Hajime, nr. 1 – 1974

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 774
  • Filstørrelse 3.02 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 29. januar 1974
  • Sist oppdatert 21. mars 2017

Hajime, nr. 1 - 1974

Forsiden ....
Se ennå engang på forsiden, og legg merke til at det står 3.årgang. Det betyr jo
at vi nå går inn i vårt 3. år med Hajime, og selv om dette ikke akkurat er noe stort
jubileum, eller noe enormt antall å r, så har vi iallfall på "ge fuh len" at vi med utgivel sen
i de to foregående år har kommet over den f</lrste problematiske perioden, og å ha
stabilisert utgi velsen til en viss ru tine. Vi kan vel i den forbi nde lsen ikke si at vi ser oss
helt tilfreds med anta ll utgitte nr. av medlemsbladet pr. år, men også det vil vel etterhvert
stabilisere seg ti l en viss rytme- med anslagsvis 3 el ler 4, e ller kanskje som hittil
bare 2 nr. pr. år.
Spesielt nr. 2/ 73, med fargeoms lag fra NJJ K 's leir på Helgeroa, har vi fått mange
lovord om- både fra enkeltpersoner og klubber, og både fra inn- og utland. Det kan bore
være unntaksvis at vi kan makte å komme ut med et ti lsvarende nr . - idet nr. 2/ 73 både i
fargerikhet og omfang (ialt 36 sider) jo blir ende l mere kostbart enn det vi anser som en
rimeli!=l økonomisk ramme, men skulle "h</Jvet" melde seg, så kan det ve l hende at vi også
ved en senere anledning "slår ti l" med en ti l svarende fargerik utgave.
Norges Judoforbund har annonsert a t .forbundsorganet "Norsk Judo" skal komme ut
i en ny form, og vi benytter anledningen t il å </Jnske lykke til med det nye fors</lket, og vi
kunne vel her benytte anledningen til å skyte inn "på tross av fenomene t Norsk Judo nr. l ) .
Vi tror ærlig talt imidlertid ennå ikke at tiden er helt "moden" for et forbundsblad i Norge,
idet det jo skulle være innlysende ot både de redaksjonelle, de direkte praktiske, de idealistiske,
de </lkonomiske, og ikke minst de samarbeidstekniske problemene nokså logisk skulle
være uendelig mye vanskeligere å takle på forbunds- enn på klubbplan. Dette e r ikke på
noen måte sagt for å være "negativ" til et forbundsargan, idet vi i aller h</Jyeste grad .;;nsker
all "positiv" publ i kos jan om - og far, norsk judo velkommen, men vi baserer vår uttale lse
på ti lsvarende idre t ts - og farbundspub likasjaner både i Norge, og kanskje spesie lt i ut landet
. Det sittende styret i Norges Judoforbund skulle ve l farq>vrig ha a lle muligheter til
å være en b<!> lgebryter i arbe idet med å få ti l bedre samarbeide i norsk judo, og vi håper de
lykkes i dette.
* * * * *
Årets junior 1973
Oddvar Hellan
Som forsidemotiv har vi denne gangen naturlig va lgt å bruke et bilde fra Landsstevnet
på Nesodden, og som viser Årets junior i NJJK- Oddvar Hellen - i karakteristisk
posisjon. l likhet med i 1971 og 1972 - de to foregående årene denne utmerkelsen har vært
delt ut- var det heller ikke for 1973 noe som helst problem å finne frem til en kandidat.
Det var et desidert enstemmig styre som sto bak innstillingen av Oddvar Hellen . Han har
vunnet omtrent det han har stil t opp i i 1973- innbefattet sin klasse i Landsstevnet for
ungdom på Nesodden, og han har med heder representert NJJK i de klubbkampene han
har vært uttatt ti l . Vi vil tro at han fortsatt vil vise stor fremgang som judoka, når han nå
går inn i Yngre juniorklassen i 1974, og han er da også en av de vi med spenning ser frem
til som senior.
•• ••••
siden. t Sl.S .
Forrige nummer av Hojime ble redaksjone lt avsluttet ].september 1973, men vi
rakk ikke å få med oss 1973- års nordiske dommerkurs, som denne gang ble holdt i København
25. & 26. august . 10 norske de ltagere var med, og av disse var he le 7 fra NJJK
ne~lig Torke l Sauer, Atle Lundsrud, Gunnar Foss, Te rje Gran , Dag Hodne, Trond Sem og'
Arold Berg . Sammen med de Øvrige nordiske lands de ltagere var det over 40 mann på kurset,
som ble ledet av nederlenderen Bont je, som sitter i EJU 's dommerutdanningskomite. Av a lle
deltagerne var det bare e n som greide å komme gjennom " nåløyet" - nemlig Rolf Johannson
fra Sverige- som :ik.k B-lisens. De t var en nokså stor enighet blondt deltagerne om at Bontje
v.ar noe for streng 1 son bedommelse, men de var o~så enige om at den lærdom og erfar ing de
fokk på kurset var meget verdifull. Neste nordiske domme rkurs skal avvikles i Stockholm i
Sverige på h9sten 1974.
l forbindelse med dommerkurset ble det også holdt e t konstituerende mote i Nordisk
Judounion, og det ser for oss ut til at Norge g l ir naturl ig inn i denne union, men det skal
naturlig nok avgj.;;res ved et norsk ting - på vårparten 1974.
* * * * *
o Arsting 1973 Norges Judoforbund
Ordinært årst ing i Norges Judoforbund- e ll er rettere "Utvalget for judo i Norges
Idrettsforbund" - som på dette tidspunkt fremde les var det forme lt rikt ige navnet på forbundet
-ble holdt lørdag 8 .september i Oslo. Det ble bl.a . på tinget opplyst at søknad var sendt til
Norges Idrettsforbund, om opptagelse av judo som fullve rdig forbund, og dette ble - for å
foregr ipe begivenhetenes gang litt- tatt opp og vedtatt på Norges Idrettsforbunds t ing fredag
16. november - på l ingets f.prste dag.
