Hajime, nr.2 – 1975

  • Version 1.0.0
  • Download 418
  • File Size 6.64 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1. mai 1975
  • Last Updated 5. november 2014

Hajime, nr.2 - 1975

Hajime, nr.2 - 1975

HÅJIME
í/|EDl_E|/ISBLAD FUP? NORSK ._Jl_lDC] DG .J|l_|-.JITSLJKLLJBB
-1975 .<~ " IVIAI 1- -7* 4 ÅRGANG
REDAKSJONSKOMITE FOR DETTE NR. AV HAJIME:
OLE LARSEN, GRETE FRANTZEN, DAG HODNE,
ElLlF HELLAN, TORKEL SAUER, GUNNAR FOSS
OG THOR PETTERSON.
Bladets adresse: NJJK, Boks 712] Homansbyen, OSLO 3.
900000
t
000000000 00000000000
Redaksjonen av dette nr. av HAJIME er avsluttet lO.mai 1975.
' Stoff, fotos, gjerne ros - og ikke minst ris og kritikk mottas med takk, men reiser r
du kritikk, btpr du iallefall stpgre for Ö ha betalt kontingenten - om du er medlem av NJJK.
HNHNNNHHHHHHNN .HHIHHHHHHN HHNHHNNHNIHH HO
OIIOIOIIIOOIOOIOOOIIOIOIIOIIIIIOIOOOIOIIIOOOOOIIIIIIIOIOIIOOIOOIIOOOIOIIOOIIIOOIIII=
MOHN. HHNNHHHHOHHH“NHH NUNO MOHN HHHHHNOHH O U H
Generalforsamlingen i NJJK ble holdt den ll.mars
og folgende styre ble valgt;
Formann:
Nestfarmann:
Se kretær:
Kasserer:
Styremedlem:
l . varamann
2 . varamann
3. varamann
ONNINHIHNHOHHHHI 0N"NHINNOMNOHNHHHHONO OHHHHHONN tlf,
TERJE LUND
ROLF OLSEN
GUNNAR FOSS
ANNE JOHANSEN
PER ELIASSEN
ODD JOHNSEN
TOR ALSTERMO
ODVAR JOHANSEN
1975 på Tveita,
C
or:o10oooo:oooooooooooooooooooooløoooo;oovooooøoooooaeoao40004aoooooooooooooooeoon.
ctøoototoottoottootooooottacotooooototooottooootttocott tototootoottootoøo tooouott
Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubbs lotteri ble trukket l4.februar l975, og trekningslisten ble
annonsert i dagsavisen. For ordens skyld gjentar vi hele trekningslisten her:
Gevinst
nr
11
11
11
1
2
:5~o00|0~utJ>w
.bl
e vunnet av lodd nr.
11
6219
826.
11026.
5127.
2273. v
12716. g
11133. 1
1155.
2636.
3963.
7431.
'liten
....-- S
NJJK 's styre har lenge syslet med tanken om Ö anskaffe et enhetlig matteareale,
utbygget etter klubbens nåværende mattetype. Planleggingen av "Tveita Optimist" 8.
"Tveita Elite" var en naturlig start for åt sette tankene ut i praktisk virksomhet. Klubbens
utmerkede sekretær hadde med god teft en aldri sa liten aning om hvor vi matte begynne.
Han ba om et styrevedtak så han formelt kunne starte sine undersøkelser. Dette var i januar
l974, altsà for over et àr siden.
To av styremedlemmene arbeidet aktivt med denne saken, og etter en tid med tele-
foniske og personlige henvendelser i de forskjellige instanser, var vi kommet fram til den
riktige kontakten. Deretter fulgte en lang og travel virksomhet, og pa styremøte í klubben i
mai ble det fremlagt og godkjendt en søknad til Kontoret for park- og idrett, og som så
mange nà vet resulterte dette i en bevilgning pà kr.32.000,- fra Oslo Kommune.
Sö langt er saken grei, men sà begynner det à hende ting som vi synes klubben ikke
uten videre kan godta. Av praktiske grunner kunne kommunen ikke bevilge disse pengene
direkte til en klubb, så pengene ble oversendt Oslo Idrettskrets, som koblet til et belqtp pa
kr.8.000,- til det samme formål, slik at den totale sum til matteinnkjtpp ble pó 40.000,-
Formelt skulle denne bevilgningen ga til Oslo Judokrets, men da denne ikke finnes, ble
summen overfort til disposisjon til NJF, med anmodning om at de påtok seg Ö ordne med
den formelle bestillingen. NJF ba om anbud fra forskjellige leverandtprer, og de mottok
etter det vi vet 2 tilbud, hvorav det ene gikk ut pa et kjøp med <:a.25% rabatt i forhold til
dagspris, og dermed kunne man få ca.50 m2 større areal enn det andre tilbudet. Det andre
tilbudet var basert pà dagens reelle markedspris, men samtidig var det fra NJJK's side i
dette tilfelle koblet sammen med forpliktelsen til Ö avholde Nordisk mesterskap for E.&YJ
i oktober l975, idet dette var samme mattetype som det vi nó har. I NJJK's søknad var
det selvfølgelig også presisert at alle Osloklubber hadde full rett til à benytte de innkjøpte
matter til sine stevner.
NJF'styte godtok det billigste tilbudet.
Vi tror at denne beslutningen fra NJF's side var forhastet, uten en rimelig tid for
gjennomtenking av de mange forskjellige etiske, politiske og praktiske aspekter som denne
saken innebærer, og den er like betenkelig som beklagelig. Vi har grunn til à tro at NJF's
styre hadde fatt god nok informasjon om denne mattebevilgningens tilblivelse til a fore-
beholde seg en rimelig betenkningstid. De var fullt ut informert om at bevilgningen uteluk-
kende var et resultat av et initiativ fra NJJK. De burde derfor være fullt klar over den tid
og de krefter denne saken har kastet NJJK's styre, og styrets to spesielle representanter.
At NJJK satser sa sterkt pà denne saken, er fordi vi har erfart at det ute på kon-
tinentet er vanlig praksis c'1 arrangere internasjonale stevner og mesterskap pa ensartede
matteareoler, således at de bruker samme mattetype bade i kamp-, såvel som i sikkerhets-
sonen. Grunnen til dette kan være så mangt. Estetisk gir den b|.a. en bedre helhetsvirkning,
virker mer monumental, og skaper derfor en verdigere og mer inspirerende ramme om
arrangementet. En kan vel også ganske uten videre pasta at en kamparena av uensartede
rnattetyper med ulike struktur i stoff, farge og friksjonsgrad virker som et amatøraktig lappe-
teppe i forhold. Man kan derfor trygt si at denne kamparena vil gi mindre glede, trivsel og
ikke minst inspirasjon for utøvere og arrangører, og til syvende og sist vil den naturlig nok
gi en dàrlig reklame utad. Skal vi trekke andre nasjoners utøvere til vare stevner - som jo

