Hajime, nr. 2 – 1972

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 696
  • Filstørrelse 3.45 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. februar 1972
  • Sist oppdatert 1. november 2014

Hajime, nr. 2 - 1972

Hajime, nr. 2 - 1972

HAJIME
|
+ 5 BRoNsE
innsatsen i örets individuelle Norgesmesterskap endte med 12 medalier til NJJK ~'
ev rerdlt 24 utdelte rneddiier - og det er uhyre sterkt.
Vi synes derfor at det i aller høyeste grad er aktuelt med et slags "Jubi|eumsnummer"
av Haiime, for år markere denne innsatsen av vàre aktive. I samme slengen synes vi
det ogsa er aktuelt Ö si som nå forsidebilledet - "OK" O. K. -
Det er naturlig nok de respektive mestere og medulievinnere som blir tiliublet ved
premieurdelingen og den etterfølgende tiden, men vi md dbsolim ikke glennrne de
som stör bak resultatene, - og vàr takk for innsaisen gör i dette tilfelle til våre
trenere - i dette tilfelle representert ved "siefer"-trener Olav Knutsen - "O|<"-
eiier kdnskie egna "Ninrkr" , som nen kniies bidnr de mer krenre,
96%*
Dette bldder blir dei-ved gdnske derninert av NM 1972, men pa bdsis dv var innsdts
der, og for at flest mulige kan bli kient med rabellsystemer (sàkclt Brasiliansk
Cup), finner vi der allikevel forsvarlig Ö bruke så mye plass for NM. Vi får senere
prøve Ö dekke våre øvrige iudoarrangementer pà en mer tilfredsstillende måte.
Tabellene for lwer enkelt klasse i NM gjengir vi fullstendig, slik at lnver enkelt kan
se utviklingen fram til de respektive Norgesmestere- og også fil de av deltagerne
som ikke ble Norgesmester.
For ordens skyld vil vi her markere tegnsettingen for den enkelte kamp:
IPPON seier markeres med en I uansett om dette er et kast, holdegrep, bend,
kvelning eller 2>< Wcrsa-Ari. En seier med Waso-Ari angis med W , en 5- poengs-
seier med  , og en 3-poengsseier med 9 FG- stör for
Fusen Gaclri, d.v.s. at motstanderen ikke har møtt fram.
i
1
1
LETTVEKT
NM individuelt 1972
B
Pu ie
U/
A
Pu Je
ci
P Andreassen OS
Hen
Ge'r O ebekk BJK Ak
Fe,
<5
Åk
ppdn
Thoresen
Ste n
~o`
Rom Sk
ensen

Per S
Fe.
<
Trond E'dc Fr ad 4k
«í
FOSS NJJK 2k
r
om
->
N de 0
ge BJK àk
n Un
se
y Serum BJK zk
w
en
Andrea
JENSRUD
í
Andreassen
Lund
rd,e
.iå
cm
23
vi

Ln>~
reve Lunn
->
Andreas
Pir 'ev in
NOEN
ner A
FOSS
MOEN
l
F
FOSS
MOEN
°^>
â
E:
Ar d Moen NJJK
Lnudnn
E
Norgesmes
i
SRUD NJJK
JEN
32
03
Budnsør 4k
Søhoe
D
Fe
vi
pen Ak
.Inn rnve Lvnd p
MOEN NJJK
T
HANSEN NJJ K 3k
Gurine
:Pen
Landau
Jun R
K
1%
Knr sen Rom Ak
E'n=|
l
Andredrsen
Mom >3/
MOEN
Andre
N Å L E
ii
Løudnn
_>
É
I;
É~
É
É
5?
I
=
FOSS
B
ng fra pu ie
'ser
E
Rekva
eA
g fra pu
ein
.Q
Rekva
Tha
d E
ir
IE
Gunnar HANSEN NJJ K
(W Lunden
ren
N åg
den
resen p
de Fre
n, ge =r= inn ner nn
vw
d.
.z den ..=
I
em
F'P°fl
Lcudun
Jan R
FOSS
Lnudan
l
FOSS NJJK
Om I
Prwfl
inn Faye Lund
<-i
~Ee
'g m
C al-gâ
'z Eêíå
M __
ger de rsnr nn en
r=tw=
rrrnr e
.ir inn
e
av
ren.
= en ae e
nr men
øv
rdrk
før,

