Norsk Judo, nr. 2 – 1973

  • Version
  • Download 827
  • File Size 5.10 MB
  • File Count 1
  • Create Date 22. februar 1973
  • Last Updated 12. april 2017

Norsk Judo, nr. 2 - 1973

Norsk Judo, nr. 2 - 1973
MeId|ngsbIad for Norges Judo Forbund
I
Juno?
Utgitt av Informasjonskomitéen
Nr.2
1973

INNEHOLDSFORTEGNELSE.
Nytt fra styret
Status og sikkerhet
Svarbrev
Fredrikstad Politi
Fredrikstad Judoklubb
Reklame A/S Judo
Referat fra Nesoddens klubbmesterskap
Lagmelding fra Nesodden Judoklubb
Klubbkamp NJJK - Trondheim Judokwai
Ull for lag
Leserbrev til NRK
Svarbrev fra NRK
Klubben i vest
Reklame firma Toril van der Heijden
NM individuelt
Vestkyst-Cupen for jr.
Klubbmesterskap for Namsos JC
Klubbmesterskap for Budosor
Landsstevne for gutter, piker y.jr.
Rapport fra Sørlandet

3.
NYTT FRA STYRET.
Styret i Norges Judoforbund kan nok engang se tilbake på de aktiviteter
som vi har hatt.
I forrige nummer av Norsk Judo påpekte vi at vi anså det som vår primære
oppgave å styrke vår egen organisasjonsstruktur.
Kan vi siat vi har løst denne oppgaven?
Dere kjenner vel sikkert til hvor vanskelig det er å rokke ved et system
med fastgrodde former. Det krever tid, tålmodighet og mye ekstra arbeid
for å få det til. Løst oppgaven har vi ikke gjort, men vi har klart å bidra til
en del forbedringer.
Sist nevnte vi disse formannsmøtene som styret vedtok å awikle med jevne
mellomrom. Selvom det har bydd på problemer å få behandlet en del saker,
har møtene avgjort sin berettigelse. Man får luftet sine meninger, tatt opp
saker oss imellom og viktigst, saker av felles karakter. Disse møtene har
absolutt på ingen måte utøvende makt, de fungerer kun som innstillende
myndighet overfor styret og komiteene.
I tillegg har den inter-ne informasjon blitt bedre. Allerede i begynnelsen
av vår periode ble det besluttet å stensilere opp styrereferatene og
distribuere de til samtlige styremedlemmer og komitêformenn. Dermed
eliminerer vi en god del av den tidligere brevskzrivningen som foregikk mellom
styret og komiteene.
Da dette bare var å betrakte som enveisinformasjon, ble vi på et formannsmøte
enige om at komitéene skulle oversende kopi av sine møtereferater til styret.
Dette har gått noe tregt, men vi er fortsatt optimister og tror at dette
vil gå bra.
Annen form for informasjon håper vi å kunne dekke gjennom vårt medlemsblad,
når dette finner sin faste form.
Vi vil også fremme et forslag overfor neste årsting om å endre tidspunktet for
generalforsamlingen, slik at datoen her vil stemme overens med datoen for
budsjettfordelingen i Norges Idrettsforbund
Slik ordningen har vært til nå har bevilgningen fra NIF foregått 2-5 måneder
før årstinget. Dette har ofte resultert i at det påtroppende styret har
overtatt en delvis redusert kasse. For å unngå at noe slikt skulle skje
igjen, besluttet vi å sperre de midleine som NIF tildeler oss i l973, slik
at det nye styret kan overta en "full" kasse. Av den grunn harvi 'Operert
med ganske trange økonomiske kår. Aktiviteter som kunne påføre oss
ekstra utgifter, har derfor blitt lite åodt mottatt.
På det internasjonale plan, har vi vært 'lite aktive. Til nå har svenskenes
representant Kalle Wøst også representert Norge på de fleste internasjonale
møtene. Hvorvidt dette vil endres noe til neste år, er det for tidlig å
si noe om.
På den annen side gjærer det litt på det nordiske plan. Det snakkes om å få
etablert en noídisk kongress (evnt. et nordisk formannsmøte) med siktemål
å utvikle og koordinere det nordiske samarbeid og med håp om å stifte en
nordisk judounion.
I så fall er dette et prosjekt som Norge ikke har råd til å bli stående utenfor.

4.
Når det gjelder påmelding til stevner har styret merket en tendens til
likegyldighet angående påmelding til slike. Utøverne bør i sterkere grad
føle seg bundet av sine egne påmeldinger. Det er kjedelig å være
vitne til at så stort frafall blant utøverne som f.eks. påmeldingen til
VM representerte.
Ellers er styret meget fornøyd med awiklingen av NM for lag, NM individuelt
og Landsstevnet for ungdom og juniorer. Vi vil rette en spesiell takk
til henholdsvis Fredrikstad Judoklubb, Norsk Judo og Jiu-Jitsu klubb og
Nesodden Judoklubb som sto som arrangører av de overfor nevnte mesterskap.
STATUS OG SIKKERHT.
Paris: Det nyeste statussymbol i fasjonable kretser er en "body-guard".
Detektivbyråer og karate~ eller judoeksperter har gode dager. Prisen er
omkring 40 kroner timen eller 200 for hele natten.
SVARBREV.
Trygve Aas
Anton Tsdmais vei 15 oslo 7/2-73
Oslo 5
Jeg vil gjerne få komme med et par bemerkninger til de innlegg Hr. A. Lundsrud
hadde i "Norsk Judo" nr. l 1975.
Etter landskampen mot Danmark ifjor vår sendte Hr. A. Lundsrud et brev til
NJF hvor han med et lite gjennomtenkt ordvalg rettet kritikk mot et referat
i Aftenposten. Jeg syns at någe Hr. A. Lundsrud retter kritikk mot hva som
skrives av andre, burde han selv være svært forsiktig med hva han selv setter
på papiret. Kritikk bør forekomme, den kan vekke til ettertanke og medføre
forbedringer sålenge den er berettiget, men kritikk for kritikkens skyld
eller kritikk som bunner i personlige motsetninger gjør ingen noe godt,
snarere tvert imot.
Det er blitt rettet kritikk mot OSI fordi dets medlemmer ikke stiller opp ved
andre enn egne stevner. Som en av disse vil jeg forsvare dette standpunkt.
Da jeg begynte med judo for noen år tilbake, var det ut ifra det synspunkt at
jeg trengte mosjon. Jeg har aldri hatt ambisjoner om å hevde meg i konkurranser,
og det har da delvis vært ut fra press fra andre, delvis ut fra det syn at
en klubbs medlemmer ihvertfall bør delta i klubbens egne arrangement at jeg
enkelte ganger har vært med og konkurrert. Disse synspunktene tror jeg nok
deles av flere, kanskje særlig i OSI. At jeg er trukket med i den organisa-
sjonsmessige del av judoarbeidet er en annen sak.
Til det åpne svenske mesterskapet ble det påmeldt 5 stykker fra OSI. Ved
awiklingen av stevnet var 5 av disse skadet og den fjerde kunne ikke av
andre grunner.
såvidt jeg forstår Hr. A. Lundsrud mener han at ved å sende folk ut for å
konkurrere så løses alle problemer ved hevning av nivået i norsk judo,
ja hadde det enn, vært så enkelt. For de utøvere som hevder seg på et nordisk
plan, det måtte gjelde finner, svensker eller dansker, ligger det års
systematisk trening bak under god instruksjon. Man klarer ikke å hevde seg
i nordisk sammenheng i judo fordi om man er norgesmester i bryting.
Judo og bryting er tross alt to forskjellige idretter, selvom det
selvfølgelig finnes likhetspunkter og man kan benytte erfaringer
fra bryting i judo.

