Stikkordarkiv: 1970

Judo treneren – Øivinn Tveter- 1970

Judo treneren – Øivinn Tveter- 1970

–•
Jll1)0-
TRENEREN
ORGAN FOR NORSKE JUDOTRENERES FORENING.

. .
p • l ~ ..
,
l ‘
h>’g’~- IJ ~ ~) ~ .tiv:l’SL\:Cl t.H.,c,i~ ·~!Ø1W!i.· .. FJ .lli ·~ 0 ,r.J. ;:,
‘iH1to~~ fi;ce gangi!Jxo i Ø:.rat ..
B~ab le >i il il 9’10 11
t!t~,J.f.o arv :D!orekø Jud1>ire.oej~(n Fo1 ~n -. .~:~ ~: .. ~’t~r: ·~ »
~j·$11d·~EI .gr~t1a ·Ul msdlemmor ~\T liarnke .Jr~d{!l ·
‘lSGUerea ‘rer®tting t)(f i,: U~ fl.n\lrc:i ~i ?m Li·(; ‘X’td; l { r; ; l}
l:t~o·~øl’l~llit o
t~to;;lail~lt·~ o
Ø i vinn ~\T~~ •ax c xoø1 t~1: ;ø:~,
:lhor l’fl·~(H)’~ SOilc
. .
l.
…… ~~ …… ….,. .~.- :.· ~
l. InnledninJ av ~lvlun ~v~t~r
2 v æolll.Jl’ltar V.:l1rØr.l~ld~J h»lstrulø:.sj. -underv.
– l~rin~. av ~.A.Larsano
3. JudOl’lytt o
49 .·t.e 1(1 i~l.iGr fra … :J7 ,/.
·s. -Bølc:~r ..
6., T ren1n~sle1ren 1970 ..
‘l t •’ tv t ·’ »
‘,lf f
. l
‘ l.
:;.:;..,.:,~.;.;· ;.;·…;.,!·;;;.-.;;-;.,;·:…·:;.·;.;– .· – ……..- –· –·–·- ·—_,~. ….~
All t for len~e her det vært manlel på
et or3an som d~kker judosporten i No~e~
Dat or reåaksjon~»s hap at v i skal få
l.lt sli!~t or ,;an i JlDO’i’.1!:J»!R!il. Redaksjon ..
on vil f orsøk~ å skaffe t ilveie 03
f ormidle informasj oner om judo med
s p~ sielt he nbliklt på det behov t raneren.
ha r •
·:1. vil :Eorsølce å d e kke tre;’:’lin~so pplegg,
t r~ninJs planle~3in3 og den dir ektø
avviklinJen av t ~anin3 s kveldene. for
å !tul’lrt\~ :;jøre det t >;) til f reds s t i llende
vi l v i s øke å en3a sjere så man3e
spesia l iater vi kan, v i vil s øke hjelp
hos 1ior:;•3S treninøaet<sper.t: i se og i
de~ hel a tatt sk af fe til veie mest
mu l i.; i n:f or masjon om de t inge ne som
e r invoh rert i ju’-\ott’eni ngen. Vi
h åper med detf.3e å let·te arbeidet f or
do ma.n,l<3 t r ei.ler e ut O\?er i .·lor~e
som ikk•.:il har <l i røltt~ l’. <)n.’ta1~1· m{;:d
1annc el.{spertis.;;·m . Samt:idi.J vil v i
oppfordto allG som har noe pa hje~et,
væ:r:l3 s~ .• om tronin .; eU.er andr e t in_i,
i :aønde oss noen ord slik at v i l< ;m
lut te r. r obleamene i vå1:~ spalt e r . ~·.an.;e
prob!ec;mer er .:;cncrell’.e o~ vi k r.m
på dGnho måten hj<~ lpa ‘tve randrø ~
‘T’i l {). bøjynnc rnød vi l JUOOTR~N!: R!:>!
l:o,r,me ut: med f i ra num:.H~r i å;ce~::. \Ti
håper 1 første omgan~ at vi i 1971
slta l ku.nne komme ut hver måned s men
dett 2: er i stor utst raltkni ng a vhengig
av d~n interesse tllOnt utvisetl f :r.a
les r!.rtle .