|
l
er en nødvendig forutsetning for denne idretts videre utvikling-må våre arrangementer ligge
på det aller høyeste plan på alle måter hvis vi vil oppnå en kontinuerlig internasjonal del-
tagelse.
Det var utelukkende med tanke på dette vi ville arrangere flere nasjonale- og inter-
nasjonale stevner med et kontinentalt preg. Men skal man arrangere slike stevner kreves det
så meget tid og arbeide at hjelpemidlene må ligge så sentralt til som mulig for den potensielle
arrangør.
Vi hadde forøvrig også forventet at NJF's styre hadde det klart for seg at det beste
for klubbene i denne saken ikke var prisen i et mattekjøp, men at det aller viktigste var
garantien for at det ble arrangert flest mulig stevner - og da spesielt for ungdom og juniorer,
som hittil har hatt svært dårlige tilbud om stevner.
Det er som før sagt kjendt gjennom NJJK's søknad at mattekjøpet til dagens reelle
markedspris også var tilknyttet den forpliktelse å arrangere Nordisk mesterskap l975 for
eldre og yngre juniorer på de innkjøpte matter - som sammen med det areal vi nå kan '
disponere tilsammen ville utgjøre 2 fulle internasjonale kamparealer med sikkerhetssoner.
Vi går selvsagt ut fra at styreformannen har gjordt styret kjent med at våre videre planlagte
arrangementer også var avhengig av mattekjøpet. Det synes derfor for oss som om NJF's
styre fullstendig har oversett dette viktige idrettslige tilbudet - til fordel for et kortsiktig -
men økonomisk innkjøp. Vi mener også at NJF's styre burde sette mere pris på det utspill
ærfaringsrike potensielle arrangører har gjordt ved å ta sikte på å arrangere etter inter-
nasjonale normer, og som også tilfulle viser at de seriøst vil være med på å skaffe norsk judo
generelt den anerkjennelse ute som på lengere sikt kan hjelpe oss ut av de provinsielle til-
stander norsk judo ennå er preget av.
Vi har med stort utbytte og interesse lest Norges ldrettsforbuncls formann Ole Jacob
Bangstads syn - som han uttrykker det í februarnummeret av NORSK IDRETT.
Han sier bl,a.: i
”Lagene er naturligvis våre viktigste organisasjansledd,
de som til syvende og sist bestemmer om og når
norsk idrett skal nå sine mål.
Idrettsting, i krets eller forbund, kan diskutere
prioriteringer og handlingsprogram. Det blir ikke
praktiske resultater av det medmindre lagene kan og vil'H
N.lF's styres avgjørelse tyder ikke på at de har hatt dette sitat foran seg elleri
tankene under saksbehandlingen.
Vi synes Bangstads ord er utvetydelige og betydningsfulle, og vi ser det slik ot hvis >
styret skal følge opp sine disposisjoner i denne sak, må de makte å motivere klubber til å
påta seg arrangementer - ikke bare av Nordisk mesterskap l975, men også av de for norsk l
judo vel langt viktigere nasjonale stevner av alle kategorier - som dette mattekjøpet
forplikter til.
Det er synd at våre optimistiske forventninger om et godt samarbeide for judoens
fremgang og trivsel skulle få et slikt "eselspark" allerede í starten. Vi var oppriktig inn-
stilt på å gjøre en fornyet innsats i fellesskapet, men etter dette vil vel NJJK igjen gå i j
seg selv, og å krumme ryggene til eget beste og forsøke å ta igjen de 3 -tre- årene vi
regner med at denne beslutningen har satt oss tilbake.
Konklusjonen er at forbundsstyret fikk en ferdigbehandlet sak hvor alle formaliteter
var iorden. Styrets arbeide besto bare i å formidle innkjøpet til beste for klubbene.
Vi påstår defor at styret tok en beslutning ut fra en kortsiktig økonomisk vinning på
bekostning av etiske normer og idrettslige fordeler.
Vi håper judoforbundets styre vil lykkes i sine bestrebelser, og får klubbene motivert ,
til økt innsats. Vi tror det er nødvendig hvis ikke avskallingen skal fortsette i mange klubber,
>k>k***
Åsve,
l
< 2
<<e`°l°° /'êó
es ~ es ,
NJJK 's festkomité lot sannelig ikke gresset ' gro under føttene på seg. Bare et
fa
par måneder etter forrige fest så klemte de ívei på nytt- også denne gangen i Veitvet-
salen, Etter at "Underground" på Grorud ble nedlagt, ser det ut til at Veitvetsalen blir det
faste åstedet for NJJK-festene.
Det ble derfor litt tynnere i rekkene enn sist, men de som kom sa til g|eng|eld ut til å
Valget av dato for denne festen var nok "noe" uheldig - midt i skolens vinterferie
hygge seg svært så bra. Litt flere klubber bør kanskje få innbydelse noe tidligere neste gang
fn
Et friskt innslag av nye ansikter liver ventelig opp ste ningen i i
Thor Petterson gikk totalt opp i rollen som "disk-
jockey", og han spilte alt mulig -fra hard rock - og til
gommeldans. De fleste fikk således en kjærkommen an-
ledning til å danse av seg det "grøvste". (DI og mineral-
vann ble nærmest solgt til "innbruddspriser".
Det høytidelige innslaget var det Ole Hammerstrøm
som sto for. Han delte ut sin "Ole Hammerstrøms plakett"
til årets junior í NJJK, og også denne gangen gikk den til
familien Hellan - nærmere bestemt til Terje Ole. Et en-
stemmig styre hadde gitt sin innstilling
(Dlstafettene - og andre konkurranser som satte sitt preg
på Grorudfestene, var nok tydelig savnet av endel, men
det lar seg vel rette på ved en senere anledning, og
alanen er å holde ennå en fest før vi tar sommerferie.
Terje Ole fikk Ole
Hammerstrøms plakett
F°""“°"""e"l el PC" ' Lillegutt var fornøyd. Og litt ble det også i kassa.
vann - og med en eksport på si '
Og det ble danset ut | de smo timer.

