Hajime, nr.1 – 1976

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 750
  • Filstørrelse 5.21 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. mars 1976
  • Sist oppdatert 5. november 2014

Hajime, nr.1 - 1976

Hajime, nr.1 - 1976

MEDLEMSBLAU Fom Nc3»:zss< Juno OG 4L1~_n-rsU><LUBB
|u=a.1-49-76 ++  -;-;- MARS »:+  »:-:« 5.Ã|=u3A|G
Åirgts
Jumor
1975
Tom _
Denne
1
fifiw

NORSK JUDO OG JIU
%å et måte, son av de fremmötte ble bestemt å skulle
være krnstítuerende generalforsamling, í Idrettens
Hus í Oslo onsdag den 12/10-lQ6G ble Norsk Judo og
Jiu Jitsu klubb stiftet.
Mötets dirigent, Henrik Lundh, redegjorde for judoens
utvikling og man mente at den ökende interesse denne
ídrettsgren var gjenstand for, gjorde det berettiget
og påkrevet å få dannet egen klubb. Klubbens formal
er å arbeide for forståelsen og utbredelsen av judo
og jiu jítsu som rene amatörídretter i Norge.
Klubben ble på ovennevnte grunnlag enstemmig stiftet.
Til â underskrive klubbens protokoll ble, foruten
dírlgenten, Bernt Sperlín og Terje Lund valgt.
Bt inLorim~styre, hovedsaklig bestående av "the
gang". har utarbeidet et lovforslag bygget på Norges
ldrettsforbunds lovnorm for klubber tilsluttet for-
bundet. Lovforslaget ble debattert og vedtatt med
noen mindre endringer í:
fåfiülwi
Jsoxu
«cs
ledd
gli
Til å utgjäre klubbens styre ble folgende valgt av
generalforsamlingen med enstemmíghet:
Henrik Lundh
Odd Reed-Hansen
Ulf Alfsen
Olav Knutsen
Formann :
vjformann :
sekretær :
kasserer :
ínstruksj.l. : Per Ombudstvedt
Lren.sjef : Torkel Sauer
: Harald Förland
: Yngvar Eriksen
j " :_ Willy Hovlung
revisorer : Tore Sörensen, Arne Flagstad
l.varam.
2 H
Aktive pr. àr: 50,- kr.
passive " - "
Kontingent :
Graderingsk. : lO,- kr. (fastsettes av styret)
Det ble ved flertallsbeslutning bestemt at kontingenten
skal utgjöre kr.5O,- pr. medlem pr. år, dog skal spörs-
mâlet om kontíngentens höyde tas opp til fornyet be-
handling på ekstraordinær generalforsamling som av-
holdes innen utgangen av mai måned 1961.
Joda, det er riktig. Norsk Judo og Jiu-Jilsuklubb ble stiftet l2.oktober 1960, og er Norges
eldsle iudoklubb. l l9ó7 var NJJK med pà à slifle Norges Judoforbund - eller Ulvolget for
ludo som det her dengang - og í l9ó9 ble del forsle Norgesmesterskap i iudo For seniorer
menn awikler, Vi har hittil dorninerf ganske godt i disse seníormeslerskopene, og hur oldri
fult mindre enn 4 av de 6 gullmedoliene som deles uf bverf àr. l l972 ble det fqärsie NM for
JITSU KLUBB 1960 -1975
Det ble envidere besluttet at medlemmene skulle
pålegges en treníngsavgift pa kr 2.)0 pr. stk
i
l
pr. treningsgang.
Styret ble av generalforsamllngen g1tt fullmakt rxl
Tilstede
Innbydelse var sendt ca. 60 stk
1.
2.
3.

l.
2.
3.
C0l.0WJ'-#-
9
lO
ll.
12.
13.
åå'
16:
l .
1%.
19.
l 20.
21.
22.
23.
so.
l åôfi
~ al.
29.
à söke klubben opptatt 1 korges ldre* -
forbund og dets særforbund
Forhandle med Melberg om, med d t for
klubben gunstigste resultat, leie av
treningslokaler.
Arbeide for å skaffe klubben nye tren1ngs-
lokaler.
generalforsamlingen var
Sven-Erik Engebretsen
Einar Ekroll
fiernt O. Sperlin
Oyvind Tveter
Arne Flagstad
Rolf Arntzen
Trygve Bjerke
Yngvar Eriksen
Erik Berg-Hansen
Marton Aulie
John Groves
Tore Sörensen
Svein Roger Heum
Terje Lund
Ingar Hansen
Torkel Sauer
Henrik Lundh
Olav Knutsen
Per Ombudstvedt
Ulf Alfsen
Willi Hovlung
Jon Rotschild
Odd Plesner
Arne Thoresen
Olaf Thorsen
Ole Brekke
Birger Holten
Odd Reed-Hansen
Hans Daae
Mötet ble hevet kl.2],lO.
log awiklet, og vi har lnilfil vunne? alle ur - unnlolf ell - d v| la re ble nr 2 l 974
fikk NJJK Norges fame nordiske mener, og der var selvsogr Lilleguw' | fungvekr ved
klubbens 10-órsfest i l970 ble Henrik Lundh Torkel Souer og Olov Knutsen utnevnt til ceies-
medlernmer I NJJK, og ved 15-årsfeslen i l975 ble ogso Gunner Foss ufnevnl nl æres-
medlern. Henrik Lundh og Torkel Sauer er ogso æresmedlemnner | Norges Judoforbund

