Judomagasinet, nr. 1 – 1993

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 1049
  • Filstørrelse 12.11 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. januar 1993
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Judomagasinet, nr. 1 - 1993

Judomagasinet, nr. 1 - 1993

side 12.
Rælingen vide
regående sko-
le tilbyr idrett
som
Arild Sand er av
valgkomiteen
innstillt som ny
president i
N oäges
Judoforbun _
J udomagasinet har inter-
vjuet han og bringer
mange interessante
meninger og synspunk-
ter.
Ungdommens
første idretts-
ting beviste at
norsk idretts
ngdom vil,
kan og tør. Les mer på
studieretning.
Iløpet av to år skal eleve-
ne gjøre seg kjent
med 20 idretter.
J udomagasinet
var tilstede en J UDO-
SKOLETIME.
Spennende lesning.
Os-HND
Arild Sand
Scandinavian Open
Hva koster torskiellige idretter
Region Nord samling
Ungdommens idrettsting
Judo som skolelag
US-open / Canada cup
Drømmetur til San Fransisco
Er idrett god investering?
Valgkomiteens innstilling
Forsidefoto: Torger Biornstad
JIIDOMAGASINET
Organ for Norges Judoforbund
ltedaksionens adresse:
Hauger skolevei 1
1351 RUD
Telefon: 67 15 46 00
Telefax: 67 13 29 89
Redaktør:
Bjame Heimdal
kedaksionssekretær:
Torger Bjørnstad
luy out/ grulisk produksion:
Terje Jenssveen
Huset Grafisk Atelier
Sagveien 21 c
0458 OSLO
TLF 22 37 82 70
Trykk
A/S Industritrykkeriet,
Oslo
Abonnement
utdeles som et pakketilbud
til alle J udoforbundets
lisensregistrerte medlem-
mer sammen med
judoforsikring.
Løssalgspris: Kr 25
Arsabonnoment: kr 100
Annonsepriser:
1/1 side kr. 4000,-
1/2 side kr. 2500.-
1/4 side kr. 1200,-
1/8 side kr. 900,-

JUDOMAGASINET reflekterer
ikke nødvendigvis redaksjonens
eller forbundets syn. Alle artilder
står for forfatterens egen regning
de vile
02 g° J, ' .
Signerte artikler kan bare g]cn-
gis. delvis eller i sin helhet, etter
tillatelse fra artikkelforfatteren.
Annet stoff kan gjenngis veder-
lagsfritt med kildehenvisning
Hei alle sammen og et godt,
om en noe sent nytt år.
Vi nærmer oss raskt
Norges J udoforbunds
22. årsting, som i år
holdes i Oslo den
1 8 .4 .1 993.
1 år som for 2 år
siden, holdes det et
utviklingseminar den
17.4. dagen før selve
tinget. “Klubb 2000”
er navnet på
seminaret, som i
hovedtrekk vil gå på
strategier for å styrke
klubbenes drift og
aktiviteter. På dette
seminaret bør alle
som vil være med på
å bygge judo Norges
fremtid, være med.
Seminaret er åpent for
alle. Her er det gode
foredsragsholdere,
spennende temaer,
gruppearbeider og
helt sikkertfríske
meningsutveks-
linger: Av pro-
grammet kan
nevnes;
landsdek-
kende
lag serie for ungdom
og juniorer, selvfor-
svarskurs, klubbutvik-
ling med Norges
idrettforbund, hel-
da gsskolen og mye
mye mer.
En av de sakene som
helt sikkert kommer til
å skape
debatt på tinget, er
nok forslaget om å
kutte ut lisensen, dvs
forsikringsdelen og
judomagasinet. For
de som ikke husker
det, ble det inført en
lisensordning for
judoutøvere på års-
tingeti 1989. En
lisensordnin g på lik
linje med alle andre
forbund. I den lisen-
sen skulle også et
medlemsblad inn-
gå. Etter å ha
levd med avtalen
uforandret i 3 år,
var den i 1992
moden for refor-
handling, slik at
man fikk full
erstattning for
bruddskader.
Jlld0I11dgaSiIlØt I71((l"S 93 lul Judgjnagasingt yngrs
Judoforbundets forsik-
ring fremstår 1' dag
som en av de aller
beste i Norsk idrett,
med høye verdier på
skade og behandlings-
utgifter. En tilsvarende
individuellforsikring
tatt utenom N jf `s_for-
sikringsavtale ville ha
kostet betydelig mer.
En forsknings/'apport
som gjøresferdig i
disse dager, konklude-
rer da også med hvor
viktig det er å forsikre
den enkelte utøver i
alle sætforbund, og
den anbefaler faktisk
en ennå sterkere for-
sikring .enn detjudo-
forbundet, som en av
de aller beste, har i
dag _
F orskn in gsrapporten
leggesfrem på tinget.
Til slutt kan det nevnes
at judoforbundet for
1992 fikk et pent lite
overskudd på regnska-
pet, ikke minst takket
være en meget stor
aktívitet ute i klubbene,
de siste 3 mnd i 1992.
Bjarne.
~ifi?*i;~,:';' '-..~    `  ;` in» Å. j  1-
"".j,. ",.à_ vi-;v.7»>   fi-'  : ` ul V-
- vnlgkomiteens president knndidnt.
É
ltun karakterer seg
selv som iudo-mos|o-
nist, men er ikke mer
mosionist enn ut hun
var med i Ing-NM i
l99l. Ellers deltar
han gierne i veteran-
mestersknp, men det
er mer ü regne som en
"koseklubls ', uttaler
hun selv.
Av: Torger BjØ1'nstad
- Jeg kom med i judospor-
ten i l982. Da var jeg 33
år og det var ganske enkelt
fordi jeg hadde behov for
mosjon. Judo-sporten ble
jeg anbefalt av gode ven-
ner som reklamene med at
judo ganske enkelt er mor-
somt. Nå, ll år senere, er
dette en erfaring som jeg
så absolutt deler.
Arild Sand er i disse dager
aktuell som kandidat til
presidentvervet i Norges
Judoforbund. l-lan har
vært et aktivt medlem av
styret i Norges
Judoforbund siden 1987.
Den siste perioden som
visepresident. Nå forran
tinget, har valgkomiteen
innstillt han til ny presi-
dent i forbundet, uten mot-
kandidat.
I dette intervjuet med
J udo-magasinet uttaler han
seg om noen av dagens
aktuelle judo-problemstil-
linger. Noen stikkord er;
elitesatsing, forholdet til
Norges idrettsforbund,
ledere/trenere, klubbutvik-
lingen, heldagsskolen - og
jenter.
Tir
WL
ni»-
Mnsseidrett kontra eli-
teidrett
- Jeg stiller meg bak
ønsket om “idrett for alle”,
sier han.
Men la meg få presisere at
med det mener jeg idrett
for alle, men på alle nivåer
- også eliten. Vi må søre
for å gi alle kategorier
gode forhold. Det gjelder
ikke bare masseidretten,
men også klubbnivå med
sine aktiviteter og konkur-
ranser, de som ønsker å
satse bevist på judo som
konkurranseidrett og eli-
ten.
- Judo er en relativt liten
idrett her i Norge. For at
vi skal få større søkning til
idretten vår er vi avhengig
av oppmerksomhet, eller
PR om du vil. Vi må kom-
me i fokus slik at stadig
flere oppdager hvilken
glimrende sport judo er.
Norges Judoforbund har
en bevist elitesatsning som
et av sine hovedmål. Kan
ikke det lett føre til en for-
fordeling av en liten grup-
pe, Arild Sand?
- Nei, svarer han bestemt,
før han fortsetter; - Som
jeg sa trenger vi mer opp-
merksomhet. En slik opp-
merksomhet oppnår vi
enklest igjennom gode
intemasjonale (les: medal-
jer) resultater. En OL-
medalje ville for eksempel
gi oss en helt annen aksept
blant pressen og i sponsor-
markedet. Det ville gi oss
store inntekter som igjen
vil kunne danne grunnla-
get for en økt satsning på
rekrutering og klubbnivå.
- Det er altså en helt klar
sammenheng her.
Elitesatsningen er på
mange måten en satsning
på masseidretten med økt
rekrutering som resultat.
Vi har satt oss som mål å
ha et kvalifisert lag på mer
enn 3 utøvere til Atlanta-
OL.
- Dermed blir sammenhen-
gen slik, sier Arild Sand
med engasjement i stem-
men: eliteastsning - resul-
tater - media - pegner -
rekrutering - breddeidrett.
Og med en aning av stolt-
het i stemmen, kan han
konstatere at Judo-sporten
er stadig mere i media. Ja,
faktisk har det vaert flere
TV innslage det siste halv-
året enn de foregående
årene tilsamen. Joda,
Norges Judoforbund er på
riktig vei.
Utfordringer
La oss skifte tema, Arild
Sand. Hvor står Norges
Judoforbund rent organisa-
sjonmessig akkurat nå, og
hva er de største utfor-
dringene dere står overfor?
- Vi har nå en bra stab på
forbundskontoret som gjør
en god og profesjonell
jobb for hele Judo-Norge.
Jeg skal ikke legge skjul
på at de siste årene har gitt
oss enkelte erfaringer vi
gjerne kunne vært foruten,
men med Bj arne Heimdal
som generalsekretær er vi
på rett vei. Nå går det
bedre og bedre dag for
dag, som det heter i sang-
en. Forbundet har også
investert i avansert dataut-
styr som gjør at det dagli-
ge arbeidet skal kunne
håndteres enklere og bed-
re.
Hva er så den største utfor-
dringen det nye forbunds-
styret vil stå overfor, vil vi
vite?
- Det er uten tvil klubbut-
viklingen, svarer presi-
dentkandidat Arild Sand.
Vi har for dårlig med lede-
re og trenere som kan ta
vare på klubbaktivitetene
og som kan være med på å
føre sporten videre fremo-
ver. La det være helt klart,
sier han, at klubbutvikling-
en er et viktig satsnigsom-
råde.
- Det blir nå en gang slik,
at uten den store frivillige
innsatsen fra ledere og tre-
nere har vi ingen sjanse til
å lykkes i å nå våre mål.
Og i Judo-sporten har vi
desverre mangel på, eller
for dårlig skolerte, ledere
og trenere. Men, under-
streker han, dette ikke
ment som kritikk til alle
frivillige. Det er en under-
strekning av at vi må få
flere med dersom vi skal
kunne nå våre mål.
Frnlnllet.
- En annen viktig side, og
en konsekvens av
leder/trenersituasjonen er
at vi har et for stort frafall.
Vi må bli istand til å ta
bedre vare på de som vel-
ger å begynne med judo,
slik at de ikke slutter.
Populært kan vi si at vi
ikke har problemer med å
få folk til å begynne med
judo, men vi har som pro-
blem at de slutter. Dette er
tross alt et godt utgang-
spungt som gir oss en stor
utfordring.
Nevn litt om fremtidspla-
nene, Arild Sand.
- Vi skal starte lagserie for
ungdom, svarer han enga-
sjert. Det blir en stor sats-
ning fra forbundets side.
Ungdom trenger en enkel
konkurranseform hvor de
J udomagasinet mars 93 j ; ' J lldnmagasinet mars 93
|
kan møte andre judo-utø-
vere under litt uhøytidelige
forhold. Dette vil bli en
konkurranseform for
klubblag som skal konkur-
rere mot hverandre regi-
onsvis. Vi tror denne lag-
serien vil slå godt ann og
bli et populært tilbud for
utøverene.
lleldugsskolen.
- Det er også viktig å vide-
reutvikle heldagsskoletil-
budet vårt. Vi var tidlig
ute med et tilbud innenfor
skolefritidsordningene i
kommunene. Nå har vi
høstet erfaringer som gjør
at vi kan forbedre tilbudet
vårt og satse videre. Det
viser seg at enkelte har
vansker med å akseptere
disiplinen som kreves i
Judo. men de aller fleste
er svært fornøyde med det
judo står for og mange
fortsetter over i klubbene.
Judo som tilbud i heldags-
skolen skal fortsatt være et
satsningsområde for oss,
slår han fast.
Forholdet til Norges
Idrettsforbund
Judo erjo bare en av
mange idretter (særfor-
bund) som er tilsluttet
Norges Idrettsforbund.
Hvordan oppfatter du
aksepten for ditt forbund
blant de andre særforbun-
dene og Norges
Idrettsforbund, Arild
Sand?
- Vi oppfattes seriøst gjen-
nom arbeidet vi gjør og for
resultatene vi oppnår, og
har et godt samarbeide
med Norges
Idrettsforbund. Men det er
klart vi er et lite forbund i
den totale “idretts-Norge”
sammenhengen, sier han.
Det må vi akseptere.
Styrenrbeidet
Du har vært engasjert i
styret i Norges
Forfs. ride 10
Judoforbund siden 1987.
Nå har du sagt ja til å ta på