2 E åg än N E _u_§:) så
:Wu E __fl___; sÉ;%_U%: k _ _
É[__~_;__u_U_°_g_u_É __u_g___z__à V `_ _ E§:_% §_g_ä> Éuflízlà
E _? E Egg Em mE§_____ä_! _;
'Q >&_
U ao CD
_N Viz Zmæsmo
_ñ GO __mÉI_å “_
m gâ ut m___;m____N>v_U~_
_g
ZWWNEUWO
SJ; Xgz zm_w~__(UmO_E_o__
_QN _Q_ và:/_ Immw_w0)__a2 Å
I$300>
_® J: 50 5201 3 B
M
_æ;__ Vâz Zmmäå _n_ EI
1 Á Zmm__3("_
>N_ in Kg “EEE mg X
>cN _v_N _mo 533: _3
“ IMWÅOUÅ
â J: _mo ga; __;
Q im så 28: tå ,
Ba:
2 J; åg 9___§u_v_ _ñ
á J: Viz ZWm6_:oN_ Q `
Égäz
6 _: da “äomàz åg
M
_°N JG Éå åå EE
52
_? im ___E/_ gång WE Å
Egg;
_? _V_m;§ Egíå gm
'N VR và ggåm El
m fl__=n_
NM
IGmm00>
__ä3_u__
“EI
swå
;_§_ amäz
V_____z Uswgo æcêm at
Immmomç Dshuto _
à mäíåíä <_wÉÃ_å
Izmog Dgmäo X
_“_§mW:O _
Egg
åt %_Z >
M
nêoíz
J; GO Egg” VE _:
Émåz _ _
_ n M; ɧ_Z É _ñ
J
4 org
EE;
id så Kå N E gå) Es
En __: EI; åå Æ” Eg “m___%_!
_n_ EE E EE Bv En g__å___ä_! _;
år :nm Éêíá __
Eguçê åsså vgiz ål §wmN__§ _”
Ca Gå
J M gåm ao Ég_m__5 _N
CNWÉGI gåm
M få __Nê___v>m _
4 gâ at m____;m=___m;æm
E_ä_Z m '_ < Z _ “_ §%ä__
m__êä__É __Emmoo> > Dímio §_Eí_å
Emmwog M míwêo
á
åå
_ J; 5 f :ES ä__ _
LUKÉZ
_: EO Éêwé 'N
d
Qgmäo
Jâgê :väl (gm vm
m__g__;
_V_N 2:/_ m_§__å kg _O
HMa>äoÅÅfiä NNL2 ämagzflqfi Ez
åå N; nå N E _u___m_n_) E:
Sv B __; __) :sw _” vm Eg §`_§_!
EEE h Ag må "så äg_`_z____A
E _? E Eg g En mE_§E_§E _;
I ~ i `_C_
) M G åg Su Nå _”__§_`_ E:
Kg _" __; :__ ig _" ”_” EE ä_°_ê_æ
"EEE _ 13 må "åå §g[_z__E_
É _; E nå “và m__EÉ"_%_ E
__`_ åå åå É _” ZmmZ_IÉ(2_9 _<
G __MÉw:_F_u|m_ __ ___flmCw_` nå Zmmz_I;<§ wZ3m_mV__m “Æ _m
N än: gai åå H :SO 0225
CIO M Emo:
__ gå EO _:
gâ mc m____;m:__N;wm
gå åå 😀 _N
gagn juni ie;
m Æ__:__ mc m_____flm:__N;øm 4
UWZÉEÉ m J < Z _ K så 2°:
D
ɧ_E ZmmZE_W_/E à za: 4 _E_à:â
Wåíôgm .Q mø:/5
_Nm_ 3” 12 Z 2 D E
få _guE;m_cZ
Q _Æ L '_ vi 0:
3 J så __ ` åå väl: ___$__Ef_m_>_ Evää “gå
í (så ål ms/3 X
M
Z J; VAQZ Zwmm(_A_W_`u;_
_ lun: DI
Ø l in 50 lue! "I _$(
_mN J; X; E"__É)m 3;
J: Viz 0223 gm _;
Så _ _
à _ár_ __äí_3 _:
it åå 5 “fn _æ
m§___J
å vil må/__: Ã _N
Ååéê §_Ém:Z_>m R
_ magi; cåuêz
_N_ J; V__"Z D3X(2_m vzo; '__ M _lN V_:`Z zmw Ya; _:
à åå nå Özêux
M
3 å g _ åå aa:
__UÉ__ må m _m__§v_É ( ;É_)N____a
_” _: åå 3__å få _ _ _
m mêêä 233
M _ åèogm CÉÉÉ z
gå 5É:( _v_ J; 5 _ gâ: Så im S _ så _§_`_è _?
E22 KG WZDOI
NN JM S f 50 É Im
WEZSNE
0 Va X Hz WEZQNE “Ei 2 mííegm Zwwzäää >
_ n
voN_ __V_ :ÉZ âmäåíulmi
_ _äcv_m“_ó
E ` _: VEZ WE) 251 à
É _ __ _ gå 558: VÉ
r zàä go
_N V _`__Z Zåâ “gne
m 0_____n_
HMH>_mHH H mva Bad
cacwzíu ZWmZ_IE(§
å viz 0ZDN__w¥_m Æ É
0233
N VA3/_ Egg E; _”
í M
im EO Éâ_:m ME >_N
WZDOI
M _5 Viz Ngo: må 6
im Va; EEE ii _:
Éimcm
} M Jia _hg_wm__m4_l Am
_ M Á N _`___/_ Zmmzíægás 5
ZMmz_IZ§
iw V___m §_2__å__mBc __
< m__=n_
_H B Ezñflfi Ez
W
_V_N>~â Ãufiå kW__u; _nN
F
im èogm §:Z_<>0 KN
gíä
M im :O EE_:m så __
Nvfiz nímmíodi É
JAN ao _ä_§N_m "ms g
_å__gN_ ÉCUIÉUX _g
_V_m ÉL C3_å_u< _;_P _;
_àE%( _ _
ie EO 353; Ecmå m
ig ål CÆEOEG _< 2