,,
‘ ‘
,., ..,_…_. ~~~- ~J ~l~ …. ~ …sk~ l;~~.. . \:.w ~:: ~ ~ ;.·~ ·~·…: ~fØrste
om3an3 v~rt så heldi~e å knytte
til ose R.P.~arsan, som holder på
~ad den avsluttende dal av sitt peda.
JO,Jild~studium på Universi.tøt0t i 6slo.
Han har . lovet å skri ve an s e t:•i-3 o.,1
da ;;ene ralle peda:;o.;iskø ..sr:unnn:d.ns:q .. pex:·
o_z hvordan disse l~an anv13ndas i idz;~;) n:
1 sin alminnelllhet 03 i judo i scerd f’.le t tle’t
Je.; ~r sikker på at vi a l.le vil ha rme
å lære av denne serien Ol ønaker ~ o P ~
larsen velkommen i våre s palt er.
Hva judo an,Jår håpør vi at l.;or..;es
Judoforbunds konsulent 3 .2. gleoson
vil yte noe til osso JeJ kan f o~s ikr~
at han er en i nternasjonal anerlq ent
kapasit e t på judoo Under en t ur i
Frankri ke nyli3 var da f ranak~ .;ymnas til .t•
l CU’ere mec3et interessert i det han h~t ddt
å fortelle om judo 1 skolaneo I Fran~(~il !.
har judo blitt holdt helt utenfor ;s}’!nn.a t: :: j .. k …
unclervisni ngan med den be3x~ne l s~ se
det er a lt: for far li.:;a De var: me,3at
imponert over forholdene ~ ~ng land h ~or
j udo pr akt:i.seres nest:en pi1 enhver t>k :::le .
Det bør i d e nne forbi ndel:;e he ller i kJ.te
underslås at de e n3el ake s ko lamynd::l,:; ;·~Gt t ..
heller i kke vil le ha noG tr:€ld judo å
,zjØro i nntil de h øn’!e G .. :LJle e aon ~
f remstillin5 av idret ten .
l til le~g t il dekknin~en øv den r ent
judotekni sl~e s iden av saken v i l v i
o~så s øke å holde leserne inf o ~ert
om ~~a eom foregår 1 judoverde nen1 koruturraneer, organiaaajonsmos sig,
øpeaielle hendinger både hjemme og i
ut:landeto Her ~r døt essensielt .at
klub~ne sender inn i nforrnRsjoner om
‘f
hva som skj~r i dt.; forskjeli;e klubbene
av konl~urranser, (!.raderin3er 03 andre
tin~ som det kan være hensiksmessiø å
fortelle resten av judoverdanen om.
La. :::t.:.i§ understr.alte at tidsskr:l.ftei:a
liv 11il vv:re C1Vhcm1;i.3 av d … m informasjon
som l’lubben.;. lar tilsi~c osso
Dat e1r danne kont~~::.t..ln rn~d tr~narG,
l<luboor OJ den lev: . .:mdG judove:c~mon soln
vil Ji oes livets rett.
·~i J. slutt V’il ja:; h h<1!,’)e ~t rikti3 man3e
føler sa3 kallet til å si sine meninJer
i Våll:’~ spalter O.J at vi k~n få frisk
03 en:.;aaj-3rt ;neninJsbeytnin.;; som 1tan
v~~:~ e.v verdi for judodn utvikli!l3 i
. :ot.»j~ ..
