Hajime, nr. 1 – 1989

  • Version
  • Download 540
  • File Size 3.46 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1. april 1989
  • Last Updated 21. mars 2017

Hajime, nr. 1 - 1989

MEDLEMSBLAD FOR
NORSK JUDO OG JIU-JITSUKLUBB
NR. 1 · 1989 * APRIL * 6. ARGANG
Arets juniorer '88:
Jørgen Moland og Cecilie Sollihagen.
Medaljetakerne fra Nyttårsstevnet.
Hajime-redaksjonen består av:
Jørgen Moland og Ei v ind Skjol lby
Fotografier er tatt av:
Thor PettE>rson
Styret i Norsk Judo og Jiu-jitsu klubb består av:
Formann:
Nestform.3nn:
Styr·emedlem:
VaramedLem :
Terje Lund
Dag-Erik Simonsen
Svein Skjol lby
Hetge Ni l sen
Gt·o Helle
f•;a i Foss
Foreldreforeningens styre består av:
Trenere:
Formann:
has se rer :
Judoskolen :
Nybegynere ungdom:
Helge Nilsen
Anne Borge
Erland J~:nsen
Kjerstin Gaarder
Else Britt Raknerud
Thor Petterson &
B~rd Andersen.
Thor P~:tter·son,
Per Steinar heirung &
[l,l rd Andersen.
Viderekommende ungdom: Endre Grøtnes,
Avansert ungdom :
Senior/etite parti :
Old boys/mosjonsparti :
Ronald Langsholdt &
Rikard Skjellsvik.
Ulf Berget ,
Eivind Skjollby,
Odd Sandnes &
. .lørgE•n t·loland.
Bobby Ivanov Stoyanov
Stig Traa v ik .
Thor Petters on,
Gunnar Hansen &
Lass e Kristiansen.
hata/ teknikk trening: Dag Hodne &
Jan Omar Ol s en .
Ansvarlig vektrenings-rom: Ole Jørgen
Hammerstrøm .
Hajime er et pol i tisk uavhengig organ for Norsk
Judo og Jiu-jitsu Klubb, bas ert pl frivillig,
gratis arbeid .
Takk til alle som har vært med l hjelpe .
Klubbens adresse: Postboks 50, Haugerud 0616 Oslo 6 · Tlf. 32 45 68
0[1J[1J[K]®~®~
Formannen har ordet Side 4
Nyttårstevnet " 5
Redaksjonen har ordet " 6
Rose- cup " 7
Blindern- cup " 8 9
Årets- j uniorer " 10 11
Generalforsamling " 12 13
Telehiv " 14
Kjendis- siden " 15
Landsdel stevne I (ungdom) " 16
Innlegg- siden " 17
Vårspretten " 18
Lett blanding 11 19
Terminliste " 20
NM-reportasje følger i neste nummer.
~-~yataher-
STIG TRAAVIK
med 3. plass i Dutch-open den 1. april
3
Formannen
liar
ordet
Spørsmålet "Hvorfor har vi ikke noen klubbavis?" er blitt
stillet mange ganger. De færreste av våre yngre medlemmer
vet at vi engang hadde en avis . Følgende sitat er tatt fra
lederen i første nummer av HAJ IME som kom ut i mars 1972 :
"- det er ikke sl enkelt l fl i gang bladprosessen.
Det e r se l vfø l gelig enkelt l
diskutere saken, men når det kommer til
stykket, sl er det ikke fullt sl enkelt l fl
noen til l ta seg av den praktiske siden,
dvs a t det er svært fl som som har tid til
overs for den konkrete oppgaven det l
skrive, redigere og l sørge for trykning og
distribus jon."
Sitatet kunne godt ha vært svar pl spørsmålet .
Når vi nå igj e n har fltt en a v is e r det fordi Jørge n Moland
og Eivind Sk j o llby var villig til l gjøre me r e nn bare det
l diskutere saken. De la frem f or styret en gjenno marbe idet
plan for utgive l sen, som styret bare kunne rose og g i sin
fulle tils lutnin g.
Jeg s ynes d e t er spesielt gledelig a t J ørgen og
et samlet s tyre vil l e at klubbavise n fortsatt
HAJIME. Det er e n fin hon nør til de veter a ner
Eivind og
s kulle hete
med Gunnar
Foss i spissen som sto for avi sen i de årene den ble u t g it t
forrige gang.