åg åg än NVE __vå_m_= Kå
Eli LN it L: tå 5 N1 Eg wm_2§V_m_
grå M må 35 gâ: _§;__§l__á
E ag E Eg EU kam m__%mE_gv_$ Z
_N J; Ém gíå gå
__ da ¥_`_Z Z%N_<'__m____mà
m w___:__ N: m___L0m:__m3__8_
“mi
_® Åå :åg cvww__oi X___;
“A
_fl 93 122 Zmæ_<'_ _m :må
6 Jå _Eu_ g_m___V_Æ_ wåçm
M
N å Vä Éêífi Eâm
m o____n_
_>_m_o “EC Eg NÉ _w:N_v_â Ear
:mv 5 :C L) &___“_m 5 mn Eg æmêmifl
NEED” W än så gå: 5_mg_>U:ä
E EE E: få mv à g_wm_:_g_w_ E
im Arcam Cmmcg Eg 'N
wEm3_w~_ cmmcuñ
J; åå êam _N_ ÅGE 4_
< 0____a N: mc_$mE_m3_0m
Cmmcg W ._ < Z _ “_ UU_m:V_wM
zvmcufi Å ZNOD/gi É 4 §r__`_;0N_3n_
ZUOD/`I
2__E>W:Dl
Cüæäi
LWÉWEMUQOZ
l 9 V_qZ Zmg/Æ VE _R
r_aeO_`___
ZMOQI
_V_fl da iUgm__W_ v_r__uÉ _m
m ;r_CM>U:3l < ;ê_>®___`í
âw2Or___ _/_m_OD<I à
W
im _EOm CUÉ2' CU__ 6
gnímm cmmzg í
Ja VAQZ Owmm 2W__< (_
< 0____n_
BMm>wzD_H_ Nbæ flæäflggqfi Ez
H 4 __
) g år å N E _w__2____ Eg
gv _: _f_1___=5 vw §;m___u%
gå N av _§ åå _§E_)"__â
Æ ____v_ __; S IV Em m{__§_"_% E
_Q
_n Go §§â___ Æ
_N E gå EE) Q _
_ _ 35;
Å Vä $_å_ ___CV_
m gâ N; m__m;W____N__V_~m
du F
§_35_"_
_: J; Éê _ä__:äa ___o_m_
_: iv gå äigo E _m 4
E_à_V_
_m in _; _§ä__m så
älkl
B;
_N_ J: 5 _* > nâ }
_DN im Vñz 250 må M
53%
_V _ __Eå såg: 6; Eg
da _
3_%_gg
_: _V_N ao “__É__§ :_ Æ
NN à
ZmmZWDZ(
AN J; vâz ZWmN_WDZ< _g__ö
r ON
__03g_
_D_ J; Jå __u%u_ Lg; 1
åå
I 'KW 7_?_å_
G
'id EE sv må _a___~___} 53
(Ev :_ __=_|_) 2% E ”_” En ”m_“`!_1_
EE: _ än :E ga: ___u_åâ_â
Æ _? __; EE “và g_gE_u%_ E
_§_w_âQ É Éå cofiouofi än Q
åå zowääl Vâ Égå S_°___m
%)V_ Zoæmtä _`__Z ZÉO "Lg N
ZOÉNCWE
KW ZOw~_uC_w__m `_°_t___
< æ__=__ N: m:_zM_`__N>V_0m
Zoæmtä m|_ < Z _ H_ gå
;____mí___m §__2_å wå 0{__%__É
âäcå m må
_;
ääêmumsz 0355
én Víz gig 35% __:
J__ _n___g__m ___°mcB__°S_ 0_E___ __§__Æ
I á
Kgåå
sign må g

in Vqm __o“_u___g gâ' _“
_R
Zdèo
X J: Mqz Zlêü "XS _:
_ J: :Z Zommmtmm så d_
É
ao)
M
'|fl°(
" m ;__'_wà_É < _u_Éà_g_ > Ja _m0 må 3 år 6
êcfltoí må
N
“N
Díged
Ja V___fiZ egget gâ É
ñ_(;ê'_“_ _ _
Q u __N
Zmj
å Väz zu: §__5U _m
8% _°)m=_
M
§:2è<
äêgoí âfigg _
å _mN
[|__ww~mDU“_ñ
_Åm_EOK 538: V___W 5
_m_ J” V__`m Bug :Ex `
W
_N _å _m_m _;É0_`_°<< 2::
m org
ääug
Éfl Vâz 2&:m$§_z(I Ö _:
da XS äm u_å_m __
< gâ
HMa>özD_H_|HHH_H NNÖH fimfigàflñå 22