REDÅkS_lONSkONllTE FOR l'iÅJlNlE ilR.l/76:
DAG HODNE (Taktisk iilrenetegger), OLE LARSEN (Konkret
urbeiastiesi), GUNNAR Foss (teknisk ritreiielegger), THOR
PETTERSON (Fotografisk (_vi)dunderbarn, TERJE LUND
(Ånnonsesjef for alkohol og tobakk (p.t. arbeidslos), ElN/ÅR
PETTERSEN (Fatografisk norsk nordmann fra Göteborg), og sist
men ikke minst ARlLD BERG (Artikkelforfatter - nix honorar).
Bladets adresse: NJJK, Boks 7l2l Homansbyen, OSLO 3
Redaksjonen av dette nr, av l'lAJlIvlE et avsiuttet l.mars l97ó.
Stoff, fotos, gjerne ros - og ikke minst ris og kritikk mottas med takk, --- men reiser du
kritikk, bor du iallefall sorge for å ha betalt kontingenten -- om du er medlem av N_l_Jk.
siden sist.
Vare intensjoner om <3 komme ut med HAJIME 4 ganger i oret er visst bortimot umulig
a holde. De to forste nr, i l975 var det svært smó - ja i realiteten ingen - problemer med,
men så begynner tiden år løpe sa altfor fort. Siden vàr siste utgave i mai måned 1975 har
stoff og fotos hopet seg opp, og etterhvert har praktisk talt alle vare medarbeidere blitt utöl-
modige med à få presentert "sitt" stoff - og det er ja forstóelig, men noen må jo skuffes.
Det skal selvsagt en god hukommelse til for a "huske" alt som har foregatt på juda-
fronten siden siste utgave. Skulle vi prove på à få med alt, ville nok denne utgaven blitt ut-
gitt i bokfarm, og vi tar derfor sjansen på Ö prove a fa med det som vi synes er viktigst. Er
det noe du savner, så la oss gjerne fa kritikk. Det kan kanskje fa oss til a lage et ennå bedre
klubb-blad etterhvert
Egentlig skulle det ha kommet ut et "Jubileumsnummer" ved vårt lå-drsjubileum i
oktober måned l975, men som sagt sa sviktet tiden oss, og derfor preges dette nr. av en
blanding av jubileums/propaganda og vanlig nummer av bladet. På side 2 8. 3 i dette bladet'
er klubbens stiftelsesprotokoll gjengitt, og det kan vel vcere artig for vare medlemmer idag
<3 vite hvem det var som opprinnelig var med på stiftelsen.
Jubileum, ja. Vårt l5-årsjubileum ble markert med en fest i Lyn-huset på Ulleval,
og det var bade nye og gamle medlemmer samlet i en usedvanlig vellykket fest, og hvor
det ble delt ut hedersbevisninger til enkelte utvalgte. Gunnar Foss ble tildelt æresmedlems-
skap i klubben, og i tillegg ble det instiftet en ny orden for NJJK " Det gyldne knebelte “_
Denne orden ble tildelt 5 personer, som etter styrets mening har vært med pà Ö gjore NJJKS'
navn kjent. Det var SAM MELBERG, ROBERT MÅRCHÅNT, ®lVlND TVETER, ERlk
HAUGEN og OLLE EDEKLEV, som alle på hver sin mate har bygget opp klubben til et
anerkjent nivà. Det var bare Erik Haugen som var tilstede pa denne overrekkelsen, men de
andre vil få sitt "Knebelte" ved en given anledning, og med den nodvendige seremoni.
l forbindelse med jubileet hadde vi også to jubileumsarrangementei - ett for ungdom,
og ett for seniorer. Begge stevner ble holdt i Haugerudhallen, som ví etterhvert prover år får
inn som "vêr" hall, idet den egner seg usedvanlig godt til judoarrangementer, og som dere
sikkert finner ut- så er ingen av disse stevnene referert i dette nummer av bladet.
På hostparten holdt vi imidlertid "Klubbmesterskap" for ungdom, og ví startet opp
med 3 klasser. De tre klubbmesterne for ungdom ble:
- 35 kg PETTER BRILL, - 45 kg BERNT OSCAR HALVORSEN, og -55 kg JOHN MOE.
Og tilslutt i "_ . . siden sist" kunne det kanskje være riktig Ö nevne i forbifarten at
NORSK JUDO OG JlU-JITSUKLUBB ble Norgesmestere for lag T975.
«Hs 'tr-
teaser
essoastø
tét=1fi<%'t1
.tj
«es
. 'sf
äaufiå
Æ , `
aæwä
#3.
E  jis
,
En foruioligende epidemi er iferd med à spre seg faretruende fort i seniorleier in i
NJJK. På tross av våre mest drastiske forsøk pà tå fa stanset denne epidemien, ser det ikke
ut til at vare farsipk vil lykkes. Ikke mindre enn 4 - fire - av vare seniarutovere, med til-
sammen over dusinet fullt med norgesmesterskap, gikk ned for full telling í mai/juni/juli
måned l975.
Dette ma nødvendigvis få konsekvenser for klubben i tiden framover, hvis den
samme tendensen fortsetter - og vi har dessverre all grunn til a tro at denne sørgelige
epidemien har satt seg usedvanlig godt fast.
Forste mann ute var Dag Hodne, og han , æ ' `
startet det hele opp i moi måned. Den storste ' " j ` A ya' `^
overraskelsen for ham - og kanskje ikke minst  ' ' V i _ Af _-._ Ã :
for bade hans Solveig, og dessuten resten av ,jfi_ ` ' `
bryllupsgjestene, var frammcptet av judogjengen TT : 'J m :Q -' i
som ventet utenfor kirken og dannet æres- Å' må _' j
portal for brudeparet. '_ GT ml: ' g'
l juni måned var det fastsatt et felles utdrikningslag - med særdeles mye sitronbrus
- unnskyld, men no heter det visst "brus med tilnærmet sitronsmak" - iallefall var det
en merkelig smak på brusen - i " 2.etage" hos Smith 'ern. Der gikk det nedenom og hjem
for noen og enhver, og det var sikkert "jævla goy", for det har trass iherdige anstrenqelser
fra redaksjonens side overhodet ikke vært mulig êi finne fram til e'n eneste en - artikkel-
fr..-if... ii f .,.i,i__.
Midt i heiteste juli måned hadde sö Lillegutt og Per Steinar funnet på à lage til
et heidundrende dobbeltbryllup i Akershus Slottskirke, og merkelig nok kom begge ned pa
bena - med henholdsvis sin Gerd og Barbro - eller kanskje var det omvendt ?? Det greier
de vel fartizvriq Ö kalde orden pà sjøl,
Siste mann ut var Wiliy Rustad, som ble
spleisa ei ukes tid seinere. Spleisen heter forovrig
Berit,
Vi tar for sikkerhets skyld sjansen pa a
gratulere hele bunten:
GRATULERER
VELBEKOMME
oe vri sÅ DETK
(Hilsen HAM/ir).