VEJLE mot NJJK
i Oslo 1. & 2. mars
En nesten full-lastet buss med danske "piger og drenge" vor natten tíl lørdag l.mars
på vei giennom Sverige, med Norge og NJJK som reisemål. Veile Judoklubb kom for Ö
utkiempe den tradísianelle órlige vennskopskampen.
Allerede kl.5 lørdag morgen ringte de Torkel Sauer og fortalte at de sto på grensen i Norge.
Han var imidlertid forberedt pà alle eventualiteter, og danskene ble modt noen mil ut på
Mosseveien - og de ble guidet rett opp til Tveita. Der benyttet endel mulighetene til à
slappe av noen timer, mens andre tok seg en tur pà byen. Alle fikk beskied om Ö være klar
for spising kl. l2,00._
Kampene begynte kl.å3 - og var unnagiordt på under 3 timer. Danskene stílte bare
med 3 jenter denne gangen, men de ble til gjengjeld temmelig skielvne da de så sine mot-
standere. Hvordan det sto tíl med nervene hos vare jenter skal imidlertid være usagt,
bortsett fra at knotten pa ientedoet konstant sto på opptatt.
Det var ialt uhyre [evne kamper,
l i og spenningen var hele tiden på briste-
punktet, idet det ri! stadighet var skifte i
ledelsen í lagkonkurransen. Det var ikke pó
noe tidspunkt mer enn 2 poengs ledelse til
noen av lagene.
Veile Judoklubb vant tilslutt den [evne
kampen med så snau margin som l8~ 17, og
de fikk dermed overrakt vondrepokalen som de
fikk sitt forste napp i, mens NJJK tidligere
har vunnet 2 ganger.
Som "trqästepremie" fikk N_J_Jk av
Veile Judoklubbs formann Preben Zakari-
assen overrakt en nydelig giestebok, som
vi har avbildet til venstre.
Etter dette var det anledning til Ö gâ treningskamper, men det viste seg at nær sagt
alle norske hadde forduftet. Om det var av frykt eller utmattelse er det ennà ingen som har
ínnrqämmet.
Overnattingen ble awiklet uten altfor store problemer, og sondag formiddag var
begge lagene igjen samlet på Tveita - denne gangen til revansiekomp for det tapende lag
- pa miniski, Av hensyn til vàre danske venner er det vel ikke nodvendig ä nevne det
resultatet, men det var et beundringsverdig pågangsmot danskene viste i skibakken. Endel
knall og fall var naturligvis ikke til à unngó, men etterhvert var det forbausende mange av
utøverne som greide <3 holde seg pà bena.
Ved l-tiden ble skí-lekene avsluttet, og danskene dro avgårde på en sight-seeing-
tur rundt Oslo. Holmenkollen var det naturlige forste siktemalet, men her fikk dessverre
danskene oppleve ekte norsk TÃKE. Turen gikk videre opp til Tryvcnnstàrnet - som naturlig'
vis var stengt på grunn av taka. l Tryvannskleiva derimot var det full aktivitet, og det var
tydelig at miniski-kiaringen hadde gitt danskene "blod pà tonn". Det var bare såvidt enkelte
ikke satte utfor på speilglatte skosàler.
Ved ló-tiden guidet Torkel hele danskebussen vel ut på Mosseveien, men for de
kom sö langt "imponerte" han danskene ved suverent år kiore mot rødt lys midt í stortrafikken
Det fikk imidlertid ingen fqâlger, só dermed satte de kursen mot Danmark.
Ter|e Moe | en uchi-mata
-- mens Tom Eliassen hadde svært sa
liten tid - mot Jan Buch Andersen
og Rune Torgelrsson vant 1 sin aller
første |udokamp over Torben Hallan

`l
Hoppdommer Per Elíassen ble totalt over- Gert Bach Jensen på miniski og med slalom-
rumpiet av de fantastiske hopplengdene
danskene. Han hadde plassert seg altfor
hqäyt í forhold til 3-metersmerket.
Han kunne ikke se noen stilfeil hos noen
av deltagerne, og ga konsekvent 20 i
stilkarakter.
Ekte norsk "fískekielke" var også et
usedvanlig populært "neclkomstmiddel
Her med full dansk/norsk blanding.
w
såiå
A
til støvler antydet i et intervju etter rennet at han
fi-'
«f
. ',. i-
ei.
ville satse fullt ut på norsk skiferie neste àr.
Flott innsats og suverén stil.
v li.-" n
, - Y
39
De enkelte kampene ga folgende resultater:
Vejle JK
GUTTER
Johny Rasmussen
Jens Pedersen
Kim Krogager
Erik Mcpbierg
Jan Frost Níelsen
Tommy Hansen
Mogens Nielsen
Torben Hallan
Morten Jepsen
Finn Ulbæk
Holger Prip
Karsten Pedersen
Ole Christiansen
PlKER
Míchíko Pedersen
Hanne Nielsen
Bente Meyhoff
JUNIORER
Allan Jørgensen
Jens Krogager
Holger Henning Carlsen
Lars M. Jørgensen
Kristian Stqåiberg
Torben Hansen
Knud Erik Hansen
Steen Rtprvang
Jan Buch Andersen
Peter Christiansen
SENIORER
Kristian Hedegàrd
Holger Moller Skiqadt
Lars Pedersen
Frimodt Pedersen
Nlcrtin Nielsen
Carsten Jensen
Kield Bertram
Benny Níelsen
Gert Bach Jensen
Totalt antall seire
uwoC>|6OOulO
10
10
0
10
10
0
O
10
0
OO<,.>O66Ol
0
O
10
10
3
3
0
0
10
18
_..o_._._.0o._._.C;o_.Q
l
0
0
Qo_.Q_._.o_.Q_.
_.00_._._._.oQ
NJ J K
Ronny Almann
Torgeir Berge
Arild Dag Johansen
Peter Brill
Karl Stenrqâd
Jon Urdal
Bernt Oscar Halvorsen
Rune Torgeirsson
Dag Kjetil Jorgensen
John Moe
John Moe
Terie Ole Hellan
Dag Kietil Jørgensen
Trude Hellan
Lene Velvang
Kristin Johansen
John A. Dahl
Terje Moe
Tom Denne'
Jan Arnesen
Pól Bergstrøm
Espen Aass
Borre Magnussen
Rune Eriksen
Tom Eliassen
Oddvar Hellan
Per Juel Knutsen
Kai Foss
Per Juel Knutsen
Geir Kiensli
Øyvind Berg
John Berg
Per Arne Grime
Svein Gunnar Kiensrud
Roy Gulbrandsen
IO
0
l0
10
0
0
10
lO
0
0
O
10
0
0
lO
IO
0
10
O
10
0
0
10
0
l0
10
Osöoooouwuw
o_.ooo--oo--o-
0
l
l
--0-OO-O-«O
O--0000-~
l7

