Judomagasinet nr. 1 – 1991

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 957
  • Filstørrelse 10.85 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. april 1991
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Judomagasinet nr. 1 - 1991

Judo Magasinet nr. 1 - 1991

Judomagasinet april 91 1 Judomagasznet april 91
mulighetene jor klubb-
ronsunnsnne
2 tir gtirfiirt, det 21.
ordinære flirbundsting
er like om hjørnet. For
inneværende periode
hadde siste ting vedtatt
10 prioriterte tiltak
som fltrbundsstyret
skulle arbeide etter. Et
resultat av hva vi har
oppnådd gjenspeiler
seg i handlingsplanen
flir kommende periode.
For perioden 1991-
1993 legger flirbunds-
styret frem en hand-
lingsplan som tar fiir
seg 5 prioriterte tiltak:
0 Intensivere toppid-
rettssatsningen slik at
fltrbundets eliteutøvere
gis et best mulig
grunnlag fiir ti nti de
mål som er satt. Dette
ved bl.a. ti opprett-
holde bonusordningen
i internasjonale mes-
terskap og stevner,
samt ti bedre utvik-
lings- og utdannings-
0 Gjennom ILIS
satse pti klubbutvikling
via regionsordningen,
ved bl.a. ti utvikle
regionsordningen ytter-
ligere, og ti gi alle lan-
dets klubber mulighe-
ten til ti delta pti ILIS'
prosesskurs, samt mo-
tivere alle ledd i NJF
til et utdanningssam-
arbeide med idretts-
kretsene og NIF.
0 Prioritere trener-
utdanningen ved ti
bruke virkemidler
som ti bedre
utdannings-og
utviklingsmulighetene
til klubbtrenerne,
motivere potensielle
trenere til d utdanne
seg, samt motivere tre-
nere til ti delta på flest
mulig landslags- og
treningssamlinger pti
fitrskjellig nivå.
0 Arbeide flir ti bedre
mediadekningen av
judosporten i Norge.
Dette ved d arbeide fitr
ti arrangere enda bed-
re stevner i Norge,
nasjonale som interna-
gonale, samt å etab-
lere en PR-ansvarlig i
flest mulig kretser og
regioner.
0 Arbeide flir ti styr-
ke det internasjonale
engasjement ved bl.a.
ti flirtsette ti arrangere
et større internasjonalt
stevne. Søke ti utvide
den norske representa-
sjonen i EJ U/IJF fiir
derved å øke innflytel-
sen internasjonalt
samt ti arbeide flir at
Norge skal få opp
dommere på interna-
sjonalt nivti i alle
klasser.
For ti kunne nå disse
prioriterte tiltakene er
det viktig at alle gjør
sitt flir ti gjøre judo-
sporten enda sterkere.
M
INNHOLD
NORWEGIAN OPEN
-90
En gull, to sølv og
tre bronse til
Norge i et stevne
som ellers var preget av
østeuropeere, briter og
svensker.
En artikkel hentet fra
Aftenposten sarnt et brev
fra tidligere NIF-president
Ole Jacob Bangstad bekref-
ter at stevnet var meget
vellykket.
_
LEDER
2
INNHOLD
3
GULL MED PR-VEIIDI
4-5
EN NY IUDO-MODELL
6-1
TERMINLISTER
8-9
DEITE GA MERSMAK
10-11-12
BLI JOURNALIST
VALGETS KVALER
13
14-15
NYTT GIIADERINGSIIEGLEMENT
16-11
IUDO ER BARNEVENNLIG
18
IUDOPASS
19
RESULTATER
20-23
DOMMEIIE
24-30
OVERGANGEII
31
JUDOMAGASINEI'
Organ for Norges Judoforbund
Redaksionens adresse:
Hauger Skolevei I
1351 RUD
Telefon: (02) 87 46 00
Telefax: (02) 13 29 89
Redaktør:
Erik Mølmen
Redaksjon:
Grete Utstumo og
Else Eikeland
Lay out:
Terje Jenssveen
Huset Grafisk Atelier
Hauger Skolevei l
135 l Rud
Tlf.: (02) 87 47 67
Grafisk produksjon:
A/ S Industritrykkeriet, Oslo
Abonnement
utdeles som et pakketilbud
til alle Judoforbundets
lisensregistrerte medlem-
mer sammen med judo-
forsikring.
Løssalgspris: Kr. 25,-
Arsabonnernent: Kr. 100,-
Annonser:
Annonsehenvendelser
rettes til Forbundskontoret.
Annonsepriser:
1/1 side kr. 4 000,-
l/2 side kr. 2 500,-
1/4 side kr. 1 200,-
1/8 side kr, 900,-
ir
Å 'V
~.1oN
êfi
o
4
el/No
Juno?
JUDOMAGASINET reflekterer
ikke nødvendigvis redaksjonens
eller Forbuntlets syn. Alle artikler
srár for forfatternes egen regning
d _ .
og go c vilje.
Signefle artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, etter tilla-
telse fra arrikkelforfatteren. Annet
stoff kan gjengis vederlagsfritt
med kildelienvisriing.

- , i .
t i
TOM W. JOHANNESSEN
JON HAUGE (foto)
Norwegian Open i judo ble
som ventet dominert av
utlendingene. 13 gullmedal-
jer ble spredt for alle vin-
der. Én eneste ble igien til
hjemmelaget. I 86-kiIos-kIas-
sen tok ringreven Kay Otto
Nilssen en triumf med solid
PR-verdi: For «ringside» sto
mektige menn...
Thor Ole Rimejorde er dag-
lig leder i Olympia-
toppen, Arne Myrvold
innehar presidentvervet i
Norges Olympiske komité.
De likte det de så i Nad-
derudhallen lørdag og
søndag. Rimejorde og det
daværende P88-prosjektet
sa nei til norsk judo i
1986. Idag blir svaret et
annet:
- 13. desember foretar vi
sàkalte justeringsuttak.
Norsk judo har idag ut-
øvere som bør kunne
komme inn i en såkalt
utviklingsgruppe. Kay Otto
Nilssen ser ut til à være
kommet opp i en alder der
han har tilegnet seg det
lille ekstra som skal til. Jeg
tenker blant annet på ut-
holdenhet og taktiske
egenskaper. Kirsti Harefal-
let er et annet interessant
navn, med en helt annen
toppidrettskultur enn for få
år siden, sier Rimejorde,
ip

som har opptil 200 000
kroner à tilby enkelte ut-
viklingsgrtipper årlig.
Kay Otto Nilssen fra
Vennesla nord for Kristian
sand er 15 ganger norsk
mester og Nordisk mester
fra 1988. Filosofistudenten
har tilbragt et forholdsvis
langt liv på jtidomattene.
- Men jeg satser mot
Barcelona-OL, hvis forhol-
dene legges til rette, sier
28~åringen.
Knut Harefallet, Krå-
kerøy, hadde ikke samme
finalesuksess som Nilssen.
I 60-kilos-klassen ble han
bokstavelig talt feid av
matta av briten Graham
1-Ioptroff. Efter en ashi-
Barai, «fotfeiing» i norsk
sprogdrakt, havnet vàr
mann hjelpeløst pá rygg.
- Briten var kort og godt
for sterk, sa den slagne øst-
folding, som imidlertid var
mer enn fornøyd med sølv,
Fornøyd var også judopre-
sidenten, Bjarne Heimdal:
- En gull, to sølv og tre
norske bronsernedaljer var
mer enn vi kunne regne
med. Deltagelsen var ster-
kere enn ifjor. Dengang ble
fasiten seks norske bron-
seinedaljer.
Forts. side 31
Judomagasinet april '91 l il Judomagasinetapríl '91
..  J I g  Lå
/>
/Q

omkkr
Bare få dager etter at siste
Norwegian Open var over,
mottok Forbundskontoret
følgende brev som klart
taler for seg selv.
BJARNE HEIMDAL!
Som pensjonist på tilskuerplass
er det ikke ofte jeg trår til med
kommentar til det som skjer i
norsk idrett.
Men etter á ha ot/ervært
Norwegian Open og snakket
med deg og andre representan-
ter for ditt flirbund sitter jeg
igjen med en god følelse som
jeg gjerne bringer videre.
videre.
Det positive inntrykket fra
Nadderudhallen ble ikke
akkurat svekket da jeg kom
hjem og tok flor meg siste
nummer av Judomagasinet.
Der stifter man bekjentskap
med et særforbund med en
klinkende klar målsetting.
man har trufiet et valg, har
gjort toppidrett til det priori-
terte satsingsområde og er seg
bevisst de strenge krav som
md stilles til trener og utøver,
krets og lag om målet skal
nt/is. Jeg hdper inderlig at dette
synet har, ellerjdr, ja!/t gjen-
nomslag i hele organisasjonen,
fra topp til grasrot, en afra-
vikelig _torutsetning. Slutter
may/ _lorresten helt til det syn
at toppidretten også nar sin
store betydning for rekrutterin-
gen. Og nu kommer hel-
dagsskolen i tillegg med uante
muligheter!
Sannelig skal det bli
interessant d jolgr dere i årene
fremover.
Hilsen
O. ./. BANGSTAD
'7`%:.___l
t-->
annotimdinad
Ole Jacob Bangstad (74 år
9/4), ble 18/11-73 valgt til
N1F's president, et verv
han hadde i 10 år, frem til
1983.
Av yrke var Bangstad
gen.major i Forsvaret.
Det sies om ham at
ingen jobb var for liten til
år ta del i, og han gikk
litt it litt
. 7 Å til  7 [_] t-; U
` Å  rmf
Æ w " .(

hundre prosent inn for
alle. Han hører ikke med
blant dem som prater i
utide, men han ser, lytter
og tar sine standpunkter.
I de senere år har han
engasjert seg i arbeidet for
at psykisk utviklingshem-
mede skal få sin plass i
idretten.

Judomagasínet april '91 l;f Judomagasínet apríl '91
6
KJELL ARNE
KRISTIANSEN
Oktobernummeret av ludo-
magasinet åpner for betrakt-
ninger omkring NlF's sat-
singsområder, og forholdet
mellom topp- og masseid-
rett. Både artikkelen om
toppidrett og innspillene fra
det 3. Olympiske Akademi
orde sitt til at jeg lar meg
friste til å stikke hodet
fram.
Den evinnelige diskusjo-
nen om det er masseidret-
ten som avler eliten, eller
omvendt, ender alltid trav-
gjort fordi det bærer i sir-
kel. Vi får heller konstatere
at både høna og egget
eksisterer, og hvcrn som
dukket opp først på are-
naen er uinteressant. Jeg
vil heller gripe fatt i utsag-
net om at riksmedia inter-
esserer seg for idrettskjen-
diser, og at en eller flere
slike vil øke rekrtrtteringen
til judo. Derfor satser NJF
stort på topp-plasseringer i
EM, VM eller OL. Styret
ser også ut til à mene at
grunnen til synkende med-
lernstall er at vi ennå ikke
har oppnådd en slik rne-
dalje.
Denne argumentasjonen
henger godt sammen fordi
den knytter ihop endene,
men jeg vil påstå at forut-
setningene svikter. Og der-
rned blir også konklusjo-
nen og satsingen gal. La
meg først ta forholdet rnel-
lorn idretten og masseme-
dia.
Flere små idretter har
fått medaljer i interna-
sjonale mesterskap uten at
disse har resultert i vedva-
rende medieinteresse eller'
bredere rekruttering. Om-
vendt har en idrett som
f.eks. fotball skapt et me-
diehysteri og en utbredelse
som absolutt ikke står i
forhold til det A-landslaget 1 . V I _ `
har oppnådd av resultater 1 Del-som noe er Sam og
internasjonalt.
Følgelig mener jeg at
forholdet mellom interna-
sjonale medaljer og videre
mediedekning/rekruttering
er adskillig mer komplisert
enn hva enkelte ser tit til a
gi uttrykk for.
riktig for dn idrett, er det
ikke sikkert at det også
gjelder for samtlige idret-
ter. Hva er det som skiller
oss fra andre? Jeg kan
trekke fram noen elemen-
ter som kan underbygge
mine pastander:
Judo har meget kort tra-
disjon i Norge sett i for-
hold til de fleste idret-
ICHC.
Selve konkurransefor-
men er lite publikums-
vennlig - bortsett fra for'
den innvidde menighe-
ten.
Det er svært få i for-
eldregenerasjonen som
er involvert i judo, eller
soin har vaert aktive sjøl
(far-sønn-syndromet)_
- Judo har, i motsetning til
f.eks. karate, ingen [ilm-
eksponering eller «myter»
som virker sterkt appel-
lerentle til de yngre.
- Ettersom jtrdo er litt
fremrnedartet (drakten,
kotyme ete), er det van-
skeligere á få judo god-
tatt og etablert som idrett
på linje med håndball og
ski hos den jevne nord-
mann.
Vi har altså ikke samme
forutsetninger som mange
andre idretter til å fange
oppmerksomheten til folk
flest, og heller ikke til å få
massemedia med på store
oppslag.
Hva kan vi så gjøre der-
som vi onsker økt med-
lernstall i forbundet? Jeg
tror det ligger muligheter i
en «desentralisert» modell,
Internasjonal satsing hen-
ger sammen med riksdek-
kende media. Her er karn-
pen om spalteplass rnye
hardere enn i de lokale
mediene. Det er lettere à
ringe Demokraten i Fred-
rikstad eller Helgeland
Arbeiderblad i Mosjøen og
få intervjuer med den lo-
kale «jtrdohelten» eller
spalteplass om aktiviteten i
kltibben, enn det er á en-
gasjere NRK eller VG på
nasjonale/internasjonale
judo-begivenheter. Judoen
i Norge er bygd opp av
enkelte ildsjeler rundt orn-
kring i forskjellige lokal-
miljoer, og det er den nære
påvirkningen og fokuserin-
gen som gir sterkere og
større miljoer. Hvis disse
ikke holder ut, eller blir
erstattet med andre, hjelper
det ikke med en nord-
mann på pallen i et rnes-
rerskap.
I~'or1r. side 3 I
SENIOR 1. plass 2. plass 3. plass
OL /92: 100,000,- 50.000,- 25.000:
VM '91/EM '91, '92: 30.000,- 1'5.000,~ 7.500,-
A-stevner: 10,000,- 5000,- 2.500,-
B-stevner: 5000,- 2.500,- 1.250,-
C-stevner: 2.500,- 1.000,- 500,-
VM-EM junior: 15,000; 7.500,- 3.500,-
JUNIOR
Junior i senior-stevne: Samme bonusbeløp som over.
Junior i junior-stevne: Halvparten av bonusbeløp som
over (eks: 1.250,- som nr, 1 ijr. C-stevne).
EM '91-senior, Praha, Tsjekkoslovakia, 16-19/5-1991
VM '91, Barcelona, Spania, 25-28/7-1991
EM '91-junior, Finland, 14-17/11-1991
Dutch Open, Nieuwegen, Holland, 6-7/4-1991
British Open, London, Storbritannia, 13-14/4-1991
German Open, Tyskland, sept, 1991
EJU A-stevne, Leonding, Østerrike, sept. 1991
A-stevne, Warszawa, Polen, 3-4/8-1991
Fukuoka Tourn., Fukuoka, Japan, des., 1991
1_nt. Jr. turn., H-21, Belgia, august 1991
Apent Finsk, Helsinki, Finland, Nov. 1991
línt. Turn., H-18, Mannheim, Tyskland, 21/9-1991
Apent Tysk, D-19, Wittlieh, Tyskland, 5/10-1991
Apent Tysk, H-18, Duísburg, Tyskland, 12/10-1991
US Open, Colorado Springs, USA, nov. 1991
Göteborg-turn., H-18, Göteborg, Sverige, 1-2/6-91
Swedish Open, Lund, Sverige, 28/9-1991
lnt. Turnering, Oxelosund, Sverige. 6/10-1991
lrish Open, Dublin, Irland, oktober 1991
Scandinavian Open, Finland, november 1991
Siw Ulvehoj, Liv Bue og Frank Evensen for bronse i
Scandinavian Open, kr. 500,- hver,
Olav Ase, bronse i Scottish Open, kr. 500,-.