§.Q_^íl_^íl_E_lÉ_L_E_LÉRÅ_N__LÉ'Z_§_.P.É,I`ÅlfZÉXLk_;
Som i de tidligere år, var det Olle Edeklev fra Sverige som var hovedinstruktq>r på
årets leir l97§, men i tillegg hadde vi ogsa vært sa heldige Ö få med to nye karer, nemlig
Jorma Kivinen, 3.Dan fra Finland, som var innloudt som, og virket som, spesiell randori-
instruktør, og Colin Gilbert, også 3.Dan, fra England, som da skulle "ta seg av" undom-
men. Alle tre instruktrbrene hadde mer enn nok av kunnskaper Ö gi bort, og typisk var det
et enstemmig ønske om å få disse tilbake på en senere leir - samtidig som også instiuktor-
ene var interessert i Ö komme tilbake.
Årets leir hadde samlet låó deltagere, og de representerte ialt 23 klubber i Norge
og Sverige. De som hadde lengst vei, kom helt fra Tromsø. De hadde reist nesten 2000 km
for Ö komme til leier'r, og beregnet à bruke ca. 3 dager på veien tilbake.
Selve leirprogrammet fulgte den vanlige rytmen, med start kl . 7,30 hver morgen
med en strekk og boy - og deretter en ioggerunde, mens resten av "iudodogen" vor delt inn
i to treningsokter for hver av de to gruppene, seniorer og juniorer/Ungdom, l tillegg var
det felles raridoritrening om kvelden.
Sommerleier 'n l975 var lagt opp som et ledd i Norsk Judo og Jiu-Jitsuklublos
l5-órsiubileum, og må karakteriseres som svært vellykket - som vanlig.
Vi lar endel bilder fra leier in tale for seg selv, og resultatene fra leirmesterskopet
finner dere allerede pà neste side.
HVA SLAGS SUPPE ???
Spikersuppe, selvsagt, ha, ha lil
-_ og selv om maten var suverén,
var det utrolig hva som kunne
brukes som tannpirker.
Lsiraeieiä<2i§Le3a'L°íefls_v§§ _N_JJ '_<_'a
-32 kg
Nr. l. Biörn Karlsson, Mariestad JK
nr.2. Trond Osc. Halvorsen, NJJK
nr.3. Stefan Cederlund, Frölunda JK
& Joachim Jonsson, Mariestad JK
ss-40 kg
Nr, l. Lars Lundsrud, lppon JK
nr.2. Erik Udesen, Frölunda JK
nr.3. Ulf Svensson, Frölunda JK
& Bent Olsby, Nesodden JK
45-51 kg
Nr. l. Per André Kulbraten, Sofiemyr JK
nr.2. Tommy Jonassen, Mariestad JK
nr.3. Steinar Alstermo, NJJK
58 - 65 kg
Nr. l. Oddvar Hellan, NJJK
nr.2. Espen Aass, NJJK
nr.3. Pierre Åneby, Dala JK
& Tom Denne, NJJK
Jenter -45 kg
Nr.l. Trude Hellan, NJJK
nr.2, Heidi Olsen, NJJK
Jenter 55 kg-
Nr. l. Tine Jerndahl, lppon JK
nr.2. Grete Frantzen, NJJK
nr.3. Tave Iversen, Hegdehaugen Gym
& Kristin Johansen, NJJK
Senior 70- 80 kg
Nr. l. Morten Yggeseth, NJJK
nr.2. Lennart Lundberg, Frölunda JK
nr.3. Kai Foss, NJJK
& Rune Eriksen, NJJK
3 ads a°_m_fne Lei; L9Z§ få ,N1<»_viK&e9_L_°L'<s> '_' sa
32- 36 kg
Nr. l. Jörgen Höggkvist, Frölunda JK
nr.2. Anders Levan, Frölunda JK
nr.3, Jan Tore Jørgensen, NJJK
& Lennart Johansson, Frölunda JK
40- 45 kg
Nr. l, Richard Pettersen, Frölunda JK
nr.2. Bernt Osc. Halvorsen, NJJK
nr.:§. Morten Lundsrud, lppon JK
51-58 kg
Nr.l. Lennart Höglund, Dala JK
nr.2. Terie Ole Hellan, NJJK
nr.3. Eigil Rostad, Fredrikstad JK
& Ole Larsen, NJJK
65 kg-
Nr.l. Glenn Andersen, Budosør
m.2, Pai Bergstrøm, NJJK
nr.3. Harald Eldøy, Sofiemyr JK
Jenter 45- 55 kg
Nr. l. Lene Velvang, NJJK
nr.2. Eva Solheim, Budosør
nr,3. Nanette L, Christensen, lppon JK
Senior - 70 kg
Nr.l. Oddvar Hellan, NJJK
nr.2. Eilef Handeland, lppan JK
nr.3. Tony Olsson, Uddevalla JK
år Kiell Kristiansen, AK-59
Senior 80 kg-
Nr. l. Biørn Malin, Kristinehomn JK
nr.2. Arild Derg, NJJK
nr.3. Geir Astorp, Fredrikstad JK
Å
í