;:’if~l.f!f~:.~,~·!~~o~.,n~.&. i~!~3lli!l ~;-:;.~~<!~2:!:!!~1 ~:-:}._~fi.~~
. \Y,..~#.~!!’~:
1:H~:~·-%:’~: kt.h’l ~.a.;iD~i.·es i:30n1 «:i’o~:’~-~~J.~:l.t.g ~·i ~;tjf’er;:~»
hn»‘ 1-IÆUi ~!l»‘!~nl!t;•’ se~ nye fe:r:di.1l’lete:r/k»J.l.on.:~l:.!3.p,
1/. i:r;1· ~ll.’lf.lll~;’} .• u&u tt.v t;-\S’!il?.la ~t:t ~il t<;} ru&.ta i
rp.:: ~;. W’!la~~.;~’I’J.i ~<IJr ,,
· ~;r;. c;:~· eg s.n: e,}:g
‘:..tt~ ~E:l W.!tddu~~ ~~t:·
~;i\ ll-!il:~~f:t c Im~å·~(ttr
)};.,t /:.n(.~tb~»{.
~~· 1;& nlt»‘dG:!Ov’:U’
~u. t~j;,d;ig Jtivi1.:k·..’
hirfg’ r~v ult k~ el.t.~g»
Jr,!; ,,·;. et::!! n;-;· d.(;)t nlUlø.:; f.o::ek;i~ll::.Gæ fahtr1’J!GN:
;_M’f. •t.,:t>:t~~W ;l.ii .l V·ft }.a~il:.lf;Of’t c;g iz~l’f…ngs~:J a\.\.!ta.’t.ot:.
.;~l·~t);, ·rb::r·m~ ~p.aJ.ttve~, l:ll!.H1~!! uoe;atf-.:Ja~ Jf~JZ’ å f.r~
.at (1’~·’;.~; :’rHHl~).t;t:-.’>i m~ dw·i; v ..O A~it; §. ku~·t:(.·r,Jo:t•o
:Ul ~.:_.~ ~~~~··n:U:&.:9tci.dc i’altt~-,Y.•mli lw~l’i; mull:: … !}.c,’t
‘»~n·:;~;lv~- i%::: ftTI i’m:aoh:-:CI it ~J i;;dlt~e:t?<~ .f.lllG;.e
:1′, ~’ (;~ tld·.<iH:..;o; J<i; &.o Jl’.)t<i ~:a.,, .. ~ b~:::: G:?. f.. :>~srdr.:»~
i1 . \·;q,’,i.le~t~·o o
.eyL 1;-t’W~2 .. <lg r•J u~dwra«J~t;~:~;-:rE.JJ • (J; f»‘ p;ea::;tie1: c:t-‘
:f.~ .: ~f. ~,-g ~f,::’ ::., l:OL’llllGt f:.:>ei;) 1_~: l ff:~.._~:·~:) 3/,:U.$’~)
a:-C»•,jl-~$ f1(_3 .1!1·,:·1 ,113!1(\)~r ll»)U!. (;.~- .. t J(; J.’ i’·)i!’S@l~klS å
;t·c ·~$$ :!. <t Oli:\ ~ ta·h;:;)~~ik~ t.e <t:..’ muf: 1.g» lk,øn
,:av <llssø :fi~f.r ~ipp~illo e~ f(:~: <Hj fc-:t ~l l .. ~:d.~~ J
iil.! ~~~ sx ~~r s~~si~l! g o.e; ~.~t>·:· .. t~~~ ~·ari1l •Jt
\llf.,,,j’i;t~t>l’t glloifatOf.f o
‘ .

l l
\

– } .. ~. ; .;.
mA les~s en pl•a re~ såvel hele kurset som
to• 4en enkel• leksjon/time. Selvsagt behøver
man ikke følse denne plan slavisk, men den må
voso~ klu n&za en ‘beøru’le:r timen. Hva som skjer i
løpet av denne vil også være avhensig av
hverdoA øl$V$U rttar stoffet» – otte vil elet
wur<n u4vea41« 4 foxoanclre planæn underveieo
.Wllet mat4 wa4e:rviaD1JSPD IHli væraJ helt ‘klar·t
06 epeøitlse~t nølftktisa fo~ QkSo en liete
ovar hva eleveae Økal ·kuAAe ~ttø~æ sttør å
ba s3ea&emø’tt un4e~~isø1ngGDo Denne mAl~
‘•øtømmøleea mA bysgea på elevanoa tork\tnn~
skape~ ee ferdigheter. Uten at GD v9t nø7akt!g
hvor eA stl\&-tttJ: og bv~ en vil oppnå» samt
unier bvllk~ fora~setninger dat arbeid0a er
det ~mulla A løsge opp en realistisk plan.