5.
TK blir kritisert fordi de ikke benytter penger til å sende folk utenlands
til stevner. Om TK hadde noen penger å benytte tror jeg nok disse burde
prioriteres instruksjon. Treningssamlinger, både i de enkelte klubber
og NJF's regi, burde stimuleres med penger, men her kommer vel det faktum
inn at NJF ikke står høyest på NIF's prioriteringsliste ved fordelingen
av midler.
Den stadige tilstnømning av nye judokas vil etterhvert medføre stadig flere
stevner og dette vil kreve stadig flere dommere. Jeg vil i denne forbindelse
spørre Hr. A. Lundsrud, hva han som formann i dommerkomitéen har gjort
for å stimulere tilgangen på dommere. Det å arrangere et kurs og så la det
bli en sovepute er ikke nok. La gå med at vi har endel kvalifiserte dommere,
men under det stadig økendeæ arbeidspress tror jeg nok disse etterhvert
vil gå trøtt om ikke tilgangen på nye stimuleres. Vi har allerede vært ute
i den situasjon at stevner er blitt utsatt og forsinket p.g.a. at dommerne
ikke har møtt til rett tid eller har unnvært å møte. Jeg tror nok Hr.
A. Lundsrud bør være forsiktig med å kritisere andre komiteer, det kan
alltid være godt å huske det gamle ord om at "det er farlig å kaste med
sten sålenge man selv sitter i glasshus."
Det er vel med judo som med andre ting, en må først lære å krype føre en kan
gå, og en må lære bokstavene før en kan lese. Ved å satse på ungdomsarbeidet
og la disse få de nødvendige tekniske ferdigheter kan vi om noen år begynne
å hevde oss i nordisk sammenheng. Dette er et arbeid som må gjøres fra grunnen
av. Det finnes ingen lettvinte løsninger eller snarveier. Skal nivået innen
norsk judo heves, kreves det systematisk arbeid og instruksjon. Nivået
vil også avhenge av instruktørene og deres ferdighetera Det å gradere
opp enkeltpersoner forat disse skal kunne delta i internasjonale stevner
og derved heve nivået, anser jeg like nyttesløst som å forsøke å løfte
seg selv etter håret.
Trygve.Aas
(sign.)
Svar til Atle Lundsruds åpne brev til TK.
Ut fra vårt kjennskap til hva som har foregått i TK, har det ikke vært
reist noen kritikk verken direkte eller indirekte i forbindelse med
deltakelse i det Åpne Svenske Mesterskapet. Behandlingen av nevnte
episode førte til at TK utformet det prinsippielle standpunkt, at det
ikke skal være anledning til å forandre beltegraden for på den måten
å tilfredsstille beltekrav til et mesterskap, hvilket vi har gjort kjent
overfor Styret.
At Teknisk Komite, som et Forbundsorgan, ikke vil kunne gå inn for
neglisjering av regler satt opp av utenlandske forbund sier seg selv.
Heller ikke kan TK gå inn for en slik linje på hjemmebane, når man tenker
på hvilke konsekvenser dette vil medføre. For ordens skyld gjøres det
oppmerksom på at TK dermed ikke på noen måte har frasagt seg retten til
å foreta ekstraordinære graderinger om forholdene tilsier dette.
Det må ellers være lov å bemerke at det brukes en merkelig tolkning av
ordet "dispensasjon", siden denne dispensasjonen går ut på at man i all
hemmelighet stiller med en beltegrad man ikke har dekning for. Muligens
er således ordet juks mere dekkende.
TKs målsetning er, som for resten av Forbundet, definert i formålsparagrafen
(§ 2) i NJFs lov. Midlene for å oppfylle denne paragrafen
kan diskuteres, og her vil også "tekniske graderinger og andre mindre
vesentlige ting" komme inn.
Teknisk komite
T. Sauer
formann
(sign.)

6.
Nok et åpent brev til T.K.
Jeg vil med det første få lov å ytre min varmeste støtte til Atle Lundsrud
i "Norsk Judo."
I Norge har vi en kjent lov kalt "Janteloven“. For dem som ikke er særlig uti
psykologien, betyr den: Du må ikke stikke hue opp, for ellers vil vi andre
kappe det av. Denne lov sgmmen med tradisjonelle graderingsmønster innen
judo gir Ola~N en glimrende anledning til å holde nivået nede på et "forsvarlig
nnnimum.
Som noen vet er jeg fogtiden hovedstads-"forvist“, og har fått se litt nærmere
på miljøet andre steder. Jeg kan bare si at her er folk som er ildsjeler
for judo, og som kan mye mer enn oss andre ifølge pensumbladet.
Drevet på tre-fire år og har allernådigst fått tildelt "grøntfl (som om disse
fargene skulle ha noen magisk betydning). Følgen er iajlefall at disse gutta
går rundt med noe som grenser til mindreverdskomplekser bare p.g.a. farger, og
satser følgelig ikke de nødvendige penger for å stille opp i konkurranser
lenger sør i landet,eller i utlandet for den sak skyld.
Jeg må bare ta en reservasjon fra Atles punkter, nummer V skulle vært
flyttet lenger ned. X hadde vært en hederlig plass.
Vennlig hilsen
Øystein Martinsen
(sign.)
FREDRIKSTAD POLITIIDRETTSLAG- JUDOGRUPPA.
ble stiftet lO.lO. l97O av Gunnar Sørensen. Idrettslaget forøvrig består
av flere grupper, bl.a. håndball, orientering, friidrett, fotball, ski- og
pistol-gruppe. Det er med andre ord stor aktivitet i et idrettslag på
60 medlemmer, passive og aktive.
Judogruppa søkte straks opptak i Norges Judoforbund, og ble midlertidig
opptatt på styremøte i nov. 7l. Endelig opptak skjedde på gen.forsamling
28.10.72.
Treningen kom først skikmflflig i gang da vi fikk matter i begynnelsen av
des. l97l. Vi fikk da låne gym.salen på brannstasjonen her i byen.
G. Sørensen ble så tildelt graderingsrett for gruppe av tekn.komite
l8.l.72, og første graderingsprøve hadde vi således medio mars 72.
Da ble 6 mann gradert til 4.kyu.
I sept. 72 flyttet vi til et nytt treningslokale, som vi kan disponere
fritt, Mattene kan da ligge permanent på gulvet, og vi kan trene når
det passer oss. Vi har to faste treningskvelder i uka. Noe mer er
vanskelig på grunn av det skiftarbeidet vi har.
Treningen i gruppa har hele tiden gått under ledelse av .G. Sørensen (l.kyu).
Den 26.ll. 72 arrangerte vi for første gang klubbmesterskap i judo.
Det ble awiklet etter braseliansk cup-system. Det ble konkurrert i l klasse
da det var kun 5 deltagere som stilte til start. Med innledende kamper
samt finaler ble det tilsammen utkjempet 7 kamper med frisk fighting.
Klubbmester ble Knut Nipe. G.S. dømte kampene.
Judo-gruppa har etter hvert fått flere tilhengere, nå ca. 15 mann. Vi har
også vært i kontakt med Sarpsborg politiidrettslag, og fått med folk
derfra. Etter hvert vil vi også prøve og spre interessen for judo
til de andre politikamrene i Østfold.
Vi har også god kontakt med Fr.stad judoklubb.

