Hajime, nr. 1 – 1990

MEDLEMSBLAD FOR
NORSK JUDO OG JIU-JITSUKLUBB
NR. 1 · 1990 * MAl * 7. ARGANG
NJJK er Norgesmestere for lag
(herrer) for femte år på rad.
2
Hajime-redaksjonen består av:
Jørgen Moland og Eivind Skjollby
Fotografier er tatt av:
Andre Sunde Nilsen og Redaksjonen
Bidragsytere har vært:
Kathrine Karlsson , Erik Lian
og Olav Åse
Hajime er et politisk uavhengig organ for
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb basert på
frivillig , gratis arbei d .
Red . takker de som har bi dratt med stoff,
bilder eller hjelp på annen måte .
Red. ønsket alle Judo- venner en riktig god jul
og et godt nytt år .
Det samme gjal dt påsken .
Og 17 . mai .
Klubbens styre består av:
Formann :
Nestformann:
S_ty_r_e_m ,, e_d_l_e_ m : ____ ,, ___ _
V_a_ra_m_ ,e,_ d_le_m _: ____ ,, ___ _
____ ,, ___ _ ____ ,, ___ _
Klubbens adresse:
Rune Sundlad
Eivind Skjollby
Kjell Schevig
Dag- Erik Simonsen
Svein Skjollby
Helge Ni l sen
Gunnar Hansen
Anne Eriksen Bryn
Arne Ellingsen
Cecili e Sollihagen
Postboks 50, Haugerud , 0616 OSLO 6
Treningslokale :
Haugerud skole , Tvetenvei en 183
Telefon: 32 45 68
Red. har ordet 4 «CK» – O.K. ?
Formannen har ordet 6 Landstevne for piker
Resultater 8 Landstevne for gutter
Jr.-NM ’89 lO lag-Nr4 ’89
Kjendissiden 12 Lett blanding
Hajime gratulerer
Vivi Olsen og Morten Kompen
for titlene ((Arets juniorer ’89))
16
17
18
21
26
NORDSTRAND
GJERDEFABRIKK A/s
Ekebergveien 252 – 1166 OSLO 11
Telefon 28 33 36
3
Redaksjonen
har ordet
Å ha gleden av å kunne gi ut et blad som Hajime er utrol i g
stort. Dere skjønner det sikkert. For hvis dere har lagt
merke til det så stråler det en slik dunst av oss, nettopp
grunnet akkurat det arbeidet Hajime medfører.
Nå s kal ikke v i åpne med å klage, for etter det ‘vi vet
skulle denne blekka vært ute rundt juletider . Beklagelig
er det , men et utall av nye arbeidsoppgaver har fått
spi lle inn på konsentrasjonen av arbeidet. Eivind er som
de fleste vet nest formann , oppmann, trener , pasient ,
heltidsansatt på Prix og menneske. Jørgen har ikke
funnet dojoens tiltrekningskraft like sterk, i tillegg til
en rekke arrangementer utenom NJJKs 60 vegger. En pause i
treningen er kanskje ikke så dumt en gang i blant ?
Pause er iallfall ikke sti kkordet for Hajime fremover , for
vi har ambisjoner om et nummer til før sommeren. For å
klare det er vi avhengige av mange annonser
(mor- far please ol.) og en v i ss assi stanse fra de
restrerende 498 medlemmene . Bilder , tekster , andre ting
dere har på hjertet, kom til oss med det ! I dette nummeret
har vi faktisk fått inn to tekster i tillegg til Terje
Terje Lunds siste «Formannen har ordet» . Den ene teksten
er av Eri k Li an om et prosj ekt for å få skrevet ned
k l ubbens h i storie . Den andre et stevnereferat fra
landstevne av Kathrine Karlsson. VI TAKKER ! ! !
Mye har skjedd i styre og stell her i klubben siden
nyttår. Vi har fått ny formann – Rune Sundland , som vi
skal ta oss spesielt av i neste nummer , delvi s nytt styre
som vi også ønsker å gi en nærmere presentasjon , renere
og ryddigere lokaler , mere organiserte treningsforhold og
ellers en ny og posit iv profil som a l l e bør støtte opp om.
Vi er i kke til for Judoen , Judoen er til for oss . Judo ~
er mosjonsidrett så vel som konkurranseidrett . Et tegn på~
4
Tveita Foto a·s
Fotograf/fotoforretning
Passfoto mens De venter
Godt utvalg i fotoalbum/rammer.
*** Vi holder til i 2. etasje i
Tveita Senter
Tlf.: 27 08 12
NJJK takker
Terje Lund
for hans niårige innsats som formann
det er et stadig større og mer sammensveiset teknikk/
mosjons- parti under ledelse av Gunnar Hansen, Lasse
Kri stiansen og Thor «kommer sent» Petterson . Å bygge opp
et enda sterkere og viere sosial t bånd i klubben er et mål
for fremtiden , noe al l e kan være med å påvi rke .
Hajime-red . takker for tiåret som har gått og retter
nok en takk ti l alle som har vært med på å la NJJK bestå
som Norges elds te , største og beste klubb .
;t?~~v/
5
6
Formannen
har
ordet
Vi har gått inn i et nytt år og et nytt ti-år. For de
betyr det at man tar seg litt tid til ettertanke
bakover før man ser fremover.
fleste
og ser
Klubben er i sitt trettiende år og de av oss som har vært med
helt fra stiftelsen 12 oktober 1960 – har opplevet en klubb i
rivende utvikling:
Fra en beskjeden start i kjelleren på Bislett bad via
gymnastikksalene i Halling skole og Kristlig gymnasium til
kjellerlokaler i Maskinistskolen og Tveita skole til vi
endelig havnet i egne lokaler på Haugerud som den største
klubben i sitt slag her i landet. I denne tiden har a nslagvis
3000 personer vært medlem hos oss i kortere eller lengre tid.
Idrettslig har v i markert oss – fØrst og fremst nasjonalt,
men også internasjonalt . For å få til dette har en lang, lang
rekke frivillige personer viet sin fritid til alt fra vask og
snekring, pengeinnsamling, fest- og stevnearrangement til
administrasjon, regnskaps- og kartotekfØring – og sist, men
ikke minst – instruksjon og trening.
Det er utrolig mange aktiviteter og ting som skal til for å
utgjøre det vi kaller klubb. A få s tyrt alle disse
aktivite t ene er ikke lett . Selvom de fleste er enige om
målene, er det sjelden enighet om midlene. Det er ofte
heftige diskusjoner om hvordan tingene skal gjøres – og hvem
som skal gjøre dem.
Sel v har jeg sittet i klubbens toppledelse nær en tre-del av
dens levetid – l år som v iseformann og til sammen nesten 9 å r
som formann. Når vi attpå til er i et jubileumsår, er det
svært fristende å lage en skryteliste over alle de positive
tingene som har skjedd i denne tiden. Jeg skal ikke falle for
den fristelsen.
De tanker jeg gjØr meg i dennne forbindelse er nemlig ikke
bare positive. Jeg ser ingen grunn til a t det negative skal
feies under teppet. Vi har bak oss et år med katastrofalt
dårlig nyrekruttering. Det har vært en drastisk reduksjon i
antall graderinger. Vi har ikke klart å opprettholde
aktivitetsnivået vårt mht stevnearrangementer. Utbyggingen
av de nye l okalene har stoppet opp. Vi er inne i en periode
med svært trang Økonomi. Jeg mener å merke en økende tendens
til at lovlig fattede vedtak ikke blir respektert. Det skjer
litt for ofte at noen «lurer» andre ved å la være å informere
– for å oppnå kortsiktige fordeler. Det er Økende tendens til
at folk blir uvenner med hverandre og bærer nag når noe går
dem i mot.
Ansvaret for de tingene som s l år feil ligger i siste hånd hos
formannen. Min arbeidssituasj on med mye reisefravær har gitt
altfor liten tid til klubbaktivitet i det siste. Jeg kommer
rett og slett til kort i forhold til de oppgavene som
formannsvervet innebærer. Formannen burde nemlig kunne
forhindre eller begrense omfanget av de negative momentene.
Spesielt synes jeg det er trist at jeg i kke har klart å
forhindre at enkelte har fØlt seg «skviset» ut på sidelinjen.
Ansvar vil si å ta kons ekvenser. Det gjør jeg ved å legge i nn
årene (skru av påhenger’ n heter det visst i disse dager): Jeg
trekker meg fra formannsvervet på Generalforsamlingen 7
februar 1990.
Forhåpentligvis vil det bidra til at yngre krefter fØler seg
friere til å ta i et tak i klubbens styre og stell og bringe
klubben inn i 90-årene. Jeg tviler ikke et Øyeblikk på at det
fØles hemmende for de unge å ha en gammel gubbe hengende
rundt som alltid maser om hvor ille alt er nå og hvor bra alt
var før. Men det er ikke lett å la være å blande seg bort i
dette og hint. Vi med erfaring tror jo vi kan alt så mye
bedre – og ser helst at de unge gjør tingene akkurat som vi
ville gjort dem selv – om vi bare hadde hatt tid. A gjøre
tingene anderledes er i hvert fall utenkelig – for oss med
erfaring. Råd og vink er jo gitt i beste mening. Vi vil jo
bare dele vår erfaring med den yngre generasjon. De unge er
egentlig heldige som har oss. I vår ungdom derimot, var den
eldre generasjon helt umulig – slik som de presset på oss med
ubrukelige råd og belæringer.
Sukk.
Det rinner meg i hu noen util siktede v isdomsord fra min onkel
som var på julebesøk:
«Vi gamle bør kjenne vår besøkelsest id» sa han og ba meg
ringe etter drosje så han kunne reise hjem – klokken 01.30 om
natten. (Jeg hadde sett demonstrativt på klokken de siste 3
timene).
De yngre får ha meg unnskyldt hvis jeg ikke har lagt merke
til om noen har sett på klokken. Men nå går jeg altså.
Så får den eldre generasjon sette sin lit til at ungdommmen
etterhvert lærer seg å takle snille og velmenende, men akk så
brysomme gamle onkler med litt konduite .
Takk for meg!
Forresten så lar jeg meg friste ørlite grann: I mine 10 år i
styret har det bare skjedd 2 ganger (i 1983 og 1984) at våre
gutter ikke har blitt Norgesmestre for lag. Og nå sist kom
også jentene seilende opp for fullt!
Onklene har kanskje gjort noe riktig alikevel? ..••.
Jeg ønsker min etterfØlger l ykke
medlemmer til å støtte opp om det
bla nke ark og nye farvestifter – og
egne erfaringer. Vi går mot år 2000!
Med hilsen
t’U T~e Lund
Formann
til og oppfordrer alle
nye styret. La dem få
arbeidsro til å gjøre
7
CD
J>o
….,
Pl
o,
(D
>-s
[J)
PJo
c+ c
::l
()Q
c+
c+
1-j
(D
c+
c+
f-‘·
;<;»
()Q
<
Ol
.1- j
o,
Ol l
(!)
NYTTÅRSTEVNET , 13. JANUAR
Ungdom :
744 – Morten Kompen
748 – Stian Jespersen
748 – Are Burum
752 – Andre Sunde Nilsen
765 – Jan Løken
765 – Petter Ellingsen
Junior :
– Gull
– Gull
– Bronse
Sølv
– Sølv
– 4 . pl.
765 – Thomas Kristiansen – Gull
765 – Jørgen Moland – Sølv
+71 – Ivan Gasparini
748 – Nina Belseth
756 – Vivi Olsen
756 – Kathrine Karlsson
761 – Monica Økshaug
ROSE- CUP , 3. FEBRUAR
Ungdom :
748 – Stian Jespersen
Senior :
760 – Jøran Paulsen
765 – Stig Traavik
765 – Thomas Kristiansen
771 – Odd Sandnes
752 – Kathrine Karlsson
756 – Vivi Olsen
761 – Monica Økshaug
– Bronse
– Gull
– Sølv
– Sølv
Bronse
Sølv
Gull
Sølv
Bronse
Gull
Bronse
Bronse
‘~y ‘:
V
‘·.’·_,
,,,,, –

RESULTATER
MINI- SHIAI I,
3. FEBRUAR
Gull :
Erlend Heiberg
Linda Melsom
Morten Lorentzen
Sølv :
H~lde Sunde Nilsen
Bronse:
Lasse Johansen
Vidar Engset
Stig- Are Ol sen
Mads Michael
Tina Johansen
Kristoffer Halmøy
4. plass
Hanne Hansen
Joachim Baug
Håvard Aslesen
Øyvind M. Hansen
o, < f-‘· ‘1J o (D (D fl er>-s ::r e+
er c+ ro c+
(D f-‘ · ::l (D
• r;<;»:J'»J c+ Pl o
[J) rri:Tl
(D O,r
f-‘· ‘O [J) r
(D o < f-‘ ·
1-j [J) f-‘· ::l
f-‘· [J) ()Q
f-‘· [J) [J)
<…… ::r (D
!SlO o ::l
[J) ::l 1-j
c…+., – f-‘· o [J)()Q
o [J) o
re+ :::l c..,
o, o c+ Pl
l Ol ::l
OHJr c o r-‘
_, ‘O >-s o !Sl ()Q ;<;»
(D (D
::l ::l
l :;:er er ~:Tl
Hr>-s 1-j z Ol (D r
H ::l c+ (D
l c+ ::l
Ul >-.;,O,
::r::o, ISl
H (D >-s ::r:: > [J) (D
Hr c+ f-‘ ·
(D (D er
H c+ ‘O (D
c+r>-s
(D Ol ()Q w [J) [J)
c+ [J) (D
…., (D (D >-s
(D ::l o
er f-‘ · l
BLI NDERN- CUP , 11 . FEBRUAR
Senior :
771 – Odd Sandnes
+86 – Kim Andersen
+86 – Tor mod Kristiansen
752 – Marianne Weidemann
752 – Nina Belseth
761 – Monica Økshaug
ØSTFOLD- CUP, 17. FEBRUAR
Ungdom :
+36 – Kristoffer Halmøy
+44 – Øystein Børsum
+48 – Are Burum
748 – Stian Jespersen
Gull
Sølv
Bronse
Bronse
Bronse
Sølv
Bronse
752 – Andre Sunde Ni lsen – Gul l
752 – Sigurd- Ola Eri ksen – 5 . pl .
+56 – Morten R. Nilsen
+65 – Petter Ell ingsen
+65 – Jan Løken
756 – Solveig Mollestad
+61 – Monica Økshaug
Gull
Sølv
Sølv
Gull
-]r.-NM’89
Helgen 11. og 12. november ble det arrangert junior-Nr~ i Levanger, en by
8 mil nord for Trondhjem. NJJK hadde bare 8 påmeldte jenter og gutter.
Reisedagen bl e det redusert til 7 , da Thorras måtte holde seg hjemne
p.g .a . kronisk skade i kneet. De restrerende benyttet seg av førsteklasses
sovevogner til Trondhjem, hvor vi byttet til lokal-lok.
Alt startet overbevisende med patriotisk innveiing i salen for guttene
og i en garderobe for jentene. CX:l.d, M:Jnica og Ingrid veide alle for f11Ye .
For O:ld var det ikke noe problem å gå ned, men for jentene viste det seg
å være vanskelig. Klokken 10 . 0 0
• lørdag morgen veide begge over, og de
vennligsinnede vektdærneme snudde på hEl ene, gikk opp i salen, og ktmne
konstatere at guttene stadig holdt på med å gå ned de siste gramnene.
Vi protesterte, og etter litt hjelp fra Trønderne fikk vi veid
inn M::>nica i salen.
Alle slappet av og gjorde seg klare til å konkurere , det vi var der for.
filen nei, smarte kvasi byråkrater fant ut at r.bnica måtte strykes fordi
htm var veid inn for sent. Ds\ protesterte vi høylydt, og hele salen
kranglet på en gang. Det san var mest urettferdig var at det var gutter
san ikke klarte vekten kl. lO. 0 0
• , ikke fem over og heller ikke ti over,
men san ved hjelp av noen gamle usle Blindern-knep klarte det kvart
over. Denne fikk delta uten klage , mens M:Jnica san selv ble veid inn fem
over skulle plutselig ikke få del ta. Etter f11Ye krangel og forsinkelser
fikk htm allikevel del ta.
Først på matta var Kathrine , i nest letteste jenteklasse, +52 kg. Hun
tapte den matchen , men kvalifiserte seg for bronse senere. Bronsefinalen
tapte htm noe overraskende, og det var tydelig at formen ikke var helt
helt good.
Vivi åpnet bra og fyldte skoringstavlen med tai-o-toohier av forskjellige
kvaliteter. Vivi var en av favorittene til NM-gullet i denne
klassen , +56 kg. , og hadde bare en motstander , Hege Par, san kanskje
ktmne slå henne. Finalen skulle derfor vise seg å gå på forskudd da diss
disse rrøtte hverandre i andre kamp. Vivi ble noe passivisert av Hege 1s
seoinage-angrepsforsøk, san til stadigtlet gikk ut på å legge seg på
maven for å avgjøre i ne-v»aza. Det ble hantei , og den gikk noe tvil sant
ikke i Vi vi 1 s favør. Hun mi3tet gullet, men tok bronsen.
10
Så var det gutta. Jøran og Jørgen kjerrpet begge i +60 kg. Trekningen
var god, spesielt for Jørgen. Det var i alle fall et ønske an at de to
skulle rrøtes i finalen. Det skjedde ikke denne gangen. Jøran tapte
semi 1 n for for Anders Lie fra ~’UC , mens Jørgen tapte sin semi ganske
urutinert på straff og led tydelig tmder ikke å ha coach. Ds\ bronsekanpene
sto for tur slet Jøran seg til bronsen mot en kis han vanligvis
skulle ha kastet på ippon. Jørgen åpnet bra mot Kenneth Øverland , men
orket ikke mere etter halvgått tid og tapte noe uvanlig i holdegrep.
Nå gjenstår bare det beste og tøffeste , nemlig CX:l.d . Han vant sel vfølgelig
, i +65 kg. etter å ha slått Jiydberg på yuko og Vegard Dybvad
med ippon i finalen. CX:l.d var dermed dagens Mr. 1-Iandsane og var glad
for det. Men vi andre var ikke helt fornøyde , heller skikkelig l ei oss.
Vi satt og sippa hele veien hjem og Ødela feiringen til CX:l.d.
Dette var Junior-NM 189, det er ferdig , og vi er glade for det , for
vi gleder oss nemlig til neste år.
lUassevinneme for herrer, foran fra venstre: +56 – Knut Harefallet,
Fredrikstad JK, +60 – Anders Lie , l’>’larienlyst JK , +65 – CX:l.d Sandnes , NJJK
Bak fra venstre: + 71 – Olav Åse , Ippon JK, + 78 – Bård Are Hul tengren ,
Sarpsborg JK , ~ -Atle Jørgensen, J essheim JK, rbrten Olsen, Borge JK
11
Navnet er
Ole-Jørgen
Hammerstrøm
De n 19 . Jan u a r 1336 bl e e n lite n g utt f ødt på
Øre-Nord møre . S om sønn a v pr est endt e h a n
s t a d ig opp i ube kve mli gheter , n o e han s om
re g el l øste med sin e f ys i s ke egenskaper . OleJ
ørgen gikk allminelig folkeskol e o g t o år på
kristelig gymnas Cmed s t r yk i ma t e ma t i kk), f ør
han som 18- åring av s l uttet sin utdannelse som
typograflær l ing.
Ole-Jørgen har le vd de t man kan kalle et all s
idi g li v . Arene ’57-’61 tilbragte han i
Ca n a d a d e r h a n livnært e seg som tømmer h ogger ,
s kiinstruk tør , d ørvakt, k o kk på b å t, b adevakt ,
fr i b r yt e r, e tc .
De t var i ’64 at Judo ‘ e n kom inn i Ol e-J ø r gens
l i v. De n gan g bl e t re n i nge ne, inkl uder t ma tte -·
s jau og k a ld dus j, h o l d t på Ha llin g s k o l e . Han
h a r to meda ljer fra NM- sammenhen g. s øl v i tun g
v e kt ’69 (finaletap fo r Lill egu t t ) og bro nse
f o r annet -l age t i l ag-NM ’72 . Ole- J ø r gen var
s a mm e n med Atl e Lun dsrud de t o første i Norge
med dommerlisens. For vår klubb satt han s om
nest formann e n t o-å r s p e riode på b egynne l s en av
’70- t a ll e t. De t var o gså på denne tiden han
fikk 1 . dan . Men siden ’74 har det ikke s itt e t
e n g i p å Ole- J ø r gen’ s kropp.
12
Som ~agt har Ol e-Jørgen vært bort i mye rart ,
og opp igjenn om årene e r det også andre
idretter som har opptatt han s i nteresse . Deribl;:-..
nt roing, bryt i n g , langr e nn , a l p i nt, hopp,
svømming , .s ty rke l øft , fr iidrett , fotball , for
i kk e å glemme kr opp.s by gg in g Ct i dl igere Mr . Oslo)
og syk l i ng der han har hatt mes t suksess.
I dag e r de t s p or t s fi ske og vektr ening s om
opptar det mes t e av han s ti d , i t ill egg til at
han g j er ne st i ller opp som lagleder og massør .
Vi ba Ol e-Jørgen beskr i ve en perfekt aften:
-Først mat ; s j ølfisket ko k etorsk med pote ter ,
s me l tet smør og en mugge v a nn t il. Så en tango
m/at tå t med en no r dis k bl ondine. Fo r s å å a v s
l ut t e kve lden me d e t .slag p o ker , par g lass
s aft, og Evert Tau b e-v i se r å nynne t il .
Lurer du på hvor Ol e -Jø rge n er , så ta en tur
i nn om ve k tro mme t og se etter e n s t o r, kraftig ,
man n i fer d me d å l ø f t.e 150 kg . i b en kpress.
Hvis han atpåti l har snus under l e p pa , har du
fu nnet bjør nens li keman n .
NAR KVALITET ER LIKE
VIKTIG SOM TIDSFRISTER
• FOTOSATS
• KONVERTERING
• PASTE-UP
• LAYOUT
• EN AV NORGES MEST
MODERNE MASKINPARKER
FOR FARGEARBEID
• FERDIGGJØRING
TELEFON : (02) 1618 90- TELEFAX: (02) 25 45 14
MOLTZAU TRYKKERIER A-S
MARTIN STRANDLIS VEl 10 – 0959 OSLO 9
13
t:
Tenri Extra konkurransedrakt.
Bleket hvit.
150- 200 cm med 10 cm sprang.
Pris : 750,- .
tTi Tiger begynnerdrakt.
Bleket hvit.
110-190 cm med 10 cm sprang.
Pris : 330,- .
®
N~[}:{]@
JUDODRAKTER
Nippon EM konkurransedrakt.
Farget blå.
150-190 cm med 5 cm sprang.
Pris : 890,- .
•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ SVARKUPONG
••
Vennligst send meg :
………… Tenri drakt(er) …………………………………………. cm .
……….. Nippon drakt(er)
……. .Tiger drakt(er) .
………….. Katalog.
Navn :
Adresse:
Postnr./sted :
……………………. cm .
. ………………………….. cm .
Kupongen sendes : Studio Sport
Box 45 Anker
0133 OSLO 1
Besøk vår butikk i Torggaten 29, 0183 Oslo 1.
Tlf. (02) 11 40 55.
Det gis rabatter ved k/ubbinnkjøp
lf.J\JIMt
.,.
J
• il,,
— Ja slik så den ut,fors iden av
HAJIME nr . 2, 1g72 etter et velavviklet
NM for herrer. -Bak denne
for dagens lesere av HAJI ME noe
merkelige og kryptiske meddelelse,
skjuler det &eg en ve l fortjent
takk til NJJK’s daværende hovedtrener
Olav Knut sen , NUTSKI blandt
venne r . Takken gja l dt hans tre ner arbeide
som ved dette NM resulterte
i 5 gull., 2 sø l v., og 5 bro nsemedaljer
, -et uhyre sterkt result at
når man vet at den gangen var det
bare 6 vektk l asser, åpen klasse
medregnet .
I dag, 18 år senere , viser den
samme Olav seg fortsatt «OK» når
Olav dengang– det gjelder å gjøre en uegennytt i g
innsats f or sin gamle klubb. Se l v
om ha ns fryktede Haraigoshi kanskje
ikke lengre er fullt så hvass i
skjæret som før, så har han forts att i behold
s itt ve lk jente vidd og lune humoristiske sans.
Disse kvaliteter vi l han i tiden framover få god
bruk for etter som han har sagt seg vi lli g til å
påta s eg jobben med å få nedsk~evet klubbens
histor i e .
og idag
At va l get til denne viktige oppgaven er fal t på
Olav er i ngen ti l feldighet. l tillegg til de
nevnte kvali f ikasjoner, er han i dag en av de
ytterst få gjenværend e som har vært med neste n
helt fra starten i første hal vde l av femti tal let
og har derfor den nødvendige inns i kt i fo r holde ne
den gang , i t illegg til den han erhvervet seg ved
trenerarbeide på topp-planet ti l langt ut på
sytti talle t .
Men hans ka nskje største for tr inn i denne sammenhengen er hans evne
til å opprettholde sin personlige i ntegr i tet ved å .sette oppg aven
foran pers onlig prestisje i alle samme nhenger. Et karakt ertre~k som
alle som kjenner ham · kan bekrefte i fullt monn : og ~ om ~ h an v1 l få
30d bruk for om han skal makte å gi en mest mul1g uh1ldet o~ .
objekti v f ramstilli ng av denne vår felles arv, – klubbens h1stor1e.
ae tegnende er hans første reaksjon og svar på s pørsmålet om han
ku nne tenke seg å gå l øs på historikerjobben: . «Som.representant for
veteranene i klubbe n så har j eg nærmest en pl1kt t1l å gJøre den
jo bben, om så er ønske l ig .» Når det da også kan leg~es til at han
har en medfødt omgjenge l ighet og evne t1l å samarbe 1de med andre,
så sku ll e det vel i kke være nød vendig med noen ytterligere presen tasjon
– det måtte i så fall være å føye til at han også er en av
klu bbens få æresme dl emmer .
16
Ha n påtar seg denne oppgaven under den forutsetni ng at han får med
se g de støttespil lere som mAt te være nødvendig, bl . a. ti l å grave
fram nedstøvete data fra allverden s kriker og kroker, da det som
han selv påpeke r , ellers vi ll e bli en uoverkommelig oppgave for en
ma nn alene. – Men det er ve l ikke urime li g å tro at de t innen den
eldre garde i klubbenfinnes folk som er seg sitt ansvar like be vis st
og som kjenner sin besøkelsestid like godt som Olav, og trår til for
å hjelpe ham med å løse denne uhyre i nte ressante oppgaven på en
ve r di g måte. Han har allerede på det nå værende stadium gitt uttrykk
fo r at han gjerne kunne tenke seg Torkel Sauer som medredaktør, men
det må vel Torkel sel v få avgjøre, -Olav har i alle fall frie
hender til selv å velge de s tøtte spi llere han ønsker, – det er
heller ikke satt noen tid s ramme for slutt føringen av oppgaven, men
allerede nå begyn ner det å knytte se g en viss spenning og forventning
til det endelige resultat, i en for håpentlig ikke alt for
fjern framtid.
— Lykke til med arbeidet. —
Erik L.
Landsstevne for piker
Fredag kveld dro v8re tre Judo-jenter: Vi vi , tvbnica og Kathrine opp
til Trondheim for å kj~ an medaljene, noe de gjorde med stil.
Deltagelsen var ikke størst, men med 36 deltagere og største klasse
med 12 deltagere , ble det et brukbart stevne. · Jentene presterte å ta
3 euJ.l or; 3 sølv på Judo-rrattene i Nidarøhallen den 14. oktober.
Først ut på rratta l ørdag rrorgen var tvbnica Økshaug i +61. Hun skulle
forsvare fjorårets tittel. Hun kjerrpet tappert , men tapte dessverre
finalen og rråtte «nøye» seg med 2.plass. Neste rrann scm stod for tur
var Vivi Olsen i +56. Hun gjorde det bra og vant alle sine kamper på
ippon, så sei er’n var klar. Siste rrann ut av jentene var
Kathrine Karlsson i +52. Hun feide alle rrotstandeme av rratta helt opp
til finalen, men der fikk hun en hard kamp og tapte knepent. Det ble
altså sølv deme gangen.
Etter de inviduelle vektklassene var det åpen klasse under og over
52 kg. I åpen klasse under 52 kg. stilte Kathrine opp og kjerrpet seg
til en fin l.plass. Åpen over 52 kg. var både Vivi og J’vbnica i.
De kjerrpet seg begge frem til finalen, hvor de rrøttes. Kampen var
jevn, men Vivi vant på hantei.
Så var stevnet over for Gull og Sølv jentene våre. De gikk ut av
Nidarøhallen med tre store smil og tok toget hjan fra Trondheim,
etter å ha spist en mega stor pizza på Peppes . •. •
Kathrine K.
17
Landsstevne for gutter
Sandenord, 2~ november ’89
Klokken var æ. 0 0
• da r,’brten, Stian, kre , Petter, Andre og Sigurd-Ola
gjennanførte en smertefri innveiing. Sistemann ankan vektkontrollen
for sent (trenger vi å nevne hvem ? ) , men etter en heftig diskusjon
med en kverulantisk dcmner og en noe ureglementert handling i
forbindelse med noen papirer, fikk også Thanas delta. De syv NJJK’eme
gransket premie bordet ined håpefulle blikk, men bare noen få timer
senere skulle enkel te få erfare at Judo ikke bare er en dans på roser.
-;-44kg.-klassen var en hard klasse der Stian Jespersen viste takter
til at han ville noe stort denne dagen . De var tre i poolen san endte
opp med tre seirer hver. Men til tross for intens fighting manglet
Stian to usle poeng for å gå videre til semifinale , og endte dermed
på en hederlig femteplass.
kre Burum, ogpå han i -;-44 kg. , startet dagen med en brakseier og et
knepent tap, for så å daninere den tredje kampen med to yuko på
tavlen i det kampens siste halvdel ble innviet. Det var da kre’ s
skulder rrøtte matten på en mindre gunst ig måte. En tur på legevakten
og armen i fatle var Are ‘s utbytte den dagen .
Petter Ellingpen ( +60 kg. ) har denne høsten stått for en stor fremgang
og med flere gode resultater san skulle tilsi medaljesjanser i et
landstevne. Men når det virkelig gjelder har respekten ·en tendens til
å dukke opp, og det gjorde den i bronsefinalen. Men med to glimrende
ippon-kast og femteplass var han vel sånn passe fornøyd.
+52 kg: Sigurd-Ola Eriksen gjorde seg raskt ferdig med ippon san
resultat i alle fire kamper. Det eneste san var trist var at ipponskoringene
var det motstanderne san sto for . On et halvt år eller så
tenker jeg at ogpå Si gurd-Ola vil regjere på medaljeplassene.han og
I samme vektklasse del tok den av våre med kanskje de største
forventningene til dagen, Andre Sunde Nilsen. Etter en grei innledning
var han klar for semifinale mot en slimer fra sarpsborg. Ved halv tid
demte mattedcmneren ganske korrekt en yuko mot Andre , men med fire
Østfoldske øyne på kanten ble skoringen uforstålig annulert til i ppon.
En bronsemedalje var til liten trøst for en ikke så rent lite skuffet
Andre. Ellers bidro Andre med en ypperlig seoi-nage san fortjener
betegnelsen »Årets luftigpte» •
18
I +65 kg. ble Thanas Kristiansen regnet san favoritt av de fleste. Han
benyttet den nonchalante stilarten denne gang, og det i litt for s tor
grad. I første kamp gikk det jo grei t , men i neste måtte Thanas ty t i l
sine flyveregenskaper på et uchi–mata angrep , ippon. Dermed var
han ferdig for dagen , trodde Thanas san stod i dusjen når han ble
ropt opp til rekvalifiseringen. Med tre ippon-seiere gikk bronsen
til Thomas san ikke jublet over prestasjonen.
Det er ingen tilfeldighet at vi har gjemt 740 kg. og !l’brten Kanpen
til sist. Med eksepsjonell Judo kvalifiserte han seg for finalen
gjennan to ippon-, to yuko- og en hantei-seier. Finalemotstanderen var
en kort og tett bl åbelte fra Levangerkanten med seoi-nage san
spesialitet. MJrten tok initiativet fra start av og i det det gjensto
et drøyt minutt avgjorde han med et utsøkt ippon-kast san på en høyest
merkverdig måte ble annulert til waza–ari . !l’bt s l utten satte Levangergutten
inn en voldsan offensiv, men !l’brten kontrollerte det hel e i
land på en overbevisende måte. Med andre ord en suveren innsats i
samtlige kamper og en fullt fortjent uoffi siel l Norgesmesterti ttel .
En kan jo legge til at !l’brten gikk to semifinaler for IT\Ye denne
dagen san han ogpå vant.
Det var ikke noe å si på innsatsen, tvert imot. men med en skadet
skulder, to poeng for lite, bortdørmi.ng m.m. , ble alikevel ikke
Sandefjord-turen fullt så gledelig san forventet. Sandef jord JK skal
ha trekk for at de arrangerte et landstevne med en dcmnerstab der
nær 80 % deburterte. Dette stevnet vil bli husket for dets mange
darmere med usikre opptreden og ikke minst li ten skoring/poengforståelse
. Riktignok skapte dorrrnerenes utrolige evne til å ta de
mest hårreisende avgjørelser en del kaniske situasjoner, men dessverre
er det de tragiske og mindre hyggelige øyeblikkene san en husker mes t .
Men et pluss skal Sandefjord JK ha for at de satte et høytidlig
preg på landstevnet ved å vente med alle finalene til
stevnet forøvrig var ferdig og med påfølgende premieutdel ing .
gOQTVE~~
~ OG
OPTIKK AS
TVITINVN.15D,OSLD 6 ·Tlf.(D2l2741 03
Deres brilleekspert Deres
urekspert
BJØRN H. EGEBERG
TVETENVEIEN 150, OSLO 6 – TELEFON 27 41 03
19
~ Etter premieutdelingen dro sj åfør Helge , lagleder Eivind og resten av
de sultne NJJK 1 eme ( 7 ThCXTBS) t i l Ni lsen 1 s ferieresidens . f.1ed en
kaotisk form for poker, dansing på bordene både med og uten Adam 1 s
drakt , og et par andre srrå finesser steg stemningen utover kvelden.
Cg etter san timene gikk, gikk også formiddagens mindre oppl1Ulltrende
hendelser i glemmeboken, ihvertfall for de fleste .
l’brten Kampen på toppen av seierspallen
med Ole Chr. Langfjæran fra
Levanger JK på. sølvplassen. Det var
nok dette gullet san ga l’brten
tittelen «f\rets junior 1 89».
20
Petter Ellingsen,
den gang han var
760 kg.-gutt, i
aksjon med sin
fryktede o-sotoharai
–maki -kanigari
-goshi.
Bildet er fra
Høststevnet i
Haugerudhallen
der han tok en
bronsemedalje.
ThCXTBS Kristiansen
avsluttet sin ungdanskarriere
med
bronse i landsstevne
for gutter.
Det var f redag 8 . des ember
at en hel menneskemengde
ent ret en rød sporveisbuss
på haugerud og med vår
utr ettelige sjåf ør , Tor e
Olsen, på plass satte vi
kurs for Molde og lag- NM .
Etter en l ang reise
mell om f j ell og daler ,
over s j øer og sletter kom
vi vel frem t i l rosenes
by , s litne nok for å køye
på Knausen motell .
– Å være sjåfør for
NJJK , det er moro det!
Så var dagen der ; herrelaget skulle forsvare førsteplassen
fra de fire foregående år . Annetlaget var riktignok noe
reduser t , men så absol utt med ambisjoner om bronsemedaljer.
Og etter en årrekke hadde vi endelig klart å
stable et damelag på bena , et ungt , men frykt ed lag . På
grunn av for bundet s nye regel om at kretsl ag er tillat
så lenge andre kl ubber i kretsen i kke s t i l ler , var det i
år rekordmange lag påmel dt . Hel e 9 damelag og 16 herre l ag
skapte en energisk atmosfære i I drettens hus i Molde. Vårt
damelag hadde ikke nevnever dige problemer med OSI og Møre
og Romsdals kret s l ag II i de to første l agkampene , og var ~
dermed klar for f i nalen(det kommer vi tilbake til senere ) .~
21
Dag Hodne
får sin
velfortjente
oppmerksomhet
.
Fra venstr e :
Ulf, Odd ,
storheten
selv – Dag ,
Rune og/
eller Stig,
Jøran og Kim .
Herrelaget vårt varmet opp med Sandnes JK og OSI II , for
så å møte et selvsikkert, men l i te realistisk lag fra
Trondheim i semifinal en. +60: Jøran vant på ippon .
+65: Rydberg pådro seg hansokumake mot Stig for sin
defensive og lite publikumsvennlige atferd. +71 : Odd vist e
Hagerup hvordan man kaster morote- seoi- nage. Det sto nå
3- 0 i seirer og 30- 0 i poeng i det våre to veteraner
skulle møte Trøndernes landslagskjemper . +78: Etter en
frisk åpning av Ulf overtok etterhvert Bergmann taket på
kampen , og vips , så lå Ulf på ryggen. +86 : Samme skjebne
led kondisgutten Rune mot Roaldseth , dvs . ippon- tap.
Så var det de store guttas tur , +86: Kim satte på plass
den forhåndsfortapte Kvåle gjennom to fremragende
waza- ari-kast . Stakkars matter. Resultatet ble NJJK – TJK
4- 2 , 40- 20, og neste oppgave var finale mot Bergen JK .
Det var nettopp Bergenserne som ble for sterke for vårt
annetl ag , men rekvalifisering fikk våre tapre menn . Ett er
en ganske formell seier over Hordalandsbøndene ble det
en langt mer innholdsrik lagkamp mot Marienlyst JK om
bronsefina1eplass . Det ble faktisk så jevnt at omkamper
måtte til for å kåre vinneren, og klassene +65 , +78 og
+86 ble trukket ut til å gå omigjen . Thomas behandlet
Anders Lie med en glimrende feiing , mens Agnar måtte
gi tapt for en noe mer erfaren Giert Clausen . Det var
Asle Strand Marienlyst sendte utpå for å stoppe en
knusende Ørn Terje . Men nei, slike naive tanker går ikke .
NJJK II – MJC 2-1, 20-10 .
22
Herrelaget :
+60: Jøran Paulsen
+65: Stig Traavik
+71 : Odd Sandnes
+78 : Ulf Berget
+86 : Rune Bakken
+86 : Kim Andersen
Damelaget :
+48: Nina Belseth
+52: Kathrine Karlsson
+56 : Marianne Weidemann
+61: Vivi Olsen
+66: Monica Økshaug
+66: Ingrid Flaa
Annetlaget :
+60: Jørgen Moland
+65 : Thomas Kristiansen
+71: Bernt- Oscar Halvorsen
+78: Agnar Bjørnseth
+86:
+86 : Ørn Terje Foss
Reserver : Petter Ellingsen
Tormod Kristiansen
Ivan Gasparini
Cecilie Sollihagen
Massør og
Lagleder: Ole Hammerstrøm
Sjåfør: Tore Olsen
Reiseleder: Eivind Skj ol lby
Etter som timene gikk ble det klart for finalene . Først
ut av våre var damelaget som hadde Østfolds kretslag som
motstander. Nina og Marianne satte førsteklasses preg på
finalen med hvert sitt ippon- kast som det smakte fugl av .
De øvrige jentene klarte dessverre ikke å følge opp og
med tre tap som følge av manglende ne-waza- kunnskaper
måtte laget ta til
takke med sølvet.
Men for all del ,
denne jentegjengen
sto for en prestas
jon det er verdt
å merke seg da
lagets gjennomsni tsalder
bare er på 17
år. Med andre ord
jente/dame-Judoen
er på rett vei her
i klubben . Det
vil ikke overraske
oss om de neste år
går helt til topps.
Bak fra venstre: Marianne, Kathrine og Vi vi . Foran fra
venstre: Monica , Ingrid og i Oles trygge favntak ; Nina. ~
23
Herrenes bronsefinale mellom NJJK Il og Trondheim JKw ble ikke fullt
så spennende som håpet. Annetlaget startet jo med et ippontap i 786 og
med Bernt-Oscar og Ørn Terje på skadelisten , endte dette laget på en
hederlig femteplass . Den andre bronseplassen gi kk til OSI.
Så var det duket for dagens hovedbegivenhet, herrefi nalen. Denne
lagkampen hadde faktisk mye til felles med semifinalen mot Trondheim
JKw , og på forhånd hadde Bergenserne den samme optimismen som forrige
offer . Kamp for kamp: Jøran gjorde kort prosess med sitt bytte. Med
en juji-gatame satte Stig strek for Espeseth§ håp om seier . Odd
benyttet nok en gang sin morote så det suste. Ulf begynte igjen bra,
men hans erfar ing holdt ikke mot den teknisk gode Steffen Pedersen .
Og Bakken startet som han alltid gjør, godt og aggressivt , men
så var det kondisen da . •• Stillingen var nå 3- 2 i seirer og 30-20 i
poeng i vårt favør , men parallellen med semifinalen stoppet ikke
der . Dagens s i ste kamp skulle bli avgjørende for hvem som vant
lagkampen, og dermed også Lag- NM ‘ 89. På tribunen var det nå overvekt
av Bergensere , faktisk også noen med Trønderdialekt .
+86 : Kim Andersen v Per M. Eide.
Det ble typisk tungvektsjudo der
Kim dominerte det meste og etter
et par minutters tid havnet de i
ne-waza , nærmere bestemt i osaekomi
med Kim Kong på topp.
Til venstre : Tidenes mest
fortvilte Bergenser prøver
desperat å komme unna Kims solide
armtak , men det forgjeves. Og
etter tretti sekunder kunne vi
nok en gang konstatere at det var
et faktum, NJJK var blitt
Norgesmestere for lag , femte år
på r ad og tolvte gang totalt .
Skal det noengang ta slutt ?
Seieren ble feiret på fysisk, verbalt og flytende vis i hallen,
i dusjen , på mottelet, i bussen og på byen ut i de tidlige
morgentimer. Mens Trøndere og Bergensere hang med hodene og felte
noen tårer over at drømmen om å bli Norgesmestere ikke gikk i
oppfyllelse , ikke denne gang heller . De kommer nok til å ha en
del hodepine i tiden f r emover mot neste lag- NM om hva som må gj øres
for å vippe NJJK av tronen . Hvis det da lar seg gjøre .
Dagen derpå ble det vanskelig å komme seg opp for e nkelte , men til
tross for endeløs trøtthet var vi blide og fornøyde da vi satte
oss i bussen med gull , sølv og en femteplass fra lag- NM som
en avsluttning på året og 80-tallet .
24
G) Jøran prakt iserer
for anledningen
t a i-otoshi – ippon,
her mot Manuel Jose
Desperados fra BSI .
~ Ørn Terje fas t s l år
vinnerlaget, sender
annetlaget til bronsefinale
og Marienlyst i
gjørma, dvs. 7 . plass .
® Jøran lader opp .
0 Ole psyker opp .
® Ki m feirer .
25
VISSTE DU AT ••••
– vi er i 1990 nå, og at
julen er over for lengpt.
– ()jd har fått sin første blankål.
– Vi vi og ‘Ihanas er kjærester.
– Nina og Stian ikke er det.
– red.’s kjekkeste halvdel har det.
– Thor P. har liten tid for tiden.
– alle ikke er like store ,
spør Kjellis.
– red. ‘s iherdigc;te halvdel snart
drar i mi li tæret.
– Teknikk & fbsjons-partiet kun er
blitt en sosial enhet i NJJK.
– nye Hajime er ett år i år.
Ja ja, slil< kan det gå …
26
Most tu du!
Kontaktannonser
Kanskje ikke så stor,
men ute etter alt san
rører seg på jord.
Enten for å knuse dem
psykisk eller bruke dem
dem fysisk.
Bi ll. merk. CXXJ5
«Alltid klar».
l-Øy , blond og sjelden sur
med myke tendenser
og Har ley på lur.
Titt og ofte i luften
men med bred erfaring
holder han på fornuften .
Bill. merk. cxx:’6
«Søker deg san vet hvor
styrerorrrnet er» .
Hvem er dette?
Navn, alder, tyngde, kjønn, hva gjør personen
i judo sammenheng ?
Hjelp oss med dette. og det vil gå deg vel.
Legg ditt svar i styrets postkasse.
Merk svaret «Hajime ‘s løyse konkurranse».
Vi trekker ut en heldig vinner san vil
få en uforglemmelig overraske lse.
~~d tilsammen 109 deltqgelser i disse ti
nasjonale stevnene har NJJK rasket med
seg 82 medaljer san gir en medaljeprosent
på hele 75. Medaljene fordeler seg slik:
30 gpll , 22 sølv og 30 bronse.
Litt statestikk
Våren ’90 har NJJK
deltatt i
– Nyttårstevnet
– Rose-Cup
– Blindern-Cup
– Østfold-Cup
– Senior-Nl’l!
-Asker-Cup
– Sandefjord-Cup
– Trønder-Cup
– MINI -SHIAI I
– f4INI-SHIAI II
PIR PIRAYAEN -fin!-
Det dere her ser er tegneserien «Pir Pirayaen» san vil
bli å finne i Hajime frerrover.
Olav Åse står for både tegning og tekst. I neste nurrmer
vil red. gå næmere inn på forfatter , hans liv og mening.
27
K(u66mesterskap 09 avs(utnift9sfest
i uke 24 (11. – 15. juni)
ANTIK-BRUKT MARKEDET
Senteret med de
spennende butikkene
Trondheimsvn. 13, Oslo 5. Tlf. 67 61 02