Spørsmålet om Nordisk Judounion ble det bare or iente rt om, idet det konstituerende
mote i København var for nær tingdagen i Norge til at det kunne tas opp regulært til avstemning.
Det ble besluttet a ta opp Nordisk Judouni on-sporsmålet opp på ekstraordinært
ting- forøvrig sammen med sporsmalet "Graderingsregler for Norge", som heller ikke var
helt klart for behandling pa tinget i september 1973. Vi skulle tro at man i Norge nå kan
beholde de nåværende regler i enna noen tid, idet det etter vår mening vil være naturlig å
avvente dannelsen av Nordisk Judaunion. Det vi l ja være logisk å prove å koordinere de
nord iske lands regler etterhvert, og dette gjelder ikke m inst graderingsreglene , som jo i likhet
med graderingsreg lene i hele verden forovrig, er hoyst forskjellige. Det fors lag som ble
lagt frem av TK for å re ts t ing , skulle så ledes etter vår mening stort sett være klart for vedtagelse,
idet det vel dekker de forsk jellige a lternativer som forefinnes i Norge.
Valgene var vel fo rØvrig det punktet som var forutsett med spenning. De fleste av
NJJ K 's medlemmer i styre og utvalg hadde annonsert a t de vi Ile gå av . Alle våre hadde
vært med i minst 2 år- de fle ste forøvrig adsk illig le ngere - i forbundssammenheng. l
klu bben er vi imidlert id glad for a t de a ller fleste av de "utgåtte" hadde sagt seg vi ll ig t il ,
og interessert i, å forts e tte med arbe idet i klubben, og dermed være fortsatt judoakt ivisert .
Forbundsstyret
President:
Visepresident:
Sekretær:
fikk fø lge nde sammensetning:
Per lngvoldstod, OSI
Trygve Aas, OSI
Odd Johnsen, NJJK
Kasserer: Norman Axten, Nesodden JK
Styremedlem: Alex Dombeck, Marienlyst JC
Av våre var det Gunnar Foss som gikk av som presi den t, Olav Knudsen gikk ut av
UlK, Atle Lundsrud ut av DK, og sist, men ikke minst, Torke l Sauer som gikk ut av TK, og
a lle disse må i a lle r høyeste grad betegnes som veteraner innen norsk judo, og som også alle
har markert seg på forskjellig vis til beste for norsk judo.
Høstsesongen er tradisjonelt vie t trening og treni ngsstevner, og er en oppbygging med
sikte på de mere "alvor li ge" stevner og mesterskap i vårsesongen. De viktigste tingene på
høstparten kommer i slutten av sesongen i form av Inte rnas jona lt finsk, Inte rnasjonalt svensk ,
og vanl igv is også internasjonalt engelsk mesterskap, og på alle disse arrangementene er det
van l igvis deltagere fra NJJK. l år var det dessverre ingen ov våre som hadde a nledning til
å være med på In ternas jonal t finsk den 6 & 7 oktober i Åbo, og det Internas jonale enge lske
er denne gang utsatt til 20.opril 1974. Det er som van lig lagt til Crystal Palace i London .
l det Internasjonale svenske mesterskapet derimot hadde vi som vanlig med deltagere fra vår
klubb, og dette fremgår forhåpentlig av eget referat inne i bladet.
Utover høstsesongen arrangeres det som nevnt treningsstevner, og dessuten arrangeres
det klubb- og vennskapskamper over en lav sko.
19.november vor det gradering ti l S. kyu på Tveita. Av de 80 som startet i fø rsten
av sept.,mber, vor det ia lt 64 som greide kravene, og det vor do både ungdom, juniorer og
seniorer. Dog Hodne og Gunnar Foss var eksaminatorer.
Vår til stadighet utsendte koninfotogrof
Thor Reodor Felgen Pette rson i aksjon.
Han g jorde en skral innsats på matta i
Blindern Cup 3, og må tte derfor bli
satt ti l mer konstruktivt fo toorbe ide .
30.september gikk det førs.te stevnet i høstsesongen av stabelen i Oslo. Blindern Cup
3 var vel litt t idlig i sesongen for de fleste ov utøverne, men innsatsen fro våre utøvere vor
s tort sett tilfredsstillende. Ulf Berget ble nr. 3 i lettvekt , mens Wi lly Rustad ble nr. 2, og
Kai Foss nr .3 i we ltervekt. l mellomvekt vant Morten Yggeseth klossen, mens Dag Hodne,
fortsatte sin karriere i mellomvekt med å to 2.plassen. Per Steinar Ottestad st ilte i letttungvekt
og vant klassen, mens J ul El ve bakken ble nr. 3. l tungve kt ble Dag Vene og
Frank Robert Busch begge nr. 3. Spesielt var det tre av våre utøvere som g jorde seg forde laktig
bemerket i dette stevnet - og alle vor juniorer. Dag Vene g jorde en fin innsats i tungvekt,
mens Kai Foss g jorde en tilsvarende innsats i we ltervekt. Tom El iassen veide seg inn
på 70,3 kg i me llomvekt (70 - 80 kg), hvor han g jorde seg godt bemerket , og kom temmelig
langt før han ble slått ut.
Blindern Cup
i·~i
Weltervekt:
Nr. l . Axel Hopstock jr. OSI
" 2 . Willy Rustad, NJJK
" 3. Kai Foss, NJJK
& DieterAibrecht, Mar.JC
Let t-tungvekt:
Nr . l . PerS. O ttestad, NJJK
" 2. Wim v. d. Heijden, Ram.JK
" 3. Jul Elvebakken, NJJK
& Knut Kvolø, Bergen JK
Wim von der Heijden til ve nstre og
Per Steinar Ottestad til høyre som
domine rte Lett- tungvektsk lassen i
Bli ndern Cup 3 & 4/ 1973 .
