NJF – Møter 1966 – 67 – Opprettelsen av Norge Judoforbund

NJF – Møter 1966 – 1967 – Opprettelsen av Norge Judoforbund. Stiftelsesdokument

Møte nr. 1 i Uvalget for opprettelse av NORGES JUDQFORBUND:
Møtet ble holdt hos Øivinn Tveter 8/12L66 og tilstede var:
Fra OSI: Nils Terje Otterstad, Terje Gunnerud, Jon Døhl.
Fra NJJK: Olav Knutsen, Carl August Thoresen, Torkel Sauer,
Øivinn Tveter. Fraværende: Svein Erik Engebretsen.
1. Øivinn Tveter ble valgt til sekretær.
2. Søke opptak i Norges Idrettsfobund så snart som mulig.
3. Søke opptak i Europaunionen så snart forutsetningene
for et slikt medlemskap er til stede,
4. Utvalget vedtok å bruke Tveter,s forslag til lover,
som arbeidsforslag for LOVER FOR NORGES JUDOFORBUND.
5. Rotostat av stvalgets referat oversendes Bergen Trondhjem
og Kongsvinger. Vi ber om godkjenning av av møtereferatet.
Disse klubbene bes om å gi atvalget mandat til å arbeide
vidre for opprettelse av NORGES JUDOFORBUND: frem til
1ste juli 1967.
ívíøm qzáx
wfj-ø G,w~«»«-M-Wøf
7” of

, , _,`;.;.\-3-31. ` > ` » *
.`_,>»f’-.-`
=; v.,` .._ , Q, – av 1,- _
4
NORSK JUDO FURBUND
‘ Norsk Judo Forbund ble stiftet 28/6 1967» Møtet ble- holdt
på» Romerike Folkehøgskole under treningsleieren som ble acwiklet
d.er..<Ti-.1 stede var:1′.Ss=uer,,Ø.!veter,A.,Håamn,NJJKs T,Gunnerud,T
Woxen,0SI. E.Iversen,,0.Monsen,,BJC. G.R.G]Leeson..
Tveter leste opp lovene. Forbundstinget skal holdes årlig
L innen 1.,n.ovehber. Medlemsamtaihlmt til en klubb som ønsker til-
\ sluttnxing skal være minst 10. Lovene ble vedtatt» Rætifikssjons-
2° møte må holdes 1 lø-pet av september. Hvis dette ikke overholdes,
har ikke N.J.F. lenger gyldighet og vil de bli oppløst. Søknad
on -H-J=B3l=&t=b-nsi-ng- Medlemskap i Norges Idrettsforbund ble vedtatt.
Hele landets klubber skal innbysf tí1.ratii`ikas;jonsmøtet. Svar
frm klubbene skal være innkommet til styret innen hseptember.
` Som s.-tyre ble vaiILgta»Presídent: T.Sauer. Kasserer: T.Gunnerud.
» SeIu’etaz’: Ø.Tveter.De:tte styret har gyldighet 1 inntil
ratifikæsjonsmatet. er szvholdt. G.R.Glee:son 5 Dan Jíational Coach
í England vil.b1;i forbundets tekniske rådgivln.
` ÁY4 J ,   /
1 «;,%ulnf>/VI, ç`ck><Å(§«L»~_,  `
I
R ØÆ /aáem jgèh
\
1
9 Øjflw 7%* of;/«1lf_2ø,«`f
-il?/fåvè @,o<«w««,w»m/00
1?
U
yr
4
A
I’
4–~«-ífié ~ -fr i
»

|
F
\
4
J

WTE NR I I NORSK JUDO FORBUND
Tilstede på møtet var Torkel Sauer, Terge Gunnerud,
eg Øivinn Tveter. Det ble enstemmig vedtatt a inviter
G R Gleason tilbake neste ar. Leiren ble bestemt til
uken 24 juni til 50 Juni I968
ti M M Qwwí/Å
3 »
STIREWTE 2§. I.g51}s’b 1262
Møtet ble heldt hos Torkel Sauer eg foruten ham selv var
Terje Gunnerud eg Øivinn Tveter til stede.
Til behandling forelå brev free Oslo-Studentenes Idrettslag
datert Sie, augusti Presidenten ble pålagt à svare på
brevet som underkjente epprettelsen av Hersk Judo Fo1=bu.nd;°
Sekåetæren ble pålagt å undersøke Nerges Idrettsforbund:
politikk centre. særforbundene. Vldre å spørre når det
kunne ventes svar fre NIF’s levutvalg.
! _ _» É
Ratifikasjensmøtet ble berammet til 2e. september eg presidenten
skal stå fer irmkal lingen til møtetkí’
Neste styremøte ble berammet til tirsgeg 29.augu.st kl 1900
has Torkel Sauer? Møtet skil først eg fremst behandle
Dägserden for Raivifikesjensmøtetå*
`o1′<1M« W / ` åwwflfié
W , , If/at
q1,M,4wv