Hajime, nr. 2 – 1989

MEDLEMSBLAD FOR
NORSK JUDO OG JIU-JITSUKLUBB
NR. 2 · 1989 * JUNI * 6. ARGANG
Alfredo Chinchilla
NORGESMESTER:
Flue ve l<t – 1984,85, 8 6
NORDISKMESTER:
1984
OL- deltagen -84
CULL Swed ish-open
,- 1983
Bronse US-opE’n 198-l
Bronse Stud.VM 1984
Norgesmester (-65), kongepokal-vinner
og bronsetager i åpen klasse.
Hajime-redaksjonen består av:
Jørgen Moland og Eivind Skjollby
Fotografier er tatt av:
Redaksjonen
Styret i Norsk Judo og Jiu-jitsu klubb består av:
Forma nn :
Nes tform.:Jnn :
~ityrem•?dt em:
Var·amedl em:
Terje Lund
Dag-Erik Simonsen
Svein Skjollby
Hetge Nitsen
G:»o Hetle
hai Foss
Foreldreforeningens styre består av:
Trenere:
Formann:
1\as·:;e rer :
Judoskolen :
Nybe gy nere ungdom:
Helge Nilsen
Anne Bo r ge
Erland Jensen
1\jerstin Gaarder
Else Britt Raknerud
Thor Petter·son &
B.!lrd Andersen.
Thor Pe tter·son ,
Per Steinar Ke irung &
EMrd Andersen.
Viderekommende ungdom: Endre Grøtnes ,
Avan·:;e r t ungdom :
Senior/elite parti :
Old boys/mosjonsparti :
Kata/ teknikk t rening :
Ronald Langsholdt &
Rikard Skj el l sv ik.
Ulf Be~rget ,
Eivind Skjollby,
Odd Sandnes &
. .lørge•n t·1o l and .
Bobby lvanov Stoyanov
Stig Traavik.
Thor Petterson,
Gunnar Hansen &
Lasse Kr istiansen.
Dag Hodne &
Jan Omar Olsen.
Ansvarlig vektren ings-rom : Ole Jørgen
Hamme rs t røm .
Hajime e r et politisk ua vhengig organ for Norsk
Judo og Jiu-jits u hlubb, basert p~ frivilli g ,
gratis arbeid.
Takk til al le som har vært med~ hjelpe .
Klubbens adresse: Postboks 50, Haugerud 0616 Oslo 6 ·Tlf. 32 45 68
Formannen har ordet Side 4
Asker- cup/Ungdomsturnering( Asker ) It 5
Redaksjonen har ordet It 6
Barn I It 7
Int . Gøteborg turnering It 8 – 9
Senior- N!4 It 10 – 13
Sandefjord- cup It 14 – 15
flosjonspar t i et It 16
Kjendi s – s i den It 17
Trønder- cup It 18
Lett blanding It 19
Terminliste It 20
Takk for dette semesteret og
velkommen igjen til høstsesongen!
*
Vi starter opp igjen begynnelsen av september.
*
Sommertrening i skoleferien
mandag og onsdag kl. 19.00 til 21.00.
3
Formannen
liar
ordet
ro· .. ·
:· ···: .·:,……__
– ·–=-·-=–«: .
. ~~;·~··’ …
Det ga en god fø l else å lese i gjennom det første nummer e t
av HAJIME siden det sist kom ut i 1976 . Med l emsbl ade t
vårt vil bidra ti l å bedr e kontakten mellom våre 400 medlemmer
. Jeg gir fu l l honnør t i l redaktørene Jør gen bg Ei vi nd
for den fine starten .
Styrearbeidet i klubben har hatt en tendens ti l å bli mer og
mer papirarbeid. Det har vokst i takt med klubbens veks t og
med veksten ti l kretsen og forbundet vi er medl em av . Derfor
har mange følt med rette a t det har blitt for stor avstand
mellom styret og dem som er på matta og trener . Vi i styret
f orsvinner jo bare inn på s tyrerommet og der vi l vi helst
i kke bli forstyrret . Dermed får vi i kke med oss mye av det
som bli r det blir s nakke t om i klubben .
De t te t r or jeg med l emsbl adet vårt kan være med å rette opp .
Jeg regner med a t de som har noe på hjertet ve dr ørende s t yre
og s t e l l – som har inter esse f or alle medlemmene – vi l be nyt
te seg av i nnleggs- s i den . De s om vi l ta opp mer private
ting med styret kan be nytte styre t s postkasse som fi nnes på
veggen ved siden av pr emieskape t .
Vi går mot slutten av denne sesongen og jeg vi l benyt te
anledningen ti l å takke a l le som med innsats gjennom verv ,
dugnad , instruksjon , stevne- elle r f est- arrangement har
bi dratt ti l klubbens drift og medlemmenes trivsel .
Jeg ønsker al l e våre med l emmer en god sommer ! Vi møtes enten
på sommertreningen eller ti l ny sesong ti l høsten .
Med h ilsen
( (,?
) ~ T?cj e Lund
Form a nn
4
Resultater fra
Asker-cup lørdag 22. april: Ungd.turn. (Asker) 23. april:
– 60
– 65
– 52
– !:>6
– 61
,Jø rgen Mol and sølv
Thomas Kri s tiansen sølv
Odd Sandnes bronse
Viv i Olsen gull
Kathri ne Karlsson bronse
Cecilie Solli hagen 5 . pl.
Tngrid Flaa gull
Monica Økshaug søl v
– 36 Øystein Børsun sølv
-40 Morten Kom pen gull
-44 Stian Jespersen gull
Are Burum bronse
-48 Andre S. Nilsen bronse
Sigurd-Ol a Eriksen 5 . pl.
-56 Mats He lle bronse
– 65 Thomas Kri sti ansen gull
-40 Nina Be lsth sølv
Linda Me l som 7 . pl.
– 52 Viv i Olsen gull
Kathrine Karl sson bronse
– 56 Cecilie Solli hagen søl v
– 61 Monica Økshaug bronse
Etter atski l l ige overtal elseforsøk
på stevnelederen l yktes
e ndelig l agl eder en i å få f l yf
l yttet Linda Mels om og .Ni na
Belseth over i gutteklassen da
det bare var d i sse t o påmeldt
i piker – 40 . Flyttingen var
ett er deres eget ønske og med
godkjennelse av de i mpliser te
l agl ederne , som bare fl i r te og
det litt f or t idlig , deltok
j e ntene sammen med gutte ne .
Nina fightet seg f rem til finalen
mot Mor ten Kompen , men
det skulle vise s eg å bli en
for stor oppgave selv for Ni na .
Håndarbeidsinteresserte!
Vi har stort utvalg i garn og broderier
dn~d
GARN OG BRODERI
Haugerudsenter 1-7 Tlf.: 323988
5
6
Redaksjonen
har ordet
Vi vil begynne med å takke f or al l den positive responsen
vi har fått for det første nummeret . Rent mentalt er det
utrolig viktig med en klapp på skulderen en gang ibl ant for
det arbeid vi l egger ned i avi sen . Selv må vi si oss fornøyd
med å ha gitt ut to numre allerede . Det er i grunnen ti lfredsstille
nde bare det , en slags l ønn for strevet .
Vi må innrømme at det har bl i tt en de l mer arbeid i f orbindesle
med avisen enn for ventet. Det er derfor ønskelig
med seriøse henvendelser fra et par som kunne tenke seg å
b l i medarbe i dere . Arbeidet vil bestå av t e kstforfatting ,
maskinskriving, fotografering m.m. Det er viktig at disse
personene kan komme med nye og a ndre impulser en de vi r epresenterer
fra e l itemiljøet i klubben . På denne måten vil vi
nå ut til flere medlemmer med et bredere stoffinn hold .
Hørtes dette ut som en utfordr ing , så kontakt r eda ks j onen .
Det hadde vært f i nt med litt mer inlevelse og aktivitet
på sider som «Innleggs- s iden» og «Le t t blanding» . Så har du
en kontakt – annonse , ·vits , gåte , rebus , kryssord e .l . så
s kriv det inn er du snill. Da vi ikke har fått noe stoff til
i nn l eggs- siden denne gang , har vi utel att den . Vi vet at de t
t il tider er uenighe t om en del saker her i klubben . Det kan
være avgjørelser som bli r t att i styret ell er på general
f orsamling , lokalet og inventaret, e ller mer konkrete tilfel
l er på mat ta . Og nettopp her kommer hensikten med
innleggs-siden i nn i bildet . Har du debatt-innlegg , klager,
ris , ros , spørsmål , svar, oppfordringer , rettelser , beskj eder
o . s . v . så kom med det . Du må gjerne være anonym.
Et eksempel på emn e er at flere me.dlemmer , særlig e l dr e ,
har reagert på at utøvere fra a ndre kl ubber t r ener fast hos
oss uten å betale noen f orm f or konti ngent . Har du et godt
svar på dett e (f . eks Stig) , e l ler en mening om saken ?
El l ers vi l vi takke Thor Petterson for hjelp med fremkalling.
Og Willy Olsen som s kaffet de aktive juniorene en
jobb slik a t 5000,- kr . ble brunget i nn i reisekassen , s om
ellers er svært så tom .
Barn -I
Dette skul l e egentlig vært en reportasje med masse bilder
om et av få årlige barnestevner her i l andet . Men i og med
at anledningens fotograf i kke var helt heldig med håndteringen
av kameraet ble det ingen bilder denne gang . Redaksjonen
f ors ikrer om at fotografen får sin straff . Men vi f år
heller vr i l itt på et gammelt ordtak og s i » hundre ord kan
s i mer enn ti bilder» .
Grunnet mistanke om få påmeldinger var det fare for av lysning
av stevnet . Men·dette skulle langt f r a bli nødvendig
da i overkant av åtti deltakere stilte opp i vår dojo den
29 . april . Et s å stort deltagerantal l, og mi nst like mange
fra fami lie , venner, l agl edere , funksj onærer , dommere o . s.v,
s ka pte en intens og g ive nde atmosfære .
Deltagerne var delt inn klasser fra – 25 kg . og opp ti l
+44 . Selv om fighterne ikke var av størst e slaget , så
mang l e t det ikke på innsats , tårer(resultat av både gl ede og
s kuffelse og god Judo . NJJK stilte selv med åtte del t ager e ,
derav en gull (Linda Me l som -40) , en søl v ( Johanna Breistein
+44) og to bronser (Tor Lie -32 og Omar Manaf -40) . Og f or
ikke å g l e mme Hilde S . Nilsen som ble f l yttet over i guttekl
assen da det bare var to påme l dte i kl assen. Hun endte på
en syvende plass og fikk en ekstra premie f or s in gode inn sat s .
LANGDAG HVER DAG
Vi kan
mat …
alt i
mat
fra
EITER STAD
SUPER A/S
og
Strømsvn. 102
Tlf. 65 62 50 l 65 63 55
STOVNER Stovnervn. 54
MATSENTER A/S Tlf. 10 28 00/10 52 33
lnneh. Jon Havaas Eriksen
7
International Gøteborg turnering
Turneringen der bare de t øffeste får være med!
NJJK sendte de erke tøffe Jørgen Moland , Thomas
Kristiansen og Stian Jespersen . Anders Lie hang seg selvfølgelig
på som vanlig.
Vel fremme gikk innveiingen smertefr i tt , utenom e t ørlite
problem med Thomas som hadde glemt Judo- passet hjemme . Men
Stig Traavik tro ti l som den dyktige laglederen han er og
rydde t opp . Mat måtte vi ha , da fle rtallet av oss hadde
s lanket seg, og utsultet fant vi oss ti l rette på en jugoslavisk
restaurant . En tur på Liseberg ble det også .
Grunnen til at jeg skriver så mye om de sosiale foretagene
er a t lite er hvert å nevne om de idrettslige prestasjonene .
Men akk , det er vel min plikt . Stian var førs t utpå og tapte
tappert på holdetak , og de t ble med den ene kampen . Jørgen
var neste mann og startet suppert me d å kaste en s vensk
l andslagsutøve r på ippon. Kampen deretter gjorde samme mann
langt dårligere og det bar ut av turneringen . Thomas gikk
til tider svært bra . Også han startet godt med å vi nne på
8
NAR KVALITET ER LIKE
VIKTIG SOM TIDSFRISTER
• FOTOSATS
• KONVERTERING
• PASTE-UP
• LAYOUT
• EN AV NORGES MEST
MODERNE MASKINPARKER
FOR FARGEARBEID
• FERDIGGJØRING
TELEFON: (02) 1618 90- TELEFAX: (02) 25 45 14
MOLTZAU TRYKKERIER A-S
MARTIN STRANDLIS VEl 10 – 0959 OSLO 9
waza- ari . Neste kamp vant han også , men kampen deretter
tapte han på straff for en nederlender som senere gikk til
finalen . Thomas fikk derfor r ekval og kastet ippon på en
nydelig ko-uchi – gari. Neste rekval gikk ganske f ort da han
måtte bite i gresset f or en kj ekk amerikaner . Dermed var
eventyret s lutt og skuffe t dro vi hjem , også påvirket av
Anders i kke helt store innsats .
Torkel Sauer gratuleres med
hederspokalen fra Oslo Idrettskrets
for sin 37-årige administrative
innsats i judosammenheng!
LEXOW
Godkjent VERNEMATERIELL
Hjelmer * Briller * Hørselvern *
Masker * Hansker * Skjermer * Sikkerhetsbelter
Vernefottøy * Gassmålerapparater
*19 68 00
LEXOW AlS
P. b. 55, Kverner, 0136 Oslo 1, Bekkelagskaia 2, 0193 Oslo 1
Teleteks 16 07 40 Telefax (02) 68 91 25
9
Norges-mesterskapet i år ble arrangert i Trondh0im
helgen 8 . og 9 . april . NJJK stilte for det meste med ungdomer
og juniorer med unntak av bl . a . de gamle NM- ørne~e Stig
og Alfredo i – 65 kg . Selv om Norgesmesterskapet gikk ov0r to
dager , ble det lange dager i Nidarø-hallen . Det var påmeldt
vel 180 del tagere , noe som sies å vær e ny rekord .
Turen startet med nattog , ledet og annført av den beste
reise- lederen e ver since , fredag kveld . Etter å ha tilbragt
natten i sovende tilstand på toget vaknet samtlige
sprudlende og friske , klare ti l å gjøre en merkverdig
innsats .
Først ut var de tyngste vektklassene , da åpen klasse
s kulle gå dagen etter og som hovedsaklig var beregnetde
tyngre utøverne . Lørdagens NJJK- kort var ingen andre enn
Cecilie Solli hagen , Marianne Weidemann, Monica Økshaug ,
Ingrid Flaa , Anders Wilhelmsen og -86 tri oen. D. v . s Tormod
Kristiansen som overraskende tapte for favoritten i første
kamp . Og Adam Za . … som endte på en 7 . plass . Og ikke minst
10
l
j
Rune Bakken som ikke kunne vært nærmere en bronse- medalje .
Han l edet bronse- finalen med tre yokoer , men så var det
s lutt på kondisen og i det det g j ensto fjorten sekunder
av kampen fikk han en Waza-ari i mot seg og tapte på den .
Me n i den tyngste vektklassen skulle vi få en medal j e ved
Anders , det ble bronse i hans debut- stevne( det var tre deltagere
i vektklassen) .
I -61 damer hadde hverken Ingrid ell er Monica den store
dagen , men nok om det .
Men derimot i kongepokal-klassen , – 56 skull e det bli
moro. Marianne gi kk gre i t nok til puljefi nalen der hun møtte
Kristin Øygarden , men så var det også slutt . Kr i stin fikk
inn en yoko- tomoe som resulterte i ippon . Marianne vant
senere den ene bronse-finalen ned en svært pen ippon .
Cecil ie , samme vektklasse
, imponer te
stort ved å kvalifisere
seg for f inalen
i et seniorNM
bare fjorten år
gammel . Det ble en
ganske jevn kamp ,
men etter ca . tre
minutter avgjorde
kristin med ipponsei
er i ne-waza .
Venstre : En fornøyd
Cecilie tar
tak i klubb- kamer
aten rl1arianne .
Våre deltakere
fra lørdagen gikk
altså til sengs
med humør av varierende
grad .
Søndags morgenen
var preget
av Bakkens dårlige
ånde ett er en
trøste runde på byen
kvelden i forveien .
Dette viste seg ikke
å ha påvirket J øran
Paul sen , hverken
11
mentalt eller
fysisk da han i
første kamp i -60
klassen knuste
Knut Harefallet
(Fredrikstad JK)
på ippon , med en
tai- otoshi . Veien
videre til finalen
var kl ar,
men hard . Der
møtte han ungdommen
Thomas
Kristiansen, også
han sel vfølgelig
J øran avg j ør f ina l en mot Thomas med
et a rmben i en sangaku- s i tuas j on .
f ra NJJK . Det bl e et r ått parti hvor Thomas måtte gi tapt på
et sjofel t armbend og Jøran bl e Norgesmester . Vi hadde to
deltagere til i denne klassen . Det var Jørgen Moland som
etter et treningsopphold på en måned p . g . a . skade endte på
en 7 . plass. Og l~je l l Hansen som uten de helt store ambi sjonene
ble uplaser t .
Alfredo hadde en ubestr i dt vei til finalen der han møtte
Olav Åse ( Ippon J K) som overr askende hadde slått vår mann
Stig Traavik på en svært t vi l som hontai . Resul tatet i
final en bl e l hontai sei er t i l Alfredo , mens Stie tok 3 .
plassen fra Odd Sandnes , også han fra NJJK .
12
I og med at kongepokalen for
herrer i år var satt opp i – 65 kgklassen,
ble Alfredo kl ubbens s yvende
kongepokal – vinner . De øvrige
seks er Øyst ein Marti nsen ( ’72 ),
Per Steinar Ottestad ( ‘ 74) , J an
J ansen ( ‘ 75) , Tom Eliasen ( ‘ 77) ,
J ohn Steen Petersen ( ‘ 80) og Heidi
Andersen ( ‘ 83) . Og blant s l ike
legender er det i ngen grunn til å
t vi le på at Al fredo har gj ort seg
f ullt fortjent til en kongepokal.
En verdig Norges- mest er – Jør an
Paul sen – hever armene etter en
s uver en seier i fi na l en, mens
Thomas ser gans ke ferd i g ut
( t i l venstre) .
Impone rende nok tok
Alfredo også en tredjeplass
i åpen klasse med
seiere over to – 71- menn
og to Ber gensere fra – 86
ki l os- klassen . Den ene
var Trygve Torj usen som
fikk sølv i -86 . Alfredo
gikk a l t i a l t ti kamper
denne dagen, fe m i – 65
og fem i åpen kl asse ,
derav ni seiere . Han sto
for en sjelden presta
sjon med å ta bronse i
åpen klasse da han bar e
er en – 65 ki los-ma nn .
Larvik- jenta Nina Hagen tok
gullet i – 52 kg , mens Kathrine
og Vivi erobret de t o br onsene .
Jentenes innsats i dag sto Vivi Olsen og Kathrine Karlsson
for med hver sin tredje- plass i damenes nest lettest e vektklasse
, – 52 kg . De var vel sånn passe fornøyd , da en må ta i
betraktning der es unge a l der , fjorten år , og at dett e var deres
første senior- NM .
Det var nok en dag der enkelte hadde grunn t il å glise , mens
andre hang med hodet og sturte for seg selv . Nen med to gul l ,
to sølv og seks bronser bl e vi beste klubb , noe en a bsol utt bør
si seg fornøyd med .
El lers vi l vel a lle skrive under på en takk t i l Ole- Jørgen
Hammerstrøm som var med som massør og l agleder.
Til venstre : Torbjørn
Skaara gjør et desperat
forsøk med hånden for å
avkl are Alfr edo§ moroteseo-
nage , men det h jal p
ikke , det bl e ippon og
bronsefinale- se i er til
Alfredo .
13
Kl . 08 .00 Kris ihimme lfartsdagen (4 . mai) annkom vi Orme stadhallen
i Sandefjord og med 190 påmeldte var det ingen
som klagde på at deltagerantallet var for lite . I og med at
bare bl e benyttet to kamparealer ble det en l ang dag som
først kl . . 18. 30 kunne avsluttes med hjemreise .
Vår f ørste del tager i aksjon
var Nina Be lseth ( – 40) som
denne gang var så hel dig å få
gå i en ren jenteklasse . Eller
kanskje det er guttene som
burde være l ettet ? Med en betent
a lbue og solid håndtering
av sine motstandere ble det
fire ippon seire og klasse
seier til Nina . Birgitte Kristiansen
f år her erfare Ninas
morote- seoi- nage .
14
I -48 gutter s kulle de to antatt
beste møte hverandre i
første kamp ; Felix Evensen
(Sande f jord J K) og Andre S.
Nilsen (NJJK) . De har mø t t
hverandre uttalige ganger før1
men med bare et unntak har
seirene gått i Fe lix ‘ favør .
Det var en svært tent Andre
som denne gang tok føringen i
kampen fra begynnelsen av , og
med en waza-ari og to koka var
det slutt på den l ange r ekken
med Sandefjord-seire i disse oppgjørene . Og i fi nalen ble
det en overlegen sei er over nok en utøver fra arrangørklubben .
Mens Andre fikk sin gull- medalj e , var Felix så nedbrutt etter
nederl aget at han ikke klarte å stille til premieutdelingen
selv (bildet) .
Det ble to dobbelt-seire til klubben . Den ene kom i
klassen gutter – 44 ved Stian Jespersen og Are Burum , henholdsvis
gull og sølv. Og den andre sto j entene Vi vi Olsen
(gull) og Kathrine Karlsson (sølv) for i klassen innti l 52
kilo . Med syv gull , to sølv, fem bronse og t o femteplasser
ble vi beste klubb med over dobbelt så mange medaljer som
nest beste klubb . For denne innsatsen fikk vi en premi e som
står i pokalskapet .
Resultatene ble :
Gul l : Nina Belseth, Morten Kompen, Stian Jespersen ,
Andre Sunde Nilsen , Vivi Ol sen (ungdom) og
Ceci l ie Sollihagen (ungdom og junior) .
Sølv : Are Burum og Ka thrine Karlsson (ungdom) .
Bronse : Mats Helle , Vivi Olsen (junior) , Kathrine
Karlsson (junior) og Monica Økshaug (ungdom
og junior ).
S.plass : Ingrid Flaa og Eivind Skjollby .
Annonser i HAJIME,
og bli Norges beste
som oss!
Henve ndelse r edaksj onen :
Jørgen tlf : 28 84 49 el l er
Eivind tlf : 30 78 44
15
Old boys, f . 1 d.
atr a tes, MO S.J onspar tt·e t
Vi har fått et litt annet innhold på dette parti et enn
det som var tidligere . Hovedsaklig består det i at vi prøver
~bruke noe tid til å lære andre ting enn judo , men som al i kevel
all e kan ha glede av . Det siste semesteret har vi hatt
dette som en prøve- ordning og hittil har det vært positive
reaksjoner på dette . Som eksempler kan vi nevne at vi har
hatt selvfor svar , løpeteknikk , før stehj elp ved skader og
«hvordan s l å salto» (noe ingen kla r te) . Det er ingen grense
for hva vi kan prøve som krydder på judoen .
Ti l slutningen er bra , med stor variasjon i nivå og a lde r .
Vi tar oss også l i tt av avanserte som har blitt utsatt for
«stjernesmellen» p& sitt eget parti . Vi har også fått gehør
for at vi fortj ener en lavere kontingent enn de andre .
16
Alle gamle, unge, nye, korte og lange er
VELKOMMEN til li tt mosy’on på dette partiet hvor
intensiteten og ambisy’onsnivået ikke er det viktigste.
VI TRENER:
MANDAG OG ONSDAG kl. 20.00 til 21.00
Hilsen trener Gunnar Hansen
Husbrannslanger
Røykvarslere
Brannslukningsapparater
Brannsikre skap
(Ø} SUIKIKIElRHIElSS\fSiiEMIEIR
Hjendissiden
Navnet er
Stig Ttaavil<
Det var den 19 . desember 1967 a t han for
første gang åpne t øynene og fikk se alle de
skuffede ansiktsuttrykkene til f or e ldrene
og den øvrige familie . Og legen sa noe oppgitt
«det er va ns kelig å s i, men det ligner
et barn». Stig hadde en vond oppvekst , på
værste østkant , med mye juling og annen t rakasering i barnehagen
og på skol en . Når det i åtteårsalderen var fare for
varige men , besluttet hans mor at J udo måtte være tingen for å
rette opp hans uheldige start på livet . Al lerede i tiårsalderen
begynte han å innkasere medal jer, men kom ut av tellingen
om antallet for mangfol dige år siden .
Etter ungdomskol en tilbragte han et år i Engl and , for så å
avslutte den videregående skol e i 1986 ved Oslo handel s gym
som en ekte krem-russ(d . v . s . blå) . Siden den gang har han avtjent
militærtjeneste ved Oscarsborg i Drøbak og undervist mer
eller mindre håpl øse barn ved en s kol e på Furuset . For tiden
s tuderer Stig historie ved Blindern og hadde eksamen f or en
s nau måned siden. Apropos e ksamen så f ikk han karakteren 2 ,4
på en skala der l er best og 4 er stryk . Stig mener selv at
han vil ende opp som j ourna list e l ler noe annet innen medi a .
Hans Judo-s~tsing nar så vist ikke vært bortkastet, da. han
har en masse nas j onale meritter å vise til; Norgesmester i ’87
og ‘ 88 , j unior-Norgesmester i ‘ 83 , 84 , ’86 og ’87 , og Norgesmester
f or lag i ‘ 85 , ‘ 86 , ’87 og ‘ 88 . Og det stopper vel
neppe med det . St i g har også to bronser fra Nordisk-mester skap
hvorav en er fra senior og en fra junior . På spørsmål om hva
som er hans beste internasjonale resultat , svarer han med det
samme : – 3 . plassen i Dutch- open nå i våres . Som et endel ig
mål står en medalje i OL ’92 (Barcelona) og motiverer til
videre satsing . For satse seriøst det gjør han virkelig med
sine 14 treningstimer i uken .
Når Stig s kal s pise en bedre middag vi l han ha lammestek
med hvitløk-stekte poteter til . Når det gjelder hans hobbyer
så saml er han ikke på rotter og frimerker. Det holder med
judoen og s tudiene sier han . Stig har et motto han gjerne ser
at også andre f ølger : «Bruk innsiden» .
17
Trønder-Cup l
Dagen derpå var vakker , med sol og 20 c 0 i skyggen her
hjemme . Det kanskje værste med dagen var at vi ikke var der
solen skinte og der alle var lykkelige . Vi var nemlig i
Trondheim – på Trønder- Cup lørdag 29 . april . På tross av at
været og meneskene var penest i Oslo, gjorde vi det generelt
bra i Trønder-Cup I. Da dette stevnet var uttakstevne til
junior- landslaget og et av de gjeldende for uttaket til en
turnering i Vest-Tyskland , stilte all e med en særlig innsats
. NJJK stilte med 11 del tagere og endte opp med 13 meda
l jer .
Innsatsen var det altså ikke noe å si på , men andre magiske
ting forekom . Odd Sandnes brakk en tå så bl odet
sprutet og halter for t satt avgårde . Mens Thomas Kristiansen
nok en gang ikke fikk still e i – 60 ungdom. Men denne gang
var det ikke det at han veide for mye , men han klarte å
komme for sent til innveingen.
Etter på ble det vanli g kveldsprosedyre med tur på Peppes
Pizza og nattog hjem .
Resultatene:
Ungdom:
Stian J espersen Sølv – 44
Andre s. Nilsen Bronse -48
Thomas Kristiansen Gull -65
Nina Belseth Gull – 40
;;» Vi vi Olsen Gull – 52
~ _.
Kathrine Karlsson Sølv – 52
Monica Økshaug Bronse -60
Junior:
Jørgen Moland Gull – 60
Thomas Kristiansen Sølv – 60
Odd Sandnes Gull – 65
Viv i Olsen Gull -52
Kathrine Karlsson Søl v – 52
Thomas Kristiansen vant ungdom – 65 , men måtte nøye seg med
sølv i junior- klassen etter finale – tap for Jørgen Moland.
Her praktiserer Thomas en yoko- tomoe- nage (over) .
18
Lett6Candlfl9
Kontaktannonser
Fjorti s , men søt ,
søker dekorer t
mamma/pappa gut t .
Bill . merk . 0003
«Foretr ekker
Trønder-cup» .
Sj armerende SentralAmerikaner
søker deg
av motsatt kjønn
mel lom ti og åtti år.
Bill. merk. 0004
«Delikat , slank og
erfaren» .
Flausen …
Det var en gang to gutter med
navn Torbjørn og Brosh som var
på treningsl eier i Pol en . Er.
dag skulle de en tur til byen,
og Brosh spurte :
«Du Torbj ørn , hva skal du ha
med deg den sekken for ? » .
«Jo , j eg s kal handle litt , og
det hadde vært greit med noe å
ha det i » sa Torbjør n .
«Hva skal du k jøpe da ?» spurte
Brosh .
«En bag og litt sånt» svar te
Torbjørn.
Vår lavpris …
– din økonomi!
Harald Sohlbergs vei 1
1064 OSLO 10
10-19
10~ 18
Tlf.: 30 86 45
Hverdager
Lørdager
Terminliste
Juni
24 . German- open Norderstedt , Jr . H
Vest- Tyskland
Juli
17 . -22 . Vejle-leir Vei j le , Danmark Alle
24 . -28 . Lugi-camp Lund , Sverige Sen./Jr.
1. – 5 . Frøya- leir Frøya , Tr . he im Alle
7 . -11. Sundsvall -leir Sundsvall , Alle
Sverige
Redaksjonen gratulerer på vegne av Nff/{
DagHodne
K/M
som første i Norge med 5. dan teknisk gradering!
Har DU lyst til å trene JUDO??
Eller kjenner du~ som kunne tenke seg å begynne ??
Vi har partier for alle
aldre og nivåer !!
Judo-skolen 6- 9 år kr .
Barn/ Ungdom 10- 17 ao r kr .
Senior over 17 år kr .
Mosjonsparti/Ol d boys kr .
Støttemedlemskap kr .
260,-
460, –
760,-
430,-
100,-
Haugerud skole , Tvetenvn. 183, 0616 OSLO 6 ,
TELEFON: (02) 32 45 68