Bu
l
l
ga / 1., .
Norgesmesterskapet 1975
individuelt - itredrikstad
Norgesmesterskapet ble holdt i Kongstenhallen i Fredrikstad, med Fredrikstad
Judoklubb som arrangrpr. De hadde forberedt seg godt til awiklingen, og klubben kan rose
seg av à ha avholdt et vellykket mesterskap.
Tradisjonalt gikk klassene tung-, lett-tung-, og rnellomvekt første dagen, lørdag l5.
mars, mens lett-, weltervekt, og åpen klasse gikk søndag ló. `
lnnveiíngen startet med noen smàproblemer, idet alle skulle farevise gyldig judopass, '
men som vanlíg var det jo noen som hadde glemt, eller forlagt, eller rett og slett rotet bort
dette, men det løste seg tilslutt til alles tilfredshet. En av de langveisfarende klubbene 4
fíkk seg en kraftig overraskelse, da det viste seg at noen av deltagerne fra den klubben var
blitt plasert i lett-tungvekt - istedenfor i lettvekt, men også dette lçbste seg heldigvis opp
på en brukbar mate.
NJJK stilte med hovedtyngden av tungvekterne - som vanlig, og "Lillegutt" var
enno engang ikke til í: rokke fra l.plassen. Finalen var fonpvrig et rent klubboppgjør -
mellom gamletraverne Erik - og Jan Jansen. l tillegg fikk Arild Berg bronsemedalje.
l lett-tungvekt stilte vi med 3 deltagere, og her slo (Drn Terje Foss seg fram til
finaleplass, hvor han m<ptte van der Heíjden. Finalen ble underholdende og spennende.
Ørn Terje fikk etterhvert overtaket på kampen, hvor van der Heijden stadig prøvde à få sin
motstander ned i bakkekamp, men hvor dette like ofte ble avslått, Plutselig satt allikevel
Ørn Terje i en kesa-gatame, Og han fikk full ippon etter fin innsats. /.
Mellomvekt hadde de vanlige to favorittene - Morten Yggeseth fra var klubb, og
(Dyvind Jacobsen fra OSI, og da de hadde trukket hver sin pulje, kom de ogsa fram til
finalen, men fqarst etter at de begge nok hadde en hardere motstand enn normalt beregnet.
Morten fikk forst til en koka, og han flat lenge pà denne. Pa slutten av kampen greide
(Dyvind a kvittere med en yuko, og denne holdt til seier. Ialt hadde vi 4 mann medi
denne klassen, men bade Per Keirung og John Berg ble slott ut i forste runde, mens Hugo
Aurdal iallefall vant én komp - før han matte si takk for seg.
l søndagens kamper stilte vi med 2 deltagere í lettvekt. Gunnar Hansen sikret seg
bronsemedalje, lweltervekt hadde vi med 3 deltagere, og var favoritt her - Ulf Berget -
gikk smertefritt gjennom hele konkurransen uten tap, og dermed hadde han en fortjent gull-
medalje. I finalen mçstte han Alex Dombek, og Ulf hadde hele tiden taket på kampen, og
gjennomførte med full kontroll. I _
Tilslutt sto bare Åpen klasse igjen, og tradisjonelt har vi her mye <3 forsvare. På
toppen av det hele var også kongepokalen iör satt opp i denne klassen. Finalistene som
tilsíst møtte hverandre var Lillegutt og Jon Jansen - de samme som i tungvekt, og atter
engang var det Lillegutt som var favoritt. I lrppet av kampen pådro han seg "som vanlig" en
keikoku for a trå utafor motta, og da Jan i tillegg fikk inn en yuko, var det tilslutt duket for
en overraskelse, og at Jan var glad - kan vi se av forsidebíldet pa dette HAJIME.
~/
/
.-
"'*a al..
Mona og Walter fra arrangorklubben hadde taklet arrangementsopplegget svært godt, `. s-> .` '
og kom også usedvanlig bra fra stevnesekretæroppgaven.
Skader var det heldigvis ikke mye av, men korpset var konstant tilstede under 1 Ø
hele stevnet - og TV laget vel sitt beste sportsrevyinnslag om judo til dags dato. -
if
Og dermed kunne søndagens kamper starte. Z) _ ~ _í__ Y
.Q
li
'ai
r ~ ` '
~.,;-r

