harai gashi),
men kom igjen ved rekvalifiseringen ved a slô svensken Nyberg med 5 poeng. I semi-
finalen tapte Per Steinar på ippon (Ude garami) mot finnen Kivinen, som senere vant
finalen. Erik i tungvekt tapre sin kamp for svensken Tomas Johannesen fra BUDO meget
knepent, eg da Temas tapte sin neste kamp, var Erik ogsa ute av bildet,
l den åpne klassen var Erik mere tendt på oppgaven. Han møtte her finnen Reivuo,som
forrige àr, og Erik vant pà ippon med en stående morote-seoi-nage etter 3.min, Etter denne
strålende kampen gar Erik bort og roter seg helt vekk mot svensken Anders Fríck, og taper
pà 3 poeng. Dermed mistet han også muligheten til Ö erobre noe stort mere enn bronse,
idet han etter a ha start ut dansken Ole Hansen í rekvalitiseringen, start sett hadde tapt på
forhand i sin semifinalekamp mot finnen Akrenius. Akrenius er vel idag, kanskje sammen
med Larry Edgren, Nordens beste judoutover.
Arild Berg gjorde en overraskende positiv innsats med gode kamper mot Akrenius, Frick,
og Scholtz, men alle endte med tap.
NJJI<'s siste representant Dog Hodne hadde bare en gjesteopptreden under lordagens log-
mesterskap, idet han ble skadet allerede etter ca. T ,min, og han måtte trekke seg fra den
resterende konkurransen. I lagkampene pà lørdag gjorde vi forøvrig en ganske bra innsats

|,...
i
t
mot Sverige, idet vi tapte bare 2-0, med 3 av kampene hike-wake. l neste kamp tapte vi
4-0 for Finland, idet det her bare vor Erik i tungvekt som greide a gà híke-wake mot Reivuo
Resultater: Lagmesterskap. Nr. l, Sverige, nr.2. Finland, og nr.3 Norge og Danmark.
Resultater individuelt;
Letlvekt: Nr. l. Lars Gustavsson, Sverige
Nr.2. Arvo Tarvainen, Finland g
Nr.3. Hans Lindstrøm, Sverige, og Christian Halbo, Danmark
Weltervekt: Nr, l. Larry Edgren, Sverige
Nr.2. Kari Vulli, Finland
Nr.3. Lars Nordbeck, Sverige, og Berndt Mogensen, Danmark
Nlellomvekt: Nr.l. Jormo Kivinen, Finland
Nr.2. Heikki Löhteenkorva, Finland
Nr.3. Per S. Ottestad, Norge og Conny Petterson, Sverige.
Lett-tungvektt Nr. l . Simo Åkrenius, Finland
Nr.2. Curt Lindhe, Sverige
Nr.3. Johan Schaltz, Sverige og Henri Passíkallio, Finland.
Tungvekt: Nr. l. Seppo Reivua, Finland
Nr.2. Svarvar Carlsen, Island
Nr.3. Nils Jørgensen, Danmark og Markku Airio, Finland.
Åpen klasse; Nr. l. Simo Akrenius, Finland
Nr.2. Johan Schàltz, Sverige
Nr.3. Erik Haugen, Norge og Anders Frick, Sverige.
Q' _
äriçfri
4-rs.
LLLLLLLLLLL
Blindern Cup 3. 8. 4. ble holdt l8/3 & 22/4, og en god del av våre klubbmedlemmer deltok
i disse arrangementer, bade som aktive, og ikke minst som dommere. Det samme gialt også
vêtrsesongens siste Tsukiname shiaier, som gikk av stabelen ll. år 25.mai. Dette var et
iubileum, idet det var Tsukiname shioi nr.5O som ble avholdt. Det ble awiklet ialt <:o.80
kamper.
Av nyonskaffelser klubben har foretatt i denne sesongen kan nevnes htpyttoleronnlegg, og
Videobàndutstyr, og i tillegg stiller vi med flunkende nye matter til hostsesongens begynnelse.
Til anskaffelse av Videobàndutstyret er det forresten satt ned en spesiell komité, som driver
med innsarnlinger, tilslelninger, loddsalg - og andre ting - for êt skaffe penger uten at dette
skal tynge klubbkassen all for tungt, og den komitéen har allerede gjort en solid innsats.
l lopet av vórsesongen har det ogsa vært holdt et kurs for interesserte lærere, hvor vàr siefs-
trener Olov Knudsen har stått for undervisningen.
Q L l Q L L L L L Q
Landsstevne 1973 for
ungdom og yngre iuníorer
på Nesodden.
Pa tampen av vårsesongen - den 3. iuni - hadde Nesodden JK patall seg et virkelig
slorarrongement, nemlig londsstevnet for ungdom og yngre iuniorer. Stevnet ble vel noe
større enn de opprinnelig hadde regnet med, idet det tilslutt stoppet ved et deltagertell pà
230, og det er hittil det desidert største deltdgerantall ved et judestevne i Norge. Det ver
i tillegg ogsa det forste regulære iudaarrangementet Nesodden JK hadde pôtatt seg, og det
var et virkelig imponerende arbeide de hadde lagt ned. Awiklingen gikk bortimot prikk~
fritt, men det var io naturlig al stevnet kanskie trakk litt for lenge ut med den enorme del-
tegelsen, pa tross ev et det ver lagt ut hele 3 kcmprnutter. Disse kempmdttene ver forøvrig
innvielsen pà vôre - og Nesoddens - nye matter, idet mattene var kommet til Norge bare
noen dager for stevnet. Med det arbeidet som nødvendigvis ligger bak et slikt storarrangemenl
kan vi gratulere Nesodden JK med awiklingen av dette stevnet. Det kunne neppe giores bedre.
Vi  I  "= _
, : gj,  .~
. 4 .ft  . er ._ i
,-. J W' J I .“ i í
» , . , ~~ /
ibi- _` .`
Q
- . f l « f..
.« - - I”
Rune Larsen ble nr.3 í
klassen YJ Weltervekt.
t...._., .-_
t i. l
Oddvar Hellan vant sin klasse.
nl f
ÅJ' ~»-ennå
§
4
l ,,,._._i7
tv _ ,
. .e ` '
J '  (1
i ._,` ; Lr'Tt""'i  .
og Steinar Alstermo ble nr.3,
-og det samme giorde Kai Foss ísín Masse _ 36,40 kg_
l