Hajime, nr. 1 – 1989

MEDLEMSBLAD FOR
NORSK JUDO OG JIU-JITSUKLUBB
NR. 1 · 1989 * APRIL * 6. ARGANG
Arets juniorer ’88:
Jørgen Moland og Cecilie Sollihagen.
Medaljetakerne fra Nyttårsstevnet.
Hajime-redaksjonen består av:
Jørgen Moland og Ei v ind Skjol lby
Fotografier er tatt av:
Thor PettE>rson
Styret i Norsk Judo og Jiu-jitsu klubb består av:
Formann:
Nestform.3nn:
Styr·emedlem:
VaramedLem :
Terje Lund
Dag-Erik Simonsen
Svein Skjol lby
Hetge Ni l sen
Gt·o Helle
f•;a i Foss
Foreldreforeningens styre består av:
Trenere:
Formann:
has se rer :
Judoskolen :
Nybegynere ungdom:
Helge Nilsen
Anne Borge
Erland J~:nsen
Kjerstin Gaarder
Else Britt Raknerud
Thor Petterson &
B~rd Andersen.
Thor P~:tter·son,
Per Steinar heirung &
[l,l\ rd Andersen.
Viderekommende ungdom: Endre Grøtnes,
Avansert ungdom :
Senior/etite parti :
Old boys/mosjonsparti :
Ronald Langsholdt &
Rikard Skjellsvik.
Ulf Berget ,
Eivind Skjollby,
Odd Sandnes &
. .lørgE•n t·loland.
Bobby Ivanov Stoyanov
Stig Traa v ik .
Thor Petters on,
Gunnar Hansen &
Lass e Kristiansen.
hata/ teknikk trening: Dag Hodne &
Jan Omar Ol s en .
Ansvarlig vektrenings-rom: Ole Jørgen
Hammerstrøm .
Hajime er et pol i tisk uavhengig organ for Norsk
Judo og Jiu-jitsu Klubb, bas ert pl frivillig,
gratis arbeid .
Takk til alle som har vært med l hjelpe .
Klubbens adresse: Postboks 50, Haugerud 0616 Oslo 6 · Tlf. 32 45 68
0[1J[1J[K]®~®~
Formannen har ordet Side 4
Nyttårstevnet » 5
Redaksjonen har ordet » 6
Rose- cup » 7
Blindern- cup » 8 9
Årets- j uniorer » 10 11
Generalforsamling » 12 13
Telehiv » 14
Kjendis- siden » 15
Landsdel stevne I (ungdom) » 16
Innlegg- siden » 17
Vårspretten » 18
Lett blanding 11 19
Terminliste » 20
NM-reportasje følger i neste nummer.
~-~yataher-
STIG TRAAVIK
med 3. plass i Dutch-open den 1. april
3
Formannen
liar
ordet
Spørsmålet «Hvorfor har vi ikke noen klubbavis?» er blitt
stillet mange ganger. De færreste av våre yngre medlemmer
vet at vi engang hadde en avis . Følgende sitat er tatt fra
lederen i første nummer av HAJ IME som kom ut i mars 1972 :
«- det er ikke sl enkelt l fl i gang bladprosessen.
Det e r se l vfø l gelig enkelt l
diskutere saken, men når det kommer til
stykket, sl er det ikke fullt sl enkelt l fl
noen til l ta seg av den praktiske siden,
dvs a t det er svært fl som som har tid til
overs for den konkrete oppgaven det l
skrive, redigere og l sørge for trykning og
distribus jon.»
Sitatet kunne godt ha vært svar pl spørsmålet .
Når vi nå igj e n har fltt en a v is e r det fordi Jørge n Moland
og Eivind Sk j o llby var villig til l gjøre me r e nn bare det
l diskutere saken. De la frem f or styret en gjenno marbe idet
plan for utgive l sen, som styret bare kunne rose og g i sin
fulle tils lutnin g.
Jeg s ynes d e t er spesielt gledelig a t J ørgen og
et samlet s tyre vil l e at klubbavise n fortsatt
HAJIME. Det er e n fin hon nør til de veter a ner
Eivind og
s kulle hete
med Gunnar
Foss i spissen som sto for avi sen i de årene den ble u t g it t
forrige gang.
HAJIME vil bringe judonyh e ter og me ldi nger av interesse fo r
me dleme ne. Nå når dette leses håper jeg at mange flr
sk rive kløe og se nder inn stoff for derved å h je l pe Jørgen
og Eivind ti l l lage en god avis. HAJIHE v i l bidra ti l a
gjøre l an dets beste klubb e nda bedre.
Me d hilsen
Terje Lund
Formann
4
Nyttårsstevnet
Lørdag 21 . j anuar ble årets første ungdcm og j unior
stevne arrangert av Marienlyst JK i Blindernhallen. Forhåpni
ngene var vel noe s tørre en vanlig , da deltagerne
fra klubben måtte betal e start-kontingenten selv , noe
som førte til at bare de ivrigste del tok . Så al ikevel,
når vi tar i betr a ktn i ng at det var flere første-års
juni or er på matta, gjorde klubben en k j empe i nnsats med
18 medaljer på 16 deltagere . Dette på grunn av at flere
deltok både i ungdom og junior.
Thomas Kristi ansen Mor ten Kompen
De kanskje a l ler mest oppsiktsvekkende resul~atene
sto nok Odd , Morten og Jørgen for; Odd med sin prestasjon
å ha slåt t en svært dyktig l.dan- ist og l andslagsutøver
fra Marienlyst JK . Morten som deltok i sitt andre
stevne og tok en fullt fortjent gull-medalje . Og Jørgen
som satte en av fjorårets suverene sammenlagt vinnere i
Norges-cupen ned på en 5 . plass , (uten selv å møte han).
GULL :
Søl v :
BRONSJE :
Thomas Kristiansen (ung) , Odd Sandnes ,
Morten Kompen og Jørgen Moland .
Cecilie Sollihagen (ung) og (j un) ,
Vivi Ol sen (ung ) og (jun) , Ingrid F l aa ,
Nina Bel seth, Kathrine Karlsson ( j un) ,
Andre Sunde Nilsen og Eivind Skjollby .
S t ian J espersen, Thomas Kristansen (jun) ,
Jøran Paulsen, Are Burum og Kathrine
Karlsson .
I t illegg del tok Martin ( – 40) og Mette Simonsen ( – 52) .
5
Redaksjonen
har ordet
Ette r iherdig s lit e r de tte vi dundere t av et me d lemsbl
ad ferdig . Mang en kvelds t ime og påskekveld er
blitt spilt ut i avisens formå l. Foruten oss sel v hadde
vi ikke klart det , men akk nå er a l t ferdig og v i kan
begynne å leve igjen.
Nå har vi ikke vært he lt alene om det. Vi har hatt
hjelp av Thor Petterson med bil der og vi har fått psykisk
oppmuntring av Willy Olsen i form av grati s kinobil
l etter og utlån av et kamera . Vi takker a l le som har
s att inn a nnonser i et b l ad som ikke har vært i trykken
på tolv år . Vi vil også takke Moltzau trykkerier for god
veiledning og rimel i ge betingelser ved trykkingen. Vi
s e tter også pris på styrets positive hol dning til vårt a rbe id .
Som et av formålene ved Hajime står kommunikasjon
mellom styre og de aktive høyt . Vi har derfor satt
av en av de mest kostbare og fineste sidene ibladet til
en slags kontaktspalte. Der er det ikke bare mulig å
klage, men også å takke for ting som skjer i klubben. Og
ikke glem når sinne koker og ma n har lyst til å klage
s om vær st , at det meste av klubbens system er basert på
frivi l lig og g r a t is a rbeid.
OfJ SlrOI~JEBMND
for sikkerhets skyld
6
Qose-cup
Lørdag mor gen , 4 . f ebr uar trådte f i re fi g htere opp
i Idrettenshus i Mol de f or å slå a lle Mol dboer ne . I nnv
e iingen gikk gre i t , bortsett fra en STOR t a bbe av en
v i s s oppmann (Thomas L) . Jent ene v a r i kke påmeldt i
da me-klassen s om de skulle ha vær t , men e t ter mye om og
men s tilt e Vivi Olsen i pike r – 52 og Kat hrine Karls son i
damer – 52 . Sti an J esper sen og J øran Pau lsen g ikk som
p l a n lag t (gu tter – 40 og herrer – 60) .
Jøran g ikk b r a , men i pul j e – final en møt te han Harefa
l l et . Ka mpen b l e jevn , men Ha refa llet fikk de t e ne
usle poenget t il s lutt . Jør an fi k k en brons j emedalje .
Medal j e av samme val ør b l e de t også på Sti an , da
han i en av de innledende kampene t apte for en
s venske . Snufs … Men til t r ø s t f ikk han en s tor pokal
for r askeste i ppon . .
Vi v i o lsen gikk i mponerend e , og vant alle kampene
s i ne på ippon . En slik i nnsats result e rte i e n s uper
gullmedal je .
Kathrine van t innlede nde k amper på ippon, men da
hun møtt e den s venske l a nds lags jen t a , Eva p å 21 år , sa
det «bang» og der lå Ka thri ne på r yggen e tter fem s eku
nder . Dt b l e en sølvmedalj e .
St evnet ble e tter hver t ganske l a ngtekkel ig , og
etter t olv t imer var det ende l i g f e rdig .
Sti an fant seg
godt til rette
blant kjente
j enter (Jøran
var ikke ti ls
t ede da bildet
ble tatt) .
7
Blindern-cup
Søndag 12. februar var det Blindern – cup i
Blindern-hallen arrangert av UIK . NJJK s l ilte med ni
deltagere, fem i kvinne-klassene og fire i herre-klassene .
I – 52 ki los-klassen var det fem deltagere , der i
blant Vivi Olsen og Kathrine Karlsson. Vivi vant denne
klassen suverent med fire seire , mens Kathri ne endte på
en t r edje plass.
Marianne We idemann ( – 56) tapte overaskende og noe
tvil somt for Kirsti Harefallet (Fredrikstad JK) i et
pool- system , men vant de andre kampene etter oppskriften
og fikk dermed en annen plass. I samme vekt- klasse
gikk Cecilie Sollihagen som sanket en f i n – fin bransjemedalje
.
Ingrid Flaa (-61) Kjempet i tre kamper med både
seire og tap som resultat , og tok en bronsje- medalje .
I – 60 herrer deltok Jøran Paulsen som det gikk
greit for helt til han møtte Knut Harefal let (Fredrikstad
JK) i pulje-finalen med hontai- tap som resultat .
Jøran endte opp med en bronsje- medalje .
Eivind Skjollby
(-65) tapte
første kamp på
hontai , og det
var det. Odd
Sandnes samme
klasse, vant
suverent over
en nervøs og
hevnlysten Anders
Lie (Marienlyst
JK) , les ref. fra
Nyttårstevnet.
Men i f ina l en ble
Alfredo Chinchi lla
noen numre f o r
stor for Odd. Det
ble en overlegen
sei er til Alfredo
med ippon i siste
sekund .
8
Odd Sandnes sto for en voksen
prestasjon i Blindern-cup .
Resultater Blindern-cup
DAMER :
– 52 kg l. Vivi Ol sen, NJJK
2 . Siw Ul vehøy, Sa ndef jord J udok lubb
3. Ka thr i ne Karlson , NJJK
– 5 1 kg l. Kr istin Aksnes, NTH!
2. Liv Bue , Asker Judoklubb
3 . Ing rid Fla a, NJJK
& Lisbeth L a rsen , NTHI
HERRER
– 50 k g l . Knut Harefallet, Fredrikstad Judokl ubb
2. Rune Kvigne , Ippon J u doklubb
3 . Bjørn L a uritzen, Oslo Judoklubb
& Jøran Pa u l s e n, NJJK
– 65 k g l. Alfredo Chinchilla, NJJK
2 . Odd Sandnes, NJJK
3. Rune Evensen, Hurda l Judoklub b
& Anders Lie, Marien lyst Judo Cl ub
Foreldreforeningen minner
om avslutningsfesten for barn og ungdom
den 15. juni.
MOLTZAU
NAR KVALITET ER LIKE
VIKTIG SOM TIDSFRISTER
• FOTOSATS
• KONVERTERING
• PASTE-UP
• LAYOUT
• EN AV NORGES MEST
MODERNE MASKINPARKER
FOR FARGEARBEID
• FERDIGGJØRING
TELEFON: (02) 16 18 90 – TELEFAX: (02) 25 45 14
MOLTZAU TRYKKERIER A-S
MARTIN STRANDLIS VEl 10 . 0959 OSLO 9
9
o Arets juniorer ’88
Jørgen Moland ble født den 24 . juli 1972 og er nå
første års junior. Han ble innmeldt i klubben 1985, og det
ble ganske for t oppdaget at han var e t stort talent . De to
siste årene har han målbevist trent j udo fire ganger i
uken og svømt en gang .
På s pørsmål om hvordan det var å få utmerkel sen » åretsjunior»
svarer J ørgen : – Det var en flot t og triumferende
fø l e l se .
Han tror mul igens at det er hans iherdige innsats på
treningene og mange gode resultater i viktige konkuranser
som har fø r t ti l denne utmerkelsen. Han trekker spesielt
frem s in seier i Trønder-cup I ‘ 88 som var uttakstevne
til junior- landslaget.
Jørgen har som mål for ‘ 89- sesongen å gjøre det br a i
senior-NM, d.v.s. medalje , og ta gull i junior-NM. JuniorEM
er også et mulig mål . På lengre sikt vil han se tiden
ann, og i første omgang etablere seg på landslaget .
Om miljøet i klubben har Jørgen
å si at det som o f test er veldig
positivt , men t il tider noe spent .
Han kjenner seg godt hjemme i en
akti v og kreati v ungdomsgjeng.
Når det skal spises foretrekker
han p i zza eller en biff , og sier
heller ikke «nei takk» t il en slalom-
brus. Han er svak for depresiv
70-talls musikk som Genesis , Dawid
Bowi e og gammel Pink Floyd , og el lers
er jazz svært fornøye lig. Jørgen
har sansen for små , klumpete og lyshårede
jenter, men for al l del uten fregner . Utenom judoen
er Jør gen aktiv innen speidern og idretts-gruppa på skolen
, og tar gjerne en hyttetur sammen med venner .
Hvis det skal sies noe om medaljene hans, så er
ikke antal l et tre-sifret, men …
Ellers er Jørgen en kjekk og grei gutt med store
tanker om seg sel v . Han l ar seg sjelden overtal e , men
kan være noe distr e.
10
Det var vinteren 1974 det skj edde, vidunderbarnet
Cecilie Sollihagen (navnet noe senere) ble født .
Det var en kal d januar nat t , nermere bestemt den syvende.
Al l erede l ike etter ankomst fra s in mor ‘ s mave viste hun
seg som en tøffing.
Hun vokste opp og hennes far , Fred , senere nestformann
, innså at kun judo var det rette for henne . Hun
s t artet som syv å r i ng og suksessen lot seg ikke vente .
Hun vant stevne etter bare et års t rening , og s i den dengang
har hun sanket i nn 13 gull- medal jer , 14 sø1v- meda l
j er og 12 bronsje- medal jer . Tross hyppige skade t i l feller
som i disse dager .
At Cecilie etter syv års iherdig trening s kulle utpekes
til årets juni or i norges største , beste og eldste
judo klubb , var ingen t i l fe l dighet . For i 1988 har hun
vunnet stevner som bl.a . Vårspretten som e r et av de
største her ti l lands . Selv mener hun intens treningsiver
, godt mi ljø og gode trenere er årsaken til sin
suksess . Vi får sikkert høre mer om Ceci lie Sol lihagen
i årenes løp , eller hva Cecilie ? – Å jo da, jeg har som
mål i 1989 å kvalifisere meg til EM for juniorer , og
vinne j uni or NM . (Intervjuer en får en tanke!) ; – Blir
det ikke liten t id til andre ting når du satser slik?
Som svar kan hun fortel l e at det
bli r l itt plass til skole, venner
u t enom judoen og familie. Men andre
fr i tdssysler blir det liten plass
til . Så er det også prisen for å
gjøre det så bra, sier Cecilie .
Ellers vil hun gjerne legge
ti l , for gutter som kunne ha et
ønske om å be henne ut, at det er
biff , lasagne og taco som smaker
best . Skal det være disco , skal det
være cats, og der skal det b l i spilt
Michael Jackson og George Michae l .
Foruten de kjekke redaktørene , ser hun gjerne at ogs å
Anders Lie (MJ C-elg) ber henne ut , da hans l ettere armerte
sveis falle r henne i smak .
Til s l utt vil Cecili e til føye at det er » kjempekuuul
t» at noen har stRrtet en klubbavis i gjen .
Vi takker Cecilie for at hun stilte opp og lot sin
personlighet renne ut på e t papir .
11
Generalforsanilingen
Møtet startet noe sent , men k~ r godt i gang ved
19 . 30 tiden. Det var 31 stemme- be r ettigede og 4 medl
emmer under 17 år til stede.
Dagsordenen ble godkjent og det ble val gt dirigen
t , referent , telleko rps , samt to til å underskrive
pr otokol len .
Styrets årsber etning ble behandl et uten noen
særlige i nnsigelser ,
Punkt 5 på dagsordenen ; behandling av regnskap
med revisors rapport b l e gjennomgått uten koment arer .
Styret hadde selv ingen forslag , men Dag Hodne
hadde en 4-5 forslag . Første gjaldt fors lag om og for e slå
Atle Lundsrud som æresmedlem i NJF . Etter disus j on
og a vstemning falt forslaget. Neste forslag gikk u; på å
endre t i ttelen til NJF’s l eder til president , ogsa
dette forslaget falt . Forsl aget om å oppr ette en teknisk
komite NJF i igjen ble vedtatt med stort fler t all . Dag’s
forslag 5 om å redusere medlemsavgiften til kr . 100,ble
diskuert og vedtatt . Hans 6 forslag t rakk han over-
12
NORDSTRAND
GJERDEFABRIKK A/s
Ekebergveien 252 – 1166 OSLO 11
Telefon 28 33 36
raskende ti lbake . Det b l e en ytterst oppgl ødd stemning i
salen som førte til a t det orginale generalfor samlingsreferatet
ble på 11 s ider . Ved nærmere e t tert anke trakk
han også s itt forslag nr . 4 .
Punkt 8 på dagsordene n ; vedtak av budsjettet ble
diskutert . Det ble g j or t klart at de kr . 21 000, – som
var redusert i den t otale avgiften måtte tas fra et
annet sted. Og det ble dessverre en av de v i ktigste
postene på budsjettet som ble offeret; deltage lse på
andre stevner . Det ble også sagt at vi antagelig ikke
vil få offentl i g støtte i 1989 . Som en del av budsjettet
ble Henrik Lundh’s minnefond behandlet . Det ble da vedtatt
at enten formann eller nestformann skal si t te i
fondst yre . Gunnar Foss trakk seg her til fordel for
nestformann , Dag- Erik Simonse n , som da tro inn fondstyre
som ellers ble uendret .
Kl . 22. 30 samme kveld ble general forsamlingen
avs l uttet og alle kunne gå fornøyd h jem .
Vi i redaksjonen vet at Hajime er et godt
dekkende medlemsblad for NJJK.
Vi vet også at Hajime kan utvikles til det bedre.
Det kan du hjelpe oss med ved å la oss få vite
· hva som kan/bør forbedres.
Benytt den sorte kassen ved inngang til dojo I.
Annonser i HAJIME,
og bli Norges beste
som oss!
Henvendelse r edaksjonen :
Jørgen tlf : 28 84 49 e lle r
Eivind tlf : 30 78 44
13
Vi var tre jenter og fire gut ter som håpefulle dro
fra Oslo den 4 . mars . Turen gikk t i l Kragerø i Vivis far
sin buss.
Skuffelsen lyste ut av oss idet vi så e t enslig
mat te- areal . Men skuffelsen varte i kke l enge , f ordi a l le
klubbens deltagere tok medalje . Tr oss en lang og etterhvert
kjedelig dag var vi fornøyde .
14
Resultatene:
Gull : Stian Jespersen (-44) ,og Nina Be l seth (-36 ,
gutte- klassen) .
Sølv : Vivi Olsen ( – 52) , Mats Hel le ( – 56) og
Are Burum .( – 44) .
Bransje : Kathrine Karlsson ( – 52) og Andre
Sunde Nilsen ( – 48).
Autorisert spes i a !verksted
for
oppretting og lakkering
Strømsveien 223, Postboks 70 Alnabru, 0614 Oslo 6
Telefon 64 6215 – Telefax: 64 00 41
Kjendissiden
‘—-~-~
Navnet er
Dag Hodne
Mannen har vært instruktør i 20 år , styremedlem i 17 å~
formann i l år , graderi ngsberettiget i alle år og er en av
Norges høyest gr aderte , 4 . dan . Han var med på å grunnlegge
Norges dan- kol egium og har styrt Henrik Lundhs minnefond
siden 1985 , og til sist men ikke minst , Norges mester inviduelt
fire ganger.
Hører man a l t dette kunne man anta at mannen ikke har
hatt tid til annet enn j udo . Selv om judo står høyest på
priori teringslista får han tid til annet også ; fotturer ,
roing , fallskjermhopping , sykling (deltatt i Trondhei m –
Oslo) og famil i e . Og for å være s i kker på å ha noe å gjøre
så samler han på f r i mer ker , mynter og selvfølgelig medaljer .
Dag Hodne r epresenter er en gruppe j udo’ i ster som setter
juden svært høyt , både fys isk og åndelig . og for disse fungerer
judoen som en religion. Med ordtakene «jeg elsker judo»
og » judo fremfor alt» går hans hverdag som for en hvilken
som helst annen religøs . Om det er denne «rel igionen» som
har hjulpet ham med å nå s å langt i nnen j udoen er vanskelig
å si . På 60/70- tallet når Norsk judo var i etableringsfasen
var Dag en av de mest lovende judo- utøverne her i landet .
Han var bl . a . den første som vant en kamp i et internasj
onalt stevne .
Dag begynte med j udo 19/11 1963 , 17 år gammel .
Siden den gang har han vært igjennom det meste innen judo .
Han har nådd også nådd de f leste mål han har satt seg, men
det rød/hvite bel tet står fortsatt igjen , d . v . s . 6 . dan .
I mai / j uni skal han i g j en forsøke seg på 5 . dan .
Som en trøst ti l alle som har strøket til gradering ,
så str øk Dag til blått be l te , 2 . kyu .
15
Landsdelstevne I (ung.)
Lørdag 4 . februar arrangerte NJJK l andsdelsstevne
I for ungdom. Klubben stilte alene med ca .
halvparten av deltagerne, og det gjorde mulighetene for
medalje fangst større. Uten tvil kan man si de infridde .
NJJK ‘ s medalje-samling besto av 4 gull, 2 sølv
og 4 bronsje . Selv om det bare var (ca .) 40 deltagere ,
er dette resultater vi er meget fornøyde med. spesielt
moro var det at debutanten Sigurd tok sølv i vektklassen
– 48 . Dette er nok en gutt vi får høre mer om
senere. Gledelig var det også at Morten Kompen (-40)
vant sin klasse på en svært så overbevisende måte .
Vi gratulerer Jan Løken og Mette Simonsen med deres
gull- medaljer, da dette er «veteraner» som tidligere
ikke har fått medalje av slik valør .
Sigurd Eriksen
– 40:
l. Morten Kompen .
3 . Martin Simonsen .
-44 .
2 . Andre Nilsen.
3 . Are Burum .
-48.
2 . Sigurd Eriksen.
3 . Anders Ve stad.
– 56.
l. Jan Løke n .
3 . Mats He lle.
+56 .
l. Thomas
Kristianse n.
16
Medalje-fasiten ble:
-52.
l. Mette Simonsen.
3. Nina Belseth.
+52 .
3 . Cecilie Sollihagen.
INNLEGG-SIDEN
Denne siden har t il hensikt å forbedre kontakten mellom
de akti ve , foreldre trenere , s tyret og andre sentrale
personer . Det er viktig at både positive og negative
synspunkter blir lagt fr em .
Som et av de eldste medlemmene i klubben må jeg desverre
si at det er enkelte punkter medlemmene våre e r blitt
slurvete med. Derfor kunne jeg ønske meg :
– at alle hilser når de går på og av matte områdene .
– en hy l le ved inngangen der all e setter fra seg skoene
og bytter til tøfler .
– at alle kaster sitt eget søppel og tar med seg klærne
fra garderobene.
puter på benkene hvor fore l drene sitter og vent er på
sine barn.
Men for all del, det meste som skjer her i klubben er
positivt . Jeg vil da spesielt trekke frem de unge i
k l ubben for deres innsats, da det er de som etterhvert
skal overta styringen av klubben . Hilsen Dag Hodne
ANTIK-BRUKT MARKEDET
Senteret med de
spennende butikkene
Trondheimsvn. 13, Oslo 5. Tlf. 07 61 02
17
Det var jentene som
sto for det edleste
metallet denne gang.
Cecilie og Vivi med
sine gull-medaljer .
Vårspretten , 11 . mars, ble denne gang arrangert av
Oslo JK i Sognshallen etter forespørsel fra NJJK , da vi
vill e hatt problemer med å avikle det . Men vi forsynte
oss alikevel av premie bordet, selv om medalje fasiten
var noe mindre enn forventet.
I -52 kilos- klassen deltok Kathrine Karlsson og
Vivi Olsen. Begge kom seg ut av poolene og møttes i den
ene semi-finalen , der Vivi vant med ippon . Kathrine fikk
da bransje , mens Vivi gikk ti l finalen hvor hun møtte
sin erkefiende Tina Øverland (Vennesla JK). Det ble en
jevn kamp til det gjennsto er halvt minutt , da Vivi fikk
en koka og vant på den.
Da klassene -56 og -60 piker ble slått sammen
møttes Cecilie Sollihagen og Monica Økshaug i en kamp om
gul let , der Cecilie trakk det lengste strået.
Jentenes innsats var det a ltså ingen ting å si på,
mens gutta bare klarte å stå for to bransjer. Den ene
kom i -48 kilos-kl assen hvor Andre Sunde Nilsen gjennom
en seier og et tap kvalifi serte seg for Bronsje – ~inale .
Denne vant han overlegent med en waza- ari .
I -44 kilos-klassen gikk Stian Jespersen og Are
Burum . Stian som var en av favorittene i klassen gikk
overaskende ut i andre kamp . Men Are kjempet seg frem
til en bransje- finale og vant den på ippon med en
glimrende morote-gari .
Morten Kampen var en av favorittene i -40 kilosklassen,
men han hadde ingen god dag og endte på en
femte plass . Samme plasering ble det på Mats Helle i
-56 kilos-klassen. Men disse gutta kommer nok sterkere
igjen ved senere anledninger.
I tillegg deltok Martin Simonsen (-40) som røk ut i
første runde , og Thomas Kristiansen som ikke klarte
vekta (-60) denne gang . Han måtte derfor gå i +65 kilosklassen
der motstanderne bl e noe for tunge for ham .
18
KONNTAKT ANNONSER :
Liten, kjekk, MEN stor ,
søker lite sprettent
stykke som ikke er
jenta til mor .
Bill. merk . 0001
«Bedre liten å stygg ,
enn stor og pen» .
Litt for fet, brunt
belte , søker deg med
pizza smak .
Bill. merk. 0002
«Fast og fin, kom
og hent din».
* Statuer * Statuetter
REBUS:
Hoppende dyr med lange ører
+
stor farlig fisk ~ H
+
G + røyk(synonym)
+
bjørnen lever der om vinteren
+
ikke her , men .. . , D
+
varm( synonym) 7 H
+
H t sjel den(antonym)
+
K
+
knapp(synonym)
* Byster * Minneplater
T
Østensjøveien 5, 0661 OSLO 6 · Telefon 65 66 20
Bankgirokonto 6049.05.00440
E
Terminliste
April
22 .
23 .
29.
29 .
f1ai
4 .
4 – 6.
6.
Juni
16 .
Asker Cup I Asker Jr . K/M
Ungdomsturnering Asker Ungd. PiG
Trønder Cup I Trondheim Sen. /Jr. K/M
Landsdelstevne I Vår dojo Barn P/G
Sandefjord- stevne Sandefjord Ungd./Barn P/G
Lugi- camp Lund, Sverige 14-19 år K/M
Krokstadlekene Krokstad Ungd. P/G
Klubbmesterskap Vår dojo Alle
Har DU
betalt kontingenten m
KOUTINGI:NTSATSErJE ER:
Voksen (over 18 år) kr . 820 ,pr
, semester.
Barn (t.o.m . 17 &r) kr 520 ,pr.
semester.
Judoskole (6- 9 ~r) kr.320 , pr.
semester .
Støttemedlem kr . 160 ,-
Vi har varen
Vi har
håndverkeren
~J,
~
HAUGERUD A/
Spør fagmannen
om gode råd
40 års erfaring i
malerbransjen
FARVE OG BOMIUØ /8
Haugerud Senter 1-7 P.b. 41 Haugerud, 0616 OSLO 6
Telefon (02) 32 21 94- 30 18 70