S C92
TEKST: BJARNE
HEIMDAL
Domme/'korpset M/ Atle
Lund i spiss.
»e-<-ta.
J udomagasmet mars 93 J udomagasmet mar s 93
'I Gull
6 Bronse
Afredo Cincihlla ble enes-
te Norske gull vinner i
Scandinavian/Norwegian
open 1992. Meget sterke
prestasjoner av de andre
medaljevinneme var med
på og redde zeren for
Norge denne weekenden i
November.
Det sta.rtet lite oppløftende
på lørdag, men tok seg så
kraftig opp på søndag.
Alfredo ser ut til å ha tatt
meget godt vare på den
formen han hadde i U.S.
Open og Canada Cup.
Med overbevisende tek-
nikk og taktikk, gikk han
fra den ene seieren til den
andre, med et stort repor-
toar av teknikker.
Her har mange utøvere
mye å lære. I finalen møtte
han den meget sterke
Svensken Jacob Reinus,
som han etter 3 min kastet
på ippon med en fabelak-
tig ko uchi gari. Supert
Alfredo.
Mens vi eri -65 kg kom-
mer man ikke utenom Jan
Erik Fjeldseth, en uerfaren
men uredd fighter fra
Trondheim som fikk en
meget sterk 5. plass, som
gikk så taktisk godt at det
var en fryd. Det mangler
ennå en del på teknikkene,
men Jan Erik kan nå langt
hvis han selv vil.
Jentene giorde dei
sterkt og iok iilsum-
men 4 bronser
Sterk og taktisk judo fra
Liv Bue ga henne 3. plass
i
sterkt selskap, med en
meget bra bronse finale
som hun vant på hon tai.
Mere og sterkere jobbing
på grep så er det gull neste
gang.
Birgitte Ursin fortsetter å
gjøre det bra, vil mye og
klarer en fortjent bronse.
Taktisk mangler det ennå
noe, og er det som skiller
henne fra å være i finalen.
Ann Helen Tygseth fort-
setter å gjøre det bra inter-
nationalt, og tar en sterk
bronse i åpen klasse. Med
bedre jobbing på grep,
ville nok plasseringen vært
ennå bedre.
Mona Roaldstveit var som
vanlig full av innsats. Vil
mye og klarer da også en
fin 3. plass, som kunne ha
vært bedre med litt mere
taktisk jobbing.
Senior landslagstrener
Fridtjof Thoen, fungerte
ikke bare som trener, men
stillte like godt opp i åpen
klasse, hvor han tok en
meget god 3. plass i en
sterk klasse. Gjør du job-
ben din som l.l. trener like
bra, (det betviles ikke) så
ser dette meget lovende ut.
-60 kg hadde to fra Norge i
den ene Bronsefinalen,
med Knut Harefallet og
Kawal Singh som aktører.
Kawal ledet lenge på en
Q..
ä
Ö I I
1;-.r;....;l.....-.r= H
l
Wazari og yuko, før Knut
dro seieren i land etter
eminent bakketeknikk.
Det er mange gode utøvere
på gang nå, men ett stik-
kord til trenere og utøvere
er, KUMI KATA, eller
grep. Det er de aller fleste
lite bevisste på, og blir lurt
gang på gang. Derfor, følg
de landslagssamlinger som
er mulig, spesielt gjelder
dette trenere, dette arbei-
det må gjøres i klubbene.
Deltakelsen fra det store
utland var ikke så stor som
vi hadde regnet med, men
det skal ikke forringe plas-
seringene til de som nådde
Opp.
Ellers var det jo noen fra
Norge som ikke stillte.
Bare se på denne forfalls-
listen av medaljekandida-
{   - ~§;fíí
ter som enten var syke,
skadet eller skulle delta i
Israel; Stig Traavik , Olav
Aase, Bård Are
Hultengren, Ronny
Rydberg, Odd Sandnes,
Geir Aage Jackobsen,
Alexander AAmodt, Kay
Otto Nielsen, Kirsti
l-larefallet , Marianne
Weidemann, med flere.
Selvsagt synd, når ett
såpass stort stevne går av
stabelen her hjemme.
Lørdagens finalister.

AV KJETIL
KROKSÆTI-IER.
Det koster å være kar.
Ikke minst i idretten.
Aksellerende priser på
hall-leie, økende aktivi-
tetsnivå i form av flere tur-
neringer, betalt trener osv.
gjør at innendørsidrettene
er blitt dyrere å delta i.
Innføringen av to stilarter
og den økende forståelsen
av utstyrets betydning for
resultatet, har gjort at til
og med langremi er blitt en
kostbar aktivitet - for pap-
pa.
Det er slutt på den tiden da
far tok bilen til Landsem
Skifabrikk i Rindal og
kjøpte et skipar som skulle
var en stund. Nå bør det
være spesialski for fristil
og klassisk, med lengde og
spenn etter alder og vekt.
Fordelen med et godt par
langrennsski er at de tåler
å slites av flere eiere. Da
er det verre med alpinski
som rett og slett slites ut i
profesjonell bruk.
Alpinistene blir dessuten
avkrevd inngangsbillett til
løypa (ca. 100 kroner for
en dag).
Klusseskille
Ikke rart at de høye herrer
i Idrettsforbundet får ryn-
ker i panna når de kon-
fronteres med at idretten er
i ferd med å få et sosialt
klasseskille. Ingen skal
bebreide en alenemor i at
begeistringen for barnas
idrettsengasjement avtar
når regningen kommer på
bordet.
Kostnadene er bare det ene
momentet som volder for-
eldrene bekymring. Det
andre er kravet om å stille
opp for idrettslaget. I går
kom et leserinnlegg fra en
som ramser opp hva han er
pålagt i årets løp: Kjøre til
og fra kamper, selge lodd
og julekalender, vase tøy,
skaffe gevinster til kake-
bord, steke vafler, ståi
kiosken på A-lagskamper.
Vedkommende slipper
åpenbart det som enkelte
føler som den store byr-
den. Transporten til og fra
trening 3-4 ganger i uken.
Noen lag går så langt som
â kreve dirket betaling i
kroner og øre for de som
ikke tar sin del av dug-
nadsarbeidet. I en tid der
dugnadsänden synes å
være død og begravet
tvinger slike løsninger seg
frem.
80 prosent av norske barn
er innom det lokal idretts-
laget på et eller annet tids-
punkt. De fieste kommer
inn før de er ti år.
Debutalderen gikk faktisk
ned med tre år på 80-tallet.
Undersøkelser viser at bar-
neidrett (til 12-årsalderen)
har god sosial spredning.
N år frafallet begynner er
det størst i det som kalles
risikogruppen, det vil si
barn som dukker oppi til-
knytning til bamevem og
sosialsektor. Man frykter
den prisspiralen man har
opplevd på idrettsdeltakel-
se vil øke avskallingen i
den gruppen som kanskje
har størst utbytte av en
sosial ankerfeste til idretts-
bevegelsen.
Idrettsforbundets tall viser
at 25 prosent vender idret-
ten ryggen i alderen fra 14
J lld0HlflgaS1nel "HUS 93 .ludomagasrnet mars 93
til 16 år. Halvparten er
bortei 18-årsalderen .
Frafallet er trolig større
enn NIFs tall antyder.
Mange velger å stå som
keg få   _.. 'fi ` '--~------..._
Idrettsforbundet jobber
med å begrense frafallet.
Kartleggingen har avslørt
at ne ative o levelser er
8 PP
de viktigste årsaker til fra-
medlemmer etter at de har fall. De som føler seg som
sluttet å delta. tapere i konkurransene og
â-...A
ii-f
som er misfornøyd med håndball. Kanskje fordi de
treneren osv. slutter først. vet at det ikke er noen dår-
lig investering - tross alt.
Foreldrene er med andre
ord villige til å betale pri-
sen på langrennskiene og
aktivitetsavgiften innen
à_-_..
.. s, l_ .
FT Å* Il x
»«
,.f
FRIIDRETT
Aktivitetsavgift..... 500.-
Joggesko (2 par x kr
600) ..................... .. 1.400.-
Piggsko (enkelteøvelser)
700.-
Treningsdrakt........... 500.-
Konkurransetøy...... 400.-
Fellestrening (10 km à kr.
lX2 dg i ukax40 uker)
800.-
Stevner lokal (l2x20 km)
240.-
Stevner utenfor Trøndelag
(2 g. M/overnatting).
G 1.200.-
Arlige ulgiftel^fi^iidrertsm'-
ører i 16 års alderen
5.500.-
IMNDBÅII.
Aktivitetsavgift. 7.500.-
Innendørssko....... 600.-
Utendørssko..... 600.-
Treningsdrakt..... 500.-
Transport (10 km à kr 1x4
dg pr. ukex 40 uker...
2.000.-
Sommerturnering (4 à kr.
200.-
Julecup........ 200.-
Spillerlisens (fral2år)
L, 200.-
Arlige utgifter' håndball-
spiller i 16 års alderen
11.800.-
IÅNGRENN
2 par ski (fristil/klassisk)
m/bind. og staver.. 4.000.-
Sko (2 par à 750) 1.500.-
Treningstøy 500.-
Konkurransedress 600.-
Joggesko. 600.-
Smurnings- og preppe-
ustyr ..........  1.500.-
Treningsavgift... 600.-
Samlinger (egenandel)
500.-
Reiser og opphold utenfor
Trøndelag ........... ._ 1.500.-
Reiser hver helg (100 km à
kr. lXl5) ...... .. 1.500.-
Årlige utgifter langrenns-
løper 1' 16 års alderen
12.800.-
M.P|N'|'
2 par ski m/bindinger og
staver ....  5.000.-
Fartsdress.............. 2.000.-
Polstret bukse 1.500.-
Slalåmgenser ...... _. 1.500.-
Varmjakke/bukse.. 1.500.-
Skisko ................. .. 1.200.-
Heiskort lokal bakke og
Vassfjellet ........... _. 1.500.-
Heiskort konkurranser (kr.
l00xl5) ............ _. 1.500.-
Reiseutgifter/overnab
ting ................ .. 1.500.-
Treningssamlinger..1.000.-
Treningsavgift til klubben
0 1.000.-
Arlige ntg1`fteralpinisf í 16
års alderen 19.200.-
JIIIIO
Aktivitetsavgift.... 700,-
Judodrakt .... ..  200,-
Over1rekksdra.kt.......500,
Reiseutgifter/ovemab
ting..... ..l.500,-
Treningssamlinger...800,-
Årlige utgifter judoutøve-
re i 16 års alderen
3.700.-