HAJIME vil bringe judonyh e ter og me ldi nger av interesse fo r
me dleme ne. Nå når dette leses håper jeg at mange flr
sk rive kløe og se nder inn stoff for derved å h je l pe Jørgen
og Eivind ti l l lage en god avis. HAJIHE v i l bidra ti l a
gjøre l an dets beste klubb e nda bedre.
Me d hilsen
Terje Lund
Formann
4
Nyttårsstevnet
Lørdag 21 . j anuar ble årets første ungdcm og j unior
stevne arrangert av Marienlyst JK i Blindernhallen. Forhåpni
ngene var vel noe s tørre en vanlig , da deltagerne
fra klubben måtte betal e start-kontingenten selv , noe
som førte til at bare de ivrigste del tok . Så al ikevel,
når vi tar i betr a ktn i ng at det var flere første-års
juni or er på matta, gjorde klubben en k j empe i nnsats med
18 medaljer på 16 deltagere . Dette på grunn av at flere
deltok både i ungdom og junior.
Thomas Kristi ansen Mor ten Kompen
De kanskje a l ler mest oppsiktsvekkende resul~atene
sto nok Odd , Morten og Jørgen for; Odd med sin prestasjon
å ha slåt t en svært dyktig l.dan- ist og l andslagsutøver
fra Marienlyst JK . Morten som deltok i sitt andre
stevne og tok en fullt fortjent gull-medalje . Og Jørgen
som satte en av fjorårets suverene sammenlagt vinnere i
Norges-cupen ned på en 5 . plass , (uten selv å møte han).
GULL :
Søl v :
BRONSJE :
Thomas Kristiansen (ung) , Odd Sandnes ,
Morten Kompen og Jørgen Moland .
Cecilie Sollihagen (ung) og (j un) ,
Vivi Ol sen (ung ) og (jun) , Ingrid F l aa ,
Nina Bel seth, Kathrine Karlsson ( j un) ,
Andre Sunde Nilsen og Eivind Skjollby .
S t ian J espersen, Thomas Kristansen (jun) ,
Jøran Paulsen, Are Burum og Kathrine
Karlsson .
I t illegg del tok Martin ( - 40) og Mette Simonsen ( - 52) .
5
Redaksjonen
har ordet
Ette r iherdig s lit e r de tte vi dundere t av et me d lemsbl
ad ferdig . Mang en kvelds t ime og påskekveld er
blitt spilt ut i avisens formå l. Foruten oss sel v hadde
vi ikke klart det , men akk nå er a l t ferdig og v i kan
begynne å leve igjen.
Nå har vi ikke vært he lt alene om det. Vi har hatt
hjelp av Thor Petterson med bil der og vi har fått psykisk
oppmuntring av Willy Olsen i form av grati s kinobil
l etter og utlån av et kamera . Vi takker a l le som har
s att inn a nnonser i et b l ad som ikke har vært i trykken
på tolv år . Vi vil også takke Moltzau trykkerier for god
veiledning og rimel i ge betingelser ved trykkingen. Vi
s e tter også pris på styrets positive hol dning til vårt a rbe id .
Som et av formålene ved Hajime står kommunikasjon
mellom styre og de aktive høyt . Vi har derfor satt
av en av de mest kostbare og fineste sidene ibladet til
en slags kontaktspalte. Der er det ikke bare mulig å
klage, men også å takke for ting som skjer i klubben. Og
ikke glem når sinne koker og ma n har lyst til å klage
s om vær st , at det meste av klubbens system er basert på
frivi l lig og g r a t is a rbeid.
OfJ SlrOI~JEBMND
for sikkerhets skyld
6
Qose-cup
Lørdag mor gen , 4 . f ebr uar trådte f i re fi g htere opp
i Idrettenshus i Mol de f or å slå a lle Mol dboer ne . I nnv
e iingen gikk gre i t , bortsett fra en STOR t a bbe av en
v i s s oppmann (Thomas L) . Jent ene v a r i kke påmeldt i
da me-klassen s om de skulle ha vær t , men e t ter mye om og
men s tilt e Vivi Olsen i pike r - 52 og Kat hrine Karls son i
damer - 52 . Sti an J esper sen og J øran Pau lsen g ikk som
p l a n lag t (gu tter - 40 og herrer - 60) .
