Hajime, nr.1 – 1975

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 720
  • Filstørrelse 3.32 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. januar 1975
  • Sist oppdatert 5. november 2014

Hajime, nr.1 - 1975

Hajime, nr.1 - 1975

HÅJIME
sa|_A|:1 FOR NORSK .Juno OG .J|u-.Jrrsu|<|_uEsB
* * -ae .JANUAR ae -ae ae 4-ÅRGANG
IVIEDLEIVI
NFI.'I -1875

Bidragsytere med stoff og/eller fotos i dette nr. av Hajime:
Einar Pettersen, Torkel Sauer, Odd Johnsen, Ole Larsen,
500900
JJJØØJ
Gunnar Foss, Dag Hodne, m.fl.
Grafisk tilretlelegning: Gunnar Foss
Bladets adresse: NJJK, Boks 7l2l Hornansbyen, OSLO 3.
fflflfflffff fiflflffflfifiíff
Redaksjonen av dette nr. av HAJIME er avsluttet l5.januar T975.
Stoff, fotos, gjerne ros - og ikke minst ris og kritikk mottas med takk, men reiser
du kritikk, bor du iallefall søgre for å ha betalt kontingenten - om du er medlem av NJJK.
>k**>k>k
' Gfl-
....--
Akk jal Akk jal Det er stadig et faktum at tiden gar så altfor fort. En hel hipst-
sesong har vandret sin vei, og vi har dermed vandret inn i et nytt år - l975.
l975 ja. Den l2.oktober l9óO ble Norsk .Judo og Jiu-Jitsuklubb som den første
judaklubb i Norge stiftet, og det betyr at vi fyller l5 år i 1975. Jubiléet er nok noe
som vil bli merketi lopet av året, og i og for seg er det jo allerede innledet- ved at
Norges .ludoforbunds årsting enstemmig utnevnte to av våre klubbaaresmedlemmer, nemlig
Henrik Lundh og Torkel Sauer, til ceresmedlemmer av Norges Judoforbund- for fortjeneste-
full innsats for judoi Norge. Henrik Lundh, som ble 70 år 7.januar 1975, ble dessuten
æresgradert til 4.Dan, og det ble sjølsagt feiret ved den tradisjonelle "gubbe"-festen -
hvor det var samlet isammen omtrent 20 Dan jer + diverse kyu 'er i Oscarsgate - og hvor
"bestefar" Henrik var det naturlige midtpunktet.
Hqistsesongen startet tidlig, - allerede i september ble landsstevnet for ungdom og
yngre juniorer awiklet, og deretter gikk det slag i slag. 5. & l2.oktober var det duket
for NJ_lk's nye "giv"- henholdsvis Tveita OPTIMIST som var åpen bare for orangebelter,
og uka etter for Tveita ELITE, som da var åpen for alle høyere beltegrader + nr. l & 2 fra
Tveita OPTIMIST. Begge stevner ble holdt i Haugerudhallen, og det var et suverent sted
for judo, som vi nok vil benytte til flere arrangementer.
3 klubbkamper ble awiklet. Mot SKI IL pa Ski 5.november var det såkalt
vennskapskomp, hvor det ikke skulle være noen vinner eller taper, men 'hvor alle
deltagerne skulle få anledning til a mote folk fra den andre klubben i treningskamp. Det
var et svært viktig ledd i å få kamperfaring, og denne samarbeidsformen mellom SKI og
NJJK vil nok bli gjentatt. Mot Nesodden JK 23.november hadde vi vår tradisjonelle
klubbkamp på ungdom/juniorsiden, og den kampen vant vi ganske solid. Det virket for oss
som om Nesodden ikke hadde arbeidet systematisk nok for denne oppgaven, men de
kommer nok sterkere tilbake. Den tredje kampen gikk mot lppon JK i desember på Tveita
Det var satt opp et A- og B-lag fra hver klubb, mens resten gikk som vennskapskamper.