l
UT'
l
i
Resu
ltatene i de mange klassene ble:
- 28 kg Gutter
i.Jan Denne, NJJK
2.A.Gundersen, Fr.st.JK
3.Rolf Lærum, Rom.JK
åt Harald Thune, Nes.JK
- 32 kg Gutter
l.Mikk.Andersen, Ram.JK
2.Jørgen Lien, Mar.JC
3.øzv.H<>|m, R0m.Ji<
& S.Storruste, Mar.JC
' 36 kg Gutter
l.Tare Westwang, Nes, JK
2.Stein Adolfsen, Asker JC
3.Svein Grøtnes, lppon JK
& Ketil Løvdal, Fr.si.JK
- 40 kg Gutter
i.Kim Nilsen, lppan JK
2.J.Barchgrevink, Nes.JK
3.Steínar Alstermo, tUJK
& Geir Thoresen, lppan JK
- 45 kg Gutter
l,Ter]e O.Hellan, NJJK
2. l.J. Clausen, Mar.JC
3. Helge Baastad, Asker JC
& Jon Storli, Asker JC
- 5l kg Gutter
l.Morten Støen, Asker JC
2.Erík Hagen, Mar.JC
3.0le Ct|r.Fylling, Nes,JK
8. Rune Steen, Asker JC
- 58 kg Gutter
l4Odd/ar Hellan, NJJK
2.Biørn Solheim, Mar.JC
3.M.V.Hirre, Mar.JC
8- Per Reehorst, Mar.JC
- 65 kg Gutter
i.Jan Bye, Nlar.JC
2,0dd Gamsrud, Mar.JC
3.H.J.Berg, Rom.JK
& Børre Magnussen, NJJK
- 32 kg Jenter
l.Mona Engebretsen, Mar.JC
2.5)/nnøve de Bruyn, Nes.JK
3.Gro Borchgrevink, Nes.JK
& Lill Laudan, lppon JK
- 42 kg Jenter
l.Anita Frog, lppon JK
2.Mc|rie Hegge, Mar.JC
3.Marianne de Bruyn, Nes.JK
& Ellen Lunde, lppon JK
- 50 kg Jenter
I.Beate Fiellberg, Nes.JK
2.Ellen E.Johnsen, lppan JK
3. Ragnhild de Bruyn, Nes.JK
& Trine Mathisen, lppon JK
' 57 kg Jenter
i.Signe Skylvik, Budasør
2.Grete K.Bakke, Asker JC
3.Anne C.Jerndal, Ippon JK
8. Ellen M. Nielsen, lppon JK
- 63 kg Jenter
i. Kari Lervik, Namsos JK
2.Lise Blomkvist, Mar.JC
3.Turid Hoddø, Namsos JK
8. Gunvor Jørgensen, Budosør
YJ Lenvekt
i .Kent Westerby, Mar. JC
2.Ac|ge Klafstad, Bergen JK
3.®yv. Berntsen, Ullern JK
& T.0.0ttesen, Mar.JC
YJ Weltervekf
l.Roger Dammyr, Nes,Jk
2. H. P. Narmo, Mar. JC
3.Rune Larsen, NJJK
& Pal Øverli, Mar.JC
YJ Mellomvekt
i.Kc|i Foss, NJJK
2.T<>m |.<2>mef, Mqruc
3. J . Ruud- Hansen, Ram . JK
& Arv. Knudsen, Namsos JK
YJ Lett'-tung/Tungvekt
i.Tore Bjørndalen, Mar.JK
Z.Knut Marthinussen, Ski lL
3.Morten Aclamssan, Ski lL
& Ketil Akerø, Mar.JC
l  “"”=s`:_Åå% Å
3
Vejle JK og Fredericia JK
mot NJJK i Vejle. i
Den 8/9/10 [uní var det tid for var tur til Danmark. Turen gikk til Veile, hvor /eile JK
var vertskap tor vare Vennskapskamper mot Frederícia og Vejle, Turen denne gang var lagt
opp med buss til Larvik - og siden vi dro nedover fredag 8. iuní - dvs. dagen tør pinseaften,
så ble det en busstur som ikke glemmes så lett, nei. Vi brukte temmelig nøyaktig ZÅ time
til Drammen fra Oslo - det er en tur som vanligvis tar ca.45,minutter - og det ble veddet
over en lav sko om vi overhodet skulle komme til Danmark denne gangen, Det var jo også
endel som bare ga blaffen, og la seg til à save, antagelig for à være mere utvilt pa bóten.
Bussturen startet med alle i godt humør.
{...&_..
_. . men etterhvert som bussturen skred frem, ble det io en noe mer avslappet stemning.
Det kan io kanskie også kalles oppladning før kampen (pà boten ?).