,
_Jo|rnc| Ku/men pa ve| .,
ned h| dagens bad _ .
_*. AJ;
ÖWR
9
ri'
`,; =!"i'
M _ í; _  3,» _
Å , v. ~ ` ',_~
+.,._« * «A
De To Despemdos
Gunnar og Emanuel
Colm Gilbert ror et ||te overblwkk
I over medchene som
Speslc Gre 5|<c1| de|es UI
NM-individuelt 1969-75
Det Første NM i judo ble awiklet i 1969, og deretter har det blitt en ürviss tradisjon. Det
ble startet med mesterskap for seniorer indívíduelt, og i 1972 kom også Iagmesterskap for
seniorer med i bildet. Vi gir på de neste sidene en kovalkade over de individuelle mester-
skapene, som et tilbakeblikk for årets mesterskap i NJJK 's regí i Haugerudhallen.
NM 1969 í Blindernhallen Oslo.
___"4_.___
Lettvekt: Jan Reier Laudon, NJJK
nr.2. Kjell Jensrud, NJJK
nr.3, Hans Petter Andreassen, OSI
Weltervekt: Dog Hodne, NJJK
nr.2, <Distein Martinsen, NJJK
nr.3. Terje Gunnerud, OSI
Mellomvektz Anders Blystad, NJJK
nr.2. Terje Gran, NJJK
nr,3, Hugo Aurdal, NJJK
Lett-tungvekt: Nils Ottestad, OSI
nr.2. Bjarne Boe, Bergen JK
nr.3. Edgar Hansen, OSI
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr.2. Ole Hammerstrcpm, NJJK
Apen klasse: Dog Hodne, NJJK
nr.2. Erik Haugen, NJJK
nr.3. Anders Blystad, NJJK
-- og mester i tungvekt 1970
ble ERIK HAUGEN.
ELNIJ 2Z°_Lf:'9<i=*fLU9h<l"f_"L ,BF:affl~_
Lettvekt: Hans Petter Andreassen, OSI
nr.2. Øivind Kristiansen, NJJK
nr.3, Lars Bjorgaas, NJJK
Weltervektz Rune Neraal, OSI
nr.2. Dog Hodne, NJJK
nr,3. Morten Yggesetli, NJJK
Mellomvekt: Hugo Aurdal, NJJK
nr.2. Hans Petter Paulsen, NJJK
nr.3. (Distein Martinsen, NJJK
Lett-tungvekt: Jon Erik Kleven, NJJK
nr.2. Thor Petterson, NJJK
nr.3. Terje Gran, NJJK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr,2. Eivind Rekustad, Fredrikstad JK
nr.3. Sven Erik Larsen, NJJK
Åpen klasse: Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.2, Jon Erik Kleven, NJJK
nr.3. Oistein Martinsen, NJJK
Mester i tungvekt 1969
ble ERIK HAUGEN.
1969
a
NM 1971 i Nadderudhallen Bærum.
1
Lettvekt: Arild Moen, NJJK
nr.2. Jan Reier Laudan, Ippan JK
nr,3. Hans Petter Andreassen, OSI
nr.3. Per Steffensen, Romerike JK
Weltervektz Morten Yggeseth, NJJK
nr,2. Dag Hodne, NJJK
nr,3. Egil Korsmo, NJJK
nr.3. Leif Neraal, Ippon JK
Mellomvekt: Tore Vogt, Ippon JK
nr.2. Hans Petter Paulsen, NJJK
nr.3. Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.3. Rolf Olsen, NJJK
Lett-tungvekt: Inge Fjeldstad, OSI
nr,2. Erik Jacobsen, Romerike JK
nr.3. Terje Gran, NJJK
nr.3. Reidar Nilsen, Trondheim JK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr,2. Jan Jansen, Romerike JK
Åpen klasse: Erik Haugen, NJJK
nr.2. (Distein Martinsen, NJJK
nr.3. Dag Hodne, NJJK
nr.3. Rune Neraal, OSI
-- og mester i tungvekt 1971
ble ERIK HAUGEN-
1971
1972
-- og mester í tun-gvekt 1972
ble ERIK HAUGEN.
L*L'L12Z2,i_QPfi°_'t;°_'l§flf_9z'3;
Lettvekt: Arild Moen, NJJK
nr.2. Hans Petter Andreassen, OSI
nr.3. Jan Reier Laudan, Ippon JK
nr.3. Om Terje Foss, NJJK
Weltervektz Øistein Martinsen, NJJK
nr.2, Jon Frank Ulvås, NJJK
nr.3. Bård Strømme, NJJK
nr.3. Erik Foss-Jensen, Ippon JK
Mellomvektz Per Steinar Ottestad, NJ
nr.2. Morten Yggesetlw, NJJK
nr.3. (Divind Jacobsen, OSI
nr.3. Bjarne Njàstad, Bergen JK
JK
Lett-tungvekt; Terje Mortensen, Bjrpnn-
nr.2. Trygve Aas, OSI Plme
nr.3. Thor Petterson, NJJK
nr.3. Knut Kvalø, Bergen JK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr,2, Jan Jansen, Romerike JK
nr.3, Willy Thoresen, Ippon JK
nr.3. Eivind Rekustad, Fredrikstad JK
nIL
Apen klasse: Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.2. Wim van der Heijden, Romeriks
nr.3. Erik Haugen, NJJK
nr.3. Hans Petter Paulsen, NJJK
JK