1
7.
Det har vært forsøkt flere ganger å få i gang en klubbkamp med Opil,
men det har ikke lykkes enda. Vi håper det ordner seg i l973.
Judo-gruppa er forøvrig interessert i å komme i kontakt med andre
klubber for evt. vennskapskamper og for å utveksle erfaringer.
Vennlig hilsen
Gunnar Sørensen
J udo-oppmann
( sign. )
LITT OM FREDRIKSTAD JUDOKLUBB.
Fr. stad Judoklubb ble stiftet i l965 av Thorbjørn Hansen fra Kråkerøy.
Det startet helt i det små i en låve og har fra dengang til nå utviklet
seg til en klubb på oa. 60 medlemmer.
Klubben ble drevet av Thorbjørn Hansen fram til l97l, da et nytt styre
tok over. Thorbjørn Hansen trakk seg fra klubben p.g.a. sykdom.
Det nye styret ble: Form. W. Reinsch, sekretær T.'I. Adamsen, kasserer
T. Hansen, v.ka.sserer A. Simonsen, styremedl. K. Gjermundsen.
Dette styret drev fram til slutten på l972, da det ble valgt nytt
styre. Adamsen og Gjermundsen gikk ut p.g.a. militærtjeneste. Styret
ble ellers som før, men sekretær ble nå Torill Lundh.
Adamsen og Reinsch tok over treningen i 7l. og tok senere A- og B-kurs
for trenere. Etterat nå Adamsen er dratt i det militære, er det nå Walter
Reinsch som trener klubben.
For å spre litt reklame for klubben og om judo, har vi hatt flere '
oppvisninger her i distriktet. Den lO. des. awiklet vi også et offentlig
klubbmesterskap i Turnhallen. Det var 51 deltagere og ca. 70 betalende
tilskuere. Stevnet ble awiklet på oa. 5 timer og Adamsen og Reinsoh var
dommere. Det ble kjempet i 5 klasser.
Mellomvekt: ll deltagere, nr. l. Reidar Hasle, nr. 2 Arvie Jensen.
Weltervekt: 9 " nr. l, Sven Svendsen, nr. 2 Trond Eide
Inntil 55 kg. 4 delt. nr. l, Anders Gundersen, Alderen på disse ligger
på rundt 9 år.
Jenter: 4 deltagere. nr. l Torill Lundh
Som siste nytt herfra kan vi fortelle at vi har fått tildelt NM for
lag. Mesterskapet skal holdes i Kongstenshallen og datoen blir lørdag
17. febr.
Hilsen '/alter Reinsch
(sign.)

Dette er en stotrecnnonse
í Norges Judoforbunds
meldingsblod Norsk Judo
nr. 2/73
A/S Judo leverer drakter,
murrer og iudoufsfyr forcpvríg
fil en rekke av Norges iudoklubber
Interessert í tilbud ?
Skriv HI :
POSTADRESSE: BOKS 7121 HOMANSBYEN, OSLO 3

9.
E

e
I-3
'=:1
Igymal-msenasmr 1972.
RA .
Det første klubbmesterskap for juniorer, gutter og jenter, i Nesodden Judo-
klubb ble avholdt mandag den ll.l2.l9'72 i vårt treningslokale i Nesoddtangen
Ungdomsskole' s gymnastikksal .
Klubben ble stiftet i l97l og at det er stor interesse blant ungdommen
for denne gren av idretten ble bevist ved det store antall deltakere,
som var inndelt i 7 klasser. _
Første og annen plass i hver klasse ble premiert med pene pokaler og diplomer.
Formannen i klubben, herr Henry Nielsen, hadde satt opp en nydelig gravert
"Ipponskål" til den som kastet raskeste ippon. Hele 40 deltakere
stilte til start og viste en judo som virker lovende for fremtiden.
Av de 50 mulige ble hele 27 kamper vunnet på ipponkast. Det var stor konkur-
ranse om den oppsatte ipponskålen. En stund så det ut til at Hallvard de
Bruyn skulle stå sterkt med et l6 sek. skulderkast, men ildce lenge etter
kom Petter Nielsen med et fykende benkast på 15 sek. Til slutt havnet skålen
hos Tore Tlestwang for et nydelig skulderkast etter 6 sek. Det er vanskelig å
fremheve noen spesiell. Samtlige viste en fin og aktiv judo.
De premicrte i de 7 vektklassene var følgende:
l. plass 2.plass
gutter
inntil 28 kg Bent Olsby Synnøve de Bruyn
" 56 kg Hallvard de Bruyn Tore “Cfestwang
" 40 kg Jørn Borchgrevink Morten Sandtrøen
45 kg Børre Nielsen Finn Haugen
58 kg Petter Nielsen Kjell Jranli
75 kg Ulf Owesen Roger Dammyr
jenter
inntil 45 kg Beate Fjellberg Katrine Geard
Kvelden ble avsluttet med diplomer til alle deltakere, samt brus og boller.
Nesodden Judoklubb
LAGNJELDING FRA NESODDEIT JUDOICBUBB. Februar l97§
Hei Judoka!
Her er vi igjen i det nye året. Treningen er allerede i full sving,
men det hender også mange andre ting. Vi har tidligere fått løfte
om utvidet treningstid, men dette har ikke gått i orden. Treningstiden
fram til sommerferien blir da hver mandag fra. kl. 1800 og onsdager
fra kl 1900 unntatt i " * ' 3; som er f o m 19 t o.m 2; februar,
. 1 vinterferiel .. ... . . .. 7.
_L`ískeferien f.o.m. l4. t.o.m. 24. april, pinseferien f.o.m. 9. t.o.m. ll. juni.
Ved tidligere anledninge: har vi allerede nevnt at vi gjerne vil lage et
godt miljø, også for de som ennu ikke er medlemmer av vår klubb. Vi er kommet
i den. heldige situasjon at Lionfs Clubb Nesodden er villig til å hjelpe
oss med endel av utgiftene. I den anledning har vi tenkt å starte med to
danseaftener. Den første går av stablen den 24. februar klokken 2000, og den
andre lO. mars. Dansen skal foregå etter diskotelnnusikk, men det er også
muligheter for andre aktiviteter i lille salen. Vi skal også ha salg
av mineralvann, kaffe og kaker.
Det sier seg selv at vi trenger hjelp til salg og vakthold. Vi håper
også at noen av mødrene eller ektefeller kan være behjelpelig med kakebaking.