Baren ekotte ge fre Lervik t<t.2o,o0, men det vor bore reteetederen som vaere om den spesiel-
ovtolen vi hedde med botsetskopet, og do vi onkom til Lorvtk kl.2t,00 vor det bore ä kjøre
ombord i baren, som deretter stengte portene, og dro ovgorde til Fredrtkshovn i Donrnork.
Fra Fredrikslnovn var det ca.20 mil til Vejle, og den turen gikk unna i strålende vcer. l
Vejle ble vi mottatt av formannen i Vejle judoklubb - Preben Zokoríossen - som merkelig
nok ollerede hodde kommet seg etter miniskitoren t Norge i tebruor måned, og vi fikk litt
mot í oss etter en long tur. Vejlehctllen - hvor kampene skulle gó - og hvor ogsâ Vejle JK
hadde sin dojo - vor jo imponerende etter vóre Forhold, men til gjengjeld glimret jo til-
,
skoerne med sitt (rovær. r. ,
4 RI J' t Q*
M - ' -
J (
5
l
e F
gr, -
Torkel Souer så títlitsfollt --- og Morten Yggeserh so iolfoll svcert
from til donskeoppgjotet. så optimistisk from til sin kamp.
et Il
Msn
~ _`_ :af
Jens Fettet Johnsen gjorde en god innsots DQ9 Hodne Virker hele ride"
- og vant en av sine kamper. som en fin |,-,9jede,,
fs
~
.BW
Y”
_ 4
2,4.
I_C
'”"` “tt
tr "
Gretlte Frantzen vont som vanlig Ole Larsen gjorde også en bra
begge sine kamper. innsats - han vant en komp.
t
..--
`-A.