Jøran g ikk b r a , men i pul j e - final en møt te han Harefa
l l et . Ka mpen b l e jevn , men Ha refa llet fikk de t e ne
usle poenget t il s lutt . Jør an fi k k en brons j emedalje .
Medal j e av samme val ør b l e de t også på Sti an , da
han i en av de innledende kampene t apte for en
s venske . Snufs ... Men til t r ø s t f ikk han en s tor pokal
for r askeste i ppon . .
Vi v i o lsen gikk i mponerend e , og vant alle kampene
s i ne på ippon . En slik i nnsats result e rte i e n s uper
gullmedal je .
Kathrine van t innlede nde k amper på ippon, men da
hun møtt e den s venske l a nds lags jen t a , Eva p å 21 år , sa
det "bang" og der lå Ka thri ne på r yggen e tter fem s eku
nder . Dt b l e en sølvmedalj e .
St evnet ble e tter hver t ganske l a ngtekkel ig , og
etter t olv t imer var det ende l i g f e rdig .
Sti an fant seg
godt til rette
blant kjente
j enter (Jøran
var ikke ti ls
t ede da bildet
ble tatt) .
7
Blindern-cup
Søndag 12. februar var det Blindern - cup i
Blindern-hallen arrangert av UIK . NJJK s l ilte med ni
deltagere, fem i kvinne-klassene og fire i herre-klassene .
I - 52 ki los-klassen var det fem deltagere , der i
blant Vivi Olsen og Kathrine Karlsson. Vivi vant denne
klassen suverent med fire seire , mens Kathri ne endte på
en t r edje plass.
Marianne We idemann ( - 56) tapte overaskende og noe
tvil somt for Kirsti Harefallet (Fredrikstad JK) i et
pool- system , men vant de andre kampene etter oppskriften
og fikk dermed en annen plass. I samme vekt- klasse
gikk Cecilie Sollihagen som sanket en f i n - fin bransjemedalje
.
Ingrid Flaa (-61) Kjempet i tre kamper med både
seire og tap som resultat , og tok en bronsje- medalje .
I - 60 herrer deltok Jøran Paulsen som det gikk
greit for helt til han møtte Knut Harefal let (Fredrikstad
JK) i pulje-finalen med hontai- tap som resultat .
Jøran endte opp med en bronsje- medalje .
Eivind Skjollby
(-65) tapte
første kamp på
hontai , og det
var det. Odd
Sandnes samme
klasse, vant
suverent over
en nervøs og
hevnlysten Anders
Lie (Marienlyst
JK) , les ref. fra
Nyttårstevnet.
Men i f ina l en ble
Alfredo Chinchi lla
noen numre f o r
stor for Odd. Det
ble en overlegen
sei er til Alfredo
med ippon i siste
sekund .
8
Odd Sandnes sto for en voksen
prestasjon i Blindern-cup .
Resultater Blindern-cup
DAMER :
- 52 kg l. Vivi Ol sen, NJJK
2 . Siw Ul vehøy, Sa ndef jord J udok lubb
3. Ka thr i ne Karlson , NJJK
- 5 1 kg l. Kr istin Aksnes, NTH!
2. Liv Bue , Asker Judoklubb
3 . Ing rid Fla a, NJJK
& Lisbeth L a rsen , NTHI
HERRER
- 50 k g l . Knut Harefallet, Fredrikstad Judokl ubb
2. Rune Kvigne , Ippon J u doklubb
3 . Bjørn L a uritzen, Oslo Judoklubb
& Jøran Pa u l s e n, NJJK
- 65 k g l. Alfredo Chinchilla, NJJK
2 . Odd Sandnes, NJJK
3. Rune Evensen, Hurda l Judoklub b
& Anders Lie, Marien lyst Judo Cl ub
Foreldreforeningen minner
om avslutningsfesten for barn og ungdom
den 15. juni.
MOLTZAU
NAR KVALITET ER LIKE
VIKTIG SOM TIDSFRISTER
• FOTOSATS
• KONVERTERING
• PASTE-UP
• LAYOUT
• EN AV NORGES MEST
MODERNE MASKINPARKER
FOR FARGEARBEID
• FERDIGGJØRING
TELEFON: (02) 16 18 90 - TELEFAX: (02) 25 45 14
MOLTZAU TRYKKERIER A-S
MARTIN STRANDLIS VEl 10 . 0959 OSLO 9
9
o Arets juniorer '88
Jørgen Moland ble født den 24 . juli 1972 og er nå
første års junior. Han ble innmeldt i klubben 1985, og det
ble ganske for t oppdaget at han var e t stort talent . De to
siste årene har han målbevist trent j udo fire ganger i
uken og svømt en gang .