10.
Fra kl. 150) til kl. 1800 er lillesalen åpen for vare medlemmer
til å benytte seg av ishockeyspill, kurong, sjakk, kortspill etc.
Inngangspenger er satt til kr. 5,-, slik at alle har anledning
til å komme, men medlemmer som har betalt sin kontingent går gratis ved
fremvisning av IÆDLEMSl§ORTf|3,T.
Meningen med det hele er å skape et godt miljø og ikke minst skaffe
oss noen inntekter. `Vi må få betalt de nye mattene, og trenger et eget
sted å. være.
60 mg nye matter er bestilt i Tyskland og ventes i den aller nærmeste
fremtid. Dessverre kommer vi ikke unna toll- og momsbestemmelser, som vi
tidligere hadde håpet å få redusert. Dette medfører at mattene blir
dyrere enn før antatt. Vi vil igjen be, især de som ikke har betalt
sin kontingent enda, å gjøre dette snarest. Det er mange som i den senere
tid ikke har vært å se så ofte, men når vi nå får et større område å
bevege oss på, skulle det være plass til alle. Er det imidlertid noen,
som ikke ønsker å være aktiv lenger, kan de gå over til å bli støttemedlemmer
for kr. 25,- pr. år. Plassen på matten blir da i så fall åpen for nye
medlemmer.
I år skal vi for første gang delta i 111.1 i judo for lag, som skal avholdes
i Kongsten áfxallen, Fredrikstad Ø, lørdag 17. februar 1975.
Kampene starter kl. 1400. Fra vår klubb er følgende utatt:
Lettvekt Erland Persbråten Reserve: Tom Lerdal
Veltervekt Erling Lie " Norman Axten
lflellomvekt J.I1.. Johansen " T.O. Berge
L.-tungvekt Svein Solheim " F. Smedhaugen
Tungvekt Frank Skaug " G./X. de Bruyn
Avreise fra Flaskebekk-krysset kl. 1030, lørdag 17. februar 1973.
Det er full anleüiing for andre interesserte å være med så fremt
det er plass i bilene. Vi trenger en heijagjeng.
Vi anbefaler å ta med noe ä spise, f.eks. matpakke, frukt og noe å
drikke, da det tidligere har vist seg at det er vanskelig å gå ut å spise.
gli for juniorer .
Fra Norges Judoforbund har vi fått melding om at det skal avholdes
EM for yngre juniorer i Ostende, Belgia, den 10. og ll, mars 1975.
Yngre juniorer må være født mellom l.l.56 og 31.12.57.
Norge får lov til å stille opp med inntil 2 mann i hver klasse.
De interesserte i klubben melder seg hos treneren vår.
Landsstevne for ungdom.
Til glede for vår ivrige ungdom kan vi opplyse at vi er blitt tildelt
arrangementet av Landsstevne for ungdom 1975. Det vil finne sted
i Samfunnshuset, søndag 3. juni 1975. Nærmere opplysninger kommer senere.
Spillefilm om Judo_._
Fra Norges Judoforbund har vi mottatt følgende brev:
“Fra den japanske ambassade har vi fått innbydelse til å. se en
helaftens spillefilm “En judosaga" (ca. 5 timer) lørdag den l7.2.l975
ca.k1. 1300 i Klingenberg Kino.

ll.
Dessverre faller dette sammen med NM for lag i Fredrikstad, men NJF
håper på å kunne arrangere em tillegsfremvisning. For den som ikke skal
delta her vil vi anbefale å reservere denne dato. Nærmere opplysninger følger
senere."
Generalforsamling.
Generalforsamlingen vil finne sted flnsdag den 28. mars l973 kl. l9OO
i treningslokalet. Etterpå er det felles trening.
Forslag sendes inn innen 3 uker før generalforsamlingen.
Rei
Styret
KLUBBKAMP NJJK, 3.lag mot NTH/Trondheim Judokwai.
Resultat 8-2 til NJJK (68-20)

l2.
NM FOR LAG.
Av de 14 forhandspåmeldte fem-mannslagene i årets judo-NM meldte to
forfall på grunn av sykdom, og man stod således igjen med to lag mer enn
ved fjorårets mesterskap.
I de innledende kampene såvel som i finalene ble det utvist mye god judo,
og det var tydelig å merke at en nivåhevning har funnet sted. Mest markant
var dette hos laget fra Bergen Judoklubb, som gjorde seg godt bemerket
inntil de til slutt i rekvalifiseringsrunden måtte se seg slått av Romerike
Judoklubb.
Romerikingene, som ble stoppet av OSI i finalen i A-puljen med 4-l til
OSI, gjorde en god innsats til tross for et svakere lag enn egentlig ventet.
Laget havnet på en delt trfedjeplass sammen med Norsk Judo og Jiu Jitsu
klubbs annet lag som vant rekvalifiseringsrunden, men som i sin tur måtte
Se seg slått av 1TJJ`Ks førstelag i semifianlen i B-puljen med 5-2. En meget
sterk prestasjon av 1TJJKs annetlag, som også ellers under stevnet ved flere
anledninger kunne gi inntrykk av at det snarere var førstelaget enn annetlaget
man hadde for seg.
Første kamp i finalen gikk mellom Gunnar Hansen, NJJK og Hans Petter Andreassen,
OSI. Kampen gikk til å begynne med i en noe trevende stil med nn del for-
postfektninger, inntil Gunnar Hansen pådrog seg en minus 5 poengs advarsel.
Dette satte litt mer fart i Hansen, som satset alt på å ta igjen forspranget,
noe som også så ut til å lykkes, da han i siste halvdel av kampen satte
inn et skulderkast som felte Andreassen på mattekanten. Kastet ble dømt
"inne" av kantdommeren, og var godt nok til å oppveie den 5 poengs ledelsen
Andreassen ervervet ved Hansens "overtrs.mp." Da ingen av partene før
kamptidens utløp var i stand til å skaffe seg ytterligere fordeler, burde
dette automatisk resultert i uavgjort kamp. Men dommeren mente noe annet,
og utropte Andreassen som vinner.
I weltervekt møttes OSIs fighteremne Freddy Engelstad og 1IJJKs Dag Hodne.
En frisk kamp, hvor det hele tida skiftet mellom forsøk på stående teknikk
og bakkekamp, uten at noen av partene var i stand til å. skaffe seg noe overtak.
Mellomvektkempen mellom Øivind Jakobsen, OSI og Per Steinar Ottestad, NJJK
var kanskje det oppgjøret som på forhånd var imøtesett med størst spekulasjon.
Ottestad stilte på ren rutine etter å ha avtjent verneplikt et halvt års tid
med få eller ingen treningsmuligheter. Det så lenge ut til å ende uavgjort
tross utallige angrep fra begge sider, inntil Jakobsen felte Ottestad med en
kasteteknikk som gav ham en 5-poengs ledelse, og den beholdt han kampen ut.
Lett-tungvekt ble et rivende oppgjør mellom Per Ingvoldstad, OSI og Thor
Petterson, NJJK. Omtrent midtveis i kampen snudde Petterson et angrep fra
Ingvoldstad til sin egen fordel, og kastet denne så det smalt. Ingvoldstad,
gikk til slutt seirende ut av duellen.
Sluttkampen gildt i tungvekt mellom Erik "Lillegutt" Haugen, NJJK og Trygve Aas,
OSI. En noe tam start på denne kampen, med endel mer eller mindre velmente
angrep fra begge kanter, inntil Haugen plutselig fikk det travelt og angrep
med holdegrep i bakkekamp på en så "overveldende" måte at Aas til slutt gav
signal om at han gav opp.
Dermed framstod OSI som årets Norgesmester, med NJJK l på annenplass og HJJK 2 p
delt tredjeplass.
å