k
Æ
P
d
a
t
S
G
t
t
0
r
a
n
> M D åg 5 N E _h__5§ E!
3 _: 2% ______, ; “W E åfí!
gå H § 53 gå: {å__=_à_â
E _? __; så g sm ?__UM____§%_ _:
_Nn F
:åå
Á: in så êäi åg
á im så gâ: :QK
Æ mim Ka “§_g_m am _
æ _ü__gW_ äv 5I__u>) så
g W 1 É Eäwgå á __
_oN _ nå Vi “gâ _äQ'_
EEE
Q JM Viz Oæm 32
3 _: V_3/_ _/_mm3<n;_I
_gN __ ZWmZE;_<2>_;e
ä _V_N__E ícå EE)
6 _å__å~_ (E32 åå
3 in Vil zwz êâo _
Á: im åå Zmâí Q É `
vm_ J: v____`Z Oåäx :mu
_N im Ka _§ä°mZ_Mm
N °__=n_
M
d
Æ
IG
H
U
M
H
Im
E
V
W
H
9
æ
_w
m
0
S
æ
ä
m
S
B
mv
O
N
k
A
U
M
_W
_d
_m
E
P
G
k
HI
Fm
æ
S
d
__u
b

ek
du
SE
Ev
de
nm
S
P
G
k
S
d
M
m_
Sr
EU
mm”
f
rs
Gfl
VH
gm
Og
P
g
0
_
M
5
V
m
h
M
M
_
æ
5
M
W
k
B
V
_m
__w
«__
Im
k
H
S
P
Ã
V
G
M
Æ
Po
M
V
U
æ
M
9
|V_
H
In
H
H
U
H
W
V
H
m
k
8
g
U
_m
Q
E
æ
k
W
S
m
S
0
H
E
n
_“_
_
5
E
d
_W
k
k
nh
H
æ
6
d
N
m
M
m
V
O
E
ID
M
d
Ö
P
8
g
_m
Im

H
LH
'm_
M
m
6
k
k
æ
H
V
M
N
k
O
m
_W
Im
'“
8
IG
H
S
m
M
d
E,
H
æ
m
b
M
W
æ
Ö
C
H
æ
G
In
mu
d
H
æ
m
O
m
M
d
E
m

á
4
rm
O
d
U
d
E
m
MW
H
Vi
g
9
b
m
_m
æ
S
H
P
Im
U
T
W
n
0
V
0
W
h
H
U
h
9
O
H
e
M
_m
I)
“mm
9
n
kmlm
9
_m
_m
_ flfl
Irmmk
2_m 3%
WWE"
srfiæ
_mGgV _
hflêh
nekk
Gük
hpi
gb?
OO”
fifl
W
h æ
E E
M |“
'gå
G rk
DSG
fl_'hæ
æ
_' H
æ
mrflhflm
geshd
p
G
L_^`_
mm
5h,_
eflnm
rmlmefl
Q
æ ||
M
W
Æ
b
b
hu kk
bwmn
molæwl
W:/d.A
9n'|
HIO
OG Vn
dhMíæ
S, pm
ac_NpS
rñlmm
'G E
Imäzl
eh: N
nkmr
f då
æwegw
rhwm
ç_
'biæm I'
9
9
E
1
`__
I 1  W
n
M
9 d
H
d
m
S
k
_W
F
æ
0
T
n
E
ä S
ä _Q M h
_m O
_w
H
I
drm _m
KT N
N
æ n n n
W O O O
m m m
1,
R 2 3
O
H
T
9
0
N
A n
R G
G H
E Q m
J n eh
R k__
E Ux
T su
I WB
L"

