Hajime, nr. 1 – 1990

  • Version
  • Download 813
  • File Size 5.43 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1. mai 1990
  • Last Updated 21. mars 2017

Hajime, nr. 1 - 1990

MEDLEMSBLAD FOR
NORSK JUDO OG JIU-JITSUKLUBB
NR. 1 · 1990 * MAl * 7. ARGANG
NJJK er Norgesmestere for lag
(herrer) for femte år på rad.
2
Hajime-redaksjonen består av:
Jørgen Moland og Eivind Skjollby
Fotografier er tatt av:
Andre Sunde Nilsen og Redaksjonen
Bidragsytere har vært:
Kathrine Karlsson , Erik Lian
og Olav Åse
Hajime er et politisk uavhengig organ for
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb basert på
frivillig , gratis arbei d .
Red . takker de som har bi dratt med stoff,
bilder eller hjelp på annen måte .
Red. ønsket alle Judo- venner en riktig god jul
og et godt nytt år .
Det samme gjal dt påsken .
Og 17 . mai .
Klubbens styre består av:
Formann :
Nestformann:
S_ty_r_e_m ,, e_d_l_e_ m : ____ ,, ___ _
V_a_ra_m_ ,e,_ d_le_m _: ____ ,, ___ _
____ ,, ___ _ ____ ,, ___ _
Klubbens adresse:
Rune Sundlad
Eivind Skjollby
Kjell Schevig
Dag- Erik Simonsen
Svein Skjollby
Helge Ni l sen
Gunnar Hansen
Anne Eriksen Bryn
Arne Ellingsen
Cecili e Sollihagen
Postboks 50, Haugerud , 0616 OSLO 6
Treningslokale :
Haugerud skole , Tvetenvei en 183
Telefon: 32 45 68
Red. har ordet 4 "CK" - O.K. ?
Formannen har ordet 6 Landstevne for piker
Resultater 8 Landstevne for gutter
Jr.-NM '89 lO lag-Nr4 '89
Kjendissiden 12 Lett blanding
Hajime gratulerer
Vivi Olsen og Morten Kompen
for titlene ((Arets juniorer '89))
16
17
18
21
26
NORDSTRAND
GJERDEFABRIKK A/s
Ekebergveien 252 - 1166 OSLO 11
Telefon 28 33 36
3
Redaksjonen
har ordet
Å ha gleden av å kunne gi ut et blad som Hajime er utrol i g
stort. Dere skjønner det sikkert. For hvis dere har lagt
merke til det så stråler det en slik dunst av oss, nettopp
grunnet akkurat det arbeidet Hajime medfører.
Nå s kal ikke v i åpne med å klage, for etter det 'vi vet
skulle denne blekka vært ute rundt juletider . Beklagelig
er det , men et utall av nye arbeidsoppgaver har fått
spi lle inn på konsentrasjonen av arbeidet. Eivind er som
de fleste vet nest formann , oppmann, trener , pasient ,
heltidsansatt på Prix og menneske. Jørgen har ikke
funnet dojoens tiltrekningskraft like sterk, i tillegg til
en rekke arrangementer utenom NJJKs 60 vegger. En pause i
treningen er kanskje ikke så dumt en gang i blant ?
Pause er iallfall ikke sti kkordet for Hajime fremover , for
vi har ambisjoner om et nummer til før sommeren. For å
klare det er vi avhengige av mange annonser
(mor- far please ol.) og en v i ss assi stanse fra de
restrerende 498 medlemmene . Bilder , tekster , andre ting
dere har på hjertet, kom til oss med det ! I dette nummeret
har vi faktisk fått inn to tekster i tillegg til Terje
Terje Lunds siste "Formannen har ordet" . Den ene teksten
er av Eri k Li an om et prosj ekt for å få skrevet ned
k l ubbens h i storie . Den andre et stevnereferat fra
landstevne av Kathrine Karlsson. VI TAKKER ! ! !
Mye har skjedd i styre og stell her i klubben siden
nyttår. Vi har fått ny formann - Rune Sundland , som vi
skal ta oss spesielt av i neste nummer , delvi s nytt styre
som vi også ønsker å gi en nærmere presentasjon , renere
og ryddigere lokaler , mere organiserte treningsforhold og
ellers en ny og posit iv profil som a l l e bør støtte opp om.
Vi er i kke til for Judoen , Judoen er til for oss . Judo ~
er mosjonsidrett så vel som konkurranseidrett . Et tegn på~
4
Tveita Foto a·s
Fotograf/fotoforretning
Passfoto mens De venter
Godt utvalg i fotoalbum/rammer.
*** Vi holder til i 2. etasje i
Tveita Senter
Tlf.: 27 08 12
NJJK takker
Terje Lund
for hans niårige innsats som formann
det er et stadig større og mer sammensveiset teknikk/
mosjons- parti under ledelse av Gunnar Hansen, Lasse
Kri stiansen og Thor "kommer sent" Petterson . Å bygge opp
et enda sterkere og viere sosial t bånd i klubben er et mål
for fremtiden , noe al l e kan være med å påvi rke .
Hajime-red . takker for tiåret som har gått og retter
nok en takk ti l alle som har vært med på å la NJJK bestå
som Norges elds te , største og beste klubb .
;t?~~v/
5
6
Formannen
har
ordet
Vi har gått inn i et nytt år og et nytt ti-år. For de
betyr det at man tar seg litt tid til ettertanke
bakover før man ser fremover.
fleste
og ser
Klubben er i sitt trettiende år og de av oss som har vært med
helt fra stiftelsen 12 oktober 1960 - har opplevet en klubb i
rivende utvikling:
Fra en beskjeden start i kjelleren på Bislett bad via
gymnastikksalene i Halling skole og Kristlig gymnasium til
kjellerlokaler i Maskinistskolen og Tveita skole til vi
endelig havnet i egne lokaler på Haugerud som den største
klubben i sitt slag her i landet. I denne tiden har a nslagvis
3000 personer vært medlem hos oss i kortere eller lengre tid.