W Samtidig med Tveita OPTIMIST ble Nordisk mesterskap for E & YJ awiklet i
Åbo i Finland. Fra NJJK deltok Gunnar Hansen og Kai Foss i EJ, og Tom Eliosseni YJ,
men ingen av disse plaserte seg i det individuelle mesterskapet,
27.oktober gikk det en stillferdig landskamp i judo av stabelen - mot Danmark i
København. Det var bare en av Osloavisene som hadde noen ganske få linjer om kampen
- ellers var det ganske tyst om den saken i pressen. Dette må vel være et av de viktigste
oppgavene N_JF's IK kan to seg av i den kommende perioden, og la oss håpe at nettopp
det lykkes. Det var forøvrig ganske positivt overraskende at TV hadde fått med noen glimt
fra landskampen i sin sportsrevy. Vi beklager at HAJIME av mangel på utsendt spesialmed-
arbeider ikke er i stand til å bringe noe skikkelig referat fra kampen - som vi har hart ble
vunnet av Danmark med ll - 8. Etter det vi underhånden har fått referert var seiren ganske
knepen - når en ser pa selve kampene.
/estkystcupen i Bergen ble etter diverse utsettelser endelig avholdt 3.november.
Denne gangen var også stevnet utvidet til seniorer og jenter, og det vil nok øke interessen
etterhvert, selv om det denne gangen ikke akkurat var noen enorm deltagelse rpstfra.
----- og så var det årsting i Norges Judoforbund ló,november,
Det har aldri tidligere vært så gledelig mange delegater ved et årstings åpning som
iår. Til gjengjeld har det vel heller ikke vært så forsvinnende få ved avslutningen av tinget,
og nettopp dette siste gir vel en tydelig pekepinn om at styret bør bestrebe seg på <3 få
presset årstingsdebotten innenfor en rimeligere tidsramme, men dette er vel kanskje noe
lettere sagt enn gjordt. Etterat de nye klubbene nå var innvotert, ble det konstatert at
Norges Judoforbund nå hadde tilslutning fra nesten 40 klubber. I løpet av tinget meldte en
klubb seg ut av forbundet, men allikevel er det jo en god ipkníng i antall klubber - og vi
er vel ennå bare ved begynnelsen i den utviklingen.
De 4 delegerte fra NJJK - Torkel Sauer, Gunnar Foss, Morten Yggeseth, og
formann Arild Berg - hadde forberedt seg på hvert sitt forslag fra NJJK, og alle greide
seg svcert så godt, idet alle 4 forslag ble vedtatt. Det viktigste av disse forslag var vel
kanskje Torkels - som gjaldt gjenninnfrpring av kampgraderíng parallelt med teknisk
gradering, Fra N_l_l|< 's side ble det presisert at grunnen til at vi tok denne saken så
alvorlig, var at uten kampgraderíng ville vi få store vanskeligheter med vårt trenings-
opplegg. For å kunne tilfredsstille både vår målsetting med treningen og kravene til
teknisk gradering måtte vi samtidig - og for samme utøvere - arbeide med 2 forskjellige
undervisningssystemer, med de vanskeligheter og ulemper dette ville trpre med seg.
Vi vil naturligvis ikke på noen måte tvinge andre til år anta vårt undervisningssystem, men
vi onsker heller ikke å bli tvunget fra vårt system - som vi har funnet meget til-
fredsstillende.
Det merkelige er jo farnpvrig også at noen av de klubber som snakker høyest for teknisk
gradering, setter som krav for sine utøvere at de skal ha kamper som et meget viktig ledd
i sin gradering.
Det kam forqtvrig tydelig fram - ikke fra NJJK - at våre utqavere stort sett hadde et storre
teknikkspektrum i sine kamper enn gjennomsnittet ellers - og det jo ikke særlig forbausende
- for oss. En annen ting - som forcpvríg ikke kam fram i debatten på tinget- er at såkalt
teknisk gradering er et ukjendt fenomen i Japan, mens derimot kampgraderíng er svært så
godt kjendt - og det helt fra 6. kyu. Det er jo i og for seg ikke særlig forbausende. Det
som japanerne jo nok er interessert i, er jo å få fram verdens- og olympiske mestere.