Ei eflosenlrísk innlegg
av orlen Btuhmunn
Ippon Judoklubb.
Lørdag den 5. Desember
var dagen for awikling av
årets Lag-NM og NM-
Åpen klasse for damer og
herrer. Det var Ippon
Judoklubb som sto for det-
te. Det ble et veldig bra
stevne, og for dere som
syntes det var noe annerle-
des med mattearealet så
har dere rett. Den måten
mattene ble lagt utpå har
vært brukt to ganger før,
den ene gangen i EM Paris
hvor vi fikk ideen og i et
annet stevne i Europa. Når
mattene blir lagt ut på den-
J udomagasulet mar s 93 J udomagasmet mars 93
MÅSSAKE REN
I NADDERU D-
HI-llEN
ne måten er det lettere for
publikum å se, sekreteria-
tet har større oversikt og
hvis det er TV dekning
kan kameraene plasseres
uten å være til hinder for
publikum.
Over til massakeren.
Ippon's lag viste seg å
være i toppform, og selv
om vi måtte stille med en
78 kg. mann i den tyngste
vektklassen pga. skader
(som måtte fylles med
vann for å greie vekta).
Først ut mot Ippon var
Asker (Akershus) som ble
slått 5-1. Etter Asker sto
Bergen Judoklubb for tur.
Bergen var en av klubbene
vi trodde vi skulle få pro-
blemer med. Bergen ble
feid ut av matta med 6-0
tap. NJJK var en klubb
som overrasket oss og
greide å gå uavgjordt med
oss 3-3, men de tapte på
poeng 30-25.
Oslo JK ble slått 4-2.
I finalen møtte vi
Trondheim J udokwai som
ble feid ut av matte med 6-
0 tap.
Norges mestere for andre
år på rad: Ippon
Judoklubb.
Det er gøy å være best.
Hvis dere syntes dette inn-
legget er vel mye selvskryt
så har dere rett, det er
nemlig hva det er.
Arild Sund
F orrs. fra side 5
deg “ledertrøya” for å bli
president i forbundet. Blir
du aldri sliten og lei?
- Det er et godt teamarbei-
de i styret, svarer han. Det
har jeg opplever helt siden
jeg kom med. Derfor
“gidder” jeg å fortsette,
sier han på sin helt spesiel-
le måte. Når vi jobber
sammen og drar lasset
mellom oss går det hele så
mye lettere og det blir lyst-
betonet. Jeg vet at det sty-
ret jeg skal lede har en sta-
het og et pågangsmot som
gjør at vi skal løfte judoen
videre oppover - sammen.
Mere om fremtiden
En ny bevist elite-satsning
fra Norges Judoforbund
blir et ungdomslag med
egne trenere og eget støtte-
apparat, kan Arild Sand
avsløre til J udo-magasinet.
- Når vi ser fremover er
Atlanta-OL bare et steg på
veien. La meg få minne
om at i år 2000 er det også
OL!
Til slutt, la oss snakke litt
om kjønnsfordeingen
innen judo-sporten, Arild
Sand. Jentene er i klart
mindretall. Hva har du
tenkt å gjøre med det?
- Det er desverre for få
jenter som er med i Judo.
det må vi bare slå fast som
en realitet. Grunnene kan
være mange, men vi må nå
konsentrere oss om å gi
jentene et skikkelig miljø
for derigjennom å rekmte-
re flere.
- Hvis vi nå til slutt igjen
skal snakke litt elitesats-
ning, må vi huske at for
jenter som vil satse, er det
overkommelig å komme
opp på god internasjonal
standard. Så dermed har
vi dobbelt grunn til å satse
på å få flere jenter ut på
judo-mattene, avslutter
Arild Sand.
Joda, hele Judo-Norge skal
få høre mere til Arild
Sand, hans ekte interesse

í;_
En I
0 ll modeller
. 0 Driftssikre maskiner
'Kopimaskiner for`
alle behov!
vi
MINOLTA I Meget god koprkvalitet
. J
for judo, pågangsmot, ide-
er og, systematikk.
Han fremstår som en solid
garantist for at de mål
tinget setter seg vil bli
oppnådd.
AMSTEHDAM FRA kr 2000,-
BRUSSEL FRA kr 2500,-
NICE FRA kr 3000,-
BROKAIR
P.O. Box 9604 Egerlorget
0128 OSLO - NORWAY
ímwflfií
Reise//'vers /avprís-spesia/ist
Priser fra oslo T/R:
LONDON FRA kr 1790.-
PAFl/S FFlA kr2500,-
MALAGA FRA kr 3000,-
Meget fleksibelt regelverk - Bestill når det passer deg!
Vi har rimelige flybilletter verden over - Ring oss neste gang
Phone: 22 41 17 35
Fax: 22 2014 60
Olt. add.: Øvre Vollgate 13
JUDOMATTER
VI LEVERER HURTIG OG°GREl`l`l` FRA°FlNSK
PRODUSENT, OGSA SPESIALMAL
IDRETTSMATTER?
SNAKK MED OSS!
FOAM-TECH A.S
E|gefc1ret5 TEL 67 l4 80 88
l347 HOSLE FAX 67 l4 84 85

TANKER ØG DPP-
l.EVElSER FRÅ
UNGDOMMENS
l. IDRETISTING
Ideen til ungdommens
idrettsting oppstod i
l99l. Da overvar
endel norske ungdom-
mer et nordisk ungl-
domsting i Helsing ors
som observatører. ller
fikk de blod på tann,
og reiste hiem til
Norge tulle av kamp-
lyst.
Lenge hadde de sett, og
gremmet seg over hvor lite
ungdom får være med på å
fatte beslutninger innen
idretten. Nå ville de, ved å
arrangere ungdommens
første idrettsting i Norge,
vise folk at ungdom kan
utrette noe - bare de får
sjansen. Imidlertid innså
de relativt fort at de ikke
ville komme langt med
innsatsvilje og godt humør
alene - det måtte økono-
miske midler til. Derfor
gikk de til NIF (Norges
Idrettsforbund) for å spør-
re etter hjelp. Her ble de
møtt med åpne anner, og
250.000 kr. til å finansiere
tinget.
Drømmen var blitt en rea-
litet !
En arbeidsgruppe ble dan-
net, og det ble sendt ut
brev til alle idrettskretser
og særforbund, som sendte
brevet videre til sine klub-
ber. Brevene var en opp-
fordring til å nominere
deltakere til tinget, og det
ble spurt etter engasjert,
arbeidsvillig ungdom mel-
lom 15 og 25 år. Et slikt
brev dumpet ned i postkas-
sen til Kragerø Judoklubb,
og jeg ble nominert.
Snaue to uker senere fikk
jeg beskjed om at jeg, og
en jente - Inger Johanne
Strand fra Skarpedin, Bø,
var blitt tatt ut til å repre-
sentere Telemark på tinget.
Dette skulle gå av stabelen
i Bergen, fredag 9. til søn-
dag 11. oktober. Da jeg
satte meg på toget til
Bergen var jeg spent og
nervøs, samtidig som jeg
gledet meg vilt. Sammen
med drøyt 100 andre ung-
dommer skulle jeg være
med på å bestemme frem-
tiden for norsk ungdomsi-
drett.
Den 12 timers togturen
gikk relativt fort, og ved
ankomst Bergen tok jeg
buss ut til Bergen Airport
hotell, hvor tinget skulle
holdes. Alt fra jeg fikk inn
i foajeen ble jeg imponert
over hvor profesjonelt
tinget var lagt opp. Alt fra
innsjekkingen til avreisen
gikk så godt som prikk-
fritt, bortsett fra en ting -
Tinget skulle vart dobbelt
så lenge. Selv med pro-
gram fra 10.00 til 21.00
fikk vi ikke gjennomgått
og diskutert temaene på
langt nær godt nok. Tinget
fikk for det meste med til å
utarbeide en handlingsplan
frem til år 2000, samt å
diskutere temaene:
Idrettens verdigrunnlag,
Idrettsledelse-utdanning,
Idrett og miljø. Og ung-
dom -toppidrett-breddei-
drett. De fleste av temae-
ne ble diskutert etter føl-
gende “mønster” - hva er
dagens situasjon, hvordan
vil vi at det skal være i
morgen, hva må vi gjøre
for at det skal bli slik ?
Hvor enn stressende pro-
grammet var, ble det også
tid til avkobling. Lørdag
arrangerte Fjeld kommune
festmiddag i sitt nye kul-
turhus, og det ble vist
video. Ellers var det
svømmebasseng, squash-
baner, bibliotek og natt-
klubb på hotellet.
“Well - all good things
must come to an end”,
som det så fint heter - søn-
dag ettermiddag, etter utal-
lige taler og avstemninger,
var tinget over. Men
arbeidet var ikke slutt med
det !
På tinget traff vi en repre-
sentant fra håndballfor-
bundet - Lars Solbakken,
som er bosatt i Skien
(Telemark). Vi tre har
siden hatt et nært samar-
beid med TIK (Telemark
Idrettskrets), som har vært
til stor støtte og hjelp. For
tiden planlegger vi ung-
dommens kretsting i
Telemark, som vi håper å
få arrangert i løpet av
1993. En begivenhet som
sikkert kommer til å bli
like utfordrende og rik på
erfaringer som selve
Idrettstinget. Vel - hvis
jeg skal summere alle
mine tanker og følelser i
en setning, tror jeg det
måtte bli - Det har vært, og
er utrolig morsomt og
lærerikt - en opplevelse
jeg ikke vil være foruten.
'F
-4
|
I
i
DIABETES 06
.IUDO I 33 ETASJE
Norâjes
Dia etestorbund invi-
terte til pressekonfe-
ranse i ' Sky bar" i 33
etasielpü P aza hotell i
Oslo. n av anledning-
ene var at årets
idrettsstipend skulle
deles ut.
Fortient vinner var
Berge 0istad.
Judoutøveren Berge
Ofstad (20) fikk diabetes
(sukkersyke) som 14-
åring. På den tiden opp-
holdt familien seg i USA.
Berge forteller til Judo-
magasinet at han oppdaget
sykdommen fordi han følte
seg slapp, mistet matlysten
og begynte å se uskarpt.
Med disse symptomene
ble han innlagt på sykehus
og sykdomen ble konsta-
tert.
- Jeg bestemte meg med en
gang for at sukkersyken
ikke skulle få lov å
bestemme over meg. Jeg
ville gå normalt på skolen
og jeg ville drive med
judo.
Idrettsstipendiet er på
25.000 kroner og gir Berge
Ofstad muligheten til å
satse enda mer på idretten.
Nå kan jeg kutte ut ekstra-
jobbene og satse enda
mere på sporten, sier han
til Judo-magasinet.
Fortell oss litt, Berge,
hvordan er du hernmet av
din sukkersyke, vil vi vite?
- Jeg måler blodsukkeret
3-4 ganger om dagen og
regulerer dette ved å ta to
injeksjoner daglig. Om
morgenen og om kvelden.
Før hardtrening eller når
jeg trener med landslaget
reduserer jeg morgendosen
noe. Jeg har alltid noe vi
kaller “følingsmat” på
plass i treningsbagen. Den
hjelper hvis jeg følger meg
uvel.
J udomagasinet mars 93  Ö J udomagasinet mars 93
- Det første målet mitt nå
er å bli norgesmester i
seniorklassen, forteller han
Judo-magasinet.
Vi på vår side gratulerer
med stipendiet og ønsker
selvfølgelig lykke til med
konkurransene.
Gunnar Andre Brenne
Johansen fikk det "lil-
le" idrettsstipendiet.
Tidligere i uken var det
også delt ut et stipend på
5.000 kroner i Finmark.
Det gikk til 12-årige
Gunnar Andre Brenne
Johansen. Vi gratulerer!
I
l
I
l
I