På s pørsmål om hvordan det var å få utmerkel sen " åretsjunior"
svarer J ørgen : - Det var en flot t og triumferende
fø l e l se .
Han tror mul igens at det er hans iherdige innsats på
treningene og mange gode resultater i viktige konkuranser
som har fø r t ti l denne utmerkelsen. Han trekker spesielt
frem s in seier i Trønder-cup I ' 88 som var uttakstevne
til junior- landslaget.
Jørgen har som mål for ' 89- sesongen å gjøre det br a i
senior-NM, d.v.s. medalje , og ta gull i junior-NM. JuniorEM
er også et mulig mål . På lengre sikt vil han se tiden
ann, og i første omgang etablere seg på landslaget .
Om miljøet i klubben har Jørgen
å si at det som o f test er veldig
positivt , men t il tider noe spent .
Han kjenner seg godt hjemme i en
akti v og kreati v ungdomsgjeng.
Når det skal spises foretrekker
han p i zza eller en biff , og sier
heller ikke "nei takk" t il en slalom-
brus. Han er svak for depresiv
70-talls musikk som Genesis , Dawid
Bowi e og gammel Pink Floyd , og el lers
er jazz svært fornøye lig. Jørgen
har sansen for små , klumpete og lyshårede
jenter, men for al l del uten fregner . Utenom judoen
er Jør gen aktiv innen speidern og idretts-gruppa på skolen
, og tar gjerne en hyttetur sammen med venner .
Hvis det skal sies noe om medaljene hans, så er
ikke antal l et tre-sifret, men ...
Ellers er Jørgen en kjekk og grei gutt med store
tanker om seg sel v . Han l ar seg sjelden overtal e , men
kan være noe distr e.
10
Det var vinteren 1974 det skj edde, vidunderbarnet
Cecilie Sollihagen (navnet noe senere) ble født .
Det var en kal d januar nat t , nermere bestemt den syvende.
Al l erede l ike etter ankomst fra s in mor ' s mave viste hun
seg som en tøffing.
Hun vokste opp og hennes far , Fred , senere nestformann
, innså at kun judo var det rette for henne . Hun
s t artet som syv å r i ng og suksessen lot seg ikke vente .
Hun vant stevne etter bare et års t rening , og s i den dengang
har hun sanket i nn 13 gull- medal jer , 14 sø1v- meda l
j er og 12 bronsje- medal jer . Tross hyppige skade t i l feller
som i disse dager .
At Cecilie etter syv års iherdig trening s kulle utpekes
til årets juni or i norges største , beste og eldste
judo klubb , var ingen t i l fe l dighet . For i 1988 har hun
vunnet stevner som bl.a . Vårspretten som e r et av de
største her ti l lands . Selv mener hun intens treningsiver
, godt mi ljø og gode trenere er årsaken til sin
suksess . Vi får sikkert høre mer om Ceci lie Sol lihagen
i årenes løp , eller hva Cecilie ? - Å jo da, jeg har som
mål i 1989 å kvalifisere meg til EM for juniorer , og
vinne j uni or NM . (Intervjuer en får en tanke!) ; - Blir
det ikke liten t id til andre ting når du satser slik?
Som svar kan hun fortel l e at det
bli r l itt plass til skole, venner
u t enom judoen og familie. Men andre
fr i tdssysler blir det liten plass
til . Så er det også prisen for å
gjøre det så bra, sier Cecilie .
Ellers vil hun gjerne legge
ti l , for gutter som kunne ha et
ønske om å be henne ut, at det er
biff , lasagne og taco som smaker
best . Skal det være disco , skal det
være cats, og der skal det b l i spilt
Michael Jackson og George Michae l .
Foruten de kjekke redaktørene , ser hun gjerne at ogs å
Anders Lie (MJ C-elg) ber henne ut , da hans l ettere armerte
sveis falle r henne i smak .
Til s l utt vil Cecili e til føye at det er " kjempekuuul
t" at noen har stRrtet en klubbavis i gjen .