Idrettslig har v i markert oss - fØrst og fremst nasjonalt,
men også internasjonalt . For å få til dette har en lang, lang
rekke frivillige personer viet sin fritid til alt fra vask og
snekring, pengeinnsamling, fest- og stevnearrangement til
administrasjon, regnskaps- og kartotekfØring - og sist, men
ikke minst - instruksjon og trening.
Det er utrolig mange aktiviteter og ting som skal til for å
utgjøre det vi kaller klubb. A få s tyrt alle disse
aktivite t ene er ikke lett . Selvom de fleste er enige om
målene, er det sjelden enighet om midlene. Det er ofte
heftige diskusjoner om hvordan tingene skal gjøres - og hvem
som skal gjøre dem.
Sel v har jeg sittet i klubbens toppledelse nær en tre-del av
dens levetid - l år som v iseformann og til sammen nesten 9 å r
som formann. Når vi attpå til er i et jubileumsår, er det
svært fristende å lage en skryteliste over alle de positive
tingene som har skjedd i denne tiden. Jeg skal ikke falle for
den fristelsen.
De tanker jeg gjØr meg i dennne forbindelse er nemlig ikke
bare positive. Jeg ser ingen grunn til a t det negative skal
feies under teppet. Vi har bak oss et år med katastrofalt
dårlig nyrekruttering. Det har vært en drastisk reduksjon i
antall graderinger. Vi har ikke klart å opprettholde
aktivitetsnivået vårt mht stevnearrangementer. Utbyggingen
av de nye l okalene har stoppet opp. Vi er inne i en periode
med svært trang Økonomi. Jeg mener å merke en økende tendens
til at lovlig fattede vedtak ikke blir respektert. Det skjer
litt for ofte at noen "lurer" andre ved å la være å informere
- for å oppnå kortsiktige fordeler. Det er Økende tendens til
at folk blir uvenner med hverandre og bærer nag når noe går
dem i mot.
Ansvaret for de tingene som s l år feil ligger i siste hånd hos
formannen. Min arbeidssituasj on med mye reisefravær har gitt
altfor liten tid til klubbaktivitet i det siste. Jeg kommer
rett og slett til kort i forhold til de oppgavene som
formannsvervet innebærer. Formannen burde nemlig kunne
forhindre eller begrense omfanget av de negative momentene.
Spesielt synes jeg det er trist at jeg i kke har klart å
forhindre at enkelte har fØlt seg "skviset" ut på sidelinjen.
Ansvar vil si å ta kons ekvenser. Det gjør jeg ved å legge i nn
årene (skru av påhenger' n heter det visst i disse dager): Jeg
trekker meg fra formannsvervet på Generalforsamlingen 7
februar 1990.
Forhåpentligvis vil det bidra til at yngre krefter fØler seg
friere til å ta i et tak i klubbens styre og stell og bringe
klubben inn i 90-årene. Jeg tviler ikke et Øyeblikk på at det
fØles hemmende for de unge å ha en gammel gubbe hengende
rundt som alltid maser om hvor ille alt er nå og hvor bra alt
var før. Men det er ikke lett å la være å blande seg bort i
dette og hint. Vi med erfaring tror jo vi kan alt så mye
bedre - og ser helst at de unge gjør tingene akkurat som vi
ville gjort dem selv - om vi bare hadde hatt tid. A gjøre
tingene anderledes er i hvert fall utenkelig - for oss med
erfaring. Råd og vink er jo gitt i beste mening. Vi vil jo
bare dele vår erfaring med den yngre generasjon. De unge er
egentlig heldige som har oss. I vår ungdom derimot, var den
eldre generasjon helt umulig - slik som de presset på oss med
ubrukelige råd og belæringer.
Sukk.
Det rinner meg i hu noen util siktede v isdomsord fra min onkel
som var på julebesøk:
"Vi gamle bør kjenne vår besøkelsest id" sa han og ba meg
ringe etter drosje så han kunne reise hjem - klokken 01.30 om
natten. (Jeg hadde sett demonstrativt på klokken de siste 3
timene).
De yngre får ha meg unnskyldt hvis jeg ikke har lagt merke
til om noen har sett på klokken. Men nå går jeg altså.
Så får den eldre generasjon sette sin lit til at ungdommmen
etterhvert lærer seg å takle snille og velmenende, men akk så
brysomme gamle onkler med litt konduite .
Takk for meg!
Forresten så lar jeg meg friste ørlite grann: I mine 10 år i
styret har det bare skjedd 2 ganger (i 1983 og 1984) at våre
gutter ikke har blitt Norgesmestre for lag. Og nå sist kom
også jentene seilende opp for fullt!
Onklene har kanskje gjort noe riktig alikevel? ..••.
Jeg ønsker min etterfØlger l ykke
medlemmer til å støtte opp om det
bla nke ark og nye farvestifter - og
egne erfaringer. Vi går mot år 2000!
Med hilsen
t'U T~e Lund
Formann
til og oppfordrer alle
nye styret. La dem få
arbeidsro til å gjøre
7
CD
J>o
....,
Pl
o,
(D
>-s
[J)
PJo
c+ c
::l
()Q
c+
c+
1-j
(D
c+
c+
f-'·
;<;"
()Q
<
Ol
.1- j
o,
Ol l
(!)
NYTTÅRSTEVNET , 13. JANUAR
Ungdom :
744 - Morten Kompen
748 - Stian Jespersen
748 - Are Burum
752 - Andre Sunde Nilsen
765 - Jan Løken
765 - Petter Ellingsen
Junior :
- Gull
- Gull
- Bronse
Sølv
- Sølv
- 4 . pl.
