Hajime, nr. 1 – 1972

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 494
  • Filstørrelse 2.11 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. januar 1972
  • Sist oppdatert 15. juni 2015

Hajime, nr. 1 - 1972

MEDLEMSBLAD FOR NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB
NR, 1. * * * MARS 1972 * * * 1. ÅRGANG
NM LAG 1972
NJJK's to log i NM for la g i Bergen.
Stående : Thor Petterson, Per Steinar O ttestad, Øystein Martinsen, Er ik Haugen , Arild Be rg,
Ørn Ter ie Foss, Morten Yggeseth og O le Hammerstr1)m .
Si ttende: Dag Hodne, O laf Knutsen og Gerard de Bruyn ( ledere), og Ari Id Moen .
HAJ I ME d.v.s. oversott til norsk begynn - stort - sett igong - er volgt som novn på
dette medlemsblod. En gong må vi jo begynne, og vi hor ollerede i lengere tid ventet
på et in itiotiv både fro klubben - og fro forbundet - i forbinde lse med et blod hvor mon
kon få logt frem judonyheter ov interesse for den enkelte utøver - og for de respektive
klubbene. Av forskjell ige grunner er det ikke så hel t enkelt å få istond denne "blod"prosessen.
Det er selvfølgelig veldig enke lt å diskutere soken, men når det kommer til
stykke, så er det ikke fu ll t så enkelt å få noen til å to seg ov den proktiske siden - d.v.s .
det vil si ot det er svært få som hor tid til overs for den kon krete oppgoven - de t å skrive,
redigere, og å sørge for trykning og distribusjon.
Det er jo oll tid lettere å pro te enn å proktisere, og de som er ok tue I le i denne sommenheng,
sitter som regel i judoorbeide til longt oppover ørene med styre, dommervirksomhe
t, arrangements- e I ler instruktørvi rksomhet o. s. v.
Uovhengig ov planen om et orgon for Norges Judoforbund, så hor vi i styret i NJJK funnet
ut ot det er behov for et kl ubborgon - en ovis - i NJJ K, idet vi jo er londets største klubb
i judo - med co. 600 medlemmer, og det vi l forbouse oss om det ikke sku lle være mulig
å skope et levedyktig blod, som kon gi meldinger om det som måtte være ov interesse
for oss som medlemmer ov NJJK.
Vi tor i første omgong sikte på å få ut dette medlemsblodet co. 4 gonger i å ret, dvs.
co. 2 gonger i høst - og co. 2 gonger i vårsesongen . Vi i styret hor stor tiltro ti l
oppgoven, og med medlemmenes støtte i stoffvolg og kritikk - så setter vi igong
med det første "nummer " .
*******
NM LAG 1972
Vi finner det noturl ig å storle blodet med en reportosje fro det førs te NM for log i judo
- som font sted i Bergen den 20. februar. Klubben sendte bortover 2 "ful le " log - d . v. s.
10 monn, og i til legg hodde vi med et helt rese rve log +reservereserver+ 2 logledere +
dommere, og i tillegg til dette vor det også ende l klubbmedlemmer som tok turen for
åvirke som he io jeng.
Når vi skol summere opp inntrykkene fro det førs te NM i judo for log, så må vi vel si
vi bør være fornøyd med i nnsotsen fro våre I og.
Gull og bronse gir jo et so lid inntrykk ov ot tyngdepunktet i norsk judo ligger hos
NJJK, og når vi vet ot vi også hodde med et reservelog som høyst sonnsyn lig hodde
hevdet seg svært godt - med gode muligheter for en medol jeploss .
Det er imidlertid en en utsott og krevende posis jon NJJK står i . Det er jo klort ot de
andre klubbene ligger i angrepssti ll ing for å to "knekken " på dette vårt hegemoni -
mens vi er i den stilling ot posisjonen må forsvores.
