Hajime, nr. 1 – 1973

  • Version 1.0.0
  • Download 491
  • File Size 5.02 MB
  • File Count 1
  • Create Date 23. januar 1973
  • Last Updated 15. juni 2015

Hajime, nr. 1 - 1973

MEDLEMSBLAD FOR NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB
NR.1•73 * * * JANUAR * * * 2 . ÅRGANG
NORGESMESTERSKAPET
1973 individuelt 1973
arrangeres av
24. & 25. mars i
TURNHALLEN

GODT NYTT ÅR " .... . . Ja, vi er nå kammet ti I 1973 - og de t passer godt å
se ti !bake på de t som er hendt i judoverdenen siden forrige Ha jime kom ut (aug . 72), og det
vil i praksis si he le h,t,stsesongen 1972.
Olympiske leker og judo er vi jo ikke vant ti I å binde sammen, men JUDO sto
allikevel på programmet i MUnchen - uten a t vi av den grunn fikk noen sterk f,t, le lse av det.
Referater og kommentarer i nyhetsmedia manglet he lt e ller vor svært mangelfu lle, og vi
synes dekningen av judo fra OL i dagspresse og ikke minst TV var uhyre skuffe nde for ass.
Sett fra vår side må jo de reportere som arbeider i de nevnte organer ha sky lapper for ,t,ynene,
når de ennå ikke har oppdaget hvil ken apell judo har ti l publikum - og hvi lken oppdragende
betydning denne idrettsgren har generelt . Vi bringer derfor et referat med resu ltater fra
OL inne i bladet, selvom dette vel er noe "gam le" resultater - helt fra månedsskifte aug . / sept.
Innmeldingen av nybegynnere til h,t,stsesongen foregikk på Tveita 11.sept . Det ble
tatt inn 65 medlemmer - omtrent like lig forde lt mellom seniorer og juniorer .
Det meldte seg e tte rhvert adsk ill ig flere in teressenter, men disse fikk besk jed omenten
å vente til påmeldi ngen i januar 73 - eller å s(/>ke andre k lubber, da v i ikke hadde
mu I ighet ti I å presse flere enn de 65 inn på h,t,stsesongens part ier.
Junio rene til venstre - og seniorene til høy r e , som besto
pr øven til 5 . mon/5 . kyu = gult belte . Noen av jentene var
dessverr e alt gått i dusjen da bildet ble tatt .
Av de 65 nybegynnerne i september har he le 52 ti lfre dsstilt krave t til gult be lte ,
og vi regner med at endel av disse nybegynnerne a llerede vil gj(/>re seg g je ldende i kamper på
vårsesongen 73 - etter a t de har vært oppe til orange bel tepr,t,ve .
Peter Løw
For juniorenes vedkommende - som har kampdeltoge Ise
a llerede fra 5 . mon, gu lt be lte, - har den f,t,rste kamp deltagelsen
allerede funnet sted, idet fl e re av h,t,stens
• begynnerevar med på ungdomsstevne på Tve ita den 2 .
desember, og de greide seg svært så bra der .
To av juniorene - "minijunior" Peter L,i,w, og Grethe
_ _ _ _.._ Frantzen var også med i "landskampen" mot Freder icia
Grethe ,ranr;ze~, Judok lub, og begge hevdet seg suverent .
I Blinderncup 3&4 gikk det ve l ikke så
bro som det pleier å g jøre for NJJK . Blinderncup
3 gikk allerede så tidlig som 10 .sept. - og dette
stevnet b le vel både av oss og de fleste andre av
klubbene betraktet som e t treningsstevne - idet vi
ennå ikke hodde begynt på høstsesongen på Tveita .
I Blinderncup 4 i november hodde vi 13 deltagere
med, og di sse gre ide tross a lt å somle sammen 7
meda I jer. Noen av våre møtte hverandre innbyrdes
og slo hverandre ut på den måten .
Fr ank Bwsch , Bjp ,IL og Jan Jansen , Rom . JK,
eom begge eatte fa r ge pd: Blindel'ncwp4/72 ,
8.oktober vor det for første gong shio i på Lillestrøm . NJJK stilte for en gangs sky ld
tallmessig uhyre svakt, idet det deltok bore 4 av våre medlemmer. En av grunnene vor ~ok at
det samti dig vor åpent finsk mesterskap- i Abo i
Finland, og v i deltok også der.
3 av våre sti lte i weltervekt, hvor det ialt deltok
8 monn. Dog Hodne ble klor vin ner av klossen.
Som vi tydelig kon se av billedet til venstre, så
vor han Øyensyn lig på forhånd blitt orientert om
hvordan og hvem som sku I le de le ut premiene,
og han tok ingen sjonsjer på nederlag . Axel Hopstock
fro OSI tok 2. plass, mens de to andre av
vå re i denne klossen, Per Steinar Keirung og
Baard Strømme begge besatte 3. plassen.
I lett-tungvekt, hvor det deltok 5 monn, dt:lte Thor Petersson 3. ploss sammen me'd Gunnar
Sørensen fro Fredrikstad Politiet, mens klossen ble vunnet av John Lysholdt Petersen fro lppon,
og med Wi lfred Scholonder fro Romerike JC på 2.ploss.
8 . oktbber, somme dog som shi oien på Lil lestrøm, vor det også åpent finsk meste rskap.
Mesterskapet gikk i Åbo, og vi stilte temmelig "tungt" der. Ari ld Berg, Frank Robert
Busch og Erik Hougen del tok i tungve kt, . mens Terje G ran de ltok i Le tt-tung . Ørn Terje Foss