765 - Thomas Kristiansen - Gull
765 - Jørgen Moland - Sølv
+71 - Ivan Gasparini
748 - Nina Belseth
756 - Vivi Olsen
756 - Kathrine Karlsson
761 - Monica Økshaug
ROSE- CUP , 3. FEBRUAR
Ungdom :
748 - Stian Jespersen
Senior :
760 - Jøran Paulsen
765 - Stig Traavik
765 - Thomas Kristiansen
771 - Odd Sandnes
752 - Kathrine Karlsson
756 - Vivi Olsen
761 - Monica Økshaug
- Bronse
- Gull
- Sølv
- Sølv
Bronse
Sølv
Gull
Sølv
Bronse
Gull
Bronse
Bronse
'~y ':
V
'·.'·_,
,,,,, -
'
RESULTATER
MINI- SHIAI I,
3. FEBRUAR
Gull :
Erlend Heiberg
Linda Melsom
Morten Lorentzen
Sølv :
H~lde Sunde Nilsen
Bronse:
Lasse Johansen
Vidar Engset
Stig- Are Ol sen
Mads Michael
Tina Johansen
Kristoffer Halmøy
4. plass
Hanne Hansen
Joachim Baug
Håvard Aslesen
Øyvind M. Hansen
o, < f-'· '1J o (D (D fl er>-s ::r e+
er c+ ro c+
(D f-' · ::l (D
• r;<;":J'"J c+ Pl o
[J) rri:Tl
(D O,r
f-'· 'O [J) r
(D o < f-' ·
1-j [J) f-'· ::l
f-'· [J) ()Q
f-'· [J) [J)
<...... ::r (D
!SlO o ::l
[J) ::l 1-j
c...+., - f-'· o [J)()Q
o [J) o
re+ :::l c..,
o, o c+ Pl
l Ol ::l
OHJr c o r-'
_, 'O >-s o !Sl ()Q ;<;"
(D (D
::l ::l
l :;:er er ~:Tl
Hr>-s 1-j z Ol (D r
H ::l c+ (D
l c+ ::l
Ul >-.;,O,
::r::o, ISl
H (D >-s ::r:: > [J) (D
Hr c+ f-' ·
(D (D er
H c+ 'O (D
c+r>-s
(D Ol ()Q w [J) [J)
c+ [J) (D
...., (D (D >-s
(D ::l o
er f-' · l
BLI NDERN- CUP , 11 . FEBRUAR
Senior :
771 - Odd Sandnes
+86 - Kim Andersen
+86 - Tor mod Kristiansen
752 - Marianne Weidemann
752 - Nina Belseth
761 - Monica Økshaug
ØSTFOLD- CUP, 17. FEBRUAR
Ungdom :
+36 - Kristoffer Halmøy
+44 - Øystein Børsum
+48 - Are Burum
748 - Stian Jespersen
Gull
Sølv
Bronse
Bronse
Bronse
Sølv
Bronse
752 - Andre Sunde Ni lsen - Gul l
752 - Sigurd- Ola Eri ksen - 5 . pl .
+56 - Morten R. Nilsen
+65 - Petter Ell ingsen
+65 - Jan Løken
756 - Solveig Mollestad
+61 - Monica Økshaug
Gull
Sølv
Sølv
Gull
-]r.-NM'89
Helgen 11. og 12. november ble det arrangert junior-Nr~ i Levanger, en by
8 mil nord for Trondhjem. NJJK hadde bare 8 påmeldte jenter og gutter.
Reisedagen bl e det redusert til 7 , da Thorras måtte holde seg hjemne
p.g .a . kronisk skade i kneet. De restrerende benyttet seg av førsteklasses
sovevogner til Trondhjem, hvor vi byttet til lokal-lok.
Alt startet overbevisende med patriotisk innveiing i salen for guttene
og i en garderobe for jentene. CX:l.d, M:Jnica og Ingrid veide alle for f11Ye .
For O:ld var det ikke noe problem å gå ned, men for jentene viste det seg
å være vanskelig. Klokken 10 . 0 0
• lørdag morgen veide begge over, og de
vennligsinnede vektdærneme snudde på hEl ene, gikk opp i salen, og ktmne
konstatere at guttene stadig holdt på med å gå ned de siste gramnene.
Vi protesterte, og etter litt hjelp fra Trønderne fikk vi veid
inn M::>nica i salen.
Alle slappet av og gjorde seg klare til å konkurere , det vi var der for.
filen nei, smarte kvasi byråkrater fant ut at r.bnica måtte strykes fordi
htm var veid inn for sent. Ds protesterte vi høylydt, og hele salen
kranglet på en gang. Det san var mest urettferdig var at det var gutter
san ikke klarte vekten kl. lO. 0 0
• , ikke fem over og heller ikke ti over,
men san ved hjelp av noen gamle usle Blindern-knep klarte det kvart
over. Denne fikk delta uten klage , mens M:Jnica san selv ble veid inn fem
over skulle plutselig ikke få del ta. Etter f11Ye krangel og forsinkelser
fikk htm allikevel del ta.
Først på matta var Kathrine , i nest letteste jenteklasse, +52 kg. Hun
tapte den matchen , men kvalifiserte seg for bronse senere. Bronsefinalen
tapte htm noe overraskende, og det var tydelig at formen ikke var helt
helt good.
Vivi åpnet bra og fyldte skoringstavlen med tai-o-toohier av forskjellige
kvaliteter. Vivi var en av favorittene til NM-gullet i denne
klassen , +56 kg. , og hadde bare en motstander , Hege Par, san kanskje
ktmne slå henne. Finalen skulle derfor vise seg å gå på forskudd da diss
disse rrøtte hverandre i andre kamp. Vivi ble noe passivisert av Hege 1s
seoinage-angrepsforsøk, san til stadigtlet gikk ut på å legge seg på
maven for å avgjøre i ne-v"aza. Det ble hantei , og den gikk noe tvil sant
ikke i Vi vi 1 s favør. Hun mi3tet gullet, men tok bronsen.