Med den klubbånd - og det inspirerende treningsopp legget som vi i øyebi ikket hor -
og også med de pioner vi hor på I itt lengere sikt for å opprettholde og bygge ut vår
posisjon videre, så ser vi lyst på den nærmeste fremtiden - både for våre klubblog og
for våre judoutøve re ellers - og se lvfølgelig også for norsk judo generelt .
Vi orbeider jo stodig med en økning ov de individuel le konkurronseopplegg - slik ot
det skol være mulig å få frem "fightere " som kon overta etter de nåværende folk når
tiden kommer.
++++++I I I I I I I I 11111111111 1 111 I
Vårt 2. log, som besto ov Ørn Terje Foss,
2.kyu, Dog Hodne, 2.Don, Morten Yggeseth,
1. Don, O le HommerstrØm, 1. Don,
og Ari Id "Shinomoki" Berg, 3. kyu, vor
først i ilden i Bergen. De kjempet mot
NTHI, og vont solid 4-0. Ørn Terje tok
sin ipponseier i løpet ov bore 16 sek med
en sosoi. Dog brukte hel ler ikke så longe
tiden på å komme inn i en keso gotome -
og den holdt hon uten særlige problemer.
Morten likte oppskriften til Dog - hon
gjorde likedon, og stillingen vor 3-0, og
logse ieren vor ollerede sikret. Det possel
jo bro, for Ole vor Øyensynlig ikke helt
vorm i trøyo så tidlig på dogen, men hon sikret seg ollikeve l en 3-poengseier . Arild
"Shinomoki" vor tyde l ig ikke helt i toppform så hon måtte nøye seg med en hikewoke.
Vi gjør oss I ikegodt ferd ig med 2. loget med en gong. I neste runde i sin pulje møtte
de IPPON 1. Her ventet vi en jevn og spennende komp, og vi vont do også denne
kompen med en knepen seier, 2- 2 i log og 15-10 i poeng. Tungvektskompen mellom
Arild og Willy Thoresen ble dømt uovgjort, men moltedommeren onnonserte her ved
en glipp seier til IPPON, og før denne "glippen" ble omgjordt ble det en regu lær liten
dommerkrig. Avgjørelsen ble heldigvis ordnet på riktig måte, og de to kjemperne gikk
ut ov motten som perlevenner. Ørn Terje og Ole topte sine komper med henho ldsvis 7
og 3 poeng, mens Dog holdt "sti len" fro foregående runde og vont med en 10-poengsseier
på et holdetok. Morten vont sin komp mot Tore Vogt på 5 poeng.
I puljefinolen møtte 2. loget Bergen 2 (som hodde slått OSI 2) - og her ble det igjen
seier med 4-0. Ørn Terje gikk sin komp uovgjordt. Dog presterte dogens hurtigste ippon
på bare JO sek. - mens Morten presterte mesterskopets nyde ligste ippon med en suveren
seoinoge . Ole måtte ig jen nøye seg med en 3-poengsseier, mens " Shinomoki" bedret
seg til en fu l I ippon.
2. loget vor dermed kommet frem ti I semifino len, hvor de møtte OSI 1, som hodde
vunnet rekvolifiseringen fra pulje B. Ørn Terje lot seg unødvendig lure ov Hons Petter
Andreossen inn i en ugunstig posisjon, hvor Hons P. fik Ørn Terje ned. Hons P. kom
inn i holdetok - og dermed l~det OSI 1-0. Dog hodde fått beskjed ot hon måtte vinne
med ippon, men hon fikk hon fikk vel litt nerveprob lemer. Det vor imidlertid overhodet
ikke tvil om seieren etter fu ll tid, men hon måtte nøye seg med 5 poeng. St illingen vor
dermed 1-1, og med poengledelse 10-5 t il OSI. Morten hodde også fått kl ar beskjed om
å vinne, men hon klorte dessverre bore en uovgjordt mot gode Øyvind Jocobsen. Morten
vil le vel i individuell komp fått seieren på bedre initiotiv, men ovgjørelsen i logkompen
vor obsolutt riktig. Inge Fje ldstod fro OSI og Ole kjempet en svært god og ikke minst
innsatsfylt komp i lett-tungvekt - hvor innsotsvi ljen fro begge sider vor fin. Denne kompen
ble også rettferdig dømt uovgjordt - og sti 11i ngen før tungve ktskompen vor fremde les 1- 1,
og med lede lsen 10-5 til OSI. Tungvektskompen mellom Arild og Per lngvoldstod ble således
helt ovgjØrende. lngvoldstod skuffet stort ved sin kompgong under hele turneringen.