god start i livet. mål i sikte.
En gang i tiden kom Ben Johnson til banen barbeint
og blid, og grov groper i grusen for à få en god
start.
Slik tusenvis av norske unger gjør hvert år.
En gang kjente han gleden ved à bli sterkere og
beherske sin egen kropp. Friheten ved à fylle
treningstøyet med ærlig svette.
Slik tusenvis av norske mosjonister gjør hvert àr.
En gang kjente han stoltheten ved á konkurrere
på ærlig vis, og målte livet i mer enn vinning og tap.
Slik tusenvis av norske aktive gjør hvert àr.
Og en gang ofret han sin sunne sjel og sitt
sunne legeme på seierens, ærens og berømmel-
sens alter.
Foto Visiont
Slik et ukjent antall norske ídrettsmenn og
-kvinner gjør hvert àr.
ikke fordi tusenvis av norske idrettsfolk doper
seg, nødvendigvis. Kanskje er det bare hundrevis
av dem som gjør det.
Men fordi deler av norsk idrett er like syk som
Ben Johnson noensinne har vært, selv om symp-
tomene kan være annerledes.
Syk, fordi mye av idretten bokstavelig talt går på
helsa løs - enten utøverne slanker seg halvt ihjel for
à bli lette, doper seg halvt ihjel for à bli tunge eller
slår seg halvt ihjel for à bli rike.
Syk, fordi utøverne er blitt som romertidens
gladiatorer - underholdningsartister som kastes til
J udomagasinet mars 93 1,4* J udomagasinet mars 93
al.

, i*
- i
W
2
Idretten gir mange en sunn og Problemet kommer når de får .
.å_.
løvene for à tilfredsstille etterspørselen etter blod
og sirkus. Og syk, fordi á vinne ikke bare er det
viktigste - men det eneste.
I dag stàr idretts-Norge foran sin viktigste kamp.
Den handler ikke om ni gull pà Lillehammer, men
om en fremtid som folkebevegelse.
Hvilke verdier skal prege norsk idrett? Skal
idrettsbanen være arena for sunnhet eller sykdom?
Skal idealene om helsebot for kropp og sjel snart
fortone seg like gammeldagse som hopp med
samla ski?
FUIO NTB
Spørsmålene gjelder hvert eneste idrettslag. De
må besvares av hver eneste utøver, trener og leder.
De angår hver eneste mor og far som skal sende
ungene til trening og konkurranse.
Og kanskje er de startskuddet til en debatt som
er like påkrevet utenfor idrettens rekker- i en tid der
resultatkravene både i arbeid og fritid er pà helse-
farlig nivå forlengst.
Feeeerrdig...gàl
NORGES IDRETTSFORBUND
|DRETTENS VERD|KÅMPÅNJE 1993-98
Inns-r'rEN En Fon vEnD|Fu|_|_ 1-11. Ã BLI ØDELAG-r

Judomagaslnet mars 93 J "d0'"418aSl"ef "UUS 93
Til tross for at EM-iuni-
or var vårt mål, var vi
på vei til et land uten-
or Europas grenser.
Flyturen ik via
london til Israel.
Troppen bestod av to
utøvere, Odd Sandnes
og Geir-Aage Jacobsen,
trener Rune Bergmann,
dommer Ole Storås og
undertegnede.
_ .
_, «. /f
Vi ankom grytidlig (kl.
05.00) lørdag morgen. På
grunn av Sabbaten var
kampstart (noe uvanlig for
oss) mandag, så vi fikk
noe tid til å komme oss
etter reisen, før det bråket
løs. Geir-Aage (i klasse -
78 kg) var førstemann ut
av våre. Han fikk “walk-
over“ i første runde, for så
å møte ungareren
Petrovics. Ungareren had-
de slått ut Strandberg fra
Sverige i sin første kamp.
Geir-Aage åpnet noe stivt
men våket brått da han
etter kort tid fikk en yuko
mot seg. Etter det var det
nordmannen soma angrep
mens ungareren “red” på
sin scoring. Shidoen for
passivitet til Petrovics bur-
de vært fulgt opp av høye-
re straff. Dessverre for oss
ble det ikke flere scoringer.
Normalt burde Geir-Aage
tatt denne motstanderen,
men alt går ikke alltid etter
oppskriften. De som tror
det, kan umulig ha drevet
med judo. Ungareren tapte
neste kamp for tyske
Hoffmann, så det ble ingen
rekvalik for Asker-gutten.
Klassevinner ble ne-waza
spesialisten Darcel fra
Frankrike. Hans atmbend
“satt som et skudd” etter
kort tid i flere av de innle-
dende kampene.
Også Odd, i klassen -71
_ J; kg, hadde “walk-over” i
første. Det samme hadde
hans motstander,
Savtchichkine (CIS). I
kampen om grepet ble
Odd “tatt på senga" og ble
kastet. Et kast som ble
belønnet med en Waza-ari.
Resten av kampen ble
svært rutinene Freeman
(GBR). Til tross for sin
unge alder, har briten flere
medaljer fra store interna-
sjonale stevner og mester-
skap også på seniorsida.
På grunn av direkte sen-
ding på TV måtte de stå
som ble tatt ut var gode
nok til å kunne plassere
seg blant de syv beste og
et håp om at, dersom alt
klaffa, kunne det bli en
medalje. (I tillegg hadde
vi selvfølgelig alle en
drøm....) Men det gikk
jevn, med mye kraftbruk.
Ca. 1 min. før full tid får
Odd inn seo-nagen sin og
scorer yuko. Litt mere tro
på dette angrepet og Odd
ville ha avgjort kampen
der og da. Manen fra CIS
røk ut for den ikke ukjente
Kingston (GBR) i neste
ntnde, så heller ikke Odd
fikk rekvalik. Mannen
som sto øverst på pallen da
medaljene skulle deles ut i
klassen, østerrikeren
Schleicher, hadde Odd
kasta dønn ippon i et av
kvalifiseringsstevnene for
EM. Selv om det er en
mager trøst, viser det at vi
har noen utøvere som er på
“talefot” med de beste i
Europa.
Uhyre populzert for publi-
kum var det at israeleren
Malinski kom til finalen i
klassen -65 kg.
Finalemotstander var den
parat på mattekanten flere
minutter før de slapp utpå.
Det må ha vært toppe
minutter. Freeman viste
seg å ha det hele under
kontroll og vant.
Finland var det eneste nor-
diske landet som maktet å
ta medalje på herresida.
Pasi “steinansikt”
Luukkainen sloss seg fram
til finalen i klassen -60 kg.
Det ble sølv denne gangen,
men Pasi er junior også
neste år og da spørs det
Men Norge hadde med en
annen aktør på matta også.
Ole debuterte som dom-
mer i EM-sammenheng,
noe han gjorde bra. Det
faktum at han ble tatt ut til
å dømme i en finale vitner
om at han er på vei oppo-
ver som internasjonal
dommer.
Vi dro til lsrael med viss-
heten om at de to utøveren
Her er Odd Sandnes
Øverst for en stakket stund
ikke denne gangen. Med
midler til â finansiere tre-
ningsopphold i utlandet i
tillegg og midler til å kun-
ne ansette en trener på
f.eks. halv tid, også for
juniorene, hadde vi anta-
geligvis lykkes og flere
ville greid kvalifiserings-
krava, noe som ville gitt et
større lag og de fordeler
det medfører. Vi har gode
utøvere som er villige til å
satse, men vi har ikke
greid å gi dem en tilfreds-
stillende økonomisk opp-
bak_king.
Litt tid til å se seg rundt i
Jerusalem fikk vi, i alle
fall en dag, nemlig freda-
gen etter at stevnet var fer-
dig. Vi følte vel oss vel
omtrent som amerikanere
EN l.l-NG REISE
MOT ØST
EM .IR l.lERllSAl.EM
som skal “se Europa på en
uke”. Det ble en tur til
Dødehavet for å bade
(eller kanskje er det mer
korrekt å si: ligge på van-
net 7). En merkelig opple-
velse. Saltkrystallene
glimtet i vannet.
Beskjeden før man gikk
uti var klar: ikke få panikk
dersom det kommer en
dråpe vann i et øye eller i
munnen. Dusjing i fersk-
vann etter “svømmeturen”
var påbudt.
Etter oppholdet ved
Dødehavet satte vi kursen
mot Gamlebyen i
Jerusalem. Blant annet
følte Odd og Geir-Aage
trang til å si noen ord ved
“klage-muren”. Det var en
helt spesiell opplevelse å
bevege seg i områder vi
tidligere hadde hørt så
mye om i historiebøkene.
Masse småbutikkeri
trange smug og arkade-
passasjer gav også en egen
stemning og rikelig anled-
ning til åpraktisere pru-
ting. Men altfor rask var
solnedgangen der og med
den Sabbaten. Plutselig
var alt veldig så stengt.
Det var bare å returnere til
hotellet for å innta den
vanlige kyllingen (de må
være svært avhengig av
fjærkre i det landet! I
løpet av den uken vi var
det ble middagskyllingen
byttet ut kun et par ganger
og da med kalkun).
Avreisen fra flyplassen i
Tel-Aviv bød på en skikke-
lig “grilling”. 15 min.
kryssforhør og sjekking av
bagasje måtte alle som en
av oss igjennom. Ikke rart
vi måtte være på flyplas-
sen mange timer før avrei-
se. Men på vingen kom vi
da til slutt likevel og en
lang ferd mot vest startet.
Astrid.