Le tt ve kt:
Nr. l . Petter Lind, Mor. JC
"2. H. P.Andreassen, OSI
"3. UlfBerget, NJJK
& Geir Otterbech, Bergen JK
Me l lomvekt:
Nr . l . Morten Yggeseth, NJJ K
" 2. Dag Hadne, NJJK
" 3. Rol f Hasle, lppon JK
& Walter Reinch, Fr .st. JK
Tungvekt:
Nr. l . Jan Jansen, Rom .JK
" 2. Tore Larsen, Rom.JK
" 3 . Dog Vene, NJJK
& Frank R. Busch, Bj.p. IL
Når v i nå først er igang med Blindern Cup, så tar vi den siste i å re t med det somme
Bl indern Cup 4 gikk søndag l l.november , og der besatte vi di sse plassene: Ul f Berget ble
nr.2 i lettvekt og Kai Foss ble nok engong nr.3 i we ltervekt. l mellomvekt ble Morten
Yggeseth nr.2- etter Øivind Jacobsen OSI, mens Per Steinar Ottestad etter en u- taktisk
innsats bare ble nr.3 i lett-tungvekt dennegangen. l tungvekt stilte Eri k "Lillegutt" opp for
første gong i Blindern Cup iår, og han demonstre rte på en utmerket måte hvor skape t burde
stå - ved å vinne klossen . Frank Rob . Busch ble ig jen nr.3, mens Dog Vene ikke stilte t il
start denne gangen, dessverre.
Blindern Cup
··~i
Weltervekt:
Nr. l. Dieter Albrecht, Mar.JC
" 2. Freddy Enge lstad, OSI
" 3 . Kai Foss, NJJ K
& Alex Dombeck, Mor. JC.
Le tt-tungvekt:
Nr . l . Wim v .d. He i jden, Rom. JK
" 2. Willy Thoresen, lppon JK
" 3. PerS. Ottestad, NJJK
& Knut Kvolø, Bergen JK
Lettvekt:
Nr. l . H. P . Andreassen, OSI
" 2. Ulf Berget , NJJK
" 3. Petter Lind, Mor . JC
& Geir Otterbeck, Bergen JK
Mellomvekt:
Nr . l . Øivind Jacobsen, OSI
" 2. Morten Yggeseth, NJJK
" 3. Reidar Hasle, Ski I.L .
& Karsten Hansen, Rom . JK.
Tungvekt:
Nr. l . Erik Hauge n , NJJK
" 2 . Jan J a nsen, Rom . JK
" 3. Frank Rab . Busch , Bj. p.IL
& B jo rn Larsen , Rom. J K
Tsukiname shia_i
Let tvekt og weltervektklossene hadde si n fars te hostshioi på Tveita fredag 12. okt.
somme dagen som våre ungdommer/ juniorer dro avsted ti l vennskapskamp i Goteborg,
mens mellomvekt, let t- tungvekt og tungvektsklassene hadde bestemt ml)te på Romerike
den 19.oktober.
Lettvekt hadde somlet 9 deltage re, og resultatene ble :
Nr. l. Ulf Berget, NJJK
" 2. Tor Haug, Ski IL
" 3 . Kjell Moen, NJJK
Weltervekt hadde somlet 12 del tagere, med resultat:
Nr. l . Ari ld Moen, NJJK
" 2. Knut Rolf Hansen, NJJK
" 3 . Rol f Bauer, NJJK
Mellomvekt på Romerike med 12 deltagere:
Nr. l. Karsten Hansen, Rom. J K
" 2. Rolf Hosle, lppon JK
" 3. Kåre Slettstrond & Reidar Hosle
Lett-tungvekt med 7 deltagere ordnet dette resultatet:
Tungvekt - 5 deltagere:
"""'
Nr. l. Wi ll y Thoresen, lppon JK
" 2. Thor Petterson, NJJK
" 3. Dog H. Olsen, NJJK & Arild Fjeldstad
Nr. l. Erik Hougen, NJJK
" 2 . Jan Jonsen, Rom. J K
"3. Frank Busch, Bj.p.IL & Arild Berg, NJJK
",
A< ild Moc11 hor definitivt?? gott
opp i wel tervekt . Han tok klosseseier'n
i Tsukinome shioi 12.okt.
DalaJKmot
NJJK i Gøteborg
12.oktober dro vi avgårde fro Tveita med buss- 37 glade og optimistiske utøvere
og ledere - for å stifte bekjentskap med det ste rke judomiljøet i Gi:iteborg, i form av en
vennskapskamp mot Da la JK - fors terket for anledni ngen med utøvere fro BUDO + l monn
fro Goteborgs J K. Vi hadde på vår side valgt å ik ke forste rke loget, idet vi hadde mer e nn
nok fo lk til å stille e t rent lag, og de aller fleste av disse hadde behov for å møte motstand,
og for kamperfaring mot sterke motstandere, og det skal vi hi lse og si de fikk.
Kontakten t i l denne utvekslingen vor knyttet gjennom Gi:iteborgsnormonnen Einar
Pettersen, Dala JK, som de fleste av oss ble kjent med på Helgeroa i sommer, og vi hor
forhåpentligvis fått en kontakt som vi l bli til glede både for Dala og NJJK, og eventue lt
også for andre klubber som måtte komme med i utvekslingen og samarbeidet. Vi regner jo
med at Dala JK og BUDO kommer på besøk til Oslo og Tveita utpå vårparten engang, og do
med en eventuell utvide lse av kampprogrammet - men de tte kommer vi tilbake til senere,
når olle detaljer er avtalt .