Resultater NM
Nr l Petter Lind MJC
3 Gunnar Hansen, NJJK
3 Tore Berg, MJC
Len-rungvekn
= = :z
(.^)LJI)_|
yvlnd Jacobsen, OSI
Morten Yggeseth NJJK
Karsten Hansen, RJK
Knut Svlndland BJK
_ «»~ ` ey H i'""_ : å Åpen klasse:
r--fe--K ' , ,~---- Å fr* ií'
` "*-..,_ "< Nr 1 snr Haugen, NJJK
>~= 2 Jan Jonsen, NJJK
3 Arild Berg, NJJK
L.:
Fasit for NJJK 9 av de 24 medo||ene som ble delt ut, og det er ikke mindre enn 37Å;%
pa én og somme klubb det, og det er vel ikke sa værst. ^ ;
Pa toppen av det hele tok vi 4 av de 6 gullmedaljene, og det er io ganske markert. 1
Ulf Berget prøvde seg ritt og ofte | fincilekampen mot Alex Dombek,
yvmd Jacobsen og Morten Yggeseth x sitt oppg|q>r i finolen í mellomvekr.
Geir Astorp lo trygt og godt | L||legutt"s favntak
Tom Eliassen innfridde ikke vore forhupmnger denne gang, men han io tid til Ö ;
utvikle seg fortsatt Her er han | komp mot B|orne Niàstud, BJK - som vunt,
Og Koi Foss kom heller ikke opp, men han startet bru med seier over Per A. Grime.
Thor Petterson rakk ikke from før søndag - og Apen klasse, men selv om han gjorde
hva han kunne, h|alp ikke det stort denne gangen
_
individuelt
Welfervekn
= = =Z
-r
www..
Ulf Berget, NJJK
Alex Dombek, MJC
Peter Dombek, MJC
Axel Hopsrock, MJC
= = =Z
-
www-
(Drn Terie Foss, NJJK
Wim van der Heíiden, RJK
John Torvaldsen, Budosdär
John Lysholt Pettersen, lppon JK
= = =z
Jon Jonsen, NJJK
Erik Haugen, NJJK
Reidar Hasle, Ski IL r
Karsten Hansen, RJK l
l
l
4
l

íi
<~.
«#4 ,~
O-Á L W av
/4”

,  ` V, jüp .
l *  ~ V  í X

ig
=:
ä
XY'

NJJK's Norgesmestere 1975;
« ERIK HAUGEN I Tungveki og JAN JANSEN í Åpen klasse.
K ULF BERGET I Welfervekl,
q <Z)RN TERJE FOSS W Len-rungvekr.
í
år
`,/_ .
1' ,.,=«[
_ ___i__.._..- ,»- É__.-v
..._ `_
,_íí________í__,._.-
, 1
1, '-
I
(I F'
_

1
“G
Dag Hodne, som er en av vare faste medarbeidere, har utarbeidet en statistikk,
som med full rett kan betegnes som en "Norges-ranking", idet den omfatter de respektive
deltageres plasseringer i Norgesmesterskapene, bade i individuelle- og i lagkonkurronser,
helt fra det forste norske mesterskap i 1969.
Poengsummene er kommet fram ved at 1.plass har gitt 40 poeng, 2.plass 30 poeng,
og 3.plass 20 poeng. Listen gàr til nr.73, som altsà er det totale antall deltagere som har
tatt en medalje i et Norgesmesterskap inntil 1974, og ialt er det delt ut 189 medaljer i
tiden 1969- 1974. Av praktiske grunner slutter vi listen på nr.20 - det er derfor vi kaller den
"20 pa topp" - og det er da også pà nr.20 at poengsummen 80 slutter.
Vi skal se om det ikke også ved et senere hove lar seg gjore à folge opp denne listen,
slik at det kan være mulig år folge med hvordan tabellen kan forandre seg. Forelobig har
"Lillegutt" inntatt en suveren plass pà toppen, og det kan jo være interessant år se hvor lenge
han kan holde seg der, og eventuelt ogsá hvor hoyt opp han kan komme i poeng.
Lillegutts poengtall er kommet fram ved at han har blitt norgesmester i tungvekt i
alle de ór vi har hatt mesterskap her i Norge - ialt 6 - + at han har tatt mesterskapet i åpen
1
99 Blindern Cup
bra deltagelse, og også med normalt innslag fra Göteborg. Fra NJJK stilte det 15 deltagere
- ingen jenter -, men til gjengjeld gjorde gutta det relativt bra.
r