E! ‘iåäÆ!!!f *»“LÆ!!L’ ‘ ?%g!!
5 1; . -. X.. fq_ –  . , .  …_.«|~ _
.v . L*.,:f:,…’:.  _ < *;’;_`*;.3f._;`-VA-`.
U. , . _::;,,. A 1 ;.’f“-«l 1 »
m :ri .“ <
i{____ , . _ _’-,_ ,_._ …. ~ -~-~~~’-«Y->-V ~ ‘Q «»‘ fv  «»» I ‘ ‘*`
. . »
-_
rantí F» M? XJ two//E
2$.<~A6v(tw.Å\O~
Tilstede på møtet:
Tgrkild Sang: (president i forbundet), Øivinn Tveter (sekretær)
Terje Gunnerud (kasserer) Håan (NJJK), Lian (Trondheims Judoklubb)
og Helge Haugnæss (OSI)~ _
Øvrige judoklubber stilte ikke med representanter, men Kongsvinger
Judoklubb hadde skriftelig godkjent møtet.
Forøvrig møtte følgende uten stemmerett:
Nils Hamre, Jan Gregersen, Jon Døhl og Nils Terje Ottestad. Alle fra
OSI.
Pkt. l
Godkjennelse av representantenes fullmakt. Kongsvinger hadde sendt
skriftelig godkjennelse av møtet.
Forøvrig ingen bemerkninger.
Pkt. 2.
Innkallelsen ble godkjent uten bemerkninger.
Pkt. 5.
Dagsorden ble godkjent som den var oppsatt. Haugnæss bemerket at pkt.
6 burde komme før pkt. 4. Dette ble droppet da man ansa lovene for
Norsk Judoforbund gjeldene inntil nye lover evt. hadde trådt i kraft.
Pk-tb 4. .__ ._ »~~~ «‘~ ~’v’  » ‘
Ang. ratifikasjon av stiftelsen av NJF. Det var ingen bemerkning til at
de tilstedeværende ble ansett som medlemmer av forbundet.
Pkt. 5.
Beretning fra styret. Her ble nevnt:
l. Styret har hatt fem møter siden stiftelsen av NJF
2. Det har vedtatt å invitere Gleason tilbake neste sommer
5. Det er sendt søknad til NIF om opptagelse
Pkt. 6.
Her ble først nevnt at T. Sauer og Ø. Tveter har snakket med Fougli i
NIF og fått nytt forslag til lover. Disse ble utdelt til de tilstede-
værende. Forbundstyret leste så opp et brev det hadde fått fra OSI.
Dette brevet gikk imot § 4, § 8, og § 10 i forbundets lover. _Haugnæss
foreslo at § 4 først skulle drøftes da den var av størst viktighet.
Han påpeker at den bør forandres da den gir styret fleftall Pa tlnået
hvilket er i strid med vanlig praksis. Tveter hevder at denne ordningen
er mest hensiktsmessig i begynnelsen, da klubbene er små og Vil trenge?
rettledning, og at den kan forandres når forholdene lififlef tilfflfitfi ffif
der. Haugnæss presiserer at hans forslag til repesentaSJ0fl kun er en
1
af
»
\
1
1
I
n
Ã
w
»
1
i
_ 1 4 “NAA 4 _,_A,, H
21
\
/.
1.-
ii
,.
W
,.
gr.
~ .a
2 elg
4 1,-
.ii


tr
‘1
Y
ee
gi
li
..~..,
‘I .
\» H
11
I “ål
I .I
li
<
,\

_ I
]:
`,
vi
kn
, iähi”
i;