MED MllTl'E,
N E F
G |.s|<, ys||(|(... j
OG .IUDO P TIME-
PIANEN
Tekst og foto: Torger
Bjørnstad
Rælinglen videregåen-
de sko e lilbyr i rell
som sludierelningl.
Iløpel av 2 år sku ele-
veneåjáore seg kjent
med lorslqelllge
idrefler.
Judomoíjusinel moter
de 28 e evene i
ludoiimen, alle iført
drulfler utlån! av
Nor es Judoforbund
(Mill - op alle med
hvifl be te.
Vi møter en svært motivert
idrettsklasse med 28 elever
på Rælingen videregående
skole i Akershus. Nettop
denne klassen er unik fordi
den har idrett som studie-
retning. Det betyr en
deling 50/50 mellom
idrettsfag og almenne fag.
Linjen er 3 årig, men med
mulighet for avsluttende
eksamen etter 2 år.
- Dette er en fin og moti-
vert gjeng, kan klassesty-
rer Svein-Håvard Sletten
fortelle. Tilbudet til klas-
sens 28 elever er godt, og
som den eneste videregå- - Dette er vi svært posi-
edne skolen i landet gir det tivt på, sier generalsekre-
kompetanse som trenings- tær Bjarne Heidal i Norge
leder med A-kurs nivå. Judoforbund. Vi er selv-
Idrettspensumet er omfat- følgelig glade for at pen-
tende og totalt skal eleve- sum inneholder vår Judo.
ne bli godt kjent med 20 Derfor har vi prøvet å støt-
forskjellige idretter på 2 år. te opp og hjelp klassen så
Blant disse er Judo med godt vi kan her fra NJF.
undervisning to ganger i
uken.
Klassesett med drakter,
literatur og kontakt med
trener er av de tingene som
NJF har hjulpet med.
Kontakt ble formidlet med
Gunnar Foss. Han påtok
seg oppgaven med å være
hjelpe-lærer i Judo, og
gikk til oppgaven med stor
iver.
Erfaringene fra mitt stå-
sted er udelt positive, kan
judoveteran Gunnar Foss
bekrefte. Selvom han nok
må erkjenne at judo er en
spesialsport som krever
mye for at en utøver skal
lykke på topp nivå. Derfor
blir dette en generell inn-
føring i Judoens metoder
og prinsipper kombinert
med trening og innlæring
av elementære teknikker.
Høye innlukskruv
Søkningen til denne klas-
sen på Rælingen videregå-
ende er stor og derfor er
det høye inntakskrav.
- Det betyr at de som blir
tatt opp en svært motiverte
bekrefter klassestyreren
Svein-Håvard Sletten, og
forteller at han har en
svært motivert gjeng.
Skulking og asosial adferd
er ikke noe problem i hans
klasse.
- Denne utdannelsen gir
ikke bare god tradisjonell
kompetanse, men også en
bred sportslig plattform
med god fysisk form som
resultat. Elevene lærer
idrettsteori, anatomi, fysi-
ologi og treningslære.
Elever herfra får fortrinn
ved opptak til Norges
Idrettshøgskole og de får
tilleggspoeng dersom de
søker seg til Politiskolen
eller forsvarets skoler.
- Det legges stor vekt på
treningslederutdanningen
og alle elevene er utplas-
sert to timer i uken i bar-
neskolen eller på førskole
for â praktisere og få erfa-
ring. Dette er den eneste
videregående skolen i lan-
det som fører elevene frem
til Treningslevereksamen
(A-kurs) forteller klasse-
styreren tilfreds.
Idrettsklassen på
Rælingen er en “dyr“ klas-
se for kommunen rent
økonomisk. Den legger
beslag på store ressurser
dersom pensum skal kunne
følges. Skolen har fått
gehør tor sitt opplegg i
kommunen og det er nå
etablert to idrettslinjer i
kommunen. Dette er blitt
en god og allsidig utdan-
nelse.
- Jeg har aldri vært i kon-
takt med Judo tidligere,
kan en av elevene Hanne
Braate fortelle. Min utø-
vende sportsinteresse har
først og fremst vært knyt-
'km í
tet til håndballens 7. divi-
sjon der jeg spiller for
Kløfta. Men Judo er all-
right å prøve for en stund.
Det kan til tider bli litt vel
tøfft fordi fallteknikkene
våre ikke er gode nok.
Nærkontakten derimot er
helt OK. Det er jeg vant
til fra hânbdballen, sier
hun og smiler.
l"itè7"/I
J udomagasinet mars 93 .j Judomagasinet mars 93
Svein Håvard Sletten og
Gunnar F om
Nina Marike Wang er en
av de andre jentene i klas-
sen. - Jeg trodde det skulle
være stor forskjell på gut-
tene og jentene i klassen i i
J udo, men det er det fak-
tisk ikke. Men vi har ikke
god nok grunntrening i
Judo, sier hun. Det er et
problem og har medført en
del småskader.
- Jeg opplever Judo som
en ganske spesiell idrett.
Enten liker du Judo godt,
eller så liker du det ikke i
det hele tatt. Judo er en
mye mere krevende sport
enn jeg var klar over og
det har skapt respekt for
sporten.
Gunnar Foss driver klas-
sen med stort driv. Det er
en svett, litt mørbanket og
ganske utslitt gjeng som
begir seg inni dusjen etter
endt time - for å få ny
energi til neste økt.
Nina Marie Wang

TEKST OG FOTO:
ALFREDO
CHINCHILLA, NJJK
CANADA CUP
Som høydepunkter høsten
`92 hadde jeg planlagt ä
delta i Canada Cup og US
Open. Jeg ville vite om jeg
forsatt kunne hevde meg
internasjonalt, slik jeg
gjorde før Seoul lekene og
før jeg opererte korsbån-
det. Jeg hadde bevisst trent
hardt siden januar og sat-
set endel av mine egne
midler for å delta på tre-
ningsleirer.
Forberedelsene til disse
konkurransene var først
Lund leiren, deretter en
ukes treningsleir i Italia og
tilslutt EJU treningsleir i
Aix-en Province, i Sør-
Frankrike. Jeg ble nok noe
overtrent, men med litt
hvile etterpå regnet jeg
med å få fonnen tilbake.
Dessverre fikk jeg skulde-
ren ut av ledd på treningen
i Asker en uke før avreise.
Det var for sent å avbestil-
le, så jeg bestemte meg
for å reise likevel. Litt
akupunktur og manuell
terapi hos Bernt Halvorsen
(NJJK) hjalp mye.
Reisen til Montreal om
London gikk kjapt, jeg var
ventet på flyplassen og ble
kjørt til Holiday Inn.
Prøvevekter var tilgjenge-
lige, og det var både bad-
stue og basseng på hotel-
let. Jeg hadde ingen pro-
blem med vekten.
Det var to svensker med i
konkurransen, og også de
skulle videre til US Open.
Det var fint å treffe noen
kjente. Vi hjalp hverandre
resten av konkurransen
med praktiske ting.
Det var elleve land med i
konkurransen, bl.a. Japan
og Russland, men det var
flest amerikanere og kana-
diere. Jeg kom vel ut av
'E15
Nor rrn rim
nrtritrtrtsru
| cANAnA cu|>,
us ø|>rN
Høsrru lam
min pulje som nummer 1,
deretter vant jeg to kamper
men tapte så semifinalen
mot kanadieren som vant
mesterskapet, Taro Tan.
Japaneren Takeshi måtte
vike og nøye seg med en
5. plass, mens jeg steg på
pallen.
IIS OPEN
Olav og undertegnede var
“Den norske troppen” i
fjorårets US Open. Til å
være bare to gjorde vi en
brukbar innsats.
Man merker overgangen
til Colorado Springs med
en gang. Byen ligger over
2 tusen meter over havet,
og man kjenner mangelen
på surstoff -meget tynn
luft. Dette er en stor fordel
for det amerikanske lands-
laget. De trener i høyden
og reiser og konkurrerer
på lavereliggende steder.
Det er en slags “lovlig
blod-doping".
Jeg liker meg i Colorado
Springs. Klimaet er deilig,
og jeg kjenner endel folk
fordi jeg ble invitert dit
etter OL i Los Angeles for
å trene og delta i US Open
da.
Det praktiske er lagt meget
bra til rette. Man kan spise
så ä si hva man vil, og vel-
ge fra en sunn og variert
kost til Cola, sjokolade og
iskrem. Ellers har de et
avansert behandlingssenter
for skader, der man kan få
“tapet” seg før trening av
en ekspert og få behand-
ling etter trening.
Vektrom og alt annet man
kan trenge har idrettsutø-
verne som oppholder seg i
US Olympic Training
Center til disposisjon.
T.o.m. kan man ta en fas-
hion klipp, og alt var gra-
tis.
US Open `92 var enkelt
sagt tøff. 30 land var med
og mange av Barcelona-
deltakerne. 40 stk i min
klasse og noenlunde sam-
me antall i de andre herre-
klassene. Noe lettere på
damesiden og hos tung-
vekteme. Både Olav og
min klasse måtte bruke
Belønningen ble en bron-
semedalje. Etter kampene
kom fiere landslagstrenere,
noen kjente for sine tidli-
gere internasjonale resulta-
ter, bort til meg og spurte
hvem Olav var, hvor gam-
mel han er og lignende. De
sa han var en meget god
og lovende judoka.
Min klasse, minus 65 kg,
gikk dagen etter. Jeg fikk
møte judoka fra flere land:
Irland, Canada, USA. Det
begynte smertefritt før
Hernandez fra Cuba stan-
set meg. Jeg tapte kampen
med koka. Hernandez fikk
bronse medalje i
Barcelona, derfor var jeg
systemet for 64 deltakere,
og med dobbel repechage
blir det endel kamper der-
som man skal komme til
finaleplassene.
Olav gikk veldig bra. Jeg
har aldri sett han så selv-
sikker og bestemt. Både
migi (H) uchimata og
hidari (V) drop seoi nage
“satt” hele dagen. Han fikk
riktig nok problemer med
en finne, men etterpå vant
han sine seks resterende
kamper. Han gikk bevisst
for å kaste ippon. Og det
gjorde han óg.
meget misfomøyd -jeg
skulle gjerne vunnet over
han.
I-lernandez gikk uten pro-
blemer til finalen der han
slo koreaneren på ippon.
Jeg måtte begynne på ny
repechage. Først en ameri-
kaner som jeg holdt i hol-
degrep, etterpå japaneren
Saito som gikk på bein-
plukk. Til slutt var det
bronsefinalen mot
Barcelona-deltakeren for
Irland, Ward. Jeg følte jeg
hadde god kontroll og
ledet kampen inntil han
A1fi^e(10 og Olav utenfor
boerihefen 1' U.S Olympic'
meg selv og ble uforsiktig.
Han klarte å få inn et
ippon kast, og da hadde
jeg jo ikke en sjanse til ä
rette opp feilen. 7 kamper
og kun en 5. plass. På den
andre siden ble brasiliane-
ren Quimoraes slått av
argentineren Morales.
Jeg lærte mye av begge
stevnene. Det er viktig at
man får møte utøvere fra
nasjoner som ikke kommer
-]"d0'"agf'5"'1f'f "lars 93 Judomagasínet mars 93
Stort øyeblikkfor 01m'
Aase í U :S open
Brasil og Cuba er sterke
judonasjoner som får med-
aljer både i Olympiske
Leker og i
Verdensmesterskap, noe vi
aldri hittil har oppnådd.
Deretter fulgte en seks
dagers treningsleir. To
økter om dagen à to timer.
Ne-Waza og teknikk om
morgenen og randori om
ettenniddagen.
Treningsleiren var veldig
lærerik, flere av OL og
VM medaljørene viste
frem teknikkene sine.
Et lite hjertesukk til slutt:
Da jeg kom tilbake ble jeg
lovet 2.500,- kroner for
bronsemedaljen i Canada
(bonusordningen) og kan-
skje litt støtte for innsatsen
i US Open. Det jeg fikk
var en tusenlapp. Turen
kostet meg tilsammen en
10.000,- kroner alt ibereg-
net. Man trenger ikke være
matematiker for å finne ut
at judo ikke akkurat er
lønnsomt, og desto mindre
oppmuntrende når man får
mindre økonomisk støtte
enn lovet.
Forrs. side 29