13.
IÆSERBREV TIL NRK.
Et lavmål av sending. .
Skandaløs fjernsynssending fra judo-NM i sportsrevyen søndag.
Sterke ord, men fullt berettiget.
Sammen med 3 av mine venner besøkte jeg Turnhallen ved middagstider søndag
for à overvære NM. Vi hadde satt av ca. 2 timer til besøket, men fant
sporten så interessant at de 2 timene ble til hele dagen. Verken mine venner
eller undertegnede (første gang jeg har sett et judostevne) hadde lyst
til å gå fra kampene. Kommet hjem satte vi på Sportsrevyen for Ö oppleve
noen av kampene og stemningen på ny.
Hva viste fjernsynet? Jo/ en kort og kjedelig middelmådig kamp, som så
langt fra var noe bilde på det som skjedde. (Unnskyld, judogutter i denne
kamp). Hele sendingen var på toppen litt over ett minutt.
Vi satt like innenfor døra på Turnhallen, og så hvordan fjernsynet
behandlet judo.
Kommet inn av døra var det å rigge til kamera og lys, og bli fortest mulig
ferdig med opptaket, snu og hurtigst mulig ut.
Hva var det for slags opptak?
Under hele dagen så vi luftige kast med "smell i". Det må da gå an
å vise noe bedre og fyldigere enn det som ble vist i sportsrevyen.
Skandaløs fjernsynssending må en ha lov til å kalle slikt. Kan rette
vedkommende i fjernsynet svare på dette her på MOM-siden?
I Sportsrevyen nevnte Per Jorsett at de hadde hatt et teknisk uhell ved
judo-NM. Hva slags uhell var nå dette? Kommer det at den minimale interesse
fjernsynet viste judo i turnhallen?
Vi betaler noe av den høyeste lisensavgift i Europa, og Fjernsynet burde
ha råd, anledning og tid slik at det som ble sendt i sportsrevyen ikke
ble som dette, et lavmål av sending.
Kjell Holter
m/venner
Etter en rekke henvendelser fra Informasjonskomitéen vedrørende den mangel-
fulle dekningen av NM i judo, har vi mottatt følgende svar:
Ad. dekningen av Norgesmesterskapet 25/3 l975«
Vi har mottatt visse beklagelser fra judo~hold over vår dekning av
Norgesmesterskapet l973. I første rekke gjaldi.det innslagets lengde
og innhold.
Generelt er vi nødt til å beklage at våre innslag fra idretter av denne
karakter, fra tid til annen ikke får en relevant dekning.
Det skyldes mange forhold, prioriering av sendetid og filmkapasitet,
men også tidsnød. Jeg vil nødig gå nærmere inn på hvorfor judo blir for-
holdsvis lavt prioritert av oss, bare slå fast at dette var en av årsakene til
søndagens mangelfulle dekning.
Dette brevet skriver jeg også for å oppklare den misforståelse at vår
lydteknikker, Willy Rustad, er ansvarlig for at sendingen ble såpass kort.
Siden Willy Rustad er aktiv deltager, finner vi det riktig overfor forbundet
å opplyse at Rustad ikke på noen måte er å laste.
Vi håper å komme tilbake med fyldigere innslag i framtiden.
Vennlig hilsen
Knut Bjørnsen
red.sekr.

l4.
KLUBBEN I VTS U.
Høsten l959- og året l96O startet Per Strømsnes med JUDO i Bergen på
sitt Institutt, noe nytt og fengende for bergenserne.
Bergen Judo Klubb ble stiftet i slutten av 1965. Klubbens formann
og 'trener ble Per Strømsnes, og det var da ca. 30 medlemmer. Selv om
medlemstallet nå er økt til bortimot 200 medlemer, har det ikke til
enhver tid gått fremover med klubben. De fleste av "gamlekarene", som
hele tiden hadde gjort sitt til ä holde det hele gående, sluttet, dessuten
hadde vi problemer med graderingen i de første årene. Dette gjorde
selvfølgelig sitt til at klubbens nye medlemmer ikke fikk den inspirasjonen
de trengte og dermed mistet interessen. Riktignok fantes det ingen regler
som sa at vi ikke kunne gradere oss opp selv, men det er jo klart at enhver
klubb med respekt for seg selv, ville overlate dette til en kvalifisert
sensor, og på den tiden fantes alle disse i Oslo.
Norges første judomatch ble forøvrig utkjempet mellom BJK og NJJK i
herrens år l964, og merk BJK seiret med l5-l3 pluss 41 uavgjorte kamper.
Etter l97O har det imidlertid gått jevnt fremover.
Seniorene utmerket seg ved å. ta to bronsemedaljer i individuelt NM l972.
Det var Trygve Hjåstad (M), og Knut Kvalø (L/T). Den største overraskelsen
i 1972 var alikevel juniorene Stein Linge og Knut Svindland, som gikk
hen og tok henholdsvis sølv og gull i landsstevnet for yngre juniorer
og to gull i kvalifiseringen til nordisk mesterskap.
B.J.K. har ikke tenkt å gi seg med dette for slike ting gir mersmak.
Riktignok kan ikke Linge og Svindland lenger delta som yngre juniorer,
men i den senere tiden har vi fått inn en mengde ivrige og innsatsvillige
smågutter og juniorer, som vi håper kan forsvare medaljene i l973.
Vi gjør også regning med at seniorene burde ha muligheter til å hevde seg
minst like godt i år, som i fjor.
I desember hadde vi igjen besøk av "OSI", og selv om det ikke gikk
helt etter planen, så gjorde de tre som kom, Fjeld stad, Ingvoldstad
og Jacobsen sitt til at forberedelsene alikevel ikke var bortkastet.
Vi har også, med positivt resultat, forsøkt å knytte nærmere kontak,t
med "IPPON", og vi venter dem over hit en gang på nyåret.
Vi har også i år planer om å avlegge våre venner i vest en visitt,
og denne gangen går antagelig turen til Skottland, hvor vi sikkert kan
plukke opp en mengde nyttige ting.
I år har vi først og fremst tenkt å satse på lag-LM, men vi kommer
selvfølgelig også til å delta i så mange som mulig av de andre
arrangementne .
Til tross for den isolerte beliggenheten, som selvfølgelig har resultert
i mangel på lconlrqrransetr-ening, har vi klart å holde det gående og fkatisk
hevde oss forholdsvis bra. Den største delen av æren for dette må, uten tvil,
tilskrives Per Strømsnes, som gjennom årenes løp har ofret tid og energi på
klubben, og gjort et fantastisk arbeid for judosportens fremme her i Bergen.
Det er da også omtrent l4 år Per Strømsnes har dyrket judo som aktiv og
i en alder av 42 år er han fremdeles med og kjemper i ITLI og legmatcher.
Det er vel ikke mange som har så mange  bak seg i norsk judo.
Knut K. Svindland
B.,S.,K.