Bussturen nedover gikk svært så smertefritt helt til vi nærmet oss kontoktpunktet li ke
Før Goteborg co. kl.23,00. Do dukket det plutselig opp litt for mange overganger . men det
ordnet seg tilslutt ganske raskt ved en enestående logisk klor kartlesing av El iassen/ Foss og
buss-sjåføren, og deret ter ble vi ledet from t il Dala JK 's lokale med eskorte av Pettersen,
og lokalet vi kom til vor et ombygget kinolokale, hvor de hadde fåt t det olle t ide rs.
Tidspunktet tott i betrakt ni ng tok det naturlig nok ikke så ve ldig lang t id fø r vi kunne
komme "til sengs", og- bortsett fro "for He llen"- vor det visst ingen som hadde særl ige
soveproblemer. Lø rdag morgen hadde vi en liten frisk spasertur på lO min. ti l moten, men
den turen tok inge n skade ov. Det b le også noen få minutter til shopping for noen Før
kampene startet. Det sku lle snart vise seg at vår frykt for judonivået i Gi:iteborg vor begrunnet
, idet vi ti lslutt tapte så klort som 20 - 9, men bevares for en kamperfaring vi høste t .
Her var det tyde lig at svenskene stilte med en komprutine som var uhyre verdifull , og det
vor tyde lig at vi nettopp på dette området hadde mest å lære. Kampene gikk greit unna, og
de enkelte resultatene ble:
Dala/ BUDO NJJK
-32 kg Richard Pettersen o Ronny Slettmo
Peter Gustavsen o Lars Lundsrud
-36 kg Lars Sikstrom o Peter Ll)w
Angel Esp lodo o Morten Lundsrud
-40 kg Mots Linder l o Bo Nessing
Krister Pe tterson o o Steinar Alstermo
-45 kg Anders Ørnel l l o Terje O le Hellen
Peter Er iksen o l Je ns Petter Zetli tz
-51 kg Jørge n lsgård o l Tom Denne
Christian Berntsen o Kai Pedersen
- 58 kg
-65 kg
Anders Hasse lblod
Pierre Åneby
B jern Hansson
Lennart Heglund
-75. kg Bengt Josefson
over 75 Joakim Kell ig
2. runde: Ric hard Pettersen
Peter Gustovson
Lars Sikstrom
Angel Esplada
Mots Linder
Kri ster Pet terson
Anders Ørne il
Peter Eri kson
Jørgen lsgård
Christian Berntsen
Anders Hosse l bl od
Pierre Åneby
B jern Hansson
Lennort Hoglund
Bengt Josefson
Jookim Kollig
o
o
o
o
o
l
o
l
o
o
o
o
l
o
l
o
o
o
o
o
l
o
o
o
o
o
o
o
l
o
o
Oddvar He llan
Rune Eriksen
Rune Larsen
Borre Magnussen
Rolf Lonseth
Dog Vene
Lars Lundsrud
Ronny Slettmo
Morten Lundsrud
Pete r Løw
Steinar Alste rmo
Bo Nessing
Jens Petter Zetlitz
Terje Oie Hellon
Koi Pe dersen
Tom Denne
Rune Eriksen
Oddvar Hellon
Rune Larse n
Bø rre Magnussen
Kai Foss
Borge Sigol sen
--- ~--·
20 l 9
Rese rve ne gik k også komper, og de enkelte kampene fikk det te resultatet :
Anders Tiscll o På l Klerk
Geron Linda/ o o Jon Surne l i us
Martin Ponheim l o Trond Fl od by
Ken neth Karlsen o l John Moe
Lorenz Romfeldt l o På l Klerk
Benny Jensen l o Arne Pedersen
N iklos Erikson o o Ronny Slettmo
Pierre Aneby o Terje Moe
Chri ster Olouson o Lars Lundsrud
Peter Renberg o John Moe
5 3
Det e r ve i ikke noen grunn t il å frem heve noen av våre utøvere, men det fremgår jo
av komplistene a t bore Tom Denne og Rune Larsen vont begge s ine komper, mens de øvrige
også kj empet godt, og det kon vel bore slåes fast a t vi g lede r oss til igjen å møte Gøteborgsklubbene
igjen i Oslo, og vi kon vel nå bore ønske dem hjertelig velkommen.
Mø tet e r for e løb ig sott på terminl ista de n 16. mors.
* * * * *
Dala JK 's log som v iste seg o bli noe for sterke denne gongen.
Kai Foss fikk ik ke vist hva han vor god for.
Han fikk bore gå en komp, og den vont han
pc1 Ki ken goeshi (motstanderen må tte trekke
seg på grunn av skade) .
Peter Løw gikk som von lig gode komper.
Han tapte en, men gikk de n andre h ikewoke.
Her i hike-wakekompen mot
Ange l Esplodo.
Klubbkarnp mot
a N esodden pa Nesodden
17. november vor det igjen du ket for en vennskapskamp for ungdom/ juniorer, og
de nne gong på Nesodden. V i st i lte med e t temmelig sterkt log, men måtte være uten e t
par " st~tte r ", idet både Oddvar He ll en, Tom Eli assen og Kai Foss ik ke kunne de lta. Den
resterende de len av loget , som tal te ial t 18 deltagere, hvorav de fleste g ikk 2 komper ,
gjorde en fin in nsats, og de vont kampen så k lart som 18 - 13 . Vi sjokkåpnet me d å vi nne
de tre f~rs t e kampene , ved Peter Løw, Lars Lundsrud og Bo Ness ing, og dere tter g ikk det
også sme rtefr it t , s lik at vi ledet med 10 - 5 e tter f~ rste runde. Andre ru nde ble dere t te r
hel t jevn- med 8-8 som resu lta t . Nesodden Judok lubb hadde sot t opp en vandrepokal, som
vi da tok f~r s te napp i, og i henhold t il reglene skal pokalen vinnes tre ganger for a t den
skal fåes t il "odel og eie" . Neste mq'>te mot Nesodden Judoklubb skal foregå på Tveita i
vårsesonge n .