••• 4 kunno formulere mAlat og laga en reale
1atisk plan $r 4et oss& nødvendig l anal 7aere
ltal»$etoft’et ll ep~tari og inrabold.a Jucl() kaD for
ek&o ‘es~A · ~v: 1o f.røi ake tærdighate~ som
~akn!klt.,koncU.s~oral’ st~kGp tortlyttningsøv.mt9
taktisk gjø~mfør1&go 2o KUftnskeper som
$u4otøol:l (teknisk fær4.iahotannal ;rs5 o a teJ~ ….
·Ul&k
9 ~tl’eAiR8). regl.Ql’ ·CJa hiato:dak
beli~o
»en plaaen so~ blir last bør. føls5e d stø~atQ
mulisutætw<tlmiq Ot!J e.vvik~lao~ bare tol.S’a ta.u
~ det ~% saaøynlia at dettø vi l fø~e til
et b~~ undervianingsreaultato En ~ør også
~ øyne&~ OiJ0 tor ønakolieheten av øvontuBllG
tosand»i~r eg i tilt&lle no~ere n@d for slag
tll før-~d~inaø~ Oo l sn komm~~ påo Heddal
dlna arfaringer til ~ndre og diskuter di a s~ l
Altsi en plu ~yggøt på mU. 08 torutaatni~a1~er.
fivis avvikalser tore·km.a ruA sn vi te nøyakt!{~ hvorfoa
·’-
..
l
l
l .
!~an 1 Jl&ilGn, :Jl’o:taøk å f’å en naturli~ r:;a.:.»‘
mGDheDS ~~ det •nkle til det vanakeligeø
S~ til at !o~ ekso ikkG hø~t grad0rt~ ti?
etad1-6h~1:1 gi:i!’ mot lavt g».$dertø ·ia ch ‘dø ;,ril
ovet;ppel de l avt! ~dortlll i t:. tv~.k ,,ingen .
. ~~!l9..~~.m.!<l§.J1_ ~2″
!jr. kN.1\ il.kl~~ 1øJr.o for atld&•e t~~: llt:-\1~r ~f:dx,
let~..’~ a~e,, ll:vo:c- i:t21kel t ml\ 1\.æt.~o ‘l®l~ ~-l e!
l\ h’ljf!~Oo U~t øl.c’ ih:kø nok å ·n: =;).~~}!’t~;’t to~ J
~-~·;~ lllart ølJ,~)li’ d.eruonøt~~ertJ olsv~m.t~ me. <~nh1
l’~mve e« øve .,
VIØE=-!J~FU!U:J,AJllll=ØVE er. Si’\ ‘b}i’Utb~;.:-· m&- G
å gjø~c 4~-j ‘fil’, .., l!el.,.,doJlohGl ~:;t~Jc;n ~·5.}, ~ ~~tr.
vm~e wrveutiø)~1~;y i l:ysiak insh~ukujcr;.» 1Kln -‘
n~~ø~ via~~ ol0v~~e h0l~ l~et~t ( l~r c~
~~ØVeø fo21hlat'(‘tl?. Oij’ ØVGd.’ ~&’.jQZ.o iJår Qt~O!SV’i.r\G
ha~ f&tt f!l~l J.i tml .følontr rt~~ ~»»?ol.at~~æ b:ua •:øn
:’:.11. ~fl t~{,me 1,1 fiø ~rlkel·t$ d.~l~r. og ø~;’:!fr !~t
4e!l’ll.m~ lU? inuø~'(l 4;i\r an t~rj -tJ!l. 0′.-7\3.l’ t :1.:. \K j~&
o·velSQ~o Itøt Ø:\;’ hc·J.Jl•t~t~ 80 ‘fl ;•k’\~~ h&:»-’08 f fl.