Judomagasinet apríl '91 I Judomagasinet apríl '91
1991 A
K1`lVE
Uke Dato |nt.nasi.alttiv.
|-iflllfiliåfil NMEBSOW 59.150.-
NÅSJONÅLT
| rum I ungdom | nam '“""*°-
Apent
lrollancisk
Nederland
Treningssaml
Troms jkrets
Tromsø
14 M/4 _
Apent
britisk
London, Engl.
Europacup.
15 U/4 1. runde
Steinkjer
Steinkjer cup 1
Smnkj' J-Udokl' Askfäñlctldiklllblr
16 20>2 1/4
Fotbundsring
NJF, Oslo
11 27-28/4
Nordnorsk
rrresterskap
Troms j.krets
Trornso
EJU-turn.
Warszawa
18 344/S Polen
A-stevne
I
4/5
Trøndercup l, Trondheim Jtrdokwai, Trondheim
Hapoel Games
6713/S Israel
19 9/S
Sande-ljordcup, Sandefjord Judoklubb, Sarrdeljord
Lugicanip
l-I-2 l /D
Lund, Sverige
9-12/5
EM-senior
D/ H, Praha
Tsjekkoslovakia
20 ló-l9/5
Eu ropacu p
I/6 Z. runde
22
lnt.turn I-I-19
Göteborg
Sverige
l-Z/6
NORGES CUP 1990
ltlassevinnere i Norges-Cup 1990 er kåret på grunnlag av 6 av
8 stevner utlveme har deltatt i. Beste resultat av de 8 stev-
nene er lagt til grunn tor rangeringen. Den letteste veldldassen
for kvinner har alltid blitt slått sammen med en eller flere
høyere vektldasser, slik at -48 kg ldassen ikke har
klassevinner.
Følgende Norges-Cup stevner har vaert arrangert
i 1990:
NC.
NC.
NC.
NC.
NC.
NC.
NC.
NC.
1. Rose-Cup, Molde
2. Blindern»Cup, Oslo
3. Østfold Open, Fredrikstad
4. Vestkyst~Cup, Bergen
5. NM, Senior, Harstad
6. Trønder-Cup II, Trondheim
7. Steinkjer~Cup II, Steinkjer
8. Sandeijord Cup, Sandefjord
Norges-Cup vinnere 1990:
KVINNER:
: Cathrine Tvete, Kråkerøy 100 p. (6 stevner)
-52
-56
-61
466
: Vivi Olsen, NJJK
: Liv Bue, Asker
: Mona Rydberg, Trondheim
Gry Irnsgaard, OSI
+66: Mari Jensen, Molde
MENN:
~60
-65
~7l
-78
-86
+86
: Knut Harefallet, Kråkerøy
1 Stig Traavik, NJJK
: Olav Ase, Ippon
: Sven T. Beukes, Ippon
:Kurt Leere, Sarpsborg
: Per Magne Eide, Bergen
3. februar
ll. februar
18. februar
3. mars
24. og 25. mars
29. september
27. oktober
I. desember
65 p. (4 stevner)
60 p. (4 stevner)
35 p. (3 stevner)
35 p. (3 stevner)
65 p. (5 stevner)
(6 stevner)
(2 stevner)
60 p. (3 stevner)
65 p. (5 stevner)
44 p. (5 stevner)
35 p. (3 stevner)
65 p.
40 p.
OIP
Juno MA1TER
Gjelder det matter?
Snakk med oss!
Innredning av dojo - fra vegg til vegg
belagt - også ukurante mål.
Hele 5 års garanti. Be om en prøve.
Prisen? Du blir overrasket!
BU DO S PO RT
Valhall 18 - 1750 Halden - Tlf. (09) 18
75 42
Int, turn.
Leoridirrg
24 1546/6 ØSter'tike
A-.slerne
2l-26/6
Sorrunerleir'
'l`r<>ms j.kr'el.s
'l`rorn'o
25-
26
23-26/6
Kurs i trage-
nokata
'I`ronr.s i.krels
'I`to1rrso
IJF Medi-
26- 28/6- Ierranian
29 IZ/7 Garnes
Athen, Hellas
Lugicarnp
Lund
Sverige
28 844/7
VM-senior
D/H
30 ”'28/7 Barcelona
Spania
; 1991
DOMMERE
TRENERE
ure| om I nummer l ømme
Donrmerfi
Annet
nmfl l rmefrr l rmrurrr |
Annet
14
5~7/4
Provt'
Sor~'l`t'.lar;
i. krets
'Imndlreirn
11 26-28/4
Kurs
Trorrrs j.krct.s
'I`n>rriso
18
5-5/5
l
Tr
Aklivil.
ledcrku r s
onrs j.krets
Finnsnes
24 iris/6
EJU-
doln nrer~
seminar
Budapest
Ungarn
25 Zl-23/6
Gr.kurs
karnpregl.
Troms l.krets
Trornso

V Judonzagasínetapríl '91  l Judornagasínerapril '91 I H KW* D
10
Slrandbuem, oka av's for Ytre Ryfy ke
Foto Vegar Stokset
Da Strand Judoklubb ble til-
delt lfretsmesterskapet for
1990, var det nok med
blandede følelser vi gikk løs
på oppgaven. Dette hadde vi
liten og helst ingen erfaring
med. Som «ung» klubb og
med en heller liten «admini-
strasjon», var det kanskje
en vel hasardiøs oppgave vi
hadde tatt på oss.
Men med en kombina-
sjon av entusiasme, vilje,
lysten til à ta utfordringen
og forsikringer' om at vi
ville få nødvendig hjelp og
støtte fra kretsen, gikk vi
løs på oppgaven.
I og med at stevnedagen
allerede var bestemt på for-
hånd, var det greit å be-
gynne tidlig (ifjor) med å
bestille lokaler for stevnet.
Dermed hadde vi satt pro-
sessen igang, nå var det
opp til oss selv hvordan vi
skulle løse resten av opp-
gaven, Mange «crazy» idéer
ble droppet og mange
«stygge» tanker ble rettet
mot de som hadde «lok-
ket» oss til å ta på oss
dette.
Etterhvert innså vi at
forberedelsene måtte settes
i system slik at vi kunne
sikre oss at alle enkelt-
oppgaver' ble løst med gode
frister og til rett tid. Diver-
se stevnemateriell ble lånt,
kjøpt og produsert.
I møte med kretsstyret
ble hovedoppgavene for-
delt, vi «kapret» kretsfor-
mann Brede Fladen som
stevneleder, Dermed så vi
allerede lysere på det hele.
Etter' diverse møter ble
det avdekket et alvorlig
personellproblem. Vi måtte
ha tak i minst 20 ekstra-
personer til a fylle forskjel-
lige oppgaver som skulle
utføres for å arrangere
stevnet på en forsvarlig
tnåte (12 mattefelt).
Foreldre og foresatte fikk
forespørsel og responsen
var topp. Vi samlet alle til
en kurskveld, hvor det var
utarbeidet lettfattelige opp-
lysninger som var nødven-
dige for à kunne betjene
feks. klokker og poengtav-
ler. Dermed hadde vi fak-
tisk løst et avgjørende
punkt. Brede utarbeidet
sjekklister for alle opp-
gavene. Pà den måten
hadde vi til enhver tid
kontroll over hvem som
skulle gjøre hva til hvilken
tid.
Invitasjoner med tidsfris-
ter ble sendt ut (ser pent ut
på papiret, men «kanskje»
vanskelig à overholde?).
Etter «noen» telefonpurrin-
ger fikk vi etterhvert et
bilde av hvor mange som
ville delta. Noen «trenger»
tydeligvis lenger tid til à
bestemme seg enn andre
(noen som kjenner seg
igjen?). Rutinene har etter
alt à dømme glidd vel
langt ut, konsekvensene er
àpenbart bare verdt papiret
de er skrevet pá. I-lint,
hint!!!
Uttalelser som:
«Det har aldri vært så
nøye tidligere . . .»
«Sånn har vi alltid gjort
Clül før . . ,>>
«Du skal få nøyaktige
opplysninger når vi karn-
Wlff. . .»
Det er ikke sa' nøye når
det bare er KM _ _ ,»
Uttalelsene røper en viss
personer, De beveger seg
rundt i stevnelokalet, iført
en ubestemmelig klesdrakt
som gjør forvirringen total
for de som skal forholde
seg til dem. Skjerp dere
folkens!! Det må vaere rik-
tig å spørre om det ikke
burde foretas en priori-
tering av hvilken rolle
nonehalanse og likeglad-
het, som på sikt kanskje
kan føre til at vi blir min-
dre seriøse.
Håper at dette begrenser
seg til å vaere et «KM-
syndrom» eller et «KM-
virus». Er dette i også i ferd
med å «smitte» over til
andre stevnearrangement,
er det vår ærbødige pås-
tand at dette useriøse preg
er en fornaermelse mot de
som ønsker år følge regel-
verket.
Innen judo har vi dess-
uten møtt noen særegne
personer, la meg kalle dem
«laglederdeltakerdommer»-
ll/Iedaüevinnere og deltakere
jra Strand Judoklubb.
Første rekke jra venstre.-
Anette Johannessen, Kjell Hen-
ning Solheim (bronse, B -28),
Kenneth Olsen (sølv, G -48/
52), Siri Larsen (sølv, B -28).
Andre rekke jra venstre.-
Manica Olsen (sølv, J -44/
52), Margrethe Hopkinsan
(bronse, D. sen), Line Larsen
(gull, B -40/44).
Hege Monsen, Sandnes (hvit
drakt) angripfs her av Mar-
grethe Hopkínsan, men vant
til slutt gull i klassen kr
Damer, senior.
man skal fylle. At vi er en
liten idrett og er få som
skal fylle mange roller, må
ikke gjøre oss så uformelle
at det på sikt vil kunne
komme til å «skade» judo-
sporten.
Tilbake til KM-forbere-
delsene:
Økonomien var et kapit-
tel for seg selv. Vanligvis er
det penger å tjene på salg
av mat og drikke, men da
vi trengte foreldre og lore-
satte til selve arrangemen-
tet og for ikke á legge enda
større press på disse, valgte
vi å gjøre en avtale med
stedets hotell. De «innre-
det» en liten kafé i et
hjørne i hallen og serverte
både varmt og kaldt, Popu-
laert innslag, med over-
kommelige «jtidopriser»
Frister absolutt til gjenta-
kelse.
For å erstatte disse
«tapte» inntektene, valgte
vi á lage et eget program
(A4-ark, brettet i to) for
mesterskapet. Vi gikk til
lokale forretninger og vips!
Vi hadde solgt annonser
for kr. 1.450,-. Enkelt ja,
men lønnsomt!
En viss usikkerhet med
hensyn til inntekter fra
startkontingent, men med
69 deltakere følte vi at det
hele ikke «robbet» kassen.
Et underskudd blir det rik-
tignok, men mye mindre
enn vi fryktet.
Etter en noe «nølende»
og tidkrevende innveiings-
prosedyre, ble stevnet be-
hørig og på ekte «judovis»
åpnet av ordføreren i
Strand kommune.
Med meget habile perso-
ner rundt mattekantene,
gjennomførte vi et ganske
«knirkefritt» arrangement,
En noe ugunstig, men
reglementert, sammenslå-
ing av vektklasser i barne-
klassene, resulterte i endel
misnøye. Enkelte hadde
vondt for å forstå at det
var «nødvendig» at gutter
og jenter måtte «kampe» i
samme klasse. Effektivt
kanskje, men ikke så «lurt»
med tanke på at det ble
minimalt med kamper for
endel av disse. Enkelte
fikk faktisk, av en eller
annen grunn, bare en
kamp, Da har de ikke fått
vist mye av hva de kan og
fått svært litefixktisk kamp-
trening, Skal vi få våre
yngste til å trene mál-
bevisst, må vi iallfall gi
de sjansen til å vise det de
har lært og få gjøre det
beste de kan når de møter
på stevner. Da bør vi ikke
vaere så «effektive» at vi
kanskje «dreper» gnisten.
Det er tross alt denne grup-
pen vi skal bygge videre
på. Uten solid og seriøs
oppfølging av de yngste fra
klubbene og kretsene vil vi
neppe greie å heve nivået,
Rekruttering er viktig!
Á få pressedekning til
KM viste seg å være lettere
sagt enn gjort. Det virker
som om vi til de grader