Lars Lundsrud vont en fin se i e r
over Poul Lembourn.
Han "jobber" seg he r inn i et
holdetok, som Poul ik ke
gre ide å komme unna .
Begge log stilt opp for kampen. Nesodden JK til ve nstre, og NJJK til h<,)yre.
Roger Dommyr hl)rte til
Nesoddens sikre . Han
vont begge s ine komper
på ippon. Her mot
Rolf Lonseth.
og resultatene:
Nesodden
]. runde
31 kg. BENT O LSBY o o
30 " PAUL LEMBOURN o o
39" DAG HAUGEN o o
39" TORE WESTVANG 1 5
41 " J.E.KR ISTIANSEN o o
39 " HALLVARD de BRUYN 1 10
45 " BØRRE N ILS EN o o
44 " M. SANDTRØEN o o
45" BØRRE N ILSEN o o
47" VIGGO RØDSTEN o o
60" E. PERSBRÅTEN 1 10
62" PETTER NILSEN o o
67" ROGER DAMMYR 1 10
70" ULV OWESEN o o
37" MARIANNE de BRUYN 1 10
45 " KATHR INE GEARD o o
2. runde
BENT O LSBY 1 3
POUL LEMBOURN o o
DAG HAUGEN o o
TORE WESTVANG o o
J .E. KRISTIANSEN 1 7
HALLVARD de BRUYN 1 5
VIGGO RØDSTEN 1 7
M. SANDT RØEN o o
BØRRE NILSEN o o
VI.GGO RØDSTEN o o
E. PERSBRÅTEN 1 5
PETTER NILSEN o o
ROGER DAMMYR 1 10
ULV OWESEN 1 10
MARIANNE de B RUYN 1 10
KATHRINE GEARD o o
13
10 30 kg
10 31 "
1 10 38"
o o 38"
1 5 41 "
o o 39"
3 46"
10 48"
10 49"
10 48"
o o 63"
1 10 60"
o o 73"
o o 67"
o o 33 "
3 44 "
o o
1 10
1 3
1 7
o o
o o
o o
1 10
3
10
o o
1 5
o o
o o
o o
10
18
NJJK
PETER LØW
LARS LUNDSRUD
BO NESS ING
JOHN MOE
J ENS P. ZETLITZ
JENS P . JOHNSEN
TERJE O . HELLAN
TERJE MOE
TOM DENNE
KAl PEDERSEN
RUNE LARSEN
TROND FLADBY
ROLF LØNSETH
OVE NILSSON
TRUDE HELLAN
N INA N ESSING
JAN DENNE
P ETER LØW
J OHN MOE
BO NESSI NG
JENS P. JOHNSEN
JENS P. ZETLITZ
TERJE MOE
TERJE O. HELLAN
KAl P EDERSEN
TOM DENNE
RUNE ER IKSEN
RUNE LARSEN
OVE NILSSON
ROLF LØNSETH
TRUDE HELLAN
NINA N ESS ING
Pilscup i Trondheim
Lørdag 17. november vor det duket for ovennevnte arrangement i Trondheim, hvor
NJJK deltok med fi'Jigende log: Oddvar Hellen, Tom Eliassen, Gunnar Hansen, Dog Hodne,
Per Steiner Keirung, Bj<;:>rn Smith, Terje Gran, J ul Elvebakken og Thor Petterson.
Avreisen fredag kveld fro Østbanen vor begivenhetsløs. Den eneste som pn,;vde å 4'se
opp situasjonen litt var Jul, som g jorde sitt beste for å tømme p<;:>lsevogne på stasjonen før
togovgang. men han måtte tilslutt entre toget med den smerte lige erfaring at det ennå var
4 - fi re - pi'Jiser igjen hos kioskdamen.
Vel ankommet Trondheim lørdag morgen d ro gutta på byen for en smule s ight- seeing
et ter Først å ha parkert medbragt gods h jemme hos Øistein Marthinsen- som p.t. stude re r i
Trondhe im- og som g jestfritt hadde sti lt sin residens til d isposisjon så lenge oppholdet vorte
Dog foretrakk å bli hjemme, mens de andre sight-seet byen, og der drev hen og ledet opp,
mens han somt idig ladet ut innholdet i ve rtens bri'Jdboks. Det b le senere på dagen observert
en mus som kom ut fro den somme brødboksen - med øynene ful le ov tårer .
Etter de okodem iske tre kvarter, kunne de de l legende fighte re fra NT Hl, T J K,
StjØrda l JK og NJJK endelig komme på motto kl.16,45. Første monn på molta var Oddvar,
som møtte John Bjerkås fro Stjørdal JK- bronsemedaljevinner i siste N M indi viduelt
Oddvar skaffet seg en solid ledelse i begynnelsen av kampen med en woso- ori, og vant tilslutt
på dette. Kampene gikk videre og det ble vist t i l dels bro judo i dette noe høyst uh<Pytidelige
arrangement. Vikler Takle fro TJ K i LV gjorde seg bemerket ved å gå til Finalen
mot Gunnar Hansen, etler først å ho slått Oddvar i semifinalen. Gunnar vant, med Takle
på 2.plass, og Oddvar og "Speedy" Grongstad på 3.plossene. l Wv . mottes Ø istein og Dog.