Hajime, nr.2 – 1976

Hajime, nr.2 – 1976

l KOBAYASHI KIUOSHI
I Hovedinstruktør på sommerleier’n 1976

Enno engang må vi ígien finne fram til vare beste unnskyldninger nar vi na skal _,
forklare at klubb-bladet HAJIME ikke kommer ut so ofte som onskelig kan være. Det er
igrunnen ikke annen forklaring po dette «fenomenet» – at det også innen NJJK’s rekker
er litt problemer. Ikke minst okonomi kommer i denne forbindelse inn som et avgiorende
«negativt» problem, men det kanskie aller vigtigste momentet er at arbeidet med HAJIME ‘
faller pa personer som allerede er overbelastet med iudovirksomhet på mange områder.
Når vi også opplever at disse personers initiativ for iudo på best mulig mate «dempes» –
så skal det ikke sa mye til for tidsfristene ryker. I denne forbindelse må vi nok engang
understreke at vi er skuffet over at heller ikke den siste «tildeling» av iudamatter falt ut
til var fordel – pa tross av at det det ved flere anledninger er slott solid fast at det er på
vårt initiativ at pengesumrnen til matter far en vesentlig del er tildelt. Vi kan etterhvert
ikke skionne annet enn at de som har den bestemmende myndighet konsekvent gör inn for
E: «trykke ned» den innsatsvilie som finnes innen NJJK. Det kan vel imidlertid tenkes at
resultatet heller blir det stikk motsatte – ved at samholdet – som allerede er, og lenge trer
vært usedvanlig godt – innen NJJK blir ennå bedre, og det vil vel igrunnen klubben bare
riene pe, eg pe sikt sia ut til NJJt<‘s fordel.
I den somme forbindelse mà det vel også sies, at vi forlengst hadde tatt sikte pa
mere internasionale oppgaver på arrangorsiden, men det skulle jo være ganske innlysende
at til det kreves det en positiv samarbeidsvilie, som dessverre etter vor mening ikke i til-
strekkelig grad er kommet til uttrykk innen norsk iudo som helhet. Vi forutsetter naturlig
nok at andre foler seg moralsk mer forpliktet enn oss til ål dekke disse internasionale opp-
gaver i forste rekke, mens var tur nok ogsa vil komme, I mellomtiden får vi på beste
mate arbeide for norsk iudo som helhet – i positiv opposision.
Gledelig er det a konstatere at vi til stadighet får henvendelser om HAJIME – og
uten unntak er disse Henvendelser av positiv karakter. Bl .a. kommer det stadig foresporsler
am à få abonnere på bladet ~ men dene er ikke mulig. Styrer i NJJk har slatr tast er
bladet bare skal sendes til klubbens medlemmer, og selvsagt i tillegg til dette – til alle
iudoklubber i Norge som orientering om var virksomhet for iudo, og i samme stil sendes
bladet til en rekke personer/klubber/institusioner som vi enten har spesielt gode forbindelser
med, eller de får bladet som orientering, og naturligvis for ogsa alle som har vært med pà
NJJK ‘s sommerleir bladets utgave av den sommerleir de har vært med pà, og tilslutt `
lager vi selvsagt noen «propagandanummer» – som brukes ved «ymse hove».
Den eneste maten a få HAJIME tilsendt pä, er således ved a stå som medlem av
NJJK. Dette kan imidlertid gjores pà forskiellig vis. Først og fremst som aktivt medlem V
selvsagt. Det gar imidlertid ogsa an <3 tegne seg som passivt medlem, og i tillegg er det na
ogsa bestemt at det gör an Ö tegne seg som «K-medIem», d.v.s. kontaktmedlem, eller en-
slags stottemedlem. Som «K-medlem» fôr man tilsendt klubbens medlemsblad, og dette
medlemsskapet koster kr.30,- pr. ar. Det vi imidlertid ikke er istand til Ö love noe om – er
da hyppigheten i utgivelsen av HAJIME, men fortsetter utviklingen i somme gate som na,
sa er vel HAJIME en av de mulighetene som er tilstede for Ö se noe om iudo på trykk på
norsk – og det er da ivertfall- noe.
.QQQ
Individuelt NM 1976
hike-wake (uavgjort)
d.v.s. å-parten av medaljene til NJJK, — og den
andre å-parten til de resterende deltagende klubbene.
Ja, i realiteten fikk vi nok engang nokså overbevisende dokumentert at vare med-
lemmers innsatsvílie var pa topp. Det er rart med det – nar et mesterskap nærmer seg, er
det alltid noen NJJK-ere i nærheten til à to seg av medaliene. I tillegg til at arrange-
mentet, som vi pótok oss a holde i Haugerudhallen, ble awiklet usedvanlig vellykket og
prikkfritt, så sikret vare seniorer seg 4 – fire- av de 6 gull + også 4 av de 6 solvmedaliene
som ble delt ut, og i tillegg tok vóreeutovere også med seg 4 av de ialt l2 bronsemedaliene
i mesterskapet – og stort sterkere, og et mer flatterende resultat kan vel vanskelig tenkes
Lørdag gikk kampene i mellomvekt, lett-tungvekt og tungvekt. Det var enkelte
morsomme kamper, men fa av kampene utløste den virkelig store begeistringen. Tre av
lcprdagens utovere viste etter vår mening en frisk og initiativrik fighting som gledet. Var
mann Per Steinar Ottestad i lett-tungvekt kjiprte sikkert pa sin rutine, ag vant uten pra-
blemer sin klasse, mens Biiprn Solheim, MJC og Reidar Hasle, SKI i sin innbyrdes kamp i
mellomvekt viste dagens mest varierte og dynamiske fighting. Ingen av de to greide
imidlertid à hevde seg helt i toppen i dette mesterskapet.
Søndagen startet med de innledende kampene i lett- eg weltervekt. I Iettvekt gikk
det stort sett som ventet, med seier til titelforsvareren Petter Lind, MJC, og med en popu-
lær og velfortient bronsemedalie til Kiell Kristiansen, som representerte Trondheim Judo-
kwai, men som opprinnelig kommer fra AK-59, Tromsø. Det er io alltid hyggelig at «nye»
ansikter dukker opp på premielisten, og det er vel «fare» for at vi for høre mer fra den
samme kanten senere,
I weltervekt fikk vi de største sensasionene. Ungdommene Tom Eliassen og Odvar
Hellan slo til, og eliminerte adskillig mer rutinerte utøvere etterhvert som de kom til,
Tom Eliassen endte tilslutt på branseplass sammen med Peter Dombeck, MJC, som for-
øvrig ogsa viste god fighting i sine kamper, og Odvar Hellan truet i finalekampen selveste
favoritten Ulf Berget. Weltervektsklassen var nok absolutt den mest «fargerike» klassen ved
dette mesterskapet, og den hadde også den største deltagelsen, med ialt 34 påmeldinger.
l Åpen klasse ble tungvektsmesteren Erik Haugen borteliminertvekk i en av de inn-
ledende kampene, og dermed gikk vi glipp av et revansieoppgior mellom tungvektsfinalist-
ene i denne klassen. Til gieng|eld fikk vi et finoleoppgidtr mellom rutinerte Morten Yggeseth
som med sine ikke fullt 80 kg ga den 50 kg tyngere Jan Jansen mer enn nok a «henge»
fingrene i.
Hele stevnet sett under ett, sa er det vel idag for mye taktikk – og for lite personlig
og uredd kampform i norsk iudo. Det er absolutt lyspunkter – ogsa utenom de respektive
medalievinnerne, men det er all grunn til à trene mer på kamp- og aggressivitet – og ikke
minst ren teknikk – istedenfor En hovedsaklig ó legge seg i forsvar Kampreglene gir to her
gode direktiver, og etterhvert blir det nok mer kamp.
NM I976 var usedvanlig godt tilrettelagt, og det ble arrangemerttsmessig giennom-
fort med et preg av inlernasional innsikt og erfaring.
Ialt var det påmeldt l44 deltagere – fordelt pà 6 klasser,

|| ||
VÅRE NORGESMESTERE 197<s=  1,;
Welfervekfz ULF BERGET
Tungvekf: ERIK HAUGEN
E \
E..
~
\.,
I «E
Hasse: JAN JANSEN
letfvekf: PETTER LIND, MJC
_., –ullunl
q-
_.,
f
oe NÅR DET GJALT
` D|<‘s formann Terie Gran var
\ svær? så betíngef forsikfíg í
sin kritikk av dømmíngen . ..
<-«Ev-.-,,,’
«If
-.N ,,..
Dq>MM|NGEN UNDER ÅRETS NM=
mens DK-med|em Af|e
Lundsrud som vanlig |<|c1rt og
tydelig ga uflrykk For sín mening.
,-;f;>;3 E


_§.
4
ffix
Em
\
-\@; ~ /f
5,,
4 ` 1
Làm’
\ Æ V
h » >  7~ A B 1
fs- . _ I
it V kb J I y! Z I f «\`
4i~ ~ ‘Å ‘ A
G
A flflfl _` zgá _ > (:)
I » ~ I ~
F ‘* ; ‘U
., _ Ls ɧ_ L_ PU5< 4’ ,
‘ 4: \ ‘
~
: ., »
Qt 0
Vun|íg finale í meffom-
vekl: (Z).Jucobsen, OSI
mcf M. Yggesefh, NJJ k.
Per S. Orresmd I aksjon,
3. &4. Odvar He||cm í ei
por av sine meget gode
kmL
I wellervekt ble det ggd
NJJK-ufdelíng:
3>< NJJK + 1>< NUC.
.John Lyslwoldf-Pelersen
«feier» bro unna.
Gunnar Hansen I en bm
íppon~seoí-nage.
9. & 10, Fra fínc|en
i Åpen |<|c1sse meflom
Jon Jansen og .
Også Åpen klasse var
bra NJJK-dominert:
Morfen Yggeselh. Q
3>< NJJK + Tx Romerike.
<
w
5-
* -www
fluflymn
!-u«
~,
r

1976
JUDOS©I\Á|\/|El?LElf2
med professor Kiuoshi Kobayashi 7. Dan
og Colin Gilbert 3. Dan som instruktører
P_L_1-_âNNílí§_iå_QM__lå}_L’:L’S§_’SHP_E>_lLill
Som vanlig er sommerleier’n starten pà judosesongen for vàre utøvere fra de for-
skjelligste klubber utover Norge og Sverige. Til årets sommerleir hadde vi sikret oss en
usedvanlig kapasitet som hovedinstruktar for seniorene – nemlig Kodokans offisielle hovec
utsending í Europa – Professor Kiuoshi Kobayashi. Han er i Europa bosatt i Portugal, og
han er da også dette lands rikstrener i judo.
Det var vel oppriktig svært få som trodde oss – det var iallefall det inntrykket vi
selv fikk – da vi ívóres, under NJJK’s vàrstevner gjorde kjent at Kodokans hovedutsendírig
i Europa skulle komme som hovedinstruktqar til var sommerleir pà Movik pö Larkollen.
Etterhvert som tiden for leier ‘n nærmet seg, merket vi imidlertid at interessen for var
annonsering stadig øket, og vi hadde en usedvanlig markert pågang pó slutten, da de
forskjellige fikk mistanke om at vàr «tale» var sann.
Det er vel svcert få som igrunnen er klar over hvilken judokapasitet som har vcert på
bes<pk í Norge, men ryktene har jo tydelig spredd seg ganske raskt, og vi skulle derfor tro
ot det i til sommerleier ‘n 1977 vil bli svært så problematisk à holde igjen på deltager-
massen, idet Kobayashi selv slo fast at han kommer igjen neste àr. Enno engang kan
ihvertfall vi i NJJK slôi fast at et av vàre initiativ har slàtt ut i positiv retning for norsk
judos fremme, men vi må vel også i samme ôndedrag tilsto at det tross alt ligger bortimot
3 års arbeide for så få professor Kobayashi hit opp – og vi mo vel ogsâ slà fast at uten
Nytt av aret var treningen i vart medbragte telt Seniorene ble fotografert sondag –
ens ungdommene forst ble avbildet sent i uka-
særdeles gode forbindelser hadde det vel neppe gôtt,. Kobayashi er nemlig svcert så etterspurt
over hele verden, og del’ gleder oss selvsagt at han likte seg så godt i Norge, at han med
glede kommer igjen neste àr. Han skal forovrig opp til 8.Dan judo i høst, og med lett
hoderegning tangerer han da vel 20.Dan, når alle hans Dangraderinger i judo, aikido,
kendo og karate legges sammen.
Colin Gilbert, som i likhet med ifjor ogsäi l97ó tak seg av jfimgjdtnemnene, viste
seg a ha det samme «taket» pà de unge, og som resultat ble også han ønsket hjertelig
velkommen tilbake i l977.
Dette var den 4. sommerleir som NJJK har awiklet på en svcert sa vellykket
mate, og tilsammen har det pà disse 4 leirene vært ca.80O deltagende judoutrpbere. Neste
ar vil derfor det første lille «runde» jubileum finne sted – i forbindelse med at vi da holder
den 5. leíer ‘n. \/i har allerede nà bestemt oss til nå kalle leier’n
NORSK Juoo OG J|u-JiTsu|<LuBBs
JUBiLEuMs JUDOSOMMERLHR 1977
— og med de påtenkte instruktører må vi si at forholdene må sies_a ligge godt tilrette.

_’ .åt
_/
?_(í__
_*
` ‘_ _  M  Vi
av
___,
__ “HF  _>__h_/` bm,  w
N
Z A H
F  «vw E
/1 3
35?

__  ürfi `
mv
H g
U
kr _ H
`} 4 æ
a
d
M
_m
G
J
/ _ W
Y ?
Af
æ
M
k
m
W
m
Ö
H
_
9
H
_ _H
?
?
?
U
V
H
?
?
g
_m
W
H
rm
_w
k
5
n
0
k
U
d
m
V
M
Æ
_
9
_m
w
W
im
0
F
?
?
w
H
S
O
n
MW
d
W
V
G
V
h
9
O
_
_
4
Y _
MN í  W
__
_: B ,
__ Ã
_”  ig
«Mg
_ _
` »

`
_ ___
_
4 L 1 _~_`í\
ä S
` lm n
d :_
> «W _ __’ fn _ F
0 i É W
W um l_
“V/9 M ff _ _ _ __/
e _ W ‘_ 7 W \
Ã
I > _ _ Na I
h ‘_ `_ _ 9  3), 1 ___
9
_m_
M
.I
\ L H
_A
W ` __u
S \`
d _` \
ü
W
U
k
O
H
9
g
n
U
IK
E
D
M
6
H
8
9
O
d
U
W
R
P
E
d
d
O
h
D
A
L
B
G
A
D
S
S
O
M
4
9
G
d
M
E
M
MV
In
Q
h
n
e
_ M k
> 5
Æ
IFCILJ
V __
iw _ )_»i I
WSL
Ume
_ Æmk
~ _/mrlm
_ Ifw
_ QNY
_ lmgm
“Ps
RH
‘AS
9
Oçmd
Ge
_ _Vm
_
` _ / “$@M_%w$_p_ wfiu MH V
>_ _ _ _  (PW ”my Jfl   _’
M AWW%%_”V_~,WMfiwMNM
å %    Ø år?
í
w _`  H (Rx «V I  `_ _ ‘_
_ I I K __ 7 `
M Mg N   WM M! }    ”Mk
w U! h »` «__» Å/ g % __ _ __m_ ig <___
m `¥H_>_lí N’ d __ \ +
Im V _) __ K ø e _ > _  _»
W  Q V M h _» I _
O ` 2 L Æ _ H M r W. , _* _ “_
4 __ k  % 0 X 1 _
æw  A
W _ x M «_ g
w U ‘J O 0
I _ M Ø _ N _
nå W  %`  M%A?íø
Q   > __ V_ fWfiM%y_åá_flø_g’J_ (_
e \M _   4 Nw Mø:
æw M 2
V “ ` \ I_ ___“_1V`V_H_rrl>’_` __? ‘M WM, 4 ”_ f\_4_’fi _»
/_ “aa “Æ  ‘__v  ÆWfl,VJy%g%%g%%%’_,_M
_ _`w _  :_r/”_” ’45 N
W _“ M   í%%w%w%ir_n_’f__æ___,
Å im “W   _ > Mäía
5 W \ il   _ _l\äå_’
W   \_ JX

` É >
°`\_\_\
\\__Åw

Oppvcrmingen var i svært stor utstrekning iekbeion
— og var det holdemk som sm pa programmer –
faq!
f»=íAA§f
– og informasjoner om dagens treningsprogram for ungdommene.
åå»
>i,., ~-/ V
.
__,
1
1, men ikke mindre effektiv for det,
Skulle det Qggà pmkrigereg f r’-iey-gL<Å — og hadde du noen spcprsmôi om teknikker, sô b|e de omhyggeiíg positivt kritisert
i kr
iv/Æ
W
i
“Vw
Juvei.
Forsvar mot
=  3.
, _ , jr
ble gått igiennorn og kommenreri. 09 fU9me55i9 leêef
fl’7^!
k \ 4
Y
. i. «Ã
.v
7 M
demonstrert effektivt.
är* 4”
I
i 2 ,
b 1,, ` ‘_
` W   i 1
Deto|itei<níi<i<er Jforskieliigste varianter ` — mens smöskzxder bie hurtig
X ä’
3

U  -_’ _
1   /la -r il. V
..^-‘ w~»
‘?.
‘^ _
___.__;g__ ,   -__;/’;_
f.~ f.~ mill».  -. –
JuooPRoPAeANnAs1zvNel
Nàrspretten ”
FOR UNGDOM GUTTER OG YNGRE JUNIORER GUTTER
er
:X-I»

w J
1
?? ;_
VÃRSPRETTEN, ja. Ennà finnes det vel kanskje enkelte som husker så langt tilbake
som til 3.april 1976 – da vi arrangerte vôrt judopropagandastevne «VÃRSPRETTEN». Vi
hadde bl.a, sendt innbydelser til våre vennskapsklubber i Sverige og Danmark, og regnet
med at det skulle bli en enorm deltagelse – og konkurranse. Dessverre gikk det ikke helt
etter planen, idet svenskene ett av sine storstevner til akkurat denne dagen, og dermed
hadde vi hos oss automatisk bortimot 100 færre deltagere enn det vi opprinnelig hadde
kalkulert med. Allikevel var det over 140 deltagere med i vórt stevne, og deriblandt
ogsâ noen svensker, Bl .a. hadde Boràs Judoklubb med seg l2 deltagere, og de var ikke
snauere enn at de tok med seg 5 medaljer iilbake til Sverige -‘ en svært’ så god innsats.
Stevnet ble forøvrig greit awiklet på 2 matter, Det var satt opp premier til
hurtigste ippon for henholdsvis ungdom og yngre juniorer. Disse premiene – et minne
i form av er vikingeskip – ble vunnet av Baard lvar Hansen, Sandefjord Judoklubb i
ungdomsklassen, og av Dag Rune Pedersen fra Trondheim Judokwai i yngre juniorklassen.
Baard Ivar Hansen, Sondetjord JK
tok premien for «raskeste ippori»
í ungdomsklassen.
_«, `» ‘ 5 ‘ . -1 ra . . _
,~,,e,-§’>=’,;  s » n- E.’:§21*°;;1″§;»:gf
3 H» i «_- – . – ‘
i ‘ _ »_’.~ Bertil Kling, Borós JK
l 4 ‘ _ 0 – Å ` ~ ‘ Geir Juklerv1§r,Venneslo JK
_» ‘ _ ‘ ä` Lars Ingebrigtsen, Köpings JK
‘l  É i ` Ivo Scivolefto, Marienlyst JC
.-
‘u
“_
.- _
\~
‘Q
ei
=
‘ _ ‘ “è -‘ ._- I ll , 7–f-_-7:” -1-1, . . r.  . ur;-B;
~ Q 5-ä§~::=Ei,-5°’ _ ,_ “ – ,-J.
, .U _ =;:ä_:;~_..:    3314
%:_:..f ‘W Ei ~ . li t ,_ _:- ‘-_-_-_-__~f
-Å U då .::::» `
._ 1 _ r _,,,___
J ~ . ,_ I . . j 5 _.__:l
Premievinnerne i ungdom f .S \/ ‘ – `
u
_ _ __ I _ S, . _ __`_
klasse 4551 kg: f v .- V _ »; if j ,
Bernt Osc. Halvorsen, NJJK »_`  fv- X  — og den tilsvarende premien
‘kk l d ‘k ‘ ‘ I . . . . .
U –
‘ \
itj ~
j i
W
~ _»
I %:
-‘ 4
.re ,. – D R F’ 1 `
<Dyvind Smedsrpd, Marienlyst JC  Jl- _ K t _  _j:§0k\:J,;e_ edersen Tronclhelm ‘ . ,
, -* -~ JJ. \o d 1 ‘ V « .
/ t J-‘Ö

Ungdom inntil 28 kg
<.ac,ar\>-
Mikael Blomqvist, Köpings JK
Johnny Johansson, Markaryds JK
Arnt Rasmussen, lppon JK
Espen Voll, Trondheim JK
ungdom 32- ss kg
Pal Deiss, Fredrikstad JK
Per Deiss, Fredrikstad JK
Trond Osc.Halvorsen, NJJK
Petter Brill, NJJK
<o<,.>r\>-
Ungdom 40- 45 kg
<.a<..>t\>-
Jörn Jensen, Markaryds JK
Per Voll, Trondheim JK
Lennart Johansson, Borós JK
Michael Johansson, Borêrs JK
Ungdom 51 – 58 kg
Gjert Clausen, Marienlyst JC
Lars von Schedvin, Borôs JK
www-
Ungdom 65- 75 kg
I. Terje Johansen, Sandefjord JK
2. Gaute Handeland, lppon JK
Ungdom 28- 32 kg
Bertil Kling, Borös JK
Geir Juklerød, Vennesla JK
Lars Ingebrigtsen, Köpings JK
Ivo Scivoletto, Marienlyst JC
mum-
Ungdom 36- 40 kg
w<,.>r\>-
Tommy Thors, Köpings JK
Geir Moseng, NJJK
Wiggo Syversen, Fredrikstad JK
Geir Andersen, NJJK
Ungdom 45-51 kg
Bernt Osc.Halvarsen, NJJK
Mikkel Andersen, Romerike JK
Kjell Andreassen, Drammen JC
Øyvind Smedsrød, Marienlyst JC
www-
ungdom ss- ss kg
Knut Tqtrnes, NJJK
Vidar Bjçrnli, Fredrikstad JK
I.
2.
Baard Ivar Hansen, Sandefjord JK 3. Bjrprn Lyng, Stjçfirdal JK
Kay Otto Nilssen, Vennesla JK 3. Gunnar Ovith, Sllfltfdfll JK
Yngre juniorer – lettvekt – under 58 kg Yngre juniorer – weltervekt 58-65 kg
ii-= . Lt; gj 7 _’ ,z=*r ;F L_l_1 ‘ a ~,
. 1   _. i* « « *  .ii _  “’
7 J IA T. -Lei \ .’  iij if:
-~- Å, « L: «‘~2. 1
_;.`_. _ _` _` pic… _»
Erik, .l-.J ‘
,. – .Je s 1
Terje Ole Hellan, NJJK
Eigil Røstad, Fredrikstad JK
Erik Soler, Romerike JK
Tommy Wessel, Sandefjord JK
sondre-
É
,,.___
<o<,.:N-
:Pt
`=j’I,l’:l\\_  ji ` 51 J;
if 2
, i -5
_ Y ~-»-‘lun J L
Inge Jarl Clausen, Marienlyst JC
Tom Denné, NJJK
Morten Willy Hirre, Marienlyst JC
Per Waatland, Trondheim JK
Yngre juniorer – mellomvekt – 65- 75 kg Yngre juniorer – lett-tungvekt – 75-85 kg
<.:<ar\J-
Per Kjellin, Borôs JK I. Per Hagen, Marienlyst JC
Roy Johnsen, Trondheim JK 2. Franz Hellern, lppon JK
Jon Simonsen, Marienlyst Jc 3. Robert Ellingsen, Romerike JK I «»»»‘ ‘*»»0O000
Cato Berge, Marienlyst JC i Redaksjonen av dette nr. av HAJIME er avsluttet 20.september l97ó.
E
i
Nordisk l97ó tor seniorer
—– og sa har vi jo hatt et Nordisk mesterskap da. Midt i påsken – langfredag og paske-
atten var dette mesterskapet lagt til – og det var jo ganske upapulært, ikke bare i Norge
Den norske deltagelsen var naturlig nok på grunn av tidspunktet svært redusert – bl a
stilte ikke én av de nylig karede norske rnesterene opp, og finnene hadde sendt noen av
sine topp-fightere avgårde til Japan.
Sverige sta som arrangør – ag stedet var Göteborg, og datoene var ló.& I7 apr:
Det ble ingen norske plasseringer ved dette mesterskapet hverken av gull-, s –
eller av bronsevalor, og heller ikke i lag kunne ví ta den etterhvert noe tradisjonelle
bronsemedaljen med ass. Neste år skal det nordiske mesterskapet ga i Norge, og vi
kan vel ikke gjøre annet enn à håpe på en bedre innsats på «hjemmebane» | I977
De eneste som kanskje kunne ha hevdet seg i individuelt i dette mesterskapet, var
Morten Yggeseth og Wilh. Grimsgaard, men begge ble skadet under lagmesterskapet, men
Morten forst etter at han hadde slott den svenske deltageren – Bertil Ström – som dagen
etter ble nordisk mester i mellomvekt, og Grimsgaard gjorde nøyaktig det samme, idet
han slo den islandske deltageren – Gisli Thorsteinsen – som ble individuell mester i lett-
tungvekt.
Og for de som er interessert i resultatene:
LETTVEKT:
coc,.ir\>-
MELLOMVEKT:
I. Bertil Ström, Sverige
2. Heikki Lähtenkarvcl, Finland
3. Vidar Gudjohansson, Island
3. Seppa Virtaneri, Finland
TUNGVEKT:
I. Marku Airio, Finland
2. Johan Schåltz, Sverige
3. Ulf Ekberg, Sverige
Lars Flygh, Sverige
Niklas Kristensson, Sverige
Reima Fagerlund, Finland
Sandy Nyman, Finland
WELTERVEKT:
www-
Ronny Nilsson, Sverige
Jarmo Eriküinen, Finland
Roland Petterson, Sverige
Hcilldor Gudbjrprnsson, Island
LETT-TUNGVEKT:
Gisli Thorsteinsen, Island
Benny Kleeman, Danmark
Sigurjon lrigvarssan, Island
Roland Bexander, Sverige
<.><.ar\w-
ÅPEN i<LAssi3=
I. Johan Schaltz, Sverige
2. Ult Ekberg, Sverige
3. Marku Airio, Finland
LAG: I. Sverige 2. Island 3. Finland & Danmark.
000000
000000000000000 0000
REDAKSJONSKOMITE FOR DETTE NR. AV HAJIME:
NINA NESSING, EILIF HELLAN, OLE LARSEN,
BERNT OSCAR HALVORSEN, GUNNAR FOSS,
TORKEL SAUER OG THOR PETTERSON.
Bladets adresse: NJJK, Boks 7l2l Homansbyen, OSLO 3.
000000

JUDOSOMMERLEIRMESTERSKAPET
GUTTER/JuNioizER
Klasse inntil 32 kg gutter:
Nr.l. Stefan Cederlund, Frolunda
» 2. Mats Andrén, Frolunda
» 3. Martin Ranebro, Frq>luncla
» 3. Mikael Lundberg, Frolunda
Klasse 32- 36 kg gutter:
Nr. l. Niclas Sioberg, Frølunda
» 2. Markus Ulf, Frolunda
“ 3. Ove Pihl, Budo-Drammen
» 3. Hans Axelson, Frwlunda
Klasse 36-40 kg gutter:
Jorgen Höggquist, Frølunda
» 2. Geir Andersen, NJJK
» 3. Anders Gundersen, FJK
» 3. Petter Brill, NJJK
Klasse 40-45 kg gutter:
Nr. l. Magnus Jeppsson, Frolunda
» 2. Stefan Ulf, Frolunda
» 3. Viggo Syvertsen, FJK
» 3. Yngve M. Nilsen, NJJK
JENTER
Klasse under 55 kg ienter:
Nr. l. Lene Velvang, NJJK
» 2. Trude Hellan, NJJK
» 3. Trine Faye Lund, lppon JK
» 3. Vera Somnnervold, NJJK
SENIORER MENN
Seniorer menn under 63 kg:
Nr. l. Eilef Handeland, lppon JK
» 2. Lennart Høglund, Dala JK
» 3. Per Beckemon, Uddevalla JK
» 3. Eigil Rostad, FJK
Seniorer menn 63- 70 kg:
Nr.l. Petter Lind, MJC
» 2. Anders Jeppson, Frdalunda
“ 3. Tony Olsson, Trollhättan
L2Ze_F:â\-M_@>_v_LK_.
Klasse 45-Si kg gutter:
Nr.l. Richard Pettersen, Frolunda
» 2. Lars Ekstrom, Frolunda
» 3. Bernt O. Halvorsen NJJK
» 3. Bent Olsby, Nesodden iJK
Klasse Si – 58 kg gutter:
Nr.l. Terie O. Hellan, NJJK
» 2. Karsten Karlsen, lppon JK
» 3. Rune Torgeirsson, NJJK
» 3. Dag Bràten, Budo-Drammen
Klasse 58-65 kg gutten
Nr. l. Tom Denne, NJJK
» 2. Knut Tornes, NJJK
3. Christian Wolff, NJJK
Bent Bråten, Budo-Drammen
Lo
Klasse over 65 kg gutter:
Nr. l. Anders Jeppsson, Fnplunda
» 2. Gaute Handeland, lppon JK
» 3. Finn Johansen, Buclo’Drarnmen
» 3. Ole P. Skullerud, FJK
Klasse over 55 kg jenter:
Nr. l. Bente Helgesen, Budo-Drammen
» 2. Anne Martinsen, Budo-Drammen
3. Ellen Thomassen, Sverige
» 3. Hanne \/æren, NJJK
Seniorer menn 70- SO kg:
Nr.i. Lennart Lundberg, Frolunda
» 2. Ulf Owesen, Nesodden JK
3. Kai Foss, NJJK
Arne Andersson, Frolunda
Lo
Seniorer menn over 80 kg:
Nr.i. John Lyshaldt-Petersen, NJJK
» 2. Owe Lindholm, Dala JK
» 3 Jarl Persson Dala JK
—- og så trodde du kanskie vi hadde glemt r
Lettvekt – under 63 kg:
Petter Lind, MJC
Geir Otterbeck, BJK
Kiell Kristiansen, TJK
unnar Hansen, NJJK
…z
ewwè
O
MenQnneki7o~sokg
Nr. l. Øyvind Jacobsen, OSI
“ 2. Morten Yggeseth, NJJK
» 3. (Dísteín Hagen, Budosor
» 3. wiih. Gizmsggnfd, Nuc
Tungvekt – over 93 kg:
Nr. l. Erik Haugen, NJJK
» 2. Jan Jonsen, NJJK
» 3. Per Biuce, MJC
l’ 3. Petter Falch, MJC
Har du betalt
kontingenten ?
if, H f ‘fi
/ètk Q Sflwzf ~-~-> 3. ‘
//H 6 r; J?
ii:
K)
` ` ` as nu arna
-<.n..i,.n ii; ..
s..i…….. i.
i ..i .nn .. «in
.. ….. i.
.>i W… L.
nr,
»’w>;i.,«z . ene.
i
. .W
.fu g
esultatene fra individuelt NM ???
Weltervekt 63- 70 kg:
Nm. uiisefgei, NJJK
» 2. Odvar Hellan, NJJK
» 3. Tom Eliassen, NJJK
» 3. Peter Dombeck, MJC
Lett-tungvekt 80- 93 kg:
Per S. Ottestad, NJJK
Gunnar Sørensen, FJK
m Terie Foss, NJJK
wim va. Heimen, RJK
…Z
eee?
e
Åpen klasse – ingen vektgrenser:
Nr. l. Jon Jansen, NJJK
» 2. Morten Yggesetli, NJJK
» 3. Per S. Ottestad, NJJK
» 3. Karsten Hansen, RJK
ssmramo
<.i enn..
nei.. meir eng.:
eoiieei. i i <.~,.~nm»
enn =
f,,_§_^0,:l.,,. , i. ni .,=< -i i.,,ii.e,< in.
i><>.i.s,s 1 in. ,.«sni».
77″ V” 1* den du ser ovenfor. Ikke er det som
Blir du krevet for kontingent en gang
for mye ??? Ja, da kan det være
fordi du har fylt ut en bankgiro som
vi kan se noe navn, og du må nok regne
med ei vise kvittering for innbemlingen
om du skgl ta godteri denne kupongen,
Til venstre ser du en riktig utfylt bankgiro. Forst og fremst kan vi se hvem det er som har
1 , . , Q
ii 3’ Finn Johansen, BUdD_Dmmmen sendt kontingenten, og hvor mye det er betalt, og øverst til venstre pa denne kupongen
star det også hva det er han har betalt for – i dette tilfelle som aktiv iunior.