har levd i skyggen av de
«store» idrettsgrenene at
ingen lenger tror at judo
«selger» godt nok.
Etter utallige oppfordrin-
ger til de lokale TV-redak-
sjonene ble vi møtt med
«stor imøtekommenhet»,
men de hadde «dessverre
ingen ledig kapasitet».
Men vi fikk avtale med
det lokale TV-Vest om à
lage en fyldig reportasje
om klubben vår, på et
senere tidspunkt. Den av-
Margrethe Hopkinson (blå
drakt), som vant bronse i klas-
sen fior Damer, senior, fester
grep og vinner på kveling over
Hilde Ørland, Sandnes.
..-s.g.,...
talen skal vi sørge for at de
ikke «glemmer»
Den lokale avisen,
<<Strandbuen», viste derimot.
gledelig interesse ved à
lage en skikkelig omtale
for stevnet og lage en hel-
sides reportasje med «gode
judobilder» etter stevnet,
Fra Stavangers store avis
greide vi á «skaffe» en
ledig frilance-journalist.
På den måten kom det
både foromtale og stevne-
resultat i den avisen også.
Ikke det helt store, men
allikevel «brukbart».
Nå er det vdr oppgave å
følge opp de reportasjer
som ble laget, slik at vi
ikke blir «glemt» for etter-
fre 4»
tiden. Makter vi det, kan
vi få judo «på plakaten»
fremover også.
Selve mesterskapet ble
awiklet i løpet av 5 timer.
Med 12 vektklasser og
totalt 105 enkeltkamper
følte vi at vi hadde greid å
gjennomføre et stevne med
rimelig bra fremdrift. Det
ble overrakt tilsammen 19
medaljer i forskjellige
valører, Til slutt ble det
delt ut pokal til beste ut-
øver i barne-, ungdoms- og
seniorklassen og statuett til
raskeste ippon (5 sek).
Alt i alt en verdig av-
slutning på et mesterskap,
som for oss var en «prove-
stein», som ga «mersmak»
og ga oss troen pà at vi
også kan ta på oss stev-
neoppgaver i fremtiden,
Når etterarbeiclet er
unnagjort, kan vi sette oss
nye mál og kanskje reali-
sere et prosjekt vi har gått
«svanger» med en tid, en
cup for barneklasrene i
Rogaland.
En «tulling» ifra Lier,
det er visst sd man sier,
har satt seg til «maskinen»
og skrevet denne bnlletinen.
Nd hor han her í Strand,
isammen med «ho» Ann,
og trur han «skjønner» J UDO.
Med sportslig hilsen
STEN OTTO AMUNDSEN
Jndomagasinetopríl '91 l l Jadomagasínetapríl '91
BLI JGURNALIST.
Journalist er ingen beskyt-
tet yrkestittel. Hvem som
helst kan kalle seg jour-
nalist, som skriver noe
som andre finner interes-
sant nok til å betale setteri-
og trykkeriutglfter for à
mangfoldiggjøre. Judo-
magasinet (JM) trenger
journalister - og fotografer
~ og det betyr at sjansen er
din.
Ved å melde deg som
frivillig reporter for JM,
kan du trene deg i à skri-
ve, og kanskje til og med
selv skape starten på en
yrkeskarriere innen presse
og publikasjoner. Spør
man profesjonelle journa-
lister, er det forbausende
ofte de svarer at det var en
tilfeldighet som brakte
dem inn i pressen.
Judomagasinet er
en «strategisk del av For-
bundets informasjonsak-
tlviteter, både internt
innen judosporten og eks-
ternt mot andre media,
politikere og naeringsliv».
Dette skriver Forbundssty-
ret i årsberetningen for
perioden 1989/91, til Ars-
tinget 1991.
Nettverk.
Redaktørfunksjonen for
JM er tillagt Forbundssty-
ret. Det er fordi JM skal
fungere som et informa-
sjonsorgan der viktige
judo-politiske saker skal
presenteres. Men bladet
skal også gjenspeile den
mangfoldige aktivitet - på
alle plan - som foregår
nmdt ijudo-Norge og når
norske deltar utenlands,
Derfor er vi avhengige av å
få judofolket til selv å
skrive om alt som skjer.
Målet er á bygge opp et
nettverk av JM-journalister
og -fotografer rundt i hele
landet. Det er særlig stev-
ner, fra KM til NM og til
internasjonale storstevner,
det er viktig å få rapporter
om.
Internasjonalt.
l de siste årene har det
vanket medaljer i diverse
større stevner rundt om i
Europa for norske utøvere.
Det er interessant å kunne
lese mer om dette enn
bare selve resultatlisten
bakerst i bladet. Derfor
oppfordres det generelt til
at de som har vaert ute og
reist, får en vane med å
skrive fra stevnet. Redak-
tør/redaksjonssekretaer i
JM vil bistà med rettled-
ning.
NJF har foreløpig ikke
råd til å betale journalister
og fotografer for stoff som
leveres til JM, men JM er
definert som et profittsen-
ter i NJF, og det er lagt
opp til at bladet skal gá
med overskudd, ved hjelp
av inntekter fra lisens samt
annonsesalg.
Dette kan vaere en fin
sjanse for skoleungdom og
andre som ønsker å få
prøvd seg i spaltene. Ta
kontakt med Forbunds-
kontoret og meld din
interesse!
Erik Malmen,
Barn under 12 burde
bli forsikret!
PER ANDRÉ KULBRAATEN
Alle som trener' judo eller
konkurrerer i dag er plik-
tige etter vedtak på Judo-
forbundets årsting 1989 å
tegne en ulykkesforsikring.
Det er innført en lisensord-
ning, og det er gjort en
avtale med Forenede For-
sikring om dette. Barn
under 12 år er unntatt fra
forsikringsordningen.
Som en pakkeløsning vil
en tegnet ulykkesforsikring
medføre et automatisk
abonnement på Judo-
magasinet. l tillegg til å
være ulykkesforsikret un-
del' trening, konkurranse
og på veien til og fra tre-
ning, vil man få Judo-
magasinet sendt hjem til
seg 4 ganger i året. Hele
pakken har en årlig kost-
nad for den enkelte på kr.
100,-. Sett i forhold til bla-
dets kvalitet og forsikrin-
gens omfang er dette et
meget lavt beløp.
I de klubbene jeg har
kjennskap til, setter med-
lemmene pris på å motta
bladet, Som klubbtrener
har jeg i den sammenheng
oppdaget det negative ved
at de minste barna under
12 år ikke mottar bladet
fordi de ikke er forsikret!
De faller på en måte litt
utenfor resten av fellesska-
pet i og med at alle de
andre medlemmene får
noe som de minste ikke
får.
En annen ting er at
abonnement på Judo-
magasinet kan brukes som
et positivt virkemiddel i
arbeidet for rekruttering til
klubben. Man kan tilby en
artig sport som styrker hele
kroppen, godt sosialt miljø.
en del turer til samlinger
og stevner og Judomagasi-
net tilsendt i 4 årlige ut-
gaver.
Judoforbundet vil tjene
på at flest mulig tegner
forsikring. De innbetalte
pengene finner jo delvis
veien tilbake igjen til med-
lemmene i forbundets
medlemsklubber, Vi vet at
økonomien ikke akkurat
er på topp for øyeblikket.
Alle midler vil kunne
bidra til en positiv utvik-
ling av sponen vår, enten
de går til Judomagasinet,
toppidretten, utdanning av
trenere og dommere eller
til nye klubber i distrik-
tene.
Min oppfordring er der-
for: La barn under l2 år
også tegne forsikring og få
Judomagasinet!

Judomagasínet apríl '91  Judomagasínet apríl '91 “
L
L
14
Utviklingen innen all idrett viser at stadig mer tid må benyt-
tes til trening og hvile for å kunne hevde seg. Dette har
også Molde Videregående Skole registrert ved at stadig
flere klubber og utøvere har henvendt seg til skolen for å få
lagt forholdene til rette slik at skolegang og idrettssatsing
kan kombineres.
Molde Vrderegående Skole (MV$l, Møre og Romsdal
Idrettskrets (MRIK) og Fylkesskolesiefen i More og Romsda
lFSMlil har derfor utarbeidet et tilbud der videregående
skolegang og idrett kan kombineres. Tilbudet elder også
elever som har fullfnt og bestått grunnkurs allmenfag.
Vanlige inntaksregter vil elde. I tillegg må søkere
dokumentere gode ferdigheter og resultater i sin idrett. I
vårt tilfelle stevneresultater som gir ldubblrener, kretsfrener
eller NJF grunnlag for å anbefale søkeren.
Søkere som oppfyller de fastsatte sportslige kriterier vil
konkurrere på vanlig vis om de plassene judo får i Toppid-
rettsklassen.
Fullført Toppidrettsklasse gir, tomten studiekompetanse
og mulighet for idrettslig satsing, ekstrapoeng ved opptak til
f.eks. ldrettshøyskolen.
Opptakskrav/ Søknad:
Opptakskrav:
a) Fullført og bestått
gmnnkurs allrnen-
fag.
b) Gode idrettslige fer-
digheter, gode stevnere-
sultater i stevner med
dokumentert godt nivå.
Nivákrav blir definert
av NJF.
C) Villig til á godta de
krav som vil bli stilt i
tràd med NJF's toppid-
rettssatsing; delta på de
stevner og samlinger
som blir bestemt, føre
oversikt over egentre-
ning med treningsdag-
bok og stevnedagbok,
delta på de treninger
som blir pålagt.
Søknadsfristen for opp-
tak i Toppidrettsklassen til
høsten er gått ut, men ved
á henvende deg til:
Molde Videregående
Skole, Øvre vei 23,
6400 MOLDE,
vil du få all informasjon
du trenger om denne ord-
ningen.
Fakta om
Molde Videregående Skole
Skolen ligger i Molde sen-
trum med 5 minutters ga-
avstand til det meste byen
har av idretts-, kultur- og
servicetilbud.
Studieretning: Skolen er
en ren allmenfaglig skole,
med grunnkurs og videre-
gáende kurs (VKI og
VKZ). I tillegg er den i ferd
med år utvikle et ressurs-
senter innen fremmed-
språk.
Fagtilbud: Matematikk,
kjemi, biologi, fysikk, EDB,
engelsk, tysk, fransk,
spansk, språkkunnskap,
samfunnskunnskap, sosial-
kunnskap, rettslaere, be-
driftsokonomi, sosialøko-
nomi, politisk idéhistorie.
Valgfagtilbud: Tysk for
næringslivet, italiensk,
radio, film, avis, generell
psykologi, sosialpsykologi,
utviklingspsykologi, presta-
sjonspsykologi, generelt
ballspill, volleyball, basket-
ball, aerobic, jogging, tre-
ningslaere, form og farge,
litteratur, differensiallik-
ninger, astronomi, sann-
synlighetsregning, elektro-
nikk, bioteknologi, EDB,
samtidsorientering.
Skolen har stor sokning
og det er hard konkurranse
om elevplassene.
Fakta om Molde Judoklubb
Klubben ble startet som
frittstående klubb i 1978,
etter á ha vaert en gruppe i
Molde Atletklubb.
Medlemstallet har de
siste àrene svingt mellom
50 og 100 medlemmer
med smått og stort. Klub-
bens sportslige ledelse har
forsøkt lagt opp til tilbud
for de fleste grupper, bl.a.
barne-/lekeparti (ned til 5
àr), bevegelsestrening for
andre idretter, konkurran-
separti. Det er blitt satset
mye pá å holde aktivitets-
nivået hoyt. Foruten Rose-
Cup forste helga i februar,
I-loststevne for barn, ring-
dorn og junior, awikles
lokalstevner, belteeuper
(serie), kurs, samlinger og
seminarer.
P.t. har klubben 3 egne
treningskvelder i Fugleset-
hallen, mandag, onsdag og
fredag. Dessuten fellestre-
ning/treningssamarbeide
med bl.a. bryteklubb, kick-
boksing, karate,
Meningsfylt trening kan
derfor' tilbys alle ukedager.
Det satses også mye på à
delta på et stort antall stev-
ner og samlinger i helgene.
Fakta om Molde
Byen er «hovedstad» i
Romsdal, den midterste de-
len av More og Romsdal.
Storstedelen av fylkesad-
ministrasjonen finnes her.
Byen har et rikt og allsidig
idrettsliv. M&R Idrettskrets
har sin administrasjon i
Tribunebygget ved Molde
Stadion.
l Molde kommune er
, bfåí
-' .=~
)
det to judoklubber, Skål-
heim IL judogmppa og
MJK.
Kommunikasjonene er
gode. Ekspressbuss helt sør
til Bergen og opp til Trond-
heim (Ca. 4 timer). Flyplass
10 min. med buss fra sent-
rum. Fra hosten 91 vil
fastlandsforbindelsen til
Kristiansund være ferdig,
noe som vil forkorte reise-
tiden nordover betraktelig
Den nye undersjøiske
tunnelen over Moldefjor-
den vil også åpne i 1991
og forkorte reisen til Án-
dalsnes, som er nærmeste
jernbaneforbindelse.
De fleste finner seg vel
tilrette i Molde som er en
god by à bo i.