Vi takker Cecilie for at hun stilte opp og lot sin
personlighet renne ut på e t papir .
11
Generalforsanilingen
Møtet startet noe sent , men k~ r godt i gang ved
19 . 30 tiden. Det var 31 stemme- be r ettigede og 4 medl
emmer under 17 år til stede.
Dagsordenen ble godkjent og det ble val gt dirigen
t , referent , telleko rps , samt to til å underskrive
pr otokol len .
Styrets årsber etning ble behandl et uten noen
særlige i nnsigelser ,
Punkt 5 på dagsordenen ; behandling av regnskap
med revisors rapport b l e gjennomgått uten koment arer .
Styret hadde selv ingen forslag , men Dag Hodne
hadde en 4-5 forslag . Første gjaldt fors lag om og for e slå
Atle Lundsrud som æresmedlem i NJF . Etter disus j on
og a vstemning falt forslaget. Neste forslag gikk u; på å
endre t i ttelen til NJF's l eder til president , ogsa
dette forslaget falt . Forsl aget om å oppr ette en teknisk
komite NJF i igjen ble vedtatt med stort fler t all . Dag's
forslag 5 om å redusere medlemsavgiften til kr . 100,ble
diskuert og vedtatt . Hans 6 forslag t rakk han over-
12
NORDSTRAND
GJERDEFABRIKK A/s
Ekebergveien 252 - 1166 OSLO 11
Telefon 28 33 36
raskende ti lbake . Det b l e en ytterst oppgl ødd stemning i
salen som førte til a t det orginale generalfor samlingsreferatet
ble på 11 s ider . Ved nærmere e t tert anke trakk
han også s itt forslag nr . 4 .
Punkt 8 på dagsordene n ; vedtak av budsjettet ble
diskutert . Det ble g j or t klart at de kr . 21 000, - som
var redusert i den t otale avgiften måtte tas fra et
annet sted. Og det ble dessverre en av de v i ktigste
postene på budsjettet som ble offeret; deltage lse på
andre stevner . Det ble også sagt at vi antagelig ikke
vil få offentl i g støtte i 1989 . Som en del av budsjettet
ble Henrik Lundh's minnefond behandlet . Det ble da vedtatt
at enten formann eller nestformann skal si t te i
fondst yre . Gunnar Foss trakk seg her til fordel for
nestformann , Dag- Erik Simonse n , som da tro inn fondstyre
som ellers ble uendret .
Kl . 22. 30 samme kveld ble general forsamlingen
avs l uttet og alle kunne gå fornøyd h jem .
Vi i redaksjonen vet at Hajime er et godt
dekkende medlemsblad for NJJK.
Vi vet også at Hajime kan utvikles til det bedre.
Det kan du hjelpe oss med ved å la oss få vite
· hva som kan/bør forbedres.
Benytt den sorte kassen ved inngang til dojo I.
Annonser i HAJIME,
og bli Norges beste
som oss!
Henvendelse r edaksjonen :
Jørgen tlf : 28 84 49 e lle r
Eivind tlf : 30 78 44
13
Vi var tre jenter og fire gut ter som håpefulle dro
fra Oslo den 4 . mars . Turen gikk t i l Kragerø i Vivis far
sin buss.
Skuffelsen lyste ut av oss idet vi så e t enslig
mat te- areal . Men skuffelsen varte i kke l enge , f ordi a l le
klubbens deltagere tok medalje . Tr oss en lang og etterhvert
kjedelig dag var vi fornøyde .
14
Resultatene:
Gull : Stian Jespersen (-44) ,og Nina Be l seth (-36 ,
gutte- klassen) .
Sølv : Vivi Olsen ( - 52) , Mats Hel le ( - 56) og
Are Burum .( - 44) .
Bransje : Kathrine Karlsson ( - 52) og Andre
Sunde Nilsen ( - 48).
Autorisert spes i a !verksted
for
oppretting og lakkering
Strømsveien 223, Postboks 70 Alnabru, 0614 Oslo 6
Telefon 64 6215 - Telefax: 64 00 41
Kjendissiden
'----~-~
Navnet er
Dag Hodne
Mannen har vært instruktør i 20 år , styremedlem i 17 å~
formann i l år , graderi ngsberettiget i alle år og er en av
Norges høyest gr aderte , 4 . dan . Han var med på å grunnlegge
Norges dan- kol egium og har styrt Henrik Lundhs minnefond
siden 1985 , og til sist men ikke minst , Norges mester inviduelt
fire ganger.