-: W- :._~..>-  ,, .,.;_,   , 02-...-t _, ~'j;_-,,;,.^,.-.~_,^;._.E,j- ,
j  .-  .- ,', ._«~;. a _ . .«»-~ ,.~_-.  « -
L i
I to år bukle vi, sumlei
fomflusker, vuskei_
rundt, solgte tørrfisk,
budde loflerier. I hl-
Iegg [obbel vi overtid
der v| kunne, og spur_|e
penger. 22. iunl lo vi
ul In: drommelure_n.
Vil e den bli slik vi
budde håpet ?
S esiulinviieri uv ver-
aliens høyesiedgruderle
kvinneligke iu ouløver,
Keiko Fu udu, dro I7
utøvere fru Tromsø
Judoklubb lil Sun
'Fransisco på sommer-
e|r.
Det hele begynte for flere
år siden. I 1988 kom to av
Fukuda senseis studenter,
Fayle Alkzander, 3.dan og
Wanda Swanson, l.dan
innom sommerleiren i
Tromsø. I 1990 kom de
tilbake, denne gangen
sammen med sin sensei -
Keiko Fukuda, 7. dan.
Fukuda sensei ble impo-
nert over miljøet, byen,
naturen og ikke minst del-
takerne på leiren. Ved
avslutningen inviterte hun
personlig alle leirdellaker-
ne til å komme til henne i
San Fransisco.
Tromsø Judoklubb tok
henne på ordet. Vi viste at
det ville ta tid å få inn
penger, og avtalte dato to
år framover i tida.
. , | '.  V.-.. .
HHR ' t ~
L A 7  i .   Qflflifii ...-
~
t
.f .krf
J
gif r __t 51,3,
, t*
t
r, :i:_~ __
4,, .:-CL jg
`. ._ ._
r ~ Æærfz: »- ', ~ :we  L ~ lliffgi' "~' 1.121; `
Penger
For ikke â knekke de andre
aktivitetene i klubben, sat-
te vi ned en gruppe til
utklekking av ideer. De
fleste ideene hadde Nils
Moe. Etter å ha lett høyt
og lavt etter sponsorer,
utfordret han oss til å bake
og selge kransekaker.
Salget var høvelig greit,
men produksjonen og dis-
tribusjonen krevde kreati-
vitet fra både judoutøvere
og foreldre. Kan noen av
“Norsk judo”s lesere fore-
stille seg hvor mange pyn-
tede, monterte 17-ringers
kransekaker som går inn i
en vanlig personbil ?
Rekorden var på 36 ! -
“I-Iyttepakninger” med
kransekake, er en umontert
versjon, der ringene er sta-
blet inni hverandre i tre
høyder, og kan anbefales
solgt ved påsketider !
Gaver
Gaver må inan ha med
seg, spesielt når en er en
seseis spesielle gjester, og
blir gratis innlosjert hos
medlemmene i klubben.
Alle de strikkeføre delta-
keme tok fram selbumøn-
strene og strikket votter,
luer, sokker, pannebånd
o.a. Ja. flyturen mellom
København og Los
Angeles kan nå måles i en
og en halv herrevott !
I tillegg tok vi kontakt
med en lokal kunstner,
Hilkka Krane, som malte
akvareller og porselen-
skopper for oss.
Velkomslen
I San Fransisco kom Gayle
og Wanda og henta oss i to
minibusser. De frakta oss
hjem til seg, hvor vi hadde
informasjonsmøte og la
fram våre “turist-ønsker".
Deretter ble alle henta av
vertene sine. Alle I7 fikk
bo innen gangdistanse fra
dojoen l
I tillegg hadde fiere av de
amerikanske judoutøverne
J udomagasínet mars 93 l J udomagasinet mars 93
tatt ferie denne uka, slik at
de kunne trene sammen
med oss og vise oss rundt i
byen.
Treningen
Den første dagen trenet vi
Nage-no-kate med
Takeuche sensei, 6. dan,
som er treneren til det
amerikanske kvinnelands-
laget i Judo. Alle utøverne
fra Tromsø måtte kunne
rekkefølgen på både Nage-
no-kata og J u-no-kata før
vi reiste. Her fikk vi både
bekreftet og avkreftet en
god del om Nage-no-kata.
Både fra en historisk og en
aktuell synsvinkel.
Dagen etter trente vi ne-
waza-teknikker med vår
gode venn Freeman sensei,
7. dan som har vaart i
Tromsø hver sommer i 12
år. Nye og gamle teknik-
ker ble trent. Det er utro-
lig hvor mange teknikker
en kan gjøre når treneren
er der, og som ikke riktig
virker så snart han har
reist. Men vi blir bedre !
To dager med Ju-no-kata
og Fukuda sensei. J u-no-
kata er “hennes” kata, eller
den kataen som står hen-
nes hjerte nærmest, og det
fikk vi oppleve. Intens ret-
ting og hjelp. repetisjon,
retting og filming til både
kropp og hode var bly-
tungt, og vi drømte Ju-no-
kata om natta. Hennes
studenter kunne selvfølge-
lig denne kataen også, så
treningen var mer eller
mindre privatundervisning
for hver av oss, under
Fukuda senseis faste ledel-
se.
En dag fikk vi slå oss litt
løs på trening. Da leda
Rosie Evans en “norsk”
judotrening for amerika-
neme og oss, hvor hun
fletta inn en god del mor-
somme treningsfonner,
judoleker og andre mor-
somme aktiviteter. Det tok
lF0rts. neste side.
F arts. fra forige side.

itt tid før våre verter og
venner skjønte at det var
meninga at de skulle le og
leke seg på judomattene.
Det var de ikke vant til !
Vi avslutta leiren med
Kime-no-kata.
En masse var det å hente
der også, fra en som er
oppdratt av samurai-forel-
dre, som Fukuda sensei er.
Turisfdelen
Arrangementskomiteen

Q1
J udnmagasznet mal s 93
leide busser og tok oss utsikt over byen og San verdens største og eldste
rundt i byen. Fransisco Bay. Turen fort- trær, redwood. Det var
Undertegnede er slik en satte til Golden Gate Park, stort, det var fantastisk, det
dårli TV-titter at hun ble hvor Ja anese Tea Gar en var flott. På turen h`em
P g v J
megå overrasket over å Akvariet og den botaniske fikk vi oppleve bakkene i
bli tatt med til Twin Peaks, hagen var ønskemålet. San Fransisco. De var
hvor det ikke var gale Videre fortsatt vi til Muir akkurat så bratte som det
mordere, men en fantastisk Woods, som er en skog av
vi har sett på film. De kan
være glade for at de ikke
har norsk vinterføre der !
Avsluiningen, lest med
"heIe" Sun Fransisco
Utrolig mange mennesker
kom på festen, som ble
holdt for vår ære. Folk
hadde med seg mat, m.a.
hadde Fukuda sensei per-
sonlig laga suchi til oss.
Vi møtte lederne for de
andre klubbene i byen,
utøvere på både nasjonalt
og internasjonalt plan,
både nåværende og tidlige-
re, venner, naboer og
arbeidskollegaer av judo-
kanene i Soko Joshi Judo
Club.
De aller fleste ble med på
Per Sjuspring på terassen,
mens Fukuda sensei satt
og nyttet, iført nye selbu-
votter og lue.
Hvorfor dro vi, og hva
lærte vi?
Tromsø Judoklubbs filoso-
fi er â stimulere flest mulig
av utøveren til å laere mest
mulig. Ipraksis, å trene,
ta graderinger, trenerut-
darming og dommerutdan-
ning. Det er dyrt for oss
åkonkurrere på nasjonalt
plan. De som kommer dit,
bør helst ha noe å fare
med, både på teknikksida
og kunnskap om reglene.
Trenere og en god, stor
stab av voksne mener vi er
en forutsetning for at vi
skal kunne drive klubben
uten å slite ut ildsjeler på
kort tid. Den eneste
“belønninga” vi har å gi,
er det gode miljøet i klub-
ben, de trivelige, åpne fol-
ka og de gode treningene.
Vi dro for å lære mer, fra
ekspertene på området.
Hadde døgnet hatt flere
timer, og den stakkars
kroppen tâlt enda mere tre-
ning, kunne kanskje
Takeuche sensei ha lært
oss flere konkurransetek-
nikker før hun reise til
Japan (rett fra trening med
oss).
Men vi lærte en helt masse
1
J udamagasinet mars 93  ` '
Både teknisk og mennes-
kelig, om judo og om var
me. Ikke minst fikk be
bekreftet at judofolk ver-
den over er flotte mennes
ker !
Anne-Grethe Hermansen
Tromsø Judoklubb

ll IS 93
C /rrisiian Dingsrad i en av
randnrrí øktene
TRENINGSLEIR RMIRIS
25 - 30 Mllllllll.
lluuris er en liten kose-
I' I d b h I '
Jå å'='l.§t,l.. `lt“l,;å'.'."'° '
Dnlen lå på zu. 000
meters høyde omkran-
sel uvspisse fíell.
Den norske troppen, bestå-
ende av 10 personer,
ankom lørdag kveld. Vi
ble innlosjert på et hygge-
lig lite pensjonat ved tor-
get, ved siden av kirken.
Idyllen varte helt til søn-
dag morgen kl. 05.30 da
kirkeklokken begynte å
ringe.Fra klokken halv
seks ringte klokkene hvert
kvarter. Antageligvis bare
for å plage oss.
Siden treningen ikke
begynte før mandag,
benyttet vi søndagen til å
stå på ski. vi leide utstyr
og tok heisen opptil 2200
m.o.h. Nydelig vær og 10
varmegrader gjorde dette
til en kjempefin dag.
t ~ ata*  '
.,_ M, i
år
over Mandag mgrgen begynte Det Var Omtrent 300 jUClO-
' alvoret. Kirkeklokkene kas på matta. Både damer
. _ ringte k1_ 0530, Og ne- og herrer, fordelt på alle
11" ”"”e' ””de' lag ningen begynte 1<1,()9,()0_ 2 vektklassen Nivåer var
timer med 1-andgyi gm særdeles høyt,med en rek-
mgrgenen og 2 timer om ke vinnere og medaljører
gt'”{”'}; , , t h Ad kvelden. Ikke noe teknisk fra både OL» VM Og EM-
0' a ”WW le' dg trening, kun slåssing i 2 Den norske nnnnen var
tuner- godt forberedt, noe som er
Tid for avslapping på et
' V i
J udomagasinet mars 93 É = l J udomagasinet mars 93
en forutsetning for å delta,
men allikevel ble nok
enkelte utøvere overumlet
av hvor vanskelig det var å
få grep.Dette ble vi for-
holdsvis raskt flinkere til â
takle. Vi fikk noe juling,
men ikke så mye som vi
ga.
Olav Åse som er den av de
norske med mest interna-
sjonal erfaring, var vel
kanskje den som fikk til
mest, men alle hadde et
ston utbytte av leiren. Vi
fikk masse verdifull judo-
Jørge/1 .rom barberer
erfaring, klare signaler om
hva vi må prioritere i
arbeidet når vi er hjemme
og ikke minst bevis for at
vi kan nå til topps vi også.
Dette var den første inter-
nasjonale treningsleiren i
år. l løpet av året kommer
det til å bli bortimot 10 til-
svarende treningsopphold
rundt om i Europa. Dette
er helt nødvendig hvis vi
vil være med â kjempe om
de store medaljene.
Fridtjof