Dog kostet Øistein ti l waso-ori, og dette forspranget greide Øistein ikke å hente inn
igjen, tross iherdige forsøk. Kla ssev inner her ble tilslutt Dag med Øistein på 2.plass, og Tom
El iassen og Keirung på 3.plassene. Det vor ingen tungvekte re med, og mellomvekt og letttungvekt
b le slått sammen ti l en "kombinert k~osse". Her ble det mange morsomme komper
som de t fremmøtte publ ikum tyde ligvis satte pr is på. Dagens kost preste rte Thor Petterson
med en seoi-noge som tyde ligvis ryste t motstanderen do han omsider fant de t for godt å
komme ned igjen. Klossen ble vunnet av Te rje G ro11 med Ju l Elvebakken på 2.ploss, og
Thor Petterson og Tor Stålhane fro NTHI på 3.plossene . Ter je ble dessuten kåret som Pilscupens
overordentlige vinner på grunn lag av bl.a. al han hadde prestert det abso lutt reddsomste
vræl under cupen . Pi lscup-premien vor 2 kasser boksøl. Petterson fikk trøstepremien
- en kasse boksøl - for det nestverste v ræl.
Den fra Oslo medbrakte dommer ble m<plt med en noe blandet begeistring do han gikk
så opp i oppgaven som kombine rt dommer og lagleder, at han stadig vekk stokket når og hvor
han skulle gjq>re hva . Oddvar syntes ihvertfall ikke det vor måte på service. En farlig kombinasjon.
Etter badstua- og eller at olboksene var tømt - gikk luren til Studenlersomfunnet og
studen terrevyen "Skubidu". Nå befant de seg midt i blondt omtre nt 4000 <;:>!drikkende, syngende,
dansende og vimsende trøndere og ti lreisende rundt om i husets forskje llige e tablissementer
av forskjellig slag. - -- Og så vor det Tronh jæmspian do. Den f<;:>rste som ble borte
vor Tom, men han kom seg do med toget nesle dog.
Om vi vont det meste av cupen, så lepte vi ihvertfall festen etterpå, hvor vi ble
regu lært utklasset av de lokale krigere. Det siste vi så da v i bega oss hjemover utpå morgenkvisten
- minus sangstemme - vor hr. Steelcock som lurte på hvorfor vi gikk hjem så tidlig,
de t vor jo nå det begynte å bl i gØy. Og hor han ikke gitt seg, så si !ter hen sikkert de r enda.
Det var en trq>tt forsamling som besteg Oslotogel søndag m iddag, men man kviknet
do ti l igj en utover ette rm iddagen ved hjelp av ymse midle r - forøvrig ti l en noe b landet
g lede for de medre isende.
En minneverdig tur hvor de de ltagende ser med forven tning frem til reprisen
Nordisk mesterskap for
eldre juniorer i Vejle, Danmark
Forberedelsene til årets arrangement for EJ var fra norsk side etter det vi kon se
tilsynelatende dårlig planlagt. Det beste som etter vår mening vel kan sies om disse forberedelsene
er vel at den erfaring som ble hostet forhåpentligvis vi l komme til nytte ved
senere arrangement på nordisk basis . M.a .o. burde man a llerede nå være igang med forarbeidet
til neste års juniormesterskap- eventuelt både for e ldre og yngre juniorer, og vi
forutsetter at heller ikke det vanlige nordiske mesterskapet for seniorer i Kcpbenhavn i· april
1974 kommer som en overraske Ise på Norge.
Det var av økonomiske grunner natur lig at bare et minimum antall deltagere ble
sendt fra Norge, og av de 7 mann som ble tatt ut, var det l fra NJJK, nemlig Ørn Terje
Foss i mel lomvekt, og han måtte hentes ned fra mi litærtjeneste i Kirkenes ti l denne oppgaven,
for9vrig uten at dette belastet forbunde ts cpkonomi.
l lagkonkurransen lø rdag greide Norge helt overraskende å bes tette 2. plass etter
Sverige. Norges lag- som besta av Lind, Linge, Foss, Svindland og med Lysholdt-Pedersen
i i tungvekt- slo først Danmark 3 -2, med seier til Foss, Svindland og Lysholdt-Pede rsen i
de tre tyngste klassene, og deretter slo vi Finland i semifinalen med 2- l, med seire for
Svind land og l ysho ldt-Pedersen, og med hike- wake for Foss og Lind . Sver ige vant imidlertid
så klart som 4- l over Norge i finalen. Det var her bare Lysholdt- Pedetsen som vant sin
kamp, og de norske forventningene var store - og da spesielt ti l tungvekt - foran de ind iv iduelle
kampene på søndag. Ingen av de norske deltagerne greide imidlertid å fcplge opp i
individuelt. John Lysholdt- Pedersen fikk riktignok en bronsemedalje i individuelt i tungvekt,
men vi hadde ventet ham hoyere opp etter den fine laginnsatsen han hadde utf9rt i denne
kl assen.
Individuelt: lettvekt nr. l. Hans Leiberts, Sverige
" 2. Anders Dah lquist, Sverige
"3. Arva Tarvoi nen, Finland
& Re ina Fagerl und, Finland
Weltervekt:
Nr. l. Ronny Nilsson, Sverige
" 2. Rolf Eklund, Sverige
Me llomvekt:
Nr. l . Seppo Virtanen, Finland
" 2. Bertil Strom, S~rige
" 3. Mogens Schneider, Danmark " 3. Juha Ylcpnen, Finland
& Per Hansen, Danmark
lett -tungvekt:
Nr. l. Johan Schåltz, Sverige
" 2. Heikki Vihtonen, Finland
" 3. Claudia Reggiani, Sverige
& J ari Paakkari, Fin land
Lag: Nr. l.
" 2
11 3.
SVERIGE
NORGE
& Bengt Snodah l, Sverige
Tungvekt:
Nr. l . Ulf Ekberg, Sverige
" 2. Aly Reunanen, Finland
" 3. John Lysholdt- Pedersen, Norge
& John Allan O lsen, Danmark
FINLAND & DANMARK
Hvor neste års mesterskap for juniorer skal gå e r ennå ikke bestemt . Egenlig er de t
ve l Norge som "står for tur", men det kan ve l være at det bl ir holdt i et av de andre nordiske
landene p.g.a. vår skra lle cpkonomi . Dette er ve l også et av de spcprsmålene som bli r tatt
opp av - og koordinert- i Nordisk Judounion.