vi Lovsn ENGEN 'rme
Vi kan selvfølgelig ikke love bort en aezar' selvom du bruker un
MATSURU Judodrakt, ~ den eneste Judogi som er anbafnlt av Den europ-
eisk» Judoumonen. Mon en Juciclm sum går holmortet inn for un sport
vil vite å vurdsatte og benytte same drakten som EM, VM og OL lnutørnø.
MATSURU drakter forener ypperlig kvalitet med sympatiske priser.
Er det imidlertid pungen som basbemmer helt ug holdent, husk dd på vårt
sista trumfkort - den a.nar'kJente SCHONEIJ Judogi.
__N§_! Størrelse 1.70 om - pris inmusiva Moms =- kr 57.-.
(Kvantumrabatt innrømmea på støfre bestillinger. og tillegg beregnes for
bestillinger undar 10 drakter). '
I/
Vi leverer også: Judobonda.:,)ar (Rucamor og Novélastic)
Judobeltox' (senior og Junior)
Judosokkor I
, Judoumdnlor
'I'I'fl11n3I6rl.kt0r 4 `
Jmlnnthr (fn forllqøllil Whlr) .
lhdllur. Dobler. dzlplcmor um. `
STORE lAGDiBBlOUl'lINOUi GÅMIEDIM CHOÅIDI IBVEIIRO
firma T. van der; Heíjden
».=~w_ «  Bøurikøn-M. 2000 unna:-na en. (oa) 71 31 25 enn
JMRQBT - EKSPORT " (oe) 11 as 60/as ^

1
1
5
I
1
I

1
?“
vs
_.....-..'-'.::.fl
§<
~
A
i * ` » r * 1
“Nr `“
`  l6f `
i I » 1 4
nn 1ND1viDUELm. , `
1 Utbedret teknikk hos NM-deltakere i Judo. ` ` `
1 Lørdag og søndag ble over 140 kamper utkjempet på to matter i Turnhallen
I pi Oslo for å få kåret årets judo-NM. Mesterskapet var det 5. individuelle
mesrterskap i Norge. Deltakerne kom denne gang fra l7 klubber over hele landet.
Telmikken i toppsikiktet har bedret seg til en mer internasjonal standard.
, Ingen vinner et NT!! uten en bundsolid kondisjon og fighter-teknikk. '
l Mesterskapet ble utkjempet etter Brasilianskcup-system som gir en mulighet
for rekvaflifisering. Dommerkomitêen i Norges Judoforbund har satt opp en
vandrepokal til vinneren av åpen klasse, som måtte vinnes 3 ganger.
Dette krav ble i dag innfridd idet Per Steinar Ottestad, NJJK vant åpen klasse
søndag. Pokalen til raskeste ippon seier gikk denne gang noe overraskende
til Trondheim Judo-kwai ved Viktor Tokle som brukte bare 14 sek. for å vinne
sin kamp.;
Lørdag bl`e vi vitner til programmessige seirer i alle tre klasser, men også
den mest fdrsmatiske finalekamp som vi har sett i noe morgesmesterskap.
Denne bley utkjempet i tungvektsfinalen mellom tittelforsvarer Erik Haugen,
NJJK og Jan Jansen, Romerike, Etter en innbidt kamp av Jansen og ledelse,
ble han til slutt kastet på ippon (fallseier) med en o-soto-gari.
Den mest suverene vinner i kampene lørdag var Per Ingvoldstad, OSI i klassen
lett tungvekt. Søndag satte vi mest pris på lettvektsoppgjøret mellom
Marienlyst J.K.s Petter Lind og NJJKS Ulf Berget. Stemningen under denne
kamp som resulterte i seier og kongepokal til Petter Lind truet med å.
"sprenge veggene" i Turnhallen. Gledelig er det å konstatere at utenbys
klubbene kommer med i `1angt sterkere grad enn før og setter preg på
pren1:i.elistene. "Nye judoutøvere" som setter folk som det er blitt vanlig
å se på premielistene ut av konkurransene. 4
meilomvekt 7c-eo kg (26 påmeldte). -
1. Øivind Jacobsen, OSI
2. Per Steinar Ottestad, NJJK
Lett-tungvekt so-95 kg ( 17 påmeldte)
l. Per Ingvoldstad, OSI
2. Willy Thoresen, Ippon J.K.
Tungvokt 93 kg (7 påmeldte)
l. Erik Haugen, NJJÉC
2. Jan Jansen, Romerike JK
Lettvekt er kg (25 påmeldte)
1 Petter Lind, Marienlyst J.K.
2. Ulf Berget, NJJTC
Romerike J .K.
weitervekt s3~7q ke (40 påmeldte)
, 1. Dag Hodne, NJJK ._
2. Freddy Engelstad, OSI '
Åpen klasse (ikke vektbegrensning) (25 påmeldte)
1. P. Steinal' Ottestad, NJ-.TK
2. Erik Haugen, IIJJK
*!
' ~. 1
x