fl~~~~· ·~,j?Ji~:;,~~l~,.»~~S}~'»· ~ft;_~~l:J.,
R:. ,g~L· fri’~ tbt 1~j’:’FZ.~- ~ ~LU d. ~ ‘· ~·.~cjnt•t .. .Jv’ ,
(l.•~» g;;;.yc;;. kn:jr~~;g<· t~ l d41’i> ·Jn ·<f.<1.il’. ·?ra. f,~:..: ~’ .. Gi.
~~~;f.’)’!~)’i t 0.~.1·~i? ~;jc!’HlUDJ[;rl. ~'» ri.f.U. ,~.~pl® . l: l:e~ ..
~ht<-ø 1rah ~j;)~.:w l ,j,.rea v·od 1 J {‘J;~·1~- ·;p.fi; pa
it-Jl:t’h:·F..:.-e’D~:nc 🙂 D «>JC’ 7d.ld!~)~91~.9, ~tt: ~ J.f:i: trr ‘~ia
41!~riio; ~).it:dcl: 11 ·h·~r\H tt. –~··:t.· JEc t~:1
nU;z~~ o ‘U»10F !1:;:’4i:t..’P~Hlr~., rnJt v-!J Ja. V•’:}’-.t ‘-~.r~
:~~~~ eL;.tt·~oll.ol4\n•J .• -.a.l~ Å’:~l> :~~hV ::_;;~ ;, G3.~.r. :.:1.1:
r.-.~ dtt\’. ~kttJ.•. ·w,:.::<l L4H’t 1.:•1 J..j. ~ ;:: ~l_·r~; ·.~:r·:’r.;’·~ ·mb ‘::
~~’ø tl(li’~!t.•UOo
Cij~~ ;?eilz~t-:i.J·’t;’!Ol.’- l~Of.·il’ld:·~ n~.~·.m:d’l~:::J· t ···1
f. . ~&\tJ»\ i~» ;r :1~~; ~ø.·l ·\1 ~ \, (ai.ll,~b. !.3~,; :~::i’:Yr ‘,»: er~.A: ,.’,· .~»‘ …….c.. ~, J ‘»..)
J,nrm d·~·! st;;:r~l. ~~j··~=:~f:l t}g i~IL’~~ ~…,.:.41, !lr~ :~l-\~. 1~-:z ~
aj~r!’!’.S» t!t:~’:J~~V’D:!.’ <.itJ :·n:e Kl’/]tg ~-~ …. l)~! rrN,’.’,!~O ~h,-~
:):!\ :fil$;;}fZ»-::l -;;;i i, !: ~h’><i :il.el’l ft’i: ff.1.:r: Tc.:.5:C(‘ lj;, ~ ·. , • t . ·• .;1n ····jo ·
n:~ ~iLi:~Jl. i~)’ ·~&. ·v;’~~ ~~flt anti!.’t:’L> ~~il~ ‘»‘LT~ -::;r.’ ,1~,· U ,,l
. ~
·out e;;1 !2x3tr:: o.U.t!:.t1 ··te-u l·:·ntt-) l:»1;&d kv!leH.; :J. :~
~’·· U~:c-ti;~:ill;’;!.., 119.1~. c.iD.ih>;;. ~O=i 3 ~. av ~} ppJ.u,;t1:e iL.!;(!