Hon gikk konsekvent possivt. I denne kompen stortet hon imidlertid opp med en kinso,
men deretter gikk hon fulls tendig over ti I defensiven ig jen, mens Ari Id fortvilet stodig
ongrep. Arild fikk i slutten ov kompen inn også si n te kn ikk, men greide ikke helt å fø lge
opp i bokkekomp. Sidedommerne holdt på hver sin monn, og mottedommeren dømte hikewoke,
og dermed vont OSI l, mens 2. loget hodde sikret seg bronsemedol jer.
] . laget som besta av Arild Moen, l .kyu,
Øystein Marthinsen, 2. Dan, Per Steinar
Ottestad, 2. Dan, Thor "G leassan" Petterson,
og Erik "Lillegutt" Haugen startet sin seiersrekke
i pu I je B med 5-0 over Bergen 1 . Al le
våre vant overbevisende på ippon. Per Strcpmsnes
fra Bergen gikk mat Per Steinar Ottestad og
han ble dessverre skadet. Skaden var heldigvis
ikke a lvor I ig, men han får seg nok et judoopphold
en tid.
Neste motstander var OSI 1. Ari Id Moen startet
i lettvekt med en klar 5-poengsseier over Hans
Petter Andreassen. Øystein Marthinsen klarg jorde
seg med en ipponseier over Freddy Engelstad - og
stillingen var lovende 2-0 til oss.
Så begynte det imidlertid å gå l itt tregere. Per
Steinar hadde problemer med Øyvind Jacobsen,
som gikk uhyre passivt, og kampen ble dcpmt hikewake. Hikewake ble det også dcpmt mellom
Thor "Gleasson" Petterson og Inge Fjeldstad, og dermed var vårt lag klar for semifinale.
Erik "Lillegutt" sikre t imidlertid tilslutt med en hikewake mot Per lngvoldstad, som igjen
gikk en svært passiv kamp.
Semifinalen b le utkjempet mot I PPON 1, som hadde vunnet re kval i fiser ingen fra pulje A.
Kampen ble overbevisende vunnet 5-0, med ippanseiere til Øystein, Thor og Lil legutt, mens
Arild Moen ncpyde seg med en Wasa-ari og 7 poeng, og Per Ste inar med en 5 poenger.
Finalen skul le deretter gå mellom NJJK 1 og OSI 1.
Arild Moen, som tydelig ikke har noen problemer med Hans Petter Andreassen, greide igjen
å sikre seg en klar 5 poengsseier, og dermed var det atter 1-0 mot OSI 1. Øystein Marth insen
ga ikke Freddy Engelstad noen muligheter - vant på ippon - og så var det 2-0 igjen.
Per Steinar måtte også denne gangen gå ful I tid mot defensive Øystein Jacobsen, men
poengseieren på 5-0 var klar. 3-0 t il oss og dermed var gul lmedaljen si kret. Thor Petterson
og Inge Fjeldstad gikk også denne gangen full tid, og Thor fikk seieren med 3 poeng i en
svært jevn kamp, som vel lå nærmest an ti l hike-wake . Erik avsluttet finalen med å vinne
med klare 5 poeng etter full tid mot en totalt defensivtarbeidende lngvoldstad.
5-0 i fina len, og gullmedalje etter overbevisende laginnsats gjennom he le turneringen av
våre gutter .
ARILD MOEN som ble gradert til
1.Dan den 6 .mars 1972,
& ER IK HAUGEN - LILLEGUTTsom
også er 1. Dan, men som har
t il fredsstilt kravene til 2.Dan .