4%
* är.: M.
._ ..4j.,T,
;
ä~f<=;1,=å” '_
ii -1.) .:~
. , ~
;~~=>»=~ >.
1 .x
"
klasse 2 ganger + at han har 2 lagmesterskap + diverse 2 og 3.plosser. St/el" GUWUUI' Klefl$|'Ud 9101119 GH brü
innsats med sin 2.plass í mellomvekt,
For rekkefolgen av de som har samme poengsum, har vi gjordt det slik at den som
har best individuelle plasseringer settes forst.
Og her er listen " Norg
Nr. . Erik Haugen
. Dag Hodne
. Per Steinar Ottestad
. Hans Petter Andreassen
. Thor Petterson
. Øystein Marthinsen
. (Divind Jacobsen
. Morten Yggeseth
9. Trygve Aas
10. Arild Moen
11. Jan Reier Laudan
12, Jan Jansen
13. Freddy Engelstad
14. Inge Fjeldstad
15, Ulf Berget
16. Arild Berg
17. Per lngvoldstad
18. Hans Petter Paulsen
19. Wim van der Heijden
" 20. Jon Lysholt-Petersen
oo|o~u-l=-<.om--
es 20 pa topp i judo":
NJJK 2
NJJK 2
NJJK 2
OSI 2
NJJK 1
NJJK 2
OSI 1
NJJK 1
OSI 1
NJJK 1
NJJK 1
RJK 2
OSI 1
OSI 1
NJJK 1
NJJK 2
OSI 1
1
RJK 2
1
NJJK
IJK
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
kyu
Dan
kyu
kyu
kyu
kyu
kyu
kyu
Dan
kyu
Dan
Dan
Tungvekt
Welterv,
Mellomv.
Lem/ekr
Lett-tungv
Welterv.
Nlellomv.
W/Me|l.v,
Lett- tungv
Lettve kt
Lettve kt
Tungvekt
We llerv .
Lett- tungv
Lenvekr
Tungvekt
Lett- tungv
Mel lomv.
Lett-tungv
Len-tungv.
510
330
320
230
210
200
190
170
140
120
1 10
1 10
100
90
90
90
80
80
80
80
P0? '19
Jenter -54 kg:
" Nr.l
Vi gjor oppmerksom pà at listen er ajourfort t.o.m. mesterskapene for 1974.
Individuelt NM for 1975 er jo referert annet sted i HAJIME, og den som vil kan
jo allerede nå fore listen videre.
"2
"3
Anneli Rossi, Trollhöttan
Gunnel Tolfes, Trollböttan
Eva Solheim, Budosor
Enter 54- 60 kg:
...z
Tine Jerndal, lppon JK
Ellen Mette Nilsen, lppon JK
Cathrine Fuglesang, lppon JK
Mona Ekeheim, MJC
Jenter 60 kg -
. . .z
Eva Axén, Göteborg JK
Hilde Tellefsen, Budasor
Torgunn Finnset, MJC
Turid Arntzen, Fr.st.JK
Ettve kt:
= = :Z
T'
o><ar>-
Petter Lind, MJC
Willy Jeksrud, Ski lL
John Bjerkås, Stjordal JK
Erling Lie, Osl
0
“O     Sondag 23. februar gikk forste Blindern Cup 1975 av stabelen. Som vanlig var det
” |Juno
Ulf Berget tok fire strake seire i sin
pulje, og han motte Alex Dombek, MJC i
finalen, og Ulf vant ogsa denne. l mellom-
vekt var det Svein Gunnar Kjensrud som vant
sin pulje, og han fikk Karsten Hansen fra
Romerike som motstander i finalen. Kampen
ble svært jevn, og ble tilslutt vunnet av
Karsten med 3 poeng.
l lett-tungvekt var det (Dm Terje Foss
som tok seg av sin pulje, men han matte gi
tapt for en sterkere John Lysholclt- Pettersen
i finalen. ltillegg fikk Thor Petterson en
bronsemedalje i denne vektklassen.
I tungvekt har vi í oyeblikket en do-
minerende stilling, og som vanlig var det
Lillegutt som vant, mens Jul Elvebakken
ble nr.2, og med Dag Vene pa bronseplass.
Vi onsker den siste velkommen tilbake, og
regner med à se ham oftere på matta.
Weltervekt:
Ulf Berget, NJJK
Alex Dombek, MJC
Knut Nigard, OSI
Bjorn Solheim, MJC
= = :Z
-<
oa<».>r.>-
Mellomvekt:
Karsten Hansen, RJK
Svein G. Kjensrud, NJJK
yvind Jacobsen, OSI
Ulf Owesen , Nesodden JK
...z
www?
G
Lett-tungvekt:
...z
www?
e
John Lysholt Pettersen, lppon JK
rn Terje Foss, NJJK
Thor Petterson, NJJK
Tore Vogt, lppon JK
Tungve kt:
Nr.1. Erik Haugen, NJJK
" 2. Jul Elvebakken, NJJK
" 3. Dag Vene, NJJK
" 3. Arild Moller, OSI
l