10
Så var det gutta. Jøran og Jørgen kjerrpet begge i +60 kg. Trekningen
var god, spesielt for Jørgen. Det var i alle fall et ønske an at de to
skulle rrøtes i finalen. Det skjedde ikke denne gangen. Jøran tapte
semi 1 n for for Anders Lie fra ~'UC , mens Jørgen tapte sin semi ganske
urutinert på straff og led tydelig tmder ikke å ha coach. Ds bronsekanpene
sto for tur slet Jøran seg til bronsen mot en kis han vanligvis
skulle ha kastet på ippon. Jørgen åpnet bra mot Kenneth Øverland , men
orket ikke mere etter halvgått tid og tapte noe uvanlig i holdegrep.
Nå gjenstår bare det beste og tøffeste , nemlig CX:l.d . Han vant sel vfølgelig
, i +65 kg. etter å ha slått Jiydberg på yuko og Vegard Dybvad
med ippon i finalen. CX:l.d var dermed dagens Mr. 1-Iandsane og var glad
for det. Men vi andre var ikke helt fornøyde , heller skikkelig l ei oss.
Vi satt og sippa hele veien hjem og Ødela feiringen til CX:l.d.
Dette var Junior-NM 189, det er ferdig , og vi er glade for det , for
vi gleder oss nemlig til neste år.
lUassevinneme for herrer, foran fra venstre: +56 - Knut Harefallet,
Fredrikstad JK, +60 - Anders Lie , l'>'larienlyst JK , +65 - CX:l.d Sandnes , NJJK
Bak fra venstre: + 71 - Olav Åse , Ippon JK, + 78 - Bård Are Hul tengren ,
Sarpsborg JK , ~ -Atle Jørgensen, J essheim JK, rbrten Olsen, Borge JK
11
Navnet er
Ole-Jørgen
Hammerstrøm
De n 19 . Jan u a r 1336 bl e e n lite n g utt f ødt på
Øre-Nord møre . S om sønn a v pr est endt e h a n
s t a d ig opp i ube kve mli gheter , n o e han s om
re g el l øste med sin e f ys i s ke egenskaper . OleJ
ørgen gikk allminelig folkeskol e o g t o år på
kristelig gymnas Cmed s t r yk i ma t e ma t i kk), f ør
han som 18- åring av s l uttet sin utdannelse som
typograflær l ing.
Ole-Jørgen har le vd de t man kan kalle et all s
idi g li v . Arene '57-'61 tilbragte han i
Ca n a d a d e r h a n livnært e seg som tømmer h ogger ,
s kiinstruk tør , d ørvakt, k o kk på b å t, b adevakt ,
fr i b r yt e r, e tc .
De t var i '64 at Judo ' e n kom inn i Ol e-J ø r gens
l i v. De n gan g bl e t re n i nge ne, inkl uder t ma tte -·
s jau og k a ld dus j, h o l d t på Ha llin g s k o l e . Han
h a r to meda ljer fra NM- sammenhen g. s øl v i tun g
v e kt '69 (finaletap fo r Lill egu t t ) og bro nse
f o r annet -l age t i l ag-NM '72 . Ole- J ø r gen var
s a mm e n med Atl e Lun dsrud de t o første i Norge
med dommerlisens. For vår klubb satt han s om
nest formann e n t o-å r s p e riode på b egynne l s en av
'70- t a ll e t. De t var o gså på denne tiden han
fikk 1 . dan . Men siden '74 har det ikke s itt e t
e n g i p å Ole- J ø r gen' s kropp.
12
Som ~agt har Ol e-Jørgen vært bort i mye rart ,
og opp igjenn om årene e r det også andre
idretter som har opptatt han s i nteresse . Deribl;:-..
nt roing, bryt i n g , langr e nn , a l p i nt, hopp,
svømming , .s ty rke l øft , fr iidrett , fotball , for
i kk e å glemme kr opp.s by gg in g Ct i dl igere Mr . Oslo)
og syk l i ng der han har hatt mes t suksess.
I dag e r de t s p or t s fi ske og vektr ening s om
opptar det mes t e av han s ti d , i t ill egg til at
han g j er ne st i ller opp som lagleder og massør .
Vi ba Ol e-Jørgen beskr i ve en perfekt aften:
-Først mat ; s j ølfisket ko k etorsk med pote ter ,
s me l tet smør og en mugge v a nn t il. Så en tango
m/at tå t med en no r dis k bl ondine. Fo r s å å a v s
l ut t e kve lden me d e t .slag p o ker , par g lass
s aft, og Evert Tau b e-v i se r å nynne t il .
Lurer du på hvor Ol e -Jø rge n er , så ta en tur
i nn om ve k tro mme t og se etter e n s t o r, kraftig ,
man n i fer d me d å l ø f t.e 150 kg . i b en kpress.
Hvis han atpåti l har snus under l e p pa , har du
fu nnet bjør nens li keman n .
NAR KVALITET ER LIKE
VIKTIG SOM TIDSFRISTER
• FOTOSATS
• KONVERTERING
• PASTE-UP
• LAYOUT
• EN AV NORGES MEST
MODERNE MASKINPARKER
FOR FARGEARBEID
• FERDIGGJØRING
TELEFON : (02) 1618 90- TELEFAX: (02) 25 45 14
MOLTZAU TRYKKERIER A-S
MARTIN STRANDLIS VEl 10 - 0959 OSLO 9
13
t:
Tenri Extra konkurransedrakt.
Bleket hvit.
150- 200 cm med 10 cm sprang.
Pris : 750,- .
tTi Tiger begynnerdrakt.
Bleket hvit.
110-190 cm med 10 cm sprang.
Pris : 330,- .
®
N~[}:{]@
JUDODRAKTER
Nippon EM konkurransedrakt.
Farget blå.
150-190 cm med 5 cm sprang.
Pris : 890,- .
•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ SVARKUPONG
••
Vennligst send meg :
............ Tenri drakt(er) ................................................. cm .