Y1T GRADERINGSREGLEME T
PER ARNE GRIME
Fra 1. januar 1991 tar vi i
bnrk et revidert graderings-
reglement som har ennom-
gått en betydelig forandring.
Det har vaert Teknisk
komité's (TK) mål - i langt
større grad enn tidligere, å
bruke graderingssystemet
som et «Utdanningsver'k-
IØY».
TK har definert målset-
ningene som ligger til
grunn for revideringen
slik:
- Det er et mål å utvikle
teknisk gode konkurran-
seutøvere
- også de som ikke er
konkurranseaktive skal
stimuleres til teknisk
utvikling
- judo har, som andre id-
retter, til oppgave å ut-
vikle positive kvaliteter
såvel fysiske som psy-
kiske - hos utøvere.
Den omorganisering
sorn er gjort, spesielt på
KYU/MON nivå, er ment
til hjelp for trenere og gra-
deringssensor slik at man
får klarere definerte mål-
setninger for de ulike tre-
ningsperioder.
KYU/MON gradene er
inndelt i 3 grupper. Innen
hver gruppe defineres en
målsetning og pensum
bygges opp etter denne.
Den enkelte klubb har et
lite slingsringsmonn i opp-
byggingen av sitt pensum,
men kun innenfor den
defirierte ramme. På denne
måten får vi mer enhetlig
graderingspensuni i hele
landet.
Judomagasznet aprzl 91 l Judamagasznetaprzl 91
TK arbeider også med et (§ene|»e||g fggien
kompendium til bruk for
utøverne med enkle teg-
ninger og forklaringer av
de teknikkene som skal
brukes til gradering. Kom-
pendiet blir ferdig i 1991.
Her følger et forkortet
utkast fra graderingsregle-
IHSIIICII
Gradering til KYU-grad
skjer det året utøveren fyl-
ler 14 år. Til og med det
året utøveren fyller 13 àr,
graderes han/hun til
MON-grad.
Overgang til KYU-grad
må være gjennomført før
første deltakelse ijunior
eller senior stevne.
En utøver kan graderes
til DAN tidligst det året
han/hun fyller 16 år. For
gradering til 1 2.og 3.
DAN, har utøver anled-
ning til å gradere seg ved
hjelp av karnppoeng.
Kamppgeng kan samles Mar! /(dn altså ikke lerlger
1 alle Stevner som er god. gradere seg til KYU grader ved
kjent av NJF og som alle hjelp av kamppøeng.
klubber i Norge får inn- _
bydelse til. Kretsmester- Utfegnmg aV kamplneng-
skap hører også med. For å Käl11DD0f3nt1 kan kUY1 regi'
få kgrmppgeng registrefl fra SITCTCS fOr SClCl' OVCT II`10[-
utenlandske stevner må Stäf1dCr(e) som er gffidfff
det vaere godkjent av ved- 2. KYU CUCT IWYEYC-
kommende lands forbund. Sfiier Ved IPPON eller
WAZA-ARI: 2 poeng.
Seier ved YOKO, KOKA
eller HONTA1: l poeng.
Seier ved FUSEN-
GAESHI eller KIKEN-
GAESH1 gir ikke poeng.
Kamppoengene skal
føres på karnpkort som
utøvere plikter å bruke.
Dette skal signeres av stev-
neledelsen eller klubbens
hovedgraderingssensor.
Kortet fåes ved henven-
delse til NJF”s kontor. Stev-
nearrangører plikter ri rende
kamp/iste med utøvers grad og
xcoringrpoeng, mm/ liste over
dommere til TK innen I mâ-
ned etter xtevnets awikling.
NB] Dette er viktig; slik
at vi kan få kontrollert
graderingspoengene.
Utøverfe) som deltar i
stevner utenfor Norge plik-
ter å innhente offisielle
kampskjernaer fra stev-
nearrangør. Av disse skje-
maene skal også motstan-
ders grad framgå. Slik
dokumentasjon samles og
vedlegges kampkortet ved
innlevering. TK kari awise
kamppoeng fra uten-
landske stevner der slik
dokumentasjon ikke kan
fremlegges.
Overskytende poeng.
Eventuelle overskytende
poeng kan ikke taes med
ved utregning av poeng til
en senere gradering.
Gradering til
KYU/MON-grader.
På utøverens vei mot
KYU/MON-gradene er
inålsettingen:
- Irmøve et bredt spekter
av judoteknikker til bruk
i ulike bevegelsesformer,
i ulike retninger, i ulikt
tempo og mot ulike
partnere.
- Bygge opp utøveren fy-
sisk og psykisk.
- Innøve judo kutyme,
oppførsel i dojo og
pannersa marbeid
- Innøve elementaer judo-
metodikk og generelle
prinsipper for trening.
- lnnøve konkurransereg-
ler.
Det er definert 3
grupper
av KYU/MON grader:
Gruppe 1:
5. Og 4. KYU/MON
Gruppe 2:
3. og Z, KYU/MON
Gruppe 3:
l. KYU/MON,
Gruppe 1.
I gruppe 1 skal man få
den grunnleggende forstå-
else for judo. Man
lære teknikker fra
kastgrupper, fra all
per av holdegrep o
skal
alle
e grup-
1 til en
2,
viss grad også armbend og
halslåsteknikker. Det skal
innøves regler for partner-
samarbeid og oppførsel i
do_jo. God ukemi skal inn-
øves. Elementaere kam-
pregler må kunnes
Gruppe 2.
Her er tiden kommet for å
innøve dypere judoforstå-
else. Teknikker læres til
høyre og til venstre, i ulike
bevegelsesretninger. Som
kornbinasjoner og
kontre-
ringer. Det øves teknikker
fra alle grupper av
Zlflll-
bend og halslås. Generelle
treningsprinsipper
bør be-
lyses, Gode kunnskaper
om kampregler forutsettes.
1(onkurranseerfaring er na-
turlig.
Gruppe 3.
Ytterligere perleksj
onering

.|UDO ER BARNEVENNLIG! Bilde+graderingsmeike
ludogruppa i Itonnenrd
Idrettslag ble innmeldt i
Norges Judoforbund i januar
1990 på initiativ av ildsjelen
Haakon Hallingstad, og etter
grundig forarbeld i lokal-
miljøet.
At iudoen har fått sin
er målet, både gjennom
trening av spesialteknikker
og ved å trekke inn nye
elementer av judoen slik
som katatrening. Forståelse
for judometodikk kommer
her. Videre bør elementære
idrettsmedisinske spørsmål
belyses, så som behandling
av akutte skader og belast-
ningsskader, doping, kost-
hold m.m.
Hver gruppe inneholder
et antall teknikker. Den
enkelte klubb velger selv
hvilke av disse teknikkene
man ønsker eks. til 5 KYU/
MON og hvilke til 4 KYU/
MON, slik at man får en
harmonisk og naturlig pro-
gresjon. Tilsammen må
pensum i gruppe 1 minst
inneholde 12 kastteknik-
ker, men kan gjerne inne-
holde alle l5. De teknik-
kene som ikke brukes, skal
plasseres i pensum til 3
KYU. I gruppe 3 er også et
av kravene gmnnkurs i
kampregler og aktivitets-
lederkurs.
DAN-grader.
Det året du fyller 16, kan
du gradere deg til l. DAN
enten kamp/teknisk eller
en teknisk gradering, men
det skal være minimum 1
l
man enten være dommer-
B eller ha trener-I lisens.
For bruk av denne variant
må utøver vaere fylt 24 år.
Til l. DAN må herrer ha
40 poeng, damer 30 poeng,
til 2. DAN 60 poeng for
herrer, 40 poeng for damer,
til 3. DAN 80 poeng for
herrer, 60 poeng for damer.
Kamppoeng som er mer
enn S år kommer ikke i
betraktning.
Ved teknisk gradering
skal man til 1. DAN vise
NAGE~NO-KATA, til 2,
DAN en ny KATA pluss
tidligere vist KATA osv,
Ved teknisk grad til 4.
DAN kreves, foruten de før
viste I<ATA'er, en egen
komponert KATA av 3-8
min, varighet. Gjennom
denne skal kandidaten be-
lyse sin judo og sin judo-
forståelse. KATA-type og
teknikkvalg skal inne-
holde personlighet og in-
dividuell karakter, men
kandidaten bør som ram-
me velge velkjente KATA-
prinsipper og bevegelses-
former hvis ikke meget
tungtveiende grunner taler
mot dette.
Administrativt kan man
nå gradere til l., 2. og 3.
DAN uten á måtte ta en
. . . I _ ren teknisk gradering
ämlmgsar Sldkn Siste gm mellom de andre grade-
enng . . ringene.
Ved bruk av administra-
tiv/teknisk gradering må P”'Af”e Grime
plass i fleridrettslaget på
Konnerud i Buskerud fylke
og at det har blitt en kjem-
pesuksess, viser dette bre-
vet som .ludognrppa mottok
12. november 1990:
Vi vil på denne måte takke
judogruppa flrr den fine
innsatsen som ble barne-
idrettsgruppa til del i ukene
42, 43, 44 og 45, hver ons-
dagfia 16.00-17.30.
En spesiell takk til dere,
Sven Ove og Anne Kr.
Jeg var selv tilstede disse
ganger og kan underskrive
på mine og andres vegne at
dette tiltaket var svært po-
pulært og håper at det må
bli en fast fiireteelse hver
sesong.
Dette ga også barna til-
kjenne med sin sterke inter-
esse under de tilpassede
øvelser dere benyttet.
Senere ut i sesongen skal
barneidrettsstyret utarbeide
en økonomisk fordelingsnøk-
kel til de grupper som tar
del i barneidrettsskolen av
det eventuelle overskudd.
Jeg vet at Judo i dag
praktiseres over store deler
av verden, og som en mo-
derne idrett er den allerede
blitt den 8. største idretts-
gren i utbredelse. Den virker
som en idrett som i seg selv
er spennende og variert, og
en fin måte å holde seg i
fiirm på. Det virker som at
alle våre muskelgrupper
kommer til full anvendelse
og at alle som driver med
denne fltrm flir idrett opp-
øver styrke, balanse, uthol-
denhet, smidighet, koordi-
nasjon og reaksjonsevne.
Det sier seg selv at denne
idrett må gi egenskaper som
orden og disiplin, samt at
en må innordne seg andre.
Dette blir et fint tilskudd
til den allsidige idrettsut-
øver.
Vi ønsker dere lykke til
videre, med deres årsmøte
15. nov. d.å., og at dere blir
en fullverdig gruppei vårt
idrettslag etter at pkt. 7
Fremlegg er vel overstått på
vdr Generalfiirsamling 6.
desember 1990.
På vegne av Barne-
idrettsstyret tar jeg allerede
na' sjansen på å ønske dere
velkomne inn i våre rekker.
Med hilsen
BJØRN DOKKA
Leder av Barneidrettsgruppa
i Konnerud Idrettslag
+|isens=JUDOPA$S
mairingem  .. ._ ,,,.  ..
.. . .r .iw ..
A- ueuimumia uflaerrinri ~.~«HÅtb_ii2fl Å ' f
iw». t.-t.
1990/91 100 mj' nnanmm
"""'5""°'i"se| tm seniorer
Kv--ma om su
K ri
v---var D
"'^'°i"'d=fffl|=r ro, mimrer
~ ~ "° Se-in-ren
.af
J mi.
i.
ri-
^".le&-` ~
:fi
når...
omg
mm
1.
Kw
a
j .; ,'._.
r , ,- t, _ gj man
i-.,...  1 ' 'f'-1*
«la 5%-B5,,"23ç.._§.s14aa =;_~
:- à .....r...
sw
son
s.
own.
m