l
1
qr .
I ° 6
du'fl°ll
N°'a“.iu<:i<sen9°`k§`m
I kvitslabl
sw'
'an-°°`
Island var et grpyalt land. Det var overhodet ingen nordmenn som hadde problemer
med spraket deroppe, men det kom vel antagelig av at alle islendinger snakket "nordisk"
- ved siden av sitt egentlige morsmàl - som jo er enslags norsk - eller kanskje rettere sagt
gamalnorsk. Er det f.eks. noen som har problemer med år forstó overskriften på denne
artikkelen '?? Nei, det er det nok ikke, det star jo tydelig og klart at det som skal foregå
er et møte mellom de nordiske land i judo- og det vil jo si Nordisk mesterskap i judo.
Na ma vi àpent og ærlig innrrpmme, at vi har "islandskisisert" ordet for judo, men det er
et faktum, at islendingene var svært flinke til å finne from til et egnet nasjonalt ord for et
utenlandsk uttrykk. Vi fikk idéen da vi leste avisen da vi var pà Island, og så at Sovjet var
blitt verdensmestere i "ISKNATTLEIK" -og det er jo i realiteten et knakende godt nasjonalt
ord - istedenfor det utenlandske ordet vi bruker - Ishockey.
Og når vi na forst har startet pó det islandske - sa la oss likegadt ta et lynkurs i
islandsk språk. Det var som sagt svært lett for oss, men vi matte jo selvsagt tenke oss om,
ja, kanskje bade én og to ganger, for vi fattet meningen, men da var den til gjengjeld
ilGUIl3MlUÅVEH5lUN I
LAUGAVEG so ;.
Barberer - ja se det nette RAKARSTOVA,
eller også BARTSKJÆRIN, og like lett var
det faktisk hele veien.
Det var imidlertid noen som hadde litt pro~
'  1 1 1 blemer med skiltet til venstre, men figuren
1 1 '
77 - under ga jo en svært god hjelp, og det var
Lå? 3 , da ogsa en OPTIKER eller BRILLEBUTIKK
f .
' li
som en kollega av denne gullsrneden Z,
i Vaskeveien 50 (Lauga - vaske). .
(
et-_L,A.z
såå
Den neste er jo forsåvidt ganske grei, men
~. det kommer vel av at alle nordmenn har en
'~  :Ã t egen evne til ó finne fram til nærmeste
LEKETQYBUTIKK når de er i utlandet, og _ ,
skal ha med seg hjem noe til ventende og E  .  _
forventningsfulle smótasser. BRIWNS _ W” _
På veien hjem til hotellet skulle vi ta en buss, og
da sto neste problem rett foran oss - pa dçära til
_ ' ' bussen. Etter noen sekunder dukket da også los-
Ganglo   A  ningen pà denne rebusen opp: GÅ IKKE OVER
FYRR EN VA(;N|NN ER FAR|NN GATA FØR BUSSEN HAR KJØRT - og det var
det da heller ingen av oss som tok tjansen pü, og
vi kom helskinnet fram til hotellet.
1.1'
j_..<; A
:,.__;_7ä_-'_-ly _;T_;:  lg:
Den islandske hesten var noe særegen. Den vor snill _' jf jf. _, - ~
som et lam, og svært noysom. Rett over for hotellet var det fi'-_1}*"""rs ' _ff~'g'-114
noen av dem som beitet, og vi var borte og hilste pà en av  Q  'â
de sprekeste. ' f~. ' ' ' Å;
Litt lengere borte la et av de berømte svømme-  “>.'._' _ Ã "_ -
bassengene, og der var det jamen liv. Temperaturen i """`T-=í.å?';~"-' I 71-V i'“~? 35.*
hovedbassenget holdt konstant 24 grader - aret rundt, og ved siden av var det noen mindre
bassenger, hvor vannet hadde kroppstemperatur - 37 grader. j
;l:t:W~w,,   ;_; ` I ` I  jf t.. I Am
í.  _.  ;.».»_.g 4*  jlill j ggffiifsijfjii
.j ` n, ' 391% .eige «I I  I
.äqjj Q; W j   _<M  ,
/ _ _ ~ _, .__ _ ¥.
Det var synd at vi ble lempet ut av Island allerede mandag morgen igjen. Det var
nok svært mange av oss som kunne tenkt seg en tur innover i landet for <3 se noen av de
severdighetene som landet hadde år by pa, og landskapet ví hadde utsikt til só jo sà
tíllokkende ut. Men som sagt, p.g.o. at det skulle streíkes i det islandske flyselakapet
fra onsdag morgen, hadde vi ingen annen alternativ mulighet enn eventuelt o svqamme,
Neste år skal det nordiske mesterskapet for E.& YJ gå på Island, og da er det vel kanskje
en ny mulighet til Ö komme dit. Turen anbefales på det aller varmeste.
~=.~.-.gqtj
år
_ ]
ig
fei?
Men så var det judo da. Lørdag gikk som vanlig Iagmesterskapet, og Norge skulle
etter sigende ha vært særdeles heldig med trekningen, med Danmark og Island í samme pulje,
Fqärst mqätte vi Island, men det gikk ikke bedre enn at vi tapte 4- I. I neste runde møttes
Island og Danmark, og her vant Danmark med 4-0, og resultatet ble dermed at Norge -
var slått ut. I den andre puljen vant Finland 3- 2 over Sverige, og tilslutt vant Finland
finalen med 4-I over Danmark.
Nordisk lagmester: FINLAND, nr.2: DANMARK, nr.3: ISLAND og SVERIGE, og
pà 5.plass: NORGE.
Individuelt gikk søndag fra kl. l0,00. Som vanlig var det de tyngste klassene som
startet, og Lillegutt vant sin forste kamp - mot Svavar Carlsen. Deretter tapte han imidlertid
for Seppo Reivuo i puljefinolen. I rekvalifiseringen vant han over Roland Bexander, Sverige
og dermed ver den forste medaljen sikret - bronse, Jan Jansen tapte sin kamp for den
samme Bexander, som igjen tapte for Kari Johansson, Finland, og Jan kunne bare gå ut â
*':,«;^ f
t

I
i
skifte. I lett-tungvekt tapte (Drn Terie Foss forste kamp for islendingen Tarsteínsson, men
han fikk også anledning til rekvalifisering idet islendingen ble pulievinner. (Drn Teries
motstander i kampen om bronseplassen matte imidlertid trekke seg p.g.a, skade, og vi
var sikret bronsemedalie nr.2. John Lysholt Pettersen van' i sin puliedel den forste kampen,
men tapte for Ackrenius fra Finland, og John tapte også kampen om bransemedalien for
Nordestegaard fra Danmark. I mellomvekt tapte Karsten Hansen sin kamp i forste pulie,
og han fikk heller ikke mulighet for rekvalifisering. I B-pulfen vant Morten Yggeseth over
sin danske parkamero? Jan Nielsen, men tapte deretter for Bertil Strøm fra Sverige. I
kampen om branseplassen vant han imidlertid over Sigurion Kristiónsson fra Island, og så
hadde vi medalie nr.3 - ogsa bronse. I weltervekt greide hverken Ulf Berget eller Axel
Hopstock Ö komme opp til medalje, og det greide heller ikke Gunnar Hansen í lettvekt,
selv om han vant sin forste kamp over Peter Sonne fra Danmark. Petter Lind derimot
sikret Norges 4.bronsemedal]e med seier over Alho Kimmo, Finland - tap for Lars Flygh,
Sverige, og tilslutt seier i bronsemedaliekampen over (Dmar Sigurdsson fra Island. Tilslutt
var det bare klassen OPINN FLOKKUR - Åpen klasse - igien, og her stilte Norge med
Gunnar Sarensen og Erik Haugen. Sørensen greide ikke Ö sla seg opp, men Lillegutt slo seg
from til finalen med seire over Seppo Reívuo, Finland, og Bertil Strøm, Sverige. I finalen
tapte han imidlertid ganske klart for finnen Simo Akrenius, men han sikret iallefall Norge
en sølvmedalie - i tillegg til de 4 allerede erobrede bronsemedaliene.
Medaliefordelíngen ble tilslutt:
Lettvekt:
Nr. I. Lars Flygh, Sverige
tt 2
..3
&
Arvo Tarvainen, Finland
Petter Lind, Norge
Nicklas Krístensson, Sverige
MeIlomvek_t_:
Nr. lv Conny Pettersson, Sverige
" 2, Bertil Ström, Sverige
" 3. Morten Yggeseth, Norge
&
Pekka Korpiola, Finland
Tungvekt:
Nr.i.
Seppa Reivua, Finland
" 2. Kari Johansson, Finland
&
3. Erik Haugen, Norge
Roland Bexander, Sverige
De norske medal ievinnerne:
Perler Lind Morten Yggeseth
så o seg  , . I
2 ;3..iiV &å( f , êf K
~. 74 .  - ís=*!.   I im i
R ' L ` '. ' |L ' `
Weltervektz
..;
ev?
Larry Edgren, Sverige
Halldor Gudbiörnsson, Island
Ronny Nilsson, Sverige
& Gunnar Gualmundssan, Island
Leir-tungvekt:
..Z
I"
Wwwf
Simo Akrenius, Finland
Gisli Torsteinsson, Island
(Örn 'ferie Foss, Norge
Jens Nordestegaard, Danmark
Åpen klasse:
Nr.l, Simo Akrenius, Finland
" 2. Erik Haugen, Norge
Seppo Reivuo, Finland
& Benedikt Pólsson, Island
L.:
(Dm Terje Foss Erik Haugen
-=-=>=-.'_.fo;~ ';..=.a»;<;,.~<::-1». <
> -.1.>'.a.a.._ _
,_.  ,, .,. 1 _. <1
rr ... N' _ ; =
I
-si - ., - :jf
f r-fi-RGF' - '  ,,.|._..-.
2* . I =.
'JC
.:!*''Z:' -*'