........... Nippon drakt(er)
....... .Tiger drakt(er) .
.............. Katalog.
Navn :
Adresse:
Postnr./sted :
......................... cm .
. ................................ cm .
Kupongen sendes : Studio Sport
Box 45 Anker
0133 OSLO 1
Besøk vår butikk i Torggaten 29, 0183 Oslo 1.
Tlf. (02) 11 40 55.
Det gis rabatter ved k/ubbinnkjøp
lf.JJIMt
.,.
J
• il,,
--- Ja slik så den ut,fors iden av
HAJIME nr . 2, 1g72 etter et velavviklet
NM for herrer. -Bak denne
for dagens lesere av HAJI ME noe
merkelige og kryptiske meddelelse,
skjuler det &eg en ve l fortjent
takk til NJJK's daværende hovedtrener
Olav Knut sen , NUTSKI blandt
venne r . Takken gja l dt hans tre ner arbeide
som ved dette NM resulterte
i 5 gull., 2 sø l v., og 5 bro nsemedaljer
, -et uhyre sterkt result at
når man vet at den gangen var det
bare 6 vektk l asser, åpen klasse
medregnet .
I dag, 18 år senere , viser den
samme Olav seg fortsatt "OK" når
Olav dengang-- det gjelder å gjøre en uegennytt i g
innsats f or sin gamle klubb. Se l v
om ha ns fryktede Haraigoshi kanskje
ikke lengre er fullt så hvass i
skjæret som før, så har han forts att i behold
s itt ve lk jente vidd og lune humoristiske sans.
Disse kvaliteter vi l han i tiden framover få god
bruk for etter som han har sagt seg vi lli g til å
påta s eg jobben med å få nedsk~evet klubbens
histor i e .
og idag
At va l get til denne viktige oppgaven er fal t på
Olav er i ngen ti l feldighet. l tillegg til de
nevnte kvali f ikasjoner, er han i dag en av de
ytterst få gjenværend e som har vært med neste n
helt fra starten i første hal vde l av femti tal let
og har derfor den nødvendige inns i kt i fo r holde ne
den gang , i t illegg til den han erhvervet seg ved
trenerarbeide på topp-planet ti l langt ut på
sytti talle t .
Men hans ka nskje største for tr inn i denne sammenhengen er hans evne
til å opprettholde sin personlige i ntegr i tet ved å .sette oppg aven
foran pers onlig prestisje i alle samme nhenger. Et karakt ertre~k som
alle som kjenner ham · kan bekrefte i fullt monn : og ~ om ~ h an v1 l få
30d bruk for om han skal makte å gi en mest mul1g uh1ldet o~ .
objekti v f ramstilli ng av denne vår felles arv, - klubbens h1stor1e.
ae tegnende er hans første reaksjon og svar på s pørsmålet om han
ku nne tenke seg å gå l øs på historikerjobben: . "Som.representant for
veteranene i klubbe n så har j eg nærmest en pl1kt t1l å gJøre den
jo bben, om så er ønske l ig ." Når det da også kan leg~es til at han
har en medfødt omgjenge l ighet og evne t1l å samarbe 1de med andre,
så sku ll e det vel i kke være nød vendig med noen ytterligere presen tasjon
- det måtte i så fall være å føye til at han også er en av
klu bbens få æresme dl emmer .
16
Ha n påtar seg denne oppgaven under den forutsetni ng at han får med
se g de støttespil lere som mAt te være nødvendig, bl . a. ti l å grave
fram nedstøvete data fra allverden s kriker og kroker, da det som
han selv påpeke r , ellers vi ll e bli en uoverkommelig oppgave for en
ma nn alene. - Men det er ve l ikke urime li g å tro at de t innen den
eldre garde i klubbenfinnes folk som er seg sitt ansvar like be vis st
og som kjenner sin besøkelsestid like godt som Olav, og trår til for
å hjelpe ham med å løse denne uhyre i nte ressante oppgaven på en
ve r di g måte. Han har allerede på det nå værende stadium gitt uttrykk
fo r at han gjerne kunne tenke seg Torkel Sauer som medredaktør, men
det må vel Torkel sel v få avgjøre, -Olav har i alle fall frie
hender til selv å velge de s tøtte spi llere han ønsker, - det er
heller ikke satt noen tid s ramme for slutt føringen av oppgaven, men
allerede nå begyn ner det å knytte se g en viss spenning og forventning
til det endelige resultat, i en for håpentlig ikke alt for
fjern framtid.
-- Lykke til med arbeidet. --
Erik L.
Landsstevne for piker
Fredag kveld dro v8re tre Judo-jenter: Vi vi , tvbnica og Kathrine opp
til Trondheim for å kj~ an medaljene, noe de gjorde med stil.
Deltagelsen var ikke størst, men med 36 deltagere og største klasse
med 12 deltagere , ble det et brukbart stevne. · Jentene presterte å ta
3 euJ.l or; 3 sølv på Judo-rrattene i Nidarøhallen den 14. oktober.
Først ut på rratta l ørdag rrorgen var tvbnica Økshaug i +61. Hun skulle
forsvare fjorårets tittel. Hun kjerrpet tappert , men tapte dessverre
finalen og rråtte "nøye" seg med 2.plass. Neste rrann scm stod for tur
var Vivi Olsen i +56. Hun gjorde det bra og vant alle sine kamper på
ippon, så sei er'n var klar. Siste rrann ut av jentene var
Kathrine Karlsson i +52. Hun feide alle rrotstandeme av rratta helt opp
til finalen, men der fikk hun en hard kamp og tapte knepent. Det ble
altså sølv deme gangen.
Etter de inviduelle vektklassene var det åpen klasse under og over
52 kg. I åpen klasse under 52 kg. stilte Kathrine opp og kjerrpet seg
til en fin l.plass. Åpen over 52 kg. var både Vivi og J'vbnica i.