Mestere i en kampsport som judo får man ved å ta vare på de som kan vinne kamper -
gjerne i hard konkurranse - og ikke ved å dokumentere at man bare kan utføre et større
antall mer eller mindre vellykte teknikker.
ltliifii

londssfevnel 1
for ungdom og yngre juniorer
Landsstevnet ble holdt allerede i september pà Marienlyst skole - med Marienlyst
.ludo Club som teknisk arrangør. Dessverre var vel tidspunktet 28. 8. 29. september i tid-
ligste laget for de aller fleste klubbene. For vart vedkommende vor vi knapt kommet igang
med treningen for sesongen, og det samme vor nok tilfelle for de aller fleste av deltagernes
vedkommende.
var til à to og tole på under "opplainingen" for kampene lordag.
Selve awiklingen av stevnet gikk for de innledende kampenes vedkommende på to
matter ito separate saler, og dette skapte litt problemer for logledelsen i de respektive
klubber. Vi hadde heldigvis vært só farutseende at vi hadde tatt ut 4 lagledere, og dermed
gikk oppgaven greit. Ialt stilte vi med 34 deltagere, og det var bare arrangorklubben som
stilte med et storre antall. Hadde tidspunktet vært noe senere på óret, hadde ví nok hatt et
ennå større antall fra ll.l_lK.
Lørdag gikk alle gutteklassene, med finalene |
, "ouloen". Dette siste var tydeligvis ikke så
heldig for utøverne, som fikk en litt for liten
plass à bevege seg pa, mens publikum derimot
ikke hadde noe <'x klage på. Søndagens tinaler
ble derfor omberammet til a gå i en av salene
Det ble en fin fordeling av medaljene pà de
deltagende klubbene, og praktisk talt hele
landet var representert pà medaljeplassene,
- og det er jo gledelig for utbredelsen av
sporten i de forskjellige områdene av landet.
De skprste klubbene tok naturlig nok godt for
seg av medaljene.
Terje Ole Hellon på vei inn i en
I poenggivende venstre tai-otoshi.
Å., '
rå? ..
ve- l
Med 4 gull- ti
BERNT OSCAR HALVO
a
stendigheter relotivt br
klubben ved à falle av
spillets regler - og det
være fint à ha et mål
De beste i hver klasse
Piker - 36 kg
Piker 36-45 kg
Piker 45-51 kg
Piker Si-53 kg
Piker 58 kg -
YJ jenter 36-45 kg
Gutter -32 kg
Gutter 32- 36 kg
-.Gutter 36-40 kg
Gutter 40-45 kg
Gutter 45-51 kg
Gutter 51- 58 kg
Gutter 58 - 65 kg
Gutter 65 - 75 kg
vi -ss kg
vi ss-65 kg
YJ es-75 kg
YJ 75-as kg
Mona Engebretsen, MJCr
Birgitte Hallén, MJC, nr,
(nr.3. Trud
Grete Bakke, A.Jk, nr.2
(nr.3. Len
Lise Blomquist, MJC, nr
Anne Britt Haraldsen, FJ
Geir Tømte, RJK, nr.2.
Richard Pettersen, N_l_lk
Frode Stenerud, RJK, nr.
(nr.3. John
Terje Ole Hellan, NJJK,
Morten Hirre, MJC, nr.2.
Patrick Tofte, MJC, nr.2.
Jan Simonsen, KFUM, nr.
Espen Aass, NJJK, nr.2.
Bjorn Solheim, MJC, nr.
Morten Grôrud, Fr.Pol.lL
Tom Wibetoe, SKI IL, nr.
Aass bl ir gratulert
ov sin lagleder.
l ESPEN AÅSS, RlCHARD PETTERSEN, TERJE OLE HELLAN og
RSEN + diverse sølv og bronseplasser, var vi etter de rodende om-
fornayd med innsatsen. Noen av vare skuffet nok bade seg selv og
lasset tidligere enn beregnet, men det er jo noe som hører med til
gar jo an à komme tilbake seneref - ja, det kan vel kanskje bare
Ö arbeide mot.
nr.2. Lill Laudan, lppon
2. Ester Torstensen, MJC
e Hellan, NJJK)
. Gro Seglén, NJK
e Velvang, NJJK
Tine Jerndal, lppon JK, nr.2. Kristin Johansen, NJJK
' ' .2. Hilde Tellefsen Budosor
K
, nr.2. Koren Øien, MJC
Torgeir Berge, NJJK
, nr.2. Per Haakensen, MJC
(nr.3. Pete
Bernt Oscar Halvorsen, NJJK, nr.2. Jon Urdal NJJK
2. Jan E. Martinsen, MJC
Moe, NJJK) r
nr.2. Morten Halleraker, BJK
Tore Hanseth, NJK
(Dyvind Berg, NJJK
2. Harald Ovlien, KFUM
>Svein Oluf Stuve, RJK
2. Oddvar Hellan, NJJK
, nr.2. Hans P.