Hører man a l t dette kunne man anta at mannen ikke har
hatt tid til annet enn j udo . Selv om judo står høyest på
priori teringslista får han tid til annet også ; fotturer ,
roing , fallskjermhopping , sykling (deltatt i Trondhei m -
Oslo) og famil i e . Og for å være s i kker på å ha noe å gjøre
så samler han på f r i mer ker , mynter og selvfølgelig medaljer .
Dag Hodne r epresenter er en gruppe j udo' i ster som setter
juden svært høyt , både fys isk og åndelig . og for disse fungerer
judoen som en religion. Med ordtakene "jeg elsker judo"
og " judo fremfor alt" går hans hverdag som for en hvilken
som helst annen religøs . Om det er denne "rel igionen" som
har hjulpet ham med å nå s å langt i nnen j udoen er vanskelig
å si . På 60/70- tallet når Norsk judo var i etableringsfasen
var Dag en av de mest lovende judo- utøverne her i landet .
Han var bl . a . den første som vant en kamp i et internasj
onalt stevne .
Dag begynte med j udo 19/11 1963 , 17 år gammel .
Siden den gang har han vært igjennom det meste innen judo .
Han har nådd også nådd de f leste mål han har satt seg, men
det rød/hvite bel tet står fortsatt igjen , d . v . s . 6 . dan .
I mai / j uni skal han i g j en forsøke seg på 5 . dan .
Som en trøst ti l alle som har strøket til gradering ,
så str øk Dag til blått be l te , 2 . kyu .
15
Landsdelstevne I (ung.)
Lørdag 4 . februar arrangerte NJJK l andsdelsstevne
I for ungdom. Klubben stilte alene med ca .
halvparten av deltagerne, og det gjorde mulighetene for
medalje fangst større. Uten tvil kan man si de infridde .
NJJK ' s medalje-samling besto av 4 gull, 2 sølv
og 4 bronsje . Selv om det bare var (ca .) 40 deltagere ,
er dette resultater vi er meget fornøyde med. spesielt
moro var det at debutanten Sigurd tok sølv i vektklassen
- 48 . Dette er nok en gutt vi får høre mer om
senere. Gledelig var det også at Morten Kompen (-40)
vant sin klasse på en svært så overbevisende måte .
Vi gratulerer Jan Løken og Mette Simonsen med deres
gull- medaljer, da dette er "veteraner" som tidligere
ikke har fått medalje av slik valør .
Sigurd Eriksen
- 40:
l. Morten Kompen .
3 . Martin Simonsen .
-44 .
2 . Andre Nilsen.
3 . Are Burum .
-48.
2 . Sigurd Eriksen.
3 . Anders Ve stad.
- 56.
l. Jan Løke n .
3 . Mats He lle.
+56 .
l. Thomas
Kristianse n.
16
Medalje-fasiten ble:
-52.
l. Mette Simonsen.
3. Nina Belseth.
+52 .
3 . Cecilie Sollihagen.
INNLEGG-SIDEN
Denne siden har t il hensikt å forbedre kontakten mellom
de akti ve , foreldre trenere , s tyret og andre sentrale
personer . Det er viktig at både positive og negative
synspunkter blir lagt fr em .
Som et av de eldste medlemmene i klubben må jeg desverre
si at det er enkelte punkter medlemmene våre e r blitt
slurvete med. Derfor kunne jeg ønske meg :
- at alle hilser når de går på og av matte områdene .
- en hy l le ved inngangen der all e setter fra seg skoene
og bytter til tøfler .
- at alle kaster sitt eget søppel og tar med seg klærne
fra garderobene.
puter på benkene hvor fore l drene sitter og vent er på
sine barn.
Men for all del, det meste som skjer her i klubben er
positivt . Jeg vil da spesielt trekke frem de unge i
k l ubben for deres innsats, da det er de som etterhvert
skal overta styringen av klubben . Hilsen Dag Hodne
ANTIK-BRUKT MARKEDET
Senteret med de
spennende butikkene
Trondheimsvn. 13, Oslo 5. Tlf. 07 61 02
17
Det var jentene som
sto for det edleste
metallet denne gang.