W,
4;-í
' 4
L
U
'-'-<S`“._ rurerw.-'B ;
ueziz Jíir
,.t
__
._ , l _
`.V ' _' 'g>_. .a
me.  ~
'E ä
à .  , L,...,_V .
Morten Yggeseth vant sin komp mot
Claus Fibiger.
fi r. og selv gomletor Atle var ute og
boltret seg - med l seier - l hike-wcke og
l tap gjorde han en virkelig innsats,
` ` -seiexi-ie -5,

~4 4,4, 4 J
1

1 1
11
1
li
1
11
:1
1 1
4
1
l
i
1
ll
1
_ ,. ...
:IV ,
Q 1%;
1.» <~  gt
P
ane,
Arild Moen er ute og trener ínn en ny dans summen med Sdto 1.Dun fru Japan,
som stilte tor Veile JK. Arild vcrnt dansen med 5 poeng.
NJJK
Se're
Poeng
$e`re
1
._._._.0 oooo_._._.0_.O_._.O_._._._.o_._._.o0oO
Ooo ooo
ooo-« o-«O-co0-oooo-<><>OO-<><>O-«---
Jon Denné
Lars Lundsrud
3 Morten Lundsrud
` Jens P. Johnsen 0
Tore Westwong 10
Bo Nessing 10
Hallvard de Bruyn 10
Steinar Alstermo 0
Jern Borchgrevink 10
Koi Pedersen 10
Terie Ole Hellan 10
Brprre Nilsen 10
Ole H Larsen 0
Tom Denne 10
Ole Fylling 7
Biurne Kalsnes 0
Oddvar Hellon 10
Rune Eriksen 0
Rune Becker 10
Borre Magnussen 10
Roger Dommyr 3
Tom Eliassen 0
Borre Sigolsen
Koi Foss
Morten Sundrrrpen
Rugnild de Bfuyn o
Beate Fiellberg 10
Grethe Frantzen 10
Nina Nesszng 3
Q_._._._._.QQ
oawwgwoo
ooocco-~
Rune Larsen
Gunnar Hansen
Arild Moen
Egil Korsmo
Morten Yggeseth
Per S. Keirung
Atle Lundsrud
Per S. Keírung
Poeng
7
10
10
10
0
0
ooo| ourouooowococsooooao
10
10
0
O
Oooo
VEJLE
Jens S. Pedersen
Bendix Munk
John Krogoger
Bo Weng Jensen
Morten Jepsen
Jesper Jørgensen
Mogens Nielsen
Holger Príp
Jun Luuersen
Henning Broner
Jens Krogoger
Finn Ulbcek
Korsten Pedersen
Holger Prip
Vondy Hansen
Jens Kvist
Torben Hansen
Gudmun Jeppesen
Jon Thomsen
Steen Rørvong
Jon Andersen
Benny Nielsen
Torkild Christensen
Kurt Kingod
Jørn Christensen
Dorte Broclersen
Michiko Pedersen
.lytte Beck
Lene Meyhotf
Ali Nociri
Lurs Pedersen
Scrto
Holger Skiodt
Arne Jensen
Carsten Pedersen
Gert Buch Jensen
Anders Luuritsen
21 178 12
NJJK 21 seire mot Vejle JK's 12 seire
95