Han skal opp til teknisk prcpve
noe senere.
På bi lledet til venstre har vår fotograf
vært så he ldig å få med begge
de to judoutcpverne . Bi I ledet er tatt
i det individuelle NM 1971, hvor
Arild Moen og Erik Haugen trakk
sammen i fcprste runde i åpen klosse .
Arild er kanskje li tt vanske lig å
identifisere, men det er han som
i cpyeb likket "svirrer" rundt oppe i
lu fta.
Erik Li I legutt skul le det ikke være
så vanske I i g å kjenne igjen . Han
er iferd med å utfcpre et av sine
spesia lkost - Har i luft i push i - et
kast han bare bruker på lettvektere.
Dommeren er som vi ser noe forvi
rret , noe som jo ikke er så he It
uvanlig. Da dommeren igjen ble
interessert i judokampen, var
heldigvis situasjonen avklaret.
Stikk i strid med forhåndstipset
greide - såvidt vi husker- merkelig
nok Li I legutt å vinne denne kampen
totalt overlegent - med kinsa.
1.Dan AR I LD MOEN som b le gradert 6 . mars 1972.
2.kyu
3.kyu
WILLY RUSTAD & ØRN TERJE FOSS, som ble gradert 20 . februar 1972.
GUNNAR LIEN & HARALD ULLAUG, som begge fikk sitt grcpnne belte
6 .mars 1972, men som begge hadde innfridd fordr ingene for lengst.
BLINDERN CUP 1-1972
Søndag 27. februar gikk årets første Blindern Cup av stabelen.
Det var møtt frem 84 deltagere og dette resulterte i 115 kamper totalt. Da kamptiden
med en gang ble besluttet øket fra 4 til 5 minutter pr. kamp, resulterte dette i en
stevneavvikling på over 10 timer, og dette ga det hele et preg av "maratonjudo".
Dette gav forhåpentlig stevneledelsen noe å tygge på til neste omgang, slik at man
da eventuelt sørger for å la kampene gå på to matter samtidig for å korte inn på den
totale kamptiden.
Da skulle man være sikret at Blindern Cup, som det positive tiltak den er, fortsatt
får den oppslutning den fortjener .
Følgene lag stilte med deltagere:
NJJK - (Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb).
OSI - (Oslo-Studentenes Idrettslag).
IPPON - (lppon Judoklubb, Nadderudhallen).
FPIL - (Fredrikstad Politis Idrettslag).
ROM.JK - (Romerike judoklubb).
FJK - (Fredrikstad Judoklubb).
MJC - (Marienlyst Judo Club).
BJØIL - (Bjønnputten Idrettslag).
NJK - (Nesodden Judoklubb).
Dessuten debutanten fra Kristiansand, BUDOSØR.
Likeledes et lag fra Kieler Universitet.
Stevnet ble avviklet forholdsvis greit, selv om det hele tok for lang tid, noe som gikk
ut over innsatsen til de som måtte fighte til helt ut i de små timer.
Jeg skal ikke her gå nærmere inn på hva som skjedde i de enkelte kamper, da
det vil føre alt for langt, men nøye meg med å nevne at våre fightere atter en gang
viste at de ligger i teten, slik det klart kom frem under lag NM i Bergen, ved å sikre
seg følgene plasser;
GULL i lettvekt ved AR ILD MOEN.
GULL i weltervekt ved ØYSTEIN MARTINSEN.
GULL i mellomvekt ved PERS. OTTESTAD.
Dessuten BRONSE i weltervekt ved HODNE og ULVÅS.
BRONSE i lettungvekt ved AURDAL og PETTERSON.
BRONSE i tungvekt ved HAUGEN og LARSEN.
Medaljefordelingen ble da: NJJK 9 medaljer, OSI 4 medaljer, IPPON 4 medaljer,
RJK 1 medalje, FPIL 1 medalje og Kieler Uni versite t 1 medalje.
i tillegg var det for første gang satt opp en bestemannspremie , og den gikk til Per
Steinar Ottestad, NJJK, med 13 poeng.