Htl
åig
Épc
32 if; ‘E32
ry
`-ikm,
i^’txí=t’
rv”
t
_ .fi-
,?“..
r- »
_f
«.
Ni
k
F
`i
N
i
U
ie
i
=. w
.U
_,.v
I
. V
\
§Ã
l
<
4
\
Ir
K
I
I
> du -vi N
– 1
_ 2 _’
antydning og påpeker samtidig at han anser det uheldig om lover blir
satt opp med henblikk på at de skal forandres siden. Det bliåastemt over
om alle i teknisk komite skal ha stemmerett eller om bare formannen.
Voteringen ga 5 mot 2 (1 nøytral) til at alle skulle ha stemmerett.
Haugnæss påpeker nå at OSI’s prinsipielle synspunkter ikke ble ppprett-
holdt, følgelig måtte de enkelte klubber få flere stemmer (representanter)
Det viste seg å være vanskelig å finne en fordeling av representanter
som var tilfredstillende. En prøvevotering viste at det var prinsipiell
enighet om at klubbenes stemmer skulle være i overvekt på general-
forsamlinger. Det ble så foretatt en prøvevotering for å se hvordan
stemningen var for OSI’s forslag til gradesing av antall representanter
fra de forskjellige klubber. Tveter fastholdt at det burde settes opp
et foreløbig forslag som senere kunne omarbeides. Håan bemerket at for-
delingen ga mulighet for små klubber til å slå seg sammen mot en større
og presse den til økonomiske tap. Voteringen ga flertall for OSI’s for-
slag. Presidenten fremsatte da forslag om at det skulle stemmes over hele
forslaget til OSI. Dette ble da vedtatt med 4 mot 2 stemmer § 4 ble da
forandret slik at representasjonen til forbundstinget er som følger: …
Forbundstinget består av forbundets fungerende styre, teknisk komite og
representanter fra hver klubb etter følgende skala:
_0 mindre êpn 25 medl. – representanter
Z; _5 2 _`_50 u __ n
SI ‘PFU 51 -lOO » – »
101 -if» 101 -256 » –
D`\U`|-504 f\7
mer enn.,..2§Ö.,,.L’,, ,.   ~
. I teknisk komite har bare formannen stemmerett. Dessuten møter …»
Det ble så bestemt at innkallelse skulle skje på l måneds varsel.
Setningen: «Tinget ledes av presidenten» strykes.
Setningen: » Forbundet skal: l. Godkjenne…. forandres til «Forbunds-
tinget skala» Tillett(slutten): «En representant kan nøte med flere
stemmer.» Tilslutt skal presiseres i § 4 at styrets varamann møter uten
stemmerett
§ l, § 2 og § 5 ble godkjent uten kommentarer.
Til § 5. Ekstraordinære forbundsting skal i alle tilfelle innkalles med
minst l mnd. varsel. .
val’
g § 5. § 7, § 8, og § 9 ble godkjent uten ndre kommentarer enn atVordene
V. â «f<>rbur1<1» og «N}F» i lovfwjslaaet  æa «m._nel< Judof0r1~>un<1»
(Dette gjelder konsekvent i alle paragrafer) Amqra
«“äQ~ Til § lO. Senior grad er definert som medlemmer med blått belte eller belte
_ `;g_*:_íav høyere grad.
§ _ 2_! Med «andre funksjonærer» menes bl. a. to stk. til å undertegne protokollen,
Pkt. Z.
Utvidelse av styret og opprettelse av en teknisk komite utsettes til
første ordinære forbundsting. Valgkomite til første forbundsting består
av en representant fra OSI GE en fra NJJK. Klubbene er gjensidig an-
svarlig for at komiteen trer i virksomhet i god tid før forbundstinget.
1
‘ i
\
r I ,
I
1
\