COLIN GII
\
pa sommerleier’n 1976

 

Hajime, nr.1 – 1976

Hajime, nr.1 – 1976

MEDLEMSBLAU Fom Nc3»:zss< Juno OG 4\L1~_n-rsU><LUBB
|\u=a.1-49-76 ++  -;-;- MARS »:+  »:-:« 5.Ã|=u3A|\1G
Åirgts
Jumor
1975
Tom _
Denne
1
fifiw

NORSK JUDO OG JIU
%å et måte, son av de fremmötte ble bestemt å skulle
være krnstítuerende generalforsamling, í Idrettens
Hus í Oslo onsdag den 12/10-lQ6G ble Norsk Judo og
Jiu Jitsu klubb stiftet.
Mötets dirigent, Henrik Lundh, redegjorde for judoens
utvikling og man mente at den ökende interesse denne
ídrettsgren var gjenstand for, gjorde det berettiget
og påkrevet å få dannet egen klubb. Klubbens formal
er å arbeide for forståelsen og utbredelsen av judo
og jiu jítsu som rene amatörídretter i Norge.
Klubben ble på ovennevnte grunnlag enstemmig stiftet.
Til â underskrive klubbens protokoll ble, foruten
dírlgenten, Bernt Sperlín og Terje Lund valgt.
Bt inLorim~styre, hovedsaklig bestående av «the
gang». har utarbeidet et lovforslag bygget på Norges
ldrettsforbunds lovnorm for klubber tilsluttet for-
bundet. Lovforslaget ble debattert og vedtatt med
noen mindre endringer í:
fåfiülwi
Jsoxu
«cs
ledd
gli
Til å utgjäre klubbens styre ble folgende valgt av
generalforsamlingen med enstemmíghet:
Henrik Lundh
Odd Reed-Hansen
Ulf Alfsen
Olav Knutsen
Formann :
vjformann :
sekretær :
kasserer :
ínstruksj.l. : Per Ombudstvedt
Lren.sjef : Torkel Sauer
: Harald Förland
: Yngvar Eriksen
j » :_ Willy Hovlung
revisorer : Tore Sörensen, Arne Flagstad
l.varam.
2 H
Aktive pr. àr: 50,- kr.
passive » – »
Kontingent :
Graderingsk. : lO,- kr. (fastsettes av styret)
Det ble ved flertallsbeslutning bestemt at kontingenten
skal utgjöre kr.5O,- pr. medlem pr. år, dog skal spörs-
mâlet om kontíngentens höyde tas opp til fornyet be-
handling på ekstraordinær generalforsamling som av-
holdes innen utgangen av mai måned 1961.
Joda, det er riktig. Norsk Judo og Jiu-Jilsuklubb ble stiftet l2.oktober 1960, og er Norges
eldsle iudoklubb. l l9ó7 var NJJK med pà à slifle Norges Judoforbund – eller Ulvolget for
ludo som det her dengang – og í l9ó9 ble del forsle Norgesmesterskap i iudo For seniorer
menn awikler, Vi har hittil dorninerf ganske godt i disse seníormeslerskopene, og hur oldri
fult mindre enn 4 av de 6 gullmedoliene som deles uf bverf àr. l l972 ble det fqärsie NM for
JITSU KLUBB 1960 -1975
Det ble envidere besluttet at medlemmene skulle
pålegges en treníngsavgift pa kr 2.)0 pr. stk
i
l
pr. treningsgang.
Styret ble av generalforsamllngen g1tt fullmakt rxl
Tilstede
Innbydelse var sendt ca. 60 stk
1.
2.
3.

l.
2.
3.
C0\l.0W\J’\-#-
9
lO
ll.
12.
13.
åå’
16:
l .
1%.
19.
l 20.
21.
22.
23.
so.
l åôfi
~ al.
29.
à söke klubben opptatt 1 korges ldre* –
forbund og dets særforbund
Forhandle med Melberg om, med d t for
klubben gunstigste resultat, leie av
treningslokaler.
Arbeide for å skaffe klubben nye tren1ngs-
lokaler.
generalforsamlingen var
Sven-Erik Engebretsen
Einar Ekroll
fiernt O. Sperlin
Oyvind Tveter
Arne Flagstad
Rolf Arntzen
Trygve Bjerke
Yngvar Eriksen
Erik Berg-Hansen
Marton Aulie
John Groves
Tore Sörensen
Svein Roger Heum
Terje Lund
Ingar Hansen
Torkel Sauer
Henrik Lundh
Olav Knutsen
Per Ombudstvedt
Ulf Alfsen
Willi Hovlung
Jon Rotschild
Odd Plesner
Arne Thoresen
Olaf Thorsen
Ole Brekke
Birger Holten
Odd Reed-Hansen
Hans Daae
Mötet ble hevet kl.2],lO.
log awiklet, og vi har lnilfil vunne? alle ur – unnlolf ell – d v| la re ble nr 2 l 974
fikk NJJK Norges fame nordiske mener, og der var selvsogr Lilleguw’ | fungvekr ved
klubbens 10-órsfest i l970 ble Henrik Lundh Torkel Souer og Olov Knutsen utnevnt til ceies-
medlernmer I NJJK, og ved 15-årsfeslen i l975 ble ogso Gunner Foss ufnevnl nl æres-
medlern. Henrik Lundh og Torkel Sauer er ogso æresmedlemnner | Norges Judoforbund

REDÅkS_lONSkONllTE FOR l’iÅJlNlE i\lR.l/76:
DAG HODNE (Taktisk iilrenetegger), OLE LARSEN (Konkret
urbeiastiesi), GUNNAR Foss (teknisk ritreiielegger), THOR
PETTERSON (Fotografisk (_vi)dunderbarn, TERJE LUND
(Ånnonsesjef for alkohol og tobakk (p.t. arbeidslos), ElN/ÅR
PETTERSEN (Fatografisk norsk nordmann fra Göteborg), og sist
men ikke minst ARlLD BERG (Artikkelforfatter – nix honorar).
Bladets adresse: NJJK, Boks 7l2l Homansbyen, OSLO 3
Redaksjonen av dette nr, av l’lAJlIvlE et avsiuttet l.mars l97ó.
Stoff, fotos, gjerne ros – og ikke minst ris og kritikk mottas med takk, — men reiser du
kritikk, bor du iallefall sorge for å ha betalt kontingenten — om du er medlem av N_l_Jk.
siden sist.
Vare intensjoner om <3 komme ut med HAJIME 4 ganger i oret er visst bortimot umulig
a holde. De to forste nr, i l975 var det svært smó – ja i realiteten ingen – problemer med,
men så begynner tiden år løpe sa altfor fort. Siden vàr siste utgave i mai måned 1975 har
stoff og fotos hopet seg opp, og etterhvert har praktisk talt alle vare medarbeidere blitt utöl-
modige med à få presentert «sitt» stoff – og det er ja forstóelig, men noen må jo skuffes.
Det skal selvsagt en god hukommelse til for a «huske» alt som har foregatt på juda-
fronten siden siste utgave. Skulle vi prove på à få med alt, ville nok denne utgaven blitt ut-
gitt i bokfarm, og vi tar derfor sjansen på Ö prove a fa med det som vi synes er viktigst. Er
det noe du savner, så la oss gjerne fa kritikk. Det kan kanskje fa oss til a lage et ennå bedre
klubb-blad etterhvert
Egentlig skulle det ha kommet ut et «Jubileumsnummer» ved vårt lå-drsjubileum i
oktober måned l975, men som sagt sa sviktet tiden oss, og derfor preges dette nr. av en
blanding av jubileums/propaganda og vanlig nummer av bladet. På side 2 8. 3 i dette bladet’
er klubbens stiftelsesprotokoll gjengitt, og det kan vel vcere artig for vare medlemmer idag
<3 vite hvem det var som opprinnelig var med på stiftelsen.
Jubileum, ja. Vårt l5-årsjubileum ble markert med en fest i Lyn-huset på Ulleval,
og det var bade nye og gamle medlemmer samlet i en usedvanlig vellykket fest, og hvor
det ble delt ut hedersbevisninger til enkelte utvalgte. Gunnar Foss ble tildelt æresmedlems-
skap i klubben, og i tillegg ble det instiftet en ny orden for NJJK » Det gyldne knebelte “_
Denne orden ble tildelt 5 personer, som etter styrets mening har vært med pà Ö gjore NJJKS’
navn kjent. Det var SAM MELBERG, ROBERT MÅRCHÅNT, ®lVlND TVETER, ERlk
HAUGEN og OLLE EDEKLEV, som alle på hver sin mate har bygget opp klubben til et
anerkjent nivà. Det var bare Erik Haugen som var tilstede pa denne overrekkelsen, men de
andre vil få sitt «Knebelte» ved en given anledning, og med den nodvendige seremoni.
l forbindelse med jubileet hadde vi også to jubileumsarrangementei – ett for ungdom,
og ett for seniorer. Begge stevner ble holdt i Haugerudhallen, som ví etterhvert prover år får
inn som «vêr» hall, idet den egner seg usedvanlig godt til judoarrangementer, og som dere
sikkert finner ut- så er ingen av disse stevnene referert i dette nummer av bladet.
På hostparten holdt vi imidlertid «Klubbmesterskap» for ungdom, og ví startet opp
med 3 klasser. De tre klubbmesterne for ungdom ble:
– 35 kg PETTER BRILL, – 45 kg BERNT OSCAR HALVORSEN, og -55 kg JOHN MOE.
Og tilslutt i «_ . . siden sist» kunne det kanskje være riktig Ö nevne i forbifarten at
NORSK JUDO OG JlU-JITSUKLUBB ble Norgesmestere for lag T975.
«Hs ‘tr-
teaser
essoastø
tét=1fi<%’t1
.tj
«es
. ‘sf
äaufiå
Æ , `
aæwä
#3.
E  jis
,
En foruioligende epidemi er iferd med à spre seg faretruende fort i seniorleier in i
NJJK. På tross av våre mest drastiske forsøk pà tå fa stanset denne epidemien, ser det ikke
ut til at vare farsipk vil lykkes. Ikke mindre enn 4 – fire – av vare seniarutovere, med til-
sammen over dusinet fullt med norgesmesterskap, gikk ned for full telling í mai/juni/juli
måned l975.
Dette ma nødvendigvis få konsekvenser for klubben i tiden framover, hvis den
samme tendensen fortsetter – og vi har dessverre all grunn til a tro at denne sørgelige
epidemien har satt seg usedvanlig godt fast.
Forste mann ute var Dag Hodne, og han , æ ‘ `
startet det hele opp i moi måned. Den storste ‘ » j ` A ya’ `^
overraskelsen for ham – og kanskje ikke minst  ‘ ‘ V i _ Af _-._ Ã :
for bade hans Solveig, og dessuten resten av ,jfi_ ` ‘ `
bryllupsgjestene, var frammcptet av judogjengen TT : ‘J m :Q -‘ i
som ventet utenfor kirken og dannet æres- Å’ må _’ j
portal for brudeparet. ‘_ GT ml: ‘ g’
l juni måned var det fastsatt et felles utdrikningslag – med særdeles mye sitronbrus
– unnskyld, men no heter det visst «brus med tilnærmet sitronsmak» – iallefall var det
en merkelig smak på brusen – i » 2.etage» hos Smith ‘ern. Der gikk det nedenom og hjem
for noen og enhver, og det var sikkert «jævla goy», for det har trass iherdige anstrenqelser
fra redaksjonens side overhodet ikke vært mulig êi finne fram til e’n eneste en – artikkel-
fr..-if… ii f .,.i,i__.
Midt i heiteste juli måned hadde sö Lillegutt og Per Steinar funnet på à lage til
et heidundrende dobbeltbryllup i Akershus Slottskirke, og merkelig nok kom begge ned pa
bena – med henholdsvis sin Gerd og Barbro – eller kanskje var det omvendt ?? Det greier
de vel fartizvriq Ö kalde orden pà sjøl,
Siste mann ut var Wiliy Rustad, som ble
spleisa ei ukes tid seinere. Spleisen heter forovrig
Berit,
Vi tar for sikkerhets skyld sjansen pa a
gratulere hele bunten:
GRATULERER
VELBEKOMME
oe vri sÅ DETK
(Hilsen HAM/ir).

§.Q_^íl_^íl_E_lÉ_L_E_LÉRÅ_N__LÉ’Z_§_.P.É,I`ÅlfZÉXLk_;
Som i de tidligere år, var det Olle Edeklev fra Sverige som var hovedinstruktq>r på
årets leir l97§, men i tillegg hadde vi ogsa vært sa heldige Ö få med to nye karer, nemlig
Jorma Kivinen, 3.Dan fra Finland, som var innloudt som, og virket som, spesiell randori-
instruktør, og Colin Gilbert, også 3.Dan, fra England, som da skulle «ta seg av» undom-
men. Alle tre instruktrbrene hadde mer enn nok av kunnskaper Ö gi bort, og typisk var det
et enstemmig ønske om å få disse tilbake på en senere leir – samtidig som også instiuktor-
ene var interessert i Ö komme tilbake.
Årets leir hadde samlet låó deltagere, og de representerte ialt 23 klubber i Norge
og Sverige. De som hadde lengst vei, kom helt fra Tromsø. De hadde reist nesten 2000 km
for Ö komme til leier’r\, og beregnet à bruke ca. 3 dager på veien tilbake.
Selve leirprogrammet fulgte den vanlige rytmen, med start kl . 7,30 hver morgen
med en strekk og boy – og deretter en ioggerunde, mens resten av «iudodogen» vor delt inn
i to treningsokter for hver av de to gruppene, seniorer og juniorer/Ungdom, l tillegg var
det felles raridoritrening om kvelden.
Sommerleier ‘n l975 var lagt opp som et ledd i Norsk Judo og Jiu-Jitsuklublos
l5-órsiubileum, og må karakteriseres som svært vellykket – som vanlig.
Vi lar endel bilder fra leier in tale for seg selv, og resultatene fra leirmesterskopet
finner dere allerede pà neste side.
HVA SLAGS SUPPE ???
Spikersuppe, selvsagt, ha, ha lil
-_ og selv om maten var suverén,
var det utrolig hva som kunne
brukes som tannpirker.
Lsiraeieiä<2i§Le3a’L°íefls_v§§ _N_JJ ‘_<_’a
-32 kg
Nr. l. Biörn Karlsson, Mariestad JK
nr.2. Trond Osc. Halvorsen, NJJK
nr.3. Stefan Cederlund, Frölunda JK
& Joachim Jonsson, Mariestad JK
ss-40 kg
Nr, l. Lars Lundsrud, lppon JK
nr.2. Erik Udesen, Frölunda JK
nr.3. Ulf Svensson, Frölunda JK
& Bent Olsby, Nesodden JK
45-51 kg
Nr. l. Per André Kulbraten, Sofiemyr JK
nr.2. Tommy Jonassen, Mariestad JK
nr.3. Steinar Alstermo, NJJK
58 – 65 kg
Nr. l. Oddvar Hellan, NJJK
nr.2. Espen Aass, NJJK
nr.3. Pierre Åneby, Dala JK
& Tom Denne, NJJK
Jenter -45 kg
Nr.l. Trude Hellan, NJJK
nr.2, Heidi Olsen, NJJK
Jenter 55 kg-
Nr. l. Tine Jerndahl, lppon JK
nr.2. Grete Frantzen, NJJK
nr.3. Tave Iversen, Hegdehaugen Gym
& Kristin Johansen, NJJK
Senior 70- 80 kg
Nr. l. Morten Yggeseth, NJJK
nr.2. Lennart Lundberg, Frölunda JK
nr.3. Kai Foss, NJJK
& Rune Eriksen, NJJK
3 ads a°_m_fne Lei; L9Z§ få ,N1<»_viK&e9_L_°L'<s> ‘_’ sa
32- 36 kg
Nr. l. Jörgen Höggkvist, Frölunda JK
nr.2. Anders Levan, Frölunda JK
nr.3, Jan Tore Jørgensen, NJJK
& Lennart Johansson, Frölunda JK
40- 45 kg
Nr. l, Richard Pettersen, Frölunda JK
nr.2. Bernt Osc. Halvorsen, NJJK
nr.:§. Morten Lundsrud, lppon JK
51-58 kg
Nr.l. Lennart Höglund, Dala JK
nr.2. Terie Ole Hellan, NJJK
nr.3. Eigil Rostad, Fredrikstad JK
& Ole Larsen, NJJK
65 kg-
Nr.l. Glenn Andersen, Budosør
m.2, Pai Bergstrøm, NJJK
nr.3. Harald Eldøy, Sofiemyr JK
Jenter 45- 55 kg
Nr. l. Lene Velvang, NJJK
nr.2. Eva Solheim, Budosør
nr,3. Nanette L, Christensen, lppon JK
Senior – 70 kg
Nr.l. Oddvar Hellan, NJJK
nr.2. Eilef Handeland, lppan JK
nr.3. Tony Olsson, Uddevalla JK
år Kiell Kristiansen, AK-59
Senior 80 kg-
Nr. l. Biørn Malin, Kristinehomn JK
nr.2. Arild Derg, NJJK
nr.3. Geir Astorp, Fredrikstad JK
Å
í

,
_Jo|rnc| Ku/men pa ve| .,
ned h| dagens bad _ .
_*. AJ;
ÖWR
9
ri’
`,; =!»i’
M _ í; _  3,» _
Å , v. ~ ` ‘,_~
+.,._« * «A
De To Despemdos
Gunnar og Emanuel
Colm Gilbert ror et ||te overblwkk
I over medchene som
Speslc Gre 5|<c1| de|es UI
NM-individuelt 1969-75
Det Første NM i judo ble awiklet i 1969, og deretter har det blitt en ürviss tradisjon. Det
ble startet med mesterskap for seniorer indívíduelt, og i 1972 kom også Iagmesterskap for
seniorer med i bildet. Vi gir på de neste sidene en kovalkade over de individuelle mester-
skapene, som et tilbakeblikk for årets mesterskap i NJJK ‘s regí i Haugerudhallen.
NM 1969 í Blindernhallen Oslo.
___»4_.___
Lettvekt: Jan Reier Laudon, NJJK
nr.2. Kjell Jensrud, NJJK
nr.3, Hans Petter Andreassen, OSI
Weltervekt: Dog Hodne, NJJK
nr.2, <Distein Martinsen, NJJK
nr.3. Terje Gunnerud, OSI
Mellomvektz Anders Blystad, NJJK
nr.2. Terje Gran, NJJK
nr,3, Hugo Aurdal, NJJK
Lett-tungvekt: Nils Ottestad, OSI
nr.2. Bjarne Boe, Bergen JK
nr.3. Edgar Hansen, OSI
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr.2. Ole Hammerstrcpm, NJJK
Apen klasse: Dog Hodne, NJJK
nr.2. Erik Haugen, NJJK
nr.3. Anders Blystad, NJJK
— og mester i tungvekt 1970
ble ERIK HAUGEN.
ELNIJ 2Z°_Lf:’9<i=*fLU9h<l»f_»L ,BF:affl~_
Lettvekt: Hans Petter Andreassen, OSI
nr.2. Øivind Kristiansen, NJJK
nr.3, Lars Bjorgaas, NJJK
Weltervektz Rune Neraal, OSI
nr.2. Dog Hodne, NJJK
nr,3. Morten Yggesetli, NJJK
Mellomvekt: Hugo Aurdal, NJJK
nr.2. Hans Petter Paulsen, NJJK
nr.3. (Distein Martinsen, NJJK
Lett-tungvekt: Jon Erik Kleven, NJJK
nr.2. Thor Petterson, NJJK
nr.3. Terje Gran, NJJK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr,2. Eivind Rekustad, Fredrikstad JK
nr.3. Sven Erik Larsen, NJJK
Åpen klasse: Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.2, Jon Erik Kleven, NJJK
nr.3. Oistein Martinsen, NJJK
Mester i tungvekt 1969
ble ERIK HAUGEN.
1969
a
NM 1971 i Nadderudhallen Bærum.
1
Lettvekt: Arild Moen, NJJK
nr.2. Jan Reier Laudan, Ippan JK
nr,3. Hans Petter Andreassen, OSI
nr.3. Per Steffensen, Romerike JK
Weltervektz Morten Yggeseth, NJJK
nr,2. Dag Hodne, NJJK
nr,3. Egil Korsmo, NJJK
nr.3. Leif Neraal, Ippon JK
Mellomvekt: Tore Vogt, Ippon JK
nr.2. Hans Petter Paulsen, NJJK
nr.3. Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.3. Rolf Olsen, NJJK
Lett-tungvekt: Inge Fjeldstad, OSI
nr,2. Erik Jacobsen, Romerike JK
nr.3. Terje Gran, NJJK
nr.3. Reidar Nilsen, Trondheim JK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr,2. Jan Jansen, Romerike JK
Åpen klasse: Erik Haugen, NJJK
nr.2. (Distein Martinsen, NJJK
nr.3. Dag Hodne, NJJK
nr.3. Rune Neraal, OSI
— og mester i tungvekt 1971
ble ERIK HAUGEN-
1971
1972
— og mester í tun-gvekt 1972
ble ERIK HAUGEN.
L*L’L12Z2,i_QPfi°_’t;°_’l§flf_9z’3;
Lettvekt: Arild Moen, NJJK
nr.2. Hans Petter Andreassen, OSI
nr.3. Jan Reier Laudan, Ippon JK
nr.3. Om Terje Foss, NJJK
Weltervektz Øistein Martinsen, NJJK
nr.2, Jon Frank Ulvås, NJJK
nr.3. Bård Strømme, NJJK
nr.3. Erik Foss-Jensen, Ippon JK
Mellomvektz Per Steinar Ottestad, NJ
nr.2. Morten Yggesetlw, NJJK
nr.3. (Divind Jacobsen, OSI
nr.3. Bjarne Njàstad, Bergen JK
JK
Lett-tungvekt; Terje Mortensen, Bjrpnn-
nr.2. Trygve Aas, OSI Plme
nr.3. Thor Petterson, NJJK
nr.3. Knut Kvalø, Bergen JK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr,2, Jan Jansen, Romerike JK
nr.3, Willy Thoresen, Ippon JK
nr.3. Eivind Rekustad, Fredrikstad JK
nIL
Apen klasse: Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.2. Wim van der Heijden, Romeriks
nr.3. Erik Haugen, NJJK
nr.3. Hans Petter Paulsen, NJJK
JK

NM l973 i Turnhallen, Oslo.
Lettvekt: Petter Lind, Marienlyst JC
nr.2. Ulf Berget, NJJK
nr.3. John Bierkós, Stiørdal JK
nr.3. Kiell Rune Sylte, Romerike JK
Weltervekt: Dag Hodne, NJJK
nr.2. Freddy Engelstad, OSI
nr.3. Knut Svíndland, Bergen JK
nr.3. Axel Hopstock, OSI
Mellomvekt: (Divind Jacobsen, OS!
nr.2. Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.3. Ørn Terie Foss, NJJK
nr.3. (Disteín Hagen, Budosor
Lett~tungvekt: Per lngvoldstad, OSI
nr.2. Willy Thoresen, lppon JK
nr.3. Gunnar Sørensen, Fredrikstad Pll..
nr.3. Knut Kvale, Bergen JK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr.2. Jan Jansen, Romerike JK
nr.34 Arild Berg, NJJK
nr.3. Biqarn Larsen, Romerike JK
Åpen klasse: Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.2. Erik Haugen, NJJK
nr.3. John Lysholt-Pettersen, lppon JK
nr.3. Trygve Aas, OSI
*~ og mester i tungvekt l973
ble ERlK HAUGEN.
1973
1974
-‘ og mester i tungvekt l974
ble ERlK HAUGEN,
i*’_Nil2Z4_ LdLs_fLSh<1″_@fL_K:ffi*i<1″§<3_»;f;
Lettvekt: Geir Otterbeck, Bergen JK
nr.2. Hans Petter Andreassen, OSl
nr.3. Gunnar Hansen, NJJK
nr.3. Viktor Tokle, Trondheim JK
Weltervekt: Dag Hodne, NJJK
nr.2. Alex Dombeck, Marienlyst JC
nr.3. Øistein Martinsen, NJJK
nr.3. lstvan Dombeck, Marienlyst JC
Mellomvekt: Øivind Jacobsen, OSl
nr.2. Karsten Hansen, Romerike JK
nr.3. Morten Yggeseth, NJJK
nr.3. Øistein Hagen, Budosqtr
Lett-tungvekt: Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.2. Wim van der Heíiden, Romerike JK
nr.3. Thor Petterson, NJJK
nr.3. John Lysholt-Pettersen, lppon JK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr.2. Arild Berg, NJJK
nr,3. Biçärn Larsen, Romerike JK
nr.3. Tore Larsen, Romerike JK
Åpen klasse: Erik Haugen, NJJK
nr.2. Thor Petterson, NJJK
nr,3. John Lysholt-Pettersen, lppon JK
nr.3. Karsten Hansen, Romerike JK
EM J 2Z5_ F. _*<3flel§Le3h<1lläu fLeäLikäad;
Le
nr
nr
nr
ttvekt: Petter Lind, Marienlyst JC
.2. Kiell R. Sylte, Romerike KJ
.3. Gunnar Hansen, NJJK
,3. Tore Berg, Marienlyst JC
Weltervekt: Ult Berget, NJJK
nr
nr
nr
.2. Alex Dombek, Marienlyst JC
.3. Peter Dombek, Marienlyst JC
.3. Axel Hopstock, Marienlyst JC
Mellomvekt: (Dyvind Jacobsen, OSl
nr
nr
nr
Le
nl’
nl’
nr
.2. Morten Yggeseth, NJJK
.3. Karsten Hansen, Romerike JK
.3, Knut Svíndland, Bergen JK
tt-tungvekt: (Drn Terje Foss, NJJK
.2. Wim van der Heiiden, Romerike J
.3. John Torvaldsen, Budosør
.3. John Lysholt Pettersen lppon JK
Tungvekt: Erík Haugen, NJJK
nr
nr
nr
.2. Jon Jansen, NJJK
.3. Arild Berg, NJJK
.3. Biorn Larsen, Romerike JK
Åpen klasse: Jan Jansen, NJJK
nr
nr
nr
.2. Erik Haugen, NJJK
.3, Reidar Hasle, Ski lL
.3. Karsten Hansen, Romerike JK
— og mester i tungvekt l975
ble – selvsagt- ia, gjett én
gang, men vi er iallefall
sluppet opp for kopier.
La ass heller se hvem det er
som har fatt kongepakalen i de
årene som er gått siden den
forste ble satt opp i l97l:
l97l Mv.- Tore Vogt, lppon JK
l972 Wv.- (Dist. Martinsen, NJJK
i973 Lv.- Petter Lind, MJC
1974 Ltv.- P.S.Ottestad, NJJK
1975 Åp,i<|.- inn Jansen, NJJK
— og i l976 er kongepokalen
av Norges Juclotorlound satt opp
—- i lettvekt.
1975
K
1976
LETTVEKT:
Nr.l.
Nr.2.
Nr.3.
Nr.3.
ERVEKT:
Nr.l.
Nr.2,
Nr.3.
Nr,3.
WE LT
MELLOMVEKT:
Nr.l.
Nr.2.
Nr.3.
Nr,3.
LETT-
TUNGVEKT:
Nr,l.
Nr.2.
Nr.3.
Nr,3.
TUNGVEKT:
Nr.l.
Nr.2.
Nr,3.
Nr.3.
ÅPEN i<LAssE=
Nr.l.
Nr.2.
Nr,3.
Nr,3.

BESULTATEl_?iFB_A LANDSSTEVNET l fil_?EDRlkSTAD 25.8. 2ó.OKTOBEt3_l975.
9_Uíf2r_
Nr.l.
nr.2.
nr.3
nr.3.
Gutter
Nr.l.
nr.2.
nr-3.
nr . 3.
Gutter
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
_G_ULf2L
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Gutter
22138459, Lå ie’ Lflssffl
Terje (Dksendal MJC 5rn
Fabio Bernardi MJC 4m
A.RasrnUssen lppon 4m
M.Bachmann lppon 4m
Zâ-_â2_’§el_í1,f>_°_*_fl_l’:19ifsl
lvo Scivoletto MJC 4m
Hans G. Blundell MJC Sm
Trond O. Halvorsen NJJK 4m
Chr. Kristiansen MJC 5m
ââzââäe LLÃ äelfssiffi l
Jcprgen Lien MJC 3n’\
Pål Deiss FJK 3m
Petter Brill NJJK 3m
Jan Torstensen Ullern 5m
§É*_í0J§9_L2_°,=ie_’B19äf5l
Richard Pettersen NJJK Im
Per Haakonsen MJC 3m
Erik Brunvatne Vennesla 3m
Lars Evensen AJK fim
40-45 kg (ll deltagere)
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Gutter
Kiell Andreassen DJK 4m
Gunstein Viksnes Vennesla Ám
Bernt O. Halvorsen NJJK Zm
®yvind Srnedsrväd MJC 4m
45-51 kg (T7 deltagere)
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Gutter
Giert Clausen MJC 4m
.lan E. Martinsen MJC 3m
Rune Torgeirson NJJK 4m
Harald Hagen MJC Am
5l ’58 kg (TS deltagere)
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Terie O. Hellan NJJK lm
Ole Larsen NJJK Znn
Morten Halleraker Bergen 3m
Tore Birkeland Vennesla 4m
9_~L’§f_ ä?:_â5_’:9_ Lâáaliflesffl
Nr.l. Tom Denne NJJK lm
nr.2. Arne Henriksen MJC 4m
nr.3. Sverre Wang DJK 4m
nr.3. Erik Henriksen MJC 4m
92991 éâ-_Z5_l:9_ Líäaliflssel
Nr. l. Petter Mikalsen Budoscpr 4m
nr.2. Erling Meisner Budosør 5rn
nr.3. Harald Eldøy Sofiemyr 4m
nr.3. Pal S. Johansen MJC Sm
Eikfi 39 : åå ke lå Es l:<19fLe_>_
Nr. l. Lene Smedstad RJK
Ane Evient MJC fim
:::»
«i~<-«
cam»
L. B. Laudan lppon 3m
Bi'<,eL:*§;§Lks1_(í>;*§’lfle-=L<‘=_)_
Nr.l. Birgitte Hallén MJC Sm
Anne Lise Skov Sandefiord Sm
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Siw Evensen AJK 4m
Sissel Modin SKI 5m
Ellen B. Nielsen MJC Sm
Ei'<fL§L’_â8_’:9_íZé=1’L<=§§f§l
Nr. I. Lene \/elvang NJJK 4m
nr.2.
Berit Abrahamsen MJC 4m
nr.3. Heidi Hedemark MJC 5m
nr.3. Elisabeth Rqzmche AJK 4m
YJ J@»‘_eL_59;§5_*:e_(â_f*s’lfi9_eLe_>_
Nr-l
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Grete Bakke AJK Zk
Kari Stenseth FJK Ek
Kristin Johansen NJJK Sk
Kirsten Mathisen Sandefjord 5k
Xi _J_<~>2’_fiL åå : é<l kai â 95 ‘í<1Hf:e)_
Nr.l. Ellen Arntzen FJK 5k
nr.2. Gry L. Andresen FJK 4k T
nr.3. Elenor Martinsen MJC 5k
YJ Jenter 60 kg – (6 deltagere)
Nr. l. Hilde Tellefsen Budosør 3k
nr.2. Line Laurnann SKl 4k
nr.3. Tine Jerndahl lppon fik
nr.3. Marit Dønnestad Budosør Sk
YJ Gutter Lettvektllgdeltageíel
Nr.l. Franz Kasin Ullern 3k
nr.2. Jon Storli A_l|< 2k
nr,3, John Moe NJJK Zk
m.3. Eigil Rwsd FJK 2k
YJ Gutter Weltervekt (14 delragerel
Nr. l. Oddvar Hellan NJJK 2k
nr.2. lnge J. Clausen MJC 3k
nr.3, Knut  Børufsen Budosor 4k
nr.3, Morten W. Hírre MJC 3k
_ _  .XY
I I;  I
Richard Pettersens
«uchi-mata» Hallerake
— tre av NJJK s Ungdomsmestere l975 – Richa
ELG
Nr.l
nr.2
nr.3.
nr.3
Xi?
Nr.l
nr.2
nr.3
nr.3
JLH: Me’ L°mVf’:*_ L L5, äel fsgàrs l
Bjørn Solheim MJC lk
Per Reehorst MJC 2k
Ketil Pedersen Charlottenlund 2k
Morten Stqåen AJK Zk
ylffi liti-iaflflzäkiiê§s’la9fL@)-
Tom Wibetoe SKl 4k
Jan l. Berge Mandal 4k
Ole H. Lien RJK
Erik Hopke Sofiemyr 4k
f, si{keiun’Ã,TLÅ{SeÃL§`ire|ifm.
rd, Ole Tom.
\
,s
P

Verdens-
mesterm
møte
med
meg!
SEKUND
for
SEKUND
av Arild Berg
Det vlar i de dager i oktober l975 at [eg fikk oppleve noe som ikke alle [udakas får
oppleve – nemlig det a være deltager i et verdensmesterskap i [udo.
Trekningen ga som resultat at forste kamp i Åpen klasse skulle gà mellom verdens-
mesteren fra l973 Ninomaya fra Japan —– og meg – fra Norge.
Det er vel unodvendig à sí at denne trekningen g[orde sitt til at nervene – og da
spesielt de som satt í rnageregionen – begynte à snu og vrenge pa seg pà en litt merkelig
mate, slik at [eg pr. omgående av mine norske «venner» ble døpt «Toalettinspektq>ren».
Kampdagsmorgenen opprant med sol og sang over Wien, hvor mesterskapet gikk,
og [eg hadde selvsagt sovet som en «stein» hele natta. inntrykkene for den nær forestående
kampen strømmet imidlertid ganske snart pà ig[en, og det var nok ikke noen særlig
«munter» kor som troppet opp ved frokostbordet, nei. Og sa alle de gode rådene dal
Det var utrolig hvor mange teoretisk glimrende idéer som ble gitt pa hvordan «gamle-
mester’n» skulle slåes, men det var tydeligvis svært få som bekymret seg over ot det var
[eg — som skulle overføre de teoretiske idéene til praksis.
Etter registrering og frokost dro vi ut til «Stadthalle». Jeg startet opp med opp-
varmingen med én gong, og etter en tid begynte svetten à sile. Ã[o, her skulle nok
[apaneren fó klor besk[ecl om hvor Norge la på kartet. Tre minutter for [eg skulle inn pà
motto inntraff en merkelig situas[on. Det var det qzsterriske Rode Kors som k[orte inn en
rullestol i hallen – og da sk[<pnte [eg at nervekrigen var i full gang – stakkars Iapaner.
Tiden var inne, og her er referatet av kampen – sekund for sekund:
l
i
t
l
4
i
l
i.sekund: Jeg grep tak i Nfnomaya uten en mine – og han só pà meg med skrå oyer,
med tydelig nervøsitet i blikket.
2.sekund: Detta var ikke rare greiene, tenkte [eg, og tro til i en kata-guruma.
3.sekund: Jeg kom elegant ned – og tenkte – at nå, nå kommer ‘n etter.
4.sekund: Han kom ikke, dessverre.
5.sekund: Jo, han kommer allikevelf — og nà tenkte [eg, na blir det bakkekamp
Jeg giorde meg klar til à vise ‘n et par «spesialtriks».
ó.sekund: Nei, han var nok ikke interessert. Han hadde nok sikkert fatt informas[o
om mine bakkekampbravader av sin leder, tenkte [eg,
7.sekund: «Matte» – lzpd stemmen fra mattedomrneren – og vi reiste oss opp.
8.sekund; «Ha[ime», lad stemmen igjen – og vi var igang med kampen ig[en. Jeg
a min motstander. Det var t delig at han hadde strammere «auer», og
P Y
nervositeten begynte à ta overhånd.
ner
sa
at
9.sekund: Nó g[elder det, tenkte [eg – sugde tak i gubben – og tenkte at nó skal du få
se hvordan vi masserer motstandere oppe í gamle Norge.
lO.sekund: Men – [eg stusset, Var det virkelig en sa sterk mann [eg hadde tak i bare for
et ayeblikk siden ‘??
ll.sekund: Motstanderen min fikk tydeligvis ny glad, men han hadde nok ikke regnet
med den behandlingen [eg hadde tiltenkt ham.
l2.sekund: Tre raske sidestepp – og [eg tenkte at nå – na er [eg kommet virkelig i
«siget
l3.sekund: Jeg dro litt i gien hans, og lurte faktisk pä om den kansk[e var limt pà’n.
l4.sekund: Jeg krqäket meg ned – og regnet med à gå dypt inn i angrepet. Jeg k[ent
han stivna til, og faktisk ikke greide à rare pa seg – og langt mindre pà
l5.sekund: Vel – det er andre som har tatt feil for —- og denna gangen var det meg.
l6.sekund: Osato-gari ‘n kom, og sammen med den kom det bokstavelig talt en
murvegg av en mann, mens [eg fór i lufta fortere enn svint. Jasó, tenkte
[eg, er det slik Wien ser ut fra lufta. «lppan» skreik dommer ‘n på matta,
og kampen var over. Jeg takket Ninomaya for kampen, og han på sin sí
lyste som en sol – han hadde [o fatt borteliminert vekk sin aller farligste
konkurrent.
Men det [o ergelig med sónne partiske dommere – for [eg ledet da litt?
Og resultatene fra Verdensmesterskapet kan det [o også være interessant à ta med
LETTVEKT:
Nr.l. Y. Minami, Japan
nr.2. K. Kashiwazaki, Japan
nr.3. Reissmann, (Dsttyskland
Mariani, ltalicl