.2 … !~·1~ ~,vr• ~lut: ~r. h<:..r.l (t’; m: 1\.:n øl1~2.’ ikl~e
i}( ·~ ~ no?.:., ::rmf~ ~ må ·~:.<mer;~::n e·esf.~ :J·.it :it
J.~Y~. e;a~.~r,:l ~<~ .U~)l(.rt b~Jl:’ tl.!~t Vli»~~s c;n hjaJ.J.Yt«·
‘tt;li~~:’-:»~~~X’ 1~ l!J T~Ydi5 r.om ~et-ill hj~:b~Wl ~U
rM~j vrai.1.~a5..\.C~;t’ ::t~ f(~~ l. r.;J»~:·~~’.~l~;»r •
;n.~m bJ»i~2’~’2 ;~. m.rU c~ t’o:.a,~e·~tnAnt{~.i;~
i1~·:~»»~:;\®l·~ilu~7;, ;:if! ~!)ti~~ c
,,.~ tH.-,.:-:)1-~~ VfJ· .. !»•;;r. k:.rt~ll.’ ‘OVtb :· :?t ;::I. ~i ‘li .i ~~ll~;:’rl·,tfl. rr;z~
~\J;»:JJ.t.vtdt,’i)ll :::’oil~ei·:.it.:<:t\,·
l de~nc spalten er dat rnenl nJøn at det
n’~al ::JiS infoonasjon o:n hva som hender
i judov~rdene11 – hj~m.’I’Ie 03 ut:e . a.edaks j onen
er tct:~lme;nli . .; for stoff fra alle som
har no il u bet\}tte Et V a 1Il’.sn interGstJa ~
FØrst et lite blikk på ~Jordisk M~St$J:-…
skap i 3Øte bo:t.~.;. aor,;e fikk her f. ot’
fØrste ~artJ ~n. m<t:da lje .., br.orute i
~::rt3lte tveki.: o ~-lorten Y..;;.;eset:h f x:e i.U .. »I.{ nto
for denn~ fin.a ~n.-ea ta ajoneno ~ tt: r1ovn
· til bØr nevnes1 nemli3 Jan Ulvås som
~jord~ ~n J li~~rende kamp mo~ en av
fin~aQeS s~erk~ ste ko~t~ Zll~rs e~ det
‘-‘ si at- ALL:!: d~ norske delta~erne
viste ~od insats OJ fin judoø Att de
andre no t:disk.~ nasj onene 9 med un’te}~. Enl
Danmarl{• fre:ndeles er for sterke for
oss er bare a sk~ive seJ bak øra~ ~or
landets trene r~ ~ OJ sØr!e for å rette
pli d~tte i tidan frem til .~ordisk .·!ef!ter»‘
ska~’ i 1972, so.:n da 3il~· i. Osloo
Cv..lr· t-il ::uro:>e.m.JstarGl{a~t: i ;1st–Ber:lin ,
!.»er lt.an vi f ørst t a et blikk pa mødel.)eford~
lin ~en : ·
\vSt’-‘i’ys1~1At’ld 2 .:;ut1 l søl·v
Sov1et-tnionen 2 n l n
5 br.c· ~e…;;.