2. Jørn Hansen,
f _  k , _ “'
Richard Pettersen med ' : " "f'*`3 `=iÉí~_`
medalje og diplom. '  _ I I

Nordisk mesterskap i llbq, Finland
5.8. ó.okt. gikk Nordisk for E.& YJ í Finland.
Norge stilte med ll aktive, og av disse var
Gunnar Hansen og Kai Foss + Tom Eliassen fra
NJJK. Fra norsk side ble det i lagkonkurransen
stilt lag bare i EJ. Lagkampene gikk lrprdag, og
forst mrptte vi Finland, og deretter Sverige - og
begge kampene ble tapt l -4. Det var bare John
Lysholdt- Pettersen som vant begge sine kamper.
I de individuelle konkurransene, som gikk søndag
dominerte Finland/Sverige fullstendig - og disse
lag la beslag pà alt av gull og stplv - og dessuten
pà sa mange av bransemedaliene at det bare ble
2 til Danmark og 2 til Norge igien. Norges 2
medaljer gikk til Jahn Lysholdt- Pettersen og
Eilif Handeland, begge fra lppon Judoklubb.
Nordisk for E. 8. YJ i l975 skal teoretisk gå i
Norge, og det skulle vel være mulig <3 bedere
resultatet da ??
-. - f. s., =.  "
l
2
~1.<-«fv m.
. ,+ _  _, _..
"--
t es,
s l
|un|orer: Nr
og nr.3.
.fr 'Li i` ,.ri*.`>
'~.,_.6*' '
John Lysholdt- Pettersen og Eilif Handeland, begge lppon Judoklubb.
Q'
, ...Is lil?
o
1
Nesodden ble nr 2 etter bra Innsats,
mens NJJK ble nest sist
- i klubbkampen på Tveita.
De klubbmedlemmer som var tatt ut for år representere NJJK møtte NJK pà Tveita
for å utkiempe den årlige klubbkampen.
Uten at deltagerne fikk vite am det på forhand, var det satt opp en klokke som
vandrepremie til det nestbeste laget. Premien skulle være en inspirasjon for den
videre trening.
Vi så mange gode kamper under stevnet, men selv om mange av kampene
ifølge resultatlista resultatlisten ble vunnet på íppon, var det praktisk talt ingen som vant
sin kamp med et rent ipponkast.
En meget bra innsats pa NJJK-siden giorde Bernt Oscar Halvorsen, som vant sin
kamp på to meget gode waza-ari-kast.
Pö Nesodden-siden var familíenavnet de Bruyn meget bra representert- både
pa leder- såvel som pà sverd- og spínnesiden.
Sluttresultatet viste at Nesodden Judoklubb ble utropt som "klakkelaget" l974,
og klokken ble overlevert med den_uttrykkelige pàminnelsen om at den måtte tas med ved
det neste mote - da NJJK ogsa gierne ville ha et "napp" í den.
Den tidligere oppsatte vandrepakal ble overlevert NJJK - som nest siste lag i
klubbkampen.
Det ble tilslutt også utkiempet noen ekstra kamper mellom reservene. Her var det
ikke meget som skilte, og hadde den kampen alene blitt lagt til grunn for klokka, var
det på nære nippet at NJJK hadde tatt kaka (klokka).