Judosommerleir 1074 1
Å joda ! Regn allerede nå med å ta "judo ferie"
fra 10. til 17. august
* * *
Nesodden
Nesodden J udoklubb arrangerte son dag 16 . de~ember 1973 sin tradi sj o ne Ile klubbkomp
for ungdom under 15. år
Til tross for kjøreforbudet kom det ialt 35 som sku lle del ta, og disse ble fordelt på 5
k lasser , hvorav l pikeklasse .
Det ble vist både morsom og god judo, hvor nybegynnerne i sær lig grad viste fine takter.
IPPONSKÅLEN var meget ettertraktet, og ved sluttoppg joret v iste det seg at hele 3 stykker
sto likt med raskeste ippon- på 4 sekunder, nemlig: Jørn Fo lke Olsen, Tore Westvang, og
Hall vard de Bruyn.
Resultatene forovrig var: Gu_t~:.':.J?.iker under 25 . kg Gutt~':_~de~E.:_ kg
Gut_t_e~ ur,der 42. kg
l . Morten Sandtroen
2. Hallvard de Bruyn
. Adr i ane Capofere
2.liv Kristiansen
G~ te':_~'2':!~r 54 . kg
l . Wiggo Rodsten
2. Borre N ielsen
l. Jan Axel Dulin
2. Anders Dammyr
Jenter under 50. kg
l . Hege Nielsen
2. Beate Fjellberg
Frank Robert Busch , Eilif Hellan, Gunnar Foss, Trond Sem,
Erik lian, Thor Petterson- og flere kan vi ikke huske i farten.
Grafisk ril rettelcgning : Gunnar Foss
E ladets adresse: NJJ I( , Boks 7121 Homcmsbyen ,
Redaksjonen av dette nr. avsluttet 10. januar 1974.
Det viktigste er ikke å
delta - men å være leder.
En liten rapport fra internasjonalt svensk mesterskap
Helsingborg - med enkelte sidebetraktninger.
De internasjona le mesterskapene i Skandinavia innskrenker seg tradisjone lt til "Åpent
finsk" og "Åpent Svensk". De tte er bl . o . et av de sp<1>rsmå le ne som også trenger å bl i tatt
opp t il diskusjon i Nordisk J udounion , idet det er et utbredt !>nske om å slå de fo rskjellige
lands "åpne " mesterskap sammen t il et INTE RNASJONALT SKANDINAVISK MESTERSKAP .
Det vi l da væ re meningen- og natur lig- at dette skandinaviske mesterskapet v il s irkulere
mellom de respektive nordiske land, og om denne ordningen b l ir gjennomfart, vil den ganske
naturlig gi judoaktiviteten i Norden et godt "puff" fremover Arrangementsmessig v il de t ve l
sikkert by på problemer i Norge, men det skulle neppe være noen uoverkommel ig oppgave,
om mon bare kan samle seg ti l samarbeide i st<;)rre utstrekning enn det som finnes idag .
Åpent finsk gikk av stabelen 7. & 8 . oktober i Åbo, og dessverre uten norsk deltagelse
-vanligvis pleier jo ende l NJJK 'ere å være med der, men det passet altså ikke dennegangen.
Til internasjonalt eller "åpent" svensk- som gikk i Helsingborg 24.november, var vi
imidlertid med. To av de største lederskikke lser norsk judo noen sinne hor sett - Frank Robe rt
Busch og Gunnar Foss, var tilstede der- som henholdsvis lagleder og hovedlede r - og de
vant iallefa ll endel e r faring om hvordan et internasjona lt stevne ikke skulle arrangeres, men
de t er jo al lt id le ttere å krit isere- og å hoste denne e rfaring- enn å praktisere den se lv.
Frank Busch vor sendt nedover som "spion" al lerede noen dager for mesterskapet, og
han hadde lagt ned et grundig fora rbeide. Bl.a. hadde han funnet ham til hotel let "midt i
str</)ket ", og han hadde med s ikke r sans oriente rt seg fram ti l de re tte nattklubbe r, borer,
di skoteke r, pizzabarer og kinorestaurante r, slik at de a ndre s lapp å kaste bort far mye tid t il
den s iden av saken. Frank holdt seg forøvrig både i denne "spion"-peri oden, og også under og
ette r stevnet, i spesie ll god kontakt med dommerstanden, og han fikk svært mange gode tips
om d<i>mming, og ikke minst om oppf.prse l ved avleggi ng av lisensprøver, hvor vi øyensynlig
ligger noe etter i Norge.
Gunnar Foss lå he ller ikke på latsiden. Han var et sokt obje kt fo r de uten landske
de legatene som hadde hl)rt .om den suverene norske sommerleiren på Helgeroa, og som kunne
tenke seg å komme til Norge . Det skal derfor bli interessant 6 se hvor mange utenlandske
gjester vi får på sommerleiren 1974, og al lerede nå er det tegnet inn deltagere både fra
Sverige og Tyskland i t illegg til en utstrakt interesse fra våre norske venner. Vi regner med
at det også vil komme noen fra England, og det er heller ikke utenke lig at det blir noen fro
Danmark, som også hor sti It forespOrsler om leiren.
* * * P.S. Det var to norske de ltagere med. Dag Hodne sto på matta i nesten 2.minutter,
da han preste rte et noe ufri vi llig ontisvalestup som ble dq>mt ippon. Den som utforte kastet,
var årets Vest-tyske mes ter i we lte rvekt - Wol fgang Beidron. Er ik Haugen g rei de seg li tt
bedre. Han b le s</) lvmedaljevinner i tungvek t - etter Mc Connell, enge lsk S.Dan .