'  ---'se ..=
=' -"Q1" - f
_=' -Ål:-'ga ='
Som arrangør av Jr.-NM
1990 vil jeg be alle utøvere
som skal vaere med på
fremtidige stevner å ha
judopasset sitt i orden.
Under innveiingen var det
diverse mangler både på
det ene og det andre i
enkelte judopass.
Vektkontrolløren har fle-
re funksjoner enn bare å
registrere vekt. Kontrollø-
ren er pålagt av NJF à
sjekke at judopasset er i
ft-iro-
f.~_qi.~ "
4.-....
fire-e
orden. Her var det dess-
verre en del judopass som
ikke var korrekt utfylt.
l. Bilde skal det vaere i
passet, og med det me-
nes bilde av nyere dato,
ikke det far tok da du lå
på mors arm på føde-
stua.
2. Alle skal ha judolisens i
,-gig; 'åg ,.
F  Mi/ ' .
a  4<-' ` ' '
“flies
3<l=oà""H^M~W<fo.
...ot ~~ ._

i
orden. Den skal klebes
inn bak i judopasset.
Unntak er de under 12
år, men ærlig talt «for-
eldre», alle barn burde
ha denne forsikring. I
tillegg får vi jo 4 glim-
rende «Judomagasin» i
áret. Dette bladet må og
lfølge vedtak på Nordisk Judo
Union's kongress 24/11-90 vil
det i fremtiden være mulig á ha
med 6 deltakere i hver vektklasse
i Nordisk Mesterskap.
Neste mesterskap går på
Island i 1992.
Scandinavian Open Champion-
ship lS00j anangeres av finland
i tiden 31/11-1/12-1991.
Norge er arrangør av 500 i
1992 og stevnet vil da bli slått
sammen med Norwegian Open
1992 (NO -92).
Nordisk trenerseminar er fore-
âlftt anangerti Finland 9.-11/8-
DAN Certificates - IJF.
DAN graderte kan nå bestille
diplom og «plastic cards» gjen-
nom NJF/IJF. TK vil bekrefte rik-
tiglieten av DAN-gradene.
Pris for diplom og «plastic
cards» er NOK 250,-, som beta-
les forskuddsvis til NJF, konto
6230.05.51438 - giro merkes
DAN-certifikater. Frist: 1. juni.
TIL SALGS
94 m2 brukte matter
kr. 15.000,-_
Ca. 40 m2 brukt 20 ganger,
garanti, kr. 400,- pr. m2.
Tlf. (09) 18 75 42
skal vi holde pà, men
dere må også være med
på å sende inn stoff.
3, I 1987 ble det vedtatt at
alle som blir gradert skal
ha graderingsmerker i
judopasset. Ved hver gra-
dering skal dette klebes
inn i passet. Vi opplever
at utøvere som er gradert
etter 1987 ikke har gra-
deringsmerke i judopas-
set. Hva er dette for noe
tull? Neste gang du må
bruke passet ditt, sørg
for at alt dette er i orden,
så slipper vi alle kjedeli-
ge episoder rundt dette.
Og om du mot formod-
ning ikke har dette i
orden neste gang, så bli
da ikke sur på de som
foretar kontroll av passet
ditt, og sender deg hjem.
Ta heller en titt i speilet
og bli sur på deg selv.
P. A. Grime
Oslo Judo Klubb
V Judonragasinet april '91 l  Judomagasinet april '91
1

ll Judomagasirtetapril '91  Judomagasinetapríl  H N S _VWW“Mll  Vi  É T
20
Landsstevne
for ungdom
An.: Fredrikstad Judoklubb
JENTER:
36 KG
I. Inga Marjá Sarre,
Karasjok JK
48 KG
1. Birgitte Kristiansen,
Bergkameratene
2. Ragnhild Nødtveit,
Kråkerøy JC.
3. Mai~Liss Ovre,
Verdal JK
3. Line Nilsen, Sotra JK.
52 KG
l. Lena Lyngseidet,
Verdal JK.
2. Anniken Iversen,
Bodø JK.
3. Marita Borgen,
Harstad JK.
3. Kari Vesterby, Asker JK
61 KG
1. Vivi Olsen, NJJK
2. Siri M. Hollekim,
Verdal JK
3. Kathrine Karlsson, NJJK
3. Solveig Mollestad, NJJK
+66 KG
l. Ann-helen Tygsett,
Sofiemyr JK.
2. Stine Lastein,
Sandefjord JK.
3. Mona Roaldstveit,
Hurdal JK.
GUTTER:
36 KG
1. Tommy Eriksen,
Kråkerøy JC.
2. Daniel Eriksen,
Drammen JK.
3. Tom Cr. Alnaes,
Fredrikstad JK.
40 KG
l. Nirender Lehr,
Dramrnen JK.
2. Trond S. l-Iagelin,
Vennesla JK.
3. Vidar Lyngmo,
Kråkerøy JC,
3. Bjørn G. Eliassen,
Ippon JK
Sarpsborg JK.
» 2. Andreas Hopstock
Storeheier, Kragerø JK.
«B
8 KG
1. Gaute Jensen,
Lunheim JK.
2. Øyvind Solstad,
Verdal JK
3. Jimmy Bjørk,
Kråkerøy JC.
52 KG
l. Tomas Johannessen.
Bergen JK.
2. Morten Normann,
Jessheim J K.
3. Stian Jespersen, NJJK.
3. Morten Kornpen, NJJK.
56 KG
l. Felix Evensen,
Sandefjord JK
2. Henrik Ødegård,
Jessheim JK.
3. Are Bømm, NJJK.
3. Rune Reitan, Verdal JK.
60 KG
l. Frode Frigstad,
Vennesla JK.
2. Eivind Sørbo, Asker JK.
3. Tom A. Kristiansen,
Bergen JK.
3. Tord A. Aslaksen,
Vennesla JK.
65 KG
l. Rolf B. Hjertaker,
Bergen JK.
2.Jørgen Næss, Asker JK.
3. Kai Morten Anda,
Sandnes JK.
3. Egil Bergersen,
Haugaland JK.
71 KG
1. Pal Haug, Elverurn JK.
2. Øyvind Løland,
Sandnes JK,
3. Carl Fr. Bjor,
Sarpsborg JK.
3. Petter Ellingsen, NJJK
78 KG
i 1. Gunnar Fosseid,
Jessheim JK.
2. Bjorn K. Krogh,
Romerike JK.
3. Torfinn Stave, Skien JK.
Rosecup, NC 1-91
2. febr., Molde
DAMER
D-48 kg, 5 delt.,
4 klubber, 2 nasjoner
1. Siw Ulvehøy,
Sandefiord
2. Monica Halle, Asker
3. Jenifer Brien,
Sportif, Scotland
D-52 kg, 3 delt.,
3 klubber, 3 nasjoner
l. Shirley Brien,
Sportif, Scotland
2. Birgitte Kristiansen,
Kongsberg
3. Anna Östman,
Sundsvall, Sverige
D-56 kg, 12 delt.,
9 klubber, 3 nasjoner
l. Eva Wickström,
Sundsvall, Sverige
2. Anna M. Jalonen,
Sundsvall, Sverige
3. Vivi Olsen, NJJK
3. Margrethe Karlsen,
Asker
D-61 kg, 3 delt.,
2 klubber, 2 nasjoner
l. Kirsti Weir,
Sportif, Scotland
2. Jonin Iversen, Kolstad
3. Tine M. Haga, Kolstad
D-66 kg, 4 delt.,
4 klubber, 2 nasjoner
l, Kirsti Haretallet,
Krá kerøy,
2, Kirsti Weir,
Sportii, Scotland
3. Gerd Person,
Sundsvall, Sverige
D+66 kg, 4 dell.,
4 klubber, alle norske
l. Mari K. Jensen, Molde
2. Mildred Flø, Ulstein
3. Mona Rydberg,
Trondheim
4. Anja Sofi Heltne, Hareid
HERRER
H-60 kg, 6 dell.,
6 klubber, 2 nasjoner
l. Alexander Aarnodt,
lppon
2. Knut Harefallet,
K rákerøy
44 KG 3. Paul Leishrnan,
1' Lars FL 510910' Sportil, Scotland
3. Jens P. Finnstad,
Steinkjer
H-65 kg, 16 dell.,
10 klubber, 2 nasjoner
l. Rolf Hjertaker,
Bergen
2. Steven Sadowski,
Sportif, Scotland
3. Jason Gavin,
Spoitit, Scotland
3.Jon Fjeldseth,
Trondheim
H-71 kg, 20 deli.,
15 klubber, 3 nasjoner
l, Olav Åse, Ippon
2. Stig Traavik, NJJK
3. Odd Sandnes, NJJK
3. Geir Aage Jacobsen,
Asker
H-78 kg, 16 dell.,
13 klubber, 3 nasjoner
l. Gordon Lambert, England
2. Jonny Roaldseth,
Trondheim
3. Berge Ofstad, Kragerø
Bestemannsprcmie, menn
ble gitt i H-78.
H+18, 11 delt.,
9 klubber, 4 nasjoner
l. G. Lambert, England
2. Bård Are Hultengren,
Sarpsborg
3. Trygve Torjussen,
Bergen
3,John Blacley,
Sportii, Scotland
Blindern Cup,
NC 2-91
10. febr., Oslo
Menn -60 kg
l. Alexander' Aamodt, lppon
2, Knut Harelallet,
Kråkerøy
3. Frode Frigstad, Vennesla
3. Jørgen Gjaevencs, MJC
Menn -65 kg
l. Ernst Frigstad, Vennesla
2. Trond Gubbemd,
Kongsberg
3. Bjørn Lauritsen, OJC
3. Anders Lie, MJC
Menn -71 kg
1. Dag Andre Espeseth,
Bergen
Z. Fredrik Brenna Lund,
Ippon
3. Christian Dingstacl,
Bergen
3. Svein Hagen, Rykkinn
Menn -78 kg
l. Jon Are Beukes, Ippon
2. Sven Beukes, Ippon
3. Geir I-Iaakstad, Bodø
3. Odd Sandnes, NJJK
Menn +78 kg
l. Kai Otto Nilssen,
Vennesla
2. Kurt Leere, Sarpsborg
3. Per Magne Eide, Bergen
3. Morten Rosenvinge,
Fredrikstad
Kvinner -52 kg
l. Marianne Weidemann,
NJJ K
2. Cathrine Tvete, Kråkerøy
3, Siw Ulvehøj, Sandefjord
Kvinner -61 kg
l. Liv Bue, Asker
2. Vivi Olsen, NJJK
3. Heidi Hagen, OSI
3. Lene Bøe, Bergen
Kvinner +61 kg
l. Anita Koop, Sandefjord
2. Stine Lastein, Sandefiord
3. Tanja Bakken, Kråkerøy
3. Mona Roaldstveit, Hurdal
Oxelösunds
lnternationella
.luniortävling
för flickor 14-18 år
27. okt. 90
48 kg
l. Pernilla Carlsson,
Södra, 3 p.
2. Beata Kucliarzewska,
Opole
3. Maria Andersson,
National
3. Helene Olsson, Göteborg
52 kg
l. Jessica Westberg,
Södra, 4 p.
2. Carin Carlsson,
Frövi, 3 p.
3. Maria Wall, Rostock
3. Patricia Kondziolka,
Rostock
Karin Berg,
National, 1 p.
Linda Wåtz,
Linköping, 2 p.
56 kg
1. Anna-Maria Jalonen,
Sundsvall, 4 p.
2. Sylwia Stasczyk, Opole
3. Sabina Mikietyn, Opole
3. Vivi Olsen. NJJK, Norge
Carina Andersson,
Enighet, l p.
61 kg
l. Elena Pavlova,
Leningrad
2. Anna-Karin Habel,
Oxelösund
3. Karin Schultz, Rostock
3. Katarina Luhr, Kallinge
66 kg
l. Monika Swiarkiewicz,
Opole
2. Katrin Schmidt, Rostock
3. Linda Rittbring,
Ångelliolm
+72 kg
l. Katarzyna Owczarek,
Opole
2. lwona Rubach, Opole
3. Ilse Wuysters,
Lilla Edel, 2 p.
Ca. 60 deltagare från 6
olika nationer deltog i tav-
lirigen. Det polska laget
frán Opole vann lag-
tävlingen.
Norwegian Open
i Nadderudhallen
11. og 18.11.90
K-48
1. Karen Briggs, GB
2. Erica Bowley, GB
3. Oksana Koskina, USSR
Siw Ulvehøj,
Sandejjord, Norge
K-52
l. Joanna Majdan, Polen
2. Tatjana Kuovchinova,
USSR
3. Ewa Wickstrorn, Sverige
Elena Morosowa, USSR
5. Cathrine Tvete,
Kråkerøy, Norge
K-56
l. Tatiana Gavrilova, USSR
2. Loudmila Matievskaya,
USSR
3. Ursula Myren, Sverige
Galina Jidkova, USSR
K-61
1. Sharon Mills, GB
2. Boguslawa Olechnowichz,
Polen
3. Liv Bue, Asker, Norge
Mariana Nevdashenko,
USSR
K-66
l. Chantal Han, Holland
2. Sarah Jane Lloyd,
MJC, Norge
3. Iwona Stefaniu, Polen
Victoria Gordeva, Latvia
K-72
1. Elisabeth Karlsson,
Sverige
2. Rowena Sweatman, GB
3. Josie Horton, GB
K-Åpen klasse
l,Josie Honon, GB
2. Elisabeth Karlsson,
Sverige
3. Veronica Kozlowskaia,
USSR
Rowena Sweatman, GB
M-60
l. Graham Hoptroff, GB
2. Knut Harejízllet,
Kråkerøy. Norge
3. Simon Twiggs, GB
Pavel Botev, Bulgaria
M-65
l. Lars Lychncll, Sverige
2. Jan Dluwzewski, Sverige
3. Piotr Sadowsky, Polen
Jordan Vladimirov,
Bulgaria
5. Stig Traavik.
NJJK. Norge
M-11
l. Anders Dahlin, Sverige
2. Abdoul Aliev, USSR
3. Wieslaw Blach, Polen
Colin Savage, Nord-Irland
M-78
l. Lars Adollsson, Sverige
2. Hans Jiirg Opp, BRD
3. Oliver Katter, BRD
Ivan Sorokin, Latvia
5. Frank Everrserl.
Saridtftiord, Norge