T».-‘
MELLOMVEKT:
Nr.l. S. Fu[ii, Japan
nr.2. Y. Hara, Japan
nr.3. Adamzyk, Polen
Cache, Frankrike

E-)>
Tu.
TUNGVEKT:
Nr.l. S. Enda, Japan
nr.2. S. Navikov, Sov[et
nr.3. G.Y. Pak, Korea
& C. Tagaki, Japan
WELTERVEKT:
Nr.l. V. Nevsorov, Sov[et
nr,2. V. Dvainíkov, Sav[et
nr.3. Akimato, Japan
Kuramoto, Japan
cc
?<?“
LETT-TUNGVEKT:
e
meg.
de
‘???
Nr.l. J.J. Rouge, Frankrike
nr.2. M. lshibashi, Japan
nr.3. Harschiladse, Sov]
Betanov, Soviet

fn
ÅPEN KLASSE.
Nr.l. H. Uemura, Japan
nr.2. K. Ninomaya, Japan
U
et
nr. 3. Lorenz, Osttysklond

5”
Chochoshvili, Sov[
et

A/S
-JUDD
IMPORT-AGENTURPRODUKSJON OG SALG FOR JUDO OG IDRETT FORQJVRIG
A/S JUDO er eneforhondier av SPORT-RHODE artíkier for olle budocrrer i Norge»
og vi cnbefoier på det vormesle de tyske kvcmfefscirukrer for iucio:

YÅMAN/\SH| TIGER
— en lett god nybegynnerdrckt.
Gunstig pris og god kvalitet.
YÅMANASHI EXTRÅ
(TENRI EXTRA)
Sferk, myk irenings- og
kompdrokt av førsteklasses
kvcmei.
NHBPON
Toppkvciíletsdrukl med iukke
skåret í er stykke.
Judodrcikfen for den kresne.
i fmegg fii iudocirckfer føres også drakier for Karate, Aikido, .Jiu-Jiisu og Kung FU.
Dessufen bøker, iærepicikuier, Posiers, hàndkiær, merker for oiie budoorier, T-skiorrer
u.s.v., o.s.v .Skriv etter prospekt og priser.
POSTADRESSE: BOKS 7i2i HOMANSBYEN, OSLO 3 – BÅNKGIRO 70ó9.05.05922

Hajime, nr.2 – 1975

Hajime, nr.2 – 1975

HÅJIME
í\/|EDl_E|\/ISBLAD FUP? NORSK ._Jl_lDC] DG .J|l_|-.JITSLJKLLJBB
-1975 .<~ » IVIAI 1- -7* 4 ÅRGANG
REDAKSJONSKOMITE FOR DETTE NR. AV HAJIME:
OLE LARSEN, GRETE FRANTZEN, DAG HODNE,
ElLlF HELLAN, TORKEL SAUER, GUNNAR FOSS
OG THOR PETTERSON.
Bladets adresse: NJJK, Boks 712] Homansbyen, OSLO 3.
900000
t
000000000 00000000000
Redaksjonen av dette nr. av HAJIME er avsluttet lO.mai 1975.
‘ Stoff, fotos, gjerne ros – og ikke minst ris og kritikk mottas med takk, men reiser r
du kritikk, btpr du iallefall stpgre for Ö ha betalt kontingenten – om du er medlem av NJJK.
HNHNNNHHHHHHNN .HHIHHHHHHN HHNHHNNHNIHH HO
OIIOIOIIIOOIOOIOOOIIOIOIIOIIIIIOIOOOIOIIIOOOOOIIIIIIIOIOIIOOIOOIIOOOIOIIOOIIIOOIIII=
MOHN. HHNNHHHHOHHH“NHH NUNO MOHN HHHHHNOHH O U H
Generalforsamlingen i NJJK ble holdt den ll.mars
og folgende styre ble valgt;
Formann:
Nestfarmann:
Se kretær:
Kasserer:
Styremedlem:
l . varamann
2 . varamann
3. varamann
ONNINHIHNHOHHHHI 0N»NHINNOMNOHNHHHHONO OHHHHHONN tlf,
TERJE LUND
ROLF OLSEN
GUNNAR FOSS
ANNE JOHANSEN
PER ELIASSEN
ODD JOHNSEN
TOR ALSTERMO
ODVAR JOHANSEN
1975 på Tveita,
C
or:o10oooo:oooooooooooooooooooooløoooo;oovooooøoooooaeoao40004aoooooooooooooooeoon.
ctøoototoottoottootooooottacotooooototooottooootttocott tototootoottootoøo tooouott
Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubbs lotteri ble trukket l4.februar l975, og trekningslisten ble
annonsert i dagsavisen. For ordens skyld gjentar vi hele trekningslisten her:
Gevinst
nr
11
11
11
1
2
:5~o00\|0~utJ>w
.bl
e vunnet av lodd nr.
11
6219
826.
11026.
5127.
2273. v
12716. g
11133. 1
1155.
2636.
3963.
7431.
‘liten
….– S
NJJK ‘s styre har lenge syslet med tanken om Ö anskaffe et enhetlig matteareale,
utbygget etter klubbens nåværende mattetype. Planleggingen av «Tveita Optimist» 8.
«Tveita Elite» var en naturlig start for åt sette tankene ut i praktisk virksomhet. Klubbens
utmerkede sekretær hadde med god teft en aldri sa liten aning om hvor vi matte begynne.
Han ba om et styrevedtak så han formelt kunne starte sine undersøkelser. Dette var i januar
l974, altsà for over et àr siden.
To av styremedlemmene arbeidet aktivt med denne saken, og etter en tid med tele-
foniske og personlige henvendelser i de forskjellige instanser, var vi kommet fram til den
riktige kontakten. Deretter fulgte en lang og travel virksomhet, og pa styremøte í klubben i
mai ble det fremlagt og godkjendt en søknad til Kontoret for park- og idrett, og som så
mange nà vet resulterte dette i en bevilgning pà kr.32.000,- fra Oslo Kommune.
Sö langt er saken grei, men sà begynner det à hende ting som vi synes klubben ikke
uten videre kan godta. Av praktiske grunner kunne kommunen ikke bevilge disse pengene
direkte til en klubb, så pengene ble oversendt Oslo Idrettskrets, som koblet til et belqtp pa
kr.8.000,- til det samme formål, slik at den totale sum til matteinnkjtpp ble pó 40.000,-
Formelt skulle denne bevilgningen ga til Oslo Judokrets, men da denne ikke finnes, ble
summen overfort til disposisjon til NJF, med anmodning om at de påtok seg Ö ordne med
den formelle bestillingen. NJF ba om anbud fra forskjellige leverandtprer, og de mottok
etter det vi vet 2 tilbud, hvorav det ene gikk ut pa et kjøp med <:a.25% rabatt i forhold til
dagspris, og dermed kunne man få ca.50 m2 større areal enn det andre tilbudet. Det andre
tilbudet var basert pà dagens reelle markedspris, men samtidig var det fra NJJK’s side i
dette tilfelle koblet sammen med forpliktelsen til Ö avholde Nordisk mesterskap for E.&YJ
i oktober l975, idet dette var samme mattetype som det vi nó har. I NJJK’s søknad var
det selvfølgelig også presisert at alle Osloklubber hadde full rett til à benytte de innkjøpte
matter til sine stevner.
NJF’styte godtok det billigste tilbudet.
Vi tror at denne beslutningen fra NJF’s side var forhastet, uten en rimelig tid for
gjennomtenking av de mange forskjellige etiske, politiske og praktiske aspekter som denne
saken innebærer, og den er like betenkelig som beklagelig. Vi har grunn til à tro at NJF’s
styre hadde fatt god nok informasjon om denne mattebevilgningens tilblivelse til a fore-
beholde seg en rimelig betenkningstid. De var fullt ut informert om at bevilgningen uteluk-
kende var et resultat av et initiativ fra NJJK. De burde derfor være fullt klar over den tid
og de krefter denne saken har kastet NJJK’s styre, og styrets to spesielle representanter.
At NJJK satser sa sterkt pà denne saken, er fordi vi har erfart at det ute på kon-
tinentet er vanlig praksis c’1 arrangere internasjonale stevner og mesterskap pa ensartede
matteareoler, således at de bruker samme mattetype bade i kamp-, såvel som i sikkerhets-
sonen. Grunnen til dette kan være så mangt. Estetisk gir den b|.a. en bedre helhetsvirkning,
virker mer monumental, og skaper derfor en verdigere og mer inspirerende ramme om
arrangementet. En kan vel også ganske uten videre pasta at en kamparena av uensartede
rnattetyper med ulike struktur i stoff, farge og friksjonsgrad virker som et amatøraktig lappe-
teppe i forhold. Man kan derfor trygt si at denne kamparena vil gi mindre glede, trivsel og
ikke minst inspirasjon for utøvere og arrangører, og til syvende og sist vil den naturlig nok
gi en dàrlig reklame utad. Skal vi trekke andre nasjoners utøvere til vare stevner – som jo

|
l
er en nødvendig forutsetning for denne idretts videre utvikling-må våre arrangementer ligge
på det aller høyeste plan på alle måter hvis vi vil oppnå en kontinuerlig internasjonal del-
tagelse.
Det var utelukkende med tanke på dette vi ville arrangere flere nasjonale- og inter-
nasjonale stevner med et kontinentalt preg. Men skal man arrangere slike stevner kreves det
så meget tid og arbeide at hjelpemidlene må ligge så sentralt til som mulig for den potensielle
arrangør.
Vi hadde forøvrig også forventet at NJF’s styre hadde det klart for seg at det beste
for klubbene i denne saken ikke var prisen i et mattekjøp, men at det aller viktigste var
garantien for at det ble arrangert flest mulig stevner – og da spesielt for ungdom og juniorer,
som hittil har hatt svært dårlige tilbud om stevner.
Det er som før sagt kjendt gjennom NJJK’s søknad at mattekjøpet til dagens reelle
markedspris også var tilknyttet den forpliktelse å arrangere Nordisk mesterskap l975 for
eldre og yngre juniorer på de innkjøpte matter – som sammen med det areal vi nå kan ‘
disponere tilsammen ville utgjøre 2 fulle internasjonale kamparealer med sikkerhetssoner.
Vi går selvsagt ut fra at styreformannen har gjordt styret kjent med at våre videre planlagte
arrangementer også var avhengig av mattekjøpet. Det synes derfor for oss som om NJF’s
styre fullstendig har oversett dette viktige idrettslige tilbudet – til fordel for et kortsiktig –
men økonomisk innkjøp. Vi mener også at NJF’s styre burde sette mere pris på det utspill
ærfaringsrike potensielle arrangører har gjordt ved å ta sikte på å arrangere etter inter-
nasjonale normer, og som også tilfulle viser at de seriøst vil være med på å skaffe norsk judo
generelt den anerkjennelse ute som på lengere sikt kan hjelpe oss ut av de provinsielle til-
stander norsk judo ennå er preget av.
Vi har med stort utbytte og interesse lest Norges ldrettsforbuncls formann Ole Jacob
Bangstads syn – som han uttrykker det í februarnummeret av NORSK IDRETT.
Han sier bl,a.: i
”Lagene er naturligvis våre viktigste organisasjansledd,
de som til syvende og sist bestemmer om og når
norsk idrett skal nå sine mål.
Idrettsting, i krets eller forbund, kan diskutere
prioriteringer og handlingsprogram. Det blir ikke
praktiske resultater av det medmindre lagene kan og vil’H
N.lF’s styres avgjørelse tyder ikke på at de har hatt dette sitat foran seg elleri
tankene under saksbehandlingen.
Vi synes Bangstads ord er utvetydelige og betydningsfulle, og vi ser det slik ot hvis >
styret skal følge opp sine disposisjoner i denne sak, må de makte å motivere klubber til å
påta seg arrangementer – ikke bare av Nordisk mesterskap l975, men også av de for norsk l
judo vel langt viktigere nasjonale stevner av alle kategorier – som dette mattekjøpet
forplikter til.
Det er synd at våre optimistiske forventninger om et godt samarbeide for judoens
fremgang og trivsel skulle få et slikt «eselspark» allerede í starten. Vi var oppriktig inn-
stilt på å gjøre en fornyet innsats i fellesskapet, men etter dette vil vel NJJK igjen gå i j
seg selv, og å krumme ryggene til eget beste og forsøke å ta igjen de 3 -tre- årene vi
regner med at denne beslutningen har satt oss tilbake.
Konklusjonen er at forbundsstyret fikk en ferdigbehandlet sak hvor alle formaliteter
var iorden. Styrets arbeide besto bare i å formidle innkjøpet til beste for klubbene.
Vi påstår defor at styret tok en beslutning ut fra en kortsiktig økonomisk vinning på
bekostning av etiske normer og idrettslige fordeler.
Vi håper judoforbundets styre vil lykkes i sine bestrebelser, og får klubbene motivert ,
til økt innsats. Vi tror det er nødvendig hvis ikke avskallingen skal fortsette i mange klubber,
>k>k***
Åsve,
l
< 2
<<e`°l°° /’êó
es ~ es ,
NJJK ‘s festkomité lot sannelig ikke gresset ‘ gro under føttene på seg. Bare et
fa
par måneder etter forrige fest så klemte de ívei på nytt- også denne gangen i Veitvet-
salen, Etter at «Underground» på Grorud ble nedlagt, ser det ut til at Veitvetsalen blir det
faste åstedet for NJJK-festene.
Det ble derfor litt tynnere i rekkene enn sist, men de som kom sa til g|eng|eld ut til å
Valget av dato for denne festen var nok «noe» uheldig – midt i skolens vinterferie
hygge seg svært så bra. Litt flere klubber bør kanskje få innbydelse noe tidligere neste gang
fn
Et friskt innslag av nye ansikter liver ventelig opp ste ningen i i
Thor Petterson gikk totalt opp i rollen som «disk-
jockey», og han spilte alt mulig -fra hard rock – og til
gommeldans. De fleste fikk således en kjærkommen an-
ledning til å danse av seg det «grøvste». (DI og mineral-
vann ble nærmest solgt til «innbruddspriser».
Det høytidelige innslaget var det Ole Hammerstrøm
som sto for. Han delte ut sin «Ole Hammerstrøms plakett»
til årets junior í NJJK, og også denne gangen gikk den til
familien Hellan – nærmere bestemt til Terje Ole. Et en-
stemmig styre hadde gitt sin innstilling
(Dlstafettene – og andre konkurranser som satte sitt preg
på Grorudfestene, var nok tydelig savnet av endel, men
det lar seg vel rette på ved en senere anledning, og
alanen er å holde ennå en fest før vi tar sommerferie.
Terje Ole fikk Ole
Hammerstrøms plakett
F°»»“°»»»e»l el PC» ‘ Lillegutt var fornøyd. Og litt ble det også i kassa.
vann – og med en eksport på si ‘
Og det ble danset ut | de smo timer.

VEJLE mot NJJK
i Oslo 1. & 2. mars
En nesten full-lastet buss med danske «piger og drenge» vor natten tíl lørdag l.mars
på vei giennom Sverige, med Norge og NJJK som reisemål. Veile Judoklubb kom for Ö
utkiempe den tradísianelle órlige vennskopskampen.
Allerede kl.5 lørdag morgen ringte de Torkel Sauer og fortalte at de sto på grensen i Norge.
Han var imidlertid forberedt pà alle eventualiteter, og danskene ble modt noen mil ut på
Mosseveien – og de ble guidet rett opp til Tveita. Der benyttet endel mulighetene til à
slappe av noen timer, mens andre tok seg en tur pà byen. Alle fikk beskied om Ö være klar
for spising kl. l2,00._
Kampene begynte kl.å3 – og var unnagiordt på under 3 timer. Danskene stílte bare
med 3 jenter denne gangen, men de ble til gjengjeld temmelig skielvne da de så sine mot-
standere. Hvordan det sto tíl med nervene hos vare jenter skal imidlertid være usagt,
bortsett fra at knotten pa ientedoet konstant sto på opptatt.
Det var ialt uhyre [evne kamper,
l i og spenningen var hele tiden på briste-
punktet, idet det ri! stadighet var skifte i
ledelsen í lagkonkurransen. Det var ikke pó
noe tidspunkt mer enn 2 poengs ledelse til
noen av lagene.
Veile Judoklubb vant tilslutt den [evne
kampen med så snau margin som l8~ 17, og
de fikk dermed overrakt vondrepokalen som de
fikk sitt forste napp i, mens NJJK tidligere
har vunnet 2 ganger.
Som «trqästepremie» fikk N_J_Jk av
Veile Judoklubbs formann Preben Zakari-
assen overrakt en nydelig giestebok, som
vi har avbildet til venstre.
Etter dette var det anledning til Ö gâ treningskamper, men det viste seg at nær sagt
alle norske hadde forduftet. Om det var av frykt eller utmattelse er det ennà ingen som har
ínnrqämmet.
Overnattingen ble awiklet uten altfor store problemer, og sondag formiddag var
begge lagene igjen samlet på Tveita – denne gangen til revansiekomp for det tapende lag
– pa miniski, Av hensyn til vàre danske venner er det vel ikke nodvendig ä nevne det
resultatet, men det var et beundringsverdig pågangsmot danskene viste i skibakken. Endel
knall og fall var naturligvis ikke til à unngó, men etterhvert var det forbausende mange av
utøverne som greide <3 holde seg pà bena.
Ved l-tiden ble skí-lekene avsluttet, og danskene dro avgårde på en sight-seeing-
tur rundt Oslo. Holmenkollen var det naturlige forste siktemalet, men her fikk dessverre
danskene oppleve ekte norsk TÃKE. Turen gikk videre opp til Tryvcnnstàrnet – som naturlig’
vis var stengt på grunn av taka. l Tryvannskleiva derimot var det full aktivitet, og det var
tydelig at miniski-kiaringen hadde gitt danskene «blod pà tonn». Det var bare såvidt enkelte
ikke satte utfor på speilglatte skosàler.
Ved ló-tiden guidet Torkel hele danskebussen vel ut på Mosseveien, men for de
kom sö langt «imponerte» han danskene ved suverent år kiore mot rødt lys midt í stortrafikken
Det fikk imidlertid ingen fqâlger, só dermed satte de kursen mot Danmark.
Ter|e Moe | en uchi-mata
— mens Tom Eliassen hadde svært sa
liten tid – mot Jan Buch Andersen
og Rune Torgelrsson vant 1 sin aller
første |udokamp over Torben Hallan

`l
Hoppdommer Per Elíassen ble totalt over- Gert Bach Jensen på miniski og med slalom-
rumpiet av de fantastiske hopplengdene
danskene. Han hadde plassert seg altfor
hqäyt í forhold til 3-metersmerket.
Han kunne ikke se noen stilfeil hos noen
av deltagerne, og ga konsekvent 20 i
stilkarakter.
Ekte norsk «fískekielke» var også et
usedvanlig populært «neclkomstmiddel
Her med full dansk/norsk blanding.
w
såiå
A
til støvler antydet i et intervju etter rennet at han
fi-‘
«f
. ‘,. i-
ei.
ville satse fullt ut på norsk skiferie neste àr.
Flott innsats og suverén stil.
v li.-» n
, – Y
39
De enkelte kampene ga folgende resultater:
Vejle JK
GUTTER
Johny Rasmussen
Jens Pedersen
Kim Krogager
Erik Mcpbierg
Jan Frost Níelsen
Tommy Hansen
Mogens Nielsen
Torben Hallan
Morten Jepsen
Finn Ulbæk
Holger Prip
Karsten Pedersen
Ole Christiansen
PlKER
Míchíko Pedersen
Hanne Nielsen
Bente Meyhoff
JUNIORER
Allan Jørgensen
Jens Krogager
Holger Henning Carlsen
Lars M. Jørgensen
Kristian Stqåiberg
Torben Hansen
Knud Erik Hansen
Steen Rtprvang
Jan Buch Andersen
Peter Christiansen
SENIORER
Kristian Hedegàrd
Holger Moller Skiqadt
Lars Pedersen
Frimodt Pedersen
Nlcrtin Nielsen
Carsten Jensen
Kield Bertram
Benny Níelsen
Gert Bach Jensen
Totalt antall seire
uwoC>\|6OOulO
10
10
0
10
10
0
O
10
0
OO<,.>O66O\l
0
O
10
10
3
3
0
0
10
18
_..o_._._.0o._._.C;o_.Q
l
0
0
Qo_.Q_._.o_.Q_.
_.00_._._._.oQ
NJ J K
Ronny Almann
Torgeir Berge
Arild Dag Johansen
Peter Brill
Karl Stenrqâd
Jon Urdal
Bernt Oscar Halvorsen
Rune Torgeirsson
Dag Kjetil Jorgensen
John Moe
John Moe
Terie Ole Hellan
Dag Kietil Jørgensen
Trude Hellan
Lene Velvang
Kristin Johansen
John A. Dahl
Terje Moe
Tom Denne’
Jan Arnesen
Pól Bergstrøm
Espen Aass
Borre Magnussen
Rune Eriksen
Tom Eliassen
Oddvar Hellan
Per Juel Knutsen
Kai Foss
Per Juel Knutsen
Geir Kiensli
Øyvind Berg
John Berg
Per Arne Grime
Svein Gunnar Kiensrud
Roy Gulbrandsen
IO
0
l0
10
0
0
10
lO
0
0
O
10
0
0
lO
IO
0
10
O
10
0
0
10
0
l0
10
Osöoooouwuw
o_.ooo–oo–o-
0
l
l
–0-OO-O-«O
O–0000-~
l7

Bu
l
l
ga / 1., .
Norgesmesterskapet 1975
individuelt – itredrikstad
Norgesmesterskapet ble holdt i Kongstenhallen i Fredrikstad, med Fredrikstad
Judoklubb som arrangrpr. De hadde forberedt seg godt til awiklingen, og klubben kan rose
seg av à ha avholdt et vellykket mesterskap.
Tradisjonalt gikk klassene tung-, lett-tung-, og rnellomvekt første dagen, lørdag l5.
mars, mens lett-, weltervekt, og åpen klasse gikk søndag ló. `
lnnveiíngen startet med noen smàproblemer, idet alle skulle farevise gyldig judopass, ‘
men som vanlíg var det jo noen som hadde glemt, eller forlagt, eller rett og slett rotet bort
dette, men det løste seg tilslutt til alles tilfredshet. En av de langveisfarende klubbene 4
fíkk seg en kraftig overraskelse, da det viste seg at noen av deltagerne fra den klubben var
blitt plasert i lett-tungvekt – istedenfor i lettvekt, men også dette lçbste seg heldigvis opp
på en brukbar mate.
NJJK stilte med hovedtyngden av tungvekterne – som vanlig, og «Lillegutt» var
enno engang ikke til í: rokke fra l.plassen. Finalen var fonpvrig et rent klubboppgjør –
mellom gamletraverne Erik – og Jan Jansen. l tillegg fikk Arild Berg bronsemedalje.
l lett-tungvekt stilte vi med 3 deltagere, og her slo (Drn Terje Foss seg fram til
finaleplass, hvor han m<ptte van der Heíjden. Finalen ble underholdende og spennende.
Ørn Terje fikk etterhvert overtaket på kampen, hvor van der Heijden stadig prøvde à få sin
motstander ned i bakkekamp, men hvor dette like ofte ble avslått, Plutselig satt allikevel
Ørn Terje i en kesa-gatame, Og han fikk full ippon etter fin innsats. /.
Mellomvekt hadde de vanlige to favorittene – Morten Yggeseth fra var klubb, og
(Dyvind Jacobsen fra OSI, og da de hadde trukket hver sin pulje, kom de ogsa fram til
finalen, men fqarst etter at de begge nok hadde en hardere motstand enn normalt beregnet.
Morten fikk forst til en koka, og han flat lenge pà denne. Pa slutten av kampen greide
(Dyvind a kvittere med en yuko, og denne holdt til seier. Ialt hadde vi 4 mann medi
denne klassen, men bade Per Keirung og John Berg ble slott ut i forste runde, mens Hugo
Aurdal iallefall vant én komp – før han matte si takk for seg.
l søndagens kamper stilte vi med 2 deltagere í lettvekt. Gunnar Hansen sikret seg
bronsemedalje, lweltervekt hadde vi med 3 deltagere, og var favoritt her – Ulf Berget –
gikk smertefritt gjennom hele konkurransen uten tap, og dermed hadde han en fortjent gull-
medalje. I finalen mçstte han Alex Dombek, og Ulf hadde hele tiden taket på kampen, og
gjennomførte med full kontroll. I _
Tilslutt sto bare Åpen klasse igjen, og tradisjonelt har vi her mye <3 forsvare. På
toppen av det hele var også kongepokalen iör satt opp i denne klassen. Finalistene som
tilsíst møtte hverandre var Lillegutt og Jon Jansen – de samme som i tungvekt, og atter
engang var det Lillegutt som var favoritt. I lrppet av kampen pådro han seg «som vanlig» en
keikoku for a trå utafor motta, og da Jan i tillegg fikk inn en yuko, var det tilslutt duket for
en overraskelse, og at Jan var glad – kan vi se av forsidebíldet pa dette HAJIME.
~/
/
.-
«‘*a al..
Mona og Walter fra arrangorklubben hadde taklet arrangementsopplegget svært godt, `. s-> .` ‘
og kom også usedvanlig bra fra stevnesekretæroppgaven.
Skader var det heldigvis ikke mye av, men korpset var konstant tilstede under 1 Ø
hele stevnet – og TV laget vel sitt beste sportsrevyinnslag om judo til dags dato. –
if
Og dermed kunne søndagens kamper starte. Z) _ ~ _í__ Y
.Q
li
‘ai
r ~ ` ‘
~.,;-r

Resultater NM
Nr l Petter Lind MJC
3 Gunnar Hansen, NJJK
3 Tore Berg, MJC
Len-rungvekn
= = :z
(.^)LJI\)_|
yvlnd Jacobsen, OSI
Morten Yggeseth NJJK
Karsten Hansen, RJK
Knut Svlndland BJK
_ «»~ ` ey H i'»»_ : å Åpen klasse:
r–fe–K ‘ , ,~—- Å fr* ií’
` «*-..,_ «< Nr 1 snr Haugen, NJJK
>~= 2 Jan Jonsen, NJJK
3 Arild Berg, NJJK
L.:
Fasit for NJJK 9 av de 24 medo||ene som ble delt ut, og det er ikke mindre enn 37Å;%
pa én og somme klubb det, og det er vel ikke sa værst. ^ ;
Pa toppen av det hele tok vi 4 av de 6 gullmedaljene, og det er io ganske markert. 1
Ulf Berget prøvde seg ritt og ofte | fincilekampen mot Alex Dombek,
yvmd Jacobsen og Morten Yggeseth x sitt oppg|q>r i finolen í mellomvekr.
Geir Astorp lo trygt og godt | L||legutt»s favntak
Tom Eliassen innfridde ikke vore forhupmnger denne gang, men han io tid til Ö ;
utvikle seg fortsatt Her er han | komp mot B|orne Niàstud, BJK – som vunt,
Og Koi Foss kom heller ikke opp, men han startet bru med seier over Per A. Grime.
Thor Petterson rakk ikke from før søndag – og Apen klasse, men selv om han gjorde
hva han kunne, h|alp ikke det stort denne gangen
_
individuelt
Welfervekn
= = =Z
-r
www..
Ulf Berget, NJJK
Alex Dombek, MJC
Peter Dombek, MJC
Axel Hopsrock, MJC
= = =Z
-\
www-
(Drn Terie Foss, NJJK
Wim van der Heíiden, RJK
John Torvaldsen, Budosdär
John Lysholt Pettersen, lppon JK
= = =z
Jon Jonsen, NJJK
Erik Haugen, NJJK
Reidar Hasle, Ski IL r
Karsten Hansen, RJK l
l
l
4
l

íi
<~.
«#4 ,~
O-Á L W av
/4”
\
,  ` V, jüp .
l *  ~ V  í X

ig
=:
ä
XY’
\
NJJK’s Norgesmestere 1975;
« ERIK HAUGEN I Tungveki og JAN JANSEN í Åpen klasse.
K ULF BERGET I Welfervekl,
q <Z)RN TERJE FOSS W Len-rungvekr.
í
år
`,/_ . \
1′ ,.,=«[
_ ___i__.._..- ,»- É__.-v
…_ `_
,_íí________í__,._.-
, 1
1, ‘-
I
(I F’
_

1
“G
Dag Hodne, som er en av vare faste medarbeidere, har utarbeidet en statistikk,
som med full rett kan betegnes som en «Norges-ranking», idet den omfatter de respektive
deltageres plasseringer i Norgesmesterskapene, bade i individuelle- og i lagkonkurronser,
helt fra det forste norske mesterskap i 1969.
Poengsummene er kommet fram ved at 1.plass har gitt 40 poeng, 2.plass 30 poeng,
og 3.plass 20 poeng. Listen gàr til nr.73, som altsà er det totale antall deltagere som har
tatt en medalje i et Norgesmesterskap inntil 1974, og ialt er det delt ut 189 medaljer i
tiden 1969- 1974. Av praktiske grunner slutter vi listen på nr.20 – det er derfor vi kaller den
«20 pa topp» – og det er da også pà nr.20 at poengsummen 80 slutter.
Vi skal se om det ikke også ved et senere hove lar seg gjore à folge opp denne listen,
slik at det kan være mulig år folge med hvordan tabellen kan forandre seg. Forelobig har
«Lillegutt» inntatt en suveren plass pà toppen, og det kan jo være interessant år se hvor lenge
han kan holde seg der, og eventuelt ogsá hvor hoyt opp han kan komme i poeng.
Lillegutts poengtall er kommet fram ved at han har blitt norgesmester i tungvekt i
alle de ór vi har hatt mesterskap her i Norge – ialt 6 – + at han har tatt mesterskapet i åpen
1
99 Blindern Cup
bra deltagelse, og også med normalt innslag fra Göteborg. Fra NJJK stilte det 15 deltagere
– ingen jenter -, men til gjengjeld gjorde gutta det relativt bra.
r