VIIIGKOMITEENS l.l-IN DSI.I-GS
INNS'IIlI.ING TII.   TRENERE
NORGES
IIDOFORBII DS
I' NG I993
Sorbundssiyref:
President:
Arild Sand
Sofiemyr Judoklubb
Vísepresident:
Erik Mølmen
Osi - judogruppe
Sfyremedlemmer:
Heidi Bruun Haugseggen
Hurdal Judoklubb
J on-Arve Hollekim
Verdal Judoklubb
Rita Marit Sletteng
Andersen
Asker JK
Varamedlenmier:
Rune Neraal
OSI - judogruppe
Jens Aassved
Trondheim Jk
Lovulvulgz
Leder:
Bjørn Smith
NJJK
Medlemmer:
Thor Kirkesæther
Drammen Judo Club
Alf Rostad
Molde Judoklubb
Varamedlemmer:
Rune Bergmann
Trondheim Judokwai
Domsuhmlgz
Leder:
Axel Hopstock
Kragerø Judoklubb
Medlemmer:
Rolf Michelsen
Rykkinn Judoklubb
Per Andre Kulbraaten
Sofiemyr Judokwai
Varamedlemmer:
Torkel Sauer
NJJK
Jens Aassved
Trondheim J udokwai
Appeluivulgelz
Leder:
Gry Alexandersen
OSI - judogruppe
Medlemmer:
Harald Moneen
Sandnes Judoklubb
Tore Willy Adamsen
Fredrikstad Judoklubb
Varamedlemmer:
Unni Kirknes
Stjørdal Judoklubb
Terje Gran
Sofiemyr Judokwai
Konlrollkomileen:
Leder:
Jan Ulvås
NJJK
Medlemmer:
Ivar Johansen
OSI - Judogruppe
Varamedlem:
Torbjørn Elisasson
Levanger Judoklubb
Vulgkolnileenz
Leder
Yidar Strøm
Alesund Judoklubb
Medlemmer :
Arild Sand
Heidi Andersen
Oslo Judo Klubb
Wu Ama idistianéen
osjøen Judoklubb
Varamedlemmer:
Per Arne Grime
Oslo Judo Klubb
Ole Storås
Trondheim Judokwai
rer. Han har selv mange år
bak seg som aktiv utøver,
med en 3. plass i federati-
on cup som beste resultat.
Fridtjof skal i første
omgang bygge opp gode _
treningsmiljøer rundt om 1
klubbene, noe som gjøres
samtidig med at landslags-
utøveme bygges opp til à
tåle intemasjonal matching
Rune Bergmann tar seg av
se på samlinger sentralt og
ute i regionene. Rune er
ikke heltidsansatt som
Fridtjof men vil alikevel
bruke mye tid på planleg-
han fremdeles studefer.
I likhet med Fridtjof har
også Rune en lang «karrie-
re» bak seg som landslags
utøver med flere gode
resultater.
Per Andre Kulbraaten er
ansvarlig trener for bam
og ungdom og er nå i gang
med talent jakt ute i klub-
bene. Per Andre skal først
og fremst være en innspi-
rator og tilrettelegger for
gruppen sin som alle vil
være rekiutter til junior
nivået.
Så langt har jobben som
tannlege gått fint å kombi-
i<@i{fié§<§'s}>}}{`fir§Ãíe} Låàiåw
seg.
Koorclinuiorene
Astrid Nordbotten har vært
koordinator siden 1989, og
gjort en meget god jobb
ir  »z;“ Å ._'$'f
K
wuwuçv f
. jflli
både for seniorer og junio-
rer. Hun har full jobb på
statens næringsmiddelin-
stitutt, og har mere en nok
med seniorene, nå fra l.l
1993. Oppgaven til Astrid
er først og fremst å koordi-
nere landslagsaktivitetene,
samt være med i støtteap-
paratet i de store stevnene
internasjonalt.
Jon Brattli er ny koordina-
' « i
J udomagasinet mars 93 f M J udamagasinet mars 93
tor for juniorene, og skal
stort sett gjøre de samme
tingene som Astrid gjør.
Han skal også i den grad
det er nøvendig støtte Per
Andre på ungdomssiden.
Terje Fikkan (Ikke med på
bildet) vil ha en sentral
oppgave i støtteapparatet,
med ansvar for tester og
psykisk oppbygging av
utøveme
Noiufer fru deltagel-
sen i Cunuducup...
F arts. fra side 21
“Red.anm.”
Alfredo fikk kr 3500,- til
dekning av sine utgifter i
forbindelse med U.S.
OPEN og Canada Cup.
Han fikk imidlertid ikke
penger før seieren i S.O.C
92. Det fikk ingen.

Iløslen 92 ble Norges
Judoforbund invilerl lil
fi slille med el 6-
inannslag lil lands-
kamç mol Nord-Irland
og Ir and, i
Londonderry, Nord
Irland, GRA IS !
I lilleggl slille også el
region ai] fra London,
sanil al ord Irland
hadde 3 lag. Belle før-
le lil al vi var sikrel 5
kamper.
Følgende utøvere var uttatt
for â representere Norge:
-60 kg Knut Harefallet,
Kråkerøy JK
-65 kg Alexander
Aamodt, Ippon JK
-71 kg Anders Lie,
Marienlyst JK
-vs kg Olav Åse,
Ippon JK
-86 kg John Sørbo,
Asker JK
-95 kg Kay Otto Nielsen,
Vennesla JK
Dessverre ble Anders ska-
det på trening kvelden før
avreise, og det var ikke
mulig å skaffe reserve på
så kort varsel.
Vi stilte derfor kun med 5
utøvere, men gutta var
optimister, og var innstilt
pä seier alle sammen.
I den 1. kampen møtte ti
laget fra London, som var
et jevnt godt lag, med bl.a.
2 landslagsutøvere i klas-
sen -71 kg og -86 kg.
Etter 6 kamper stod det 3
seire til London og 3 seire
til Norge og 30-30 i
poeng.
Det ble dermed trukket ut
3 stykker som skulle gâ
omkamp.
Det ble Alexander, Olav
og Kay Otto som ble truk-
ket ut, og Norge vant alle
omkampene. Dermed
hadde vi vunnet den 1.
kampen. I 2. og 3. kamp
møtte vi Nord Irland C og
B. 2 kamper hvor vi feide
all motstand av matta.
Norge hadde vunnet de 3
første kampene på en
overbevisende måte.
I 4. kamp møtte vi A-laget
til Nord Irland. Vi var
spent på om vi nå ville
møte skikkelig tøff mot-
stand. Tøft ble det men
igjen var vi best, og vant
lagkampen 4-2 og 40-20 i
poeng.
I 5. og siste kamp møter vi
Irlands landslag. De står
også ubeseiret, så dette blir
en slags finale.
Knut starter “ballet” og
vinner raskt på juji gata-
me.
Alexander går nok en
meget bra kamp, og vinner
med to yuko. -71 taper vi
med - 10 poeng, men i -78
kg klassen stiller vi med
Olav, og han vinner over-
bevisende igjen, og kaster
motstanderen på waza-ari.
Faktisk den eneste kampen
Olav går full tid. Dermed
leder vi 3-1, men må ha en
seier til for å vinne turne-
ringen.
I -86 kg går John igjen en
god kamp og innsatsviljen
er på topp. John er i kjem-
pefoim og kaster motstan-
deren 2 ganger på wasa-
ari. Te-Guromo begge
gangene og motstanderen
er bare glad for at det er
over.
I siste kamp avslutter Kay
Otto med nok en ippon-
seier. Uchi mata etter 19
sekunder, dermed utklasset
vi Irland med resultatet 5-
1 og 42-10 i poeng.
Gratulerer med gullmedal-
jen. Kjempebra innsats,
suveren lagånd og riktig
innstilling gjorde dette til
en virkelig vellykket tur.
Alt fungerte som det skul-
le og gutta hjalp hverandre
til seier.
I tillegg var det et veldig
godt arrangement, med
både karate og aerobic-
oppvisning!!
Lørdagskvelden ble
avsluttet med middag og
diskotek-besøk sammen
med de øvrige lagene.
RESULTATER
STOCKHOLM INTERNA-
TIONAL JUDO OPEN
24. OKTOBER I992
Damer iunioror:
Sølv - 56 kg : Birgitte
Ursin
Bronse - 56 kg : Silje
Ammundsen
Bronse åpen kl.: Ann-
Helen Tygeset
Nerrer iuniorer:
Bronse - 71 kg : Odd
Sandnes
Gull - 78 kg : Geir-Aage
Jacobsen
Bronse - 86 kg : John
Sørbo
RESULTATER
U.S. OPEN 29. OKTO-
BER I992
- 78 kg
Gull Ishikawa
(NPN)
Sølv Garcia
(CUBÃ
Bronse Olav se
(NOR)
Bronse Barr
(USA)
- 65 kg
Gull Mernandez
(CUB)
Sølv Park (KOR)
Bronse Ward (IRL)
Bronse Moraces (ARG)
5. plass Chinchilla (NOR)
RESULTATER
COUPE CANADA
Monlreal 24.16.92.
- 65 kg
1. CAN - TAN, Taro
2. USA - ACENA,
Albert
3. NOR -
CHINCHILLA,
Alfredo
3. CAN - WEST,
Kevin
5. JPN - SAITO, T
akeshi
5. USA -
SI-IANAHAN,
William
RESULTATER
SCANDINAVIAN OPE
I4.-I5/I I-I992
Apen klasse, herrer:
l. Dieter Tings,
GER
2. Oliver Kauer,
GER
3. Peter Larsen,
DEN
3. Fritjof Thoen,
NOR
5. John Sørbo,
NOR
5. Niklas Winkvist,
SWE
Åpen klasse, damer:
1.Martina Eriksson,
SWE
2. Ilse Vuystrers,
SWE
3. Ann Helen Tygseth,
NOR
3. Ausra Budryte,
LITAUEN
M -65 kg:
1. Alfredo Chinchilla,
NOR
2. Jakob Peinius,
SWE
3. Paul Leishman,
SCOT
3. Jurgen Grasmuck,
GER
5 .Lars-Olof Lycknell,
SWE
5. Jan-Erik Fjeldseth,
NOR
M -60 kg:
1. Gregor Majewski,
GER
2. Bo Kristensen,
DEN
3. Knut Harefallet,
NOR
3. Sune Pedersen,
DEN
5. Jørgen Gjøvenes,
NOR
N,
Y W 7 7 7 N I 7 I 7
J udomagasinet mars 93 Z' 'I J udomagasinet mars 93
1
LANDSKAMPER I U
NORD-IRLAND:
5. Thomas Johannesen,
NOR
F -61 kg:
1. Cammilla Williams,
SWE
2. Kirsti Weir,
SCOT
3. Liv Bue,
NOR
3. Mie Mortensen,
DEN
5. Annika Nilsson,
SWE
5. Jeanne Mikkelsen,
DEN
F -56 kg:
1. Eva Vaitiekunaite,
LITAUEN
2. Pemilla Anderson,
SWE
3. Birgitta Ursin,
NOR
3. Maria Persson,
SWE
F -52 kg:
1. Pemilla Carllsson,
SWE
2. Maria Huglen,
SWE
3. Asa Andersson,
SWE
3. Lina Tichonova,
LITAUEN
5. Annemarie Kristensen,
DEN
5. Rasa Kubiliute,
LIT
F -52 kg:
1. Pemilla Carllsson,
SWE
JUDO RESULTATER FRA
MARIENLYST ILs
NYTTARSSTEVNE
BJ -28
l. Ine Ness Engen
Asker
2. WencheWollengen
Gjøvik
BJ -31
1. Mende Conteh
Kråkerøy
2. Mille AassSandnes
Gjøvik