2
L»ra~1kl:’i’:~o3 l u
~t»o~:=hrtt:ania J. n
~-olilflnd
~lasa~vi~ne rno bla:
B.pe11 klasse:
TunJvckt:
.·.vllomvekt:
~leL~t~o.l:r.’V\:’lkt :
I .. ettvel4:.t:
4
3
l
~
Klaus Rene 11
Klaus .Hahn
B.ri~~:m Jacks
\~

• l
)et· t<-;m ::o:-.:’ t l)’i le::: Rt … .:ro ~:-..;a s Judo fo r-
)ttrd ble opf.i’!:t-::t\: gcm f uJ. lverdi;;.; medlem
~v .:::\JlZO P.5< \J.nl•.JJ:ien .. P.t:,lc i:und~ rud som
•uu: .·J~rx<.H) J ·~ldofo?:bucdtl repres en<t.ant i
;)er:· .. t:n ha;:.: lovet å f orto l .~..e ()fi sine
:Lnn’\:ryl~. ·’ D~’H:\:e i nrt l ·~l~Ct: korumer i neste
t’lUnlf!»-<:l.i:»
Til shttl.: kFH’l døt nevnGG tlt det før
ijh!.l:’a’fame:.;tat:ska p·~ t bl e avholdt l.sndskemp
m<~U. o;n Ho l l-and o,~ 2ngl .;md hvor det
a.n3øl ska hq@t 3ikk av mad s e iex.’en

Her e:~: dot: ffit.)l.’lin..?;~n at :J’;’.c.i’s st:yrc
før:et» o~ fr~:nst sl~al d i sponc r.; onalt~
~less»L’l, l!!l3n mcldi n:;~r fra ~nk.alte
medl.cilllltie:C so.n wu ant::ao d ha int e res ra
fo:c .:•a-:lr..:: ·tr.cner~ kan o.:;så t as i~t.l o
D~’i.: mGdd0-1es med d~ t:t..; .-n.~dl~;mno3n.:.~ F.Lt
dat; ild~ ha~ lykl~ s oss el. O!):;:>nå ~d lem&~
tap i .. n.•o .t\ vsla.:;e t b.;j.;run:tes Hld6 a t
\ri ildtr:?l har til hansU~ t u drh7d i dr.:tt sli..];
akt:ivitet, men er ~ t s l aJS t::ran~rlaug
-alløl:- tl.~ne);»fa.;; f o X\i:nin__,. i:ve so.:n
s~~:al .;jør~s i. de ~»‘l.O s a:nm~nh~n..; lurr
atyret funnet dat hens i kts .ness i..; u
le33~ frG~ for d~n f ør ste o rd in~
oene l.»alfor.srunlin~., Vi hc.iper at e.lle
medløm .. nøne tenl~ar a l v o r liJ _;j ..;~m1o;.n
‘» lt~u:nati vø or~.;ani sa sj onsf or.-n~r el l~r
hvorvidt v.:h:u lover b<~ r f oJ:andr e s sli l.c.
at da ~an ]Odtas av NI FR

l do~~ spalt~n vil vi pr~vø å anbefale
fonkjølli~e bØttor scxn vi men\lr t rane ren
kan ha utbyt~~ av øll~r so~ han kan
anbefal\# sine elevor. !!vis no»»n l~sll r .
bØker d~ men~r ~r JOde vil redaksjonen
være takknemli,J for inf ormas jon o.n di ssa ,
altk at de kan deles med de andre t r enerne »
• ~ ·· , J _.. …..~.. ;• .;.~..·… «u»;»~:~.: ,• .»J». 0’·-«7 :…. ~• , ( sva :\s_,. …. ) o ~ i ns·<» >-rukt .<&l . vt
jrunntranin1spro3ram for i drettsmdnn 9
·mad dia3ram for p~rson l i 3e da t ~ data 03
?ras.t:asjoner. es. ltr. 7. 50
J .. t. il~~son: ~»;»ou to ft l ay J udo. (en.-; o)
D~nall bolten .::tr basert -,å a t: rv .. pr.o:;ram
SCU’ ,.r blitt sendt over hale 1n J 1and.