De kjerrpet seg begge frem til finalen, hvor de rrøttes. Kampen var
jevn, men Vivi vant på hantei.
Så var stevnet over for Gull og Sølv jentene våre. De gikk ut av
Nidarøhallen med tre store smil og tok toget hjan fra Trondheim,
etter å ha spist en mega stor pizza på Peppes . •. •
Kathrine K.
17
Landsstevne for gutter
Sandenord, 2~ november '89
Klokken var æ. 0 0
• da r,'brten, Stian, kre , Petter, Andre og Sigurd-Ola
gjennanførte en smertefri innveiing. Sistemann ankan vektkontrollen
for sent (trenger vi å nevne hvem ? ) , men etter en heftig diskusjon
med en kverulantisk dcmner og en noe ureglementert handling i
forbindelse med noen papirer, fikk også Thanas delta. De syv NJJK'eme
gransket premie bordet ined håpefulle blikk, men bare noen få timer
senere skulle enkel te få erfare at Judo ikke bare er en dans på roser.
-;-44kg.-klassen var en hard klasse der Stian Jespersen viste takter
til at han ville noe stort denne dagen . De var tre i poolen san endte
opp med tre seirer hver. Men til tross for intens fighting manglet
Stian to usle poeng for å gå videre til semifinale , og endte dermed
på en hederlig femteplass.
kre Burum, ogpå han i -;-44 kg. , startet dagen med en brakseier og et
knepent tap, for så å daninere den tredje kampen med to yuko på
tavlen i det kampens siste halvdel ble innviet. Det var da kre' s
skulder rrøtte matten på en mindre gunst ig måte. En tur på legevakten
og armen i fatle var Are 's utbytte den dagen .
Petter Ellingpen ( +60 kg. ) har denne høsten stått for en stor fremgang
og med flere gode resultater san skulle tilsi medaljesjanser i et
landstevne. Men når det virkelig gjelder har respekten ·en tendens til
å dukke opp, og det gjorde den i bronsefinalen. Men med to glimrende
ippon-kast og femteplass var han vel sånn passe fornøyd.
+52 kg: Sigurd-Ola Eriksen gjorde seg raskt ferdig med ippon san
resultat i alle fire kamper. Det eneste san var trist var at ipponskoringene
var det motstanderne san sto for . On et halvt år eller så
tenker jeg at ogpå Si gurd-Ola vil regjere på medaljeplassene.han og
I samme vektklasse del tok den av våre med kanskje de største
forventningene til dagen, Andre Sunde Nilsen. Etter en grei innledning
var han klar for semifinale mot en slimer fra sarpsborg. Ved halv tid
demte mattedcmneren ganske korrekt en yuko mot Andre , men med fire
Østfoldske øyne på kanten ble skoringen uforstålig annulert til i ppon.
En bronsemedalje var til liten trøst for en ikke så rent lite skuffet
Andre. Ellers bidro Andre med en ypperlig seoi-nage san fortjener
betegnelsen ''Årets luftigpte'' •
18
I +65 kg. ble Thanas Kristiansen regnet san favoritt av de fleste. Han
benyttet den nonchalante stilarten denne gang, og det i litt for s tor
grad. I første kamp gikk det jo grei t , men i neste måtte Thanas ty t i l
sine flyveregenskaper på et uchi--mata angrep , ippon. Dermed var
han ferdig for dagen , trodde Thanas san stod i dusjen når han ble
ropt opp til rekvalifiseringen. Med tre ippon-seiere gikk bronsen
til Thomas san ikke jublet over prestasjonen.
Det er ingen tilfeldighet at vi har gjemt 740 kg. og !l'brten Kanpen
til sist. Med eksepsjonell Judo kvalifiserte han seg for finalen
gjennan to ippon-, to yuko- og en hantei-seier. Finalemotstanderen var
en kort og tett bl åbelte fra Levangerkanten med seoi-nage san
spesialitet. MJrten tok initiativet fra start av og i det det gjensto
et drøyt minutt avgjorde han med et utsøkt ippon-kast san på en høyest
merkverdig måte ble annulert til waza--ari . !l'bt s l utten satte Levangergutten
inn en voldsan offensiv, men !l'brten kontrollerte det hel e i
land på en overbevisende måte. Med andre ord en suveren innsats i
samtlige kamper og en fullt fortjent uoffi siel l Norgesmesterti ttel .
En kan jo legge til at !l'brten gikk to semifinaler for ITYe denne
dagen san han ogpå vant.
Det var ikke noe å si på innsatsen, tvert imot. men med en skadet
skulder, to poeng for lite, bortdørmi.ng m.m. , ble alikevel ikke
Sandefjord-turen fullt så gledelig san forventet. Sandef jord JK skal
ha trekk for at de arrangerte et landstevne med en dcmnerstab der
nær 80 % deburterte. Dette stevnet vil bli husket for dets mange
darmere med usikre opptreden og ikke minst li ten skoring/poengforståelse
. Riktignok skapte dorrrnerenes utrolige evne til å ta de
mest hårreisende avgjørelser en del kaniske situasjoner, men dessverre
er det de tragiske og mindre hyggelige øyeblikkene san en husker mes t .
Men et pluss skal Sandefjord JK ha for at de satte et høytidlig
preg på landstevnet ved å vente med alle finalene til
stevnet forøvrig var ferdig og med påfølgende premieutdel ing .
gOQTVE~~
~ OG
OPTIKK AS
TVITINVN.15D,OSLD 6 ·Tlf.(D2l2741 03
Deres brilleekspert Deres
urekspert
BJØRN H. EGEBERG
TVETENVEIEN 150, OSLO 6 - TELEFON 27 41 03
19
~ Etter premieutdelingen dro sj åfør Helge , lagleder Eivind og resten av
de sultne NJJK 1 eme ( 7 ThCXTBS) t i l Ni lsen 1 s ferieresidens . f.1ed en
kaotisk form for poker, dansing på bordene både med og uten Adam 1 s
drakt , og et par andre srrå finesser steg stemningen utover kvelden.