* * *
Laglederen Frank Robert Busch
Hovedlederen Gunnar
Foss fikk dessverre ikke
mere plass, da lag leder
Frank Busch som van lig
breiet seg godt ut.
Norsk Bjq>nn judo og Jiu- J itsuputtenklubb l. L.
Fro venstre Jørgensen,
Danmark, Mc Connell,
England , og s.p lvmedalj e v
inneren Erik Haugen,
Norge.
:· ..... ···. :······ • . • ! : ~
··.: ! •.••• • • • •.•
... ···
~.:::: ::::·
.. ..: .. . ... ..: ·.. ..: ·. ...
.·..· · ..·.· ·..:. ...· ·..- ···: :: · .. · .... :
Det e r jo so popu lært 6 utnevne orets idrettsprestasjon for de forskjellige idrettsgrenen
ot egsa vi falt for fr istelsen til o utnevne en for judo- spesielt do kanskje fordi en ov vare
kolleger i blodbronsjen hor tott for seg emnet, og etter vår mening utnevnt en monn som
ikke hor noe på topp- plassen for 1973 å gjøre, forøvrig uten å undervurdere kandidatens re sultoter
som sodon. Vår blodkollego hor imid lertid <;'lyensynl ig bore falt for fr istelsen t il å
lese igjennom resultatene fro Blindern Cup, som jo blir temmelig godt dekket i det bladet
- faktisk so godt dekket ot det hos oss g6r under betegnelsen "Norges sto~>rste judoklubb-blad"
Vi hører forl'vrig at egsa Norges J udoforbunds styre har reagert pa utnevnelsen.
Vi hor tillatt oss å be 3 dommere- ikke akt ive pa m otto - men høyst akt ive som
domme re- å utnevne de 5 beste judout øvere i No rge i 1973 , og i til legg har v i selv også
nomine rt de 5 v i mener har vært be st. Re su lta tet av denne nomineringen b le a t a lle hadde
nominert samme mann som nr. 1, og vi utnevner ham med dette som orets judoka
Norge 1973, neml ig:
Erik "Lillegutt" Haugen, NJ JK
med følgende resultater 19 73:
Norgesmester i tungvekt (forøvrig for 5.gong på rad).
Solvmedal je i Åpen klasse
Sølvmedalje i Lag-NM
Solvmedal je i Internasjonalt svensk mesterskap
Bronsemedalje i Åpen klasse i Nordisk mesterskap
Han hor forovrig vunnet alle de konkurranser han har sti lt opp i her i Norge 1973,
inbefattet Tsukiname sh ia i og Bl indern Cup.
Sor"n nr. 2. b le nor"ninert: PER STE l NAR OTTE ST AD, NJJK, med resultatene:
Norge smester Åpen k lasse (for 3. gong) .
Sølvmedalje Mellomvekt
Sølvmedal je Lag- NM
Bronse medcrl je Mellomvekt i Nordisk m esterskap
+ l. & 3.ploss i Blindern Cup
Som nr.3. b le nomi nert : OIV IND JACOBSEN, OSI, med resultatene:
Norgesme ster Mellomvekt
Norgesmester Log- NM
+ 1 . p lass i Bl indern Cup
Som nr.4. ble nominert: PER INGVOLDSTAD, OSI, med resultatene:
Norgesmester Lett- tungvekt
Norgesmester Lag-NM
og som nr. 5. ble nominert: DAG HODNE, NJJ K, med resultatene:
Norgesmester i weltervekt
Sølvmedol je Lag- NM
Vinner av Blindern Cup mellomvekt (hon er welte rvekt e r) .
NB :: Hcrns Petter Andreassen ble foreslå tt som nr. S . av en ov de som nom ine rte, og
nærmere kommentar· til vår b ladkollegas utnevnelse enn den ovenfor angi tte liste sku ll e
ikke være r1odvendig, kansk je bortse tt fra at ogsa Norges Judoforbunds styres innstilling
g ikk ut per at Erik Haugen va r årets judoka 1973.
Erik
"Lillegutt"
Haugen
JUDO JUDO JUDO
~ ? • HVM p
• ~ k ? •
Lørdag 26. jan . Tveita Tsukinome shioi
Lørdag 2.feb. Tveita Klubbmesterskap NJJK
for ungdom / yngre juniorer.
Søndag 3. feb . Blindern Blindern Cup
Lørdag 9. feb. Stockholm Klubbkamp mat NACKA
Lørdag 16. feb . Tveita Klubbkomp mot Dalo/BUDO
Lørdag 23. feb . Trondheim NM far lag
Fredag l . mars Oslo. Gen . forsamling NJJK
Søndag l O. mars Fredr i kstod Tsukinome shioi
l l . - 13. mors Tel Aviv, Israel EM for juniorer
Lørdag 16 . mors Oslo. Ekstraordinært ting NJF
23.-24. mars Kristiansand 5. NM ind ividue lt sen.
30. - 31 . mors Bergen Vestkystcup
6. -7. april Nederland
lnt. nederlandsk mesterskap
for gutter/ jun/ sen/ domer
20.-2l . opril Nordisk mesterskap for sen. København
---
- Lørdag 20. apr il London lnternosj. engelsk mesterskap
2. - 5.moi London EM for seniorer
l O. l l. 12 . mai Oslo Dommerkurs
12.moi Blindern Blindern Cup
Lørdag 25 . mo1 Tysk land
lnternosj. tysk mesterskap
for gut ter 14 . - lS.år
Lørdag 8 . juni Tveita Tsukiname shioi
10.-17.ougust Larkollen ved Moss SOMMERLEIR
23.-25.ougust Buki:Jrest lnt. seniorturnering
20.-25.okt 1975 Wien, Østerrike VM