22
M-86
1. Kay Ono Nilssen,
Vennesla, Norge
2. Sven Albers, BRD
3. Norrrrnagornedov, USSR
Nikola Filipov, Bulgaria
M-95
I. Vadirn Voinov, Latvia
2. Bjarni Fridrikson, Island
3. Egil Kvaale. TIK. Nørge
Torry Brownslea, GB
M-Åpen klasse
I. Vent Chakctins, Latvia
2. Rafael Kubachi, Polen
3. Vadim Voinov, Latvia
Oleg Gritsishin, USSR
Sandefjord Cup
NC 8-90, 1.12.90
DÅMER
52 kg
l. Cathrine Tvete,
Kråkerøy Judoclub
2. Nina Hatrgerr,
Larvik Judoklubb
3. Birgitte Ursin. Bergkam
Ellerr Ringdal, OSI
61 kg
l. Vivi Olserr, NJJK
2. Veronica Mikalsen,
Sandefjord Jtrdokltrbb
3. Anette Andersen.
Ippon Judoklubb
+66 kg
I. Anita Koop,
Sarrdefjord Judoklubb
2, Siv Karin Førde, OSI
Åpen klasse
l. Veronica Mikalsen.
Sarrdefjord Jtrdokltrbb
2. Vivi Olsen, NJJK
3. Anette Anderserr,
lppon Jtrdokltrbb
HERRER
60 kg
1. Alexander Aamodt.
Ippon Jtrdokltrbb
2. Errrst Frigstad,
Vennesla J udoklrrbb
3. Knut Harefallet.
Kråkerøy Judoclub
Jon Somrnervold,
Ippon J rrdoklubb
65 kg
I. Bjørn Lauritsen.
Oslo Jtrdokltrbb
2. Fredrik Brenna-Lund,
Ippon Jrrdoklubb
3. Dag Ronny Johansen,
Sarpsborg Judoklubb
Tron Gubberud,
Bergkameratene
71 kg
l. Olav Åse,
Ippon J rrdokltrbb
2. Thomas Kristiansen,
NJJK
3. André Hansen,
Sandnes Jtrdoklubb
Torbjørn Skaara,
Sandefjord Judoklubb
18kg
l.Tanab Beukes,
lppon Judokltrbb
2. Jan Are Betrkes,
Ippon Judoklubb
3. Oscar Hellum,
Sandefjord Judoklubb
+78 kg
I. Kay Otto Nilssen,
Verrnesla J udoklrrbb
2. Kurt André Leere,
Sarpsborg Jtrdokltrbb
3. Rune Bakken, NJJK
Morten Rosenvinge.
Fredrikstad J trdoklubb
Åpen klasse
I. Kay Otto Nilssen,
Vennesla Judokltrbb
2. Torbjørn Skaara.
Sandefjord Jtrdoklubb
3. Olav Åse.
Ippon Judoklubb
Kurt André Leere.
Sarpsborg Judoklubb
Scandinavian Open
Vejen r Danmark
D -52 kg
l. Ewa Wickstrorrr, Swe
2. Pernille Andersson, Swe
3. Siw U/ve/1ø_y, Nor
3. Kuldebaeva, Sovjet
D -56 kg
l. Ursula Myren, Swe
2. Ninni Magnusson, Swe
3, Alexandra Kaie, Tyskl.
3. Porpeeva, Sovjet
D-Glkg
1. Annika Nilsson, Swe
2. Ktrbalova, Sovjet
3. Jeanne G. Mikkelsen.
Dan
3. Liv Bue, Nor
Judonragasrmtaprrl 91 l
-GG kg
Petrova, Sovjet
Silke Gerdes, Tyskl.
Lisbeth Nielsen, Dan
Mia Kunninen, Swe
-72 kg
Elena Besova, Sovjet
I-Ienriette Scharp, Hol
+72 kg
Viktoria Kazrrmina, Sovj.
Irina Steshenko, Sovjet
- Åpen
Kazunrina, Sovjet
Steshenko, Sovjet
Lisbeth Nielsen, Dan
-60 kg
Daigou Aoi, Japan
Grrrro Poeorni, Hol
Lars Tlrygesen, Dan
Mika Kauppinen, Swe
-65 kg
Tommy Mortensen, Dan
Johan Tlrorsrnan, Swe
Tadahiro Takahashi,
Japan
Sander' Sürrreier, Hol
-11 kg
Anders Dahlin, Swe
Danny Maíj. Hol
Shineya Ueda, Japan
Jørgen Häggkvist, Swe
-78 kg
Lauis Wijdenbosclr. Hol
Lars Adolfsson. Swe
Frank Lwrrrerr, Nm'
Martin Kirklramnrer.
Dan
-86 kg
John Ebbers, Hol
Jan Middelkanrp, Hol
Johan Rosen. Swe
Jukka Laitinen, Fin
-95 kg
Bjarni Fridrikssorr, lsl
Peter Den Hoedt. Hol
Akihiro Miyoshi, Japan
Fredrik V. Oosteronr, Hol
+95 kg
Tetstrro Nerrroto, Japan
Pieter Snrit, Hol
Gert Catseburg, Hol
- Åpen
Bjarni Fridriksson, lsl
Akihiro Mivoshi, Japan
Tetsuro Memoto, Japan
NM jr. 1990
i Haugerudhallen
-48 kg damer
1. Monica Halle,
Asker Judoklubb
2. Nina Belseth, NJJK
3. Anniken Barstad, Ippon
-52 kg damer
1. Cathrine Tvete.
Krá kerøy Judoklubb
2. Nina Haugen,
Larvik Judoklubb
3. Tina Øvlarrd,
Vennesla Jtrdoklrrbb
-56 kg damer
l. Vivi Olsen, NJJK
2. Margrethe Karlsen,
Asker Judoklubb
3. Kathrine Karlson. NJJ K
3. Anne Berit Olsen,
Sarpsborg Judoklubb
-61 kg damer
l. Veronica Mikalsen,
Sarrdefjord
2. Heidi Torrrterr,
Sofiemyr Judoklubb
3.Jor'unn Iversen,
Kolstad Judoklubb
-66 kg damer
1. Tone Fagerli.
Sarpsborg Judoklubb
2. Stine Lastein.
Sandefjord Judoklubb
3.Jarrrre Haugdal,
Kolstad Judoklubb
-56 kg herrer
l. Kawal Singh, Konnerud
2. Felix Evensen,
Sandefjord Judoklubb
3. Jan Age Hodde,
Nanrsos Judoklubb
3. Kjell Ingvald lnnstad,
Vennesla
-60 kg herrer
l. Alexander Aamodt,
lppon
2. Jon Sorrrrrrervold, Ippon
3. Jorgen Gjcevenes.
Marienlyst Judoklubb
3. Kenneth Øvland.
Vennesla Judoklubb
-65 kg herrer
I. Jørgen Moland, NJJK
2. Ronrry Rydberg,
Trondheim Judoklubb
3. Kjetil Haug,
Elvenrm Jtrdoklubb
tr _ l (T ' '" V 'S "
J 1 1
Judornagaszner aprzl 91
3. Vegard Dybwad,
Asker Judoklubb
-71 kg herrer
l. Odd Sandnes, NJJK
2, Geir Aage Jacobsen,
Asker Judoklubb
3, Tlrornas Kristiansen.
NJJK
3. Petter Ellingsen, NJJK
-78 kg herrer
1. Berge Ofstad,
Kragerø Judoklubb
2. Sven T. Beukes, Ippon
3. Jon Sorbo,
Asker J rrdoklubb
3. Roar Christiansen, Larvik
-86 kg herrer
l. Torgeir Pedersen,
Bodø Judoklubb
Z. Arnstein Brekke.
Hatrgalarrd Judoklubb
3. Per'-Asle Aalien.
Asker' Judoklubb
+86 kg herrer
I. Morten Roger' Olsen,
Borge Judoklubb
2. Hans Løken.
Marienlyst Judoklubb
NM - Lag jr.
Damer:
r. NJJK
z. Asrosrt
r. øsrrorn
Herrer:
I. NJJK
2. ASKER
3. IPPON
NM Lag senior
Levanger-hallen 8. des.
Kvinner:
r. vrssrroro
2. NJJK
3. osr
Menn:
r. øsrraorn
2. osto Juookturrrs
3. NJJK
rrzonon. ruoor<wAr
Østfold Open,
NC 3-91
rrerrrirsrad, le.febf.
HERRER:
-56 kg
1. Tiberiu Nicodenrus.
Gjøvik
2. Hazni Demur, Frölunda
3. Tom Larsen, Sofiemyr
-60 kg
I. Alexander Aarnodt,
Ippon
2. Knut Harefallet,
Kråkerøy
3. Htry Hoang, Sarpsborg
3. Kawal Singh, Konnerud
-65 kg
I. Anders Lie, MJC
2, Jon Sonrrrrervold, Ippon
3. Bjørn Lauritzen,
Oslo JK
3. Sondre Lihovd, Gjøvik
-11 kg
I. Kjell Glans,
Stenungsund
2. Jørgen Larsson, National
3. Carl Fredrik Bjor,
Sarpsborg
3. Thomas Strirner,
Budokan
-78 kg
1. Cedonrir Vuksie,
Budokan
2. Sven Beukes, Ippon
3. Rune Enger, Drarnrnen
3. Jon Are Beukes, Ippon
+78 kg
I. Knut Leere, Sarpsborg
2. Christer Jacobsson.
National
3. Helge Pedersen, Bodø
3. Morten Rosenvinge,
Fredrikstad
DÅMER:
-52 kg
1, Cathrine Tvete.
Kråkerøy
2. Birgitte Ursin, Bk-judo
3, Siw Ulvehøy, Sandefjord
-61 kg
I. Liv Bue, Asker'
2. Ninni Magnusson
3. Anne Berit Olsen.
Sarpsborg
+61 kg
I. Anita Koop, Sandefjord
2. Stine Lastein, Sarrdefjord
3. Ann Helen Tyseth,
Sofiemyr
3. Veronica Mikalsen,
Sarrdefjord
vinsrrrer
Judo Sport A/S
Strikkejakke art.nr. 101
(mørk blå/rød) S-M-L-XL kr. 200,'
Joggedress art.nr. 11 1
(pariserblá) kr. 200,'
T-shlrt art.nr. 101
(hvit, 100% bomull) kr. 40,'
Judobag art.nr. 141
(pariserblà, slitesterk nylon kr. 180,'
Judosokker art.nr. 101
(kvalitetssokk som tåler
mange km i joggesko.
80% bomull/20% stretch-
nylon, som gjør at
passformen holder etter
mange gangers vask
Kun sen.str.) ' kr. 30,'
Belter art.nr. 171
(MON- og KYU-belter) kr. 36,'
KODOKAN nybegynnerdrakt art.nr. 161
(hvit)
S... -..O K.. 198,-
Fra 170- kr.  0,'
Konkurransedrakt (Trendset) kr. 250,'
Ved kjøp av 10 drakter, fritt tilsendt.
Ved kjøp av judogi, uansett størrelse, får du
enten 1 stk. T-shirt eller 1 par sokker i
gave.
Benytt deg av tilbudet nå!