NM l973 i Turnhallen, Oslo.
Lettvekt: Petter Lind, Marienlyst JC
nr.2. Ulf Berget, NJJK
nr.3. John Bierkós, Stiørdal JK
nr.3. Kiell Rune Sylte, Romerike JK
Weltervekt: Dag Hodne, NJJK
nr.2. Freddy Engelstad, OSI
nr.3. Knut Svíndland, Bergen JK
nr.3. Axel Hopstock, OSI
Mellomvekt: (Divind Jacobsen, OS!
nr.2. Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.3. Ørn Terie Foss, NJJK
nr.3. (Disteín Hagen, Budosor
Lett~tungvekt: Per lngvoldstad, OSI
nr.2. Willy Thoresen, lppon JK
nr.3. Gunnar Sørensen, Fredrikstad Pll..
nr.3. Knut Kvale, Bergen JK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr.2. Jan Jansen, Romerike JK
nr.34 Arild Berg, NJJK
nr.3. Biqarn Larsen, Romerike JK
Åpen klasse: Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.2. Erik Haugen, NJJK
nr.3. John Lysholt-Pettersen, lppon JK
nr.3. Trygve Aas, OSI
*~ og mester i tungvekt l973
ble ERlK HAUGEN.
1973
1974
-' og mester i tungvekt l974
ble ERlK HAUGEN,
i*'_Nil2Z4_ LdLs_fLSh<1"_@fL_K:ffi*i<1"§<3_";f;
Lettvekt: Geir Otterbeck, Bergen JK
nr.2. Hans Petter Andreassen, OSl
nr.3. Gunnar Hansen, NJJK
nr.3. Viktor Tokle, Trondheim JK
Weltervekt: Dag Hodne, NJJK
nr.2. Alex Dombeck, Marienlyst JC
nr.3. Øistein Martinsen, NJJK
nr.3. lstvan Dombeck, Marienlyst JC
Mellomvekt: Øivind Jacobsen, OSl
nr.2. Karsten Hansen, Romerike JK
nr.3. Morten Yggeseth, NJJK
nr.3. Øistein Hagen, Budosqtr
Lett-tungvekt: Per Steinar Ottestad, NJJK
nr.2. Wim van der Heíiden, Romerike JK
nr.3. Thor Petterson, NJJK
nr.3. John Lysholt-Pettersen, lppon JK
Tungvekt: Erik Haugen, NJJK
nr.2. Arild Berg, NJJK
nr,3. Biçärn Larsen, Romerike JK
nr.3. Tore Larsen, Romerike JK
Åpen klasse: Erik Haugen, NJJK
nr.2. Thor Petterson, NJJK
nr,3. John Lysholt-Pettersen, lppon JK
nr.3. Karsten Hansen, Romerike JK
EM J 2Z5_ F. _*<3flel§Le3h<1lläu fLeäLikäad;
Le
nr
nr
nr
ttvekt: Petter Lind, Marienlyst JC
.2. Kiell R. Sylte, Romerike KJ
.3. Gunnar Hansen, NJJK
,3. Tore Berg, Marienlyst JC
Weltervekt: Ult Berget, NJJK
nr
nr
nr
.2. Alex Dombek, Marienlyst JC
.3. Peter Dombek, Marienlyst JC
.3. Axel Hopstock, Marienlyst JC
Mellomvekt: (Dyvind Jacobsen, OSl
nr
nr
nr
Le
nl'
nl'
nr
.2. Morten Yggeseth, NJJK
.3. Karsten Hansen, Romerike JK
.3, Knut Svíndland, Bergen JK
tt-tungvekt: (Drn Terje Foss, NJJK
.2. Wim van der Heiiden, Romerike J
.3. John Torvaldsen, Budosør
.3. John Lysholt Pettersen lppon JK
Tungvekt: Erík Haugen, NJJK
nr
nr
nr
.2. Jon Jansen, NJJK
.3. Arild Berg, NJJK
.3. Biorn Larsen, Romerike JK
Åpen klasse: Jan Jansen, NJJK
nr
nr
nr
.2. Erik Haugen, NJJK
.3, Reidar Hasle, Ski lL
.3. Karsten Hansen, Romerike JK
-- og mester i tungvekt l975
ble - selvsagt- ia, gjett én
gang, men vi er iallefall
sluppet opp for kopier.
La ass heller se hvem det er
som har fatt kongepakalen i de
årene som er gått siden den
forste ble satt opp i l97l:
l97l Mv.- Tore Vogt, lppon JK
l972 Wv.- (Dist. Martinsen, NJJK
i973 Lv.- Petter Lind, MJC
1974 Ltv.- P.S.Ottestad, NJJK
1975 Åp,i<|.- inn Jansen, NJJK
-- og i l976 er kongepokalen
av Norges Juclotorlound satt opp
---- i lettvekt.
1975
K
1976
LETTVEKT:
Nr.l.
Nr.2.
Nr.3.
Nr.3.
ERVEKT:
Nr.l.
Nr.2,
Nr.3.
Nr,3.
WE LT
MELLOMVEKT:
Nr.l.
Nr.2.
Nr.3.
Nr,3.
LETT-
TUNGVEKT:
Nr,l.
Nr.2.
Nr.3.
Nr,3.
TUNGVEKT:
Nr.l.
Nr.2.
Nr,3.
Nr.3.
ÅPEN i<LAssE=
Nr.l.
Nr.2.
Nr,3.
Nr,3.