Cg etter san timene gikk, gikk også formiddagens mindre oppl1Ulltrende
hendelser i glemmeboken, ihvertfall for de fleste .
l'brten Kampen på toppen av seierspallen
med Ole Chr. Langfjæran fra
Levanger JK på. sølvplassen. Det var
nok dette gullet san ga l'brten
tittelen "f
ets junior 1 89".
20
Petter Ellingsen,
den gang han var
760 kg.-gutt, i
aksjon med sin
fryktede o-sotoharai
--maki -kanigari
-goshi.
Bildet er fra
Høststevnet i
Haugerudhallen
der han tok en
bronsemedalje.
ThCXTBS Kristiansen
avsluttet sin ungdanskarriere
med
bronse i landsstevne
for gutter.
Det var f redag 8 . des ember
at en hel menneskemengde
ent ret en rød sporveisbuss
på haugerud og med vår
utr ettelige sjåf ør , Tor e
Olsen, på plass satte vi
kurs for Molde og lag- NM .
Etter en l ang reise
mell om f j ell og daler ,
over s j øer og sletter kom
vi vel frem t i l rosenes
by , s litne nok for å køye
på Knausen motell .
- Å være sjåfør for
NJJK , det er moro det!
Så var dagen der ; herrelaget skulle forsvare førsteplassen
fra de fire foregående år . Annetlaget var riktignok noe
reduser t , men så absol utt med ambisjoner om bronsemedaljer.
Og etter en årrekke hadde vi endelig klart å
stable et damelag på bena , et ungt , men frykt ed lag . På
grunn av for bundet s nye regel om at kretsl ag er tillat
så lenge andre kl ubber i kretsen i kke s t i l ler , var det i
år rekordmange lag påmel dt . Hel e 9 damelag og 16 herre l ag
skapte en energisk atmosfære i I drettens hus i Molde. Vårt
damelag hadde ikke nevnever dige problemer med OSI og Møre
og Romsdals kret s l ag II i de to første l agkampene , og var ~
dermed klar for f i nalen(det kommer vi tilbake til senere ) .~
21
Dag Hodne
får sin
velfortjente
oppmerksomhet
.
Fra venstr e :
Ulf, Odd ,
storheten
selv - Dag ,
Rune og/
eller Stig,
Jøran og Kim .
Herrelaget vårt varmet opp med Sandnes JK og OSI II , for
så å møte et selvsikkert, men l i te realistisk lag fra
Trondheim i semifinal en. +60: Jøran vant på ippon .
+65: Rydberg pådro seg hansokumake mot Stig for sin
defensive og lite publikumsvennlige atferd. +71 : Odd vist e
Hagerup hvordan man kaster morote- seoi- nage. Det sto nå
3- 0 i seirer og 30- 0 i poeng i det våre to veteraner
skulle møte Trøndernes landslagskjemper . +78: Etter en
frisk åpning av Ulf overtok etterhvert Bergmann taket på
kampen , og vips , så lå Ulf på ryggen. +86 : Samme skjebne
led kondisgutten Rune mot Roaldseth , dvs . ippon- tap.
Så var det de store guttas tur , +86: Kim satte på plass
den forhåndsfortapte Kvåle gjennom to fremragende
waza- ari-kast . Stakkars matter. Resultatet ble NJJK - TJK
4- 2 , 40- 20, og neste oppgave var finale mot Bergen JK .
Det var nettopp Bergenserne som ble for sterke for vårt
annetl ag , men rekvalifisering fikk våre tapre menn . Ett er
en ganske formell seier over Hordalandsbøndene ble det
en langt mer innholdsrik lagkamp mot Marienlyst JK om
bronsefina1eplass . Det ble faktisk så jevnt at omkamper
måtte til for å kåre vinneren, og klassene +65 , +78 og
+86 ble trukket ut til å gå omigjen . Thomas behandlet
Anders Lie med en glimrende feiing , mens Agnar måtte
gi tapt for en noe mer erfaren Giert Clausen . Det var
Asle Strand Marienlyst sendte utpå for å stoppe en
knusende Ørn Terje . Men nei, slike naive tanker går ikke .
NJJK II - MJC 2-1, 20-10 .
22
Herrelaget :
+60: Jøran Paulsen
+65: Stig Traavik
+71 : Odd Sandnes
+78 : Ulf Berget
+86 : Rune Bakken
+86 : Kim Andersen
Damelaget :
+48: Nina Belseth
+52: Kathrine Karlsson
+56 : Marianne Weidemann
+61: Vivi Olsen
+66: Monica Økshaug
+66: Ingrid Flaa
Annetlaget :
+60: Jørgen Moland
+65 : Thomas Kristiansen
+71: Bernt- Oscar Halvorsen
+78: Agnar Bjørnseth
+86:
+86 : Ørn Terje Foss
Reserver : Petter Ellingsen
Tormod Kristiansen
Ivan Gasparini
Cecilie Sollihagen
Massør og
Lagleder: Ole Hammerstrøm
Sjåfør: Tore Olsen
Reiseleder: Eivind Skj ol lby
Etter som timene gikk ble det klart for finalene . Først
ut av våre var damelaget som hadde Østfolds kretslag som
motstander. Nina og Marianne satte førsteklasses preg på
finalen med hvert sitt ippon- kast som det smakte fugl av .
De øvrige jentene klarte dessverre ikke å følge opp og
med tre tap som følge av manglende ne-waza- kunnskaper
måtte laget ta til
takke med sølvet.
Men for all del ,
denne jentegjengen
sto for en prestas
jon det er verdt
å merke seg da
lagets gjennomsni tsalder
bare er på 17
år. Med andre ord
jente/dame-Judoen
er på rett vei her
i klubben . Det
vil ikke overraske
oss om de neste år
går helt til topps.