Enkeltresultatene ble:
NESODDEN JUDOKLUBB Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Runar Hansen
Paul Lembourne
Petter Seglén
Bent Olsby
Rune Bucher
Frank Hansen
Jrfirn Folke- Olsen
Tommy Bollmon
Hallvard de Bruyn
Morten Sandtroen
Hallvard de Bruyn
Tore Hanseth
Tar-Ivar Flatner
Børre Nielsen
Tor lvar Flatner
Petter Nielsen
Petter Nielsen
Synnqzve de Bruyn
Marianne de Bruyn
-«OOOOOO-«-O-00000000
4
EOOOOOOSSOÉÉQOOGOOOO
40
Øverst til høyre de to bronsemedalievinnerne i individuelt, __
Ronny Allman
Jan Denne'
Peter Brill
Torgeir Berge
Svein Mikkelsen
Peter Low
Bernt Oscar Halvorsen
Arild Dag Johansen
John Moe
Terie Moe
Ole Larsen
Geir Moestue
Espen Aass
Terje Ole Hellan
Tom Denne
Rune Eriksen
Borre Magnussen
Torill Nilsen
Trude Hellan
o_._...._._._.oo_.o_.._._._._._._.__.
l5

Tveita ODLIFTTISL - og Tveita ELITE
NJJK innledet sin arrangrprsesong 74/75 for seniorer ved En innby til en ny vri i
konkurranseopplegg - nemlig Tveita OPTIMIST 5.okt. - som var åpen bare for orange-
belter - og som en naturlig fortsettelse - Tveita ELITE i2.okt. , som da var åpen for alle
med 3.kyu (grønt belte) og hqäyere + nr.l.& 2. fra Tveita OPTIMIST.
Selve formen var vellykket, Selv om vi vel kunne ha npnsket en bredere deltagelse,
sö var dette bare et Første forsøk, og det er ikke tvil om at denne formen er kommet for â
bli. Det var ogsa stor interesse blandt de aktive for êi fortsette med denne konkurransefarm,
Spesielt er det jo naturligvis en fordel ot orangebeltene - som jo kanskje skal prcpve seg på
motta i konkurranse for forste gang - at de ikke fikk den psykologiske belastningen à fa
mate en l.Dan eller 2.Dan i sin forste kampdebut.
Selve Haugerudhallen, som vi for dísse to stevnenes vedkommende bare disponerte
halvparten av (p.g.a. reperasjaner), var et sympatisk sted, og vi vil gjerne utnytte stedet
også til senere arrangementer. Vi har vel i sikte år gjøre ogsa dette, men i øyeblikket er vi
selvsagt svcert opptatt av à bygge ut vôrt eget matteareal til tilstrekkelig kapasitet, uten i
alt for stor grad a belaste våre vennskapsklubber med à lone matter, selv om dette ikke
har avstedkommet noen problemer hittil.
De beste i hvert stevne ble:
TVEITA OPTIMIST 5.oktober.
Lettvekt; Weltervekt;
Nr. i. Tore Glærum,lppon JK Nr. l. Eiliv Elden, OSI
“ 2. Bjørn Jacobsen, NJJK " 2. Per Arne Grime, NJJK
Mellomvekt: Lett-tung/Tungvekt:
Nr. l. Arild Bogerud, Rom.Jk Nr, i. Arílcl Moller, OSI
" 2. Stig Bruseth, lppon JK " 2. Per Ormestod, Rom.JK
TVEITA ELlTE i2.oktober.
Lettvekt: Weltervekt:
Nr. i. Willy Jeksrud, SKI lL Nr. l. Gunnar Hansen, NJJK
" 2. Erland Persbróten, Nes.JK " 2. Knut Rolf Hansen, NJJK
Nlellomvekr: Lett-tung/Tungvekt:
Nr. i. Karsten Hansen, Rom.JK Nr. l . Arild Berg, NJJK
" 2. Morten Yggeseth, NJJK " 2. John Lysholt-Pettersen, Ippon JK
'-
, ,. Den nye dommertavla virket meget bra.
, 1  i
I.
i
i ,
N.
'r
l
l
fi “V Y
Ål; Q í Se
m; om f?
Fi f V få.
at  W . r -
_.__,;» I..  I
rv, «
7' t . H
Premielisten i weltervekt l 1 4%
ble nokså NJJK- dominert. #`
L _ ..._
i
x-' ,
trø*
'35
j S  ig
_/3 `
T'
r
:F
1
.T fl
..(4'“ -,.