BESULTATEl_?iFB_A LANDSSTEVNET l fil_?EDRlkSTAD 25.8. 2ó.OKTOBEt3_l975.
9_Uíf2r_
Nr.l.
nr.2.
nr.3
nr.3.
Gutter
Nr.l.
nr.2.
nr-3.
nr . 3.
Gutter
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
_G_ULf2L
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Gutter
22138459, Lå ie' Lflssffl
Terje (Dksendal MJC 5rn
Fabio Bernardi MJC 4m
A.RasrnUssen lppon 4m
M.Bachmann lppon 4m
Zâ-_â2_'§el_í1,f>_°_*_fl_l':19ifsl
lvo Scivoletto MJC 4m
Hans G. Blundell MJC Sm
Trond O. Halvorsen NJJK 4m
Chr. Kristiansen MJC 5m
ââzââäe LLÃ äelfssiffi l
Jcprgen Lien MJC 3n'
Pål Deiss FJK 3m
Petter Brill NJJK 3m
Jan Torstensen Ullern 5m
§É*_í0J§9_L2_°,=ie_'B19äf5l
Richard Pettersen NJJK Im
Per Haakonsen MJC 3m
Erik Brunvatne Vennesla 3m
Lars Evensen AJK fim
40-45 kg (ll deltagere)
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Gutter
Kiell Andreassen DJK 4m
Gunstein Viksnes Vennesla Ám
Bernt O. Halvorsen NJJK Zm
®yvind Srnedsrväd MJC 4m
45-51 kg (T7 deltagere)
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Gutter
Giert Clausen MJC 4m
.lan E. Martinsen MJC 3m
Rune Torgeirson NJJK 4m
Harald Hagen MJC Am
5l '58 kg (TS deltagere)
Nr.l.
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Terie O. Hellan NJJK lm
Ole Larsen NJJK Znn
Morten Halleraker Bergen 3m
Tore Birkeland Vennesla 4m
9_~L'§f_ ä?:_â5_':9_ Lâáaliflesffl
Nr.l. Tom Denne NJJK lm
nr.2. Arne Henriksen MJC 4m
nr.3. Sverre Wang DJK 4m
nr.3. Erik Henriksen MJC 4m
92991 éâ-_Z5_l:9_ Líäaliflssel
Nr. l. Petter Mikalsen Budoscpr 4m
nr.2. Erling Meisner Budosør 5rn
nr.3. Harald Eldøy Sofiemyr 4m
nr.3. Pal S. Johansen MJC Sm
Eikfi 39 : åå ke lå Es l:<19fLe_>_
Nr. l. Lene Smedstad RJK
Ane Evient MJC fim
:::»
«i~<-«
cam»
L. B. Laudan lppon 3m
Bi'<,eL:*§;§Lks1_(í>;*§'lfle-=L<'=_)_
Nr.l. Birgitte Hallén MJC Sm
Anne Lise Skov Sandefiord Sm
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Siw Evensen AJK 4m
Sissel Modin SKI 5m
Ellen B. Nielsen MJC Sm
Ei'<fL§L'_â8_':9_íZé=1'L<=§§f§l
Nr. I. Lene /elvang NJJK 4m
nr.2.
Berit Abrahamsen MJC 4m
nr.3. Heidi Hedemark MJC 5m
nr.3. Elisabeth Rqzmche AJK 4m
YJ J@"'_eL_59;§5_*:e_(â_f*s'lfi9_eLe_>_
Nr-l
nr.2.
nr.3.
nr.3.
Grete Bakke AJK Zk
Kari Stenseth FJK Ek
Kristin Johansen NJJK Sk
Kirsten Mathisen Sandefjord 5k
Xi _J_<~>2'_fiL åå : é<l kai â 95 'í<1Hf:e)_
Nr.l. Ellen Arntzen FJK 5k
nr.2. Gry L. Andresen FJK 4k T
nr.3. Elenor Martinsen MJC 5k
YJ Jenter 60 kg - (6 deltagere)
Nr. l. Hilde Tellefsen Budosør 3k
nr.2. Line Laurnann SKl 4k
nr.3. Tine Jerndahl lppon fik
nr.3. Marit Dønnestad Budosør Sk
YJ Gutter Lettvektllgdeltageíel
Nr.l. Franz Kasin Ullern 3k
nr.2. Jon Storli A_l|< 2k
nr,3, John Moe NJJK Zk
m.3. Eigil Rwsd FJK 2k
YJ Gutter Weltervekt (14 delragerel
Nr. l. Oddvar Hellan NJJK 2k
nr.2. lnge J. Clausen MJC 3k
nr.3, Knut  Børufsen Budosor 4k
nr.3, Morten W. Hírre MJC 3k
_ _  .XY
I I;  I
Richard Pettersens
"uchi-mata" Hallerake
--- tre av NJJK s Ungdomsmestere l975 - Richa
ELG
Nr.l
nr.2
nr.3.
nr.3
Xi?
Nr.l
nr.2
nr.3
nr.3
JLH: Me' L°mVf':*_ L L5, äel fsgàrs l
Bjørn Solheim MJC lk
Per Reehorst MJC 2k
Ketil Pedersen Charlottenlund 2k
Morten Stqåen AJK Zk
ylffi liti-iaflflzäkiiê§s'la9fL@)-
Tom Wibetoe SKl 4k
Jan l. Berge Mandal 4k
Ole H. Lien RJK
Erik Hopke Sofiemyr 4k
f, si{keiun'Ã,TLÅ{SeÃL§`ire|ifm.
rd, Ole Tom.