Ingen forslag er her lnnkemmet
Kontlngenten for neste år tll Norsk Judoforbund er gltt etter skalaen.
Klubber med mlndre enn 25 medlemmer r. ,- `“
mer enn 2 O
Medlemstallet regnes ved slste forbundstlng Kontlngent betales for-
skuddsvis For kommende år må kamtlngent være lnnbetalt fe: l_l2
Det henstllles tll styret a arbelde med preblemet omkrlng Judodrakte .
Det slttende styret ble ggenvalgt ved akklamaegon
Ref V Nils T Ottestad
peelustüt.  fi
»4>#Åa
Leverte?
.. M. J
@@==f~=
. aaf
i»l»
lttet 28. jul 1967 0; er eeneeneerlt ev åuleklebher
er efitett 1 tefluneet 1 nenhele til :eee lever.
5 2.
lJ?’e ternll er I :reelle ter uflurelelee ev jnñe 1. large.
lit! ekel :mel tverete lune llrettegrene intereeeer eg eneeelee.
IJ? ekel tjene eee eeeerdningeergeu selle: klabteue og ble-et
ved nyetertn; ev klubber egárupper. rerbnnñet ekel eget
vere :Moene repreeeatent n .
Hr er tileluttet Iergee Idretteterhml og undergitt lete til
enhver til fieldeele lever eg beeteneleer. EJ? ekel etl til-
elettet C anerkjente interaeegeeele ånde-ergenleeejener
een er eedlenher) ev Den Internal male lynpleke Komite.
IJ? ‘ I fititngg.
5 3-
!J’F’e organer er: 1. Eerhnndetlnget. `
2. Perlunñete eige.
3. rennet kem: .
4. andre ex-gener valgt ev Perännàetinget.
§ 40
Perenndetlnget beetir ev Bwlfle fungerende etyre, tekne: kflnlte
eg repreeententcr for hver klubb etter telgende etele:
2 repreeenteuter ter klubber under 25 ledlelner.
» “ » ned 25-SG sedleller.
ffikfi
I
e u e 51_1g e I
GNR
4!
Il
1!
» 101-250 »
» over 250 »
keneíte
En repreeentent kan :ete led flere stener. Dere :Kariann 1 teklilkl
her etemerett. Deeeutea leter Ierlmndete revleerer og etyrete
verenenn uten etenne:-ett. Det ordinære ferhundetíng helle! el
viet mulig innen 1. november hvert ir og lnnkellee ev etyret ned
:int en utnede ekriftellg vereel.
Enhver klubb eee når tllelettefi Här, plikter pl eitt A:-enete
I velge representanter lei verenenn een km repreeentere klubben
på det ereinere eller eketrenælínere íorbueleting.
Ferbunletinget enl:
1. Gelkjeue de trelnette reyreeententere tnllnekt.
2. velge dtrieelier og eetreturer eg enn-e tnnkejemrer.
3. velge velgxeaette ter neete ting.
4. Behandle styrets lreeelllag. \
2 Behandle etyretl regnekepeæ eg reviejeuerepperten.
. bundle unknue Zereleg. _
7. Ieegeeeee kentlgent ter tellende Ir.
8. teite bueåett Ser teflenle gende.
9. Velge Ielgende tllllteeenna «
e. Preeldent. ‘
:~ §:æ:æ=;^°°”*~
dl: Keeeerer.
` E
\