«D~tt..:> ~r judo som det: v irke l1~ e r ,
beskr~v~t for den fullstendi3 uvitende,
o,; – på sa:n.11o t:id – .-;it:t ~.Jn ny o ~ i.nt-er ossant
vri for de ea:n allerede J jØr
judo. Dat ~r brultt :nal’l..;e i l. l ustr.:~sjoner
sam:-.~n .rod t el(.Stl3n i ~ n t::ombins j onsforrn
so'» iltk\3 tid li,Jer er f ors økt . ~e sultatet
mGd dann\3 presentasjonan er st j udo
visøs s lik so~a det kan være P men s om
den ofte i kke e r : so~ en t iltrekende,
fasiner~nda kamp-idret t , som kan til passes
03 ut føres av be.;,5e kjønn 03
for nesten all e a lder&Jrupper ~ »
Alle bøker kan beøt:illes f ra
Øiv1nn Tveter, i ndustri ~t 42 c, Os lo 3
c
. ·;
v ~<! lv I.~v rrc,:11sqa vt:nob I
v n.o~ ‘:.te f~d ;;;; lllot:-Ia-:co~
. :•. I~ ‘-‘ ‘J· ·:1 :t_d:w arl na}j,
• • -:–~t e n.h ~ … l ;l~d.nB
n » ‘Jb -:te,!i!.ld
:;. m ,f .. /;fs:1 e·.t~;v
e ~ [b 2n ~ila
1

l
1Rt~.:~~Ji.r~alr;1ran , 9’70 vU bl: avholdt i tiden
28/{l •. 4/1 1 Oølt;~ml»ed<~t, oenaynligvis på
~T(‘j·~e;Gt:l !tii:sttsbzsskol41o Des.~’ v!l som m,~nlie;
·oli tu4ot !W d«lu onph1åe \!ii#:etrenær GøR.,
GJ..t’1nll(+Eiø JIJ’Fu kcn’lau~~m:: i tslmh~ke apørsmåll)
‘lf:·:<f~rA~~i t9:~’ hl1JI:eu ~r s::Ga Jhk..'<_, faøaat\.9 møn
c\M~ v.,J .. r.!C1r»;G.t;~!l~l!1t;rvi.e l) 1 i Oi.l.o ti 2!)o00 ki~ .. :!Xlttcs
QP . o;»t’a.v~~.u·t-an o;; O}~pllolt1 oe nu’!.t må lt’ttJgl:UH3
u·\J~}.OlJ:. NJ1:f o~ øilr.ke;;.:-)IØ ld E?.:i! ov~~~ at dat tø kan
to3.i rn økrdnn.\ b~~.a.e.tui~A« L’o~ de som ikke bor
i (Jii\ .)~~Zi..f! Oa.lo 05 Llf’ Gt.A,~va.:!il~ge ~t>X’gE>…V.C~
vb-l rdk..~~.wt ··nurd(l:i.’o »!U ‘ .• i~~t:Jtan ;~’or aubeHt.ie.r
W.~)f[,’>,/~ !liØ~ (‘ o
All<:1 :»JGm ~ uwxo ø<tl ~i\31Gelia cia l ‘a på clf11m10
t~~g . .-~~;} ø~ dtll’iite «;ittldø:r.• i asrU.g grad de
1:K~B .f·l~;?!G>7.’ som trQne:r.>o ~- aintJ ldu.bl!HIU~o Dl1
!3 \·t:i l·.H~6l~~ t4~ ~.aint;Cln o~ i eærdal ~ehat du. aom
a.:~ ~u~cx;-:t.:!ø:~·~ t~OW! tl’.økl!!’!r CJ.’! NJL’ er anavar.:U.€’
f l} Il j .r.doil::ll.~B\:1. tv1.kU.BG i NIJ»Z;iiD 06 d$11& bar i kltø
l,(.n t’~l ~~ e~:uJ.l:e unna. ·løntl~ ~ne mttliBhetcan i
f?.~M ~.. ttl ~. !:9:1 nv&~ på dø1~os s:gcorantål av en
hl~-j:t~n(}~1llt~\. t 11/.liØl:’kj~!At 1~i3.l)S.u:’l tet pi}. jUdO o
:tb:.~ :>løn rJ;~ vt:rra; .Ull!f t_»u.tcrisa:~te trenurei
},~fl. H~?s now~~r:\.4)~.~ 19. .l 1o
~l~·~-~14~~,.:i’ll:l ekjo&t til&
l:~~~.:gt•s J<:!lit)?.’or~uud, ~rn: 5422~ bjoxostuen~ Oslo}
Red o
? oS. Det e r nå bestemt at sommerens
t reninlsleir skal øvholden p4 Norses
J d~e~tshøg skole, Sogn.