lt
.i
il
l
ll
ii
NJJK l
-ooo-o-o o-co ---oooo --«-c>-oo--oooooo-oo Sere
uioc>oÉ>'<>oio Éåuioooo Eoriuioäoowöooooooäoo Poeng
o-«-«ooooo oo-- oo<>_._.._._. oooooo~ooo-----o--- Sei-e
Jan Denné
Lars Lundsrud
Tore Westwang
Hallvard de Bruyn
Steiner Alstermo
Marlen Lundsrud
Jens P. Johnsen
Kai Pedersen
Terie Ole Hellan
Tom Denné
Ole H. Larsen
Biarne Kalsnes
Berre Nielsen
Jorn Borchgrevink
Morten Sondtrwen
Ole Fylling
Bo Nessing
Oddvar Hellan
Rune Becker
Børge sigeleen
Berre tvtegnnssen
Rune Eriksen
Tom Eliassen
Roger Dammyr
Kai Foss
Regniid de Bnivn o
Beate Fiellberg 0
Grethe Frantzen 10
Nina Nessing 0
Rune Larsen
Gunnar Hansen
Arild Moen
Egil Korsmo
Morten Yggeseth
Per S. Keirung
Atle Lundsrud
Morten Yggeseth
Poeng
3
10
O
3
3
10
10
10
0
0
ooooooöo
10
10
10
10
0
0
0
ooiöooooo ooasö
Fredericia
Jørn Tønnesen
Kim Bach Hansen
Uffe Pedersen
Jern Christensen
Finn Ulbæk
Morten Jepsen
Holger Prip
Wandy Hansen
Erik Pedersen
Karsten Pedersen
Jan Thomsen
Poul Sørensen
Jens Krogager
Henning Brøner
Jens Kvist
René Helmersen
Mogens Nielsen
Torben Hansen
Kurt Kingod
Erling Gandrup
Jrêrgen Nielsen
Lennart Snerrurn
Frank Borring
Erland Fillipsen
Benny Nielsen
Anni Deluran
Anni Olesen
Dorte Brodersen
Hanne Tønnesen
Ivan Ríssak
Steen Schøler
Viggo Pedersen
John Olesen
Erik Niess
Charlie Petersen
Finn Oddenskov
Claus Fibiger
14 108 16 125
Fredericia JK 16 seire mot NJJK3 14 seire
1.
EM og VM 1973
og tilslutt star det bere ígieri de to virkelig store tilstelningerie 2 íude - nei-nlig
EM og VMi iudo for seniorer, EM ble holdt i Spania í mai, og vi bringer her bare
resultatene uten andre kommentarer enn at ingen fra NJJK - eller Norge - var med,
Lettvekt Europamester Melniehenke, Soviet.
Nr.2. Pitchelaurir Soviet
Nr.3. Werner, øst-Tyskiend & Aigiei, Frenkrike.
Weltervekt Europamester Hötger, (Dst-Tyskland.
Nr. 2. Dörbrandt, Vest-Tyskland
Nr.3. Morrison, England 8. Novasconi, Italia.
Mellornvekt Europamester Jacks, England.
Nr.2. Auffray, Frankrike
Nr.3, Gogolauri, Soviet år Look, Øst-Tyskland.
Lett-tunvekt Europamester Rouge, Frankrike.
Nr.z. sierbreek, Englund
Nr.3. Soloduchin, Soviet 8. Muzaev, Soviet.
Tungvekt Europamester Oieda, Spania.
Nr.Z. Remfry, England
Nr.3. Nisharodse, Soviet 8. Adelaar, Nederland.
Åpen kieee Evrepernester Nevskev, seviet
Nr.2, Chochosvili, Soviet
Nr.3. Lorenz, (Dst-Tyskland 8- Zuckschwert, (Dst-Tyskland.
Lag Europamester Soviet.
Nr.2. Frankrike
Nr.3. Vest-Tyskland & England.
VM i Lausanne i Schweiz gik i slutten av iuni. Fra Norge stilte 3 mann, hvorav
Morten Yggeseth fra NJJK stilte l mellomvekt. Morten hadde gleden av à møte Fuii fra
Japan i forste runde, og den gleden varte í 13 sekunder, Fuii var den desidert beste iudoka
i dette VM, og han var fullstendig suveren i alle sine kamper, og vant 6 av 7 kamper på
ippon. l semifinalen vant han pà bare 10 sekunder over Ritter fra Polen. Fuii ble pulievinne
og Morten fikk dermed fortsette. l den første rekvalifiseringskampen vant han over Savuk
fra Tyrkia, farovrig den forste kamp som er vunnet av en nordmann i et VM i iudo. Savuk
var den eneste av deltagerne i mellomvekt som hadde gott full tid mot verdensmesteren Fuii
l sin neste kamp tapte Morten for Gustin fra Belgia.
De to andre norske deltagerne stilte begge i lettvekt. Andreassen, OSI/Marienlyst
tapte for Algísi, Frankrike pa Wasa-ori avasete ippon etter bare 10 sekunder - og da var det
io ikke mye han fikk giorl, og Lind tapte for Sakai, Canada etter ca.1.minutt. Ingen fikk
muligheter for rekvalifisering.
Tilsynelatende dominerte Japan dette VM fullstendig hvis man ser pa premielisten,
men i endel av kampene hadde de ganske mye trtpbbel, og det var tydelig at de øvrige land
haler innpö det tradisionelle lederlandet i iudo, Japan. Premíelisten ble:
r,