'1"1'«.§2;';=f=v-":1'.:"->'I~.='=  '
Her følger en oversikt over registrerte norske judodommere
pr. 15. januar 1991. DK er sørgelig klar over at denne lis-
ten har endel mangler, bl.a. på grunn av ulesbare rapportlis-
ter fra avholdte dommerkurs (vi får det siste av 4-5
ennomslag). jildels skyldes det også manglende fortlø-
pende ajourfønnger.
DK regner imidlertid med å få en mer korrekt liste i
løpet av 1991 - vel og merke hvis du som leser dette - og
ikke minst din klubb - reagerer på om det er ett - eller
flere navn som savnes på listen, eller kanskje det er
navngitte personer på listen som har sluttet med judo, og
dermed bør strykes.
DK orde et forsøk i 1990 ved å sende et skriv til alle
landets klubber (det gikk ut sammen med INFO] hvor vi ba
om å få oppgitt klubbens dommere. Det var omtrent
fullstendig bortkastet. Av alle landets ca. 110 klubber
svarte alle 5 - fem.
DK regner med å lage en ny og korrigert liste i januar
hvert år, men vi vil antakelig lage en ny liste allerede i
august 1991 - basert på de meldingene vi kommer til å få
inn i løpet av vårsesongen 91.
Se over listen over dommere og send eventuelle navn på
manglende navn - eller navn som bør strykes til:
NORGES JUDOFORBUND, v/DK,
Hauger Skolevei 1, 1351 RUD.
DK er interessert i navn, adresse og vedkommendes klubb.
Dommere med IJF-lisens:
GRAN, Terje,
Håkon Jarls vei 20,
1412 Sofiemyr
P. (02) 80 91 24
A. (02) 8335 50
Sofiemyr JK.
Lisens fra 1982
REINSCH, Walter,
Torkopp 8, 1670 Kråkerøy
P. (09) 34 02 75
A. (02) 65 1000
Kråkerøy JK
Lisens fra ????
Dommere med
nasjonal A-lisens:
EASTWOOD, David,
Elvegt. 28, 4600 Krzsand
P. (042) 24 525
A.(042) 59111
JK Budosør
Lisens fra 1982
ELIASSON, Torbjørn,
Geitevn. 6, 7600 Levanger
P. (076) 80 081
A. (076) 88 395
Levanger' JK.
Lisens fra 1990
EVANS, Rosie,
Kvaløvn. 305, 9000 Tromsø
P. (083) 55 732
Tromsø JK. Lisens fra 1986
FAYE-LUND, Jan,
Nadderudvn. 125 A,
1343 Eiksmarka
P. (02) 24 99 73
Ippon JK. Lisens fra ????
FOSS, Gunnar,
Steinhammervn. 3,
1177 Oslo 11
P.(02) 741311
A. (02) 35 42 60
MJJK. Lisens fra 1974
GRIME, Per Arne,
Avstikkern 9, 1156 Oslo 11
P. (02) 29 48 34
Oslo JK. Lisens fra 1990
1-IALLINGSTAD, Haakon,
Abelhaugvn. 3,
3030 Drarnrnen
P. (03) 88 30 34
A. (03) 83 33 85
Konnerud JK.
Lisens fra 1986
HANSEN, Edgar,
2621 Ø. Gausdal
P. (062) 20 966
A. (062) 72 000
Gausdal JK.
Lisens fra 1979
HODNE, Dag
Munkerudvollen 19,
1 165 Oslo 1 1
P. (02) 29 67 61
NJJK. Lisens fra 1980
JAHREN, Nina,
Hallingsgt. 5, 0170 Oslo
NJJK Lisens fra 1981
KIRKESÆTHER, Thor,
Sparavollen 72,
3021 Drammen
P. (03) 83 34 02
A. (03) 82 60 70
Dramrnenn JK.
Lisens fra 1989
KIRKNES, Unni,
7580 Selbu
P. (07) 81 97 04
Trondheim JK
;.
Lisens fra 1981
LUNDSRUD, Atle,
Hamang Terr. 81,
1300 Sandvika
P. (02) 54 73 41
A. (02) 5321 14
Ippon JK
MONSEN, Harald,
Blàsenborgvn. 2,
4300 Sandnes
P. (04) 66 20 39
A.(04) 502152
Sandnes JK
Lisens fra 1990
SEM, Trond Steinar,
Brennagrenda 17,
1279 Oslo 12
P. (02) 62 23 02
Sofiemyr JK
STORÅS, Ole Johan,
O. Engelbrekts a. 46,
7040 Trondheim
P. (07) 92 11 37
A. (07) 85 52 90
Trondheim JK
Lisens fra 1986
STRØM, Vidar,
Giskesgt. 25, 6005 Ålesund
P, (071) 29 722
1/1011 090 33351
Ålesund JK.
Lisens fra 1990
THOMASRUD, Liv,
Bláveisvn. 24,
1700 Sarpsborg
P. (09) 34 84 83
A. (09) 15 46 33
Sarpsborg JK
Lisens fra 1990
Dommere med
nasjonal B-lisens:
ADAMSEN, Tore Willy,
Nesvn. 18 B, 1720 Greåker
P. (09) 33 56 90
A. (09) 31 1040
Fredrikstad JK.
Lisens fra 1987
ANDRIANJAFINTRIMO,
Charles,
Rystefeltet, 6150 Ørsta
P. (070) 66 635
Volda JK. Lisens fra 1986
1§ERG, Evy,
Arnundsdalen 185,
5095 Ulset
P. (04) 534140
Bergen JK. Lisens fra 1989
BJØRU, Anders,
Judomagasínet apríl '91 P' Judomagasíner apríl '91 I 5 2
Bergvn. 22, 7700 Steinkjer
P. (077) 63 359
Levanger JK.
Lisens fra 1985
BLASMO, Per Arnold jr.,
Duesvn. 3 A,
7562 Hundliamaren
P. (07) 97 82 56
A. (07) 81 97 90
Trondheim JK.
Lisens fra 1981
GABRIELSEN, Sigrid,
Tisnesvn. 11, 9000 Tromsø
P. (083) 88 506
A. (083) 35 844
Tromsø JK. Lisens fra 1986
HJØRUNGDAL, Ola,
6063 Hjørungavåg
reise
Q.
ti

JOHANSEN, Erik,
Kongsfaret 5,
3021 Drammen
P. (03) 83 72 27
A. (03) 8363 80
Drammen JK.
Lisens fra 1982
JOHANSEN, Snorre,
Torsvei 12 B,
7600 Levanger
P. (076) 83 096
A. (076) 82 411
Levanger JK.
Lisens fra 1989
KULBRAATEN, Per A.,
Herregårdsvn. 8 B,
1168 Oslo ll
P, (02) 75 00 97
Sofiemyr JK.
Lisens fra 1989
LEITHAUG, Petter E.,
Fiolvn. 26 B, 7650 Verdal
P. (076) 77 201
Verdal JK. Lisens fra 1989
NESSE, Ole,
Kappelen 13, 5410 Sagvåg
Stord JK. Lisens fra 1989
OLSEN, Tommy Aa.,
Fru Ingersv. 25 A,
1630 G. Fredrikstad
P. (09) 32 05 80
Sarpsborg JK.
Lisens fra 1989
ROSTAD, Alf B.,
Ole Vigsv. 1,
7600 Levanger
P. (076) 80 080
A. (076) 83 100
Levanger PK.
Lisens fra 1989
SVINDLAND, Knut,
Prof. I-Iansteensgt. 12,
5006 Bergen
BSl
URHEIM, Jan Ove,
Rennebergstien 59,
4020 Stavanger
P, (04) 55 79 87
Sotra JK.
WEISETH, Jan G.,
Brekke 66, 4200 Sauda
P. (04) 78 38 95
A. (04) 78 23 55
Sauda JK
Dommere med
nasjonal C-lisens:
AKSNES, Kristin,
Herm. Kragsv. 51/54,
7035 Trondheim
NTHI. Lisens fra 1989
ALSVIN Hel C
Jøssang, 4100 Jørpeland
P. (04) 44 72 41
A. (04) 44 72 41
Strand JK. Lisens fra 1989
AUNE, Birger,
Fr. Rinnansv. 11
7035 Trondheim
NTHI. Lisens fra
BANG, Nils
BSI
BELDO, Karl-He
9545 Bognelv
5,
1989
nrik,
Alta JK. Lisens fra 1989
BELDO, Odd Georg,
9 5 45 Bognelv
Alta JK. Lisens fra 1989
BERG, Ståle,
6520 Rensvik
Kristiansund JK.
Lisens fra 1990
BERGERSEN,
Egil Srnørsund,
5520 Sveia
P. (04) 740191
A. (04) 740191
Haugaland JK.
Lisens fra 1989
BERGUM, Ivar Erik,
Ravnebk. Z, 6400 Molde
Molde JK. Lisen
BJØRNES, Kjell
s fra 1990
Erling,
Bx, 23, 9501 Alta
Alta JK. Lisens fra 1989
BJØRN, Anders,
Bcrgvn. 22, 7700 Steinkjer
Steinkjer JK.
Lisens fra 1989
BORGERSEN, Martin,
Strømdalåsen 54,
3700 Skien
Skien JK. Lisens fra 1989
BOTNEN, Heidi,
Hagalia 15, 5400 Stord
Stord JK. Lisens
fra 1 989
BRANDSDAL, Frank
Stord J K
BØE, Geir,
Einarvn. 16, 7500 Stjørdal
Stjørdal JK. Lis.
fra 1989
CHRISTIANSEN, Roar,
Olavsgt. 1 6,
3260 Østre Halsen
Larvik JK. Lis. fra 1989
DAHL, Kristin,
Prestniovn. 15,
7053 Ranheim
Kolstad JK. Lis.
DANIELSEN, H
fra 1989
åvard
Judomagasinet april '91 i  Jmfomagasínet apríl '91 1 O l
2.
Harstad JK
DYNGEN, Kjell
Stord JK
EDER, Katrine,
J. Middelthunsgt. 36,
3600 Kongsberg
Bergkam. Lis. fra 1987
EIKANGER, Tore,
Kvernhusvn. 10,
5034 Ytre Langevåg
BSI, Lis. fra 777?
ENOKSEN, Tommy,
Uranusvn. 16,
9600 Hammerfest
Hammerfest JK.
Lis. fra 1989
FJELDSETH, Jan EJ
Skogvn. 6, 7058 Jakobsli
Trondheim JK
Lis. fra 1989
FOSSUM, Christian,
BX. 110, 9501 Alta
Alta JK. Lis. fra 1987
FREDRIKSEN, Inge
Lundheim JK
FREY, Stig Atle,
6520 Rensvik
Kr.sund JK. Lis. fra 1989
FRISK, Ninä,
Bx, 64, 9582 Nuvsvåg
Alta JK. Lis. fra 1989
FUGLEBERG, Trond E.,
Slåttsvevn. 42,
2380 Brumunddal
GJEVIK, Gustav,
Marie Sørdalsv. 6 E,
7000 Trondheim
Kolstad JK
GRANDE, Robin,
Innherredsvn. 59 A,
7043 Trondheim
Kolstad JK. Lis. fra 1989
GRIP, Ole Peder,
Apalvn. 23, 5400 Stord
Stord JK
GRØNNDAL, Steinar,
5454 Saebøvik
Halsnøy JK
GU BBERU D, Tron,
Skavangervn. 10,
3600 Kongsberg
Bergkam. JK. Lis. fra l99C
GULBRANDSEN,
Ann Kristin,
Øfsti, 7500 Stjørdal
Stjørdal JK. Lis. fra 1989
GULBRANDSEN,
John Einar,
Øfsti, 7500 Stjørdal
Stjørdal JK. Lis. fra 1989
1-IAGAJORE, Hans Chr.,
Helleberggt. 4,
3900 Porsgrunn
Skien JK
HAGEN, Svein Jakob,
Otto Valstadsv. 89,
1364 Hvalstad
Rykkin JK. Lis. fra 1988
HEGEN, Vanja Grønhaug,
Otta Valstadsv. 89,
1364 Hvalstad
Rykkin JK Lis. fra 1988
HAGERUP, Dag-Inge,
Korsvik Allé 7,
7040 Trondheim
Tr.heim JK. Lis. fra 1989
HANSEN, André,
Graversbråtet 18,
4300 Sandnes
P. (04) 66 74 54
A, (04) 66 00 44
Sandnes JK. Lis. fra 1989
HANSEN, Eirik,
Høgreina 150,
7079 Flatåsen
P. (07) 98 20 22
A. (07) 55 82 01
Kolstad JK. Lis, fra 1989
HARDERSEN, Siv,
Osen 15, 9405 Kanebogen
P, (082) 74 416
Harstad JK. Lis fra 1989
HAREFALLET, Kirsti,
Steinrøysa 37, 1652 Torp
Kråkerøy JK
HAREFALLET, Knut,
Steinrøysa 37, 1652 Torp
Kråkerøy JK
HAUGNES, Terje,
6631 Batnfjordsøra
A. (072) 44 581
Molde JK. Lis. fra 1983
HELTNE, Anja Sofi,
6060 Hareid
P. (070) 92 991
Volda JK. Lis. fra 1988
HOFF, Fredrik,
Conradisgt. 4, 0559 Oslo 5
P. (02) 381713
Ippon JK
HOLUM, Pia Karlstrøm,
Bx, 115, 9090 Burfjord
Alta JK
HOPKINSON, Herr1'Y,
Honensiasvingen 2 B,
4100 Jørpeland
P. (04) 44 91 66
Strand JK.