4%
* är.: M.
._ ..4j.,T,
;
ä~f<=;1,=å” ‘_
ii -1.) .:~
. , ~
;~~=>»=~ >.
1 .x
»
klasse 2 ganger + at han har 2 lagmesterskap + diverse 2 og 3.plosser. St/el» GUWUUI’ Klefl$|’Ud 9101119 GH brü
innsats med sin 2.plass í mellomvekt,
For rekkefolgen av de som har samme poengsum, har vi gjordt det slik at den som
har best individuelle plasseringer settes forst.
Og her er listen » Norg
Nr. . Erik Haugen
. Dag Hodne
. Per Steinar Ottestad
. Hans Petter Andreassen
. Thor Petterson
. Øystein Marthinsen
. (Divind Jacobsen
. Morten Yggeseth
9. Trygve Aas
10. Arild Moen
11. Jan Reier Laudan
12, Jan Jansen
13. Freddy Engelstad
14. Inge Fjeldstad
15, Ulf Berget
16. Arild Berg
17. Per lngvoldstad
18. Hans Petter Paulsen
19. Wim van der Heijden
» 20. Jon Lysholt-Petersen
oo\|o~u\-l=-<.om–
es 20 pa topp i judo»:
NJJK 2
NJJK 2
NJJK 2
OSI 2
NJJK 1
NJJK 2
OSI 1
NJJK 1
OSI 1
NJJK 1
NJJK 1
RJK 2
OSI 1
OSI 1
NJJK 1
NJJK 2
OSI 1
1
RJK 2
1
NJJK
IJK
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
kyu
Dan
kyu
kyu
kyu
kyu
kyu
kyu
Dan
kyu
Dan
Dan
Tungvekt
Welterv,
Mellomv.
Lem/ekr
Lett-tungv
Welterv.
Nlellomv.
W/Me|l.v,
Lett- tungv
Lettve kt
Lettve kt
Tungvekt
We llerv .
Lett- tungv
Lenvekr
Tungvekt
Lett- tungv
Mel lomv.
Lett-tungv
Len-tungv.
510
330
320
230
210
200
190
170
140
120
1 10
1 10
100
90
90
90
80
80
80
80
P0? ’19
Jenter -54 kg:
» Nr.l
Vi gjor oppmerksom pà at listen er ajourfort t.o.m. mesterskapene for 1974.
Individuelt NM for 1975 er jo referert annet sted i HAJIME, og den som vil kan
jo allerede nå fore listen videre.
«2
«3
Anneli Rossi, Trollhöttan
Gunnel Tolfes, Trollböttan
Eva Solheim, Budosor
Enter 54- 60 kg:
…z
Tine Jerndal, lppon JK
Ellen Mette Nilsen, lppon JK
Cathrine Fuglesang, lppon JK
Mona Ekeheim, MJC
Jenter 60 kg –
. . .z
Eva Axén, Göteborg JK
Hilde Tellefsen, Budasor
Torgunn Finnset, MJC
Turid Arntzen, Fr.st.JK
Ettve kt:
= = :Z
T’
o><ar\>-
Petter Lind, MJC
Willy Jeksrud, Ski lL
John Bjerkås, Stjordal JK
Erling Lie, Osl
0
“O     Sondag 23. februar gikk forste Blindern Cup 1975 av stabelen. Som vanlig var det
” |Juno
Ulf Berget tok fire strake seire i sin
pulje, og han motte Alex Dombek, MJC i
finalen, og Ulf vant ogsa denne. l mellom-
vekt var det Svein Gunnar Kjensrud som vant
sin pulje, og han fikk Karsten Hansen fra
Romerike som motstander i finalen. Kampen
ble svært jevn, og ble tilslutt vunnet av
Karsten med 3 poeng.
l lett-tungvekt var det (Dm Terje Foss
som tok seg av sin pulje, men han matte gi
tapt for en sterkere John Lysholclt- Pettersen
i finalen. ltillegg fikk Thor Petterson en
bronsemedalje i denne vektklassen.
I tungvekt har vi í oyeblikket en do-
minerende stilling, og som vanlig var det
Lillegutt som vant, mens Jul Elvebakken
ble nr.2, og med Dag Vene pa bronseplass.
Vi onsker den siste velkommen tilbake, og
regner med à se ham oftere på matta.
Weltervekt:
Ulf Berget, NJJK
Alex Dombek, MJC
Knut Nigard, OSI
Bjorn Solheim, MJC
= = :Z
-<
oa<».>r\.>-
Mellomvekt:
Karsten Hansen, RJK
Svein G. Kjensrud, NJJK
yvind Jacobsen, OSI
Ulf Owesen , Nesodden JK
…z
www?
G
Lett-tungvekt:
…z
www?
e
John Lysholt Pettersen, lppon JK
rn Terje Foss, NJJK
Thor Petterson, NJJK
Tore Vogt, lppon JK
Tungve kt:
Nr.1. Erik Haugen, NJJK
» 2. Jul Elvebakken, NJJK
» 3. Dag Vene, NJJK
» 3. Arild Moller, OSI
l

l
1
qr .
I ° 6
du\’fl°ll
N°’a“.i\u<:i<s\en9\°`k§`m
I kvitslabl
sw’
‘an-\°°`
Island var et grpyalt land. Det var overhodet ingen nordmenn som hadde problemer
med spraket deroppe, men det kom vel antagelig av at alle islendinger snakket «nordisk»
– ved siden av sitt egentlige morsmàl – som jo er enslags norsk – eller kanskje rettere sagt
gamalnorsk. Er det f.eks. noen som har problemer med år forstó overskriften på denne
artikkelen ‘?? Nei, det er det nok ikke, det star jo tydelig og klart at det som skal foregå
er et møte mellom de nordiske land i judo- og det vil jo si Nordisk mesterskap i judo.
Na ma vi àpent og ærlig innrrpmme, at vi har «islandskisisert» ordet for judo, men det er
et faktum, at islendingene var svært flinke til å finne from til et egnet nasjonalt ord for et
utenlandsk uttrykk. Vi fikk idéen da vi leste avisen da vi var pà Island, og så at Sovjet var
blitt verdensmestere i «ISKNATTLEIK» -og det er jo i realiteten et knakende godt nasjonalt
ord – istedenfor det utenlandske ordet vi bruker – Ishockey.
Og når vi na forst har startet pó det islandske – sa la oss likegadt ta et lynkurs i
islandsk språk. Det var som sagt svært lett for oss, men vi matte jo selvsagt tenke oss om,
ja, kanskje bade én og to ganger, for vi fattet meningen, men da var den til gjengjeld
ilGUIl3MlUÅVEH5lUN I
LAUGAVEG so ;.
Barberer – ja se det nette RAKARSTOVA,
eller også BARTSKJÆRIN, og like lett var
det faktisk hele veien.
Det var imidlertid noen som hadde litt pro~
‘  1 1 1 blemer med skiltet til venstre, men figuren
1 1 ‘
77 – under ga jo en svært god hjelp, og det var
Lå? 3 , da ogsa en OPTIKER eller BRILLEBUTIKK
f .
‘ li
som en kollega av denne gullsrneden Z,
i Vaskeveien 50 (Lauga – vaske). .
(
et-_L,A.z
såå
Den neste er jo forsåvidt ganske grei, men
~. det kommer vel av at alle nordmenn har en
‘~  :Ã t egen evne til ó finne fram til nærmeste
LEKETQYBUTIKK når de er i utlandet, og _ ,
skal ha med seg hjem noe til ventende og E  .  _
forventningsfulle smótasser. BRIWNS _ W” _
På veien hjem til hotellet skulle vi ta en buss, og
da sto neste problem rett foran oss – pa dçära til
_ ‘ ‘ bussen. Etter noen sekunder dukket da også los-
Ganglo   A  ningen pà denne rebusen opp: GÅ IKKE OVER
FYRR EN VA(;N|NN ER FAR|NN GATA FØR BUSSEN HAR KJØRT – og det var
det da heller ingen av oss som tok tjansen pü, og
vi kom helskinnet fram til hotellet.
1.1’
j_..<; A
:,.__;_7ä_-‘_-ly \_;T_;:  lg:
Den islandske hesten var noe særegen. Den vor snill _’ jf jf. _, – ~
som et lam, og svært noysom. Rett over for hotellet var det fi’-_1}*»»»rs ‘ _ff~’g’-114
noen av dem som beitet, og vi var borte og hilste pà en av  Q  ‘â
de sprekeste. ‘ f~. ‘ ‘ ‘ Å;
Litt lengere borte la et av de berømte svømme-  “>.’._’ _ Ã «_ –
bassengene, og der var det jamen liv. Temperaturen i «»»`T-=í.å?’;~»-‘ I 71-V i’“~? 35.*
hovedbassenget holdt konstant 24 grader – aret rundt, og ved siden av var det noen mindre
bassenger, hvor vannet hadde kroppstemperatur – 37 grader. j
;l:t:W~w,,   ;_; ` I ` I  jf t.. I Am
í.  _.  ;.».»_.g 4*  jlill j ggffiifsijfjii
.j ` n, ‘ 391% .eige «I I  I
.äqjj Q; W j   _<M  ,
/ _ _ ~ _, .__ _ ¥.
Det var synd at vi ble lempet ut av Island allerede mandag morgen igjen. Det var
nok svært mange av oss som kunne tenkt seg en tur innover i landet for <3 se noen av de
severdighetene som landet hadde år by pa, og landskapet ví hadde utsikt til só jo sà
tíllokkende ut. Men som sagt, p.g.o. at det skulle streíkes i det islandske flyselakapet
fra onsdag morgen, hadde vi ingen annen alternativ mulighet enn eventuelt o svqamme,
Neste år skal det nordiske mesterskapet for E.& YJ gå på Island, og da er det vel kanskje
en ny mulighet til Ö komme dit. Turen anbefales på det aller varmeste.
~=.~.-.gqtj
år
_ ]
ig
fei?
Men så var det judo da. Lørdag gikk som vanlig Iagmesterskapet, og Norge skulle
etter sigende ha vært særdeles heldig med trekningen, med Danmark og Island í samme pulje,
Fqärst mqätte vi Island, men det gikk ikke bedre enn at vi tapte 4- I. I neste runde møttes
Island og Danmark, og her vant Danmark med 4-0, og resultatet ble dermed at Norge –
var slått ut. I den andre puljen vant Finland 3- 2 over Sverige, og tilslutt vant Finland
finalen med 4-I over Danmark.
Nordisk lagmester: FINLAND, nr.2: DANMARK, nr.3: ISLAND og SVERIGE, og
pà 5.plass: NORGE.
Individuelt gikk søndag fra kl. l0,00. Som vanlig var det de tyngste klassene som
startet, og Lillegutt vant sin forste kamp – mot Svavar Carlsen. Deretter tapte han imidlertid
for Seppo Reivuo i puljefinolen. I rekvalifiseringen vant han over Roland Bexander, Sverige
og dermed ver den forste medaljen sikret – bronse, Jan Jansen tapte sin kamp for den
samme Bexander, som igjen tapte for Kari Johansson, Finland, og Jan kunne bare gå ut â
*’:,«;^ f
t

I
i
skifte. I lett-tungvekt tapte (Drn Terie Foss forste kamp for islendingen Tarsteínsson, men
han fikk også anledning til rekvalifisering idet islendingen ble pulievinner. (Drn Teries
motstander i kampen om bronseplassen matte imidlertid trekke seg p.g.a, skade, og vi
var sikret bronsemedalie nr.2. John Lysholt Pettersen van’ i sin puliedel den forste kampen,
men tapte for Ackrenius fra Finland, og John tapte også kampen om bransemedalien for
Nordestegaard fra Danmark. I mellomvekt tapte Karsten Hansen sin kamp i forste pulie,
og han fikk heller ikke mulighet for rekvalifisering. I B-pulfen vant Morten Yggeseth over
sin danske parkamero? Jan Nielsen, men tapte deretter for Bertil Strøm fra Sverige. I
kampen om branseplassen vant han imidlertid over Sigurion Kristiónsson fra Island, og så
hadde vi medalie nr.3 – ogsa bronse. I weltervekt greide hverken Ulf Berget eller Axel
Hopstock Ö komme opp til medalje, og det greide heller ikke Gunnar Hansen í lettvekt,
selv om han vant sin forste kamp over Peter Sonne fra Danmark. Petter Lind derimot
sikret Norges 4.bronsemedal]e med seier over Alho Kimmo, Finland – tap for Lars Flygh,
Sverige, og tilslutt seier i bronsemedaliekampen over (Dmar Sigurdsson fra Island. Tilslutt
var det bare klassen OPINN FLOKKUR – Åpen klasse – igien, og her stilte Norge med
Gunnar Sarensen og Erik Haugen. Sørensen greide ikke Ö sla seg opp, men Lillegutt slo seg
from til finalen med seire over Seppo Reívuo, Finland, og Bertil Strøm, Sverige. I finalen
tapte han imidlertid ganske klart for finnen Simo Akrenius, men han sikret iallefall Norge
en sølvmedalie – i tillegg til de 4 allerede erobrede bronsemedaliene.
Medaliefordelíngen ble tilslutt:
Lettvekt:
Nr. I. Lars Flygh, Sverige
tt 2
..3
&
Arvo Tarvainen, Finland
Petter Lind, Norge
Nicklas Krístensson, Sverige
MeIlomvek_t_:
Nr. lv Conny Pettersson, Sverige
» 2, Bertil Ström, Sverige
» 3. Morten Yggeseth, Norge
&
Pekka Korpiola, Finland
Tungvekt:
Nr.i.
Seppa Reivua, Finland
» 2. Kari Johansson, Finland
&
3. Erik Haugen, Norge
Roland Bexander, Sverige
De norske medal ievinnerne:
Perler Lind Morten Yggeseth
så o seg  , . I
2 ;3..iiV &å( f , êf K
~. 74 .  – ís=*!.   I im i
R ‘ L ` ‘. ‘ |L ‘ `
Weltervektz
..;
ev?
Larry Edgren, Sverige
Halldor Gudbiörnsson, Island
Ronny Nilsson, Sverige
& Gunnar Gualmundssan, Island
Leir-tungvekt:
..Z

Wwwf
Simo Akrenius, Finland
Gisli Torsteinsson, Island
(Örn ‘ferie Foss, Norge
Jens Nordestegaard, Danmark
Åpen klasse:
Nr.l, Simo Akrenius, Finland
» 2. Erik Haugen, Norge
Seppo Reivuo, Finland
& Benedikt Pólsson, Island
L.:
(Dm Terje Foss Erik Haugen
-=-=>=-.’_.fo;~ ‘;..=.a»;<;,.~<::-1». <
> -.1.>’.a.a.._ _
,_.  ,, .,. 1 _. <1
rr … N’ _ ; =
I
-si – ., – :jf
f r-fi-RGF’ – ‘  ,,.|._..-.
2* . I =.
‘JC
.:!*’\’Z:’ -*’

– \ «3 » s /
frr fn ~<.
— og en av sommerleirinstruktqarene skulle ha vcert Larry Edgren,
men dessverre matte han melde avbud, , .

1.
> Robert Marchant, 4.Dan, Frankrike,
har vært på l ukes feriebesçtk i Oslo.
i Sammen med sin kone kam han l.moi,
– og de fikk sannelig litt av en ferieuke.
Fredag var han pà treningsbesqtk i OSI ‘
lørdag og sondag trente han landslags-
stallen pà Tveita, mandag sto Marien-
~’ lyst for tur, og tirsdag gikk hele kvelden
i NJJK på Tveita, og onsdag avsluttet
han det hele med treningen hos lppon.
Fra tirsdagens besøk has oss har vi pluk-
ket ut noen bilder som viser Marchant i
‘ \ aktivitet, og at besqøket hans var inspire-
rende var det ingen tvil am. Utvilsomt
har man i Frankrike etterhvert kommet
fram til en «moderne» iudo – som vil
føre konkurranseiudcen videre fram. –
og forhåpentligvis også nærmere japan-
erne. l Norge må vi nok bare ta etter
som vi makter, og finne oss i år stå som
«amatgtrer» sammenliknet med de store
land – hvor idretten io er mer «prafesicr
nell» – iallefall i forhold til det vi
Borre Magnussen merker «drag» og «tuck». ClflVef med l N°|’9e-
Hvem er så egentlig Robert Marchant ? Han var i Norge forste gang i l954 som
l.Dan, og han ga den lille klikken som da drev med iudo i Norge en veldig inspirasion,
og ved sine etterfølgende årlige besøk fulgte han utviklingen nøye. Han var spesialist på
bakketeknikk, og inspirerte veldig med sin entusiasme. Han instruerer fast í Metro JK i
Paris, og denne klubben inlaefatter også politiets iudoutøvere.
Robert
Marchant  l
_ ` . f “Jff
_ gj . -; «
,’*»n,., , ,
. ‘- ~ ~
T, 4 X, 7, _ ` ^ `
~» . ‘ ` *,’~f:r_<êg _, _ _vé_:_.»- .. g  LA
l\ , If ‘…1.§.. ‘wa  . , ,

`° JUN Im’
,~
C
Q
9.-16. august 1975
PÖ MOVTK ved LARKOLLEN urenfor MOSS (cc1.óO knn, fra Oslo).
LETRAVGTFT: 9* |ó.c|ugusI > som inkluderer instruksíon og I rniddugsmóirid pndng:
A; med ínnkverreríng i delrogers eger reir; kr.200,-
B; med rnnkvdrrering i hyrre; kr.300,- (egen sdvepese ma res med).
NB ii ner er egee mene e vere med bere mrdeg 9. og sendeg roeugnsr.
Avgífren vil de være kr , 50,- (med innkvdrreríng I delmgers eger reiv).
PÁrvrELD|Nc= Pesrsrernprer eenesr 30. ren; 1975. Peme|drn9en «ne rnnenerde epprvsnrng enn
Nevn, edresse, redsenderd, klubb, iudegred, eg eierne rrflnr. – eg den ene edreeseres nl;
NJJK, Boks 7i2T Hornonsbyen, OSLO 3, NORGE.
BETALING: Mo også være sendr senesf 30. iuni 1975 ~ rii samme adresse som ovenfor,
enien som posronvísníng ~ eller til NJJK’s bdnkgírekonro 7035.30.28292,
NBÉ’. Vi MÅ TA FOREBEHOLD OM Ã SETTE STREK NÅR PLASSENE ER BELAGT.
PLASSENE i HYTTE BLIR BELAGT I DEN REKKEFOLGE DE KOMMER INN.
ALLE FÅR BEKREFTELSE PA PAMELDING OG INNBETALING ETTERHVERT.
Hovedinsfrukrorer;
Olle Edeklev, 4.Dan Sverige
enno en urenlcndsk instruktør som enno ikke er heir klar.
SPESIALINNBUDT RANDORITNSTRUKTOR;
JORMA KIVINEN 3. Dan
(Rikscrener 1 Finland)
-* norske rneennsrroksorer.
MAT: Som nevnr er 1 mídddgsrnóiríd inkludert I leiruvgifren.
BuT|1<|< eg r<|osr< rrnnee pe Sreder.
LEIRPROGRAM; Lørdag 9.uugusr er der samling fra 12,00-15,00, med plossonvísning
og med mulígher fil à bli kjend! med hverandre. K|.15,00 samles seniorene ti!
rersre rreningsekr (rreningspdss), eg dererrer skur der gd slag 1 sidg.
Hver erreríørgende deg srdrrer k|.7,30 med en liren srrekk og en iøperur.
Husk ó ro med: JUDODRAKT, TRENINGSOVERALL, JOGGESKO, BADEBUKSE,
og der ken id hende er der egsà blir iirr regn if
GOD FERTE – OG VEL MOTT PA MOVIK TIL EN GOD START PÅ EN NY SESONG.
LETRSJEF: GUNNAR FOSS
som freffes pà HF. 379780 (arbeide) og 253i 05 (prívcl),
om du skulie ha noen sporsmérl om ieíren.

Hajime, nr.1 – 1975

Hajime, nr.1 – 1975

HÅJIME
sa|_A|:1 FOR NORSK .Juno OG .J|u-.Jrrsu|<|_uEsB
* * -ae .JANUAR ae -ae ae 4-ÅRGANG
IVIEDLEIVI
NFI.’I -1875

Bidragsytere med stoff og/eller fotos i dette nr. av Hajime:
Einar Pettersen, Torkel Sauer, Odd Johnsen, Ole Larsen,
500900
JJJØØJ
Gunnar Foss, Dag Hodne, m.fl.
Grafisk tilretlelegning: Gunnar Foss
Bladets adresse: NJJK, Boks 7l2l Hornansbyen, OSLO 3.
fflflfflffff fiflflffflfifiíff
Redaksjonen av dette nr. av HAJIME er avsluttet l5.januar T975.
Stoff, fotos, gjerne ros – og ikke minst ris og kritikk mottas med takk, men reiser
du kritikk, bor du iallefall søgre for å ha betalt kontingenten – om du er medlem av NJJK.
>k**>k>k
‘ Gfl-
….–
Akk jal Akk jal Det er stadig et faktum at tiden gar så altfor fort. En hel hipst-
sesong har vandret sin vei, og vi har dermed vandret inn i et nytt år – l975.
l975 ja. Den l2.oktober l9óO ble Norsk .Judo og Jiu-Jitsuklubb som den første
judaklubb i Norge stiftet, og det betyr at vi fyller l5 år i 1975. Jubiléet er nok noe
som vil bli merketi lopet av året, og i og for seg er det jo allerede innledet- ved at
Norges .ludoforbunds årsting enstemmig utnevnte to av våre klubbaaresmedlemmer, nemlig
Henrik Lundh og Torkel Sauer, til ceresmedlemmer av Norges Judoforbund- for fortjeneste-
full innsats for judoi Norge. Henrik Lundh, som ble 70 år 7.januar 1975, ble dessuten
æresgradert til 4.Dan, og det ble sjølsagt feiret ved den tradisjonelle «gubbe»-festen –
hvor det var samlet isammen omtrent 20 Dan jer + diverse kyu ‘er i Oscarsgate – og hvor
«bestefar» Henrik var det naturlige midtpunktet.
Hqistsesongen startet tidlig, – allerede i september ble landsstevnet for ungdom og
yngre juniorer awiklet, og deretter gikk det slag i slag. 5. & l2.oktober var det duket
for NJ_lk’s nye «giv»- henholdsvis Tveita OPTIMIST som var åpen bare for orangebelter,
og uka etter for Tveita ELITE, som da var åpen for alle høyere beltegrader + nr. l & 2 fra
Tveita OPTIMIST. Begge stevner ble holdt i Haugerudhallen, og det var et suverent sted
for judo, som vi nok vil benytte til flere arrangementer.
3 klubbkamper ble awiklet. Mot SKI IL pa Ski 5.november var det såkalt
vennskapskomp, hvor det ikke skulle være noen vinner eller taper, men ‘hvor alle
deltagerne skulle få anledning til a mote folk fra den andre klubben i treningskamp. Det
var et svært viktig ledd i å få kamperfaring, og denne samarbeidsformen mellom SKI og
NJJK vil nok bli gjentatt. Mot Nesodden JK 23.november hadde vi vår tradisjonelle
klubbkamp på ungdom/juniorsiden, og den kampen vant vi ganske solid. Det virket for oss
som om Nesodden ikke hadde arbeidet systematisk nok for denne oppgaven, men de
kommer nok sterkere tilbake. Den tredje kampen gikk mot lppon JK i desember på Tveita
Det var satt opp et A- og B-lag fra hver klubb, mens resten gikk som vennskapskamper.
W Samtidig med Tveita OPTIMIST ble Nordisk mesterskap for E & YJ awiklet i
Åbo i Finland. Fra NJJK deltok Gunnar Hansen og Kai Foss i EJ, og Tom Eliosseni YJ,
men ingen av disse plaserte seg i det individuelle mesterskapet,
27.oktober gikk det en stillferdig landskamp i judo av stabelen – mot Danmark i
København. Det var bare en av Osloavisene som hadde noen ganske få linjer om kampen
– ellers var det ganske tyst om den saken i pressen. Dette må vel være et av de viktigste
oppgavene N_JF’s IK kan to seg av i den kommende perioden, og la oss håpe at nettopp
det lykkes. Det var forøvrig ganske positivt overraskende at TV hadde fått med noen glimt
fra landskampen i sin sportsrevy. Vi beklager at HAJIME av mangel på utsendt spesialmed-
arbeider ikke er i stand til å bringe noe skikkelig referat fra kampen – som vi har hart ble
vunnet av Danmark med ll – 8. Etter det vi underhånden har fått referert var seiren ganske
knepen – når en ser pa selve kampene.
\/estkystcupen i Bergen ble etter diverse utsettelser endelig avholdt 3.november.
Denne gangen var også stevnet utvidet til seniorer og jenter, og det vil nok øke interessen
etterhvert, selv om det denne gangen ikke akkurat var noen enorm deltagelse rpstfra.
—– og så var det årsting i Norges Judoforbund ló,november,
Det har aldri tidligere vært så gledelig mange delegater ved et årstings åpning som
iår. Til gjengjeld har det vel heller ikke vært så forsvinnende få ved avslutningen av tinget,
og nettopp dette siste gir vel en tydelig pekepinn om at styret bør bestrebe seg på <3 få
presset årstingsdebotten innenfor en rimeligere tidsramme, men dette er vel kanskje noe
lettere sagt enn gjordt. Etterat de nye klubbene nå var innvotert, ble det konstatert at
Norges Judoforbund nå hadde tilslutning fra nesten 40 klubber. I løpet av tinget meldte en
klubb seg ut av forbundet, men allikevel er det jo en god ipkníng i antall klubber – og vi
er vel ennå bare ved begynnelsen i den utviklingen.
De 4 delegerte fra NJJK – Torkel Sauer, Gunnar Foss, Morten Yggeseth, og
formann Arild Berg – hadde forberedt seg på hvert sitt forslag fra NJJK, og alle greide
seg svcert så godt, idet alle 4 forslag ble vedtatt. Det viktigste av disse forslag var vel
kanskje Torkels – som gjaldt gjenninnfrpring av kampgraderíng parallelt med teknisk
gradering, Fra N_l_l|< ‘s side ble det presisert at grunnen til at vi tok denne saken så
alvorlig, var at uten kampgraderíng ville vi få store vanskeligheter med vårt trenings-
opplegg. For å kunne tilfredsstille både vår målsetting med treningen og kravene til
teknisk gradering måtte vi samtidig – og for samme utøvere – arbeide med 2 forskjellige
undervisningssystemer, med de vanskeligheter og ulemper dette ville trpre med seg.
Vi vil naturligvis ikke på noen måte tvinge andre til år anta vårt undervisningssystem, men
vi onsker heller ikke å bli tvunget fra vårt system – som vi har funnet meget til-
fredsstillende.
Det merkelige er jo farnpvrig også at noen av de klubber som snakker høyest for teknisk
gradering, setter som krav for sine utøvere at de skal ha kamper som et meget viktig ledd
i sin gradering.
Det kam forqtvrig tydelig fram – ikke fra NJJK – at våre utqavere stort sett hadde et storre
teknikkspektrum i sine kamper enn gjennomsnittet ellers – og det jo ikke særlig forbausende
– for oss. En annen ting – som forcpvríg ikke kam fram i debatten på tinget- er at såkalt
teknisk gradering er et ukjendt fenomen i Japan, mens derimot kampgraderíng er svært så
godt kjendt – og det helt fra 6. kyu. Det er jo i og for seg ikke særlig forbausende. Det
som japanerne jo nok er interessert i, er jo å få fram verdens- og olympiske mestere.
Mestere i en kampsport som judo får man ved å ta vare på de som kan vinne kamper –
gjerne i hard konkurranse – og ikke ved å dokumentere at man bare kan utføre et større
antall mer eller mindre vellykte teknikker.
ltliifii

londssfevnel 1
for ungdom og yngre juniorer
Landsstevnet ble holdt allerede i september pà Marienlyst skole – med Marienlyst
.ludo Club som teknisk arrangør. Dessverre var vel tidspunktet 28. 8. 29. september i tid-
ligste laget for de aller fleste klubbene. For vart vedkommende vor vi knapt kommet igang
med treningen for sesongen, og det samme vor nok tilfelle for de aller fleste av deltagernes
vedkommende.
var til à to og tole på under «opplainingen» for kampene lordag.
Selve awiklingen av stevnet gikk for de innledende kampenes vedkommende på to
matter ito separate saler, og dette skapte litt problemer for logledelsen i de respektive
klubber. Vi hadde heldigvis vært só farutseende at vi hadde tatt ut 4 lagledere, og dermed
gikk oppgaven greit. Ialt stilte vi med 34 deltagere, og det var bare arrangorklubben som
stilte med et storre antall. Hadde tidspunktet vært noe senere på óret, hadde ví nok hatt et
ennå større antall fra l\l.l_lK.
Lørdag gikk alle gutteklassene, med finalene |
, «ouloen». Dette siste var tydeligvis ikke så
heldig for utøverne, som fikk en litt for liten
plass à bevege seg pa, mens publikum derimot
ikke hadde noe <‘x klage på. Søndagens tinaler
ble derfor omberammet til a gå i en av salene
Det ble en fin fordeling av medaljene pà de
deltagende klubbene, og praktisk talt hele
landet var representert pà medaljeplassene,
– og det er jo gledelig for utbredelsen av
sporten i de forskjellige områdene av landet.
De skprste klubbene tok naturlig nok godt for
seg av medaljene.
Terje Ole Hellon på vei inn i en
I poenggivende venstre tai-otoshi.
Å., ‘
rå? ..
ve- l
Med 4 gull- ti
BERNT OSCAR HALVO
a
stendigheter relotivt br
klubben ved à falle av
spillets regler – og det
være fint à ha et mål
De beste i hver klasse
Piker – 36 kg
Piker 36-45 kg
Piker 45-51 kg
Piker Si-53 kg
Piker 58 kg –
YJ jenter 36-45 kg
Gutter -32 kg
Gutter 32- 36 kg
-.Gutter 36-40 kg
Gutter 40-45 kg
Gutter 45-51 kg
Gutter 51- 58 kg
Gutter 58 – 65 kg
Gutter 65 – 75 kg
vi -ss kg
vi ss-65 kg
YJ es-75 kg
YJ 75-as kg
Mona Engebretsen, MJCr
Birgitte Hallén, MJC, nr,
(nr.3. Trud
Grete Bakke, A.Jk, nr.2
(nr.3. Len
Lise Blomquist, MJC, nr
Anne Britt Haraldsen, FJ
Geir Tømte, RJK, nr.2.
Richard Pettersen, N_l_lk
Frode Stenerud, RJK, nr.
(nr.3. John
Terje Ole Hellan, NJJK,
Morten Hirre, MJC, nr.2.
Patrick Tofte, MJC, nr.2.
Jan Simonsen, KFUM, nr.
Espen Aass, NJJK, nr.2.
Bjorn Solheim, MJC, nr.
Morten Grôrud, Fr.Pol.lL
Tom Wibetoe, SKI IL, nr.
Aass bl ir gratulert
ov sin lagleder.
l ESPEN AÅSS, RlCHARD PETTERSEN, TERJE OLE HELLAN og
RSEN + diverse sølv og bronseplasser, var vi etter de rodende om-
fornayd med innsatsen. Noen av vare skuffet nok bade seg selv og
lasset tidligere enn beregnet, men det er jo noe som hører med til
gar jo an à komme tilbake seneref – ja, det kan vel kanskje bare
Ö arbeide mot.
nr.2. Lill Laudan, lppon
2. Ester Torstensen, MJC
e Hellan, NJJK)
. Gro Seglén, NJK
e Velvang, NJJK
Tine Jerndal, lppon JK, nr.2. Kristin Johansen, NJJK
‘ ‘ .2. Hilde Tellefsen Budosor
K
, nr.2. Koren Øien, MJC
Torgeir Berge, NJJK
, nr.2. Per Haakensen, MJC
(nr.3. Pete
Bernt Oscar Halvorsen, NJJK, nr.2. Jon Urdal NJJK
2. Jan E. Martinsen, MJC
Moe, NJJK) r
nr.2. Morten Halleraker, BJK
Tore Hanseth, NJK
(Dyvind Berg, NJJK
2. Harald Ovlien, KFUM
>Svein Oluf Stuve, RJK
2. Oddvar Hellan, NJJK
, nr.2. Hans P.
2. Jørn Hansen,
f _  k , _ “’
Richard Pettersen med ‘ : » «f’*`3 `=iÉí~_`
medalje og diplom. ‘  _ \ I I

Nordisk mesterskap i llbq, Finland
5.8. ó.okt. gikk Nordisk for E.& YJ í Finland.
Norge stilte med ll aktive, og av disse var
Gunnar Hansen og Kai Foss + Tom Eliassen fra
NJJK. Fra norsk side ble det i lagkonkurransen
stilt lag bare i EJ. Lagkampene gikk lrprdag, og
forst mrptte vi Finland, og deretter Sverige – og
begge kampene ble tapt l -4. Det var bare John
Lysholdt- Pettersen som vant begge sine kamper.
I de individuelle konkurransene, som gikk søndag
dominerte Finland/Sverige fullstendig – og disse
lag la beslag pà alt av gull og stplv – og dessuten
pà sa mange av bransemedaliene at det bare ble
2 til Danmark og 2 til Norge igien. Norges 2
medaljer gikk til Jahn Lysholdt- Pettersen og
Eilif Handeland, begge fra lppon Judoklubb.
Nordisk for E. 8. YJ i l975 skal teoretisk gå i
Norge, og det skulle vel være mulig <3 bedere
resultatet da ??
-. – f. s., =.  »
l
2
~1.<-«fv m.
. ,+ _  _, _..
«–\
t es,
s l
|un|orer: Nr
og nr.3.
.fr ‘Li i` ,.ri*.`>
‘~.,_.6*’ ‘
John Lysholdt- Pettersen og Eilif Handeland, begge lppon Judoklubb.
Q’
, …Is lil?
o
1
Nesodden ble nr 2 etter bra Innsats,
mens NJJK ble nest sist
– i klubbkampen på Tveita.
De klubbmedlemmer som var tatt ut for år representere NJJK møtte NJK pà Tveita
for å utkiempe den årlige klubbkampen.
Uten at deltagerne fikk vite am det på forhand, var det satt opp en klokke som
vandrepremie til det nestbeste laget. Premien skulle være en inspirasjon for den
videre trening.
Vi så mange gode kamper under stevnet, men selv om mange av kampene
ifølge resultatlista resultatlisten ble vunnet på íppon, var det praktisk talt ingen som vant
sin kamp med et rent ipponkast.
En meget bra innsats pa NJJK-siden giorde Bernt Oscar Halvorsen, som vant sin
kamp på to meget gode waza-ari-kast.
Pö Nesodden-siden var familíenavnet de Bruyn meget bra representert- både
pa leder- såvel som pà sverd- og spínnesiden.
Sluttresultatet viste at Nesodden Judoklubb ble utropt som «klakkelaget» l974,
og klokken ble overlevert med den_uttrykkelige pàminnelsen om at den måtte tas med ved
det neste mote – da NJJK ogsa gierne ville ha et «napp» í den.
Den tidligere oppsatte vandrepakal ble overlevert NJJK – som nest siste lag i
klubbkampen.
Det ble tilslutt også utkiempet noen ekstra kamper mellom reservene. Her var det
ikke meget som skilte, og hadde den kampen alene blitt lagt til grunn for klokka, var
det på nære nippet at NJJK hadde tatt kaka (klokka).
Enkeltresultatene ble:
NESODDEN JUDOKLUBB Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Runar Hansen
Paul Lembourne
Petter Seglén
Bent Olsby
Rune Bucher
Frank Hansen
Jrfirn Folke- Olsen
Tommy Bollmon
Hallvard de Bruyn
Morten Sandtroen
Hallvard de Bruyn
Tore Hanseth
Tar-Ivar Flatner
Børre Nielsen
Tor lvar Flatner
Petter Nielsen
Petter Nielsen
Synnqzve de Bruyn
Marianne de Bruyn
-«OOOOOO-«-O-00000000
4
EOOOOOOSSOÉÉQOOGOOOO
40
Øverst til høyre de to bronsemedalievinnerne i individuelt, __
Ronny Allman
Jan Denne’
Peter Brill
Torgeir Berge
Svein Mikkelsen
Peter Low
Bernt Oscar Halvorsen
Arild Dag Johansen
John Moe
Terie Moe
Ole Larsen
Geir Moestue
Espen Aass
Terje Ole Hellan
Tom Denne
Rune Eriksen
Borre Magnussen
Torill Nilsen
Trude Hellan
o_._…._._._.oo_.o_.._._._._._._.__.
l5

Tveita ODLIFTTISL – og Tveita ELITE
NJJK innledet sin arrangrprsesong 74/75 for seniorer ved En innby til en ny vri i
konkurranseopplegg – nemlig Tveita OPTIMIST 5.okt. – som var åpen bare for orange-
belter – og som en naturlig fortsettelse – Tveita ELITE i2.okt. , som da var åpen for alle
med 3.kyu (grønt belte) og hqäyere + nr.l.& 2. fra Tveita OPTIMIST.
Selve formen var vellykket, Selv om vi vel kunne ha npnsket en bredere deltagelse,
sö var dette bare et Første forsøk, og det er ikke tvil om at denne formen er kommet for â
bli. Det var ogsa stor interesse blandt de aktive for êi fortsette med denne konkurransefarm,
Spesielt er det jo naturligvis en fordel ot orangebeltene – som jo kanskje skal prcpve seg på
motta i konkurranse for forste gang – at de ikke fikk den psykologiske belastningen à fa
mate en l.Dan eller 2.Dan i sin forste kampdebut.
Selve Haugerudhallen, som vi for dísse to stevnenes vedkommende bare disponerte
halvparten av (p.g.a. reperasjaner), var et sympatisk sted, og vi vil gjerne utnytte stedet
også til senere arrangementer. Vi har vel i sikte år gjøre ogsa dette, men i øyeblikket er vi
selvsagt svcert opptatt av à bygge ut vôrt eget matteareal til tilstrekkelig kapasitet, uten i
alt for stor grad a belaste våre vennskapsklubber med à lone matter, selv om dette ikke
har avstedkommet noen problemer hittil.
De beste i hvert stevne ble:
TVEITA OPTIMIST 5.oktober.
Lettvekt; Weltervekt;
Nr. i. Tore Glærum,lppon JK Nr. l. Eiliv Elden, OSI
“ 2. Bjørn Jacobsen, NJJK » 2. Per Arne Grime, NJJK
Mellomvekt: Lett-tung/Tungvekt:
Nr. l. Arild Bogerud, Rom.Jk Nr, i. Arílcl Moller, OSI
» 2. Stig Bruseth, lppon JK » 2. Per Ormestod, Rom.JK
TVEITA ELlTE i2.oktober.
Lettvekt: Weltervekt:
Nr. i. Willy Jeksrud, SKI lL Nr. l. Gunnar Hansen, NJJK
» 2. Erland Persbróten, Nes.JK » 2. Knut Rolf Hansen, NJJK
Nlellomvekr: Lett-tung/Tungvekt:
Nr. i. Karsten Hansen, Rom.JK Nr. l . Arild Berg, NJJK
» 2. Morten Yggeseth, NJJK » 2. John Lysholt-Pettersen, Ippon JK
‘-\
, ,. Den nye dommertavla virket meget bra.
, 1  i
I.
i
i ,
N.
‘r
l
l
fi “V Y
Ål; Q í Se
m; om f?
Fi f V få.
at  W . r –
_.__,;» I..  I
rv, «
7’ t . H
Premielisten i weltervekt l 1 4%
ble nokså NJJK- dominert. #`
L _ …_
i
x-‘ ,
trø*
’35
j S  ig
_/3 `
T’
r
:F
1
.T fl
..(4’“ -,.
._ “f-`
`lw%a>
M » ii .V ‘ _
t / f ~ 7/`* <-.1
Arild Berg tok hjem seier ‘n i Lett-tung/Tungvekt.
V “i’.»r-.~-,`
4  _vg__,,,. Wet..  . `  V
412% Pl? Lia; _  — mens Karsten Hansen fra Romerike ordnet Nlellamvekt.
I v
. t
í
i

— og her hor vi premievinnerne i
klasse YJ over 65 kg.
Vestkvstcup k?74I
Nr I Lars Evensen, ÅJK
2 Roar Espevik, BJK
3 Sveln Arne Kousland, BJK
Bernt Oscar Halvorsen, NJJK
N|cky Kennedy BJK
3 Helge Kennedy BJK
Jens Kobbeltvedt BJK
Egll Blskopshovn, BJK
Geir Solberg, Åsane I L
ivmd Matre, Åsane I L
Tor Isdahl Åsane I L
cow
Morten Hallaker, BJK
Tor Chr|st|ansen, BJK
Jon G Hansen, Åsane I L
Kasin Frontz, Ullern JK
3 Odd Rune Bergmann, BJK
Per Harold Thorsv|k, Asqne
Oddvar Hellan, NJJK
B|®rn L|nge, BJK
Kare Nordby AJK
Mort S AJK
Plker/Damer – 54 kg
I El|sabeth Rqämcke, AJK
2 Srw Evensen, ÅJK
3 Veronica Kennedy BJK
Piker Damer 54- 60 kg
l Grete Bakke AJK
2 Anne Kristin Bertelsen, BJK
Grete Hofstad BJK
3 Torill Fuglum, Åsane I L
YJ es kg-=
Nr.l. John Berg, NJJK
» 2. Hans Petter Norma, Mar.JC _`
» 3. Harald Wiik, Ullern JK ‘
» 3. Torgeir Hanson, Ullern JK
Senior Mellomvektz Senícr Leffvekf:
NH- Trygve Niüfiffldf BJK Nm. Åge Klqfsmd, BJK
» 2. Arvid Jensen, BJK ‘I 2_ Frode Sundob B5|
» 3- U|fOw<==<=m NJK » 3, Magna, Høysmd, Bs|
» 3~ Gufwf Risbere, BSI » 3. Ei|:fTh@f|<i|d=en, BJK
Senlfif I-efl“lUf19Vekf= Senior Weltervekt:
Nr.l. Knut K. Svindland, BJK N,-,], Geir Offe,bec|<, BJK
» 2. Rolf Thorsen, BJK » 2. Kåre _|4;r9en5e,,, BJK
» 3. O. Pedersen, BJK » 3. Tor Wetteland, BJK
» 3. Knut Kvalø, BJK » 3. Jan Eikeseth, BJK
Innbydelsen til Vestkystcupen l974 korn vel noe i seneste laget til.at det kunne bli
noen storinvosion fra Østlandet til Bergensregionen – og det blir vel også de relativt store
omkostningere som setter grensen. Det var iallefall 6 fra NJJK som stilte opp i byen mellom
de 7fieIlene – I senior, og resten i gutte- og iuniorklassene.
_B[d>rn Smith ble slott ut í seniorklassen, og samme vei gikk det bade med Espen
Aass og Laurence Parma i YJ. De tre siste – BERNT OSCAR HALVORSEN i gutteklossen
36-40 kg + ODDVAR HELLAN og JOHN BERG i iuniarklossene tok hjem hver sin gull-
medalie, og vi har all grunn til c’: være fornqzyd med innsatsen,
Bernt Oscar Halvorsen – som selv er bergenser, slo i forste runde ut Oslogutten som
representerte Bergen Judoklubb, og deretter slo hon i finalen Kenneth Kennedy – ogsa fra
BJK. Oddvar overbeviste fint, og vant alle sine kamper klart. John Berg er io en av vare
lovende karer som også overbeviste, og han slo Hans Petter Marmo fra Mar, JC med et
suverent kast i finalen – etter bare et å minutts kamp. –
Og premielisten ‘?’? Jo, se denlstortet vi med denne gangen.