Hyggelig var det for første gang å stifte bek jenskap med fightere fra BUDOSØR som
g jorde en god innsats i sin debutkonkurranse. Det er karer fra en k lubb vi nok skal
høre mere fra. Det er tyde lig å merke at klimaet innen norsk judo e r i ferd med å
bli hardere og det er gledelig for den videre utvikling .
Jochen Bieier, 1. Dan, fra Kie ler Unive rsitetet, som la beslag på sølvmedaljen i
mellomvekt, uttalte at han og hans lagkamerater hadde funnet nivået innen norsk
konkurransejudo langt høyere og hardere enn det de opprinelig hadde regnet med.
Nok en pekepinn om at me re internasjonalt nivå i norsk judo er innen rekkevidde.
SHIAI 5. & S. MARS
På Tveita skole ble shiai for gutter/ jenter og juniorer arrangert lørdag 4.mars, og på
søndag den 5. mars ble det som van I ig a rrangert Tsukiname shi ai for sen i orer.
Disse to arrangementene ble på en måte en merkepel i NJJK 's og forsåv idt også i
norsk judo 's historie, idet vi for første gang leiet Aulaen på Tveita skole, og det var
første gang det ble lagt ut og kjempet på 2 kampmatter samtidig ved et shiai
arrangement. 2 kampmatter ved judostevner er jo etterhvert som vi har fått flere deltagere
blitt en absolutt nødvendighet for at vi skal få avviklet disse stevnene innenfor
en brukbar tidsramme.
Lørdag møtte det frem ialt 44 deltagere, og det ble utkjempet tilsammen 57 kamper.
Med en kamptid på 3. minutter, ble hele lørdagsstevnet unnag jordt på ca . 2! time.
I klassen -32 kg stilte det 5 deltagere. Vinner ble Rune Holm, Nesodden Judoklubb,
med Gunnar Tøndewoll, lppon på 2.plass, men både Sjur Sætre, Nesodden, og
brødrene Lars og Morten Lundsrud, lppon ga det de hadde, og laget en fin innsats.
I 32- 36 kg. kl assen var det 6 del toge re. Innsats vi I jen var også i kampene i denne
klassen svært god, og tilslutt greide Ter je Ole Helland, NJJK å vinne klassen. De
øvrige i klassen - Svein Grøtnes, lppon, Geir Thoresen, lppon, Hal I vard de Bruyn,
Nesodden+ Bo Nessing og Erling Wold fra NJJK, var imidlertid ikke så svært mye
dårligere, og rekkefølgen kan neste gang like g jerne bli stikk motsatt.
I klassen 36- 40 kg var det 8 deltagere, hvorav 2 jenter. Her greide Tom Fergestad
fra Nesodden Judoklubb å hale seieren i land. Ivar Eng fra lppon ble nr. 2. Begge de
to jentene - Beate Fjeldberg og Katrine Geard, begge Nesodden, - greide seg svært
så fint sammen med guttene, og begge viste en suveren kampvilje. Espen llmo fra
lppon gjorde også en bra innsats, og det samme gjelder de tre siste i denne klassen,
- Morten Sandtrøen, Helge Laberg og Terje Gundersen - a lle tre fra Nesodden.
Nesodden Judoklubb har forbausende mange rekrutter i disse klassene og denne
klubben vil nok gjØre seg gjeldene i norsk judo i årene fremover.
I klassen 40-45 kg var det 7 deltagere- og her finner vi også en jente - Nina Nessing.
Hun var ikke snauere enn at hun tok 3. plassen i klassen. Hun tapte bare for klassevinneren,
som ble Truls Grøtnes, lppon. Morten Støen, Solvang ble nr. 2, mens
Nina fra NJJK delte 3.plassen med Ole K. Fylling, Nesodden. De andre deltage rne i
farlig mann å hanskes med fremover. Knut Westby, Marienlyst besatte 2.plassen,
mens Hege N ilsen, Nesodden og Oddvar Helland, NJJK kom på 3 .plass.