,s
P

Verdens-
mesterm
møte
med
meg!
SEKUND
for
SEKUND
av Arild Berg
Det vlar i de dager i oktober l975 at [eg fikk oppleve noe som ikke alle [udakas får
oppleve - nemlig det a være deltager i et verdensmesterskap i [udo.
Trekningen ga som resultat at forste kamp i Åpen klasse skulle gà mellom verdens-
mesteren fra l973 Ninomaya fra Japan ----- og meg - fra Norge.
Det er vel unodvendig à sí at denne trekningen g[orde sitt til at nervene - og da
spesielt de som satt í rnageregionen - begynte à snu og vrenge pa seg pà en litt merkelig
mate, slik at [eg pr. omgående av mine norske "venner" ble døpt "Toalettinspektq>ren".
Kampdagsmorgenen opprant med sol og sang over Wien, hvor mesterskapet gikk,
og [eg hadde selvsagt sovet som en "stein" hele natta. inntrykkene for den nær forestående
kampen strømmet imidlertid ganske snart pà ig[en, og det var nok ikke noen særlig
"munter" kor som troppet opp ved frokostbordet, nei. Og sa alle de gode rådene dal
Det var utrolig hvor mange teoretisk glimrende idéer som ble gitt pa hvordan "gamle-
mester'n" skulle slåes, men det var tydeligvis svært få som bekymret seg over ot det var
[eg --- som skulle overføre de teoretiske idéene til praksis.
Etter registrering og frokost dro vi ut til "Stadthalle". Jeg startet opp med opp-
varmingen med én gong, og etter en tid begynte svetten à sile. Ã[o, her skulle nok
[apaneren fó klor besk[ecl om hvor Norge la på kartet. Tre minutter for [eg skulle inn pà
motto inntraff en merkelig situas[on. Det var det qzsterriske Rode Kors som k[orte inn en
rullestol i hallen - og da sk[<pnte [eg at nervekrigen var i full gang - stakkars Iapaner.
Tiden var inne, og her er referatet av kampen - sekund for sekund:
l
i
t
l
4
i
l
i.sekund: Jeg grep tak i Nfnomaya uten en mine - og han só pà meg med skrå oyer,
med tydelig nervøsitet i blikket.
2.sekund: Detta var ikke rare greiene, tenkte [eg, og tro til i en kata-guruma.
3.sekund: Jeg kom elegant ned - og tenkte - at nå, nå kommer 'n etter.
4.sekund: Han kom ikke, dessverre.
5.sekund: Jo, han kommer allikevelf -- og nà tenkte [eg, na blir det bakkekamp
Jeg giorde meg klar til à vise 'n et par "spesialtriks".
ó.sekund: Nei, han var nok ikke interessert. Han hadde nok sikkert fatt informas[o
om mine bakkekampbravader av sin leder, tenkte [eg,
7.sekund: "Matte" - lzpd stemmen fra mattedomrneren - og vi reiste oss opp.
8.sekund; "Ha[ime", lad stemmen igjen - og vi var igang med kampen ig[en. Jeg
a min motstander. Det var t delig at han hadde strammere "auer", og
P Y
nervositeten begynte à ta overhånd.
ner
sa
at
9.sekund: Nó g[elder det, tenkte [eg - sugde tak i gubben - og tenkte at nó skal du få