Hajime, nr. 3 – 1974

Hajime, nr. 3 – 1974

HÅJIME
|\/|ED|_EI\/ISBLAD FOR NORSK JLJDO UG ._Jl|_J-._J|TSLJ|<1_LJE$B
NR.3-74 * * * SEPTEMBER #9 * å(~ 3-ÅRGANG
To fine representanter for judo
Tom Rustad og Richard Pettersen
begge NJJK sommerleirmestre 1974

Bidragsytere med stoff og/eller fotos i dette nr. av HAJIME, som er avsluttet redaksjonelt
20.september 1974:
Ole Larsen, Thor Petterson, Odd Johnsen, Einar Petterson,
Mette Lian og Gunnar Foss m.fl.
Grafisk tilrettelegging: Gunnar Foss
Bladets adresse: NJJK, Boks 7l2l Hornansbyen, OSLO 3.
‘ GD-
là Siste
l siste nr. av vart klubb-blad formoder vi at medlemmene registrerte at «var»
mann Erik Lillegutt Haugen hadde tatt Norges første gullmeclalie i et Nordisk mesterskap.
Dette foregikk søndag 2] .april 1974, og det var akkurat tidsnok til at han fikk pryde
forsiden pa HAJIME, mens nærmere omtale av stevnet dessverre ikke fikk plass, og det har
vi da tenkt a rette pa na, selv om det har gàtt noe lang tid imellom. Nettopp dette med
tidsintervallene mellom utgivelsen av HAJIME er io noe av et problem. Det er overhodet
ingen mangel pa stoff eller billedmateriell, men vi burde få til en noe kortere tid mellom
hvert blad. Vi far sette vart håp til etter arstinget 1974 i NJ F, der det er endel av vare
medlemmer som har truet med a ga ut av forbund og forbundskommitéer – og la oss hópe
de forsatt kan aktiviseres pà klubbplart – og til beste for HÅJIME.
Men tilbake til Nordisk mesterskap – og Lillegutt.
Erik har io dominert tungvektsklassen herhiemme, men i Nordisk har bade tungvekt/
og de øvrige klasser vært forebeholdt utøverne fra de andre nordiske land – og da primært
de svenske og finske utøverne. For oss var det io da spesielt gledelig at det ble en fra NJJK
som brøt denne dominansen.
Hvordan forløp sa dette Nordiske mesterskapet 74 for representantene fra var klubb?
Jo, som vanlig – sa stilte vi sterkt, med 4 av de 9 deltagerne fra Norge. Det var bare Erik
som halte iland en gullmedalie – i tungvekt -, men i tillegg tok Jan Jansen, Rom.JK, og
Axel Hopstock, OSI, hver sin bronsemedalie, og totalt for Norge ble det saledes en frem-
gang i Nordisk sammenheng – i individuelt. Lagmessig gikk det dessrverre ikke fullt sa bra.
For første gang stilte Island med lag i nordisk sammenheng, og dette resulterte i at det ble
5 land – som skulle kiempe om 4 medalier. l pulie 2 trakk Island og Sverige sammen, og
her greide lsland – som to tidligere íàr var slatt bade av Norge og NJJK – overraskende o
sla ut Sverige med resultatet 3- 2. I pulie l hadde Norge, Finland og Danmark trukket
sammen Vi møtte Danmark i første runde og kampene for vare deltagere var bra, men
heller ikke meir. Dag Hodne møtte Christian Haldbo i weltervekt. Haldbo førte kampen,
men han ble i flere av forsøkene kontrert av Dag. Dag var merkelig defensiv, og han fikk seg
da ogsa en shido for passivitet. Litt ut i kampen hadde Dag mulighet til Ö avgiore kampen
i bakkekamp, men dansken greide à komme seg ut av Dags hon-kesa-gatame, og kampen
endte med hike-wake – uavgiordt.
Thor Petterson møtte Mogens Schneider i lett-tungvekt. Også her var det dansken
som førte kampen, og han hadde Thor flere ganger nede pa kne. l kampens hete podro også
Thor seg en advarsel, og det tapte Thor på, med -5 poeng.
l lettvekt hadde Geir Otterbeck allerede tapt sin kamp, mens (Divind Jacobsen
hadde vunnet sin, begge kampene avgiordt med IO poeng. Før tungvektskampen hadde
således Danmark en ledelse med 2~ l, og tungvektskampen var helt ovgiorende. Norge
matte vinne denne kampen med minst 7 paeng, ag vi regnet med at dette skulle halde.
Erik møtte Mogens Bækhave, og hwon var nok også klar over poenget, og han var svært
fat-siktig i sina Farsak pa kast. Erik var derimat den agressive, men dansken greide sin appgave,
og kampen endte híke~woke, og dermed hadde Danmark vunnet 2-l over Norge. I sin
neste kamp tapte Danmark for Finland med 4* l, og vi fikk saledes ingen lagmedalie for
innsatsen denne gangen.
Finland vant overbevisende 3^0 over island i finalen, og ble Elrets nordiske mester.
og den fullstendige resultatlisten far lagkankurransen bler
:=Z
.~r~>’.~
Finland
island
sverige rs Danmark
» 5. Norge
l individuelt marte Dag rladne i weltervekt Lars Nardbeak fra sverige. kampen
talt ikke nae særlig heldig ut tar Dag, sant stadig tarsakre a ta sin matstander til a kjempe
nede pa matta. Dette lvkkas ikke, ag Nardbaak avgiarde kampen med en æpaengseier »
med en a-uani~gari. Nardbeak ble aulievinner, ag Dag fikk mulighet til a ga kamp am
bronsemedalien – mot dansken Christian Haldbo, som han hadde mott dagen I forveien i
lagkampen. kamaen ble svert ievn uten tellende teknikker, ag Haldba ble tilkiendt seier,
antagelig på grunn av sin starre villighet til a giore tarsak pa kast.
I mellarnvekt matte lvlarten vggeseth islendingen Kari Jacobsen, ag begge var
pasitivt arbeidsvillige. Begge startet aap med 3~paengere pa de-asl-ri~barai, ag fulgte
hverandre videre med chui. Mol-ten kontret et godt islandsk forsøk, og fikk 3-poeng for
det, men litt senere giarde tvtarten ei tarsak pa a~ue’ni-gari, som selvsagt ble kantret av
islendingen ~ ag stillingen var igien lik. Like far kamptiden gikk ut takk lslendingen en
seaí-nage, som ble belønnet med 3 poeng, og det holdt akkurat til seier. lslendíngen tapte
sin neste kamp tar sven Åke Antalid fra sverige, ag tvtartan kunne bare pakke sammen.
l lett-tungvekt matte agsa That Petterson en islending – Gardar Janssen. l narmal
kiendt stil appnadde inar an tardel meat sin seal-nage, sam dessverre ikke lykkes nalt,
Etter 4 minutter fikk Tltar inn enna en seai~nage pa samme mate, men den tredie seal-nagen
fra Thar kantret Jonssart kat-rlanl, ag den videre kampen pa t-natta lap ut i at Tltar sla av
far tull tid, ag kampen var avgiardt til Janssen pa IO poeng. lslendingen tapte sin neste
kamp far Johan Scholtz fra Sverige, og dermed var ogsa Thor ute av dansen.
Tungvekt var da den klassen som skulle innfri vare onsker fullt ut. Erik Haugen
matte i sin forste kamp svensken Ulf Ekberg, og han ble beseiret med en kami~shia-gatame.
Neste matstander var Svavar Carlsen ira Island, ag disse ta kjente hverandre ganske godt
etter hvet-t. Litt ekstra spenning la ia i lufta etter at Svavar nae averraskende hadde slatt
iiararsmasteren sappa Reivua i sin farsta kamp – etter bare 7 sekunder. svavat pravat
inardig a gienta bedriften, men E.-ik matsta alle tarsak, mens et av Eriks de-aslti-barai kast
ga waza-nri, ag det ltaldt da agsa til seiren, ag Erik var i finalen.
Finalen gikk mat finnen Reima Heina, sam padra seg en kaikuka ved a ga utantar
kampamtadet Heine hadde i en av sine tidligere kamper vaert ganske hardt ute à klare mat
Jan Jansen, ag vi naaet dartar- at denne finalen skulla bli ganske lett. Erik mente tydeligvis
nae annet, tar han kastet plutselig en sade~isuri~kami-gashi – uterrtar rnatta – ag dermed
fikk han aulamatisk agsa en keikaku, ag stillingen var lik. De siste minuttene kiempet
imidlertid Erik, uten å få noen tellende resultater ut av det. Seiren fikk han pa sin bedre
aktivitet, spesielt da i de sista par- minuttene av kampen. Gull til Erik ag Narge var et
faktum, ag vi kunne dra niarn til Narge med den tanta nardiske titel i iuda.
l tillegg til Eriks gull, tikk Axel rlapstaek ag Jan Jansen bransernedalier, ag den
fullstendige pramielisten far ae individuelle kampene ble.
Lettvekt: nr. l. Lars Flygh, Sverige
» 2. Atva Tarvanen, Finland
» 3. J.l-laraldsson, lsl. 8. J.i<annisto, Finl.

Weltervekt;
Mellomvekt:
Leti~tungvekt=
Tangvekt;
Åpen klasse;
Det finske laget som
tak lagrnesrerskapete
Fra venstre:
Seppo Reivuo
Markku Airio
Pekka Karpiala
\/eli Hakanen
Jussi Kannisto
a>t\>_
. finn cnristatlersen, Danrnark
. lars olal Naralaeek, sverige
_ clnnalaba, l>anrn.& Axel Heasteek, Naree
_ sven-Åke Antelid, sverige
. Pekka ‘/.araíalar Finland
_ l-l.Lathenkarva, Fin|.& S. Kiistianssan, lsl –
_ Anders Frick, Sveriae
. Markku Airia, Finland
_ H.Passíkci|Iio, Fln|.& Joh.Schallz, Sv. .
cato-
_ Erik Haugen, Narae
_ tzairna riezna, Finland
_ Jan Jansen, Narge rs sv. Carlsen, lsl.
:i
_ Anders rilek, sverige
. Jahan selralrz, sverige
_ skeivaa, Finl. rs R. Heina, rlnl
tvleaalievlnnerne i rangvektr
Svavar Carlsen, island, bronse
Jan Jansen, Norge, bronse
Raimo Heino, Finland, Sølv
Erik Haugen, Norge, gull
19 14
luclosommerleir
Lørdag l0.august startet den andre sammerleiri NJJK-regi. Denne gangen var
leiren lagt til Larkollen, og dette var jo allerede planlagt mens fjorårets leir pà Helgeroa
gikk for fullt.
Allerede fredag ettermiddag begynte innsiget av utøvere med familier og kjente,
og utover kvelden ble gjensynet med tidligere- og nye venner feiret.
Thor Petterson hadde forøvrig vært så lur à dra ned ekstra tidlig. Han stakk pinner í
jorda for år markere «sitt» område – pà omtrent et mêll. Han fikk seg jo en bra overraskelse
da han kom med teltet, – og så at området var krympet sammen slik at det såvidt var plass
til teltet. Naboene fikk vel forøvrig en like stor overraskelse, da Hans Martin satte igang
“tókeluren midt pà natta.
Lørdag kom sa hovedrushet, og tilslutt var det talt inn 220 -‘ hvorav l9l var pà-
meldt mer eller mindre aktive, mens resten var medbragte fedre, mødre, sønner, døtre, .
brødre, søstre og venner – eller hva det na kunne være, – og dette var innkvarterl’ i hytter,
daia, eller i de 55 rnedbragte telt. Samtlige hadde tatt med seg gadt humør – og de fleste
ogsa ganske mye treningsiver, og i tillegg var det 4 som hadde tatt med gitar, l med
trekkspill, 4 med hunder, og i tillegg var også kanin og rotter medbragt som husdyr.
Fískestenger var det faravrig agsa rnange sarn hadde tatt med, ag rninst en fikk iallefall
fisk, men det vor nok en fordel at det to av dagene var fisk pà middagsmenyen. Middagen
var io et kapitel far seg. Den ble levert (hentet) fra restaurant «LiMPlNNEN» i Mass, og
det var bare én mening om maten – suveren,
Olle Edeklev – nygradert til 4.Don – fra Stockholm Judoklubb var – iôr som ifjor –
støttespiller og hovedinstruktør. Han var igjen en inspirerende trener, som hadde den kjempe-
appgaven a halde igang sine utøvere ~ fardell pa 4 akter pr.dag + katatrening pa kvelden.
Han fikk seg jo en matbit engang imellom, og dessuten en pen influensa, men den brøt
heldigvis ikke ut før et par dager eller al leiren var aver.
Treningsiveren var det ingen ting a si pa. Det var aktivt trenende fra faktisk 6 – og
opp til over 50 àr, og det var representanter av alle beltegrader, og selvsagt begge kjønn,
Søndagen var den eneste dagen med full sol og skyfri’hirnme| fra morgen til kveld.
Enkelte andre dager regnet vi nesten bort, uten at pà noen mate la noen demper hverken pà
humør eller treningsíver, Det var imidlertid opptil flere som fikk seg en ganske ubehagelig
overraskelse, etter at de om kvelden hadde Trangt gien utenfor pa teltsnara, og som på
morgenen våknet opp til pøsregn. Den eneste som igrunnen ikke var helt fornøyd var nok
Geir Olterbeek fra Bergen. Han syntes det var litt far tart, sa han, ag hapet pa at neste ars
leir ble lagt til – Bergen, selvralgelrg – hvar ellers ????’.>
Men tilbake til Olle Edeklev igjen. Han uttalte at nivaet hadde bedret seg gaar siden
ifjor. Bade teknisk, kondisjonsmessig, og ikke minst konsentrasjonsmessig så han betydelig
bedring siden sist. Han ble naturligvis også spurt om hva han mente om betydningen av en
slik leir, ag til dette sa han; «Foruten at man alltid lrerer nae nytt- og det gielder faravrig
utøverne like meget’ som trenerne og de som har med administrasjonen a gjøre – sa vil jeg nok
si at far den enkelte utaver betyr det mye pa det psykiske plan a mate nye ag andre trenings-
partnere – og kanskje oppdage at det kan være noen blandt dem som har omtrent de samme

problemer og vonskeligheler med forskiellige ieknikker som en selv, og dermed for mon
orveksler erforínger , – og konskie også Iosr sine problemer ved Iirr somorbeide. Spesíelr er
lo ogsa en slik leir verdifull for de som kommer fre mindre – og konskie lirr ovsidesllggende
klubber – ved or de får verdifulle konrokrer – og dessulen íór de med seg endel nye idéer hjem,
som de so kan formidle videre vil sine klobbkomercrer.
Den formen som NJJk hor bygger leiren opp no, med semllng ev rlldels hele fomilien,
er ogsa en dhvre posiriv og ve.-dlfoll erforing, som ‘nor sin mlsion, og leg ser dersom er ledd
l den nennloriler leiren hor forr».
vi hodde forøvrig, som el posirivr innslog bade, err og flere prominenre besok po
Movik. Del vor nok de ferresre som vor klor over or «judoens for” i Norge, Henrik Lundh
vor en svippror inom. rlon kom osende od sin 750 eem YAMAHA – sprek som en 20-drlng,
og bore nesreri 70 or ung. Hon ble noen rimer for hon marie rerornere ril Oslo. Desuren sd
vor rilsrede, eller på besok, olle ><-presídenrer i Norges Judoforbund. Dogens forbundssryre
vcll represenlerl ved sekrelæren, men ril giengielcl vor vel llun en cv leirens nnesr populære
individer – der vor nemlig hon sonn henrer middogsmolen.
onsddgskvelderi vor der onnonserr bol Po sr.-dndo. Dessverre for holgiengen sd hodde
der regner godr i forveien. I rillegg vor der forrrinnsvis onglrevirke som vor rosker sommen,
og nor der po roppen ov der hele rnongler lirr oa den grunnleggende boloopbvggingsleknikken
~ so vor del io ikke noe srerlíg Forbousende or der gikk nesren er por limer + diverse lirer
bensin – for der ble skikkelig fres Po boler. Heldigvis vor moslkken eo plnss. Den borrimor
verdensberomre rrio ~ Norsk Joss .ludo og Jiu-Jirso Jirrerbug Komerorerr populærr lorkorref
lil NJ_lJJ_JK, vor pà pluss hell rro «börícn». Der ble danser over en lov sko, og innimellom
kom der en fin blanding cv norsk/svensk/engelsk vise- og ollsong í er soverenr somnnen-
suriom, men onsdogen lok io også slurr engong. – og rorsdog skulle der errer den forsre
rreningsoklen slorres med leirmesrerskop r for ungdom. lolr srilre hele 80 opp i kompen om
orrgdomsrnedollene. Del ble vlsr en orrollg mengde fin rudo, og med en rekke nye og «gomle»
emner, sorn visre lovende lokrer.
Fredog vor der seniorenes rur, og her ble del ogso en rekke fine moreher, po rross ov
or vi sovner endel ev de sonn bodde lengsr onno, ~ íder de rnolre dro For Er rekke Hjem iride.
Ldrdog i7. fonr meddlieordelingen sred som en ovslurnrng eo sommerleiren. Der vor
Ioger en fin, hoyridelig romme om der hele, med sropp follr “hus». Errer ol leirrnesrerskops~
medoliene vor urdelr, korn Olle Edeklev inn, og overrokre plokerrer som minne vil olle de
«ildsielene’* som hodde veerr med no opplegger og owikllngen
l ov leiren. Dererrer rok Gunnor Foss order. Hon pekre pà or
selv om epolegger og owikllrrgen ver vlkrig, so vor der ellike-
vel ikke nok. Der morre ogsa vere en iirovende rrenerkrdfr ril-
srede, og der hodde lykkeligvls NJJK fllnner from rll den rerre
monnen – olle edeklev. under enorm iohel overrekre hen –
vio de lo oller minsre rilsredevcerende kvinnelige uroverne – er
rresnirr og en odresse som rokk for hons innsors od sommerlelrene
i k>73 d 1974, og med er iirrrvkkelig onske om velkommen
igien nesle àr. Og hell rilslull overrckre Leif Karlsson fra BUDO
en fin lreskàrer [udokc lil leir»siefer’n» siol Gunnar Foss, og
dermed vor ogsó signoler ríl der desíderle oppbrudd girl. Noen
limer senere vor srlllheren fdlr over olossen, uren regn ed dr der
her bodde vært iudoclkrívilel en hel uke.
og dermed ler vi lsore bildene fro leiren role for seg selv
~ bore med enkelre slorrende komnnenrorer.
Gunnor Foss ble overrokr en rreskorer iodoko
» med forbensende god norrrerrllkher!
l
l
r
l
V
e,.,,,..;.<§,y~»e

“Y
r-1
l
.` d\ 9
`\ ‘  ,`
i g  rklrv
il -orlllln emner elle
. .
g s.. .A =5hmmel<2le’iIfe”
\
fr, I <:r.r.«i«..,…/. WW!
l 1   .e.r;’r*-~^ i3jf».»:r;:; U. ,
r-_. .– _-«_.._~____,-r\_,._/-\_,\ ,_»._/-_.ff \__,_, \ –`__ _
\
. \\o ,- , i l
gti . l  l
i .. U .,
,  _ :is
/ _
K A
r
r~«/
J
.  .’«?~’g@l,
U’¥r«/~’%-Q _
V ví
` .
C,
li
i  4
1 eli- ll låg j
» eige av nåde
im 051914
Æavkollán,  nugufil
«_%’°’“
7;,.,(,/,.;(…’.’, åå 2/eefflfr,-gig?-r
IÅÅ
.’»«   ,. eee
Olle fikk overleverl en «adresse» som rakk for sin innscls i l973 8. l974.
r
l
l
l
l

F
I;
K
f,-frønf
S
` \ \
Enkeive fulgve io godf med I hva inmukføren su, . ._
1
mens andre kjørte sír~up5 en masse
\
fi:
-«I»
. _ .og mer
andre Hkre
seg best 1
ne~wuzc
‘.;;-  1 =
vg .Q
_ ` 9 ‘~>f.»
__
“3
af
fi?-fl*
Å
Mens enkehe kíorve oppvmmíngen som |e|<, prøvde andre a lure seg unna. . _ ._
,`

.._,`
HVO ?
mening ?
Na agien ?
I’
I
I
1
1
I

___, _’
___v:
____,_
J t V
_7__};__W$
{__._,
<,'<‘
H’ I
ll!R’\1
_v_
____K
/
_*
:_-
5
“ 1 ‘
\ M   _
x `
_ V __ Z V _   __~M\` Á H
_ _\ “__ /af  u `_
Á
` b _
__ ,  _n_M V   V_ 5 _ bí
H__`__J   51 `  _
> TNA  _ ‘WWW  X __ê_ ‘V 1 r
> `
v J – FL _
V _ r _ 1 _; \___  V NW,  1
I M! H _
H ,_$___: _ i Á I __ »
_ 3 4′ lå’
JW I   _ ,
_`   4
Qfilæ
__ N  “__ VA/(_) &§
AN   jwww iw
_ í ` ”Jag «;_ kl _;
w Jå:
\ á
__” Q `
gâ _
_ _ _ MIN L ‘M
_ `
j Xííæ, WM g
_ _/   N/ V
__ __’ _ ,
E/ tt., _
_ __ vi
` ____,“á }_ år
I  `J`,
lun  H)
3” _
1 gå f m
_ _is,fl-`_` __ Á
:_ Å W 4
W; ir R’ J
P; //)I_
ti 4, _
J

“Q ..~,
\
Q
.ífx
í
ai :æg
*S-a’
3
‘V Xi \ .
y -_.<.
1 ¥.’

G  if
3-”_
34.
í
A
*
L

Hvem kommer der?
Joan, der er hen .mig Yfifflflhfl 750 ccm,
Herrrm Lundh, norsk innkíwpr i 0fl|@df=if=s ~’ 4…. _
gudoe ~’beSref.=.~, som év «magen i 74 ‘\f` ‘
her er på vei opp fil
besøk hr» |e;r§iefen.
…én av X-ene
bodde Forøvrig
fi\s]øs – og han
mane engrmg
ímelíom rii land
for c får mer seg
ned efler en mm
kuling ombord.
X _ _
.og han kom ru lener. *’ ~
på Sen nyzmmpre
‘É `
eller
z posmve svenskekcrrcr som nor satt Forge po begge NJJK s sommenfene V
Pefer år Rüberf (efler vflr deíorw/e|1d*7 Roflfl f|o Sf0c|<|’\o’m Judoidubb

ntudsproblemer var det |kk `
.« M _ –
__ ‘A ‘~* må ‘ ` ~===-
. f, í -_
, T » ` 7 v .L -` roíur kunslqe
râñre – te __ ;,-
7 7 ~ -`e/ ,’ – ff,;~;9:,_ _.
-ve – ` » _ , _, «
ø_’__ _ __v _. _
. « 3
» ^~ eller et d’*
_ – -,~ `Å-he -_ ‘ «Ã<~,.,; » gi» -!
‘., næ 1 e « e »
°e ~’ f 4- , _- » .,e<<-~« _
» ~ ‘T
effzliâfleåe «åå K»
f. :-‘“’=»‘ -‘í **<>.«`_^ ~»^
» f  1»
flf
ífi*
| form av krc|bbef|ske’>’°
Nivåer pa Ungd<>mme.«e’.>?
Joda, dei er ikke så værst,
men der kan også bli bedre
~ sier Morten Yggeserh.
Geir Onerbeek fra Bergen JK
symes de: var Im for førr í
bakken- og regner med er nesre
leir ble [uge H! er skikkelig
sted – Bengen
%_
eller rett og s|eH bare Ixgge
dro seg – nar der mr Irrf s0I’>

E’
–og tilslutt noen av mectaIlev|nnerne=
E L tritt
~ 25t<g Tom R, Anders og Tom J- 28- szirg sreron, Ronor, ronn og Ronny
I-v»»‘ ,.e.« ~
ge «flvee ‘f’!’:
-, I , 1:». ‘
2 j fge’ få C L
rir’ v
t J V
. t 1 X
36-40kg Peter, Bernt, Kenneth og Frank
`.`
. R-
T «e«-ro
. W \ _
I A. Æ»
\. – –
.wí
. 4-
.e
._ ni »
if,
fr
>'< –
.f~
Il Xvlz
._,,-j– _
/7  _,  »
if
.Mi
i .
«-
40-45kg Mats, Svein, Peter og John
»    J ~ :r*r~-.-ene.
,,,…e J »\ ~. – ~w b w
å  fi» «`  f« e  5?
, >I \ 6′ li
: ‘ l I `   ~ : ` J
~ \ Á I , _ fk \
~ ~ ‘ í _ I ll  “T ‘ \ ,
– -.`\
it’ »ee,
«-» «?T- .
.Bif/» wl-  – ~. ‘
45-51kg Rooorr, rerie, Per og Egai si – sskg Lennon, ror-nor, Tore og rorn
fr-1

Jenter over sornl – rane, Kornrano, sen.ienvei<> srean wdno, sr|ond Pereordren
Line og Kristin og Birger Sorensen
BsS2’_*eL’
– 25kg.
Nr
n
ri
28- szkg.
Nr
n
tr
tr
32 – sokn,
Nr
so-4o|<d.
Nr
n
tr
40- mg.
Nr
45-swg.
Nr
ri
tr
ri
51-58kg.
Nr
n
tr
n
58- ó5kg.
Nr
n
ístf
.l.
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3,
,l.
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
.L
2.
3.
3.
for leirmesterskopet í NJJK ‘s s<írnrI\er_leiL_l9:lZ.3ugl,lgZ4_;là_l;arlíoll§n;
Tom Rustad, NJJK
Anders Skøien, NJJK
Kim Lindholm, Dala JK
Torn Jorgensen, NJJK
Stefan Olsson, JK Budo
Runar Hansen, Nesodden JK
Jon Denné, NJJK
Ronny Almann, NJJK
Riolnord Pettersen, Ddlo JK
Peter LOW, NJJK
Rune Bucher, Nesodden JK
Jorn Olsen, Nesodden JK
Peter Gusravsson, JK Budo
Bernt O. Halvorsen, NJJK
Frank Hansen, Nesodden JK
Kenneth Karlsson, JK Budo
es – 7si<g.
Nr.1
.. 24
‘J 3.
» 3.
Piker -4okg,
Johan Lopez, JK Mifuné
Rune Eriksen, NJJK
Ketil Pedersen, Charlottenlund
Petter Nielsen, NJJK
Nr.1. synnove de sroyn, Nesodden JK
Piker 40- solrg.
Nr.1, Lene veivdnd, NJJK
» 2. Moraonne de srdyn, Nesodden JK
Piker over 50kg.
Nr.l
tr 2
n3
n3
Senior ienter.
. Ann~Sofi Hansen, AK-59 Tromsø
Nr.l
» 2
n 3
tr 3
enior v
nne Jerndo|, ippon JK
Kathrine Fuglesang, lppon JK
Kristin Johansen, NJJK
Line Laumann, Ski l.L.
Karin Danielsson, LUGl,Lund.
Elisabeth Jobs, Tumbo
Gunnel Boström, Tumbo
Mats Linder, JK Budo S . Len eh’
Svein Grøtnes, lppon JK
_ Nr. i. Stein Wang, AK-59 Trornscp
pm’ E“'<“°“’ JK B“d° » 2, Erlend Perebrdren, Nesodden JK
J°’“» M°e’ NJJK » 3 Birger soreneen AK-59 rronneo
4 ,
s ‘ w| .
Robert Rom, sroo1<|no|rnJ|< e»‘°’ Nf*]°’“V**[‘| Rusmd NJJK
rer;eo.He||on,NJJK ,,’2í må ’11 K
u erger, JJ
Per Beekemon, uddevdno JK ,, 3 Geir Onerbeckl Bergen JK
Egg’ Rwsmd* Moss » 3: Espen Halvorsen, NJJK
Senior Mellomvekt
ennort Hö lund, Dala K , `
L 9 J Nr.l. Leif Karlsson, JK Budo
Tor-Ivar Flatner, Nesodden JK ,, . . ,
. 2. Finn Werner, JK Mifune
Tom Denne, NJJK H
Tore Hanseth Nesodden JK 3′ Mona» Yggesem’ NJJK
‘ » 3. Kai Foss, NJJK
. . Senior Leir-zungvekt.
É,’ile’:rS“’$§è°»dóG’|ffjç<JK Nr.i, q>rn rerie roe, NJJK
Y’ » 2 rnorpenereeon NJJK
Laurence Parma, NJJK H 3: Jørn Hansen, Ski LL’
Oddvar Hellan, NJJK

J UDO J UDO J UDO
Nm?
l-hm? l-Mia?
5.aktober 1974
Haugerudhallen Tveita OPTIMIST
5/6, oktober 1974
Åbo, raniond Nordisk E a YJ
12.oktober 1974
[__ –
Haugerudhallen Tveita ELITE
27. oktober 1974
København Landskamp mot Danmark
3. november 1974
Bergen Vestkystcup
5. november 1974
Ski \/ennskapskamp mot Ski
ló. november 1974
oslo Åfonog NJF
`l7, november 1974
oslo Biznoom Cop
23.november 1974
‘X
Gøteborg lnterncisionalt Skandinavisk
23. november 1974
Tveita Klubbkamp mot Nesodden
Desember 1974
Tveita Vennskapskamp mot lppan
ca. feb.1975
Kfamonsono s NM for iog
ca. mars 1975
????? NM individuelt seniorer
ooooffi 1975
Island Nordisk mesterskap sen.
7- 1l.mai 1975
Paris, Frankrike EM for seniorer
9- 1ó.aogust 1975 Movik, Larkollen NJJK Sommerleir
sept/oktober 1975 sverige Nordisk E.& YJ
20.-25.oktolser 1975 Wien, Østerrike VM for seniorer
23. november 1975 København Internasjonalt Skandinavisk
s.& ænovomoof 1975 -l Åbo, raniono EM fo, 5,; Y,
17. iuli – 1 .august 1976 Montreal, Kanada Q|_