9
O
MR
Ik
L
os 'K
mæ vi
O
K
H
WW
EG
W
H
H
mv
G
H
mu
ør
"E
Sfl U
H
mæ Fm
MS 'KF
Ö&

U
y
k_
2
U U
V_
k W
3
1,
) _ U så Æ Nå _v__%_) E:
tg L" _____`___ tå Lu 8 Eg ”m___;V_!
åå _ as :E "EXE 5_g__E:à
E RE __; Eg “và g_g_____ä_! E
_§:Z Zwn>3(n_>n__I 7 ¥_`_`Z ZWQDSL “Fm và 7
M
6 và §_g_m Æ Zmmäg ZWOEI Vâz MZDOI S 6
> h EEK hzomæäm
N _ _ V_:_§å: 13/_ Zmnotå _N
EEK zomåäl ?
_? V; _EæoQ>_§ M ZZOm$:ml_å _
4 gâ N; m______Um____g'_$_
m “Ei N: m:_;m=__m>v_$_
m%<I 45 N J < Z _ "_ Zmmää
mS_%____H_ å__vI_É Å DSMÉO E___;__É
[%:üI_“; lfl Dgæto
9_n_g m
:mv at n >
ZWWIEÉ
“__%°_m
Å
_É¥%_I'v__>
ZWWSÉ
=_å_;I_w_>
í
2 umflwuå æcâm al
V______
Zmm_5(n_
Hmmflflm zfimfl
m ECâ:§ <_w_É;:å
å__UI_u_) “_/Ego
_”_:_E$m_°Z
Zöåí X
_ J: _mo ÉÉI Ewa _;
iumcmfi _
Åm_Eux åå så “_
Q JE và §§_mn_ (E Q
Zäzm g _ _
_ vâz Z>3äñ__ö _N
M _V_N gm gm gå 5
lugg: _ `
Vnqz Zmo3(I åå _:
Zsåi
.W
WZDOZ
Dgmw:0 à
Dgnio
á JA Cu Å_O> ”Bh _0_
Jå _ _
åå IWWEUÉÉZ vm
` Ja So 3 ii É
;_N GU Båå N :_ _:
Q
@ _3 Viz WZGOI En _§
WZDOI 4 _
J: ao gni :um 6
J: Viz ZQÉNEÉ ai _g
n_:mm:o
_DN V__`_`Z n_(;m:O_m_m _m
NP2 fiüsg
@ ` _V__ Vâz ZNÉO :om 5
Zwmö _
än V:`_`Z Zwmslü :må __
< m:=fl_
BUHHH Ez