Lettvekt Verdensmester MINAMI Japan
Nr 2 Kawaguchl Jopan
Nr 3 Rodnguez, Cuba og Pichelaurl, USSR
Weltervekt Verdensmester NOMURA Japan
Nr 2 Hotger, st- Tyskland
Nr 3 Yoshlmura, Japan og Novtkov, USSR
Mellom»/ekt Verdensmester FUJI Japan
Nr 2 Sonoda Japan
Nr 3 Look, st-Tyskland og Retter, Polen
Lett-tungvekt Verdensmester SATO Japan
Nr 2 Ueguchr Japan
Nr 3 Starbrook England og Lorenz, (Dst-Tyskland
Tungvekt Verdensmester TÅGAKI Japan
Nr 2 N||eradze, USSR
Nr 3 Remfry, England og Novikov, USSR
Apen klasse Verdensmester NIMOMIYA Japan
Nr 2 Uemura, Ja an
Nr 3 Zuckescliwerdt sf-Tyskland og Glan, Vest-Tyskland
J .new
M n
Fu|| 1 angrep mot Sonoda 1 finalen
Som trlskuere ser vi tydel|g til venstre
bade Frank Robert Busch og Morten Yggeseth
ffffffífffffflfffíflflfi
Btdragsytere med stoff og eller fotos | dette nr av Ha||me
Torkell Sauer, Trond Sem, Mette Lion, Frank Rob Busch,
Gunnar Foss, E|l|f Hellan, Odd Jahnsen, Einar Pettersen,
Unnt og Ter|e Gran - og er det noen som er glemt na,
ber vi s|q>|sagt om undskyldnmg for det
0000000
0000000
Graftsk trlrettelegnlng Gunnar Foss
Bladets adresse NJJK Boks 7l2l Homanslayenf OSLO
fffflfffffflfífíífffflff
Redaks|onen av dette nr avslutter l sept l973
_;
= E'
F l
F
ref? "
'We fiflwwtwewf Arild Berg

. 1
Arild Berg representerer en av vare mest "fargerike" fightere i tungvektsklassen, med en
innsatsvilje som alltid er svært positiv. Pa en treningskveld var vi sô heldige a to tatt
et "bripstbilde" av Arild- og vi matte bruke hele bredden pà Hajime for à få billedet
til E: komme sann noenlunde til sin rett.
Arne begynte med rede 1 1970, og her pniang erbeader seg frem nl 2.1<yu, men nen
stopper nok ikke med den graden. Han kunne vel, i likhet med en hel del av vare
øvrige aktive, med fordel ga inn for en
økning bade i iudeneningen, eg ikke
minst i kondísions- og styrketreningen -
og derigjennom bedre sine judoresultater.
Vi ver at han kommer til Ö gâ inn for
sesongen l973-74 med full styrke. Pâ
siste shiai - 25.rnai - slo han forøvrig
til med en ippon pa selveste Lillegutt,
og vi ser de to utøverne avbildet til høyre
- med Arne r ffenf. og
Vi onsker Arild lykke til med sin videre
utvikling som iudoka.
mmfi
: 5

JUDO
NÅ» ?
JUDO
%m?

JUDO
Hula?
B.sept.
Oslo
Årsring NJF l
25/26. aug.
København
Nord. Dommerkurs
30. sepf.
Oslo
Blindern cup 3.
7.c>kf.
Åbo
Åpnet finsk
l2.oki.
Tveita
Tsuk.sl1iuí Lv-Wv.
l3.ckf.
Göteborg
Klul:>bkarnp Ungdom/YJ
Dclu/BUDO mal' NJJK _
l9.okt.
Li I lestrøm
Tsuk .>shiui MV- Ltv- Tv
20/21.°1<v.
Vejle, Danmark
Nordisk EJ
ll.nov.
Oslo.
Blindern Cup 4.
l7.nov
Nescdden
Klubbkcmp Ungdom/YJ
Nesodden JK ' NJJK
24.nov.
Helsingborg
Åpent svensk
B. des.
Fredriksfcd
Tsukshíui alle klasser
8.des.
Fredriksiud
Judo ienfef
l-3,feb.74
Bukcrest
lnf. luniorturn.
23. feb. 74
Trondheim
NM for ing
ll- l3.mcrs 74
Tel Aviv, lsrcel
l
EM YJ & EJ
23. & 24. mars 74
Kristiansand S,
NM ind.seniorer
Vàren 74
London
Åpenl engelsk ll
April 74
København
Nordisk seniorer
l2- l5.opril 74
Linz, Øsfenike
lnl.senicrlurn.
2-5.muí 74
London
EM índ.seniorer l
23. 24. 2s.n..g. 74
Bukarest
lnhseniorfurn.
20-25 okl. l975.
Wien, (Dsterrike.
vM ;
ll
ll
l
og sfccllg er del bllleder fra sommerle|ren
Bczkkekclmplekn|kk gar som smurl - selv om del er varmt
' og fekn|kklremngen I nage-wasc f|kk sm slore del av kc|kcl