Bak fra venstre: Marianne, Kathrine og Vi vi . Foran fra
venstre: Monica , Ingrid og i Oles trygge favntak ; Nina. ~
23
Herrenes bronsefinale mellom NJJK Il og Trondheim JKw ble ikke fullt
så spennende som håpet. Annetlaget startet jo med et ippontap i 786 og
med Bernt-Oscar og Ørn Terje på skadelisten , endte dette laget på en
hederlig femteplass . Den andre bronseplassen gi kk til OSI.
Så var det duket for dagens hovedbegivenhet, herrefi nalen. Denne
lagkampen hadde faktisk mye til felles med semifinalen mot Trondheim
JKw , og på forhånd hadde Bergenserne den samme optimismen som forrige
offer . Kamp for kamp: Jøran gjorde kort prosess med sitt bytte. Med
en juji-gatame satte Stig strek for Espeseth§ håp om seier . Odd
benyttet nok en gang sin morote så det suste. Ulf begynte igjen bra,
men hans erfar ing holdt ikke mot den teknisk gode Steffen Pedersen .
Og Bakken startet som han alltid gjør, godt og aggressivt , men
så var det kondisen da . •• Stillingen var nå 3- 2 i seirer og 30-20 i
poeng i vårt favør , men parallellen med semifinalen stoppet ikke
der . Dagens s i ste kamp skulle bli avgjørende for hvem som vant
lagkampen, og dermed også Lag- NM ' 89. På tribunen var det nå overvekt
av Bergensere , faktisk også noen med Trønderdialekt .
+86 : Kim Andersen v Per M. Eide.
Det ble typisk tungvektsjudo der
Kim dominerte det meste og etter
et par minutters tid havnet de i
ne-waza , nærmere bestemt i osaekomi
med Kim Kong på topp.
Til venstre : Tidenes mest
fortvilte Bergenser prøver
desperat å komme unna Kims solide
armtak , men det forgjeves. Og
etter tretti sekunder kunne vi
nok en gang konstatere at det var
et faktum, NJJK var blitt
Norgesmestere for lag , femte år
på r ad og tolvte gang totalt .
Skal det noengang ta slutt ?
Seieren ble feiret på fysisk, verbalt og flytende vis i hallen,
i dusjen , på mottelet, i bussen og på byen ut i de tidlige
morgentimer. Mens Trøndere og Bergensere hang med hodene og felte
noen tårer over at drømmen om å bli Norgesmestere ikke gikk i
oppfyllelse , ikke denne gang heller . De kommer nok til å ha en
del hodepine i tiden f r emover mot neste lag- NM om hva som må gj øres
for å vippe NJJK av tronen . Hvis det da lar seg gjøre .
Dagen derpå ble det vanskelig å komme seg opp for e nkelte , men til
tross for endeløs trøtthet var vi blide og fornøyde da vi satte
oss i bussen med gull , sølv og en femteplass fra lag- NM som
en avsluttning på året og 80-tallet .
24
G) Jøran prakt iserer
for anledningen
t a i-otoshi - ippon,
her mot Manuel Jose
Desperados fra BSI .
~ Ørn Terje fas t s l år
vinnerlaget, sender
annetlaget til bronsefinale
og Marienlyst i
gjørma, dvs. 7 . plass .
® Jøran lader opp .
0 Ole psyker opp .
® Ki m feirer .
25
VISSTE DU AT ••••
- vi er i 1990 nå, og at
julen er over for lengpt.
- ()jd har fått sin første blankål.
- Vi vi og 'Ihanas er kjærester.
- Nina og Stian ikke er det.
- red.'s kjekkeste halvdel har det.
- Thor P. har liten tid for tiden.
- alle ikke er like store ,
spør Kjellis.
- red. 's iherdigc;te halvdel snart
drar i mi li tæret.
- Teknikk & fbsjons-partiet kun er
blitt en sosial enhet i NJJK.
- nye Hajime er ett år i år.
Ja ja, slil< kan det gå ...
26
Most tu du!
Kontaktannonser
Kanskje ikke så stor,
men ute etter alt san
rører seg på jord.
Enten for å knuse dem
psykisk eller bruke dem
dem fysisk.
Bi ll. merk. CXXJ5
"Alltid klar".
l-Øy , blond og sjelden sur
med myke tendenser
og Har ley på lur.
Titt og ofte i luften
men med bred erfaring
holder han på fornuften .
Bill. merk. cxx:'6
"Søker deg san vet hvor
styrerorrrnet er'' .
Hvem er dette?
Navn, alder, tyngde, kjønn, hva gjør personen
i judo sammenheng ?
Hjelp oss med dette. og det vil gå deg vel.
Legg ditt svar i styrets postkasse.
Merk svaret "Hajime 's løyse konkurranse".
Vi trekker ut en heldig vinner san vil
få en uforglemmelig overraske lse.
~~d tilsammen 109 deltqgelser i disse ti
nasjonale stevnene har NJJK rasket med
seg 82 medaljer san gir en medaljeprosent
på hele 75. Medaljene fordeler seg slik:
30 gpll , 22 sølv og 30 bronse.
Litt statestikk
Våren '90 har NJJK
deltatt i
- Nyttårstevnet
- Rose-Cup
- Blindern-Cup
- Østfold-Cup
- Senior-Nl'l!
-Asker-Cup
- Sandefjord-Cup
- Trønder-Cup
- MINI -SHIAI I
- f4INI-SHIAI II
PIR PIRAYAEN -fin!-
Det dere her ser er tegneserien "Pir Pirayaen" san vil
bli å finne i Hajime frerrover.
Olav Åse står for både tegning og tekst. I neste nurrmer
vil red. gå næmere inn på forfatter , hans liv og mening.
27
K(u66mesterskap 09 avs(utnift9sfest
i uke 24 (11. - 15. juni)
ANTIK-BRUKT MARKEDET
Senteret med de
spennende butikkene
Trondheimsvn. 13, Oslo 5. Tlf. 67 61 02