l april måned hadde vi besøk i NJJK av en av
vare "gamle" medlemmer - K[ell Jensrud -
som var en svipptur hiemme i gamlelandet en
måneds tid. Før han dro tilbake til Junaiten
ig[en, skrev han en artikkel om [udoforholdene
i USA - sern vt giengtr t san netttet.
Judo i USA
La meg med en gang understreke at [eg bare k[enner til [udoen i New Englandstatener
nærmere bestemt Bostondistriktet med den lille byen Worchester Mass. í sentrum.
Da [eg kom hit i l9ó9 var noe av det forste [eg g[orde a appscpke en [udoklubb. Det
forste stedet [eg kom til sto det JUDO í lysende bokstaver utenfor, men innenfor var
det bare karatetrening. Siden fant [eg fram til en klubb som heter Worchester Juda
Academy, og her har [eg trent noksü [evnt siden.
Klubben holder til i en ombygget baptístkirke og har et matteareale pà nærmere
zoom? terdett par 2 metrerr en pe tsonn2, eg en pe 4orn2 t rrnderetesien. innredning
og utstyr er førsteklasses og det finnes også et styrketreningsrom med det nrpdvendige
utstyr, k[okken som stadig er i bruk og ikke minst er garderobe og dus[forhold forste-
klasses. Dermed skulle alt ligge tilrette for en effektiv og fruktbringende trening.
Klubben som har en medlemskontingent pa 85 i måneden, er medlem av New England
Judo Federation.. Forbundets hovedoppgave synes a være a administrere graderingene.
Graderíngsrett er delegert til hver klubb, men alle graderinger må godkiennes av
forbundet. Hvis man onsker à delta i konkurranser er det også nødvendig med personlig
rnedlernsskee t united stdtes Jude Federetten, kontingent 7$ I eret, og Arrtetheur
Athletic Union, kontingent l$ i áret.
På tross av disse gunstige treningsforholdene er det nodvendig a si at selve treningen er
lite tilfredsstillende, oppstykket med for mye prat. Det kan vel uten videre betegnes
sern darttg Utnyttelse ev den tsom2 stere rnntten ndr det ggennenn en betydelig det ev
treningskvelden bare er ett par pà rnatten ev gangen. Resultatet ev dette er at rnon
ofte er like kald nar treningen slutter som da den begynte. |nstruks[on og veiledning
er det lite av, noe som vel de ansvarlige trenere må ta pa sin kappe.
En g[ennomsnittlig treningskvela begynner med gymnastikk- og de i0 som vanligvis
er tilstede fortsetter med ukemi, som avsluttes med konkurranse i forlengs rulle) det er
om Ex gjøre a hoppe over flest menn (rekorden er for tiden 9 mann). Det eneste gode
som vel ken sies ern dette er er kdnknrransemernentet har tatt en fremtredende pluss.
Deretter fortsettes det med uehíkerni og senere med rdnderí eller tri trening etter
hvilken instruktør som er tilstede. Ofte er det i denne siste delen av treningen bare
ert par pa rndrten av gangen-begrunnet med at man ikke md dunke bort í hverandre,
De ansvarlige instruktører synes uinteressert i ü instruere og overlater g[erne arbeidet
til andre ikke kvalifiserte medlemmer. Hederlige unntak finnes: William Bruso
(forøvrig vicepresident i min bank: Worchester Country National Bank) er en av dem.
Han arbeider med gutter fra ti til seksten ar, men begrensede kunnskaper og en bok-
bundet instruksion begrenser nok dessverre resultatene.
Jeg hadde selv gleden av Ö overta hans klasse for en fem ukers tid med ca, lå times
instruks[on pr. uke. En stadig Økning i deltagerantallet fra uke til uke synes [eg var
meget gledelig og [eg tok farebehald ubesk[edent som resultat av en mer givende
instruks[on enn de var vant til. Sam et resultat av dette er det stadig noen som spipr
meg til rôds om [udotekniske ting, og da særlig foran konkurranser.
Også i en liten by som heter Colebroak(bare ti til femtentusen innbyggere - mens
Worchester har ca. etthundreogàttitusen) - er det en [udaklubb, Colebrook Juda Club.
Klubben drives av en lærer som heter Arthur Clement. Han har blatt belte , og har
graderingsrett i sin klubb. Den seksogtredvear gamle læreren har falt for Gleasons
prinsipper, og arbeider etter Juda for the West, men bruker ukemi av hensyn til
nagenokatatreningen. Klubben reiser timevis for år delta i konkurranser, og utfordrer
andre klubber til konkurranser. Jeg må si [eg er svært imponert over de resultatene
han har oppnadd.
Det foregàr en mengde konkurranser i distriktet. Pômeldingen foregår individuelt, og
organisas[onen pa forhand med hensyn til awiklingen er helt tilfeldig, men det
gar likevel bra. Bortsett fra at maratonstevner horer til dagens orden. De amerikanske
dommerne er utilgivelig svake, men de kanadiske dommerne [eg har sett virker
bestemte og upartiske i sine avgiorelser, og dette har kansk[e noe med deres ishockey-
tradis[on 6 g[ore. Alle konkurranser er individuelle, og ingen lag- eller klubbkonkur-
ranser finnes, Det siste New Englandmesterskapet ble holdt av Worchester Judo Club,
og det var ca. 80 deltagere. Det generelle nivå var betydelig svakere enn i Norge,
kansk[e med unntak av den aller beste som er gradert 3. Dan, men som våre beste vel
ville galt [evnt rned.
En ting som kansk[e kunne være noe à se på for vàre konkurransearrangorer, er at i
stedet for ó tute eller bærre nàr kampen er ute - noe som i en stor konkurranse med
mye brak fra publikum - til tider lett kan bli overhrprt av dommerne, sà kastes en
rrpd sandpase fram foran dommeren nar kamptiden er ute, Dette kunne vel kansk[e
være verd et forsok ogsa her.
Av den norske los[en Sanner av Norge. er [eg blitt oppfordret til å danne en [udoklubb.
l deres regi skal det i forste omgang holdes en oppvisning. Los[en håper pà denne måten
Ö trekke flere unge mennesker inn i organisasionen, og [eg håper Ö rekruttere nok med-
lemmer til en levedyktig klubb, Dessverre så har arrangementet en hake: alle synes à
tro at en ma ha sort belte for à kunne instruere. Denne illus[onen kan kansk[e komme
til a skape vanskeligheter, men [eg tror at hvis [eg bare kunne komme igang skal de
nok kunne rives ut av villfarelsen. Det var David Bergersen, vicepresidenten  Boston
avd. av Scpnner av Norge som kontaktet meg vedrørende klubben, og siden har [eg
diskutert saken med sportsdirektør Svein Stuge.
Tilslutt vil [eg onske NJJK fortsatt framgang.
Oslo, l2. april l972
t<iett Jensntd
(sign).
EEEEEEEEEEEEE