BJ -34 -37
1. HegeWesley Johansen
OJK
2. MiraScherdinCraig
MJC
3. Ellen Lien
Ippon
BJ -40
1. Line Aas Sandnes
Gjøvik
BJ -44
1. AnneLene Andersen
Sandefjord
BJ -48
1. Hege Igeland
Bardal
2. Maria Lien
Ippon
3. Linn Aadland
Gjøvik
BJ -52
1. Kristine Iversen
Nesodden
BG -44
1. John Morten Pettersen
Rykkinn
2. Rune Lyngmo
Kråkerøy
3. Daniel Müller Trøen
MJ C
BG ~48
1. Øystein Owesen
Nesodden
2. Christer Bjerce
Sarpsborg
3. Rune van der Linden
Ippon
UG »36
1. Emanuel Labbe
MJC
2. Espen Fjalestad
Rykkinn
3. Kristian Skar
Bardal
3. Andreas Hanssen
Sofiemyr
UG -40
l. Daniel Eriksen
Drammen
2. Martin Thiblin
Ippon
3. Jarle Holm Klavenes
J udomagaslnet mars 93
Sandefjord
3. Magnus Braseth
Sarpsborg
UG -44
1. Tommy Eriksen
Kråkerøy
2. Torstein Heimdal
Rykkinn
3. Mattru Conteh
Kråkerøy
UG -48
1. Rune Jensen
Krokstad
2. Jonas Fjellheim
Krokstad
3. Ole Chr. Fosmo
Gjøvik
3. Benjamin Trainer
Gjøvik
BUG -52
1. Mirender Leher
Drammen
2. Christian Skjønnelien
Sofiemyr
3. Morten Jacobsen
Ippon
3. Vidar Lyngmo
Kråkerøy
UG -56
1. Hans Martin Sylte
Asker
2. Lars Halmøy
NJJK
3. Mats Nissen
Ippon
UG -60
1. Sergio Do Carmo
NJJ K
2. Gøran Flatby Nilsen
Asker
3. Olav Lien
Asker
3. Frode Arntsen
Kragerø
UG +60
l. Eirik Ågren
BK-Judo
2. Lars Petter Einarsen
Kråkerøy
3. Terje Åke;-ø
Ippon
BUJ -40 -44
1. Tine Kongshaug
Ippon
2. Line Aas Sandnes
Gjøvik
3. Anne Lund
Gjøvik
3. Ragnhild Tøsse Bakken
Ippon
UJ -48
1. June Marie Liverød
Sandefjord
2. Maj Linn Hystad
NJJK
3. Kristin Heldal
Ippon
BUJ ~52
1. Trine Stavseth
NJJK
2. Nina Grutle
MJC
3. Kristine Iversen
Nesodden
UJ -56
1. Llnda Melsom
NJJK
2. Line Kristiansen
Bardal
3. Monica
Reiersgaard
Gjøvik
UJ +56
1. Marie Løwer
BK~judo
2. Ylva Sjøberg
Ippon
BG -25
1. Niels Thode
MJ C
BG -28
l. Henrik Skau Sørlie
Ippon
2. Martien Nore
Sofiemyr
3. Monen Byhring
MJC
3. Ruben Elgen
BK-Judo
BK -31
l. Stefan Høgberg
Asker
2. Odd Andre Vatne
Ippon
3. Stian Pettersen
Sarpsborg
3. Jostein Moen
Rykkinn
BG -34
.ra-a
I I 7 ~  I Judomagasinet mars 93
l
1. Øyvind Dæhlin
Ippon
2. Walter Vergote
Ippon
3. Thomas Nore
Sofiemyr
3. Raymond Bøhn
Sarpsborg
BG -40
1. Marcus Ogre
Kråkerøy
2. Are Fjeldberg
Sarpsborg
3. Ole Petter Wikene
OJK
3. Ken Ove Lauritsen
Bardal
RESULTATLISTE NM ir.,
'I 992
Individuelt mesterskap
7/ 1 1-92
Arrangør: Bergen Judo
Klubb
Damer:
-48 kg:
1. Anniken Barstad
Ippon Judoklubb
2. Brynhild Lorentzen
Judo Klubb Stord
3. Linda Nesse
Judo Klubb Stord
-52 kg:
1. Sylvia Lindø
Haugaland
Judoklubb
2. Maria Therese
HeltneÅlesund
Judoklubb
3. Julie Messe!
NJJK
-56 kg:
l. Siri Marte Hollekin
Verdal
2. Birgitte Ursin
BK-judo
3. Aina Ekker
Kråkerøy Judoklubb
-61 kg:
1. Silje Amundsen
Trondheim J udokwai
2. Mona Kristine Nilsen
Gjøvik Judoklubb
3. Astrid Benjaminsen
Trondheim J udokwai
3. Hanne Greger
Trondheim Judokwai
-66 kg:
l. Lena Berglund
Kråkerøy Judoklubb
2. Eva Camilla Standal
Asker Judoklubb
2. Liv Kristin Tøndel
Trondheim J udokwai
+66 kg:
1. Ann»l-Ielen Tygseth
Sofiemyr Judoklubb
2. Mona Roaldseth
Hurdal Judoklubb
3. Ingjerd Skogmo
Levanger Judoklubb
Herrer:
-55 kg:
1. Roald Prey
Kristiansund Judoklubb
2. PaalSingsø
Kristiansund Judoklubb
3. Åge Røen t
Judo Klubb Stord
3. Einar Moen
Strand Judoklubb
»60 kg:
1. Kawal Singh
Konnerud Judoklubb
2. Thomas Johannessen
Bergen Judo Klubb
3. Stian Jespersen
NJ J K
3. Felix Evensen
Sandefjord Judoklubb
-65 kg:
1. Moten Schiøtz
Drammen Judoklubb
2. Tor Gunnar Isdahl
Haugaland Judoklubb
3. Andre Sunde Nilsen
NJJ K
3. Alexander Aamodt
Ippon Judoklubb
-71 kg:
1. Odd Sandnes
NJJK
2. Rolf Hjertaker
Bergen Judo Klubb
3. Tron Gubberud
BK-judo
3. Jørgen Næss
Asker Judoklubb
-7 8 kg:
1. Geir Aage Jacobsen
Asker Judoklubb
2. Amstein Brekke
Bergen Judo Klubb
3. Egil Bergersen
Haugaland Judoklubb
3. Ronny Rydberg
Trondheim Judokwai
-86 kg:
1. John Sørbo
Asker Judoklubb
2. Jan Malvin Faksvåg
Kristiansund Judoklubb
3. Audun Abrahamsen
BK~judo
RESULTATLISTE NMi|'.,
'I 992
Lag-mesterskap 8/1 1~92
Herrer:
1. Bergen Judo Klubb
2. Asker Judoklubb
3. NJJK
3. Buskerud Judo Krets
Lagmesterskap ble ikke
avholdt for damer.
RESULTATLISTE
NM LAG
Herrer:
1. Ippon Judoklubb
2. Trondheim Judokwai
3. Bergen Judoklubb
3. Oslo Judoklubb
Damer:
1. Asker Judoklubb
2. Norsk Judo og Juiijuisu
klubb
3. Trondheim Judokwai
Åpen klasse NM herrer:
1. Kay Otto Nilsen
Vennesla
2. Olav Åse Ippon
3. Geir Åge Jakobsen
Asker
3. plass Frank Evensen
Sandefjord
Åpen klasse NM damer:
1. Liv Bue
2. Mona Roaldseth
3. Ann H. Tygseth

-1 '¥ V
Judomagasinet mars 93  5 J udomagasmet mars 93
Unger som kommer med i idretten, har Særlig gleden ved å delta.
mange gleder foran seg.
Det er mye moro i idretten!
Bare se pà smàtasser i herlig mølje rundt lærkula
- i et system så anarkistisk gjennombruddshissig at
selv Drillos har noe à lære.
Husk tilbake pà de første skøytetakene i vinglete
ubalanse - med overlæret pá isen, tunga i munn-
viken og jubelen i halsen.
Og tenk pà gleden etter den aller første slalåm-
bakken ned uten fall, den første ustø salto pá
tjukkasen og den første hàndballkampen med
ordentlige drakter for piker tolv.
Det handler om idrettens innerste vesen - om â
beherske sin egen kropp, møte utfordringer, opp-
leve natur, fellesskap og spenning.
: om
71 Foto Vist
Hvordan det gikk? Om de maktet presset? Om
det ble seier?
Du spør som du har vett til.
Eller rettere sagt - du spør som du har rett til.
Dessverre.
For når må idrettsgleden og fellesskapet vike
plass for plasseringer, penger og poenger?
Lenge før McEnroe spyr edder og galle over
linjedommeren i Wimbledon. Lenge før Trine
Hattestad går gråtende av banen i Barcelona. Lenge
før Rolf Åge Berg lander helseløs pá kulen i Kulm.
I dagens idretts-Norge legger turnjenter opp
når de er tolv-tretten. Hvis de ikke legges inn for à
lære à spise.
Fotballspillere på lilleputtnivà går gråtende av
banen fordi de ikke tåler à tape. Eller fordi for-
eldrene deres ikke tåler det.
Og ledere, spillere og revisorer peker rasende
pà hverandre når noen stilles til ansvar for klubb-
kassa. Det vil si for gjelda.
I dag står idretts-Norge foran sin viktigste kamp.
Den handler ikke om ni gull på Lillehammer, men
om en fremtid som folkebevegelse.
Hvilke verdier skal prege norsk idrett? Gleden
eller vreden? Leken eller Lekene?
: u
Foto Scanfot
Spørsmålene gjelder hvert eneste idrettslag,
hver eneste utøver og leder, hver eneste mor og far
som skal sende ungene til trening.
Det finnes fremdeles et enormt potensiale
for idrettens opprinnelig ideal, "homo ludens", (det
lekende mennesket). Men da må det settes en
stopper for den rasende motstanderen pà motsatt
side av banen.
NORGES IDRETTSFORBUND
|DRETTENS VERD|KÅMPÅNJE 1993-98
IDRE1'-|-En En Fon vEnnrFu|.L -rir. Å Br.: ØDELAG-r