17.
VEST-KYST CUPEN FOR JUNIOR.
De lokale hevdet seg bra.
Bergen Judoklubb arrangert i helgen Vestkyst-cup i judo for juniorer.
Stevnet ble awiklet uten større skader og uhell. /. Strand fra Marienlyst
fikk likevel en trøkk i semifinalen og stilte ikke opp mot Arrangørklubbens
S. Linge i finalen weltervekt.
De lokale judoutøvere hevdet seg meget bra. G. Otterbeck, S. Linge,
K. Svindland, F. Gjeldsvik og J. Hasti viste at de hører med til landets besflge
juniorer. Dessuten avslørte det seg flere andre meget unge lovende talenter
i Vestkyst-cupen som etter alt å. dømme vil bli en årlig foreteelse.
Bergen Judoklubb høstet i alt l4 medaljer - og dominerte sitt eget
arrangement. Neste år håper man også å få deltakelse fra utlandet for å gi
våre lokale utøvere nye impulser.
Resulter:
Eldre . jun, mellomvekt .
l. K. Svindland
2. B. Hjelnes, B
5. J.I. Hasli, B.J
5. T. Kjerrgard, B.J.K
Le:
mac.
><
Yngre juniorf, lettvekt
l. Ole Helland, NJJK
2. K. Westerbye, í.Iar.J.K.
3. Å. Klafstad, B.J.K.
5. Ole M. Lømmlie, Ippon
Yngre jun. , weltervekt
l. R. Dammyr, Nes J.K.
2. B. Linge, B.J`.K.
5. Rune Larsen, B.J.K.
5. T. Tletterland, B.J.K.
Eldre jun. , lettvekt
l. I. Domback, Marienlyst
2. G. Otterbeok, B.J.K.
3. G- Hansen, N.J.J.K.
3. E. Halvorsen, 1I.J.J.K.
Yngre jun., mellomvekt
l. T. Eliassen, NJJK
2. F. Gjeldsvik, B.J.K.
5. TJ.. Ørni, Mar
5. K. Foss, NJJK
Eldre jun., weltervekt
l. S. Linge, B.J.K.
2. A. Strand, Marienlyst
5. H. Helgesen, B.J.K.
5. J.O. Bradseth, B.J.K.

ICLUBBMESTERSKAP FOR NAl/[SOS JC .
Den aktive judoklubben i Namsos holdt i går kveld klubbmesterskap.
Deltakerne ble delt opp i fire klassegz senior, gutter, jenter og yngre junior.
Kampene gikk på Namsos barneskole, og en del tilskuere hadde også funnet vegen dit
Treneren i Namsos Judoklubb, Svein Bjercke, ledet kampene, og mellom,
kampene i mesterskapet fikk deltakerne matche mot hvem som helst.
Det ble også demonstrert en del kast for de frammøtte. Arrangementet gikk
svært fort unna, og premievinnerne vil få sine premier tildelt på en
tilstelning noe senere:
Resultater:
Arvid Knudsen
Andreas Patay
Ståle Solheim
Åge Bamberg
Jenter
Kari Leirvik
Elizabeth Rønning
Gutter
Bjarne Knudsen
Knut Eide
Yngre junior
Rune Strand
Britt Eva Skagemo
ICLUBBMESTERSIQXP FOR BUDOSØR.
Judoklubbens første klubbmesterskap
Judoklubben Budosør holdt tirsdag og 'torsdag sitt første klubbmesterskap
i Kristiansand. Den åpne klassen ble vunnet av Magne Andersen som også vant
:L sin klasse, weltervekt. I de to vektklassene jentene kjempet i, vant
Åse Palm Syvertsen og Signe Skylvik. Deltakelsen var god, og innsatsviljen
var på topp. I åpen klasse kjempet 8 mann, i vektklasse I 6 jenter og i
vektklasse II 8 jenter. Deltakelsen for øvrig fremgår av resultatlisten.
Resultater:
Guttejuniorer: Jenter: Vektklasse I:
l. Kristian Lenisvern (we-5)
2. Eivind senavir (7~0)
5. ove Marvin Høiklev (0)
l. Åse Palm Syvertsen (lO-lO-lO)
2. Bente Nilsen (lo-lo-0)
Til sammen var det 6 deltakere.
Yngre juniorer: *.'Ieltervekt _
1. Geir Johnsen <5) Jenter: Vektklasse II.
2. Jostein Teppe (0) l. signs skylvik (lo-7-7)
2. Hilde Tellefsen (lo-lo~o)
Yngre juniorer: Mellomvekt Til Sammen var det 8 deltakere.
l. svein Helge Kringlen (we-lo)
2. Kjell Hansen (lo-o) senierer= Leiiveki=
3. Tom Erling Smellror (0) L Arnfinn Eidet (3)
Juniorer: 2. Svein Esperås (O)
l. Glen Andersen (10-7) `.,eltervekt_
2. A _ l' '
rne Johan Hadland (wo O) l. Magne Andersen (lo)
3. Hans Knævelsrud (0) 2 Alex Gen+ekOs (O)
l. Magne Andersen (lO-7-3) Lett_tU`ngvekt:
2. John Helge Torvaldsen (5-lO-O) l.John Helge Torvaldsen (7)
Til sammen var det 8 deltakere. 2. T. Skaret (O)
Åpen klasse:

19.
LANDSSTEVNE I JUIJO 1.975 FOR GUTTER, PIKEE OG YNGRE JUNIORER.
På et styremøte i oktober l972 diskuterte vi om vi kunne påta oss et
landsstevne i 1975. Etter mye prat besluttet vi oss til å forsøke.
En av kommentarene var at ved det forrige stevnet som ble avholdt
på Tveita, var det lO3 deltakere, så vi regnet med at ca. l5O deltakere
måtte det vel høyst bli.
Vår største oppgave var i første omgang å skaffe nye konkurransematt er.
Våre egne var ikke velegnet til dette, da de bare er treningsmatter.
Firma Rhode i Sprendlingen/V.Tyskland ble kontaktet. Deretter var det
å sette opp en arbeidsliste over hvor og til hvem vi skulle skrive for å få
den hjelp og støtte det var nødvendig for oss å  Til og begynne med hadde
vi tenkt å awikle stevnet over 2 dager, men det lot seg ikke gjennomføre
p.g.a. alle overnattingene. Vi regnet ut at vi bare hadde plass til ca. 20
deltakere i privat innkvartering.
Et program til stevnet ville vi også gjerne ha og en fikk i oppdrag
å samle annonser. Det ble en god del brev etterhvert som tiden gikk.
Det var vel ikke en på Nesodden som til slutt ikke var klar over at
Nesodden Judoklubb skulle ha stevne. Forrctningsstanden kjøpte annonser,
ga premier og gevinster. Men alle våre søknader til kommunen ble ikke
honorert, det var det ene avslag etter det andre. Men den siste søknaden
vår er ennå under behandling, så miraklenes tid er kanskje ennå ikke forbi.
Tiden til awiklingen av stevnet nærmet seg og gjett om vi ble het om
ørene og fikk kalde føtteræ For ikke vare l5O deltagere meldte seg,
men 250.. _/tv disse stilte "heldigvis bare” 220 på stevnet.
läattene hadde heller ikke kommet og telefonen var til sine tider rødglødende.
Med en uvurderlig hjelp av judopresidenten og god del telefonering til
Tyskland fra vår side, ankom mattene omsider på Nesodden den l. juni l97E kl. 2l.l5
P.g.a, de mange deltakere, bestemte vi oss til å la publikumsplassen bli
mindre og legge ut egne og lånte matter til 3 kampområder. Matte J. for gutter,
matte B for juniorer og matte C for jenter.  ' ` . .
Omsider opprant den store dagen. Ordfører Sigurd Sl aatsveen ønsket
deltakere og publikum velkommen til bygda og stevnet og med alle gode ønsker
startet kampene kl, l205. Premieutdelingen for siste finale gikk kl. 2215.
Hele lO timer. Selvsagt er dette altfor lenge, men da Nesodden ikke har noe
større lokale enn Samfunnshuset og interessen for stevnet var så stor,
synes vi at det tross alt gikk smertefritt,
Til slutt vil Nesodden Judoklubb få lov til  takke alle.
Gunnar Foss for hjelpen med å få rvattene på plass i tide. N.J.F.'s dommere,
NJJK og IPPON for lånet av matter, Dr.. F. Kvigstad, Norsk Folkehjelp,
avd. Nesodden, hver især når det gjelder hjelp til arrangementet, både
ved salgsdisken, kaffeteriaen, i billettluken, på. parkeringsplassen,
i sekretariatet, ja overalt hvor det var noen som ga en håndsrekning.
Resultater:
Gutter inntil 28 kg: 32-36 kg:
l. Jan Denne, NJJK l. Tore Westwang, Nesodden JK
2. Anders Gundersen, Fredrikstad JK 2. Stein Fredrik Adolfsen, Asker JC
3. Rolf Chr. Lerum, Romerike JK 3. Svein Grøtnes, Ippon JK
3. Harald Tune, Nesodden JK 5. Ketil Løvdal, Fredrikstad JK
28-52 kg: 36-40 kg:
l. Mikkel Andersen, Romerike JK l, Kim Nilsen, Ippon JK
2. Jørgen Lien, llarieiilyst JC 2. Jørn Borchgreving, Nesodden JK
3. Øyvind Holm, Romerike JK 3, Steinar Alstermo, NJJK
3. Steinar Storruste, Marienlyst JC. 5. Geir Thoresen, Ippon JK