Vennskapskamp NJJK- NTHI/TJK í Trondheim.
Vart tredielog som var påmeldt til NM for lag i_Bergen tidligere i àr fikk som kjent
ikke lov til nå stille opp der da det kam til stykket, da forbundet hadde bestemt at
ingen klubb fikk stille med flere enn 2 lag.
Da det omtrent samtidig kom forespqfirsel fra iudoklubben i Trondheim om mulig-
Trondheim for à ivareta NJJK's interesser ved denne anledning.
På grunn av at to mann meldte forfall l siste liten, og det ikke ble tid til ål finne
reserver for disse, ble det et noe redusert lag på 4 munn som dro til Tronderhoved- '
staden. i 1
Kampen gík ltprdag ettermiddag i idrettsbygget ved NTH ' for et noe fàtollig, men
interessert publikum. Arrangørene stilte to lag slik at det ble opptil 3 kamper på
flere av vare gutter, Begge lag_la for dagen fin fighting spirit, og hjemmelaget bod
pà adskillig sterkere motstand enn vare gutter hadde regnet med, men det forhindret
ikke of resultater ble 5-1 í sammendraget i var
favør. To av kampene ble dømt hikewoke, og
sluttpoengsummen ble på solide 39-5. Det kan _
æ `, ;  {
heten for en vennskapskomp, besluttet vi derfor istedenfor à sende vart tredielag til ll.
” fl 13% «
e ~
, l ,
U l -
- 4 is Æ
vei trygt kalles en lederlag presrmgon, M 5
p 4
`
_?-7, ~
/-_<>
U, .
Nachspielet begynte umiddelbart etter med ol og à
forbrodring i badstua; og fortsatte senere med ol , '  .Mur
og "forsostring" med Trondheims"pion" på , _. f`^("'w`{
Kunstnerkroa, og i hederskronte Studenter- Ø E? x
fà,.,>'4t?" ` N
fi tb'
A.
samfundet til langt uti de smó timer, ` .  'R .
Arrangørenelhadde ikke spart seg noen anstreng-
elser for Ö g|:pre oppholdet så hyggelig som mulig,
l°9' f°" d°9e"' Karakteristisk
Begge log ser med spenning fram til gienvisitten ,,veíííííg:kí:;2n
| Oslo.
11 badstua.
NTHI/TJK Poeng l_
ur
o
-i
o
ut
5
o
o
O
O
0
L.
NS
co
0
o
o
o
N
o
mm
~oz>
7' uro
r-

`” ~, Ø Har
betalt kontingenten '??
--- hvis du ikke har betalt - ser du her
styrets forslag til behandling av med-
lemmer som skylder kontingent.
Ener det vi har hørt (pà de som vi hur
prøvet grepet pà) forsvinner ikke virk-
ningen av grepet fipr kontingenten er
betalt,
Vi stör i klubben foran mange oppgaver
som forlanger penger - bl.u nye, og
flere matter - , og vi minner om at
kontingenten er kr. 60,- pr. semester
(kr. l5,- for passive), og den kan
ganske lettvint betales inn i nærmeste
bank pà bankgirokonto 7035,30.28292
Ri»/6 Amra: PB Hos si<0Le,«s
i/m<-r'Mes7'Ek. V/ Hfm Nøkkel.-
T/1_ Ã KOMME //~/N.
_ S'f.yre*É//rrgífr/É{År_
lB_'5l*i LN 9.255/5 DL _F_QB_ _H_V2§lÉl"_ _l_9_7_2_~
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
18-19
V i dere kommende
[un iorer
18-I9
Nybegynnere
iuniorer
l8-l9
Viderekommende
iuniorer
19-20,15
AVANSERTE
19 -20
Nybegynnere
seniorer
19-20,15
AVANSERTE
uvans. + viderek,
20,15-21,15
Viderekommende
seniorer
20-2l
Tekn.trening for
avans, + viderek,
20, l5-21,15
Viderekommende
seniorer
og fortiener all honnør for den giestfrihet som ble 'ii li '-
tr ^8/_/
Vektklasse NJJK 3.
Tungvekt Sven E. Larsen Øyvind Borge Dah
Lett-tungvekt erie Gran Reidar Nilsen
Mellomvekl Per S. Keirung Arne Walcl
Weltervekt Per S. Keirung Lars B-Christensen MANDAG
Lettvekt Gunnar Hansen Johnny Grongstad l8_l9
Remlov rrunde 15 5 Nyiififiífenreie
Tungvekt Sven E. Larsen Øyvind Borge Dahl I 19-20
Lett-tungvekt Terie Gran Sverre Diesen Nybegynnere
Mellomvekr Terie Gran Tor srsllwne “`"'í°'e'
wellervek: Per s. Keirung Leaaulv Rissiua ”'21
Lettvekt Gunnar Hansen Jakob Svendsen Teknlireníng im
Resultat 2.runde
Resultat rorqlf