se hvordan vi masserer motstandere oppe í gamle Norge.
lO.sekund: Men - [eg stusset, Var det virkelig en sa sterk mann [eg hadde tak i bare for
et ayeblikk siden '??
ll.sekund: Motstanderen min fikk tydeligvis ny glad, men han hadde nok ikke regnet
med den behandlingen [eg hadde tiltenkt ham.
l2.sekund: Tre raske sidestepp - og [eg tenkte at nå - na er [eg kommet virkelig i
"siget
l3.sekund: Jeg dro litt i gien hans, og lurte faktisk pä om den kansk[e var limt pà'n.
l4.sekund: Jeg krqäket meg ned - og regnet med à gå dypt inn i angrepet. Jeg k[ent
han stivna til, og faktisk ikke greide à rare pa seg - og langt mindre pà
l5.sekund: Vel - det er andre som har tatt feil for ---- og denna gangen var det meg.
l6.sekund: Osato-gari 'n kom, og sammen med den kom det bokstavelig talt en
murvegg av en mann, mens [eg fór i lufta fortere enn svint. Jasó, tenkte
[eg, er det slik Wien ser ut fra lufta. "lppan" skreik dommer 'n på matta,
og kampen var over. Jeg takket Ninomaya for kampen, og han på sin sí
lyste som en sol - han hadde [o fatt borteliminert vekk sin aller farligste
konkurrent.
Men det [o ergelig med sónne partiske dommere - for [eg ledet da litt?
Og resultatene fra Verdensmesterskapet kan det [o også være interessant à ta med
LETTVEKT:
Nr.l. Y. Minami, Japan
nr.2. K. Kashiwazaki, Japan
nr.3. Reissmann, (Dsttyskland
Mariani, ltalicl

T".-'
MELLOMVEKT:
Nr.l. S. Fu[ii, Japan
nr.2. Y. Hara, Japan
nr.3. Adamzyk, Polen
Cache, Frankrike

E-)>
Tu.
TUNGVEKT:
Nr.l. S. Enda, Japan
nr.2. S. Navikov, Sov[et
nr.3. G.Y. Pak, Korea
& C. Tagaki, Japan
WELTERVEKT:
Nr.l. V. Nevsorov, Sov[et
nr,2. V. Dvainíkov, Sav[et
nr.3. Akimato, Japan
Kuramoto, Japan
cc
?<?“
LETT-TUNGVEKT:
e
meg.
de
'???
Nr.l. J.J. Rouge, Frankrike
nr.2. M. lshibashi, Japan
nr.3. Harschiladse, Sov]
Betanov, Soviet

fn
ÅPEN KLASSE.
Nr.l. H. Uemura, Japan
nr.2. K. Ninomaya, Japan
U
et
nr. 3. Lorenz, Osttysklond

5”
Chochoshvili, Sov[
et

A/S
-JUDD
IMPORT-AGENTURPRODUKSJON OG SALG FOR JUDO OG IDRETT FORQJVRIG
A/S JUDO er eneforhondier av SPORT-RHODE artíkier for olle budocrrer i Norge»
og vi cnbefoier på det vormesle de tyske kvcmfefscirukrer for iucio:

YÅMAN/SH| TIGER
-- en lett god nybegynnerdrckt.
Gunstig pris og god kvalitet.
YÅMANASHI EXTRÅ
(TENRI EXTRA)
Sferk, myk irenings- og
kompdrokt av førsteklasses
kvcmei.
NHBPON
Toppkvciíletsdrukl med iukke
skåret í er stykke.
Judodrcikfen for den kresne.
i fmegg fii iudocirckfer føres også drakier for Karate, Aikido, .Jiu-Jiisu og Kung FU.
Dessufen bøker, iærepicikuier, Posiers, hàndkiær, merker for oiie budoorier, T-skiorrer
u.s.v., o.s.v .Skriv etter prospekt og priser.
POSTADRESSE: BOKS 7i2i HOMANSBYEN, OSLO 3 - BÅNKGIRO 70ó9.05.05922