, rep:-eeententer
«Z» ‘
. atyeeneflleel t 7.
e
f. ‘le venfinn for etyret. ‘
5. ‘le revieezer.
h. lellenaer av utvalg enn tlfllit her
,  veltet el i epprette.
1– ,teueated for neete tina.
ille velg forelå-I’ ekrlttelig hele det foreligger ner enn ett
fuuleg. Vel; anal foregå enteltvle. Ingen anaeee valgt een
ikke har engelen et flertall av de evil te etefier eve. nlnet
en etenae ner enn halvparten ev de avgitte. Sivle en nnaiaat
ikke :Zak tlertall, foreta: bundet sval; nellon de to
kand: r noe har oppnldl flest stemmer. Br det vei onvnlçet
eteuelikhet. avgjere: valget ved loddtreknlng.
Oreinert og ekatraox-ünnrt note er veltaketeet ned le franette
«
§ 5.
Bketraordlnrt torbunåetlng kan innkellee når fe:-henñete styre
finner det anvendt; eller når det torl ee ev ninet 1/t av
de tilelntteñe klubber, og det to:-eleg :fer een eek een enekee
torelegt det eketraoædlnare terbnndetlng, er oekjent av de
respektive kluhhere styre, eller hvle det forgengee av Refill
Idrettafu-hand. 1 alle tilfeller ned .ninet en nlaede ve:-eel.
Pl eketrnordlmrt forbnnietlng ken bare behandles ae anker
een er nevnt 1 innknllingen. _.
Igglg gi Porrhlnåefiz
§ 6.
ioralag een enekee benenñlet av forbundetinget, kan inneeniee av. @~~=
1 . rerbnneeatynete nedleaeer.
2. Klubber een etir tllelnttet Nr.
3. En tilsluttet klnbte nedlen(ner), eelv en toreleget ikke
har oppnldñ flertall i veflkonnende klnbbe etyre.
Iventnelletorel at t tilsi: I t
ter tinget: avhoäeleer” ‘ yr. .R . men 1” .B “cu-
§ v. A . _ É
Iorele; til endringer i loven kan ikke opptas til bebandl1.7;
nten å vere oppfert pl dageordenen. Det krevee ennvidere 2
flertall for i gjenaonfere lovendringene. .indre forelag avgjere;
Båillil ll-lílfifiíl flflfilll. lve. nlnet en atelne ner enn halv-
parten av de avgitte. Vei etenneliknet teller presidentene ` .»
etene dobbelt.
àsmi.
S 8.
l6!*’e etyre beetår av preeident, vieepreeident, eekteter,
§aeeere:~;’3 atyrenedlen, ta verenenn. ‘Å
tzrete enno ve I t år d 4 .gyn-
ie .ferete år tr: etter 1;dflg;::;:I’b(.°%l::nennen:t“r
imnkallee til etyrenotene.
.e
\
g \
A
,,
Hvil
‘\.».`f
Å? «w
É, ‘ “L 5;

.W
e
.
.eg
W.
.
:
la
5

‘EE
tt
J.
I
.75
J

iw;
.,

.. v
V
,u
ÉÉ
flfii
A

L
_. ` . _  4%.. – ~ ~
..3…
$eeaeeleel!JI’5ternnelaetí:-ekentereveeaeereoneeeee
:tir een nellen a: en älglb tt lfintm fazáäet. likenea
eæee etllunz t e e pherer ren inn lang
fyller lomme gåen. , . r
§ 9-
Preeidenten innkaller til etyreaete nh’ han finner det plkrevet.
Deeenten når ninet tre etyrenedleuner forlanger tet. Et et reaete
er beeletningeflyktig når ainnt tre ev nedlennene er tlleteze.
Ted etemelikhat gjer lnaldentene etenne nteleget. Bet tere:
nøyaktig protokoll over hvert etyrenete.
:egget X.o_g_;§e.
§ 100
Den teknleke lenlte lokal vere en etlende kolalte innenfor HSH.
Xoaalteen ekal z-Me HJ! 1 elle teknlexe ting og beatlr av 5
nellenmer noe senior grei. , Å
Eääflêh
§~ H.
For å oyptu 1 W 1* nå en klubb bestå ev nlnet 10 mulle-:ner
og vere neålea ev llergee idrettetortonñ, enn ayprobe:-er klubbene
lev. Enhver forandring 1 lovene nl lnnberettee til BIP. Slutten
nl innordne leg såre lover, og en åieee blir krenket eller en
klnäb É enlre nlteæ akaåer Jndoene intereeeer, ken åen etter
foret; nie varael, ntelnkkea tre iät. Bteltkkeleen skal etter-
prevee ev Forbnndatinget.
r«.~1:øfi,@ 44,»  flwafwafá fv»-.v JÅV/navn-»..4,4
~ . , , R
>~ _ ln 2 5/;<f~««7»Z<»w
%%?%MM
Æreenedleaner av MF ken etter enatmznlg etyrebealutning, F
utnevnes av torbundetinget ned 4/5» flertall. ;
gglgenlgg.
§ 140
rorelag on oppløenlng av HJ? nå ter-et behnndlee på ordlnnrt
íorbuaáetlng. ?or gyldig veétnk kreves 3/4 flertall. Blir onp-
lumng ven-.nt na man 3/4 nu-ull, 1mm1u en uun-
ornllnnrt torbnndetlng 6 nm:-. senere. Pnetholaee de beelnttningen
ned alnnt 5/4 tlex-tell, tilfaller BJ!»e eleaåeler Horgen
Idrettatorbuwä. nen amlene foruteettee anvendt fertrlnnavie
til judoeue frame.
29/51,59 *