vor "fluevekteren" i dette selskapet, og stilte i weltervekt. Ørn Terje vont sin første komp på
woso-ori over en svensk brunbe lte, men tapte sin neste komp for en finne, som forøvrig ble
Terje Gran - Norges "Kuznetaov "
tatt under en karakteristisk
" hvilepause " under en kamp.
sølvmeda I jevinner. I tungvekt hodde de to norske
"kjendiser" - Ari ld "Shinomoki" Berg, og Erik
" Lillegutt" Hougen trukket sammen , og dette
ga naturlig nok ennå en norsk seier, ide t Lil legutt
vont på ippon. Finsk TV dekke t forøvrig
stevnet meq en he l times overfør ing.
Åpent svensk meste rskap gikk i Gøteborg lørdag
18.november. Dog Hodne, Thor Peterson og Terje
Gran representerte NJJK. Alle tre tapte sine første
komper, men både Thor Petterson og Dog Hodne
g ikk sine komper full tid - og Dog kunne I ike
gjerne vunnet sin komp.
I åpent enge lsk mesterskap 16.desember de ltok
Ter je Gran - med Frank Busch som " lagleder".
Erik Lian og Gunnar Foss vor dessuten begge t i 1-
stede som observatører . Mesterskapet gikk i
Crystol Palace i London, og det vor lagt ut
co.900 m2 mat te, som var delt opp i 5 motter.
Stevnet i London hodde somlet co.500 de ltagere, hvorav å pen klosse hodde 165 monn, og
med mellomvekt som den største av vektk lassene med co . 100. Stevnet begynte kl. 10 om
form iddagen, og fortsatte i ett strekk ti l k l.22 om kve lden . Storbrook vont lett- tungvekt
ganske klort, mens Porisi hodde noe større prob lemer med åpen k losse .
Høstens eneste "rene" Tsukinome sh io i ble avvik let på Tvei ta 3.desember, med
en rekke fine komper. Ia lt de ltok 44 monn fro en rekke klubber, og det e r tydelig at stad ig
f lere klubber og utøvere er klor over Tsuk inome shioikompenes verdi som kamptren ing.
Det ble fro flere klubber ig jen lagt merke til at det ikke vor noen deltage re fro OSI.
De bør ve l snart i OSI være klor over a t fo rutsetningen for samarbeide innen norsk judo er
en viss utveks ling av representas jon på stevner, se lv om det na tur l igvis er en frivi llig sak
for den enkelte å de lta i stevner .
Ungdomsstevne på Tveita ? . okt . åpnet som vanlig med le tteste k l asse .
På juniorfronten hor NJJK ihøst stått for arrangemente t av to treningsstevner tar
yngre jun iorer, jenter og gutter . På begge disse stevnene hor de t vært suve ren ti lstrømn ing .
På stevnet 7.oktober møtte det 56 deltagere, og den 2.desember vor det hele 103.
Hittil er det desverre bore NJJK som har påtatt seg arrangementet av slike åpne ungdomsstevner.
Begge stevnene er resulta tdekket inne i bladet.
For første gong i historien er det i 1972 avviklet Nordisk mesterskap for e ldre
juniorer. Sverige sto som in itiativtager og arrangør av dette stevnet, som ble avviklet i
Kristinehomn lørdag 4.november. NJ J K "dekket" we ltervekt, idet Baa rd Strømme og Ørn
Terje Foss var uttatt av Norges Judo Forbund . Begge disse gikk utmerkede komper, men
den eneste av de norske som ble medoljep lassert vor Bernt Faye Lund fro lppon. Han ble
bronsemedaljevinner i tungvekt e tter fin innsats. Som kombinert tronsportgjeng - re ise ledere
og dommere var Torke l Sauer og Gunnar Foss uttatt.
Det ble på den avs luttende banke tten utta lt a t Norge vor på "tur" med de t neste
arrangement for nordens juniorer, og det ble fro olle nordiske land ytret ønske om at det
neste Nordiske mesterskap vi I le om fot te både eldre- og yngre jun i orer.
I week-enden 11. og 12. november hadde vi gjenvisitt av Fredericia Judoklub
fra Danmark - som vi besøkte for ca. l år siden i Fredericia, og at vi har hatt besøk fra
våre venner i Danmark går nok frem av rapporten inne i blodet.
23 . 24 . & 25. september arrangerte Norges
Judoforbund tren i ngssam I ing i vår dojo på Tveita .
Samlingen ble glimrende ledet av den engelske
treneren Peter Barnet, 3 . Dan, som ga oss e t levende
inntrykk av hvi lken treningsinnsats som må til for
å nå internasjonal standard. Vi regner med at forbundet
- eller i alle tilfelle NJJK er interessert i å få ham
tilbake så snart det er mulig. Dette er vel kanskje ikke
så he lt enkelt, idet han er sjefstrener for det engelske
juniorlandslaget, og i den anledningen er temmelig
sterkt engasjert.
Peter Barnets klubb, Solihu ll, vant det
engelske mesterskapet for lag for annet år på rad,
og dessuten var hans klubb representert i 3 av sluttkampene
i det åpne engelske mesterskapet individuelt
- med resultatet 2 sølv og l bronseplass.
Norges Judoforbunds årst ing 1972 ble holdt
28 . ol