HOPSI-IAUG, Øyvind,
6520 Rensvik
Kristiansund JK
HUSEVIK, Frøydis,
Apalvn. 12, 5400 Stord
Stord JK
HÅKONSEN, Thorfinn.
Agnesvn. 13, 3290 Stavern
Larvik JK
IVERSEN, Stian,
Arkavn. 10,
5500 Haugesund
P. (04) 71 1442
Haugaland JK
Lis. fra 1989
JENSEN, Anders
Harstad JK
JENSEN, Mari Kristin, »
6631 Batnfjordsøra
A. (072) 44 581
Molde JK. Lis. fra 1989
JOACHIMSEN, Janne,
Sondre Nordheimsv. 13,
3600 Kongsberg
Bergkam. Lis. fra 1990
JOHANSEN, Gøril,
9090 Burfjord
Alta JK. Lis. fra 1989
JOHANSEN, Monica,
Husebyvn. 60 E,
7078 Saupstad
Kolstad JK
JOHANSEN, Sven-Ove,
Nylinna 41,
3070 Sande i Vestfold
Konnerud JK. Lis. fra 1990
JOI-INSEN, Rolf Arne,
Nordlundvn. 7,
7080 Heimdal
Kolstad JK
2- *'.
~ .
._ X X
JØRSTAD, Anita
Harstad JK
KIRKHAUG, Geir
Lundheim JK
KLEIVAN, Taysir,
83 3 5 Grimsøysand
KONGLEVOLL, Jo-Rasmus
Skogvn, 12, 3160 Stokke
Tønsberg JK Lis fra 1989
KRISTENSEN, Odd,
Leirvik,
9610 Rypefjord
Hammerfest JK
Lis. fra 1989
LARSEN, Lisbeth,
Marie Sørdalsv. 14 G,
7037 Trondheim
Lis. fra 1989
BØE, Alf,
059 Trandum
97 80 10, linje 1322
. /.jfiih
LYDER, Anders Åge,
6520 Rensvik
l(1'.SLlI1d JK. US. frâ l990
LYDER, Dag<Gøran,
Bx. 23, 9501 Alta
Alta JK. Lis. fra 1989
MARTINSEN, Alf Schei,
Henrik Mathisensv. 57,
7015 Trondheim
AVHI. Lis. fra 1989
MATHISEN, Lars Anders,
Orionsv. 26,
9600 Hammerfest
Hammerfest JK
Lis. fra 1989
MIKKELBORG, Ian,
Bx. 71, 9430 Gausvik
P. (082) 72 151
Harstad JK. Lisens fra 198
,« V
9
MOE, Jarl,
Nordvn. 4, 3290 Stavern
Larvik JK Lis. fra 1989
MOE, Kristian Pedersen,
Haga 49, 5400 Stord
Stord JK
MONSEN, Hege,
Blásenborgvn. 2,
4300 Sandnes
P. (04) 66 20 39
Sandnes JK. Lis. fra 1989
MYRAN, Bjarte Jørn,
Tertitvn. 2 C,
3600 Kongsberg
Bergkam. Lis. fra 1990
MYREBØE, Esther,
Kruttmøllevn. 1 B,
3600 Kongsberg
Bergkam, Lis. fra 1990
MYRLAND, Kristin,
Kilbotn, 9438 Breivika
P. (082) 75 835
Harstad JK. Lis. fra 1989
NES, Kurt,
Bx. ll7, 5400 Stord
Stord JK.
NESSE/Svindland, Vigdis,
Prof. I-Iansteensgt. 12,
5006 Bergen
Bergen JK
NILSEN, Asgeir
Harstad JK
NILSEN, Odd
Sotra
NILSEN, Olav Lund,
Bergsodden 9,
9400
/ Ø;
P. 77 075
Harstad JK. Lis. fra 1989
NES, Torbjørn
Stord JK
OTTESEN, Leif Edward,
Bergjahaiken 22,
5410 Sagvåg
Stord JK
OTTESEN, Stella M.,
Bergjahaiken 22,
5410 Sagvåg
Stord JK
PEDERSEN, Jonny,
Torsvei 8, 9500 Alta
Alta JK. Lis. fra 1989
PEDERSEN, Kjell Reidar,
Øvrevn. 27,
9600 Hammerfest
Hammerfest JK.
Lis. fra 1989
PEDERSEN, Ulrik,
6400 Molde
Molde JK
4 Judomagasíner apríl '91 . äijutíoniagasinet apríl '91 "
PETTERSEN, Helge
Lundlieim JK
POPE, Emily,
Fjcligt. zs.
9730 Karasjok
Karasjok JK. Lis. fra 1989
RAMBERG, Stig,
Altagárd, 9500 Alta
REIN, Jan Ove,
Yggdrasilvn. 1 D,
7013 Trondheim
AVHI. Lis. fra 1990
ROALDSETH, Johnny,
Høgreina 80, 7079 Flatåsen
Trondheim J K.
Lis. fra 1989
ROKSVÅG, Marton,
Bx. 121, 6090 Fosnavåg
P. (070) ss 895
ROLLSTAD, Rune,
Blokkebærvn. 76,
9500 Alta
Alta JK. Lis. fra 1989

RYDBERG, Mona,
Casper Lundesv. 6 B,
7078 Saupstad
Trondheirn J K
Lis. f`ra 1989
RYDBERG, Ronny,
Casper Lundesv. 6 B,
7078 Saupstad
Trondheim JK.
Lis. fra 1989
RØNNEVIK, Egil,
Geilen 30,
5500 Haugesund
P. (04) 73 6717
Haugeland JK.
Lis. fra 1989
RØNNING, Tony Roger,
Lutvannsvn. 24,
0676 Oslo 6
A. 79 37 55
Asker JK.
RØSBERG, Grrnnar,
Deichrnannsgt. 5,
0170 Oslo 1
SANDBLOST, Laila,
Mor Asesvei 10,
4300 Sandnes
Sandnes JK. Lis. fra 1989
SANDVIK, Kai Johan,
6520 Reinsvik
Kristiansund JK
SARRE, Aili,
Kildegt. 32 A,
9730 Karasjok
Karasjok JK. Lis. fra 1989
SELNES PAULSEN,
Siw Merethe,
Sildrevn. 32,
9751 Hormingsvåg
Nordkapp JK. Lis. fra 1989
SINGSØ, Paal,
6500 Kristiansund
Kr.sund JK
SOLUM, Morten,
Solum, 3250 Larvik
Larvik JK. Lisens fra 1989
SUNDFØR, Torolv,
Veungdalsvn. 25,
3600 Kongsberg
Bergkam. Lis. fra 1990
SØNDERVIK, Ole Martin,
Vatne, 4300 Sandnes
Sandnes JK. Lis. fra 1989
SØRMOE, Stig
Fitjar JK
TALBERG KJÆRAAS,
Lisbeth,
6455 Kortgården
Molde JK. Lis. fra 1989
THORESEN, Sten,
Martin Haugevn. 40,
3408 Tranby
Lier JK. Lis. fra 1990
T1-IORUD SKORPEN;
Kristin,
Lerkevn. 5, 1370 Asker
Lier JK. Lis. fra 1990
TOFTE, Geir,
5454 Saebøvik
Halsnøy JK
TRONDVOLI), Vibeke,
Presthusvn. 2,
7053 Ranheim
Kolstad JK. Lis. fra 1989
UHRE, Alf
Narvik Ingliøyskole
ULVEHØJ, Siw,
Feensv. 51,
3200 Sandefjord
Sandefjord JK
URSIN KRISTIANSEN,
Birgitte,
Madam Poppsv. 42,
3600 Kongsberg
Bergkarn. Lis. fra 1990
VADLA, Sigbjørn,
4137 Ardal
P./A. (04) 44 26 08
Afdal Jlí. Lis. fra 1989
VAGLE, Per-Ludvik,
Smørsoppvn. 1,
3250 Larvik
Larvik JK. Lis. fra 1989
VARTON, lain,
Strandvn. 29, 1392 Vettre
Asker JK. Lis. fra 1987
ØIEN HANSEN,
Marius Ibs,
6500 Kristiansund
Kr.sund JK
AAS, Hege,
Fagerlivn. 19,
7018 Trondheim
Trondheim JK.
Lis. fra 1989
Judoma asznet april 91 - Judoma asznet a rzl 91
PRISLISTE OVER MATERIELL
Introduksjonshefte
Aktivitetslederkursliefte
Internasjonale kampregler
Grunnkurs i kampregler - studieliefte
Basisfag - kurshefte
Metodikk-kurshefte
Stevnereglement
Graderingsreglement
Program for instruktører på nybegynnerparti
Grunntrening for konkurransejudo
Wolfgang Biedron's «Lêirobrev»:
(Nybegynnere 7-11 àr) nr. l ..... _.
(Nybegynnere 10-16 år) nr. 2
Nr. 1 og nr. 2
Judopass m/etui
Graderingsmerker
Diplom/Gradering
NJF's jakkernerke (metall)
NJF's jakkemerke (brodert)
NJF's trenerving (brodert)
Trener I, II, III og Diplomtrener
NJF's dommerving (brodert):
C, B og A-dommer  ..........
Forbunds-slips m/NJF's merke (blá silke)
Video: «NAGE-NO-KATA» .......
«JIGORI KANO CUP»
Leie av video:
«Judofighter» (musikkvideo), pr. uke
Depositum
Depositutn foralle videoer nedenfor
«NAGE-NO-KATA», pr. uke
«EM-herrer 1985», Hamar, pr. uke
«VM-D/H 1987», Essen, pr. uke
«VM-D/H l989», Yugoslavia, pr. uke
«VM-jr. D/r-r r99o», Dijon, pr. uke
«EJU-dommerseminar 1990», Mallorca,
pr. uke  .... ..
«NM-judo 1989» fra Sportsrevyen,
pr. uke .....................
Brosjyrer: JUDOFOLDER
TRIM MED JUDO
NJF's emblem (sticker/klistremerker)
i farger
Ajourførte adresse-etiketter (gumrnierte,
alle klubber)
Graderingsplakater
Posters  ......................... ..
Fm side 5
Sverige og Storbritannia
tok fire gull hver, fire
medaljer av edleste valør
gikk til øst-europeiske na-
sjoner. 500 dollar i en kon-
volutt falt ellers tydelig i
smak hos vinnerne fra øst.
Libanon hadde også en
tropp i Naddemdhallen.
Den ble sittende på tri-
bunen. Manglende papirer
gjorde turen til Norge for-
sinket og strabasiøs. Det
ble besøk hos fremmed-
politiet både i Athen og på
Fornebu, men ingen kref-
ter igjen til judo!
(Aftenposten,
mandag 19.11.90)
Fra side 7
Styrk kretsaktivitetene
En naturlig følge av en
slik konklusjon må bli at
oppmerksomheten og pen-
gestrømmen må utover,
mot kretsene. Det er snart
ti år siden Tony Mac Con-
nel skapte en revolusjon i
Norge, da han reiste rundt
og skapte avisoverskrifter,
inspirasjon, flere medlem-
mer og økte judo-kunn-
skaper.
Påvirkningskraften korn
Iiætt, og den kom flere
ganger. Nærhet og gjen-
takelser: Det er nøkkelord
for alle som onsker å pá-
virke andre.
Skolene
Bjarne Heimdal nevnte
skolene 1 sin leder sist, og
det tror jeg er et vesentlig
ledd i år oke rekrutteringen.
Hvor mange gym.1aerere
har peiling på judo? Sats
på å øke kunnskapene om
judo hos idretts-pedagoge-
ne, og stimuler til samar-
beid mellom skolene og
BYRKJELO
ldrettsleir med
instruksjon for
11 - 18 år
Friidrett - fotball -
håndball - volleyball -
basketball - trampoline
- judo - orientering -
bueskyting og riding
Påmelding til
Norsk Idrettsveke
(Frå 15. mars til 15. juni.)
Til: Synnøve Åbrekk,
Gloppen kommune,
6860 Sandane.
Tlf. 057/66 222.
Spørsmål til Synnøve
Åbrekk eller til Magnus
Willumsen, 6867 Byrkjelo.
Tlf. 057/67378 (p),
057/65372 (ai.
Send samstundes
deltakarkontingent.
OBS!!
Vi tek imot pàmeldingar frå
15. mars. Pga. at vi vil
sikre KVALITET gjennom
smà grupper, kan vi ikkje
ta mot over 400 deltakarar.
Vær rask. Del 400 tørste
pàmelde får plass!!
a.-ra. jun 1991
rsll 140
NO Weilsvfl
'_.
gir
i;-.-.fix-ta
Overnatting/kost:
Overnatting på cam-
pingplassar og andre ut-
leigeplassar i Gloppen
kommune. For lag med
over 8 deltakarar, kan vi
ordne overnatting på
skule, dersom det er med
ansvarleg leiar. Pris pr.
pers. pr. døgn: 15 kr.
Det vert seld middagar
kvar dag, og ev. ein
varmretl om kvelden.
Pris: Ca. 20 kr.
Deltakarkontingentz
400 kr.
Skal betalast samstundes
som påmelding vert send
på bankgironr.:
3710.11.56053.
(Inga påmelding vert god-
teke lør betaling.)
klubbene. l samme spor
ligger også barneid-
rettsskolene. Disse er en
positiv rnotpol mot ensret-
tet trening i de yngre al-
dersklassene, og de repre-
senterer etter nrin mening
en framtidsrettet idretts-
opplasting. De som blok-
kerer for utviklingen er
saeridretter med bind for
øynene.
El êlllI1t'[ lfilnêl  (lCllI1C
sammenhengen er hvilke
overordnede mål vi har
med á drive på med judo.
Konkurranse-perioden i
livet ditt er tross alt sterkt
begrenset. Hva skal man
gjøre etterpå?
Men det skal få ligge
derme gangen, innlegget er
blitt mer enn langt nok
allerede. Ble noen pro-
vosert er det bra, for debat-
ten om satsing og mål for
judoen må aldri få lov til á
stilne.