- «3 " s /
frr fn ~<.
-- og en av sommerleirinstruktqarene skulle ha vcert Larry Edgren,
men dessverre matte han melde avbud, , .

1.
> Robert Marchant, 4.Dan, Frankrike,
har vært på l ukes feriebesçtk i Oslo.
i Sammen med sin kone kam han l.moi,
- og de fikk sannelig litt av en ferieuke.
Fredag var han pà treningsbesqtk i OSI '
lørdag og sondag trente han landslags-
stallen pà Tveita, mandag sto Marien-
~' lyst for tur, og tirsdag gikk hele kvelden
i NJJK på Tveita, og onsdag avsluttet
han det hele med treningen hos lppon.
Fra tirsdagens besøk has oss har vi pluk-
ket ut noen bilder som viser Marchant i
' aktivitet, og at besqøket hans var inspire-
rende var det ingen tvil am. Utvilsomt
har man i Frankrike etterhvert kommet
fram til en "moderne" iudo - som vil
føre konkurranseiudcen videre fram. -
og forhåpentligvis også nærmere japan-
erne. l Norge må vi nok bare ta etter
som vi makter, og finne oss i år stå som
"amatgtrer" sammenliknet med de store
land - hvor idretten io er mer "prafesicr
nell" - iallefall i forhold til det vi
Borre Magnussen merker "drag" og "tuck". ClflVef med l N°|'9e-
Hvem er så egentlig Robert Marchant ? Han var i Norge forste gang i l954 som
l.Dan, og han ga den lille klikken som da drev med iudo i Norge en veldig inspirasion,
og ved sine etterfølgende årlige besøk fulgte han utviklingen nøye. Han var spesialist på
bakketeknikk, og inspirerte veldig med sin entusiasme. Han instruerer fast í Metro JK i
Paris, og denne klubben inlaefatter også politiets iudoutøvere.
Robert
Marchant  l
_ ` . f “Jff
_ gj . -; «
,'*»n,., , ,
. '- ~ ~
T, 4 X, 7, _ ` ^ `
~" . ' ` *,'~f:r_<êg _, _ _vé_:_.»- .. g  LA
l , If '...1.§.. 'wa  . , ,

`° JUN Im'
,~
C
Q
9.-16. august 1975
PÖ MOVTK ved LARKOLLEN urenfor MOSS (cc1.óO knn, fra Oslo).
LETRAVGTFT: 9* |ó.c|ugusI > som inkluderer instruksíon og I rniddugsmóirid pndng:
A; med ínnkverreríng i delrogers eger reir; kr.200,-
B; med rnnkvdrrering i hyrre; kr.300,- (egen sdvepese ma res med).
NB ii ner er egee mene e vere med bere mrdeg 9. og sendeg roeugnsr.
Avgífren vil de være kr , 50,- (med innkvdrreríng I delmgers eger reiv).
PÁrvrELD|Nc= Pesrsrernprer eenesr 30. ren; 1975. Peme|drn9en «ne rnnenerde epprvsnrng enn
Nevn, edresse, redsenderd, klubb, iudegred, eg eierne rrflnr. - eg den ene edreeseres nl;
NJJK, Boks 7i2T Hornonsbyen, OSLO 3, NORGE.
BETALING: Mo også være sendr senesf 30. iuni 1975 ~ rii samme adresse som ovenfor,
enien som posronvísníng ~ eller til NJJK's bdnkgírekonro 7035.30.28292,
NBÉ'. Vi MÅ TA FOREBEHOLD OM Ã SETTE STREK NÅR PLASSENE ER BELAGT.
PLASSENE i HYTTE BLIR BELAGT I DEN REKKEFOLGE DE KOMMER INN.
ALLE FÅR BEKREFTELSE PA PAMELDING OG INNBETALING ETTERHVERT.
Hovedinsfrukrorer;
Olle Edeklev, 4.Dan Sverige
enno en urenlcndsk instruktør som enno ikke er heir klar.
SPESIALINNBUDT RANDORITNSTRUKTOR;
JORMA KIVINEN 3. Dan
(Rikscrener 1 Finland)
-* norske rneennsrroksorer.
MAT: Som nevnr er 1 mídddgsrnóiríd inkludert I leiruvgifren.
BuT|1<|< eg r<|osr< rrnnee pe Sreder.
LEIRPROGRAM; Lørdag 9.uugusr er der samling fra 12,00-15,00, med plossonvísning
og med mulígher fil à bli kjend! med hverandre. K|.15,00 samles seniorene ti!
rersre rreningsekr (rreningspdss), eg dererrer skur der gd slag 1 sidg.
Hver erreríørgende deg srdrrer k|.7,30 med en liren srrekk og en iøperur.
Husk ó ro med: JUDODRAKT, TRENINGSOVERALL, JOGGESKO, BADEBUKSE,
og der ken id hende er der egsà blir iirr regn if
GOD FERTE - OG VEL MOTT PA MOVIK TIL EN GOD START PÅ EN NY SESONG.
LETRSJEF: GUNNAR FOSS
som freffes pà HF. 379780 (arbeide) og 253i 05 (prívcl),
om du skulie ha noen sporsmérl om ieíren.