D vErSE Litt av Avefl
Det har kommet endel henvendelser om HAJIME - fortrinnsvis ros, men også noe
ris. Vi er selvsagt takknemmelige for begge former av kritikk, idet vi io er
interessert i Ö få bladet best mulig, og av størst mulig interesse for med-
lemmene.
Vi giengir et av de brevene som er kommet:
Herr redaktør!
Det var med stor glede jeg fikk det første nummer au
NJJK's klubbavis "HAJIME", men jeg savnet en identi-
fikasjon av den ansvarlige redaksjon. Jeg vil gjerne
gratulere initiativtagerne med at praten er blitt om-
gjort i realitet. Det har gjennom flere år vært behov
for en skikkelig informasjonskanal fra klubbledelsen
til medlemmene; et behov som langt på vei er manifis~
tert dekket i og med første nummer av klubbavisen.
Jeg vil ønske ”HAJIME" alt godt i fremtiden og håper
at det etterhvert også blir spalteplass til judotek-
nisk informasjon og ikke minst diskusjon. At dommere,
trenere og de aktive selv vil la seg engasjere i
utviklingsprasessen.
Øivinn Tveter
Dette brevet dekker de fleste spiprsrnàl vi har fått om hva, hvem, hvordan o.s.v.
og vi vil si:
Den ansvarlige redaksion av HAJIME er styret i NJJK - hvor vi er så
heldige à ha tilgiengelige fagfolk for den tekniske siden, og hvor vi også både
innen styret og i klubben forøvrig, har muligheter til et godt samarbeide om den
praktiske siden av saken.
Vi har også innen og utenfor klubben funnet fram til aktuelle bidragsytere
til bladet, noe som etterhverl vil vise seg pà trykk. Del gielder historie - teknikk-
taktikk - referater, - såvel som tegnings- og fotoreportasie, og vi håper selvsagt
Ö fa aktivisert de personene som kan heve - og holde - medlemsbladet pà et høy-
verdig nivå som klubb-blad.
Vi ipnsker bidragsytere velkommen, bidragsytere som har stoff av interesse,
og bidragsytere som har ideér til bedring av bladet,
POST til bladet - eller til styret - kan legges i postkassen i klubblokalet
eller sendes til klubbens postadressez
NJJK, BOKS 712] HOMANSBYEN, OSLO 3.
B- kurs i JUDO.
Norges Judoforbund arrangerer B-kurs i iudo i høst. l3. l4.& l5. okt. gór
første del- og l0.ll.& 12. nov. gör annen del. Begge deler gör på Norges
ldrettshøyskole pa Sogn.
Vi trenger sårt instrukhprer, og vi ser gierne at flest mulige av klubbens
medlemmer som matte ha interesse for instruksion melder seg snarest til Olav
Knutsen - eller en av instruktorene for ü få nærmere opplysninger.
v
W AJIME
Vi regner med at iuniorene etterhvert vil trenge sin egen del av medlemsbladel. Som
en begynnelse presenterer vi en plakett som utdeles hvert àr til beste ungdom/iunior
(under l7 ar) i klubbe
x
* Plaketten er satt opp av Ole Hammerstrom,
9» G I og hans mening er Ö skape interesse
fi; i' ~ hos juniorene, og à pàskionne denne
interessen. Den deles ut av Ole etter
innstilling fra klubbstyret, og den
overrekkes ved en passende anledning
i begynnelsen av aret.
ole Hummefmms pisken fn Årzsrs
JUNIOR ble forste gang delt ut for àret
l97l, Den ble overrakt KÅl FOSS ved
klubbfesten på Grorud den 4.feb, l972.
KAI FOSS
som fikk plaketten som beste iunior
i l97l er født i l956, og er soledes `_
yngre iunior ut dette ôret. Han domir
I 197] sin klasse ganske suverent, og
han ble instilt til plaketten av et en-
stemmig styre,
Sammen med Tom Eliassen ble han
`A'
varen l972 gradert til l.mon -brunt
iunior belte - som de forste i Norge.

JUDO JUDO JUDO
31t<=v9t-4-SEPL Munchen, 1ysk|<ma
.IUDO í Olympiske leker.
lO.september
Blindern
Blindern Cup 3.
ll.september
Tveita skole
Innmelding nybegynnere
I6.& l7.sept.
Ãbo, Finland
i Dommerkurs.
z3..s.24.sep«.
Oslo
Peter Burnet
7.oktober
Ikke bestemt
Ungdomsstevne.
7, & 8.oktober
Helsinki, Finland
Åpent finsk mesterskap.
8,<-sktober
Li I Ieslrçam
Tsukinume shíci.
I3.l4.&l5.okt,
Nm, sogn
B-kurs lldel, ` Ö
l4.oI<tober
Oslo
Lcndsstevne for juniorer.
_ Um1gn.srevÉ_t/Nordisk 4/5. nov).
27.28.&29 okt.
Oslo
Dommerkurs _
28 . oktober
Oslo
Ãrsting NJF
4. & 5.no/ember
Kurlsskogc, Sverige
Nordisk mesterskop for jun.
5.november
Blindern
Blindern Cup 4.
l0,ll.& I2.nov.
NIH, Sogn
B-kurs 2.deI, ._
l8.& l9,nov. __
Gøteborg
Åpent svensk r. esterskop.
2.cIesember
ikke bestemt
I
J
Ungdomsstevne
3. desember
J
Tveita skole
Tsukíncme shíai.
Ikke bestemt
Stockholm, Sverige
Ktubbkump mot Nuckq.
Ikke bestemt
Oslo, Tveíto skole
Vennskopskump mot Fredericto
Ikke bestemt
Tveíru skole
K I ubbrnesferskop NJJ K
Ikke bestemt
Tveita skole
venmkcpskqmp mot NIH:/UK
Ikke bestemt
Gtpteborg
'I
J
Klublakomp mot BUDO
Ikke bestemt
I
| |
Ikke besremt
Klubbkveld
I