Cecilie og Vivi med
sine gull-medaljer .
Vårspretten , 11 . mars, ble denne gang arrangert av
Oslo JK i Sognshallen etter forespørsel fra NJJK , da vi
vill e hatt problemer med å avikle det . Men vi forsynte
oss alikevel av premie bordet, selv om medalje fasiten
var noe mindre enn forventet.
I -52 kilos- klassen deltok Kathrine Karlsson og
Vivi Olsen. Begge kom seg ut av poolene og møttes i den
ene semi-finalen , der Vivi vant med ippon . Kathrine fikk
da bransje , mens Vivi gikk ti l finalen hvor hun møtte
sin erkefiende Tina Øverland (Vennesla JK). Det ble en
jevn kamp til det gjennsto er halvt minutt , da Vivi fikk
en koka og vant på den.
Da klassene -56 og -60 piker ble slått sammen
møttes Cecilie Sollihagen og Monica Økshaug i en kamp om
gul let , der Cecilie trakk det lengste strået.
Jentenes innsats var det a ltså ingen ting å si på,
mens gutta bare klarte å stå for to bransjer. Den ene
kom i -48 kilos-kl assen hvor Andre Sunde Nilsen gjennom
en seier og et tap kvalifi serte seg for Bronsje - ~inale .
Denne vant han overlegent med en waza- ari .
I -44 kilos-klassen gikk Stian Jespersen og Are
Burum . Stian som var en av favorittene i klassen gikk
overaskende ut i andre kamp . Men Are kjempet seg frem
til en bransje- finale og vant den på ippon med en
glimrende morote-gari .
Morten Kampen var en av favorittene i -40 kilosklassen,
men han hadde ingen god dag og endte på en
femte plass . Samme plasering ble det på Mats Helle i
-56 kilos-klassen. Men disse gutta kommer nok sterkere
igjen ved senere anledninger.
I tillegg deltok Martin Simonsen (-40) som røk ut i
første runde , og Thomas Kristiansen som ikke klarte
vekta (-60) denne gang . Han måtte derfor gå i +65 kilosklassen
der motstanderne bl e noe for tunge for ham .
18
KONNTAKT ANNONSER :
Liten, kjekk, MEN stor ,
søker lite sprettent
stykke som ikke er
jenta til mor .
Bill. merk . 0001
"Bedre liten å stygg ,
enn stor og pen" .
Litt for fet, brunt
belte , søker deg med
pizza smak .
Bill. merk. 0002
"Fast og fin, kom
og hent din".
* Statuer * Statuetter
REBUS:
Hoppende dyr med lange ører
+
stor farlig fisk ~ H
+
G + røyk(synonym)
+
bjørnen lever der om vinteren
+
ikke her , men .. . , D
+
varm( synonym) 7 H
+
H t sjel den(antonym)
+
K
+
knapp(synonym)
* Byster * Minneplater
T
Østensjøveien 5, 0661 OSLO 6 · Telefon 65 66 20
Bankgirokonto 6049.05.00440
E
Terminliste
April
22 .
23 .
29.
29 .
f1ai
4 .
4 - 6.
6.
Juni
16 .
Asker Cup I Asker Jr . K/M
Ungdomsturnering Asker Ungd. PiG
Trønder Cup I Trondheim Sen. /Jr. K/M
Landsdelstevne I Vår dojo Barn P/G
Sandefjord- stevne Sandefjord Ungd./Barn P/G
Lugi- camp Lund, Sverige 14-19 år K/M
Krokstadlekene Krokstad Ungd. P/G
Klubbmesterskap Vår dojo Alle
Har DU
betalt kontingenten m
KOUTINGI:NTSATSErJE ER:
Voksen (over 18 år) kr . 820 ,pr
, semester.
Barn (t.o.m . 17 &r) kr 520 ,pr.
semester.
Judoskole (6- 9 ~r) kr.320 , pr.
semester .
Støttemedlem kr . 160 ,-
Vi har varen
Vi har
håndverkeren
~J,
~
HAUGERUD A/
Spør fagmannen
om gode råd
40 års erfaring i
malerbransjen
FARVE OG BOMIUØ /8
Haugerud Senter 1-7 P.b. 41 Haugerud, 0616 OSLO 6
Telefon (02) 32 21 94- 30 18 70