45 - 50 kg klassen talte 4 deltagere - også har en jente - Hege N ilsen, Nesodden .
Klassen ble vunnet av Bjørn Solheim, Marienlyst Judo Club, og han skal nok b li en
farlig mann å hanskes med fremover. Oddvar Helland, NJJK besatte 2 . plassen, mens
Hege Nilsen , Nesodden og Knut Westby, Marien lyst kom på 3.plass.
50-58 kg . Her var det 6 deltagere. Klassen ble vunnet av Øivind Melby, NJJK. Han
slo Svein Johansen fra Fredr ikstad i fina len med en Wasa-ari. Kjell Rune Larsen, NJJK
ble nr.3. Petter Nilsen, Nesodden, Tom Ottesen, Nesodden og Lisbet Notland,
NJJK var også med i denne klassen.
I klassen 58 - 65 kg var det bare 3 deltagere, og Rune Aarem, Fre drikstad vant, mens
Tore Fjal estad, NJJK ble nr.2, og Nina Solli , lppon ble nr.3.
I kl assen over 65 kg b le så a lle "tungvekterne" samlet. Det ble 6 mann. Kai Foss vant
klassen ved å gå gjennom 3 kamper, herav to med ippon og en med 5-poengseier .
2.plass ble også besatt med en NJJK- mann, Roar Kruse, og for sikkerhets skyld tok
Dag Vene, også fra NJJK 3.plassen. Bjørn Pedersen og Bjørn Gange, NJJK, og
Øystein Undrum fra Fredri kstad laget imidlertid også gode komper i k lassen.
*************
T SU K IN AME S HIA I på søndag startet I itt forsinket ca. kl .14. Vi disponerte ikke
aulaen før kl. 13, 30, og ble dermed automatisk noe forsinket i forhold ti I det planlagte
t idsskjema. Kl. vel 14,00 kom vi imidlertid igang på begge mattene, og da gikk
det slog i slag. Kl. 18, 00 var vi helt fe rdig med alle klassene - etter å ha avviklet
ialt 70 kamper for 51 del tage re .
Alle kampene, med unntak for finalene, ble utkjempet på 3. minutter. Alle klassefinalene
ble kjørt på 5. minutter.
I lettvektsklassen seiret Ørn Ter je Foss, NJJK. I finalen slo han Per Steffensen,
Romerike, med ippon - på holdetak. På 3.ploss kom Erik Follang, NJ JK, og Geir
Thorseng, lppon. Ialt 8 deltagere stilte opp i le ttvektsklassen.
Weltervektklassen ble ganske spennende. Arild Moen, NJJK, som nettopp var gradert
1. Dan, hadde gått opp en klasse . Han fikk nok imidlertid noen for mange ki lo å dra
på. Klassen ble vunnet av Bård Strømme, NJJK, med Per Steinar Keirung, NJJK
kom på 2. plass. Erik Foss Jensen, lppon, og Axel Hopstock, OSI besatte 3.plassene.
I Mellomvekt deltok det 14 mann. Klassen ble vunnet av Tore W. Adamsen, Fr .stad,
med Tormod Evang fra lppon på 2.plass. 3.plassene ble vunnet av Knut Nergaard,
Bjønnputten og Per Dalmar, NJJK, så her ble klubbfordelingen av medaljene bra.
Lett-tung og tunvektskarene ble slått sammen ti I en klasse. I ti Ilegg var det også noen
mellomvektere og også et par weltervektere som hadde gått opp i denne klassen, som
totalt ble på 17 mann.
Det var flere som trakk seg under veis, og blondt dem var også Gunnar Sørensen fra
Fr.stad Politiet, som dessverre fikk seg en skade som setter ham utenfor årets NM. Vi
håper han snart er ti I bake.
Klassen ble vunnet av Svenn Erik Larsen, NJJK, som i finalen slo Rolf Olsen, NJJK.
***************************
~
JUDO ØØ JIU-JITSU
~