40-45 kg:
l. Terje Ole Helland, NJJK
2. Inge Jarl Clausen, Mareimlyst JC
5. Helge Baastad, Asker JC
3. Jon Storli, Asker JC
45-51 kg:
l. Morten Støen, Asker JC
2. Erik Hagen, Marienlyst JC
3. Ole Chr. Fylling, Nesodden JK
3. Rune Steen, Asker JC
El-58 kg:
l. Oddvar Helland, NJJK
2. Bjørn Solheim, Marienlyst JC
3. Morten Villy Hirre, Marienlyst
5. Per Reehorst, Marienlyst JC
58-65 kg:
l. Jan Bye, Marienlyst JC
2. Odd Gomsrud, Marienlyst JC
3. Hans Jøix-gen Berg, Romerike JK
5. Børre Magnussen, NJJK
Jenter: in.ntil 32 kg:
l.í,Iona Engebretsen, Marienlyst JC
2. Synnøve de Bruyn, Nesodden «TK
32-42 kg:
l. Anita Frog, Ippon JK
2. Marie Hegge, Marienlyst JC
42-50 kg:
l. Beate Fjellberg, Nesodden JK
2. Ellen Espolin Jonson, Ippon JK
5, Ragnhild de Bruyn, Nesodden JK
3. Trine Ma'thisen, Ippon JK
50 A-57 kg:
l. Signe Skylvik, Budosør
2. Grete Kristin Bakke, Asker JC
5. Anne Cathrine Jerndal, Ippon JK
3. Ellen Mette Nielsen, Ippon JK
57-68 kg:
l. Kari Lervik, Namsos JK
2. Lise Blomkvist, Marienlyst JG
Yngre junior, inntil 58 kg:
l. Kent Tlesterby, Marienlyst JC
2. Aage Klafstad, Bergen JK
5. Øyvind Berntsen, Ullern JC
Zz. Tom Olav Ottesen, Marienlyst JC
20.
58-65 kg:
l. Roger Dammyr, Nesodden JkI
2. Hans Petter Narmo, Marienlyst JC
3. Rune Larsen, NJJK
3. Pål Øverli, Marienlyst JC
65-67 kg:
1. Kai Foss, NJJK
2. Tom Inge Ørner, Marienlyst JC
3. Jan Ruud-Hansen, Romerike JK
5. Arvid Knudsen, Namsos JK
over '75 kg:
l. Tore Bjørndalen, Marienlyst JC
2., Knut Marthinsen, Ski JK
I klassen inntil 32 kg junior:
5. Gro Borchgrevink, Nesodden JK
3. Lill Laudan, Ippon JK
52-42 kg:
5. Marianne de Bruyn, Nesodden JK
3. Ellen Lunde, Ippin JK
57-68 kg:
3. Turid Hoddø, Namsos
3. Gunvor Jørgensen, Budosør
Gutter over 75 kg:
3. Ketil Akerø, Marienlyst JC
3. Morten Adamsson, Ski Judoklubb

21h'
RAPPORT FRA SØRLANDET
Første rapport fra Bud0$øI' - men ikke den siste.
Budosør er nå litt over 2 år gammel og er situert i Kristiansand
på Sørlandet.
Det var vanskelig i begynnelsen å få folk til å forstå judo.
De fleste hadde den ideen at judo var en form for selvforsvar,
og klubben hadde en stri jobb med å få folk til å forstå at det var
en ren sport. Nå har klubben etter 2 äiy fått bort denne "James-Bond"-
ideen. Klubben har fått greie treningslokaler i Idrettshallen (det er
bare en i Kristiansand), og lokalene er gratis. Klubben har trening hver
tirsdag og torsdag kl. 1800 til kl. 2000. Har noen lyst til å overvære
treningen så er de hjertelig velkommen. Klubben har ca. 200 medlemmer,
de fleste under 16 år, Q en del støttemedlemmer. De aktive medlemmene 2
teller ca. 120.. Dette er noe for mye, for treningsmatten som kun er 78m ,
men vi håper å få uiwidet natten senere.
Vi har forslcejllige konlzurransex' i sikte denne sesongen; flere på
hjemmebane, og vi sender folk til de fleste andre konkurranser utenbys.
Frem til 1972 var det svært liten dr>lt~agelse fra vår side, men i de siste
månedene har en god del deltatt i forskjellige arrangementer.
Den erfaring som er plukket opp i form av kampteknikk har vært verdifull.
Vi prøver nå å. få med de belt unge i klubben, og vi skal arrangere flere
vennskapskamper med andre klubber. Ippon Judoklubb besøkte oss 26/27 mai,
og i derme vannskapskampen fikk de yngste sjanse til å prøve seg. Kampene
var jevne, og det manglet ikke på "fighting spirit". Budosør vant med 87
mot 75 poeng. Budosor og Ippon var enige om at dette måtte gjentas
hvert år. Det kan nevnes at overnattingen for Ippon var gratis.
David Eastwood har begynt å arbeide med en ny klubb i Vennesla,
ca. 17 km nord for Kristiansand. Klubben vil starte opp 26. juni.
I tillegg til Vennesla, har Arendal, Mandal og Lillesand spurt om vi
kan starte klubber der, så det ei grobunn for judo over hele Sørlandet.
Fremover i sesongen vil flere av Budosørs utøvere delta i kamper utenbys-
sa pass pe;
Kristiansand, l2. juni 1973