._ “f-`
`lw%a>
M " ii .V ' _
t / f ~ 7/`* <-.1
Arild Berg tok hjem seier 'n i Lett-tung/Tungvekt.
V “i'."r-.~-,`
4  _vg__,,,. Wet..  . `  V
412% Pl? Lia; _  -- mens Karsten Hansen fra Romerike ordnet Nlellamvekt.
I v
. t
í
i

--- og her hor vi premievinnerne i
klasse YJ over 65 kg.
Vestkvstcup k?74I
Nr I Lars Evensen, ÅJK
2 Roar Espevik, BJK
3 Sveln Arne Kousland, BJK
Bernt Oscar Halvorsen, NJJK
N|cky Kennedy BJK
3 Helge Kennedy BJK
Jens Kobbeltvedt BJK
Egll Blskopshovn, BJK
Geir Solberg, Åsane I L
ivmd Matre, Åsane I L
Tor Isdahl Åsane I L
cow
Morten Hallaker, BJK
Tor Chr|st|ansen, BJK
Jon G Hansen, Åsane I L
Kasin Frontz, Ullern JK
3 Odd Rune Bergmann, BJK
Per Harold Thorsv|k, Asqne
Oddvar Hellan, NJJK
B|®rn L|nge, BJK
Kare Nordby AJK
Mort S AJK
Plker/Damer - 54 kg
I El|sabeth Rqämcke, AJK
2 Srw Evensen, ÅJK
3 Veronica Kennedy BJK
Piker Damer 54- 60 kg
l Grete Bakke AJK
2 Anne Kristin Bertelsen, BJK
Grete Hofstad BJK
3 Torill Fuglum, Åsane I L
YJ es kg-=
Nr.l. John Berg, NJJK
" 2. Hans Petter Norma, Mar.JC _`
" 3. Harald Wiik, Ullern JK '
" 3. Torgeir Hanson, Ullern JK
Senior Mellomvektz Senícr Leffvekf:
NH- Trygve Niüfiffldf BJK Nm. Åge Klqfsmd, BJK
" 2. Arvid Jensen, BJK 'I 2_ Frode Sundob B5|
" 3- U|fOw<==<=m NJK " 3, Magna, Høysmd, Bs|
" 3~ Gufwf Risbere, BSI " 3. Ei|:fTh@f|<i|d=en, BJK
Senlfif I-efl“lUf19Vekf= Senior Weltervekt:
Nr.l. Knut K. Svindland, BJK N,-,], Geir Offe,bec|<, BJK
" 2. Rolf Thorsen, BJK " 2. Kåre _|4;r9en5e,,, BJK
" 3. O. Pedersen, BJK " 3. Tor Wetteland, BJK
" 3. Knut Kvalø, BJK " 3. Jan Eikeseth, BJK
Innbydelsen til Vestkystcupen l974 korn vel noe i seneste laget til.at det kunne bli
noen storinvosion fra Østlandet til Bergensregionen - og det blir vel også de relativt store
omkostningere som setter grensen. Det var iallefall 6 fra NJJK som stilte opp i byen mellom
de 7fieIlene - I senior, og resten i gutte- og iuniorklassene.
_B[d>rn Smith ble slott ut í seniorklassen, og samme vei gikk det bade med Espen
Aass og Laurence Parma i YJ. De tre siste - BERNT OSCAR HALVORSEN i gutteklossen
36-40 kg + ODDVAR HELLAN og JOHN BERG i iuniarklossene tok hjem hver sin gull-
medalie, og vi har all grunn til c': være fornqzyd med innsatsen,
Bernt Oscar Halvorsen - som selv er bergenser, slo i forste runde ut Oslogutten som
representerte Bergen Judoklubb, og deretter slo hon i finalen Kenneth Kennedy - ogsa fra
BJK. Oddvar overbeviste fint, og vant alle sine kamper klart. John Berg er io en av vare
lovende karer som også overbeviste, og han slo Hans Petter Marmo fra Mar, JC med et
suverent kast i finalen - etter bare et å minutts kamp. -
Og premielisten '?'? Jo, se denlstortet vi med denne gangen.